priprava na poklic

Download PRIPRAVA NA POKLIC

Post on 11-Jan-2016

51 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PRIPRAVA NA POKLIC. Pripravil: Marjan Škvorc. Dejavniki. interesi. Dejavniki. interesi - prepoznavanje. šolski predmeti dejavnost v prostem času krožki, društva spremljanje po TV, računalniku, branje, revije testiranje. http://www.mojaizbira.si/. Dejavniki. interesi - zanke. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • PRIPRAVA NA POKLICPripravil: Marjan kvorc

 • Dejavniki interesi

 • Dejavniki interesi - prepoznavanjeolski predmetidejavnost v prostem asukroki, drutvaspremljanje po TV, raunalniku, branje, revijetestiranje http://www.mojaizbira.si/

 • Dejavniki interesi - zanke premono posnemanje soolcev (ne) poznavanje obeh plati poklica

 • Dejavniki sposobnosti, osebnost umske fizine motorine druge (estetske, glasbene, prostorska predstavljivost, empatija, komunikativnost, odgovornost,

 • Dejavniki sposobnosti, osebnost ugotavljanje: opazovanje, posvetovanje, testiranje podcenjevanje, precenjevanje

 • Dejavniki olanje

  4Gimnazije(3), 4,54Srednje strokovno izobraevanje(2),3,4,53Srednje poklicno izobraevanje2,3,4,5

 • Srednje poklicno izobraevanje (3) zaposlitev ali nadaljevanje olanja zakljuni izpitpoklicno-tehnino izobraevanjezaposlitev mojstrski izpit

 • Poklicno-tehnino izobraevanje (programi 3+2) dva poklica laja pot (uni uspeh v O!!) zdaj mu odlino gre zaposlitev ali nadaljevanje olanja

 • Srednje tehniko izobraevanje (4) nadaljevanje olanja ali zaposlitev vije, visoke ole univerza da, pod doloenimi pogoji (poklicna matura + peti predmet) maturitetni teaj - matura

 • gimnazije iroka splona izobrazba vpis na univerzo // poklicni teajsploneekonomskatehnikaklasinaumetnikaportni oddelkievropski oddelki enotna matura v vseh gimnazijah

 • Omejitev vpisa ole s preve prijavljenimi kandidati zdravstvena nega predolska vzgoja (Mb) mariborske gimnazije najpomembneje zakljune OCENE 7.,8.,9. r.

 • Vrste tipendij:dravne,Zoisove,kadrovske (sofinanciranje),

 • Sploni pogoji za pridobitev tipendijeUpravienci (status): Dijaki

  Pogojistarost (dijaki pred dopolnjenim 22. letom ob 1. vpisu v 1. letnik poklicne oziroma srednje olene sme biti zaposlen ali samozaposlen;ne sme imeti status poslovodne osebe gospodarske drube ali biti direktor zasebnega zavoda;ne sme biti vpisan v evidenco brezposelnih oseb.

 • Dravna tipendijaDodatni pogoji:dravljanstvo RS;ugotavljanje izpolnjevanja materialnih pogojev na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev;VLOGO za dodelitev tipendije se lahko odda kadarkoli med olskim/tudijskim letom NI VE JAVNEGA POZIVA in ROKA za oddajo vloge!tipendist mora sam pravoasno predloiti tudi vlogo za nadaljnje prejemanje tipendije.O pravici se odloi s prvim dnem naslednjega meseca po vloitvi vloge.

 • Viina osnovne dravne tipendije

  Dohodkovni razredPovpreni meseni dohodek v % od neto povprene plaeOsnovna viina v EUR za polnoletneOsnovna viina v EUR za mladoletne1.do 30%190952.nad 30% do 36%160803.nad 36% do 42%130754.nad 42% do 53%100505.***nad 53% do 64%7035

 • Dodatki k dravni tipendijiOcenaDodatek za bivanje 80 pripada, e:ima tipendist prijavljeno zaasno prebivalie v kraju izobraevanja in je kraj izobraevanja oddaljen od kraja stalnega prebivalia ve kot 25 km in

  RazredPovprena ocena DIJAKAViina dodatka1.od vkljuno 4,0 do vkljuno 4,25172.nad 4,25 do vkljuno 4,50223.nad 4,50 do vkljuno 4,75304.nad 4,7540

 • Zoisove tipendijeDodatni pogoji: IZJEMNI DOSEEK inv zakljunem razredu O povprena ocena najmanj 4,70

  Vloga za dodelitev tipendije se vloi na podlagi javnega razpisa:javni razpis in potrebne obrazce objavi sklad do konca junija;objava je na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in tipendije: www.sklad-kadri.si;vlogo je potrebno oddati do roka v javnem razpisu.

  http://www.sklad-kadri.si/

 • Izjemni dosekiOb prehodu med ravnmi izobraevanja je mono uveljavljati izjemni doseek iz zadnjih dveh olskih Posamezni doseek se lahko uveljavlja le enkrat.Doseki: individualni ali skupinski (do 5 lanov v skupini),zlata in srebrna priznanja,umetniko delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, idr.Doseki s podroja porta po Ztip-1 ne tejejo ve med izjemne doseke.

 • Viina osnovne Zoisove tipendije:dijaki 120 ,

  Moni dodatki:dodatek za bivanje: 80 dodatek za tipendiste s posebnimi potrebami: 50

  Pogoji za dodelitev dodatkov so enaki kot pri dravni tipendiji.Viina Zoisove tipendije

 • http://www.mojaizbira.si/

  PRIPRAVA NA POKLICINTERESISPOSOBNOSTI

  Pripravil: Marjan kvorc*Pripravil: Marjan kvorc**

View more