primer any d’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de ... ?· Primer any d’aplicació de la llei…

Download primer any d’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de ... ?· Primer any d’aplicació de la llei…

Post on 01-Nov-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>primer any daplicacide la Llei 39/2006,de 14 de desembre,de promoci de lautonomiapersonal i atenci a les personesen situaci de dependncia</p><p>valoraci de CCOO de Catalunya</p></li><li><p>primer any daplicaci de la Llei 39/2006,de 14 de desembre, de promoci delautonomia personal i atenci a lespersones en situaci de dependncia</p><p>valoraci de CCOO de Catalunya</p></li><li><p>Primer any daplicaci de la llei 39/2006, de 14 dedesembre, de promoci de lautonomia personal i atenci ales persones en situaci de dependncia.</p><p>Valoraci de CCOO de Catalunya.</p><p>Elaborat: Cristina Faciaben Lacorte 2008Edita: Comissi Obrera Nacional de CatalunyaFinanament: Departament dAcci Social i Ciutadania</p><p>Generalitat de Catalunya</p><p>- 2 -</p></li><li><p>ndex</p><p>presentaci.........................................................................................................5</p><p>1. algunes dades estadstiques .............................................................................7</p><p>2. objecte de la Llei...........................................................................................17</p><p>3. aplicaci progressiva de la Llei ......................................................................19</p><p>4. principis reguladors de la Llei ........................................................................21</p><p>5. titulars dels drets ...........................................................................................23</p><p>6. sistema dautonomia i atenci a la dependncia (SAAD).................................256.1. sistema dinformaci del SAAD .............................................................276.2. rgans del SAAD .................................................................................286.3. la participaci de les administracions pbliques en el SAAD ...................32</p><p>7. procediment de reconeixement del dret ..........................................................357.1. sollicitud de valoraci ..........................................................................367.2. valoraci del grau i el nivell de dependncia .........................................39</p><p>7.2.1. serveis de valoraci de la dependncia (SEVAD)............................397.2.2. instrument de valoraci de la dependncia (IVD)............................40</p><p>7.3. determinaci del grau i el nivell de dependncia ....................................437.3.1. resoluci del grau i el nivell de dependncia..................................447.3.2. revisi del grau o el nivell de dependncia ....................................46</p><p>7.4. trasllat de la persona beneficiria entre comunitats autnomes ................47</p><p>8. programa individual datenci (PIA)...............................................................49</p><p>9. xarxa de serveis del SAAD i acreditaci de centres ........................................55</p><p>10. catleg de serveis i prestacions....................................................................5910.1. serveis ...............................................................................................61</p><p>10.1.1. tipologia....................................................................................61servei de prevenci de les situacions de dependncia..........................61servei de promoci de lautonomia personal.......................................61servei de teleassistncia.....................................................................62</p><p>- 3 -</p><p>Primer any daplicaci de la llei 39/2006. Valoraci de CCOO de Catalunya</p></li><li><p>servei datenci domiciliria (SAD) ....................................................62servei de centre de dia i de nit...........................................................62servei datenci residencial................................................................63</p><p>10.1.2. intensitat dels serveis ..................................................................6410.2. prestacions econmiques.....................................................................66</p><p>10.2.1. tipologia....................................................................................66prestaci econmica vinculada a la contractaci de serveis ..........66prestaci econmica per a cura en lentorn familiar i suport avetlladores i vetlladors no professionals........................................67prestaci econmica dassistncia personal..................................73ajuts econmics per facilitar lautonomia personal ........................74</p><p>10.2.2. quanties de les prestacions econmiques .....................................7510.2.2.1. quanties mximes ..............................................................7510.2.2.2. import de les prestacions econmiques a Catalunya ............75</p><p>11. compatibilitat i incompatibilitat entre serveis i prestacions..............................8111.1. incompatibilitats .................................................................................81</p><p>11.1.1. incompatibilitats entre prestacions del SAAD................................8111.1.2. incompatibilitats entre prestacions del SAAD i prestacions delSistema Catal de Serveis Socials ...........................................................82</p><p>11.2. compatibilitats ....................................................................................85</p><p>12. finanament................................................................................................87</p><p>13. copagament de les persones usuries...........................................................93</p><p>14. atenci a la dependncia i mercat de treball ................................................99</p><p>Annex 1. proposta de CCOO respecte a lacreditaci i la qualitat delocupaci en el sector datenci a la dependncia............................................103</p><p>Annex 2. assegurana de dependncia i hipoteques inverses.............................105</p><p>Annex 3. acreditaci de centres prestadors de serveis datenci a ladependncia...................................................................................................107</p><p>Annex 4. normativa ........................................................................................109</p><p>- 4 -</p></li><li><p>presentaci</p><p>Aquest document sindical pretn aportar la mxima informaci sobre el contingut deles normes en matria datenci a les situacions de dependncia i de promoci delautonomia personal, els aspectes prctics de la implantaci del sistema, aix com lavaloraci sindical.</p><p>Latenci garantida a totes les persones amb dependncia ha estat un dels objectiusde carcter social que CCOO ha defensat amb ms fora els darrers anys.</p><p>La nova realitat, fruit duna demografia marcada per laugment de lesperana devida de la gent gran, amb una caiguda de la fecunditat, ha comportat un envellimentde la poblaci. Aquest fet, lligat a una participaci ms generalitzada de les donesen el mercat de treball, ha fet que el sistema tradicional datenci informal basat encures realitzades a la llar per part de les dones de la famlia estigui en crisi. Per aix,els poders pblics shan vist forats a posar en marxa un sistema formal datenci quegaranteixi laccs als recursos assistencials necessaris a totes les persones ambdependncia i les seves famlies.</p><p>A final de 2005, el Govern central, les organitzacions empresarials i CCOO i UGTvan signar lAcord sobre acci protectora de latenci a les situacions dedependncia, les principals lnies del qual eren la universalitat de la prestaci, el seucarcter pblic, la garantia de la igualtat en laccs al dret, un sistema de valoraci ireconeixement homogenis, la garantia dimmediatesa i agilitat en el procsdavaluaci i en la revisi, un finanament compartit entre els tres nivells de lesadministracions pbliques, el copagament garantit i, en tot cas, laccs al dret a lespersones que no disposin de possibilitat total o parcial de copagament i la prioritatde la dotaci de serveis sobre les prestacions econmiques.</p><p>La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoci de lautonomia personal i atencia les persones en situaci de dependncia ha estat el resultat dun extens procs deconcertaci i consens social i poltic. Tots els grups dinters han intentat veurereflectides les seves reivindicacions i necessitats datenci en el cos de la Llei, com adarrera oportunitat daconseguir el reconeixement de drets. Lampli Llibre blanc sobrelatenci a les persones en situaci de dependncia a Espanya s una recopilaci perpart del Ministeri de Treball i Afers Socials de treballs de diversos autors experts en lamatria que ha servit per elaborar el Projecte de llei.</p><p>- 5 -</p><p>Primer any daplicaci de la llei 39/2006. Valoraci de CCOO de Catalunya</p></li><li><p>Aquesta norma reconeix, per primer cop, latenci a la dependncia com un dret deciutadania, universal, subjectiu i exigible, la qual cosa no vol dir que sigui un dretgratut. Tot i que els serveis hauran de garantir-se i no es podran condicionar asuficincies pressupostries ni a factors que no siguin la situaci de dependncia,1alguns serveis datenci podran sotmetres a copagament per part de les personesusuries.</p><p>Es tracta duna llei general, de bases, que garanteix una cobertura mnima a tot elterritori espanyol, per les comunitats autnomes, les quals tenen la competnciaexclusiva en matria de serveis socials, poden millorar els serveis i prestacions. Aquestaspecte: la regulaci de mnims en lmbit estatal duna matria competnciaexclusiva de les comunitats autnomes2 ha generat diversos conflictes sobre invasi decompetncies de lEstat plantejat per diverses comunitats autnomes. </p><p>La creaci daquest sistema de protecci ha generat grans expectatives socials. Queaquestes expectatives es compleixin dependr, en gran mesura, del fet que elfinanament sigui suficient i sostenible en el temps. La Llei est en vigor des del dia 1de gener de 2007, per la seva aplicaci ser progressiva fins a lany 2015, momenten el qual tothom qui tingui reconegut algun tipus de dependncia tindr garantit eldret a rebre atenci.</p><p>Dara en endavant, quan es faci referncia a la promoci de lautonomia i a latencia la dependncia es dir simplement: atenci a la dependncia. De la mateixamanera, per parlar de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoci delautonomia persona i atenci a la dependncia es dir Llei de dependncia o Llei39/2006. El Sistema dAutonomia i Atenci a la Dependncia sanomenar per lesseves sigles: SAAD.</p><p>- 6 -</p><p>1 Actualment laccs a latenci pblica a la dependncia no s un dret subjectiu, sin que est condicionat, a ms de a una situacide manca dautonomia, a la capacitat econmica de la persona usuria i/o la seva famlia i a la situaci familiar o social.2 La Llei 12/1983, de 14 de juliol, dadministraci institucional de la sanitat i de lassistncia i els serveis socials de Catalunya, suposalordenaci de lacci social a Catalunya desprs del trasps de competncies fruit de lEstatut dAutonomia de 1979.</p></li><li><p>1. algunes dades estadstiques</p><p>A continuaci sexposen diverses taules amb informaci estadstica que posen demanifest quina s la situaci actual de latenci a la dependncia i quines sn lesestimacions de futur, dacord amb diversos indicadors.</p><p>poblaci</p><p>distribuci de la poblaci</p><p>Font: INE. Revisi del Padr municipal 2006</p><p>Entorn del 16% de la poblaci de Catalunya i dEspanya tenen ms de 65 anys. Enambds casos, el 4% de la poblaci total s ms gran de 80 anys. Destaca el fet quees mant prcticament idntica la proporci de poblaci entre Catalunya i Espanya(16%) per a tots els indicadors. </p><p>pes de la poblaci ms gran de 85 anys sobre la poblaci ms gran de 65 anys.Catalunya 1991-2006</p><p>Grfic 1</p><p>Font: dades INE</p><p>Pot observar-se com el pes de la poblaci ms gran de 85 anys va sent cada cop msgran respecte a la poblaci total ms gran de 65 anys. Aix provoca lefecte delenvelliment de lenvelliment.</p><p>Taula 1 Poblaci (INE 2006)</p></li><li><p>poblaci amb discapacitat per trams dedatGrfic 2</p><p>Font: Departament dAcci Social i Ciutadania</p><p>Grfic 3</p><p>Font: dades ICASS. Departament dAcci Social i Ciutadania</p><p>Ms del 60% de les persones amb discapacitat tenen ms de 55 anys, i quasi el 43%de les persones amb discapacitat sn persones de ms de 65 anys.</p><p>estimaci de la distribuci de la poblaci amb dependncia (2007)</p><p>Elaboraci: MTAS a partir del Llibre blanc de la dependncia</p><p>Taula 2Poblaci amb dependncia, tots els graus i nivells (estimaci 2007)</p></li><li><p>A Catalunya, sestima que lany 2007, l11,35% de la poblaci ms gran de 65 anyst algun grau de dependncia. A Espanya aquest percentatge arriba a l11,6%.Aquesta proporci de dependncia puja fins al 24,3% i el 24% entre els ms gransde 80 anys, a Catalunya i Espanya, respectivament. </p><p>Pel que fa a les persones menors de 65 anys amb dependncia com a conseqnciadalguna discapacitat representen el 0,8% del total de la poblaci daquesta franjadedat.</p><p>estimaci de la distribuci de la poblaci amb dependncia de grau III (2007)</p><p>Elaboraci:MTAS a partir del Llibre blanc de la dependncia</p><p>Aproximadament el 0,45% de la poblaci total, tant a Catalunya com a Espanya,hauran causat dret a rebre atenci per la seva situaci de dependncia lany 2007.Ser el 2,3% de tota la poblaci amb ms de 65 anys.</p><p>estimaci de la distribuci de la poblaci amb dependncia de grau III per nivells.2007</p><p>Elaboraci: MTAS a partir del Llibre blanc de la dependncia</p><p>El 64,5% de les persones amb grau III de dependncia reconegut sestima quepertanyeran al nivell 1 (ms afectaci) i el 35,5% al nivell 2.</p><p>Taula 4Distribuci per nivells de la poblaci amb dependncia</p><p>de grau III (estimaci 2007)</p><p>Nivell 2 Nivell 1 Total grau III</p><p>Catalunya 11.199 20.351 31.550</p><p>Espanya 73.094 132.821 205.915</p><p>Taula 3Poblaci amb dependncia de grau III (estimaci 2007)</p></li><li><p>projeccions de persones amb dependncia 2007-2015</p><p>Font: ProdeP</p><p>Lincrement de persones amb dependncia en el perode 2007-2015 es preveu quesigui de ms de 46.000 persones.</p><p>Tindran dret a ser ateses ms de 200.000 persones ms lany 2015 (total de lapoblaci amb qualsevol tipus de dependncia reconeguda) que les ateses lany 2007(dret per les persones amb grau III)</p><p>Grfic 4</p><p>Font: ICASS</p><p>Taula 5</p><p>2007 2009 2015 increment 2007-2015</p><p>Grau III 30.440 32.312 37.743 9.103</p><p>Grau II 60.642 64.065 73.890 16.553</p><p>Grau I 105.551 109.745 122.326 21.026</p><p>Totals 196.632 206.122 233.958 46.682</p><p>- 10 -</p></li><li><p>serveis</p><p>serveis actuals datenci a la dependncia a Catalunya</p><p>Grfic 5</p><p>Font: ICASS</p><p>titularitat dels prestadors de serveis datenci a la dependncia. Catalunya 2006Grfic 6</p><p>Font: INE</p><p>Taula 6</p><p>Gent gran Persones amb discapacitat</p><p>places residncies privades 30.926 places centres residencials 5.236</p><p>places residncies pbliques 21.677 placesresidncies per a trastorns mentals 600</p><p>places centres de dia privats 6.771 places centres especialitzats 509</p><p>places centres de dia pblics 4.362</p><p>teleassistncia3 16.000</p><p>atenci domiciliria pblica 53.800</p><p>ajut econmic viure en famlia4 71.000</p><p>- 11 -</p><p>Primer any daplicaci de la llei 39/2006. Valoraci de CCOO de Catalunya</p><p>3 Dispositiu electrnic que permet que la persona amb dependncia es pugui comunicar amb un equip datenci en cas dunaemergncia al seu domicili.4 Ajut econmic de 240,40 al mes que satorga a les persones amb dependncia que es mantenen a casa seva. El poden percebretant persones grans com persones amb discapacitat. Pel gruix que suposa, la gent gran sinclou en aquest grup.</p></li><li><p>mercat de treball</p><p>evoluci de la poblaci ocupada en els serveis socials a Catalunya 1996-2006Any 1996: Base 100</p><p>Font: Id...</p></li></ul>