primena tehnicke zastite u medicini.pdf

Author: sdmitar

Post on 05-Jul-2018

247 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  1/37

   2013

  1 Tehnologije u službi zaštite 

  Svi sustavi tehničke zaštite na jednom upravljačkom mjestu 

   ABSistemDCi® je programski paket koji omogućava nadzor i upravljanje nad s vim integriranim sustavima tehničke

  zaštite putem jedinstvenog sučelja. Svrha mu je osigurati koordiniranu i efikasnu zaštitu većih poslovnih, trgovinskih,

  hotelskih i industrijskih objekata ili kompleksa objekata koji se, zbog svoje velike površine i izloženosti većim rizicima

  za ljude i imovinu, štite s više različitih sustava tehničke zaštite. Softver  razvija IT odjel Alarm automatike d.o.o.  od

  2006. godine.

   ABSistemDCi® softver za integraci ju je prihvaćen je od strane korisnika u cijeloj regiji i nagrađen  Hrvatskom

  vel ikom nagradom s igurnos t i   za 2012. u kategoriji „Inovativnost na području tehničke zaštite 

  Povisiti razinu sigurnosti primjenom ABSistemDCi® softvera za integracij

  Digitalna integracija koja podržava različite proizvođače opreme 

   ABSistemDCi® uspješno rješava problem neusklađenih digitalnih protokola komunikacijerazličitih proizvođača oprema i omogućava povezivanje opreme onih proizvođača koji želeustupiti svoje digitalne protokole. Podrška novom uređaju, odnosno novoj liniji uređaja postiže

  se relativno jednostavnom izradom komunikacijskog modula koja jezik uređaja prevodi na jedinstveni jezik integracijskog okruženja. 

  Integracija zaštitnih i ostalih tehničkih sustava 

  Integracijom ostalih sustava na objektu (klimatizacija, ventilacija, rasvjeta, liftovi) u

   ABSistemDCi® se povećava sigurnost objekta (npr. blokiranje korištenja dizala u slučajupožarnog alarma) i olakšava upravljanje tim sustavima, pa i štednjom energije. 

  http://www.alarmautomatika.com/hr/integracija/14/Content.aspx?ID=10http://www.alarmautomatika.com/hr/integracija/14/Content.aspx?ID=10http://www.alarmautomatika.com/hr/integracija/14/Content.aspx?ID=10http://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_plaketa.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_plaketa.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_plaketa.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_plaketa.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_plaketa.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_plaketa.jpghttp://www.alarmautomatika.com/hr/integracija/14/Content.aspx?ID=10

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  2/37

  Integrirani sustavi ostaju autonomni 

  Integracija putem ABSistemDCi® softvera funkcionira kao nadgradnja dok istodobno svaki

  pojedini sustav funkcionira autonomno u okvirima svoje osnovne svrhe. U aplikacijama u kojima

   je potrebno osigurati vrlo visok stupanj sigurnosti moguća je izvedba integracijskog paketa sredundancijom, kako poslužitelja, tako i radnih stanica.

  Funkcije bira korisnik 

  Korisnik može birati koje module (sustave zaštite i funkcije) želi implementirati pa je ilicenciranje, kao i podrška za određenu opremu, koncipirana modularno. To znači da u okvirimazadanih licencnih paketa investitor ne mora platiti za funkcionalnosti koje mu nisu potrebne.

  Grafičke mape osiguravaju preglednost 

   ABSistemDCi® temelji se na grafičkim mapama nadziranog prostora na kojem se postavljajudinamički simboli svih relevantnih elemenata sustava tehničke zaštite. Softver, komunicirajući suređajima, signalizira stanje elemenata na zaslonu računala, a putem grafičkih objekata jeomogućeno i upravljanje elementima sustava. 

  Jednostavno upravljanje integriranim sustavima 

  Osim nadzora nad sustavom softver omogućava i upravljanje pojedinim uređajima: pokrenutisliku sa svake pojedine kamere, uključiti/isključiti nadzor prostora protuprovalnim sustavom,omogućiti/onemogućiti pristup pojedinim štićenim prostorima. Osim na akcije operatera,program reagira i automatiziranim akcijama prema predefiniranim procedurama npr.

  otključavanjem svih vrata u slučaju požarnog alarma ili podizanje slike s kamere na monitoru prialarmu s protuprovalnog uređaja ili pri prolazu kritične točke. 

  Proaktivno održavanje 

  Softver signalizira i informacije o ispravnosti sustava odnosno kvar na uređajima u slučaju

  nestanka struje, niskog napona baterije, aktiviranja mrežnog preklopnika, gubitka video signalaili popunjenosti hard diska. Na temelju takvih informacija organizira se popravak ili servis prijenego sustav bude izvan funkcije, a objekt nezaštićen. 

  Praćenje i arhiviranje događaja na jednom mjestu 

   ABSistemDCi® omogućava integralno praćenje i arhiviranje događaji sa svih integriranihsustava tehničke zaštite štićenog objekta na jednom mjestu i u jednom formatu. Osim događajaarhiviraju se i sve akcije korisnika pao je moguće provjeriti je li operater u određenimsituacijama proveo odgovarajuću proceduru. 

  Kompleksni objekti trebaju kompleksnu zaštitu 

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  3/37

  Veći trgovinski, poslovni, hotelski i industrijski objekti štite se pomoću više različitih sustava

  tehničke zaštite 

  Sigurnost ljudi, imovine i poslovanja neizostavan je predm et interesa gospodarstvenika. Kako bi se ona neprestano

  održavala na razini većoj od različitih rizika koji ju narušavaju i kako bi poduzete mjere bile ekonom ski opravdane

  primjenjuju se različiti sustavi tehničke zaštite. Za koordiniranu i efikasnu zaštitu većih poslovnih, trgovinskih,

  hotelskih i industrijskih objekata ili kompleksa objekata iznimno je bitna primjena integracije  jer je redovito riječ o

  objektima većih površina, o izloženosti većim rizicima za ljude i imovinu i o štićenju s više s ustava tehničke zaštite

  (protuprovala, videonadzor, kontrola pristupa, dojava požara, elektronička zaštita artikala). Oni redovito imaju i

  nadzorni centar, koji može biti i u okviru npr. hotelske recepcije, u kojem netko obavlja posao operatera i to 24 satadnevno s ve dane u godini.

  Niz integriranih mjera zaštite povećava raz inu sigurnosti jer se  slabost i pojedinih mjera ne podudaraju . 

  Kompleksnost sustava tehničke zaštite se povećava  

  Neprestani razvoj tehnologija omogućio je visoku pouzdanost uređaja koje se u tehničkoj zašiti koriste, povećao

  njihovu dostupnost i snizio im cijenu i tako ih učinio neizostavnim čimbenikom sigurnosti pogotovo kada je riječ o

  složenijim objektima. Istovremeno broj i kompleksnost sustava koji se koriste za zaštitu jednog objekta raste i u širinu

  (više sus tava i veći broj elemenata kao npr. detektora, čitača i kamera) i u dubinu (kompleksniji uređaji koji zbog

  povećanja broja funkcija postaju i teški za korištenje). 

  Integracija je u fokusu krajnjih korisnika 

  Prema Security Sales & Integration Business izvještaju za 2008. godinu integrirani sustavi tehničke zaštite im aju

  10% udjela na tržištu tehničke zaštite. Taj je podatak posebno značajan jer je još prije s vega nekoliko godina udio

  integriranih sustava bio zanemariv i nije s e spominjao u godišnjim izvještajima. Očekuje se da će udio integracije i

  dalje značajno rasti pogotovo na kompleksnijim objektima. Tome idu u prilog podaci iz cijelog niza istraživanja

  provedenih zadnjih godina među korisnicima tehničke zaštite. Prema istraživanju J. P. Freeman Co. integrirani

  http://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_primjena.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_primjena.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_primjena.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_slabosti.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_slabosti.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_slabosti.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_smanjenje-gubitaka.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_smanjenje-gubitaka.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_smanjenje-gubitaka.gifhttp://www.securitysales.com/http://www.securitysales.com/http://www.securitysales.com/http://www.securitysales.com/http://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_smanjenje-gubitaka.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_slabosti.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_primjena.gif

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  4/37

  sus tavi su treći po redu, nakon uniformiranog čuvara i digitalnog videonadzora, čimbenik s manjivanja rizika u

  bankama. Prema podacima The European Teath Barometer  iz 2005. integrirani sustavi tehničke zaštite su treći po

  redu, nakon investicije u temeljne sustave tehničke zaštite i fokusirane s trategije sprečavanja krađa, čimbenik

  smanjivanja gubitaka u trgovinskom sektoru. Prema is traživanju Security Sales & Integrationprovedenom 2009.

  godine 58% krajnjih korisnika tehničke zaštite je iznimno zainteresirano za integraciju sus tava, a njih čak 29%

  teškoće pri integraciji s ustava smatra velikom zamjerkom tehničkoj zaštiti. 

  Trend je povezivanje svih os talih tehničkih sustava objekta kako bi ih se moglo nadzirati i njima lakše upravljati. Ti

  sus tavi mogu biti klimatizacija, ventilacija, rasvjeta, liftovi i ostalo i njih se može povezati s centralama sustava

  tehničke zaštite te tako os igurati nadzor i upravljanje iz jednog  integralnog sučelja. Time se, os im povećavanja

  sigurnosti objekta (npr. blokiranje korištenja dizala u s lučaju požarnog alarma), povećava i mogućnost upravljanja

  svim tehničkim s ustavima objekta, pa i š tednjom energije. Ovakav s ustav omogućuje da operater  upravlja

  klimatizacijom i rasvjetom, te da ih isključi kada više nema ljudi u prostoru. Videonadzorom se mogu verificirati

  događaji dobiveni s ostalih tehničkih sustava tipično vezanih uz dis ciplinu zgradarstva (eng.building m anagement ).

  Potpun nadzor + lakše upravljanje = efikasno i koordinirano korištenje  

  U većim i kompleksnijim objektima opremljenima s više velikih sus tava tehničke zaštite nadziranje i upravljanje tim

  sus tavima bez upotrebe računala i jedins tvenog sučelja postaje vrlo teško i s loženo j er je potrebno svaki sustav

  nadzirati na zasebnom računalu. Rad s međusobno nepovezanim s ustavima za operatere u nadzornim centrima

  znači da trebaju znati upravljati s više različitih sustava na objektu što ih onemogućava u ostvarivanju svoje glavne

  zadaće - kvalificirano odlučivanje na temelju informacija koje primaju od sustava i promptna primjena adekvatnih

  procedura. Zato je rastuću kompleksnost sustava tehničke zaštite potrebno, pogotovo sa stajališ ta operatera,

  zadržati u okvirima upotrebljivog što nužno znači integriranje različitih sus tava i prenošenje dijela inteligencije s

  operatera na sam s ustav.

  Moduli ABSistemDCi® softvera

  Dojava požara 

  Čak 25% integracija svih sus tava na objektu se provodi oko sustava za dojavu požara jer je on, kao „safety“ s ustav

  primarno usmjeren sprječavanju s tradavanja ljudi, u slučaju požara nadređen os talim s ustavima tehničke zaštite koji

  su primarno „security“ sus tavi usmjereni na zaštitu imovine. 

  Omogućena je integracija sustava za dojavu požara eminentnih proizvođača koji su iznimno prihvaćeni od strane

  korisnika i koj i su s vojim udjelima na tržištu dokazali svoju pouzdanost i inovativnost. 

  Videonadzor

  Sustav videonadzora je na vrhu liste želja korisnika koji ga smatraju visoko isplativim s ustavom upravo zbog njegove

  mogućnosti integriranja s ostalim sustavima zaštite i s temeljnim poslovnim funkcijama (npr. POS uređajima,

  bankomatima) i tako omogućenom videoverifikacijom događaja. 

  Omogućena je integracija većeg broja eminentnih i na tržištu dokazanih proizvođača i klas ičnog i IP videonadzora

  koji zadovoljavaju potrebe svih tržišnih niša – kako onih manjih tako i onih s aspekta zaštite iznimno kompleksnih.

  http://www.retailresearch.org/http://www.retailresearch.org/http://www.securitysales.com/http://www.securitysales.com/http://www.securitysales.com/http://www.retailresearch.org/

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  5/37

  Popis proizvođača čije uređaje je moguće integrirati veoma brzo raste jer su proizvođači videonadzora veoma skloni

  omogućavanju integracije svojih uređaja. 

  Kontrola pristupa

  Porast primjene sustava kontrole pristupa uzrokovan je ši rinom funkcija koje nisu isključivo zaštitne. Kontrola pris tupa

  omogućava još i upravljanje poslovnim operacijama, a uz nju čes to korišten dodatak je i evidencija radnog vremena

  koja u većim poslovnim sustavima značajno povećava efikasnost adm inistrativnih i računovodstvenih pos lova,

  osobito u hotelima i sličnim objektima s velikim udjelom sezonske radne snage i općenito radne snage plaćene na

  sat.

  Sustavi kontrole pristupa koji se mogu integrirati rasponom uređaja i softvera za upravljanje sustavom te

  implementiranom IP tehnologijom omogućavaju potpunu prilagođenost potrebama korisnika ali i jednos tavnu

  nadogradnju i proširenja. 

  Protuprovala i vanjska zaštita 

  Kada je riječ o velikim protuprovalnim sus tavima s mnogo zona teško je njime upravljati putem tipkovnica pa

  integracija tih zona omogućava lakši nadzor i upravljanje nad objektom, odnosno aktiviranje i deaktiviranje svih

  particija s jednog mjesta.

   ABSistemDCi® može se primijeniti i za vizualizaciju samo jednog sustava i dobar prim jer potrebe za time su sus tavi

  protuprovale koji se primjenjuju u aplikacijama svih veličina i nam jena. 

  Moduli za automatizirane reakcije

   ABSistemDCi® može reagirati automatiziranima akcijama prema unaprijed pripremljenim i definiranim procedurama.

  Osnovni pokretač takvih akcija je pojava određenih događaja iz bilo kojeg nadziranog sus tava tehničke zaštite.  

  Sve automatizirane akcije ugrađuju se u modul za dodatne funkcije, detaljno se definiraju i određuju što se mora

  poduzeti u kojem s lučaju, kao npr: otključavanje svih vrata u s lučaju požarnog alarma, otvaranje sl ike s kamere koja

  pokriva dio zgrade iz kojeg je stigao alarmni događaj, podizanju slike s kamere pri prolazu kroz kritične točke,

  otključavanje pros tora na osnovu dozvole iz kontrolne sobe koris teći dvije bes kontaktne kartice (suključarstvo),

  centralno upravljanje s irenama za provalu i dojavu požara i slično. 

  Na ovaj način se os im brzog odziva cje lokupnog s ustava na događaje dodatno mogu riješiti kompleksnije situacijekoje pojedini s ustavi zaštite sam ostalno nisu u mogućnosti obaviti ili je koncept predloženog rješenja preskup.

   Automatizirane akcije olakšavaju posao operateru jer manje vremena troši na redo vne događaje ako ih sustav

  automatizirano obavlja. Tako više vremena i koncentracije može posvetiti situacijama u kojima je bitna inteligentna

  prosudba čovjeka. 

  Videoverifikacija alarma je dobar primjer automatizirane reakcije. Kada protuprovalni ili vatrodojavni detektor ili čitač

  kontrole pristupa generiraju alarm na zaslonu računala automatski se podiže slika s područja u kojem je do alarma

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  6/37

  došlo, operater u realnom vremenu vidi što se u tom prostoru događa i je li riječ o pravom ili lažnom alarmu. Ako j e

  alarm pravi poduz et će mjere za zaštitu ljudi i imovine, a ako je lažan spriječit će nepotrebnu intervenciju zaštitara ili

   policije i tako uštedjeti svojoj tvrtki nepotreban trošak . 

  Karakteristike softvera

  Digitalna integracija koja podržava opremu raz ličitih proizvođača 

   ABSistemDCi® FullSuite je programski paket koji omogućava nadzor i upravljanje nad svim integriranim sustavima

  tehničke zaštite putem jedinstvenog sučelja. To je središ nji upravljački sustav izveden kao računalni program koji, uzračunalo na kojem se izvodi i operatera koji njim e upravlja, predstavlja nadzorni centar objekta ili kompleksa

  objekata. Računalni program na unificiran način komunicira s operaterom, prima od njega naloge i prezentira mu

  događaje, a prema upravljačkim uređajima sustava tehničke zaštite (npr. videosnimačima, alarm nim centralama)

  prenosi naloge operatera i od njih preuzima signalizaciju za operatera prema specifičnom komunikacijskom protokolu

  svakog pojedinog uređaja. ABSistemDCi® uspješno rješava problem neusklađenih digitalnih protokola komunikacije

  različitih proizvođača oprema i omogućava povezivanje opreme onih proizvođača koji žele ustupiti svoje digitalne

  protokole. Podrška novom uređaju, odnosno novoj liniji uređaja postiže se relativno jednos tavnom izradom  

  komunikacijskog modula (tzv. drivera) koja jezik (protokol) uređaja prevodi na jedinstveni

   jezik(pseudoprotokol)  integracijskog okruženja. Na taj se način integracijski paket lako održava aktualnim s obzirom

  na razvoj tehnologije i napredak opreme, ali is to se lako proš iruje podrška opreme većeg broja proizvođača, već

  prema potrebama svakog idućeg projekta. Komunikacija s uređajem provodi se putem računalne m reže (TCP/IP) i li

  nekog drugog komunikacijskog kanala (RS232, RS485 …). 

  http://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_pseudoprotokol.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_pseudoprotokol.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_pseudoprotokol.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_pseudoprotokol.gif

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  7/37

   

  Server / klijent princip rada

  Programski paket ABSistemDCi® temelji se na klijentsko-poslužiteljskom (client-server) principu rada. U tom načinu

  rada pos lužiteljski dio izvršava s ve komunikacijske procese sa sustavima tehničke zaštite, prima i analizira događaje

  te izvodi automatizirane akcije. Poslužiteljski dio s astoji se od jezgre ABSistemDCi® paketa kojemu s u pridruženi

  odgovarajući moduli, ovisno o količini i vrsti s ustava tehničke zaštite, te definiranim automatiziranim akcijama.

  Također, uz poslužiteljski dio se pos tavljaju grafički prikazi tlocrta i mapa, te odgovarajuća vrsta baze podataka za

  sprem anje i arhiviranje događaja i akcija.  

  Svi događaji, te tlocrti i mape s e putem računalne mreže zatim šal ju svim spojenim klijentima. Na klijentskim

  računalima programi se temelje na grafičkim mapama štićenih prostora. Na mapi prostora se prikazuju elementi

  sus tava tehničke zaštite u obliku grafičkih objekata. Grafički objekti koji pr edstavljaju elem ente sustava tehničke

  zaštite moraju biti izvedeni kao dinamički objekti koji se prikazuju kao različiti s imboli u ovisnosti o stanju elem enta

  kojeg prezentiraju. Pored toga putem grafičkog objekta omogućuje se i upravljanje elem entom (ukol iko je tako nešto

  moguće s takvim tipom elementa sus tava tehničke zaštite), npr. pokretanje žive slike s kamere, aktiviranje izlaza sa

  protuprovalne centrale, aktiviranje nadzora protuprovalne centrale, otključavanje pojedinih vrata putem kontrole

  pristupa itd. 

  SQL Server

   ABSistemDCi® prima događaje sa svih sustava tehničke zaštite, anal izira ih i trajno zapis uje u svrhu naknadne

  analize. Pored zapisivanja događaja pr imljenih s pojedinih sustava, veliku važnost u integracijskim programskim

  paketima za sus tave tehničke zaštite ima zapisivanje svih akcija operatera sustava. Na taj način se naknadno može

  provjeriti ako je u određenim situacijama operater postupio pravilno  i proveo pos tupke koji odgovaraju propis anim

  procedurama. Također je omogućeno operateru upisivanje vlastitih komentara na događaje, čime se postiže bitan

  aspekt integracije, a to je aktivno uključivanje čovjeka koji može s jednog mjesta provjeriti cijelu  s ituaciju, na nju

  reagirati te ostaviti pism eni trag o trenutnom s tanju i razlogu pojedine reakcije.

   ABSistemDCi® za spremanje svih podataka koristi Microsoft SQL Server bazu podataka u jednoj od tri moguće

  varijante: SQL Server Enterprise Edition, SQL Server Express i SQL Server Compact Edition.

  Izbor baze podataka ovisi o važnosti štićenih objekata i nivou zaštite digi talnih podataka koji se želi postići.

  Komercijalna SQL Server Enterprise koristi se za najzahtjevnije sustave, nudi najviši nivo sigurnost i, skalabilnosti i

  pouzdanosti bez ikakvih ograničenja. SQL Server Express uz besplatnu licencu nudi kvalitetno i s igurno spremanje

  podataka ali pos toje ograničenja u broju korištenih procesora, količini radne memorije i maks imalnoj veličini baze

  podataka.SQL Server Compact Edition najjednostavniji je tip baze podataka, zasnovan na principu datotečnog

  sus tava, te s e stoga koristi u posebnim okolnostima, uglavnom uz manje sustave zaštite s malim brojem događaja.  

  http://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_server.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_server.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_server.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/integracija_server.gif

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  8/37

  Nadzor

  Centralni tehnički nadzor - Neprestani uvid u stanje sustava tehničke zaštite 

  Centralni tehnički nadzor  podrazumijeva uslugu nadzora tehničke ispravnosti sustava i uvid u korištenje s ustava.

  Često se događa da vlasnik š tićenog prostora nema uvid u to koris te li djelatnici sustav (odstupanje od koriš tenja

  sus tava u definiranom vremenskom periodu, van radnog vremena, neuključenje sustava). Operater na zaslonu

  monitora prati događaje koje generiraju sustavi tehničke zaštite spojeni na centralni tehnički nadzor, a poseban

  softver dodatno signalizira događaje na temelju kojih treba poduzeti ugovorene mjere i procedure koje treba provesti.

  Tako je omogućeno rano uočavanje kvarova, kontrola tehničke ispravnosti sustava i kontrola uključivanja iisključivanja sustava na svakom pojedinom objektu. 

  „Help Desk“ Promptno obavještavanje korisnika o stanju sustava i statusu objekata  

  O događajima koji utječu na s igurnost štićenog prostora (izostanak testnog s ignala, nedostatak struje i sl.) voditelj

  CTN-a obavještava korisnika te mu daje informacije, preporuke i savjete vezane uz tehničke alarme. Periodično se

  tehnički alarmi analiziraju i predlaže se sus tavno uklanjanje uočenih problema. Ako je ugovorom predviđeno, operater

  informaciju o događaju prosljeđuje voditelju održavanja koji odmah organizira popravak sustava. 

  Analiza događaja na sustavu i izvještavanje korisnika  

  Sustav izvješćivanja prilagođava se potrebama korisnika –  forma, sadržaj i učes talost s tandardnog izvješta ja se

  dogovaraju - a moguće je unaprijed pripremiti više različitih standardnih izvještaja u vidu označenih obrazaca.

  Izvještaji se mogu sas tavljati filtriranjem i zbrajanjem s tandardnih podataka odnosno izvršavanjem bilo koje vrste

  standardnih procesa nad SQL bazama. Ako korisnik ima vlastiti kontrolni centar ili koristi usluge nadzornog centra

  pri Alarm automatici  može mu se omogućiti i uvid u trenutno stanje sustava pomoću programa za pregledavanje

  alarmnih događaja i s tanja sustava tehničke zaštite. 

  http://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_ctk.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_ctk.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_ctk.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_ctk.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_ctk.jpg

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  9/37

  Odr žavanje i servisiranje 

  Organizacija popravka sustava

  Informaciju o događaju operater CTN-a pros ljeđuje voditelju održavanja koji organizira popravak sus tava

  angažiranjem servisera koji sustav moraju dovesti u ispravno stanje u roku predviđenom ugovorom. Cijeli se proces

  odmah dokumentira (zahtjevi, zapisnici), rad servisera se nadzire a kada je potrebno osigurava se besplatan savjet

  dežurnog tehničara. 

  Redovito, izvanredno i investicijsko održavanje  

  Redovito održavanje se provodi na temelju ugovora sklopl jenog s korisnikom i podrazumijeva servis iranje u unaprijed

  dogovorenim vremenskim intervalima i prema unaprijed dogovorenoj cijeni, a obično obuhvaća i redovitu obuku

  korisnika za ispravan rad. Održavanje treba predvidjeti i u   jamstvenom roku. Izvanredno održavanje provodi se na

  zahtjev korisnika, a najčešće je riječ o s ituacijama kada je sustav prestao raditi pa treba ustanoviti kada se i zašto to

  dogodilo, predložiti i provesti mjere vraćanja u s tanje pune ispravnosti i razlučiti je li potrebna hitna intervencija. Na

  temelju praćenja rada sustava korisniku se predlaže investicijsko održavanje pri čemu se pazi na očuvanja već

  učinjene investicije kroz npr. korištenje i revitalizaciju već postojeće opreme. 

  Brigu o obveznim servisima i atestiranju sustava za dojavu požara te o otklanjanju nedostataka utvrđenih zapisnikom

  i izradi potrebne prateće dokumentacije preuzima voditelj održavanja  

  Knjige održavanja 

  Knjige održavanja su obvezni dokumenti koji prate tehničku i protupožarnu zaštitu da bi se s ustavi pratili tijekom

  eksploatacije. Alarm automatika d.o.o. je izdavač Knjige održavanja sustava za dojavu požara i Knjige

  http://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_troskovi.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_troskovi.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_troskovi.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_knjiga.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_knjiga.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_knjiga.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_knjiga.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_knjiga.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_knjiga.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_knjiga.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_troskovi.jpg

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  10/37

  održavanja sustava tehničke zaštitekoje su izrađene prema zamis li g. Zorana Luja, a koje sadrže i   obrasce

  dokumentacije koju korisnik sustava mora imati.

  Knjigama su ob uhvaćene sve aktivnosti i radnje koje se odnose  na ugovaranje, projek tiranje, ugradnju, integraciju,

   programiranje, uporabu, održavanje i ispitivanje sustava što olak šava inspekcijski nadzor. 

  Service Level Agreament

   ABSistemdcCARE4® model je moguće primijeniti u cijelosti ili parcijalno te prilagoditi potrebama svakog pojedinog

  korisnika. Jednom kada s e prikupe podaci bitni za nadzor i održavanje te dogovori  Service Level Agreament korisnik

   je siguran kako će mu sve relevantne informacije biti pros lijeđene a svi operativni poslovi organizirani.  

  Sudionici ABSistemDCCARE4® modela

  Korisnik osigurava relevantne podatke

  Korisnik s ustava tehničke zaštite već je, kako bi zaštitio klijente, zapos lene djelatnike i imovinu, uložio znatna

  sreds tva u os mišljavanje i ugradnju sustava tehničke zaštite. Za primjenu ABSistemDC – CARE4® modela treba

  predati dokumentaciju vezanu uz sus tave i informacije na temel ju kojih se sustav može održavati. U slučaju radova

  na objektu, npr. građevinskih, koji nisu izravno vezani za sus tav tehničke zaštite važno je o tome obavijesti ti voditel ja

  održavanja da bi se koordinirano prevenirali negativni utjecaji na funkcionalnost sustava tehničke zaštite. 

  Projekt izvedenog stanja, instalaterske i korisničke upute za rad sa sustavom i jamstvene iz jave su neophodne za

   promptno održavanje. 

  http://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_knjiga.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_knjiga.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_knjiga.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_knjiga.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_knjiga.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_knjiga.jpg

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  11/37

  Alarm automatika osigurava resurse i preuzima odgovornost

  Rokovi u kojem će se intervenirati i otkloniti kvar su iznimno važni za sigurnost štićenog objekta. Alarm automatika

  standardnim ugovorom jamči početak otklanjanje kvara u slučaju hitne intervencije u roku od 24 s ata za što su

  osigurani svi preduvjeti: Centar tehničkog nadzora i osoblje odjela održavanja, tehnička podrška, rezervna izamjenska oprema, servis i osposobljavanje s ervisera.

  Osigurana je unificirana usluga i kada je riječ o više međusobno dislociranih objekata, nedostaci se brže otklanjaju a

  usluga je značajno jeftinija. 

  Mreža osposobljenih servisera na području cijele Hrvatske – uniformna usluga i cijena

  Ugovorni serviseri s područja cijele Hrvatske otklanjanju neispravnosti sustava tehničke zaštite na s vakom š tićenom

  objektu i postupaju u s kladu s pravilima struke, koordinirano s korisnikom sustava i voditeljem održavanja

  te proaktivno  , u smislu izv ješ tavanja o svim uočenim problemima i predlaganja mjera poboljšanja. Njihova edukacija

  se redovito provodi u Alarm automatici a ako je zbog specifičnih zahtjeva korisnika il i specifičnosti sustava potrebno,

  provodi se dodatna obuka.

  Tako se nedostatci sustava otklanjaju brže, a usluga je jeftinija jer su troškovi puta i dnevnica svedeni na minimum. 

  Videonadzor

  Svi žele video 

  Videonadzor se koristi za zaštitu objekata svih veličina i namjena –  od stambenih do kompleksnih javnih i

  industrijskih, a razlog velikoj potražnji je š irok raspon zaštitnih  funkcija (vidi s liku) i učinaka koje ima na počinitelje

  http://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_koncept.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_koncept.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_koncept.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_zastitne.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_zastitne.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_zastitne.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_zastitne.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/odrzavanje_koncept.gif

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  12/37

  kaznenih djela. Primjenjuje se i za nadzor javnih pros tora pri čemu posebno treba voditi računa o poštivanju važećih

  propisa. Osim što efikasno prevenira razna kaznena djela (provale, krađe, vandalizam, prijevare, utaje, terorizam),

  često se integrira s ostalim sustavima tehničke zaštite jer omogućava videoverifikaciju doga đaja te s pos lovnim

  sus tavima korisnika kao što su bankomati i POS. Osim zaštitne, sustav videonadzora ima i mnoge druge funkcije kao

  što su nadzor proizvodnje, regulacija prometa ili detekcija požara na otvorenom prostoru.  

  Razvoj novih tehnologi ja i pad cijena sustava i s vrlo sofisticiranim funkcijama (npr. nadzor i upravljanje putem

  interneta ili mob itela, videoanalitika, GSM komunikacija) su čimb enici zbog kojih se očekuje sve veća potražnja za

  videonadzorom u objektima svih namjena.

  Tehnologije treba prilagoditi aplikaciji

  Sustavi videonadzora temeljeni na novijim  tehnologijama omogućavaju mnoge napredne funkcije. Broj klasičnih 

  analognih sustava  je još uvijek najveći, a zbog znatno više mogućnosti i funkcija velik broj korisnika implementira i

  planira videonadzor baziran na IP tehnologiji. Velika rezolucija megapikselnih kamera omogućava superiornu

  kvalitetu s like u iznimno zahtjevnim uvjetima (noćno snimanje, jake promjene osvijetljenosti scene, jako pozadinsko

  svijetlo, brzo kretanje osoba u kadru) i naknadno uvećanje detalja. Videoanalitika omogućava s ignaliziranje alarma u

  raznim situacijama (kretanje osobe u zabranjenoj zoni, vozila u nedopuš tenom s mjeru, ostavljenih predmeta) a imnoge druge funkcije kao što su prepoznavanje lica, registarskih pločica, identifikacijskih brojeva željezničkih vagona

  i kontejnera; nadzor i regulaciju prometa; integraciju s POS-om i bankomatima. Hibridna tehnologija omogućava da

  se za cijenu neznatno veću od cijene klasičnog sustava koriste napredne funkcije koje omogućava IP videonadzor te

  da se postojeća oprema iskoristi. Prednosti megapikselne HD tehnologije danas nisu ograničene samo na IP

  videonadzor jer je razvijena HD-SDI tehnologija  koja omogućava prijenos signala iz HD kamere putem koaks ijalnog

  kabela. Bežična  tehnologija  danas se odlikuje visokom pouzdanošću pa ju je opravdano i isplativo primijeniti u sve

  većem broju aplikacija. 

  http://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_tehnologijama.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_tehnologijama.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_tehnologijama.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_ip-tehnologiji.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_ip-tehnologiji.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_ip-tehnologiji.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_bank-mpix.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_bank-mpix.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_bank-mpix.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_bank-mpix.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_ip-tehnologiji.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_tehnologijama.gif

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  13/37

  Nadzor s izdvojene lokacije, umrež eni i integrirani sustavi, videoanalitika, prijenos signala optičkim k ablovima,

  bežična rješenja, nadzor putem mobitela su najčešće želje korisnika. 

  Integracija povećava isplativost videonadzora  

  Mnogi korisnici smatraju da je videonadzor najisplativiji sustav tehničke zaštite jer, os im š to efikasno prevenira

  različite oblike kaznenih djela, is traživanja pokazuju kako prim jena videonadzora štete od razbojstava smanjuje i do

  4,5 puta, kako su objekti štićeni videonadzorom rijetko meta kriminalaca te kako videonadzor efikasno smanjuje

  krađe zaposlenika i dobavljača. Integracija videa sa sus tavom protuprovale i vanjske zaštite om ogućava

  videoverifikaciju s ignala alarma što smanjuje troškove za zaštitarske intervencije, a integracija s kontrolom pris tupa

  olakšava svakodnevno pos lovanje u objektima koji se štite s više sustava tehničke zaštite.  

  Central izacija, integracija i održavanje dodatno povećavaju is plativost sustava za videonadzor. Za svaku od tih

  funkcija Alarm automatika d.o.o. razvila je vlastite softvere i modele koje dugi niz godina uspješno primjenjuje. 

  Integracijom videa s temeljnim poslovnim funkcijama (POS-om, b ankomatima), s ostalim sustavima tehničke zaštite i

   prim jena inteligentne videoanalitike čine videonadzor v isoko isplativim.

  Sustavi videonadzora temeljeni na novijim  tehnologijama: 

  Videonadzor baziran na IP tehnologiji:

  http://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_tehnologijama.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_tehnologijama.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_tehnologijama.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_ip-tehnologiji.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_ip-tehnologiji.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_ip-tehnologiji.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_ip-tehnologiji.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/video_tehnologijama.gif

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  14/37

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  15/37

   

  Dojava požara 

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  16/37

  Sustav za dojavu požara treba prilagoditi potrebama korisnika i propisima

  Vatra može s atima tinjati i ne prouzročiti veću materijalnu š tetu. No, kada se razbukta, uzrokuje ogromne izravne i

  neizravne materijalne š tete i, što je najgore, sm rt i ozljede ljudi. Vrijeme detekcije požara i početak njegova gašenja

  izravno je povezano sa š tetama koje će zbog požara nas tati, a elektronički sustavi za dojavu požara koji samos talno,

  bez intervencije čovjeka, otkrivaju i dojavljuju požar u objektima najbolji su način prevencije. Sustavi dojave požara

  razlikuju se po veličini i tehnologiji rada, a kakav će se koris titi ovisi o aplikaciji, tipu objekta, ugroženosti  od požara, 

  broju ljudi u objektu, propisima i željama investitora. 

  Ugroženost  od požara 

  Statistički podaci upućuju na to da se najveći broj požara događa u stambenim objektima, dok su šteteuzrokovane požarom najveće u industrijskim pogonima, hotelima i skladišt ima. Najviše požara na

  građevinskim objektima uzrokuje čovjek – namjerno, nehotice, nepažnjom ili u igri. 

  Detektori su najvažniji dio sustava za dojavu požara jer o brzini detekcije ovis i brzina reakcije na požar i n jegov

  konačan ishod. Budući da je vrijeme razvoja požara relativno dugo (ovisno o gorivosti materijala unutar prostora)

  važno je znati odabrati tip detektora koji će požar detektirati u najranijoj fazi. Gdje postoji rizik od istjecanja plina

  (npr. u kotolovnicama) ili povećane koncentracije ugljičnog monoksida (npr. u garažama) sustav dojave požara treba

  proširiti elementima za plinodetekciju. U objektima u kojima se kreće veći bro j ljudi je potreban i sustav odimljavanja i

  evakuacije. U s tambenim objektima detektori požara i plina mogu se spojiti na protuprovalnu centralu.  

  Vreme rayvoja pozara:

  http://www.alarmautomatika.com/hr/dojava-pozara/18/#ugrozenosthttp://www.alarmautomatika.com/hr/dojava-pozara/18/#ugrozenosthttp://www.alarmautomatika.com/hr/dojava-pozara/18/#ugrozenosthttp://www.alarmautomatika.com/hr/dojava-pozara/18/#ugrozenosthttp://www.alarmautomatika.com/hr/dojava-pozara/18/#ugrozenosthttp://www.alarmautomatika.com/hr/dojava-pozara/18/#ugrozenosthttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/vatra_vrijeme-razvoja-pozara.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/vatra_vrijeme-razvoja-pozara.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/vatra_vrijeme-razvoja-pozara.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/vatra_vrijeme-razvoja-pozara.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/vatra_tip-detektora.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/vatra_tip-detektora.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/vatra_tip-detektora.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/vatra_tip-detektora.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/vatra_tip-detektora.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/vatra_vrijeme-razvoja-pozara.jpghttp://www.alarmautomatika.com/hr/dojava-pozara/18/#ugrozenost

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  17/37

   

  Tip detektora:

  Čak  25% integraci je tehničkih sustava  na velikom građevinskom ob jektu provodi se oko sustava za dojavu pož ara

   jer je on je po svojoj osnovnoj funkciji svojom infrastrukturom prisutan u cijelom ob jektu što ga čini tehničk i prikladnim

  i ekonomski pogodnim.

  http://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/vatra_25-integracije-teh-sustava.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/vatra_25-integracije-teh-sustava.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/vatra_25-integracije-teh-sustava.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/vatra_25-integracije-teh-sustava.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/vatra_25-integracije-teh-sustava.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/vatra_25-integracije-teh-sustava.gif

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  18/37

   

  Nove tehnologije omogućavaju veću pouzdanost, fleksibilnost, kapacitet i daljinsko upravljanje  

  Funkcionalnosti koje omogućavaju nove tehnologije glavni su razlog njihovoj primjeni u inače iznimno (zbog

  imperativa pouzdanos ti) tradicionalnim sustavima za dojavu požara. Bežična se tehnologija  razvila do mjere da ju je

  isplativo primjenjivati u sve većem broju aplikacija, a njezinu pouzdanost jamči usklađenost sa EN54 i DIN VDE 0833 -

  2 normama. IP tehnologijaomogućava spajanja centrale za dojavu požara na internet pa tvrtke ovlaštene za

  održavanje i korisnici mogu brzo pristupiti centrali i dijagnosticirati problem. Za  dojavu požara na otvorenom

  prostoru se koris ti sustav videonadzora koji se sas toji od pokretnih kamera s velikom mogućnošću povećanja

  povezanih sa centrom za nadzor opremljenim softverom za automatsku detekciju spektra karakterističnog za plamen.  

  Pouzdanost, fleksibilnost, veći kapacitet petlji, umrež avanje centrala i njihova međusobna komunikacija u realnom

  vr emenu, umrež avanje putem interneta, prihvaćanje perifernih uređaja raz ličitih proizvođača i jednostavnost

  korištenja samo su nek e prednosti koje donose najnovija dostignuća mikroprocesorske tehnologije, mrežne

  arhitekture i komunikacijske infrastrukture.

  Povećati isplativost sustava za dojavu požara  

  Ulaganjem 1% BDP-a u prevenciju požara u razvijenim zemljama s vijeta se postiglo smanjivanje broja požara te

  broja smrtno stradalih i ozlijeđenih us lijed požara. Prevenciju požara s timuliraju i osiguravatelji po pustima na premije

  osiguranja imovine koje, ako se sustav za dojavu kombinira sa sustavom gašenja, koji idu i do 50%. Ulaganje u

  sus tav za dojavu požara može s manjiti ukupnu investiciju u mjere zaštite od požara, pogotovo one građevinske.  

  Central izacija, integracija i održavanje dodatno povećavaju is plativost sustava za dojavu požara. Za svaku od tihfunkcija Alarm automatika d.o.o. razvila je vlastite softvere i modele koje dugi niz godina uspješno primjenjuje. 

  Izdavanjem priručnik a Uvod u projekt i ranje s ustava za dojavu  požara  Alarm automatika je pokušala godinama

  sticano znanje o projektiranju i iz vođenju sustava za dojavu požara prenijeti što većem b roju zainteresiranih, a sve

  kako b i se problemat ici dojave požara pristupilo stručno i etablirala struka. 

  http://www.alarmautomatika.com/prirucnik/http://www.alarmautomatika.com/prirucnik/http://www.alarmautomatika.com/prirucnik/http://www.alarmautomatika.com/prirucnik/http://www.alarmautomatika.com/prirucnik/http://www.alarmautomatika.com/prirucnik/

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  19/37

  Nezaobilazan alat u projektiranju sustava za dojavu požara 

  Kratki sadržaj: 

  Rječnik pojmova 

  Regulativne i normativne podloge

  Načela detekcije Projektiranje sustava za dojavu požara 

  Aplikacije i problemi u postavljanju detektora

  Tehnike otkrivanja kvara

  67pages B5, 2010g, ISBN 978-953-56293-0-6, 150 kuna

  Značaj dojave požara i interes za informacijama i iskustvima s

  područja sustava za dojavu požara neupitan je pa je tako i zanimljiv

  svima koji se tim područjem bave – projektantima, instalaterima,

  zakonodavcu, inspektorima, ispitivačima, korisnicima. No, izvori

  znanja o ovim sustavima nisu dostatni o čemu se nakladnik

  osvjedočio u nekoliko navrata i kroz dulji vremenski period. Takva

  situacija nas je potaknula da godine rada na osmišljavanju i izvođenju sustava za dojavu požara te

  projektnoj i tehničkoj podršci prenesemo širem krugu zainteresiranih.  

  Priručnik Uvod u projektiranje sustava za dojavu požara sadrži mnoštvo informacija bitnih za pravilno

  i s važećim propisima i normama usklađeno projektiranje sustava za dojavu požara. Opisano je kako i

  gdje pravilno primijeniti različite vrste detektora, kako ih pravilno razmjestiti u prostoru i povezati sa

  ostalim dijelovima sustava za dojavu požara, o čemu voditi računa pri projektiranju i ugradnji te kako

  spriječiti lažne alarme. Priručnik je usklađen s odredbama normi HR EN54 i HRN DIN VDE 0833 koje se u

  Hrvatskoj (obvezno) i u zemljama regije primjenjuju. Obuhvaćen je i popis važećih propisa i normi i

  rječnik pojmova, a brojne tablice i ilustracije olakšavaju njegovu primjenu. Iz recenzije:

  U vrijeme kada tehničko znanje postaje zanemariva kategorija, a pozicija inženjera neodgovarajuća i

  nebitna, svaki tehnički rad koji unapređuje struku izuzetno je važan. Posebno je bitno da takve

  inicijative dolaze iz gospodarstva čija je uspješnost jedino jamstvo razvoja i budućnosti. Rad je

  pregledan, dobro koncipiran, tehnički korektan i interesantan. 

  mr. sc. Miljenko Rodek, dipl. ing. el.

  Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

  Izbor iz priručnika 

  Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

  http://www.alarmautomatika.com/prirucnik/document/Prirucnik-Uvod-u-projektiranje-sustava-za-dojavu-pozara-sample.pdfhttp://www.alarmautomatika.com/prirucnik/document/Prirucnik-Uvod-u-projektiranje-sustava-za-dojavu-pozara-sample.pdfhttp://www.alarmautomatika.com/prirucnik/document/Prirucnik-Uvod-u-projektiranje-sustava-za-dojavu-pozara-sample.pdfhttp://www.alarmautomatika.com/prirucnik/document/Prirucnik-Uvod-u-projektiranje-sustava-za-dojavu-pozara-sample.pdf

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  20/37

  Različita rješenja za objekte različite namjene  

  Svrha kontrole pristupa je zaštititi od neovlaštenog ulaza u stambene i poslovne objekte ili n jihove dijelove. Može

  biti mehanička (rampe), elektronička ili kombinirana a što će s e koristiti ovisi o ugroženosti i o tome treba li kontrolirati

  pristup pješaka, vozila i / ili radnih strojeva. Primjena s ustava je u velikom poras tu jer sve veći broj tvrtki želi

  kontrolirati pris tup i tako čuvati vrijednosti i informacija te nadzirati zaposlene. Ras tu primjene doprinose pad cijena

  uređaja i dostupnos t novih tehnologija identifikacije i komunikacije. Osim  zaštitne funkcije u smislu prevencije

  kriminala, prim jena kontrole pristupa značajno podiže razinu sigurnosti te o lakšava i ubrzava poslovanje u smislu

  redukcije troškova, oslobađanja resursa i kvalitetnije analitike. 

  Sustavom se mogu otkloniti mnogi sigurnosni nedostaci te smanjiti gubici jer omogućava kontrolu i evidenciju ulaska,usmjeravanje posjetitelja, kontrolu kretanja posjetitelja i zaposlenika, vr emensko ograničavanje kretanja, upravljanje

  ovlastima pristupa sa središnjim administriranjem, nadzor i otkrivanje z louporabe ovlasti te zaštitu prostora od

   poseb ne važnosti. 

  http://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_stambeni-i-poslovni-objekti.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_stambeni-i-poslovni-objekti.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_stambeni-i-poslovni-objekti.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_funkcija.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_funkcija.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_razine-sigurnosti.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_razine-sigurnosti.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_razine-sigurnosti.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_razine-sigurnosti.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_funkcija.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_stambeni-i-poslovni-objekti.gif

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  21/37

   

  Zastitna funkcija:

  Razina sigurnosti:

  Kontrola pristupa se često kombinira s evidencijom radnog vremena  jer su sustavi logično povezani u smislu

  medija identifikacije i smještaja kontrolnih točaka. S kontrolom pristupa čes to se povezuje i  sustav nadzora i

  kontrole obilazaka zaštitara, sustav naplate parkinga ili ulaska u bazene.

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  22/37

  Za postizanje pune funkcionalnosti treba unaprijed definirati ciljeve primjene sustava i os mis liti jasnu i cjelovitu

  politiku kontrole pris tupa. Tako će biti izbjegnuta implementacija disfunkcionalnih ili predimenzioniranih sustava (koji u

  pravilu bivaju sabotirani i na kraju napušteni) čije mogućnosti i cijena značajno premašuju potrebe korisnika. Sustav

  treba os misliti u ranoj fazi projektiranja objekta i pri tome paziti na kriterije zadovoljs tva korisnika: sigurnost,

   jednostavnos t, proš irivost, estetika, usklađenost s propis ima. 

  Odabir tehnologije ovisi o stupnju rizika

  Na tržištu su dos tupne različite tehnologije na kojima se bazira sustav kontrole pristupa, a na jraš irenija je

  identifikacija beskontaktnom karticom. Dostupne su kartice koje sadrže samo kôd te kartice koje uz kôd sadrže i

  memoriju za pohranjivanje podataka. Samostalni (standalone) sustavi (kontroler i čitač su u jednom uređaju) su

  zbog pristupačne cijene i jednos tavne ugradnje pogodni za stambene ili manje poslovne objekte, a kada je

  ugroženost manja može se prim ijeniti kvalitetan interfonski ili videointerfonski sustav. Sustavi povezani na

  računalo omogućavaju veću fleksibilnost i integraciju pa se prim jenjuju u zahtjevnijim aplikacijama.  Biometrijska

  identifikacija se primjenjuje kada je bitno točno identificirati osobu koja ulazi u štićeni prostor. Za identifikaciju se

  koriste pojedine fiziološke karakteristike  ili karakteristike ponašanja koje se razlikuju od osobe do osobe. Najčešća

  biometrijska identifikacija danas je identifikacija otiskom prsta koja se zbog jednostavnosti koristi u aplikacijama u

  kojima je bitna brzina.

  U čak 37% instalacija je kontrola pristupa integrirana s os talim sustavima tehničke zaštite, prvenstveno s

  videonadzorom te protuprovalom i vanjskom zaštitom. Gotovo polovina (49%) s ustava kontrole pristupa je umrežena

  a prim jena u vanjskoj zaštiti je dosegla 17%. 

  Tehnologije na kojima se bazira system kontrole pristupa:

  Samostalni (standalone) sustavi:

  http://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_tehnologije.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_tehnologije.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_tehnologije.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_standalone1.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_standalone1.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_standalone1.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_standalone2.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_standalone2.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_standalone2.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_standalone2.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_karakteristike.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_karakteristike.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_karakteristike.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_karakteristike.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_standalone2.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_standalone2.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_standalone1.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/kontrola_tehnologije.gif

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  23/37

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  24/37

  Sustavi povezani na racunalo:

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  25/37

   

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  26/37

  Fizioloske karakteristiek ili karakteristike ponas anja:

  Centralizacija, integracija i održavanje dodatno povećavaju isplativost sustava kontrole pris tupa. Za svaku od tih

  funkcija Alarm automatika d.o.o. razvila je vlastite softvere i modele koje dugi niz godina uspješno primjenjuje. 

  Kako b i se troškovi eksploatacije sustava smanjili i omogućilo proaktivno održavanje treba odabrati opremu koja

  omogućava dojavu tehničkih informacija naCTN  i daljinsku (putem interneta) dijagnostiku, podešavanja i

   programiranje korisničkih kartica i raz ina pristupa. 

  Protuprovala, protuprepad i vanjska zaštita 

  Kriminalci biraju nezaštićena mjesta 

  Svrha protuprovalne zaštite je otkrivanje i signalizacija pokušaja provale u štićeni objekt. Lokalna signalizacija će

  alarmirat počinitelja i ljude u okolini, a signalizacija dojavnom centru ili odsutnom korisniku će omogućiti

  intervenciju. Protuprepadnu zaštitu aktiviraju ljudi koji su se unutar štićenog prostora zatekli u opasnosti od npr.

  razbojniš tva kako bi iz dojavnog centra mogli uputiti pomoć. Sustavi  vanjske zaštite namijenjeni su detekciji

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  27/37

  pokušaja provale već na prilazu objektu štićenja. Sustavi protuprovale, protuprepada i vanjske zaš tite uglavnom se

  izvode kao jedins tven sustav kojem je glavna funkcija zaštitna. Kako bi se njima ostvarila najvažniji preventivni

  učinak (kriminalci za napad biraju nezaštićene objekte) potrebno ih je izvoditi sukladno propis ima i pravilima  struke. 

  Unatoč tome što se s ustavi protuprovale primjenjuju znatno duže od ostalih sus tava tehničke zaštite njihova

  zastupljenost na tržištu ras te. Tome pridonose pad cijena uređaja, mogućnost nadogradnje detektorima  stanja

  okoline (požara, plina, ugljičnog monoksida, poplave itd.) te značajni popusti na premije os iguranja imovine.  

  Glavna zastitana funkcija sistema:

  Faza provodjenja sistema z astite (pravila struke):

  Kako b i se prevenirale krađe, provale i razb ojništva dobro je zaštitu objekata provoditi u  četir i zone : Okolna vanjska

  zaštita; Vanjska zaštitna pregrada; Unutarnja zaštitna pregrada i Unutarnja zaštita. 

  Cetiri zone sprovodjenja preventive:

  http://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/provala_funkcije.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/provala_funkcije.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/provala_funkcije.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/provala_funkcije.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/provala_struke.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/provala_struke.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/provala_4-zone.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/provala_4-zone.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/provala_4-zone.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/provala_4-zone.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/provala_4-zone.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/provala_struke.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/provala_funkcije.gif

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  28/37

   

  Dojavni centri nude intervenciju, a centri tehničkog nadzora informaciju  

  Za mnoge korisnike alarmnih sustava lokalno uzbunjivanje (sirena) ne preds tavlja dovoljnu mjeru zaštite te se

  odlučuju za dojavu s ignala alarma zaštitarskim dojavnim centrima - centralizaciju. U s lučaju alarma interventna ekipa

  dolazi na štićeni objekt, utvrđuje o kakvom se problemu radi te izvještava korisnika i nadležne službe. Nove

  tehnologije omogućavaju i  dojavu signala alarma SMS-om na mobitel korisnika. Korisnici koji ne žele usluge

  intervencije, a žele osigurati punu ispravnost i funkcionalnost svog alarmnog sustava mogu nadzirati n jegovu

  ispravnost korištenjem usluge Centralnog tehničkog nadzora. 

  Tehnologije za veću pouzdanost 

  Udio sustava baziranih na bežičnoj  tehnologiji  dosegao je čak 45% (20% je isključivo bežično, a preostalo su

  kombini rani žičano/bežični sustavi). Koriste se kada se žele izbjeći građevinski radovi i uš tedjeti na vremenu za

  instalaciju, jednostavno su i fleksibilni. Primjena IP tehnologije koja omogućava povezivanje s informatičkim

  sus tavima je također u porastu a glavna prednos t je smanjivanja troškova korisnika i to i investicijskih (u opremu i

  uređaje) i troškova održavanja. 

  Mrežna (IP) kom unikacija se zbog visoke pouzdanosti sve više koristi – neprestano je nadzirana pa operater

  dojavnog centra odmah zna ako je negdje prekinuta.

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  29/37

  Verifikacija a larma smanjuje troškove  

  Mada je bro j lažnih  alarma sve manji, oni su još uvijek velik problem alarmne industrije. Osim što uzrokuju

  neosjetljivost i otpor okoline prema alarmnim sustavima, generiraju nepotrebne troškove: korisnici plaćaju nepotrebne

  intervencije a zaštitarski dojavni centri trebaju više ljudi i interventnih vozila. Broj lažnih alarma se m ože smanji tiedukacijom korisnika, redovitim održavanjem sus tava i primjenom tehnologija koje omogućavaju verifikaciju alarma

  npr. s lijednu detekciju ili audio provjeru. Najnapredniji način provjere signala alarma je videoverifikacija. 

  Centralizacija, integracija i održavanje dodatno povećavaju isplativost sustava, a za svaku od tih funkcija je Alarm

  automatika d.o.o. razvila vlas tite softvere i modele.

  Pojava laznih alarma:

  Elektronička zaštita artikala 

  http://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/provala_lazni-alarm.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/provala_lazni-alarm.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/provala_lazni-alarm.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/provala_lazni-alarm.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/provala_lazni-alarm.gif

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  30/37

  Prevencija svih izvora gubitaka

  Sustave elektroničke zaštite artikala trgovci smatraju najpoželjnijim načinom zaštite artikala od krađe jer

  omogućavaju da roba kupcima bude dos tupna bez povećanja broja prodavača. Prema is traživanju Prevencija

  gubitaka i iznad toga: Preživljavanje najprilagođe nijih (SAD, 2009.) uspješni trgovci koris te EAS s ustave tri puta više

  od onih manje uspješnih, a oni najus pješniji još koriste Business intelligence alate 46% češće.  

  Uz sustave elektroničke zaštite artikala, glavni alati za prevenciju gubitaka u trgovinsko m sektoru su videonadzor,

  daljinsk i nadzor i analitički softveri. Njihovom integracijom se vrlo efikasno smanjuju gubitci i olakšava radni proces.  

  Nacin zastite artikala od kradje:

  http://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/eas_nacin-zastite.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/eas_nacin-zastite.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/eas_nacin-zastite.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/eas_nacin-zastite.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/eas_nacin-zastite.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/eas_nacin-zastite.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/eas_nacin-zastite.gif

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  31/37

   

  Mnogo je napora uloženo u prikupljanje podataka o tome  koji se artikli najviše kradu i pos ljedično generiraju

  gubitke u trgovinskom sektoru. To ovisi o tipu, veličini i asortimanu prodavaonice: u marketima se najviše kradu

  parfemi, alkoholna pića i kozmetika; u robnim kućama ženska odjeća, mobilni telefoni, obuća i modni dodaci a u

  specijaliziranim prodavaonicama dizajnerska odjeće i elektronska oprema.  

  Kako bi se krađe spriječile a ulaganje u EAS sustav isplatilo treba postići optimalan omjer pouzdanosti detekcije i

  potiskivanja lažnih alarma za što je presudno prim ijeniti adekvatne organizacijske mjere. Primjerice, u

  supermarketima postavljanjem detekcijskih antena uz svaku blagajnu umjesto na izlazu postiže se neposredna

  blizina potencijalnog počinitelja i zaposlenika trgovine, uz precizniju identifikaciju potencijalnog počinitelja.  

  Različite tehnologije za različita područja primjene  

  Odabir tehnologije EAS sus tava ovisi o velikom broju čimbenika od kojih je najvažniji kakva se roba (vrijednost,

  veličina, materijal, trajnost, kako je izložen kupcu, koliko se krade) štiti i o propisima. Sve na tržištu dostupne

  tehnologije imaju svojeprednosti i nedostatke. 

  Treba voditi računa i o integraciji s dugim tehničkim sustavima u trgovini (npr. s videonadzorom kako bi se uz s nimkuimao i točan trenutak prorade alarma ili sa sustavom za brojanja kupaca), umrežavanju s informacijskim sustavom

  zbog centraliziranog prikupljanja i analize podataka te daljins kom pristupu zbog lakšeg nadzora i održavanja opreme

  uz niže troškove. Osim zaštite od krađe, EAS sus tavi omogućavaju još mnogo funkcija koje olakšavaju poslovanje. 

  Kako b i se razumjelo kakve uštede primjena EAS sustava omogućava, treba imati na umu da ukupni gubitci u

  trgovinskom sektoru iznose oko 1,33% ukupnog prometa a gotovo tri četvrtine tih gub itaka je uz rokovano krađama

  kupaca i zaposlenika.

  http://www.retailresearch.org/http://www.retailresearch.org/http://www.retailresearch.org/http://www.retailresearch.org/http://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/eas_prednosti-i-nedostaci.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/eas_prednosti-i-nedostaci.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/eas_prednosti-i-nedostaci.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/eas_funkcije.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/eas_funkcije.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/eas_funkcije.gifhttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/eas_prednosti-i-nedostaci.gifhttp://www.retailresearch.org/

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  32/37

  Centralizacija, integracija i održavanje dodatno povećavaju isplativost s ustava elektroničke zaštite artikala. Za svaku

  od tih funkcija Alarm automatika d.o.o. razvila je vlastite softvere i modele koje dugi niz godina uspješno primjenjuje.  

  PrednostiL

  Funkcije zastite artikala:

  Instalateri i dojavni centri

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  33/37

  Sve za profesionalce u tehničkoj zaštiti 

  Od samih svojih početaka Alarm automatika se pozicionirala kao spona između profesionalaca u tehničkoj zaštiti –

   certificiranih instalatera i dojavnih centara - i eminentnih svjetskih proizvođača

  opreme. Instalaterima osiguravamo izniman raspon opreme i uređaja potrebnih za uspostavu potpuno funkcionalnog

  sus tava tehničke zaštite u aplikacijama različite veličine i namjene te raznovrsne prateće usluge. Dojavnim

  centrima namijenjeni su i visoko kvalitetni i pouzdani alarmni prijemnici koji podržavaju sve načine komunikacije

  (PSTN/GSM i IP) kao i u Alarm automatici razvijen softver za centralizaciju ABSistemDC(NG)® .

  Kvaliteta i fleksib ilnost softvera, neprestani razvoj novih funkcionalnosti (videoverifikacija, web preglednik, praćenje

  vozila i osoba, višejezičnost), podrška pri njegovoj im plementaciji i održavanju te edukacija operatera za rad su

  razlozi z bog kojih je ABSistemDC(NG)® najčešće primjenjivan softver za centraliz aciju na tržištu jugoistočne Europe. 

  Certificirani instaleteri o dojavni centri:

  http://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/instalateri_kruzici2.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/instalateri_kruzici2.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/instalateri_kruzici2.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/instalateri_kruzici2.jpg

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  34/37

  Provjerena rješenja zaštite 

  Obzirom na to da profesionalni instalateri najviše sustava ugrađuju u s tambene i manje poslovne objekte, oprema i

  uređaji adekvatni za takve aplikacije su prikazani u  iDEA Classic katalogu Provjerenih rješenja zaštite. Kako bi s e

  predstavili novi uređaji većih mogućnos ti i bazirani na novim tehnologijama, katalog se sis tematizira svake godine.

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  35/37

  Tiskano izdanje kataloga s e pokazalo pos ebno korisnim pri razgovorima s krajnjim korisnicima, a zbog brojnosti

  uređaja i brzih promjena neprestano se ažurira i dopunjava online izdanje. 

  Katalogom su obuhvaćani svi sustavi tehničke zaštite (protuprovala, videonadzor, kontrola pristupa, dojava požara,

  zaštita artikala), tehničke karakteristike pojedinih uređaja, usporedba uređaja te upute  i savjeti instalaterima.

  Uvijek više pogodnosti 

  Profesionalni instalateri tehničke zaštite i zaštitarski dojavni centri koji na veleprodajni način pos luju s Alarm

  automatikom os tvaruju cijeli n iz pogodnosti. Uvjeti poslovanja obuhvaćaju jamstveni rok dulj i od na tržištu

  uobičajenog, brzu isporuku, posudbu i leas ing opreme, servis i zamjensku opremu, fleksib ilne rokove i načine

  plaćanja. No ono što kupci posebno prepoznaju jest nastojanje da im se poslovanje olakša i ubrza. Na raspolaganju

   je ABSistem® - programski paket za samostalno vođenje  i praćenje poslovanja tvrtke tehničke zaštite koji

  bitno olakšava i ubrzava administrativne i prodajne poslove, a korisnici posebno hvale aplikacije "radni nalozi" i"analize i izvještaji". Korisnici B2B poslovanja pos ebno su zadovoljni ažurnošću i sadržajem online kataloga. Uz svaki

  artikl nalazi se opis njegovih osnovnih i tehničkih karakteristika, popis potrebnog pribora i proš irenja te je omogućeno

  preuzimanje prateće dokumentacije kao što su npr. atesti. 

  Tehnička podrška i edukacija partnera 

  Uslugu tehničke podrške kupci najčešće ističu kao benefit suradnje s Alarm automatikom. Informiranje o novim i

  tehnološki naprednijim uređajima provodi se putem internetske stranice www.idea-classic.com i e-vijesti, a

  organizirano je i osposobljavanje ins talatera za rad s novom opremom.

  Tehnička podrška se temelji na kompetentnom i iskusnom tehničkom kadru čije znanje i iskustvo olakšava

  mnogobrojne nepredviđene situacije na koje instal ateri nailaze.

  Zajedno možemo više 

  Niz tvrtki s kojima s urađujemo dugi niz godina udruženo je u iDEA Classic® partnersku mrežu kroz koju se provode

  zajedničke marketinške aktivnosti poput nastupa na sajmovima, a za bolju komunikacija s krajnjim korisnicima

  uspos tavljen je i bes platni info telefon 0800-iDEA24 (0800-433224) s kojeg s e upiti odmah prosljeđuju tvrtkama iz

  iDEA® mreže koje posluju na području s kojeg je došao poziv. 

  Projektanti i sistem integratori

  http://www.idea-classic.com/http://www.idea-classic.com/http://www.idea-classic.com/http://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/idea-classic-mreza.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/idea-classic-mreza.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/idea-classic-mreza.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/idea-classic-mreza.jpghttp://www.idea-classic.com/

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  36/37

  Podrška u svim fazama projekta  

  Sistem integratori s u tvrtke koje, kao elektro instalateri ili kao ins talateri tehničke zaštite, posluju s korporativnim i

   javnim sektorom u kojem su rizici veći a prim jenj ivane mjere zaštite kompleksne. Kako bi udovolji li specifičnim

  zahtjevima implementacije više različitih sustava tehničke zaštite – kontrole pristupa, videonadzora, dojave požara,

  zaštite artikala, protuprovale, elektroničke zaštite artikala - u objekte različite veličine i namjene, potrebna im je

  i specifična podrška koja uz sve uobičajene zahtjeve vezane za opremu (kvaliteta, funkcionalnost, atesti, jamstva,

  kontinuitet isporuke, servis) mora obuhvatiti i specifičnu podršku u svim fazama projekta: pripremnoj, pred -prodajnoj,

  prodajnoj, izvedbenoj i eksploatacijskoj. Usluge projektne podrške Alarm automatike obuhvaćaju pripremu projektne

  i/ili natječajne dokumentacije, sastanke s investitorom, tehničke konzultacije po pitanju prim ijenjenih rješenja,tehničku i pos lovnu korespondenciju s investitorom i os talim uključenim sudionicima, izradu i praćenje vremenskog

  plana i plana troškova, organizaciju podizvođača po dijelovima projekta, puštanje u rad, pripremu primopredajne

  dokumentacije, primopredajne aktivnosti, organizaciju i vođenje pos lova održavanja u i nakon jams tvenog perioda.

  Projektna podrška je namijenjena i projektantima tehničke zaštite u sm islu informiranja i edukacije o tehnološkim

  novitetima, propisim a i normama, cijenama opreme na tržištu te raznim alatima koji im olakšavaju svakodnevni rad. 

  Projektna podr ška namijenjena je onima k oji žele održati korak s najnovijim dostignućima primjene novih tehnologija

  u tehničkoj zaštiti. 

  Implementacija IT rješenja 

  Obzirom da se s ve više sustava tehničke zaštite bazira na IT tehnologijama i da Alarm automatika ima vlast iti razvojni

  IT odjel , integratorima i projektantima je dostupna i sve potrebnija us luga IT podrške kojom im se pom aže pri

  implementaciji IT rješenja i njihovu povezivanju s IT sus tavima koris nika. IT podrška obuhvaća implementaciju i

  puštanje sustava u rad, tehničku podršku, edukacije, intervencije te nadgradnje i održavanja softvera funkcionalnima. 

  Obzirom da IT odjel razvija softvere za centralizaciju ABSistemDC(NG)® i za integraciju ABSistemDCi® integratorima

  nudimo i njihovu implementaciju te prilagodbu specifičnim potrebama korisnika. 

  http://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/projektanti_kruzici.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/projektanti_kruzici.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/projektanti_kruzici.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/projektanti_kruzici.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/projektanti_kruzici.jpghttp://www.alarmautomatika.com/documents/images/web/projektanti_kruzici.jpg

 • 8/16/2019 Primena tehnicke zastite u Medicini.pdf

  37/37

  Znati osmisliti funkcionalno rješenje  

  Educiranost za rad s novim s ustavima, i to s a svim temeljnim s ustavima tehničke zaštite, te certificiranje

  osposobljenih djelatnika su dodatni faktor konkurentske prednosti, a pri tome je važan i na znanju utemeljen osjećaj

  sigurnosti da je ono što se investitoru nudi biti funkcionalno rješenje. 

  Sustavi prilagođeni kompleksnijim aplikacijama  

  Online katalozi uređaja su predmet svakodnevnog rada cijele grupe inženjera, a zbog svoje ažurnosti i dostupnosti

  putem interneta omogućavaju integratorima i projektantima brzu provjeru tehničkih rješenja i njihove potpunosti. Za

  profesionalce u tehničkoj zaštiti razvijena je i B2B aplikacija koja omogućava i preuzimanje dokumentacije koja prati

  uređaje. O novitetima u ponudi integratori i projektanti se mogu  informirati putem vijesti koje se redovito objavljuju

  na internetskim stranicama (http://www.alarmautomatika.com/idea-project/ ) ili putem e-vijesti koje se

  periodično š alju zainteresiranima. 

  Oprema ob uhvaćena katalogom je svojim karakteristikama, pouzdanošću, fleksibilnošću i funkcionalnošću prilagođena primjeni u kompleksniji m aplikacijama

  http://www.alarmautomatika.com/idea-project/http://www.alarmautomatika.com/idea-project/http://www.alarmautomatika.com/idea-project/http://www.alarmautomatika.com/idea-project/http://www.alarmautomatika.com/idea-project/http://www.alarmautomatika.com/idea-project/http://www.alarmautomatika.com/idea-project/