príloha č. 3: slovník základných pojmov národného štandardu

Click here to load reader

Post on 09-Dec-2016

232 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Metodika pre zapracovanie a aplikciu tm finannej gramotnosti

  do kolskch vzdelvacch programov zkladnch kl a strednch kl

  Prloha . 3:

  Slovnk zkladnch pojmov

  Nrodnho tandardu finannej gramotnosti verzia 1.1

  Bratislava, 22. august 2014

 • 1

  lohou slovnka je pomc uiteovi zorientova sa v odbornej terminolgii finannej

  gramotnosti.

  Administratvne vyetrovania OLAFu vetky inpekcie, kontroly a in opatrenia

  vykonvan pracovnkmi Eurpskeho radu pre boj proti podvodom pre ely ochrany

  finannch zujmov E. Administratvne vyetrovanie sa realizuje ako intern vyetrovanie

  (v intitcich, orgnoch, radoch a agentrach E) alebo extern vyetrovanie (miestne

  kontroly a inpekcie v lenskch ttoch a v tretch krajinch).

  AFCOS - (Anti-Fraud Coordination Service) je koordinan tvar pre boj proti podvodom,

  ktorho lohou je uahova inn spoluprcu a vmenu informci, vrtane informci

  operatvnej povahy, s OLAF-om. V Slovenskej republike funkciu tohto tvaru plnia

  organizan zloky radu vldy SR, a to Sekcia kontroly a boja proti korupcii (SK BPK) a jej

  odbor Centrlny kontaktn tvar pre OLAF (OCK OLAF).

  Akcia - cenn papier, s ktorm s spojen prva akcionra ako spolonka podiea sa na

  riaden spolonosti, jej zisku a na likvidanom zostatku pri zruen spolonosti likvidciou.

  Patr do kategrie dlhodobch cennch papierov, vyjadruje podiel majitea na majetku

  konkrtnej spolonosti.

  Aktivity Slovenskej republiky v boji proti korupcii - korupcia m v celom svete

  spolonho menovatea - snahu o jej eliminciu. Slovensk republika ako lensk krajina

  Eurpskej nie, Rady Eurpy, ako aj Organizcie pre hospodrsku spoluprcu a rozvoj (alej

  len OECD) sa zaviazala eliminova korupn sprvanie i prejavy korupcie vo vetkch

  oblastiach spoloenskho ivota, o prezentovala prijatm viacerch medzinrodnoprvnych

  zvzkov a v nadvznosti na ne prijatm kovch dokumentov, ktorch realizciou sa sna

  predchdza a zamedzova reniu korupcie. Boj proti korupcii (alej len BPK) zko

  svis s kontrolou a ochranou finannch zujmov Eurpskej nie (alej len OFZ E).

  Americk hypotka - je verov produkt zabezpeen nehnutenosou, ktor sa me na

  rozdiel od hypotekrneho veru poui na akkovek el. Vhodou oproti spotrebnm

  verom je niia rokov sadzba.

  Anuitn platby, anuitn spltky - s rovnakmi spltkami, platenmi v pravidelnch

  intervaloch, najastejie mesane, poas celej doby splatnosti veru. Anuitn spltka veru sa

  sklad z dvoch zloiek, a to zo spltky istiny a roku. Na zaiatku verovho vzahu najv

  podiel spltky tvor rok, na konci naopak istina.

  Banka - je finann intitcia, ktor prijma vklady a poskytuje very. Okrem toho vykonva

  alie innosti. Na vkon vetkch tchto innost m Nrodnou bankou Slovenska udelen

  bankov povolenie.

  Bankomat (ATM - Automatic Teller Machine) - je zariadenie umoujce platobnou

  kartou vybera hotovos. V niektorch bankomatoch vak mono aj vklada hotovos,

  uskutoova prevod alebo vykonva platby (napr. dobjanie kreditu k predplatenm kartm

  mobilnho telefnu). Na vetky tieto opercie je nevyhnutn poui platobn kartu (debetn

  alebo kreditn) spolu s PIN slom (pozri pojem PIN).

  Bankov ombudsman - je nezvisl orgn zriaden Slovenskou bankovou asociciou. Jeho

  lohou je monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteov a mimosdne rieenie

  sporov medzi bankami a ich klientmi. Sluby bankovho ombudsmana s pre klienta

  http://government.gov.sk/dokumenty-bpk/#inthttp://government.gov.sk/dokumenty-bpk/#inthttp://www.sbaonline.sk/

 • 2

  bezplatn.

  Bankov prevod - je najastejia forma presunu peaz medzi dvoma tami. Ide o formu

  bezhotovostnho platobnho styku, ktor uskuton banka na zklade prkazu osoby

  oprvnenej naklada s tom. Osoba oprvnen naklada s tom me vykona bankov

  prevod prevodnm prkazom na hradu alebo na inkaso, prostrednctvom platobnej karty

  alebo inho platobnho prostriedku.

  Druhy prkazov s: jednorazov prkaz na hradu, hromadn prkaz na hradu alebo inkaso,

  trval prkaz na hradu alebo inkaso.

  Bankrot - neschopnos dlnka splca zvzky, padok. Je to aj spsob ochrany dlnka

  pred veritemi pri neschopnosti splca zvzky.

  Bezron obdobie - je v prpade kreditnej karty doba, poas ktorej klient neplat banke

  roky z erpanho veru. Obvykle je toto obdobie stanoven na 30 a 50 dn.

  Ben et - je bankov produkt, prostrednctvom ktorho me klient vykonva

  kadodenn bankov opercie. Medzi zkladn opercie patr vklad, vber a prevod peaz na

  in et. tandardnmi slubami spojenmi s benm tom s trval prkazy a inkas. Za

  vedenie benho tu si obyajne banka tuje poplatok.

  Bohatstvo - pojem bohatstva je historicky a miestne relatvnou kategriou, me to by stav

  spoloensky nadpriemernho uspokojovania potrieb alebo shrn hmotnch a nehmotnch

  statkov, v ktorch je nahromaden zhmotnen udsk prca.

  Bonita - verov spsobilos klienta (schopnos splca ver)

  Bonus - nrok poistenho na zavu z poistnho v dsledku bezkodovho priebehu poistenia.

  Cash advance - je doplnkov sluba k platobnm kartm a sli na vber hotovosti v

  domcej alebo tie cudzej mene. Umouje vybra hotovos prostrednctvom platobnej karty

  na poboke banky alebo v zmenrni.

  Cash back - je spsob zskania hotovosti prostrednctvom platobnej karty pomocou

  platobnho terminlu (POS pozri pojem Platobn terminl). Na vber hotovosti kartou sa

  vinou pouva bankomat. Klient si vak v niektorch krajinch me vybra hotovos v

  obmedzenej vke u obchodnka, najastejie vo vekch obchodnch reazcoch, ktor

  prevdzkuj platobn terminl.

  Cennk, sadzobnk poplatkov - dokument, v ktorom s uveden poplatky za produkty

  a sluby finannej intitcie.

  Cenn papier - peniazmi oceniten prvo na majetkov plnenie alebo majetkov nrok

  vlastnka cennho papiera voi emitentovi, t. j. tomu, kto cenn papier emitoval (vydal). Na

  druhej strane predstavuje dlh alebo majetkov povinnos emitenta cennho papiera voi

  vlastnkovi cennho papiera. Me ma podobu listiny (listinn cenn papier) alebo zpisu na

  te (zaknihovan, t. j. dematerializovan cenn papier).

  slo bankovho tu - je jedinen kombincia psmen, slic a symbolov, uren na

  identifikciu bankovho tu. V slovenskch podmienkach sa sklad z troch ast:

  predslie tu (maximlne 6-miestne slo), zkladn slo tu (maximlne 10-miestn

  slo), identifikanho kdu banky (presne 4-miestne slo). Predslie nemus by sasou

  http://sk.wikipedia.org/wiki/Stavhttp://sk.wikipedia.org/wiki/Potrebahttp://sk.wikipedia.org/wiki/Prca

 • 3

  sla bankovho tu. Popsan skladba sla tu je star formt tu, ktor sa od 1.2.2014

  zmenil na IBAN v svislosti s prechodom na systm SEPA. Fyzick osoby vak maj

  vnimku a mu pouva star formt sla tu do 1.2.2016.

  ist mzda (netto) - ak od hrubej mzdy odpotame poistn na zdravotn a socilne

  poistenie, prpadne dchodkov sporenie, dostaneme ist mzdu.

  ist majetok - meradlo finannho stavu osoby v danom ase, zodpovedajce tomu, o

  osoba vlastn (majetok), mnus to, o osoba dlhuje (zvzky).

  Da - je (v slovenskom prve) platba fyzickch alebo prvnickch osb, ktor je vyntiten,

  nenvratn, spravidla neelov, zkonom uren a pravidelne sa opakujca, a ktor vyber

  tt a orgny miestnej samosprvy v prospech verejnch rozpotov a elovch fondov na

  hradu verejnch vdavkov vo vopred urenej vke a s presne urenm termnom splatnosti.

  Dane delme na priame, nepriame a cl.

  Darcovstvo je poskytnutie daru. Dar je shrn hmotnch a nehmotnch statkov, ktor darca

  dva a obdarovan prijma. Nemus s nevyhnutne o finann dar, ale naprklad aj o ideu,

  poznatok alebo vrobok. Proces darovania upravuje darovacia zmluva, priom darca

  nevyaduje od obdarovanho iadne priame protiplnenie.

  Debetn karta - umouje okamit prstup k vlastnm peniazom na benom te. Debetn

  platobnej karta me by vydan len k benmu tu, neme teda existova bez benho

  tu. Pri platbe debetnou kartou v obchode alebo pri vbere z bankomatu pouva klient

  banky vdy iba vlastn peniaze. Najviac me vybra peniaze do vky disponibilnho

  zostatku.

  Dedi - osoba, ktor je spsobil nadobudn majetok smrou poruitea na zklade zkona

  alebo zvetu, alebo oboch tchto dvodov.

  Devza - je pohadvka znejca na cudziu menu v bezhotovostnej podobe. Ide naprklad o

  pean prostriedky v cudzej mene, ktor s uloen na et v banke.

  Devzov kurz - je vmenn pomer dvoch mien v prpade bezhotovostnch operci (napr.

  pri platbe kartou v zahrani sa prevod na domcu menu euro prepotava devzovm

  kurzom). Devzov kurz sa li od valutovho kurzu.

  Devzov et - je ben et veden v inej mene, ako je domca mena. et veden v inej

  mene m obvykle aj in roenie.

  Disponibiln zostatok - suma peaz na benom te, ktorou me klient disponova, teda

  ktor me poui na vbery, vklady a prevody. Disponibiln zostatok zaha aj povolen

  preerpanie na te povolen debet.

  Diverzifikcia rizika - stratgia zameran na rozloenie (rozptlenie) rizika vberom

  irokho portflia investci.

  Dividenda - podiel akcionra na zisku spolonosti, vyplvajci z vlastnctva akcie

  spolonosti. Na vyplatenie dividend nie je prvny nrok, podlieha kolektvnemu schvleniu na

  valnom zhromaden akcionrov. Me by vyplcan vo forme peanej hotovosti alebo aj

  formou novch akci. Vyjadruje sa bu pevnou sumou, alebo v percentch z menovitej

  hodnoty akcie.

 • 4

  Dlh - je povinnos dlnka nieo plni veriteovi, druhmu astnkovi zvzkovho

  prvneho vzahu. Z platnho zvzku je dlnk povinn nieo da, kona, nieoho sa zdra

  alebo nieo strpie a verite je oprvnen to od neho poadova.

  Dlhodob ver - elov pika splatn spolu s rokom a vetkmi ostatnmi prslunmi

  poplatkami k pecifickmu dtumu spravidla o viac ako 5 rokov. Ako prklad by sme mohli

  spomen vinu hypotekrnych verov.

  Dlhopis - cenn papier vydvan dlnkom (emitentom), ktorm me by tt, banka,

  podnik, mesto, alebo aj fyzick osoba, ktor je zapsan v obchodnom registri. Dlnk

  (emitent) sa zavzuje splca dln sumu a vyplca vnosy z nej k uritmu dtumu.

  Dlhopis sa oznauje aj pojmom obligcia (napr. komunlne obligcie, zamestnaneck

  obligcie).

  Dlnk - z platnho zvzku je dlnk povinn nieo da, kona, nieoho sa zdra alebo

  nieo trpie a verite je oprvnen to od neho poadova.

  Elektronick bankovnctvo je jeden z najmodernejch bankovch produktov, ktor

  umouje klientom banky uskutoova urit druhy bankovch operci priamo zo svojho

  potaa bez toho, aby klient musel navtvi banku, priom mte svoje finann prostriedky

  24 hodn denne k dispozcii.

  Elektronick prevod prostriedkov bezhotovostn prevod peaz z jednho tu na in bez

  fyzickho prenesenia hotovosti.

  Embosovan platobn karta - je karta, na ktorej povrchu je vystupujce (relifne) psmo s

  identifikanmi dajmi majitea tu, ako s meno dritea, slo karty a dtum platnosti

  karty. Embosovanou platobnou kartou je mon plati u obchodnkov v zariadeniach (tzv.

  imprinter), ktor nie s on-line spojen so ztovacm centrom ako platobn terminl (pozri

  POS).

  ePay - po kliknut, na ikonu e-Pay sa zobraz u vyplnen platobn prkaz, ktor sta iba

  schvli. Tto sluba umouje kupujcemu plati prostrednctvom sluby Internet Banking.

  Tovar si mete objedna a zaplati z pohodlia Vho domova. Vhodou tejto platby je

  rchlos a jednoduchos spracovania transakcie. Po zadan platby sa peniaze z tu poukazuj

  na et obchodnka. Nemuste si u dva zasiela tovar na dobierku.

  Etika - sbor morlnych zsad alebo presveden, ktorm jednotlivec podriauje svoje

  konanie.

  Etick kdex finannch intitci - sbor pravidiel na ochranu klientov finannch

  intitci, ktor sa tieto zaviazali dodriava.

  Etick kdex bnk v oblasti ochrany spotrebitea - je sbor pravidiel na ochranu klienta

  bankovch intitci, ktorm sa riadia vetky lensk banky Slovenskej bankovej asocicie.

  Kdex okrem inho zavdza aj intitt bankovho ombudsmana, ktor riei prpadn spory

  medzi klientom a bankou.

  EURIBOR - Euro Inter Bank Offered Rate je medzibankov referenn sadzba v rmci

  eurpskej ekonomickej a menovej nie, ktor bola zaveden v roku 1999, za ktor s

  eurotermnov vklady ponkan jednou bankou inej banke na medzibankovom trhu. Na

 • 5

  vpoet a zverejovanie Euriboru bola zvolen spolonos Reuters.

  Existenn minimum, ivotn minimum - rove zabezpeujca najnutnejie zkladn

  ivotn podmienky. Poda l. 39 ods. 2 stavy SR kad, kto je hmotnej ndzi, m prvo na

  tak pomoc, ktor je nevyhnutn na zabezpeenie zkladnch ivotnch podmienok Zkladn

  ivotn podmienky s jedno tepl jedlo denne, nevyhnutn oatenie a prstreie.

  Finann gramotnos - schopnos pouva poznatky a zrunosti na efektvne riadenie

  vlastnch finannch zdrojov s cieom zaisti si celoivotn finann zabezpeenie.

  Finann ciele - vsledky snaenia jedinca, prostrednctvom ktorch dosiahne iadan

  ekonomick uspokojenie.

  Finann zujmy Eurpskej nie - zahaj prjmy, vdavky a majetok v rmci rozpotu

  Eurpskej nie, rozpotov intitci, orgnov, radov a agentr, ako aj rozpotov, ktor tieto

  subjekty riadia a monitoruj

  Finann agent - osoba, ktorej innos spova v ponuke finannch produktov a v

  sprostredkovan finannch produktov v prospech jednej alebo viacerch finannch

  intitci. Finann agent mus by zapsan v registri, ktor vedie Nrodn banka Slovenska.

  Finann pln - dokument, ktor identifikuje finann ciele a potreby jednotlivca, oakvan

  budce prjmy, spory, investcie, poistenie a innosti zameran na zvldanie dlhov; v

  typickom prpade obsahuje aj prehad o istom majetku fyzickej alebo prvnickej osoby.

  Finann poradca - osoba poskytujca klientovi konzultan a poradensk innos na

  zklade nestrannej analzy irieho potu produktov, dostupnch na finannom trhu.

  Finann poradca mus ma na vykonvanie innosti povolenie udelen Nrodnou bankou

  Slovenska.

  Finann trh - systm trhovch vzahov, finannch intitci, nstrojov a operci, ktor

  sprostredkvaj pohyb doasne vonch peanch prostriedkov medzi jeho astnkmi

  (veritemi a dlnkmi).

  Firemn filantropia - povauje sa za jednu z modernch foriem darcovstva, sna sa riei

  problmy spolonosti podporou vzdelvania, inovci a rozvoja schopnost ud s cieom ich

  sebestanosti.

  Fixn rokov sadzba - fixn rokov sadzba je rokov sadzba pri veroch, ktor sa poas

  doby fixcie nemen. Obdobie fixcie vznik na zklade dohody medzi klientom a bankou.

  Fixn rokov miera sa najastejie pouva pri hypotkach. Doba fixcie bva zvyajne od 1

  do 10 rokov.

  Fond ochrany vkladov - je zo zkona poveren zabezpeovanm a vkonom innost,

  svisiacich s ochranou vkladov fyzickch osb a zkonom vymedzench prvnickch osb,

  uloench v bankch a pobokch zahraninch bnk, ktor s astnkmi systmu ochrany

  vkladov v Slovenskej republike, a to s najm:

  - sstreovanie finannch prspevkov od bnk a poboiek zahraninch bnk do Fondu ochrany vkladov a nakladanie s tmito finannmi prspevkami a

  - poskytovanie nhrad za nedostupn vklady v bankch a v pobokch zahraninch bnk, v rozsahu a za podmienok ustanovench zkonom o ochrane vkladov a

  veobecnmi podmienkami vyplcania nhrad za zkonom chrnen nedostupn

 • 6

  bankov vklady.

  V sasnosti s vklady v bankch v SR a v alch krajinch E chrnen jednotne do vky

  100 000 EUR. Z toho dvodu nie je astnkom systmu ochrany vkladov iadna poboka

  zahraninej banky.

  Formy platkov platkom me by vec hnuten (napr. peniaze, auto, perk) alebo vec

  nehnuten ( napr. pozemok, byt, nebytov priestor); plnenie majetkovej povahy (napr.

  oprava domu, prenajatie bytu za zvhodnen cenu); plnenie nemajetkovej povahy (napr.

  prednostn vybavenie pasu alebo vodiskho preukazu).

  Garann fond investci - fond sliaci na vplatu nhrad za nedostupn klientsky majetok:

  prijatm obchodnkom s cennmi papiermi alebo zahraninm obchodnkom s cennmi

  papiermi, sprvcovskou spolonosou alebo zahraninou sprvcovskou spolonosou ny

  vykonanie investinej sluby. V shrne vak jednmu klientovi alebo inej oprvnenej osobe

  patr nhrada z fondu najviac vo vke 50 000 EUR.

  GSM banking je bankovnctvo uskutoovan prostrednctvom mobilnho telefnnu.

  Banka do telefnnu nahr vlastn bankov aplikciu, ktor sa zobraz v menu telefnnu.

  Prstup k tejto aplikcii je chrnen bankovm PIN, ktor sa nazva BPIN. Nsledne sta

  listova v menu aplikcie a vybra niektor zo zkladnch sluieb. Informcie o vami

  vybranej slube zskate formou textovej sprvy na mobiln telefn, alebo formou e-mailu do

  e-mailovej schrnky, ktor je predtm definovan. Vetky dta s ifrovan a kad mobiln

  telefn je vybaven bezpenostnm ipom, ktor v kombincii s PIN kdom jednoznane

  klienta identifikuje. Bezpenos je zaruen aj viacermi prstupovmi heslami.

  Hodnoty, rebrek hodnt - presvedenie jednotlivca o tom, o je dleit, uznvan a

  hodnotn. Toto presvedenie asto ovplyvuje rozhodnutia jednotlivca.

  Home banking - komunikcia klienta s bankou prebieha formou internetu. Na potai, ktor

  je pripojen na internet, mus by naintalovan software dodan bankou. Je bezpenejia ako

  internet banking, kee spravujete svoj bankov et cez V osobn pota. Nevhoda je

  v tom, e je potrebn intalova software, potrebn na pripojenie sa na V bankov et a

  naviac nemte k svojmu tu pohodln prstup z ubovonho miesta.

  Hrub mzda (brutto) - je mzda pred odpotanm dan, zdravotnho a socilneho poistenia a

  alch povinnch a dobrovonch zrok.

  Hypotka - je dlhodob ver, ktorho elom je nadobudnutie, vstavba alebo rekontrukcia

  nehnutenosti. Podmienkou jeho poskytnutia je zriadenie zlonho prva na nehnutenos v

  prospech banky. Pod hypotkou sa me rozumie hypotekrny ver v zmysle zkona o

  bankch alebo in ver zaruen nehnutenosou. Takto ver, na rozdiel od hypotekrneho

  veru, me by poskytnut aj do vky 100 a viac percent hodnoty zaloenej nehnutenosti.

  Klient si vak v tomto prpade neme uplatni nrok na ttnu podporu.

  Hypotekrny ver - je ver s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov. Je

  zabezpeen zlonm prvom k tuzemskej nehnutenosti, financovan prostrednctvom

  vydvania a predaja hypotekrnych zlonch listov hypotekrnou bankou, ktor poskytuje

  hypotekrna banka na zkonom stanoven ely. Me by poskytnut maximlne do vky

  70 % hodnoty zaloenej nehnutenosti. Klient si v prpade hypotekrneho veru me

  uplatni nrok na ttnu podporu, ak ju tt poskytuje.

 • 7

  Charge karta - je druh verovho produktu naviazanho na platobn kartu. Drite takejto

  karty vykonva, podobne ako pri kreditnej karte, poas danho obdobia, zvyajne 1 mesiaca,

  transakcie maximlne do vky schvlenho verovho limitu. Na konci obdobia vak mus

  na rozdiel od kreditnej karty uhradi cel dlh a nem monos splati dlh spltkami v

  neskorch obdobiach.

  Chudoba, hmotn ndza - v Slovenskej republike pojem chudoba nie je legislatvne

  definovanm pojmom. Za jeho synonymum mono povaova pojem hmotn ndza. Hmotn

  ndza je stav, ke prjem obana a fyzickch osb, ktor sa s obanom spolone posudzuj,

  nedosahuje ivotn minimum, ustanoven osobitnm predpisom (zkon o ivotnom minime)

  a oban a fyzick osoby, ktor sa s obanom spolone posudzuj, si prjem nemu

  zabezpei alebo zvi vlastnm priinenm. S chudobou svisia aj veobecn pojmy:

  socilne minimum a existenn minimum, ktor nie s oficilne zadefinovan a ani

  legislatvne upraven.

  IBAN (International Bank Account Number) - medzinrodn slo bankovho tu,

  pouvan pri zahraninch transakcich v rmci E, ktor m rovnak truktru vo vetkch

  krajinch nie. Prv dva znaky s vdy povinn alfabetick a predstavuj kd krajiny. alie

  dva znaky s povinn numerick a predstavuj kontroln slice a posledn as me

  obsahova maximlne do 30 znakov rzneho charakteru.

  Imprinter (niekedy nazvan aj ehlika), je mechanick zariadenie, ktor snma

  z embosovanej platobnej karty vytlaen (tzn. embosovan) daje, ktormi s slo karty,

  doba jej platnosti a meno majitea karty. Tieto daje sa nslednej objavia na doklade

  o platen, ktor sa vytla a zkaznk (majite karty) ju podpe. Prostriedky nie s z tu

  klientovi odtovan okamite, ale a po doruen dokumentcie (dokladu o predaji)

  o vykonanej transakcii obchodnkom svojej banke. Dnes sa u pouvaj vnimone.

  Impulzvne kupovanie - kupovanie tovarov alebo sluieb bez predchdzajceho zvenia

  potrieb, cieov alebo dsledkov.

  Indexcia - spsob zachovania relnej hodnoty poistnho plnenia, ktor je dohodnut v

  poistnej zmluve, formou zvyovania poistnej sumy a poistnho v dsledku existujcej

  inflcie.

  Inflcia dochdza k veobecnmu rastu cien tovarov a sluieb, nielen k rastu cien

  jednotlivch poloiek. To znamen, e za jedno euro sa toho d kpi menej ako v minulosti,

  resp. euro m meniu hodnotu ako kedysi. Znehodnotenie peaz, ktorho najastejm

  prejavom je celkov zvenie cenovej hladiny tovarov a sluieb v ekonomike. Opakom je

  menej ben deflcia. Rast obeiva v miere presahujcej mnostvo tovaru a sluieb na trhu.

  Vpoet inflcie spotrebiteskch cien v eurozne uskutouje kad mesiac Eurostat.

  Harmonizovan index spotrebiteskch cien (Harmonised Index of Consumer Prices HICP)

  pokrva v priemere 700 tovarov a sluieb.

  Inkaso, prkaz na inkaso - je spsob pravidelnej hrady za sluby, ako s elektrina,

  njomn, plyn, telefn, ktor sa pouva v prpadoch, ak uhrdzan suma nie je rovnak. Na

  vytvorenie inkasnho spsobu platenia je nevyhnutn, aby klient, ktor je majiteom tu, dal

  svojej banke psomn shlas na prevod prostriedkov zo svojho tu, v prospech tu

  prjemcu. Ide teda o druh (prevodnho) prkazu, ktor vykonva banka na pokyn prjemcu, z

  tu klienta.

 • 8

  Investovanie - innos, zameran na rozloenie (umiestnenie) vonho kapitlu, s cieom

  jeho zhodnotenia. Najastejie ide o nkup cennch papierov, ako s akcie, dlhopisy,

  podielov listy a nehnutenosti, za elom dosiahnutia zisku po istom ase. S investovanm je

  spojen riziko straty, preto je potrebn analyzova a rozloi riziko (minimalizova ho),

  vyhodnoti vku monho vnosu (investin stratgia) a stanovi trvanie investcie

  (investin horizont).

  Istina - je poian suma peaz, z ktorej banka pota vku rokov, a ktor sa splcanm

  zniuje.

  Jednoduch rok - rok, potan periodicky vlune z istiny veru alebo z istiny investcie,

  bez zahrnutia predchdzajcich zskanch rokov.

  Kapitlov strata - pean strata, ktor vznikne, ke predajn cena majetku klesne pod

  pvodn kpnu cenu majetku.

  Kapitlov vnos - prjem, ktor sa dosiahne, ke predajn cena majetku presiahne jeho

  pvodn kpnu cenu.

  Karira - predstavuje, v irom zmysle slova, spsob ivota a socilne prostredie, v ktorom

  trvime vinu asu da, a ktor sa zko prelnaj s nam osobnm ivotom. Preto je

  naplnovanie sprvnej kariry pre kadho z ns zsadnm krokom na dosiahnutie pocitu

  spokojnosti a kom na dosiahnutie oakvanch ivotnch tandardov.

  Karty s uloenou hodnotou - predplaten plastov karty, ktor umouj nkup do vky

  predplatenho limitu. Po jeho vyerpan sa karta zni alebo ak je "dobjaten", je mon jej

  limit optovne doplni z tu.

  Korupcia pojem korupcia nie je v slovenskom prvnom poriadku presne definovan

  prostrednctvom uritej jednotiacej defincie, ktor by vystihovala spolon znaky vetkch

  rozlinch foriem korupnho sprvania. Vo veobecnosti sa korupciou rozumej

  protispoloensk a protiprvne javy vo verejnom aj skromnom sektore, ktor s v oblasti

  trestnho prva charakterizovan najm ako prijmanie platku, podplcanie a nepriama

  korupcia. Me s aj o akkovek in sprvanie osb (voi osobm), ktorm s zveren

  kompetencie vo verejnom alebo skromnom sektore, ktor odporuje povinnostiam

  vyplvajcich z ich postavenia a smeruje k zskaniu nenleitch vhod.

  Korupcia a platkrstvo pojem korupcia je ir ako pojem platkrstvo. Ukrvaj sa

  pod nm trestn iny prijmania platku, podplcania, nepriameho platkrstva a niekedy aj

  zneuvania prvomoci verejnho initea.

  Krde identity - je vydvanie sa za in osobu pouvanm jej mena, sla kreditnej alebo

  debetnej karty, sla socilneho zabezpeenia alebo inch osobnch informcii za elom

  spchania podvodu.

  Kreditn karta - je verov produkt, ktor umouje klientovi erpa ver, do bankou

  schvlenej vky verovho limitu. Kreditn karta umouje, podobne ako debetn platobn

  karta, uskutoova platby a vbery hotovosti. Na rozdiel od debetnej platobnej karty, klient

  nemus ma v banke ben et. Majite kreditnej karty me erpa ver poas istho

  obdobia (vinou 30 a 50 dn) bezrone. Po uplynut bezronho obdobia mus klient

  zaplati minimlnu spltku (od 5 do 10 % z vyerpanej sumy) a zostatok verovho limitu

  me poui v alom obdob.

 • 9

  Kriv obvinenie, kriv vpove, kriv prsaha tzv. in formy ruenia innosti orgnov

  verejnej moci svisia poda 345 a 346 Trestnho zkona s povinnosou oznamova

  korupciu, resp. s trestnoprvnou zodpovednosou za neoznmenie trestnho inu.

  Lehota splatnosti veru - je doba, poas ktorej dlnk splca ver formou pravidelnch

  spltok. Od lehoty splatnosti je zvisl vka spltky. Dlhia lehota splatnosti zniuje

  pravideln spltky, vaka omu sa zvyuje dostupnos veru, ale zrove rastie celkov cena

  veru.

  LIBOR London Inter Bank Offered Rate je medzibankov referenn sadzba, ktor bola

  zaveden na londnskom medzibankovom trhu. Je to teda sadzba za ktor si banky navzjom

  poiiavaj von krtkodob zdroje. LIBOR je referenn rokov sadzba na GBP, USD a

  in euromeny ktovan kad pracovn de v Londne o 11. 00 hod. miestneho asu.

  Likvidita - je schopnos uhrdza svoje zvzky. Vlastnos aktva/majetku, ktor umouje

  vymeni ho za hotovos bez straty hodnoty.

  Mailbanking - vyuva komunikciu medzi bankou a klientom prostrednctvom internetu.

  Cieom je poskytn rchle informcie o opercich vykonanch na te v elektronickej

  forme. Na pouvanie je potrebn v banke uzavrie zmluvu o vyuvan prslunch sluieb a

  uvies e-mailov adresu, na ktor maj by sprvy doruovan. Princp sluby spova vtom,

  e banka posiela informcie priamo na e-mailov adresu klienta. Na zaruenie bezpenosti

  prenanch sprv sa pouva niekoko spsobov v zvislosti od poiadaviek klienta. Banky

  poskytuj uveden slubu vinou bezplatne.

  Majetok - predstavuje hmotn i nehmotn prostriedky, ktor vlastn fyzick osoba alebo

  prvnick osoba a prinaj jej ekonomick itok. Z asovho hadiska me s o dlhodob

  majetok alebo krtkodob majetok.

  Malus - postih poistenho z dvodu nepriaznivho kodovho priebehu poistenia. Malus sa

  zvyajne uskutouje formou prirky na poistnom od poistnho obdobia, nasledujceho po

  vzniku poistnej udalosti.

  Medziver - je pecifick verov produkt, poskytovan len stavebnmi sporiteami, ktor

  sli na preklenutie asovho obdobia do pridelenia cieovej sumy, uvedenej v zmluve o

  stavebnom sporen.

  Miera vnosnosti - ron vnosy investcie, vyjadren v percentch investovanej sumy; tie

  znme ako vnos. Prklad: Ron dividenda vo vke 3 eura vydelen cenou akcie 34 eur =

  0,088; o predstavuje mieru vnosnosti 8,8 %.

  Mimoriadna splatnos veru - nastva v prpade, ak klient jednostranne poruil podmienky,

  za ktorch mu bol poskytnut ver. V takomto prpade je klient povinn banke splati ver, v

  termne stanovenom bankou, v celej vke. Podmienky vyhlsenia mimoriadnej splatnosti

  veru s stanoven v zmluve o poskytnut veru a v obchodnch podmienkach. Najastejm

  dvodom na mimoriadnu splatnos veru je mekanie so spltkami veru, pouitie veru na

  in el, ako bol v zmluve stanoven, a poskytnutie nepravdivch dajov banke.

  Mzda - cena prce, obvykle potan poda mzdovej tarify alebo mzdovej sadzby. Vyplca sa

  v dohodnutch termnoch, spravidla mesane.

  Nhrada kody - odkodnenie za urit utrpen ujmu. Poskytuje sa v peniazoch alebo ako

  http://bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/data/files/5431.pdf

 • 10

  vecn plnenie.

  Njomn zmluva - zmluva, ktorou prenajmate prenechva za njomn njomcovi vec, aby

  ju doasne (v dojednanej dobe) uval alebo z nej bral aj itky.

  Nklady obetovanej prleitosti - hodnota monch alternatv, ktorch sa osoba vzd pri

  vbere jednej na kor inej, tie nazvan alternatvne nklady.

  Nkup na spltky - pln zakpenia vrobku s malou alebo nulovou akontciou, jeho

  prenajatm a do doby vyplatenia poslednej spltky. V momente vyplatenia poslednej spltky

  cel vyplaten suma prevyuje kpnu cenu vrobku.

  Nrodn stratgia ochrany finannch zujmov Eurpskej nie v Slovenskej republike -

  je strategick dokument schvlen uznesenm vldy SR . 547 z 27. jna 2007, ktorho

  cieom je zabezpei plnenie povinnost, ktor Slovenskej republike (alej len SR)

  vyplvaj z lnku 325 Zmluvy o fungovan E, a to prijmanie potrebnch opatren s cieom

  zabezpei finannm zujmom Eurpskej nie rovnako dsledn ochranu, ak SR poskytuje

  svojim vlastnm finannm zujmom.

  Negatvne dopady korupcie korupcia ako patologick jav spolonosti ohrozuje prvny

  tt, demokraciu a udsk prva, podkopva dobr vldu, slunos a socilnu spravodlivos.

  Ekonomicky je nkladn, m za nsledok zvyovanie cien, ttneho dlhu, zniovanie kvality

  tovarov, neefektvnos trhu. Korupcia celkovo vedie k morlnemu, kultrnemu a

  hospodrskemu padku krajiny, je prekkou rozvoja, brni rovnosti anc a spsobuje

  anarchiu a spoloensk rozvrat. Korupcia predstavuje problm prvny, sociologick,

  ekonomick, politologick, preto mus by vnman irokospektrlne a spolonos mus

  vytvra kultru odmietania korupcie.

  Neoznmenie trestnho inu korupcie je trestn in v zmysle Trestnho zkona.

  Povinnos oznamova korupciu je uloen v ustanoven 340 Trestnho zkona, ktor

  upravuje trestn zodpovednos za neoznmenie trestnho inu. Podmienkou je, aby sa osoba

  hodnovernm spsobom dozvedela o tom, e bol spchan niektor z trestnch inov

  korupcie.

  Neplnenie - nesplnenie finannch zvzkov alebo poruenie zmluvy.

  Nepovolen preerpanie - ak klient minie viac peaz, ako je jeho stav na benom te a s

  bankou nem dohodu o poskytnut kontokorentnho veru (povolen preerpanie povolen

  debet), nastane nepovolen preerpanie. Klient z preerpanej sumy plat vrazne vy rok,

  ako je to v prpade povolenho preerpania alebo kreditnej karty.

  Nepriama korupcia ( 336 Trestnho zkona) je zaloen na prijman platku osobou,

  ktor m alej svojim vplyvom psobi na inho, aby ten poskytol podplcajcej osobe urit

  vhody, spovajce v poruen svojich povinnost vyplvajcich zo zamestnania, povolania,

  funkcie alebo postavenia alebo na podplcan takejto, na inho psobiacej osoby.

  Neprekazenie trestnho inu korupcie - je trestn in v zmysle Trestnho zkona.

  Ustanovenie 341 Trestnho zkona uklad povinnos prekazi spchanie alebo

  dokonenie trestnho inu korupcie osobne alebo prostrednctvom inej spsobilej osoby alebo

  prslunho orgnu, ak sa osoba hodnovernm spsobom dozvedela, e in pripravuje alebo

  pcha trestn in korupcie. Prekazi trestn in korupcie mono aj jeho vasnm oznmenm

  orgnom innm v trestnom konan alebo Policajnmu zboru.

  http://bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/data/files/5430.pdfhttp://bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/data/files/5431.pdf

 • 11

  Nezrovnalos je akkovek poruenie ustanovenia prva spoloenstva vyplvajce z

  konania alebo opomenutia hospodrskeho subjektu, dsledkom oho je alebo by bolo

  pokodenie veobecnho rozpotu spoloenstiev alebo rozpotov nimi spravovanch, bu

  zmenenm, alebo stratou vnosov plyncich z vlastnch zdrojov vyberanch priamo v mene

  spoloenstiev alebo neoprvnenou vdajovou polokou (Nariadenie Rady (ES, Euratom) .

  2988/1995)

  Neivotn poistenie - je samostatn druh poistenia, ktor zaha poistenie razu, poistenie

  choroby, hnutench a nehnutench vec proti rznym rizikm, poistenie zodpovednosti za

  kodu spsoben inej osobe, poistenie veru, kaucie a rznych finannch strt, poistenie

  prvnej ochrany, asistenn sluby a pod.

  Nominlna rokov miera - je ben rokov miera, uveden v zmluve alebo v rokovom

  lstku banky, ktor vak na rozdiel od relnej rokovej miery neodra vplyv oakvanej

  inflcie.

  Ndzov fond - peniaze, vylenen na neoakvan vdavky alebo na ivobytie, v prpade

  straty zamestnania.

  Obchodn podmienky, veobecn obchodn podmienky - s dokumentom, ktor upravuje

  vetky vzahy medzi klientom a poskytovateom finannej sluby a s spravidla sasou

  zmluvy o finannch slubch. Sasou obchodnch podmienok s naprklad: defincie

  pojmov, spsob zriadenia, vedenia, zruenia benho tu, spsob vykonvania platobnho

  styku, spsob spoplatovania poskytovanch sluieb, spsob informovania klienta o zmench

  a podobne.

  Obchodn pln - pomha zamera sa na svoje obchodn ciele, analyzuje ich, vyjasuje si

  truktru a aktivity manamentu na vymedzen asov sek dopredu. Vytvra kritri,

  meradlo spechu, i nespechu. Je to idelny dokument na potvrdenie seriznosti spolonosti

  a je podmienkou strednodobho a dlhodobho plnovania.

  Obligcia - (pozri pojem Dlhopis)

  Odbor Centrlny kontaktn tvar pre OLAF (OCK OLAF) na ely plnenia

  zvzkov vyplvajcich z lnku 325 Zmluvy o fungovan Eurpskej nie vlda Slovenskej

  republiky (SR) poverila funkciou koordinanho tvaru pre boj proti podvodom odbor

  Centrlny kontaktn tvar pre OLAF, ktor je organizanm tvarom sekcie kontroly a boja

  proti korupcii radu vldy SR. lohou OCK OLAF je koordinova legislatvne,

  administratvne a operatvne innosti a na tento el zko spolupracova s orgnmi a

  intitciami SR zapojenmi do systmu tejto ochrany do siete AFCOS (partneri siete

  AFCOS). V rmci tejto lohy OCK OLAF prijma od partnerov siete AFCOS nvrhy na

  zaatie diskusie o zmench a doplneniach prvnych predpisov a o administratvnych a

  operatvnych innostiach, ktor pomhaj zabezpei ochranu finannch zujmov E v

  Slovenskej republike. Tieto nvrhy predloen partnermi siete AFCOS posudzuje Riadiaci

  vbor.

  Odatie, zabavenie veci - zabavenie zbezpeky, asto bez predchdzajceho oznmenia, v

  prpade, e dlnk prestane splca piku.

  Ochrana finannch zujmov Eurpskej nie (OFZ E) - sbor opatren zameranch na

  zabezpeenie efektvnosti a transparentnosti tvorby zdrojov veobecnho rozpotu E,

 • 12

  efektvnosti, elnosti, hospodrnosti a transparentnosti nakladania s prostriedkami tohto

  rozpotu, rozpotov nm spravovanch, ako aj nakladania s majetkom E, jej intitci a

  orgnov. Znamen prijmanie potrebnch opatren s cieom zabezpei finannm zujmom

  Eurpskej nie rovnako dsledn ochranu, ak Slovensk republika poskytuje svojim

  vlastnm finannm zujmom.

  OLAF - (z franczskeho Office europen de Lutte Antifraude/Office de Lutte Anti-Fraude)

  je Eurpsky rad pre boj proti podvodom, ktorho cieom je chrni finann zujmy E,

  bojova proti podvodom, korupcii a vetkm alm nezkonnm aktivitm, vrtane zneuitia

  radnej moci v rmci eurpskych intitci, prostrednctvom vkonu internch a externch

  administratvnych vyetrovan. Pravidelne a zko spolupracuje s prslunmi orgnmi

  lenskch ttov na el koordincie ich innost. OLAF pomha lenskm ttom pri ich

  aktivitch v boji proti podvodom poskytovanm potrebnej pomoci a technickho know-how.

  Prispieva k vypracovvaniu politiky Eurpskej nie pre boj proti podvodom pri ochrane

  finannch zujmov E a podnik nevyhnutn kroky na posilnenie prslunch prvnych

  predpisov.

  Osobn dchodkov et - je samostatnm tom sporitea, ktor si spor prostriedky v

  systme starobnho dchodkovho sporenia, v tzv. II. pilieri. Na tomto te sa akumuluj

  nasporen finann prostriedky v podobe tzv. dchodkovch jednotiek. Vka nasporenej

  sumy na osobnom dchodkovom te zvis, jednak od mnostva odvedench finannch

  prostriedkov na tento et a jednak od spenosti investinej stratgie dchodkovej

  sprvcovskej spolonosti.

  p. a. (Per annum) - je skratka pouvan v svislosti s rokovou sadzbou pri veroch a

  vkladoch a znamen za rok. Naprklad: pri vkladoch rokov sadzba oznaen ako 5 % p. a.

  znamen, e za rok na vklade zskate 5 % z vloench peaz.

  PIN (Personal Identification Number) - zvyajne tvormiestne osobn identifikan slo

  viauce sa k platobnej karte. PIN umouje vykonva transakcie, ako s napr. platba za tovar

  v obchode alebo vyber peaz z bankomatu.

  Pln prjmov a vdavkov - je to in vraz pre rozpoet.

  Platobn karta - umouje majiteovi vybera hotovos (naprklad z bankomatu alebo na

  poboke banky) a uhrdza platby za tovary a sluby (pomocou platobnho terminlu alebo

  imprintera). Najrozrenejm druhom platobnch kariet na Slovensku je debetn karta, ktor

  je naviazan na ben et a majite karty pouva vlastn finann prostriedky z vlastnho

  tu. alm druhom je kreditn karta, v prpade ktorej klient erp ver z banky.

  Platobn metda - spsob vyrovnania finannho zvzku hotovosou, bezhotovostne

  (platobnm prkazom), potovm peanm poukazom, kreditnou kartou, debetnou kartou,

  ipovou kartou alebo kartou s predplatenou hodnotou a in.

  Platobn prkaz - je pokyn klienta, adresovan banke na uskutonenie bankovho prevodu

  (pripsania alebo odpsania peanch prostriedkov). Rozliujeme prkaz na hradu a na

  inkaso.

  Klient me vykona bankov prevod niekokmi spsobmi:

  - jednorazovm prevodnm prkazom na hradu, - trvalm prevodnm prkazom na hradu, - hromadnm prevodnm prkazom na hradu,

 • 13

  - jednorazovm prkazom na inkaso (inkasom), - trvalm prkazom na inkaso, - prostrednctvom platobnej karty alebo inho platobnho prostriedku.

  Platobn prkaz me by podan v papierovej podobe na poboke banky alebo elektronicky

  napr. cez internetbanking.

  Platobn terminl (POS - Point of Sale) - je elektronick zariadenie v obchodoch, ktor

  umouje klientovi plati za tovar a sluby bezhotovostne, pomocou platobnej karty. Softvr

  platobnch terminlov je schopn sledova trby, zsoby a informcie o zkaznkoch.

  Podania verejnosti tkajce sa pokodzovania finannch zujmov E na webovej

  strnke OCK OLAF je uverejnen informcia o e-mailovej adrese

  [email protected] , na ktor me verejnos zasiela podnety tkajce sa

  podozrenia zo zneuitia prostriedkov rozpotu E

  Podielov fond - spolon majetok podielnikov, zhromaden a spravovan sprvcovskou

  spolonosou, ktor vydva podielov listy a investuje tento majetok. Sprvca fondu investuje

  do diverzifikovanho portflia cennch papierov, akmi s napr. akcie, dlhopisy alebo

  nstroje peanho trhu. Podielov fond je zaloen na ely zhodnotenia majetku

  podielnikov formou investovania na finannch trhoch. Majetkov prva podielnikov s

  reprezentovan podielovmi listami.

  Podielov list je cenn papier, s ktorm je spojen prvo podielnika na zodpovedajci

  podiel na majetku v podielovom fonde a prvo podiea sa na vnosoch z tohto majetku.

  Me znie na jeden alebo viac podielov podielnika. Podielov listy s vydvan na meno

  alebo na doruitea. Podielov listy s vydvan sprvcovskmi spolonosami. Podielnik nie

  je vlastnkom spolonosti, preto nerozhoduje na jej valnom zhromaden. Podielov listy

  zabezpeuj ich majiteom podiel na vnosoch zo vzjomnho investovania do cennch

  papierov alebo inch majetkovch hodnt.

  Podnikate - fyzick osoba alebo prvnick osoba, ktor vykonva sstavn innos vo

  vlastnom mene a na vlastn zodpovednos, za elom dosiahnutia zisku, na zklade

  oprvnenia alebo zo zkona. Podnik na vlastn et, hospodri s majetkom a nesie

  podnikatesk riziko.

  Podplcanie ( 332 a 335 Trestnho zkona) znamen sbi, ponknu alebo poskytn

  urit plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy zo strany podplcajcej osoby, na ktor

  by inak podplcan osoba nemala nrok za to, aby podplcajcej osobe poskytla urit

  vhody, spovajce v poruen svojich povinnost vyplvajcich zo zamestnania, povolania,

  funkcie alebo postavenia. Ide o tzn. aktvnu korupciu, osoba podplca.

  Podozrenie z podvodu je nezrovnalos, ktor vyvol zaatie sprvneho alebo sdneho

  konania na vntrottnej rovni s cieom zisti existenciu myselnho sprvania, najm

  podvodu, ako sa uvdza v lnku 1 ods. 1 psm. a) Dohovoru.

  Podvod - myseln konanie, ktorm niekto uvedie in osobu do omylu alebo vyuije jej omyl

  na obohatenie seba alebo niekoho inho.

  Podvod - je poda lnku 1 ods. 1 Dohovoru o ochrane finannch zujmov Eurpskych

  spoloenstiev vypracovanho na zklade lnku K.3 Zmluvy o Eurpskej nii (alej len

  Dohovor), vymedzen takto:

  mailto:[email protected]

 • 14

  a) podvod v oblasti vdavkov rozpotu E znamen kad myseln in alebo opomenutie

  tkajce sa:

  - pouvania alebo predkladania nepravch, nesprvnych alebo neplnch vkazov alebo dokumentov, ktor maj za nsledok spreneveru alebo nezkonn zadriavanie

  finannch prostriedkov zo veobecnho rozpotu Eurpskych spoloenstiev alebo

  rozpotov spravovanch Eurpskymi spoloenstvami alebo v ich mene, neuverejnenia

  informci v rozpore s konkrtnou povinnosou s rovnakm inkom ako je uveden

  vyie,

  - sprenevery tchto finannch prostriedkov na in ely ne ely, na ktor boli tieto prostriedky pvodne poskytnut

  b) podvod v oblasti prjmov ako kad myseln in alebo opomenutie tkajce sa:

  - pouvania alebo predkladania nepravch, nesprvnych alebo neplnch vkazov alebo dokumentov, ktor maj za nsledok spreneveru alebo nezkonn bytok zdrojov zo

  veobecnho rozpotu Eurpskych spoloenstiev alebo rozpotov spravovanch

  Eurpskymi spoloenstvami alebo v ich mene,

  - nezverejnenia informci v rozpore s konkrtnou povinnosou s rovnakm inkom ako je uveden vyie,

  - sprenevery prvoplatne nadobudnutho zisku s rovnakm inkom ako je uveden vyie.

  Poistenie skromn - je organizovan ako dobrovon (nepovinn), priom sa v om okrem

  princpu solidarity vrazne uplatuje aj princp individulnosti. Vykonvaj ho komern

  intitcie na ziskovom princpe. Vku poistnho, vku poistnho plnenia a alie dleit

  podmienky tohto poistenia uruje poistn zmluva.

  Poistenie verejn - ide o povinn poistenie, kde okruh poistencov a aj vku poistnho

  upravuje zkon. Hlavnmi druhmi verejnho poistenia s socilne poistenie realizovan

  Socilnou poisovou a zdravotn poistenie realizovan zdravotnmi poisovami. Verejn

  poistenie je organizovan ako povinn poistenie na princpe solidarity.

  Poistenie zodpovednosti - je poistenie, pri ktorom m poisten prvo, aby poisova za neho

  zaplatila kodu, ktor on spsobil niekomu inmu ( napr. pri vytopen susedov).

  Poisten - osoba uveden v poistnej zmluve, ktorej vyplva z poistenia prvo na poistn

  plnenie ak nastane poistn udalos, a to bez ohadu na to, i poistenie dohodla sama alebo in

  osoba (poistnk).

  Poistka - je psomn potvrdenie poisovatea o uzavret poistnej zmluvy.

  Poistn doba - je doba, na ktor bolo poistenie dohodnut.

  Poistn suma - horn limit finannej nhrady, ktor poisovate poskytne v prpade poistnej

  udalosti, ak sa splnia podmienky, dohodnut v poistnej zmluve.

  Poistn udalos - je udalos, ktor je bliie uren v poistnej zmluve a na zklade ktorej

  vznik prvo na vyplatenie poistnho plnenia (napr. pri havrii autobusu kodov udalos)

  utrp kodu 5 ud (5 poistnch udalost).

  Poistn zmluva - je zmluva, ktorou sa poisovate zavzuje poistenmu poskytn poistn

  plnenie, ak nastane poistn udalos, v zmluve bliie uren. Osoba, ktor s poisovateom

  zmluvu uzavrela (poistnk) sa zavzuje plati poisovateovi dohodnut poistn.

 • 15

  Poistn - cena za poistenie. Me by platen jednorazovo, za cel dobu poistenia

  (jednorazov poistn) alebo v dohodnutch asovch obdobiach, napr. mesane, tvrrone,

  polrone, rone (ben poistn).

  Poistn obdobie - je asov obdobie, dohodnut v poistnej zmluve, za ktor sa plat poistn

  (tzv. ben poistn).

  Poistn plnenie - je plnenie, ktor je poisovate povinn poskytn, ak nastala poistn

  udalos. Poisovate ho poskytne v slade s obsahom poistnej zmluvy.

  Poistnk - osoba (fyzick alebo prvnick), ktor s poisovateom uzatvorila poistn zmluvu.

  Je povinn plati poistn za poistn ochranu a m prva stanoven v poistnej zmluve. M aj

  prvo zmluvu vypoveda.

  Poisovate - prvnick osoba, ktor m povolenie na vykonvanie poisovacej innosti, v

  slade s platnou legislatvou.

  Porovnvacie nakupovanie - proces zskavania informci o produktoch a slubch, s

  cieom njs najvyiu kvalitu alebo vlastnosti, za najpriaznivejiu cenu.

  Portflio - sbor cennch papierov akci, dlhopisov, podielovch listov a nehnutenost,

  ktor investor vlastn.

  POS (pozri pojem Platobn terminl)

  Povolen preerpanie (kontokorent, kontokorentn ver) - je verov produkt, ktor

  banka me poskytn klientovi spolu s benm tom. Banka klientovi umouje s do

  mnusu". Ide v podstate o predschvlen ver, ktorho vekos sa odvja od vky prjmu

  poukazovanho na et. Povolen preerpanie mus by medzi klientom a bankou uveden a

  dohodnut v zmluve.

  Pika do vplaty - vysoko roen rchla pika, poskytovan pecifickmi podnikmi,

  ktor prispsobuj cyklus jej splcania vplatnm dom dlnka. Tto prax v niektorch

  ttoch zakazuje zkon.

  Pracovn miesto - pozcia v zamestnan, so pecifickmi povinnosami a odmenou.

  Pracovn prjem - je prjem zo zamestnania vrtane provzi.

  Predasn splatenie veru - ak klient banke po vzjomnej dohode uhrad nesplaten as

  verovej pohadvky skr, ako bola pvodne dojednan lehota splatnosti veru v verovej

  zmluve, ide o predasn splatenie veru. Takto dohoda medzi bankou a klientom mus ma

  vdy psomn formu. V niektorch prpadoch je predasn splatenie veru spoplatnen.

  Prehad peanch tokov - prehad prjmov a platieb za dan obdobie; pomha pri

  zostavovan rozpotu; tie znmy pod nzvom vkaz prjmov a vdavkov.

  Prjem - v domcnosti s to peniaze, zaroben zo zamestnania, podnikania alebo z

  investovania do cennch papierov, vhry a pod. V podnikan je to suma peaz, ktor

  podnikate zskava z predaja svojich vrobkov, tovarov alebo sluieb. Ide o prrastok

  peanch prostriedkov alebo ich ekvivalentov (napr. eky, pean poukky).

 • 16

  Prijmanie platku ( 328 a 331 Trestnho zkona) znamen iada, da si sbi, i

  prija urit plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy, na ktor by inak podplcan

  osoba nemala nrok za to, aby podplcajcej osobe poskytla urit vhody, spovajce

  v poruen svojich povinnost vyplvajcich zo zamestnania, povolania, funkcie alebo

  postavenia. Ide o tzn. pasvnu korupciu, osoba sa nechva podplca.

  Prjem z rokov - peniaze, ktor zskava verite od finannch intitci, ttu, podnikov

  alebo inch subjektov za pouvanie jeho peaz.

  Prospekt cennho papiera - je to dokument, ktor poskytuje podrobn informcie o

  podielovch fondoch, akcich, dlhopisoch a inch investcich, ponkanch na predaj. Mus

  by zverejnen prostrednctvom mdi a internetu, pred zaatm obchodovania.

  Relna rokov miera - zohaduje vplyv oakvanej inflcie. Ide teda o rozdiel medzi

  nominlnou rokovou mierou a oakvanou inflciou. V prpade vkladov je z dlhodobho

  hadiska dleit, aby relna rokov miera mala kladn hodnotu. Jej zporn hodnota

  znamen, e v sledovanom obdob miera inflcie je vyia ako ponkan nominlna rokov

  miera.

  Reklama - Predvedenie, prezentcia, alebo in oznmenie v kadej podobe svisiace

  s obchodnou, podnikateskou alebo inou zrobkovou innosou s cieom uplatni produkty na

  trhu. (oprava MH SR)

  Renta - je to pravideln prjem, plynci z vlastnctva majetku, ktor me by vo finannej

  alebo inej forme.

  Revolvingov ver - automaticky obnovovan ver. Po uplynut dohodnutej lehoty pokrauje

  verov vzah s rovnakmi podmienkami. Prkladom takhoto veru je kreditn karta.

  Riadenie rizk - proces vpotu rizika a vytvorenia spsobov na jeho minimalizciu alebo na

  zvldnutie straty, napr. zakpenm poistenia alebo diverzifikciou (rozloenm) investci.

  Riadiaci vbor pre ochranu finannch zujmov E v Slovenskej republike - je

  koordinan a iniciatvny orgn zriaden vedcim radu vldy SR na zklade uznesenia

  vldy SR . 547 z 27. jna 2007, ktor v spoluprci s OCK OLAF zabezpeuje plnenie loh

  vyplvajcich z vykonvania Nrodnej stratgie ochrany finannch zujmov E v

  Slovenskej republike.

  Riziko - miera pravdepodobnosti straty alebo neistoty nvratnosti investcie.

  Ron percentulna miera nkladov (RPMN) - predstavuje celkov nklady spojen s

  verom (napr. spotrebiteskm) alebo pikou. RPMN je slo vyjadren v percentch, ktor

  spotrebiteovi umouje jednoduch porovnanie spotrebiteskch verov a piiek v

  predzmluvnej fze. Do vpotu sa zahaj nielen vka rokovej sadzby, ale aj poplatky,

  ktor s spojen s verom alebo pikou. Pre spotrebitea je najvhodnejm verom alebo

  pikou t, ktor m najniiu hodnotu RPMN (pri rovnakej sume veru a dobe, na ktor je

  poskytnut).

  Rozhodovanie systematick - metda vberu alch krokov, po zskan a vyhodnoten

  informci a zven nkladov a prnosov rznych alternatv a ich dsledkov.

  Rozpoet - pln prjmov a vdavkov na urit obdobie. Me s pritom o rodinn rozpoet,

 • 17

  rozpoet obce, ttny rozpoet.

  Rozpoet Eurpskej nie - s prostriedky daovnkov, ktor sa pouvaj pri realizcii

  politk schvlench zkonodarcom Eurpskej nie (E). Rozpoet E je tvoren vlastnmi

  zdrojmi a ostatnmi prjmami. Vlastn zdroje E mono charakterizova ako prjmy

  pridelen raz a navdy E s cieom financovania svojho rozpotu a plynce do tohto

  rozpotu automaticky bez potreby akhokovek dodatonho rozhodnutia nrodnch orgnov.

  Vlastn zdroje E s tvoren clom, ponohospodrskymi poplatkami, odvodmi z produkcie

  cukru, zdrojom zaloenm na dani z pridanej hodnoty (DPH) a zdrojom zaloenm na

  hrubom nrodnom dchodku (HND). Podstatn as rozpotu E je tvoren vlastnmi

  zdrojmi, priom mal podiel zabezpeuj ostatn prjmy (napr. dane a in zrky z platov

  zamestnancov, bankov roky, prspevky z nelenskch krajn na urit programy

  spoloenstva a pod.).

  Ruite - je osoba, ktor sa zavzuje zaplati banke dlh namiesto dlnka v prpade, ak dlnk

  neplat riadne a vas.

  Rchle piky - s to vysoko roen krtkodob piky, poskytovan pecifickmi

  podnikmi (nebankov subjekty), ktor prispsobuj cyklus ich splcania vplatnm dom

  dlnka. Tto prax v niektorch ttoch zakazuje zkon.

  Sadzobnk poplatkov banky - je dokument, v ktorom s uveden vetky poplatky banky.

  Cennk, spolu s obchodnmi podmienkami banky, s sasou kadej zmluvy o poskytovan

  bankovch produktov a sluieb. O cench mus by klient informovan ete pred podpisom

  zmluvy. Cennk mus banka zverejova na poboke banky a na internete. O zmench v

  cennku mus by klient informovan 15 dn pred zmenou. Spsob informovania je dohodnut

  v zmluve alebo v obchodnch podmienkach banky. Banka mus o zmench informova aj

  Nrodn banku Slovenska, ktor vybran ceny zverejuje na svojej webovej strnke. Poas

  trvania zmluvnho vzahu banka me upravi ceny. Ak klient neshlas, m prvo v slade s

  obchodnmi podmienkami odstpi od zmluvy.

  Sankn rokov sadzba, sankn rok - v prpade, ak klient pri vere poruil podmienky

  zmluvy (napr. v prpade omekania spltky), plat v banke sankn rok.

  Sie AFCOS - je truktra spolupracujcich orgnov (partneri siete AFCOS) v lenskch

  ttoch E, ktorej hlavnm cieom je vzjomne spolupracova pri plnen loh tkajcich sa

  ochrany finannch zujmov E a efektvne komunikova s radom OLAF Eurpskej

  komisie a s ostatnmi lenskmi ttmi. Je to truktra kontaktnch bodov v prslunch

  rezortoch pre boj proti podvodom. Tieto kontaktn body boli zriaden v predvstupovom

  obdob v ttoch, ktor sa stali lenmi E v roku 2004. Sie AFCOS v SR tvoria:

  - orgny a intitcie prispievajce do rozpotu E a tie erpajce finann prostriedky z rozpotu E

  - orgny zodpovedn za kontrolu finannch prostriedkov poskytnutch z rozpotu E - orgny zodpovedn za ochranu finannch zujmov E

  Tto sie tvor 11 ministerstiev (okrem MZV SR a MO SR), NK SR, VO, GP SR, SIS,

  NBS, FS SR, Bratislavsk samosprvny kraj a V SR.

  SMS banking - komunikcia klienta s bankou prebieha formou mobilnho telefnu cez

  funkciu SMS. Banka vm vystav autentizan kalkultor, ktor generuje kd, ktor vkladte

  do truktr SMS sprvy poda predloenej predlohy. Forma a predloha SMS m pre kad

 • 18

  kon in truktru, ktor by ste si mali zapamta. Nevhodou je zloit truktra SMS sprv,

  pri ktorej si je treba dva pozor, aby ste sa nepomlili.

  Socilna dvka dvka v hmotnej ndzi - je to veobecn pojem, jeho synonymum a v

  legislatve ukotven pojem, je dvka v hmotnej ndzi a prspevky k dvke v hmotnej ndzi.

  Hmotn ndza je stav. Kedy prjem lenov domcnosti nedosahuje minimlnu hranicu prjmu

  (ivotn minimum) a lenovia domcnosti si nevedia alebo nemu zabezpei alebo zvi

  prjem. Obanom v hmotnej ndzi sa poskytuje pomoc, a to formou dvky v hmotnej ndzi a

  prspevkov k dvke v hmotnej ndzi. Me sa poskytova v peanej forme, vecnej forme

  alebo kombinovanej forme. Socilnou dvkou je aj finann prspevok ttu pre rodiny s

  nezaopatrenmi demi a finann prspevok na kompenzciu akho zdravotnho

  postihnutia.

  Socilna podpora (rodinn dvky) - ide o rodinn dvky, financovan zo ttneho rozpotu,

  rozpotu obce, prostrednctvom ktorch sa tt alebo obec priamo podiea na rieen

  niektorch ivotnch situci ( najm narodenie, viva a vchova dieaa). Nrok na rodinn

  dvky nie je podmienen platenm prspevkov, i prjmovmi pomermi oprvnench osb.

  Socilna pomoc - predstavuje systm nhradnch zdrojov, najastejie v situcich hmotnej

  ndze najzranitenejch skupn obyvateov. Oban, ktor je bez prjmu alebo m minimlny

  prjem, m nrok na pomoc zo strany ttu formu dvky v hmotnej ndzi a prspevkov k

  dvke, ktor s doasnou nhradou pracovnho prjmu. Oban s akm zdravotnm

  postihnutm m nrok na socilnu slubu alebo kompenzciu zdravotnho postihnutia.

  Socilne minimum, ivotn minimum - za jeho synonymum mono povaova ivotn

  minimum. ivotn minimum je spoloensky uznan hranica prjmov fyzickej osoby, pod

  ktorou nastva stav hmotnej ndze.

  Socilne poistenie - je to systm poisten (nemocensk, starobn, invalidn, razov,

  garann fond, poistenie v nezamestnanosti, rezervn fond). Jeho lohou je ochrana

  obyvateov v rznych situcich (ako napr. materstvo, i pracovn neschopnos), a to najm

  pokia ide o nsledky vo vzahu k pracovnej sile. Podstata poistnho systmu vychdza z

  predchdzajcej ekonomickej aktivity obanov a ich prjmov. Ide o systm zsluhovosti,

  ktor je sasou reformy socilneho poistenia, o v praxi znamen, e vka poistnej dvky

  bude adekvtna odvedenej asti (odvodov do poistnch fondov) prostriedkov do systmu.

  Spltka - spltka je pravideln platba za poskytnut ver, ktor plat dlnk (klient) veriteovi

  (napr. banke) v stanovench (zva mesanch) intervaloch. Spltka sa sklad z dvoch ast,

  zo spltky istiny a z roku. Shrn vetkch spltok tvor celkov vku poianch

  prostriedkov a rokov zaplatench za poskytnutie veru.

  Spltkov kalendr - je rozpis jednotlivch spltok veru, uveden v zmluve. Spltkov

  kalendr veru obsahuje termny splatnosti a vku jednotlivch spltok.

  Spoluas - je to dojednanie v poistnej zmluve, e poisova zni kad poistn plnenie o

  vopred dohodnut sumu, ktor me by uren v peniazoch alebo v percentch. Vka

  spoluasti m vplyv na poistn (m vyia spoluas, tm niie poistn).

  Sponzoring - je pean alebo in forma podpory, poskytnut za dohodnut protislubu.

  Sponzoring je teda prspevok s protiplnenm. Sponzorsk prspevok je mon poukza

  najastejie na zklade zmluvy o reklame, kedy prjemca vyke innosti smerujce k

 • 19

  naplneniu marketingovch cieov sponzora.

  Sporenie - proces vyleovania asti prjmu na pouitie v budcnosti. spory s zdrojom

  okamitej hotovosti v prpadoch ndze a zrove s uren na plnenie krtkodobch cieov a

  investovanie.

  Sporiaci dlhopis - dokument, predstavujci piku na dobu dlhiu ne 1 rok, ktor bude

  splaten spolu s rokmi k presne stanovenmu dtumu.

  Sporiaci et - je krtkodob vkladov produkt, kombincia terminovanho vkladu a

  benho tu. Na jednej strane poskytuje vyie roenie, podobne ako termnovan vklady,

  na strane druhej peniaze na te nie s viazan, podobne ako na benom te.

  Spotrebitesk very - s pecifick typy veru v zmysle zkona o spotrebiteskch

  veroch. Spotrebiteskm verom je kad ver, poskytnut na viac ako 3 mesiace, v rozpt

  od 200 do 20 000 eur, ktorho elom nie je zabezpeenie bvania a je splcan viac ako 4

  spltkami. Najastejmi vermi, ktor sa riadia poda tohto zkona, s spotrebitesk very

  od bnk, kreditn karty, lzing, very a piky spltkovch spolonost.

  Spotrebn ver - je ver, poskytnut domcnostiam za elom nkupu spotrebnch tovarov

  alebo sluieb, resp. zaobstarania bvania. Na rozdiel, od napr. investinch verov sa predmet

  kpy nestva zdrojom prjmov na splatenie tohto veru. Spotrebn ver me ma podobu

  kontokorentnho veru (povolen preerpanie, kreditnej karty, spltkovho veru) a verov

  na bvanie (hypotka, hypotekrny ver).

  Sprva o verovej histrii - je zznam verovej histrie dlnka, vrtene takch informci

  ako vka a typ vyuitho veru, dln sumy, akkovek poruenia povinnost (najm

  povinnos splca), vyhlsenia bankrotu alebo daov pohadvky.

  Stavebn sporenie - je elov, ttom podporovan produkt stavebnch sporiten, ktorho

  cieom je zska prostriedky na kpu, vstavbu alebo rekontrukciu bvania. Stavebn

  sporenie sa sklad z dvoch fz. Prvou fzou je sporenie, ke klient uklad na et v stavebnej

  sporiteni prostriedky, kde sa mu pravidelne pripisuj roky a ttna prmia. Po splnen

  podmienok klient me zska v druhej fze stavebn ver.

  Stavebn ver - je pecifick typ veru, poskytovan stavebnmi sporiteami, uren

  najm na ely zabezpeenia bvania. Samotnmu poskytnutiu veru predchdza fza

  sporenia, ktor je zvhodnen ttnou prmiou.

  Strategick pln boja proti korupcii strategick materil prijat Uznesenm vldy SR .

  517 z 10. augusta 2011. Poskytuje strun prehad protikorupnch aktivt vldy SR a

  analyzuje trestnoprvnu pravu korupcie na Slovensku. Ako shrnn strategick materil

  identifikuje oblasti potrebn rozpracova na podmienky jednotlivch rezortov / intitci s

  cieom uri konkrtne lohy a termny ich plnenia. Jeho cieom je zniova korupciu

  najm vo verejnom ivote a vo vyuvan verejnch zdrojov a zvyova transparentnos.

  Sanos - vyjadrenie nespokojnosti s vrobkom/slubou, asto vo forme listu, adresovanho

  predvajcemu alebo finannej intitcii, ktor dokumentuje problmy a uvdza poadovan

  rieenie.

  ek - je cenn papier, predstavuje bezpodmienen prkaz, ktorm prkazca (vystavite eku,

  majite tu v peanom stave) dva prkaz tomuto peanmu stavu (ekovnkovi), aby na

 • 20

  archu tu prkazcu zaplatil urit pean iastku doruiteovi (majiteovi) alebo osobe

  uvedenej na eku (remitentovi).

  ek je:

  a) platobn prkaz banke, splatn na videnie, t. j. pri jeho predloen, ek oprvuje:

  - pean stav na zaplatenie uvedenej sumy na archu tu vystavovatea eku - majitea eku (resp. remitenta) na prijatie platby od oznaenho peanho stavu

  b) cenn papier a prva z neho me uplatni len majite eku, resp. remitent

  c) prsne formlny cenn papier. ekom s len tie platobn prkazy, ktor zodpovedaj

  formlnym predpisom ekovho zkona, t. j. obsahuj urit nleitosti

  ekov prvo - upravuje prvne vzahy medzi zastnenmi, vychdza u ns zo zmenkovho

  a ekovho zkona (zkon . 191/1950 Zb. zmenkov a ekov v znen neskorch predpisov.

  Podobne ako pri zmenkch existuj dve oblasti ekovho prva. N zmenkov a ekov

  zkon vychdza zo enevskej konvencie, ku ktorej sa pripojila vina eurpskych krajn.

  kodov udalos - udalos, z ktorej vznikla koda a je dvodom vzniku prva pokodenho

  na poistn plnenie. V rmci jednej kodovej udalosti me vznikn niekoko poistnch

  udalost. Napr. pri havrii autobusu, ktor predstavuje jednu kodov udalos, utrp kodu p

  poistench ud, a teda ide o p poistnch udalost.

  Telebanking - komunikcia klienta s bankou prebieha formou telefnneho spojenia. Ide o

  nonstop a bezplatn prstup po prihlsen sa cez identifikan kd. Telefonick rozhovor

  me prebieha dvoma spsobmi:

  - komunikciou s automatickm telefnnym hlasovm systmom, - prostrednctvom komunikcie s telefnnym bankrom.

  Cez automatick hlasov slubu mete: zska informcie o produktoch a aktulnych

  zostatkoch na vaich bench toch, vykonva hrady i zadva trval platobn prkazy.

  Na to, aby ste mohli tto slubu vyuva, muste ma k dispozcii telefn s tnovou vobou.

  Termnovan vklad ide o vkladov et, na ktorom je vopred stanoven doba uloenia

  peanch prostriedkov, ktor sa poas celej doby uloenia peanch prostriedkov roia

  rokovou sadzbou, ktor je spravidla vhodnejia ako rokov sadzba na bench toch.

  Tolerann obdobie - as, kedy dlnk me splati dln sumu splatnho veru v plnej

  vke bez finannch poplatkov alebo splati poistn istinu bez pokuty.

  Trestn sthanie - trestn sthanie korupcie vykonvaj vlune orgny inn v trestnom

  konan (policajt a prokurtor) a sdy. Obania preto nemu podva priamo na pchateov

  obalobu, ale mu polcii a prokuratre oznamova svoje podozrenia na spchanie

  niektorho z trestnch inov korupcie. Oban tak me urobi stnou alebo psomnou

  formou na ktoromkovek tvare polcie alebo na prokuratre.

  Trval platobn prkaz - sa pouva pri pravidelnch (obvykle mesanch) hradch, pri

  ktorch je vopred znma uhrdzan suma. Majite tu, pri vytvoren trvalho platobnho

  prkazu, stanov slo tu prijmatea, vku sumy, as platnosti prkazu, periodicitu

  uhrdzania a dtum splatnosti.

  astnk skromnho poistenia - zmluvn strany, t. j. poisovate a poistnk a alej

  poisten ( osoba, ktor je uveden v poistnej zmluve, a ktor m prvo na poistn plnenie) a

  kad alia osoba, ktorej zo skromnho poistenia vzniklo prvo alebo povinnos (napr.

  pokoden, ktormu vzniklo prvo na poistn plnenie).

 • 21

  platok vec alebo in plnenie majetkovej i nemajetkovej povahy, na ktor nie je

  prvny nrok ( 131 ods. 3 Trestnho zkona). platok mus by prijat, iadan, sben

  alebo poskytnut v svislosti s niektorm konkrtnym inom, ktor patr medzi trestn iny

  korupcie. Za platok sa oakva konanie poruujce prvne povinnosti konajceho subjektu.

  platkom nie je plnenie (na ktor nie je inak prvny nrok), za ktor sa neoakva konanie

  spovajce v poruovan prvnych povinnost.

  rok - je cena peaz za ich poskytnutie na vopred dohodnut obdobie. Pri vkladoch je to

  suma, ktor plat banka klientovi, pri veroch je to suma, ktor plat klient banke. Je to tie

  suma, ktor finann intitcie, tt alebo korporcie platia za pouvanie peaz investora.

  rokov sadzba - je cena peaz (verov a vkladov) vyjadren v percentch, dan ako pomer

  roku a vkladu.

  rok z omekania - je suma, ktor mus dlnk uhradi banke v prpade omekania spltky

  veru. Spsob vpotu a vka rokovej sadzby je stanoven v zmluve a vo veobecnch

  obchodnch podmienkach.

  ver - je produkt, pri ktorom banka poskytne na ist, vopred stanoven obdobie, uren sumu

  peaz a klient sa zaviae poskytnut prostriedky vrti a zaplati rok.

  verov skre - tatistick miera bonity iadatea o ver, ktor predstavuje pravdepodobnos

  splatenia veru. Ide o seln vyjadrenie rizikovho profilu klienta na zklade uritch kritri

  ako napr. vzdelanie, mesan prjem, mesan nklady, poet det, typ bvania a pod.

  verov register - spravuje informcie o veroch, o povolenom preerpan na te,

  vydanch kreditnch kartch, podanch iadostiach o ver klientov v bankch. Kad klient

  m pravo dozvedie sa, ak informcie o om verov register vedie. Tieto informcie bvaj

  spoplatnen. Informcie z verovho registra vrazne zniuj nklady, spojen s hodnotenm

  schopnosti klienta splca ver.

  veru schopn, bonitn - predpoklad, e konkrtny dlnk m dostaton majetok, aktva

  a/alebo inklinciu splca piku.

  ernk - osoba, ktor poiiava peniaze za neprimeran roky.

  Valuta - je cudzia mena v hotovostnej podobe. Valutov kurz je vmenn pomer dvoch mien,

  v prpade hotovostnch operci napr. pri zmene peanch prostriedkov v banke alebo

  zmenrni.

  Variabiln rokov sadzba - je pri veroch rokov sadzba, ktorej vka sa poas trvania

  veru men v zvislosti od trhovch podmienok. Najastejie sa variabiln rokov sadzba

  prispsobuje zmenm zkladnej rokovej sadzby Eurpskej centrlnej banky a sadzbm, za

  ktor si banky poiiavaj medzi sebou (EURIBOR).

  Variabiln symbol - je maximlne 10-miestne slo, ktor je spolu s kontantnm symbolom,

  slom tu platitea a prjemcu, sumou, menou a dtumom splatnosti, sasou prevodnho

  prkazu. Vyplnenie variabilnho symbolu nie je povinn. Sli na identifikciu platby medzi

  klientmi banky.

  Verejn inite ( 128 ods. 1 Trestnho zkona) je v zmysle tohto zkona prezident

  Slovenskej republiky, poslanec Nrodnej rady Slovenskej republiky, poslanec Eurpskeho

 • 22

  parlamentu, len vldy, sudca stavnho sdu Slovenskej republiky, sudca, prokurtor alebo

  in osoba zastvajca funkciu v orgne verejnej moci, prslunk ozbrojench sl, osoba v

  sluobnom pomere, starosta, predseda vyieho zemnho celku, poslanec orgnu zemnej

  samosprvy, ttny zamestnanec alebo zamestnanec orgnu ttnej sprvy, zemnej

  samosprvy alebo inho ttneho orgnu, osoba, ktor vykonva psobnos v rmci

  prvnickej osoby, ktorej zkon zveruje prvomoc rozhodova v oblasti verejnej sprvy, notr,

  sdny exektor, len lesnej stre, vodnej stre, rybrskej stre, poovnckej stre, stre

  prrody alebo osoba, ktor m oprvnenie lena stre prrody, ak sa podiea na plnen loh

  spolonosti a ttu a pouva pritom prvomoc, ktor mu bola v rmci zodpovednosti za

  plnenie tchto loh zveren.

  Verite - je jedna zo zmluvnch strn verovho vzahu, vinou banka, ktor poskytla

  klientovi dlnkovi na stanoven dobu pean prostriedky.

  Vinkulcia - je blokcia peaz na te klienta, v prospech banky alebo inho subjektu.

  Vklad - s peniaze, vloen na et klienta.

  Vkladn knika - je zkladn vkladov produkt bnk. Ide o formu cennho papiera, ktor

  potvrdzuje, e banka prijala od majitea peniaze (vklad). Vkladn knika me by veden v

  domcej aj v zahraninej mene.

  Vlastn imanie - je dlhodob vlastn zdroj krytia majetku, ktorho najdleitejou sasou

  je zkladn imanie. Zkladn imanie je vetko to, o do podniku (firmy) vloili zakladatelia.

  Volebn korupcia - ( 336a Trestnho zkona) je zaloen na ponknut alebo sben

  platku (priamo alebo cez sprostredkovatea) tomu, kto m prvo voli, zastni sa na

  referende alebo na udovom hlasovan o odvolan prezidenta Slovenskej republiky, ako aj na

  iadan, prijat alebo prsubu platku osobou (priamo alebo cez sprostredkovatea) , ktor

  m prvo voli, zastni sa na referende alebo na udovom hlasovan o odvolan prezidenta

  Slovenskej republiky, aby volil alebo hlasoval uritm spsobom; nevolil alebo nehlasoval

  uritm spsobom; nevolil alebo nehlasoval vbec alebo sa nezastnil volieb, na referende

  alebo na udovom hlasovan o odvolan prezidenta Slovenskej republiky.

  Vdavky - v domcnosti s to platby za tovary a sluby vrtane stlych vdavkov a

  premennch nkladov. V podnikan ide o bytok peanch prostriedkov alebo ich

  ekvivalentov, ktor svisia s nkupom dlhodobho a krtkodobho majetku a sluieb,

  potrebnch na podnikatesk innos.

  Vkaz hotovostnch tokov - prehad prjmov a platieb za dan obdobie; pomha pri

  zostavovan rozpotu; tie znmy pod nzvom vkaz prjmov a vdavkov.

  Vluky z poistenia - udalosti, rizik alebo predmety, na ktor sa dohodnut poistenie

  nevzahuje. S dleitou sasou poistnch podmienok.

  Vpovedn lehota - pri vkladoch je doba, poas ktorej vkladate neme disponova

  peniazmi bez toho, aby stratil as roku alebo zaplatil poplatok za predasn vber.

  Vka platku - hodnota veci alebo plnenia majetkovej povahy vyjadriten v peniazoch nie

  je z hadiska naplnenia znakov zkladnej skutkovej podstaty trestnho inu rozhodujca. U

  len samotn fakt, e niekto iada, resp. prijme neoprvnen vhodu za vkon svojich

  povinnost, je poruenm povinnosti.

 • 23

  WAP banking - komunikcia klienta s bankou prebieha prostrednctvom mobilnho telefnu

  vybavenho technolgiou WAP (Wirless Application Protocol), jedn sa o podobn funkciu

  ako internet banking. Pomocou mobilnho telefnu a prehliadaa sa dostanete na zabezpeen

  WAP strnky banky. Po zadan autorizanho ka mete zadva rzne prkazy.

  Zabezpeenie veru - v prpadoch, ke bonita klienta nie je postaujca, alebo to stanovuje

  zkon (naprklad v prpade hypotekrnych verov), banka podmieuje poskytnutie veru jeho

  zabezpeenm. Najastejie ide o zabezpeenie zlonm prvom na nehnutenos,

  hnutenm majetkom (auto) alebo ruiteom.

  Zbezpeka - majetok, ktor sa dlnk zaviazal odovzda veriteovi v prpade nesplcania.

  Zkladn rokov sadzba - sadzba Eurpskej centrlnej banky, ktor Eurpska centrlna

  banka stanovuje a zverejuje pre hlavn refinann obchody, vykonvan Eurosystmom v

  rmci Eurpskeho systmu centrlnych bnk. Od tejto sadzby sa odvjaj vetky rokov

  sadzby verov a vkladov pre klientov.

  Zloa - prvnick osoba alebo fyzick osoba, podnikate poskytujci rchle vysoko

  roen piky, zabezpeen osobnm majetkom, ako napr. perkmi.

  Zamestnaneck benefit - kompenzcia alebo odmena, ktor zamestnanec dostane okrem

  mzdy.

  Zruka - psomn zruka, vystaven vrobcom alebo distribtorom, ktor uvdza

  podmienky, za akch je mon vrobok vrti, vymeni alebo dosta za vrten peniaze.

  Zvzok - existujca povinnos fyzickej osoby alebo prvnickej osoby, ktor sa d

  spoahlivo oceni a v budcnosti bude znamena znenie (bytok) peanch prostriedkov

  alebo ich ekvivalentov.

  Zvet - prvne zvzn vyjadrenie elan osoby, tkajce sa nakladania s jej majetkom po jej

  smrti.

  Zberatesk predmety - fyzick objekty, umeleck diela, znmky a staroitnosti, ktor

  investor kupuje s ndejou, e sa asom zvi ich hodnota.

  Zisk - kladn rozdiel medzi celkovmi vnosmi (prjmami) a celkovmi nkladmi

  (vdavkami) podniku alebo investcie.

  Zloen roenie - je najastejia forma roenia, pouvan v bankch. Napr. v prpade

  vkladovch produktov sa ro nielen vklad (istina), ale aj roky z predchdzajcich obdob.

  Zmenka - je cenn papier, predstavuje bezpodmienen zvzok zmenkovho dlnka

  zaplati majiteovi zmenky v urit de a na uritom mieste urit pean iastku. Zmenky

  z prvneho hadiska s u ns upraven v Zmenkovom a ekovom zkone (zkon . 191/950

  Zb.), ktor vychdza zo enevskch zmenkovch a ekovch dohd.

  Zmluva - prvne zvzn akt medzi dvoma alebo viacermi zmluvnmi stranami.

  Zneuitie prvomoci verejnho initea - ( 326 Trestnho zkona) je zaloen na mysle

  verejnho initea (ako napr. prezident, poslanec, len vldy, starosta, poslanec orgnu

  zemnej samosprvy, at.) zadovi sebe alebo inmu neoprvnen prospech tm, e

 • 24

  vykonva svoju prvomoc spsobom odporujcim zkonu, prekro svoju prvomoc alebo

  nespln povinnos vyplvajcu z jeho prvomoci alebo rozhodnutia sdu.

  Zrky zo mzdy - sumy, ktor zamestnvate odpota zamestnancovi z istej mzdy (napr.

  exekcia alebo dobrovon spltky verov).

  ivotn rove - celkov rove komfortu jednotlivca, domcnosti, obyvatestva, meran

  mnostvom tovarov a sluieb, ktor tto spotrebvaj.

  ivotn minimum (pozri pojem Socilne minimum).

  ivotn poistenie - samostatn druh poistenia, zahrujci poistenie pre prpad smrti, doitia,

  poistenie vena, investin poistenie, kapitlov poistenie. Del sa na rezervotvorn, pri ktorom

  m poisten prvo na odkupn hodnotu v prpade skorieho zniku, a na rizikov, pri ktorom

  sa odkupn hodnota netvor.