prezentacja dla rodziców

Download Prezentacja Dla RodzicóW

Post on 29-Nov-2014

4.431 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prezentacja na walne zebranie rodzicw dnia 09.09.2009

TRANSCRIPT

 • 1. WITAMY W PRZEDSZKOLU rok szkolny 2009/2010
  • telefon 22-834-04-31 , 0-514-344-127
  • faks 22-864-11-15
  • [email_address]
  • www.przedszkole240.waw.pl
  • http://rodzice240.blogspot.com
  • Dyrektor- Ewa Skwarka 0-504-625-715
 • 2. Organizacja pracy
  • Grupa I - KOTKI 8:00-16:30 (pitek 8:30-16:00)
  • mgr Marta Cichocka nauczyciel mianowany
  • mgr Ewa Skwarka naucz. dyplomowany, terapeuta
  • mgr Magorzata Wierzowiecka naucz. mianowany
  • pomoc nauczyciela Dorota Koodziejczyk
  • st. wona - Anna Koodziejczyk
  • Grupa II - WIEWIRKI 7:00-17:00
  • mgr in. Elbieta Pietrzak-Biaek naucz. mianowany
  • mgr Elbieta Firmanty nauczyciel dyplomowany, terapeuta
  • pomoc nauczyciela Jolanta Markowska
  • st. wona Ewa Kafarowska
 • 3. Organizacja pracy
  • Grupa III - TYGRYSY 7:30-17:30
  • mgr Anna Dbrowska naucz. dyplomowany
  • mgr Magorzata Wierzowiecka naucz. mianowany
  • st. wona Halina Nowik
  • Grupa IV - KANGURY 7:30-16:30 (w rody 8-16)
  • mgr Magorzata Szczepaska naucz. dyplomowany
  • Halina Stpie naucz. dyplomowany
  • st.wona Boena Szostak
 • 4. WYSOKO OPAT
  • opata staa 127,60 dla dzieci zapisanych powyej 5 godzin
  • ywienie 7,50 dziennie za 4 posiki, 6,00 z za 3 posiki
  • Rada Rodzicw 50 z ( 25z drugie dziecko, 0 z kolejne dzieci )
  • ubezpieczenie w PZU 28 z
  • pomoce plastyczne - 20z za semestr
 • 5. Uchwaa Rady m.st. Warszawy
  • W przypadku, gdy dochd na jednego czonka rodziny: - nie przekracza 765,60 z to opaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizacj podstawy programowej NIE POBIERA SI, - mieci si w granicach 765,60 z - 957,00 z to opata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizacj podstawy programowej wynosi 50% (tj 63,80 z) Przed zoeniem wniosku naley zapozna si z regulaminem okrelajcym zasady obniania i nie pobierania opaty, zgromadzi wymagan dokumentacj okrelon w regulaminie. Wnioski dostpne w holu przedszkola.
 • 6. Terminy zbierania odpatnoci
  • Zawsze do 10 kadego miesica !
  • Opaty za ywienie pobierane s z gry.
  • Nieusprawiedliwienie kadego pierwszego dnia nieobecnoci jest rwnoznaczne z zapat za ywienie za ten dzie.
  • Uwaga za zwok bd naliczone odsetki !
  • Informacj o wysokoci opat wysyamy poczt elektroniczn oraz umieszczamy w holu przedszkola.
  • Zmiany dotyczce opat mog by dokonywane wycznie przed rozpoczciem miesica, ktrego dotycz.
 • 7. Zajcia dodatkowe opaty miesiczne
  • rytmika 28 z
  • taniec 32 z
  • j. angielski 15 z( raz w tygodniu)
  • gimnastyka korekcyjna 26 z
  • warsztaty twrczego mylenia28 z
  • gimnastyka oglnorozwojowa z elementami karate w II semestrze
  • ceramika 5 z do ustalenia na zebraniach grupowych
  • Zajcia odbywa si bd wycznie po godzinie 13:00 aktualny rozkad na blogu
 • 8. Zajcia dodatkowe bezpatne
  • religia od padziernika
  • arteterapia gr. IV w I semestrze, gr. III w II
  • semestrze
  • kinezjologia edukacyjna,
  • zajcia logopedyczne,
  • zajcia z psychologiem w pitki
  • psycholog dla rodzicw - dyury na blogu
 • 9.
 • 10. CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
  • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie oraz ksztatowanie czynnoci intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
  • Budowanie systemu wartoci , w tym wychowywanie dzieci tak, eby lepiej orientoway si w tym, co dobre i co ze.
  • Ksztatowanie u dzieci odpornoci emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym take do agodnego znoszenia stresw iporaek.
 • 11. CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
  • Rozwijanie umiejtnoci spoecznych dzieci, ktre s niezbdne w poprawnych relacjach z dziemi i dorosymi.
  • Stwarzanie warunkw sprzyjajcych wsplnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci ozrnicowanych moliwociach fizycznych i intelektualnych.
  • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawno fizyczn ; zachcanie do uczestnictwa wzabawach i grach sportowych;
  • Budowanie dziecicej wiedzy o wiecie. spoecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejtnoci prezentowania swoich przemyle w sposb zrozumiay dla innych.
 • 12. CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
  • Wprowadzenie dzieci w wiat wartoci estetycznych i rozwijanie umiejtnoci wypowiadania si poprzez muzyk, mae formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
  • Ksztatowanie u dzieci poczucia przynalenoci spoecznej (do rodziny, grupy rwieniczej i wsplnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
  • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawoci, aktywnoci i samodzielnoci, a take ksztatowanie tych wiadomoci iumiejtnoci, ktre s wane w edukacji szkolnej.
 • 13. Rodzice dzieci 5 - letnich Rozpoczcie nauki w 7 r.. Rozpoczcie nauki w 6 r.. Rozwaenie rozpoczcia nauki w 6 r. Analiza gotowoci szkolnej dzieci Klasa I 6 r.. Brak decyzji Klasa I 7 r.. Wspomaganie rozwoju Ponowna diagnoza SZKOA Dzieci 6- letnie Analiza gotowoci Wspomaganie rozwoju Organizacja diagnozy przedszkolnej
 • 14. Harmonogram obnienia wieku szkolnego
 • 15. STATUT PRZEDSZKOLA
  • art.38 Rodzice maj prawo do:
  • - uzyskiwania i wymiany informacji na temat moliwoci rozwojowych dziecka, jego postpw i problemw,
  • uzgadniania z nauczycielami kierunkw i zada zwizanych z rozwojem dziecka,
  • wyraania opinii na temat pracy przedszkola,
  • znajomoci programw rozwoju przedszkola, planw pracy, programu wychowawczego i obowizujcych w przedszkolu regulaminw
 • 16. STATUT PRZEDSZKOLA
  • Rodzice maj obowizek:
  • przestrzegania obowizujcego statutu i regulaminw,
  • przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami,
  • terminowego uiszczania odpatnoci za pobyt dziecka w przedszkolu,
  • informowanie o przyczynach nieobecnoci, zwaszcza o chorobach zakanych i zatruciach pokarmowych,
  • nie przyprowadzania do przedszkola dzieci chorych.
 • 17. GRYPA A/H1N1- zalecenia
  • Objawy : gorczka, kaszel, bl garda, katar, ble miniowe, stawowe, dreszcze, wymioty, biegunka ( ok. 30%)
  • Zakaenie drog kropelkow i powietrzn, poprzez dotykanie przedmiotw zanieczyszczonych lin, wydzielin z nosa, garda osb chorych.
  • Zasady :
  • dzieci chore pozostaj w domu zgodnie z zaleceniami lekarskimi,
  • dzieci chore w przedszkolu zostaj umieszczone w izolatce, rodzice powiadomieni o stanie dziecka i koniecznoci odebrania z przedszkola, a w cikich przypadkach odesanie dziecka transportem sanitarnym do szpitala po powiadomieniu rodzicw
  • czste mycie rk, dezynfekcja, chusteczki higieniczne, zasanianie ust, ewentualnie maseczki.
 • 18. Potwierdzenie, podejrzenie grypy A/H1N1
  • ZASADY POSTPOWANIA
  • Poinformowanie wszystkich rodzicw - ( telefon, poczt