prezentacja - agresja

44

Upload: solana

Post on 22-Jan-2016

85 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

PREZENTACJA - AGRESJA. PSYCHICZNY MECHANIZM SAMOREALIZACJI. PROCESY POZNAWCZE. JA REALNE JA IDEALNE. R. B. EMOCJE MOTYWY POTRZEBY. AGRESJA. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: PREZENTACJA - AGRESJA
Page 2: PREZENTACJA - AGRESJA

PSYCHICZNY MECHANIZM SAMOREALIZACJI

DOŚWIADCZENIADOŚWIADCZENIA

CUN CUN

PROCESYPOZNAWCZE

EMOCJEMOTYWY

POTRZEBY

JA REALNE

JA IDEALNE

B R

Page 3: PREZENTACJA - AGRESJA

AGRESJAAGRESJA

Aggredi,Aggredi, z języka łacińskiego, ,,zbliżać się do z języka łacińskiego, ,,zbliżać się do czegoś”, nacierać na to, stawić czoło czegoś”, nacierać na to, stawić czoło wyzwaniom. ,,Agresja” ,,zabrać się do wyzwaniom. ,,Agresja” ,,zabrać się do

czegoś”, ,,wgryźć się w coś”, ,,stawiać opór”.czegoś”, ,,wgryźć się w coś”, ,,stawiać opór”.

Każdemu pobudzeniu towarzyszy wzrost adrenaliny, Każdemu pobudzeniu towarzyszy wzrost adrenaliny, powodujący określone uczucia. Uczucia te zaś powodujący określone uczucia. Uczucia te zaś

wyzwalają agresję. Zarówno wrodzone skłonności wyzwalają agresję. Zarówno wrodzone skłonności (np. temperament), jak i oddziaływania (np. temperament), jak i oddziaływania

środowiskowe (okazja, otoczenie lub subiektywne środowiskowe (okazja, otoczenie lub subiektywne opinie).opinie).

Page 4: PREZENTACJA - AGRESJA

AGRESJA

ŁAGODNA(wrodzona, służąca

życiu) AKTYWNO – DESTRUKCYJNA (świadoma

wrogośći tendencja do niszczenia)

AKTYWNA – SPONTANICZNA (wrogość służąca obronie przed strachem)

Page 5: PREZENTACJA - AGRESJA

AGRESJA – zaliczamy do niej:  1.    łamanie przepisów (praw ucznia), zakłócanie 1.    łamanie przepisów (praw ucznia), zakłócanie

porządku,porządku,2.    świadome naruszanie dyscypliny,2.    świadome naruszanie dyscypliny,3.    odmowa i robienie na przekór,3.    odmowa i robienie na przekór,4.    przeklinanie (agresja słowna),4.    przeklinanie (agresja słowna),5.    tyranizowanie (bardzo blisko przemocy),5.    tyranizowanie (bardzo blisko przemocy),6.    dyskryminacja,6.    dyskryminacja,7.    groźby użycia przemocy,7.    groźby użycia przemocy,8.    wandalizm,8.    wandalizm,9. bójki,9. bójki,10. ataki na nauczycieli10. ataki na nauczycieli11. użycie broni i zbiorowa przemoc11. użycie broni i zbiorowa przemoc

Page 6: PREZENTACJA - AGRESJA

KONTINUUMAGRESJI I PRZEMOCY

Częstotliwość

agresja agresjaprzemoc

incydentalna powtarzanareakcje bezkarnieobronne

Page 7: PREZENTACJA - AGRESJA

Prowokacja – podstępne, wyzywające i zaczepne działanie, którego celem jest postawienie jakiejś osoby (lub grupy osób) w trudnej, kłopotliwej sytuacji i wymuszenie reakcji niekorzystnej w skutkach dla tej osoby.

*wyzwala trudne, nieprzyjemne emocje, ponieważ narusza wartości i normy społeczne.

Page 8: PREZENTACJA - AGRESJA

PRZEJAW ZACHOWAŃPROWOKACYJNYCH

wypowiedzi (zaczepne, wulgarne)wypowiedzi (zaczepne, wulgarne) gesty, postawa ciałagesty, postawa ciała rysunkirysunki wygląd (ubiór, fryzura, makijaż)wygląd (ubiór, fryzura, makijaż) złożone powszechnie nieakceptowane złożone powszechnie nieakceptowane

działania (dłużej trwające i wymagające działania (dłużej trwające i wymagające pewnej organizacji)pewnej organizacji)

Page 9: PREZENTACJA - AGRESJA

Ryzyko Ryzyko RyzykoRyzyko Ryzyko Ryzyko minimalne minimalne znikome znikome wysokiewysokie

Ryzyko Ryzyko RyzykoRyzyko bezpośredniebezpośrednie zaktualizowanezaktualizowane

Korzystne Niekorzystne Korzystne Niekorzystne

warunki warunkiwarunki warunki

demograficzne demograficznedemograficzne demograficzne

Pozytywne Mniej Pozytywne Mniej ZłeZłe

stosunki pozytywne stosunki pozytywne stosunkistosunki

rodzinne, stosunki rodzinne, stosunki rodzinne rodzinne

szkolne, rodzinneszkolne, rodzinne

społecznespołeczne

Ograniczona Pewna liczba Ograniczona Pewna liczba Liczne Liczne

liczba stresorów, liczba stresorów, stresorystresory

stresorów zachowaństresorów zachowań

psychospołecznych patologicznychpsychospołecznych patologicznych

I środowiskowych I środowiskowych

OsobisteOsobiste

markery markery

zagrożeniazagrożenia

Furtki do Furtki do

zachowań zachowań

zagrażających zagrażających

RyzykoRyzyko

zachowań zachowań

patologicznychpatologicznych

(przestępstwa)(przestępstwa)

Formy Formy aktywnościaktywności

w kierunku w kierunku

zagrożenia zagrożenia

Za Za progiem progiem

ryzyka ryzyka

w w zagrożeniu zagrożeniu

Page 10: PREZENTACJA - AGRESJA

Ryzyko Ryzyko RyzykoRyzyko Ryzyko Ryzyko

minimalne minimalne znikome znikome wysokiewysokie

Ryzyko Ryzyko RyzykoRyzyko

bezpośredniebezpośrednie zaktualizowanezaktualizowane

Działania Działania Działania Działania DziałaniaDziałaniaogólne ogólne ogólne ogólne ukierunkowaneukierunkowane

Specyficzne Specyficzne Działania Działania

działania drugiej działania drugiej

terapeutyczne szansy terapeutyczne szansy

Zapobieganie Zapobieganie Zapobieganie Zapobieganie Wczesna Wczesna

profilaktyka profilaktyka profilaktyka profilaktyka interwencjainterwencjapierwszorzędna pierwszorzędna pierwszorzędna pierwszorzędna profilaktyka profilaktyka

drugorzędna drugorzędna

Terapia Terapia TerapiaTerapia

profilaktyka profilaktyka profilaktykaprofilaktyka

trzeciorzędna trzeciorzędna trzeciorzędna trzeciorzędna

Page 11: PREZENTACJA - AGRESJA

ZABURZENIA ZACHOWANIA

JA JA

JAJA

JAJA

JAJA

ZADANIE

RÓWIEŚNICY

DOROŚLI

JA

Page 12: PREZENTACJA - AGRESJA

DZ

WARUNKI SOCJALNE

RODZINA

ZNACZĄCEOSOBY

NAUKA

ZACHOWANIE

ZDROWIE-PSYCHOOG-PEDAGOG-LEKARZE

TRUDNOŚCI

POZYTYWNY

Page 13: PREZENTACJA - AGRESJA

"Nauczyciel wobec zaburzeń

zachowania u uczniów"

Page 14: PREZENTACJA - AGRESJA

ZABURZENIA ZACHOWANIA – ZABURZENIA ZACHOWANIA – ICD-10ICD-10

cechują powtarzające się i cechują powtarzające się i utrwalone wzorce zachowania utrwalone wzorce zachowania aspołecznego, agresywnego i aspołecznego, agresywnego i

buntowniczego. Zachowania te buntowniczego. Zachowania te powodują poważne przekroczenie powodują poważne przekroczenie oczekiwań i norm społecznych dla oczekiwań i norm społecznych dla

danego wieku.danego wieku.

Page 15: PREZENTACJA - AGRESJA

TYPOWE PRZYKŁADY: ·       częste bójki·       częste bójki ·       wagary, ucieczki z domu·       wagary, ucieczki z domu ·       okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt·       okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt ·       tyranizowanie innych·       tyranizowanie innych ·       kłamstwa·       kłamstwa ·       częste i gwałtowne napady złości·       częste i gwałtowne napady złości ·       zachowania buntownicze i ·       zachowania buntownicze i

prowokacyjneprowokacyjne ·       trwałe i poważne nieposłuszeństwa·       trwałe i poważne nieposłuszeństwa ·       podpalenie·       podpalenie

Page 16: PREZENTACJA - AGRESJA

Jeśli zachowania te są Jeśli zachowania te są dostatecznie silnie dostatecznie silnie wyrażone oraz jeśli wyrażone oraz jeśli

pojawiały się w okresie pojawiały się w okresie dłuższym niż pół roku, dłuższym niż pół roku,

wystarczają do wystarczają do rozpoznania zaburzeń rozpoznania zaburzeń

zachowania.zachowania.

Page 17: PREZENTACJA - AGRESJA

Zaburzenia zachowania wg. amerykańskich norm DSM-III-Zaburzenia zachowania wg. amerykańskich norm DSM-III-nn

W okresie półrocznym przynajmniej 3 spośród poniższej W okresie półrocznym przynajmniej 3 spośród poniższej listy zachowań:listy zachowań:

a)     więcej niż jedna kradzież bez kontaktu z ofiarą a)     więcej niż jedna kradzież bez kontaktu z ofiarą (wliczając podrabianie podpisów)(wliczając podrabianie podpisów)

b)    kradzież przy istniejącym kontakcie z jej ofiarą (np. b)    kradzież przy istniejącym kontakcie z jej ofiarą (np. szantażowanie)szantażowanie)

c)     przynajmniej 2 ucieczki na noc z domu lub jedna bez c)     przynajmniej 2 ucieczki na noc z domu lub jedna bez samodzielnego powrotusamodzielnego powrotu

d)    częste kłamstwad)    częste kłamstwa e)     znaczne zaangażowanie w podpaleniae)     znaczne zaangażowanie w podpalenia f)      częste wagarowanief)      częste wagarowanie g)     częste inicjowanie bójekg)     częste inicjowanie bójek h)     włamanie do czyjegoś domu, budynku publicznego lub h)     włamanie do czyjegoś domu, budynku publicznego lub

samochodusamochodu i)       znaczne zniszczenie czyjejś własnościi)       znaczne zniszczenie czyjejś własności j)       okrucieństwo fizyczne wobec ludzi i zwierząt j)       okrucieństwo fizyczne wobec ludzi i zwierząt k)     użycie broni (łańcuchy, pasy, pałki, pierścienie) w k)     użycie broni (łańcuchy, pasy, pałki, pierścienie) w

więcej niż jednej bójcewięcej niż jednej bójce

Page 18: PREZENTACJA - AGRESJA

PRZEMOC – jest to:

1.    naruszenie praw osobistych 1.    naruszenie praw osobistych (każdy ma prawo do nietykalności, (każdy ma prawo do nietykalności, godności), ubliżanie słowne, godności), ubliżanie słowne, poniżanie,poniżanie,

2.    wykorzystywanie przewagi 2.    wykorzystywanie przewagi (osłabienie do zdolności obrony (osłabienie do zdolności obrony jednej osoby),jednej osoby),

3.    wywołuje szkody (materialne, 3.    wywołuje szkody (materialne, fizyczne, uraz psychiczny)fizyczne, uraz psychiczny)

Page 19: PREZENTACJA - AGRESJA

NIE MOŻNA NA OFIARĘ PRZENOSIĆ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA AGRESJĘ NA NIM

(może coś mu zrobiłeś, że go sprowokowałeś)

Page 20: PREZENTACJA - AGRESJA

WIELOASPEKTOWE PRZYCZYNY

AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ

Page 21: PREZENTACJA - AGRESJA

PRZYCZYNYPRZYCZYNY PRZYKŁADYPRZYKŁADY

Predyspozycje Predyspozycje psychofizjologiczne psychofizjologiczne

Płeć męska, wysoka pobudliwość, temperament

  

Page 22: PREZENTACJA - AGRESJA

PRZYCZYNYPRZYCZYNY PRZYKŁADY

Predyspozycje osobowościowe

Rozhamowanie emocjonalne, niska samokontrola, osobowość nieprawidłowa, cechy

psychopatyczne

Page 23: PREZENTACJA - AGRESJA

PRZYCZYNYPRZYCZYNY PRZYKŁADY

Kontekst kulturowyTradycja i

zwyczaje (kult siły, „bije bo kocha” itp.)

Page 24: PREZENTACJA - AGRESJA

PRZYCZYNYPRZYCZYNY PRZYKŁADYPRZYKŁADY

Bezpośrednie środowisko ludzkie

Przestępczość rodziców Przestępczość rodziców i i rówieśników, agresywne modele (video) rówieśników, agresywne modele (video) 

Page 25: PREZENTACJA - AGRESJA

PRZYCZYNYPRZYCZYNY PRZYKŁADYPRZYKŁADY

Bezpośrednie środowisko fizyczne

Temperatura, hałas, tłum, ruch, zanieczyszczenia

Page 26: PREZENTACJA - AGRESJA

PRZYCZYNYPRZYCZYNY PRZYKŁADYPRZYKŁADY

Walory etyczne jednostkiWalory etyczne jednostki

(raczej ich brak) (raczej ich brak) Słaba Słaba

internalizacja internalizacja norm i zasad norm i zasad

moralnych, brak moralnych, brak motywacji do motywacji do

działańdziałań

ProspołecznychProspołecznych

   

Page 27: PREZENTACJA - AGRESJA

PRZYCZYNYPRZYCZYNY PRZYKŁADYPRZYKŁADY

Czynniki psychoaktywne Czynniki psychoaktywne działające rozhamowująco działające rozhamowująco

Alkohol, Alkohol, narkotyki, narkotyki, bodźce podprogowe bodźce podprogowe (światło, dźwięk np. na (światło, dźwięk np. na

dyskotece) dyskotece)    

Page 28: PREZENTACJA - AGRESJA

PRZYCZYNYPRZYCZYNY PRZYKŁADY

Charakterystyczne cechy ofiaryCharakterystyczne cechy ofiary

Wygląd, zachowanie, osobowość („chłopiec do bicia”, nadmiernie

ostrożny i spokojny, zamknięty w sobie , małe grono przyjaciół,

ludzie lękliwi, zaniepokojeni, wrażliwi, niskie poczucie własnej wartości)

Page 29: PREZENTACJA - AGRESJA

PRZYCZYNYPRZYCZYNY PRZYKŁADY

Dostępność środków agresji

Broń palna, pałki, noże, kastety, kije itp.

Page 30: PREZENTACJA - AGRESJA

TYPOLOGIA AGRESJITYPOLOGIA AGRESJI

Rodzaje agresji Proaktywna ReaktywnaReaktywna

Typ działań agresywnychTyp działań agresywnych Działania instrumentalne – zorientowane na cel Działania afektywne – Działania instrumentalne – zorientowane na cel Działania afektywne –

nastawione na nastawione na wyrażanie emocjiwyrażanie emocji

CelCel Dostawać, dominować, uzyskać np. rozboje, Sprawić ból, ranić, Dostawać, dominować, uzyskać np. rozboje, Sprawić ból, ranić,

napaści uliczne, napaści uliczne, wyładować wyładować się np. się np. przestępstwa uliczne, przestępstwa uliczne, odreagowanie napięcia, odreagowanie napięcia, wymuszanie wymuszanie przestępstwa w afekcie, przestępstwa w afekcie, wandalizm, wandalizm,

drażnienie i dokuczanie drażnienie i dokuczanie

Możliwość interwencjiMożliwość interwencji • • konsekwentne karanie przejawów agresji • trening kontrolowania konsekwentne karanie przejawów agresji • trening kontrolowania

złości,złości, • • ćwiczenie ćwiczenie

empatii,empatii, • • uczenie uczenie

społecznie społecznie akceptowanych form radzenia akceptowanych form radzenia sobie z sobie z napięciem napięciem

• • konsekwentne wynagradzanie konsekwentne wynagradzanie prospołecznych zachowań,prospołecznych zachowań, • • trening umiejętnościtrening umiejętności społecznych (grupy, które sięspołecznych (grupy, które się tworzy aby uwrażliwiać na innych) tworzy aby uwrażliwiać na innych)

Page 31: PREZENTACJA - AGRESJA

POSTAWY NAUCZYCIELI POSTAWY NAUCZYCIELI SPRZYJAJĄCE SPRZYJAJĄCE

POWSTAWANIU POWSTAWANIU AGRESJIAGRESJI

Page 32: PREZENTACJA - AGRESJA

1.    Unikanie w szkole miejsc o szczególnie 1.    Unikanie w szkole miejsc o szczególnie wysokim ryzyku występowania przemocy.wysokim ryzyku występowania przemocy.

2.    Ignorowanie skarg uczniów o tym, że grozi im 2.    Ignorowanie skarg uczniów o tym, że grozi im niebezpieczeństwo.niebezpieczeństwo.

3.    Ignorowanie choćby minimalnych przejawów 3.    Ignorowanie choćby minimalnych przejawów przemocy, poniżanie, zastraszanie, przemocy, poniżanie, zastraszanie, tyranizowanie.tyranizowanie.

4.    Ignorowanie gróźb uczniów o planowanych 4.    Ignorowanie gróźb uczniów o planowanych atakach przemocy.atakach przemocy.

5.    Ignorowanie 5.    Ignorowanie pogłosek o uczniach, którzy mogą o uczniach, którzy mogą posiadać broń.posiadać broń.

6.    Brak działań w przypadkach przemocy ze 6.    Brak działań w przypadkach przemocy ze strony uczniów lub nieinformowanie o tego strony uczniów lub nieinformowanie o tego rodzaju zajściach.rodzaju zajściach.

7.    Usprawiedliwianie agresywnych zachowań 7.    Usprawiedliwianie agresywnych zachowań „dobrych uczniów” jako dopuszczalny środek „dobrych uczniów” jako dopuszczalny środek agresji.agresji.

8.    Zachowanie autorytarne i poniżające8.    Zachowanie autorytarne i poniżające

Page 33: PREZENTACJA - AGRESJA

BŁĘDY W MYŚLENIU POWODUJĄCE ZŁOŚĆBŁĘDY W MYŚLENIU POWODUJĄCE ZŁOŚĆ  1.    Skoncentrowanie na sobie („jak on 1.    Skoncentrowanie na sobie („jak on

śmie tak na mnie patrzeć”).śmie tak na mnie patrzeć”).2.    Przypisywanie komuś złych zamiarów – 2.    Przypisywanie komuś złych zamiarów –

mylna interpretacja intencji {„chce się mylna interpretacja intencji {„chce się odegrać za wczoraj”).odegrać za wczoraj”).

3.    Mylna interpretacja zachowań („to był 3.    Mylna interpretacja zachowań („to był atak – muszę się bronić”).atak – muszę się bronić”).

4.    Mylna ocena konsekwencji – 4.    Mylna ocena konsekwencji – zakładanie najgorszego („jeśli mu na to zakładanie najgorszego („jeśli mu na to pozwolę cała klasa będzie mnie pozwolę cała klasa będzie mnie lekceważyć”).lekceważyć”).

5.    Poszukiwanie winnych (‘to Jasiu jest za 5.    Poszukiwanie winnych (‘to Jasiu jest za tą sytuację odpowiedzialny”)tą sytuację odpowiedzialny”)

Page 34: PREZENTACJA - AGRESJA

ZAPOBIEGANIE I KONTROLOWANIE AGRESJI ZAPOBIEGANIE I KONTROLOWANIE AGRESJI Inicjatywy pedagogiczne Inicjatywy pedagogiczne

1.    Stanowcza, konsekwentna i sprawiedliwa dyscyplina.1.    Stanowcza, konsekwentna i sprawiedliwa dyscyplina.2.    Odpowiednie urządzenie klasy.2.    Odpowiednie urządzenie klasy.3.    Troska o określenie zasad (niewielka liczba, uzgodnione, 3.    Troska o określenie zasad (niewielka liczba, uzgodnione,

pozytywne z sankcjami, obowiązkowe, ogłoszone, pozytywne z sankcjami, obowiązkowe, ogłoszone, widoczne).widoczne).

4.    Optymistyczne oczekiwania szkoleniowe.4.    Optymistyczne oczekiwania szkoleniowe.5.    Program i treść zajęć odpowiadający warunkom 5.    Program i treść zajęć odpowiadający warunkom

istniejącym w rzeczywistości.istniejącym w rzeczywistości.6.    Wychowawca jako osoba zapewniająca bezpieczeństwo.6.    Wychowawca jako osoba zapewniająca bezpieczeństwo.7.    Strategie nauczania dostosowane do indywidualnych 7.    Strategie nauczania dostosowane do indywidualnych

możliwościmożliwości8.    Udział w szkoleniach (np. trening zastępowania agresji).8.    Udział w szkoleniach (np. trening zastępowania agresji).9.    Wymiana informacji z uczniami (zasady, problemy, 9.    Wymiana informacji z uczniami (zasady, problemy,

program).program).10. Kontakt z uczniami poza zajęciami.10. Kontakt z uczniami poza zajęciami.11. Inicjowanie współpracy z rodzicami.11. Inicjowanie współpracy z rodzicami.  

Page 35: PREZENTACJA - AGRESJA

ZAPOBIEGANIE I KONTROLOWANIE AGRESJIZAPOBIEGANIE I KONTROLOWANIE AGRESJI Inicjatywy administracyjneInicjatywy administracyjne

1.    Widoczność i dostępność dyrektora szkoły dla nauczycieli i 1.    Widoczność i dostępność dyrektora szkoły dla nauczycieli i uczniów.uczniów.

2.    Wsparcie dyrektora i administracji dla nauczycieli.2.    Wsparcie dyrektora i administracji dla nauczycieli.3.    Sprawiedliwa i konsekwentna reakcja na skargi nauczycieli 3.    Sprawiedliwa i konsekwentna reakcja na skargi nauczycieli

i uczniów.i uczniów.4.    Konsekwentne przestrzeganie obowiązujących zasad.4.    Konsekwentne przestrzeganie obowiązujących zasad.5.    Jasny podział obowiązków pomiędzy nauczycieli i 5.    Jasny podział obowiązków pomiędzy nauczycieli i

administrację.administrację.6.    Mała liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela.6.    Mała liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela.7.    Skuteczny system informacji i obserwacji.7.    Skuteczny system informacji i obserwacji.8.    Organizowanie i finansowanie szkoleń.8.    Organizowanie i finansowanie szkoleń.9.    Zespół ds. bezpieczeństwa w szkole 9.    Zespół ds. bezpieczeństwa w szkole 10. Karta praw obywatelskich10. Karta praw obywatelskich11. Karta praw i obowiązków11. Karta praw i obowiązków12. Inspirowanie działań ukierunkowanych na współpracę z 12. Inspirowanie działań ukierunkowanych na współpracę z

czyn - nikami poza szkolnymi( rodzice, czyn - nikami poza szkolnymi( rodzice, poradnia, policja).poradnia, policja).

Page 36: PREZENTACJA - AGRESJA

CECHY DOBREGO NAUCZYCIELACECHY DOBREGO NAUCZYCIELA

1.    Świadomość siebie i swojego systemu 1.    Świadomość siebie i swojego systemu wartości.wartości.

2.    Świadomość własnej emocjonalności.2.    Świadomość własnej emocjonalności.3.    Dostarczanie wzorców zachowań.3.    Dostarczanie wzorców zachowań.4.    Zainteresowanie ludźmi i ich 4.    Zainteresowanie ludźmi i ich

sprawami, jasne zasady etyczne, sprawami, jasne zasady etyczne, poczucie odpowiedzialności.poczucie odpowiedzialności.

5.    Refleksyjność: zdolność krytycznego 5.    Refleksyjność: zdolność krytycznego spojrzenia na siebie samego.spojrzenia na siebie samego.

6.    Pozytywny stosunek i okazywanie 6.    Pozytywny stosunek i okazywanie szacunku.szacunku.

Page 37: PREZENTACJA - AGRESJA

ZASADY OGÓLNEZASADY OGÓLNE

Reagujemy na każdy incydent przemocy.Reagujemy na każdy incydent przemocy. Reagujemy w podobny sposób –tworzymy front Reagujemy w podobny sposób –tworzymy front

dorosłych.dorosłych. Reagujemy sposób przekazujący troskę dziecko Reagujemy sposób przekazujący troskę dziecko

a nie odrzucenie.a nie odrzucenie. Każdą sytuację rozpatrujemy bardzo rzetelnie i Każdą sytuację rozpatrujemy bardzo rzetelnie i

gruntownie.gruntownie. Jesteśmy konsekwentni w swoich działaniach.Jesteśmy konsekwentni w swoich działaniach.

Page 38: PREZENTACJA - AGRESJA

ZASADY SPECYFICZNEZASADY SPECYFICZNE

Postępowanie w sytuacji przemocy:Postępowanie w sytuacji przemocy: Ze sprawcami i ofiarami rozmawiamy osobno.Ze sprawcami i ofiarami rozmawiamy osobno. Spisujemy zeznania świadków.Spisujemy zeznania świadków. Prowadzimy zapis całej interwencji – co się Prowadzimy zapis całej interwencji – co się

wydarzyło, jakie metody zostały zastosowane, wydarzyło, jakie metody zostały zastosowane, jaki jest rezultat.jaki jest rezultat.

W trudnych przypadkach tworzymy zespoły W trudnych przypadkach tworzymy zespoły interwencyjne.interwencyjne.

Page 39: PREZENTACJA - AGRESJA

POSTĘPOWANIE WOBEC SPRAWCÓWPOSTĘPOWANIE WOBEC SPRAWCÓW

Z każdym sprawcą przemocy rozmawiamy osobno (odpowiedzialność Z każdym sprawcą przemocy rozmawiamy osobno (odpowiedzialność indywidualna) – nie organizujemy rozmów grupowych (zjawisko indywidualna) – nie organizujemy rozmów grupowych (zjawisko rozmywania się odpowiedzialności, wstyd, gra).rozmywania się odpowiedzialności, wstyd, gra).

Prowadzimy systematyczne cykle rozmów (nie pojedyncze spotkania) Prowadzimy systematyczne cykle rozmów (nie pojedyncze spotkania) – aż do zniknięcia problemu.– aż do zniknięcia problemu.

Włączamy do współpracy rodziców.Włączamy do współpracy rodziców. Spisujemy kontrakty.Spisujemy kontrakty. Monitorujemy zachowanie sprawcy (uczeń musi odczuwać skupioną Monitorujemy zachowanie sprawcy (uczeń musi odczuwać skupioną

na sobie uwagę dorosłych).na sobie uwagę dorosłych). Tworzymy hierarchię rozmów (stopniujemy napięcie i środki) np.:Tworzymy hierarchię rozmów (stopniujemy napięcie i środki) np.:

uczeń – wychowawcauczeń – wychowawcauczeń – wychowawca, inny nauczyciel, pedagoguczeń – wychowawca, inny nauczyciel, pedagoguczeń – wychowawca, inni nauczycieleuczeń – wychowawca, inni nauczycieleuczeń – wychowawca, rodziceuczeń – wychowawca, rodziceuczeń – wychowawca, dyrektoruczeń – wychowawca, dyrektor

Tworzymy hierarchię konsekwencji wychowawczych (stosujemy Tworzymy hierarchię konsekwencji wychowawczych (stosujemy napięcie i środki).napięcie i środki).Informujemy o kontrakcie lub postanowieniach dotyczących sprawcy Informujemy o kontrakcie lub postanowieniach dotyczących sprawcy nauczycieli uczących w jego klasie – współdziałamy z nimi w nauczycieli uczących w jego klasie – współdziałamy z nimi w monitorowaniu zachowania sprawcy.monitorowaniu zachowania sprawcy.

Page 40: PREZENTACJA - AGRESJA

UNIKAJUNIKAJ POSTARAJ SIĘ POSTARAJ SIĘ (w przypadku (w przypadku rozdzielania bijących się rozdzielania bijących się uczniów)uczniów)

AGRESJI FIZYCZNEJ:AGRESJI FIZYCZNEJ: nie szarp ze złością nie popychaj nie ściskaj za rękę sprawcy nie staraj się go sam fizycznie ukarać

(w przypadku (w przypadku rozdzielania bijących się rozdzielania bijących się uczniów)uczniów)

UŻYĆ TYLKO TYLE UŻYĆ TYLKO TYLE SIŁY ILE JEST SIŁY ILE JEST

POTRZEBNE DO POTRZEBNE DO ROZDZIELENIA:ROZDZIELENIA:

użyj chwytu (najlepiej otocz rękami od tyłu klatkę piersiową dziecka i ogranicz jego ruchy ramion) poproś o pomoc drugą osobę zrób to bez agresji

Page 41: PREZENTACJA - AGRESJA

AGRESJI SŁOWNEJ: nie obrażaj, nie zawstydzaj, nie oceniaj ucznia, nie stosuj komunikatów ,,Ty” (np. ,,Ty łobuzie”, ,,Bandyta z ciebie wyrośnie”, ,,Zawsze są z tobą kłopoty”, ,,Matka cię tak nauczyła, co?”

SZNOWAĆ UCZNIA: mów o zachowaniu, nie o osobie (,,To nie jest w porządku, że wyśmiewasz się z wyglądu Joli”) powołuj się na normy (,,Mamy w klasie zasadę, że się nie bijemy”, ,,W naszej szkole nie ma miejsca na znęcanie”) używaj komunikatów ,,Ja” (,,Jest mi przykro kiedy na to patrzę”, ,,Jestem zła, że takie rzeczy mają miejsce w mojej kasie”)

Page 42: PREZENTACJA - AGRESJA

OKAZYWANIA NIEPEWNOŚCI:

nie opuszczaj wzroku nie udawaj, że ,,nie widzisz” nie rozśmieszaj sytuacji

REAGOWAĆ STANOWCZO:

mów zdecydowanym, mocnym głosem patrz na uczniów miej wyprostowaną sylwetkę bądź poważny

Page 43: PREZENTACJA - AGRESJA

DŁUGICH MONOLOGÓW I

MORALIZOWANIA: nie ,,przemawiaj” do dzieci, ich uwaga szybko się wtedy wyłącza nie trać czasu na moralizowanie (,,Czy tego uczą was w domu?, ,,Chłopiec w twoim wieku powinien wiedzieć jak należy się zachowywać”, ,,Powinniście się lubić i być dla siebie serdeczni”)

MÓW KRÓTKO I JASNO:

formułuj krótkie zdania opisz fakt (,,Słyszę, że się wyśmiewasz z Adama”, ,,Widzę, że go drażnisz”, ,,To jest przemoc”) zaakcentuj swoje zdanie (,,Nie zgadzam się na to”) powołaj się na normy (,,Ustaliliśmy, że nikogo nie bijemy”, ,,W naszej klasie nie przezywamy się”) pokaż konsekwencje takiego zachowania dla poszkodowanego (,,Bartka to boli”, ,,Ani jest przykro”, ,,Jeśli nie zapraszamy kolegi do zabawy, może poczuć się samotnie”)

Page 44: PREZENTACJA - AGRESJA

WCHODZENIA W ROLĘ SPRAWCY, BY

POKAZAĆ DZIECKU CO CZUJE OSOBA POSZKODOWANA:

nie stosuj tej samej ,,broni” co sprawca (,,A jak ja bym cię tak uderzyła to jak byś się czuł?”, ,,Jak cię to tak bawi co Magda mówi, to proszę na środek, teraz kasa pośmieje się z ciebie”) – empatii można uczyć w bardziej konstruktywny sposób

TRAKTUJ SPRAWCĘ JAK OSOBĘ, KTÓRA MOŻE SAMA WZIĄĆ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE CZYNY:

powiedz czego oczekujesz (,,Oczekuję, że to się więcej nie powtórzy”, ,,Zależy mi, abyś przestrzegał tej zasady”)