preuzmite ؤŒasopis diabetes slatki إ¾ivot - 01-2016.pdfآ  dokrinologiju i metaboliؤچke...

Download PREUZMITE ؤŒASOPIS Diabetes slatki إ¾ivot - 01-2016.pdfآ  dokrinologiju i metaboliؤچke bolesti Vuk Vrhovac

Post on 01-Sep-2019

9 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • D i a b e t e ss l a t k i i v o tbe

  splatn

  i

  primj

  erak Glasilo Hrvatskog saveza dijabetikih udruga

  asopis za zdrav ivot Broj 1 - sijeanj 2016.

  SKRB O EERNOJ BOLESTI U REPUBLICI HRVATSKOJ

  INTERVJU

  BIO - TO?

  PREUZMITEASOPIS

  www.diabetes.hr

  PLANIRANI PROJEKTI HSDU-a ZA 2016. god VANCOUVER 2015 RECEPTI I PREHRANA

  Dr. eljka Rogulja Pepeonik, dr. Martina Tomi i dr. Romano Vrabec

  HALO - HALOInfo telefon

  REDOVITI PREGLED NAJVANIJA JE PREVENCIJA OD NAJTEIH ONIH

  KOMPLIKACIJA DIJABETESA

  str. 10.

  str. 6.

  str. 36.

  KRONINE BOLESTI

  str. 31.

  TEMA BROJA

 • Znanjem moemo ukloniti nejasnoe o ivotu s dijabetesom.Mi u Novo Nordisku vjerujemo da znanjem moemo poboljati ivot ljudi s dijabetesom.Saznajte vie na: www.mijenjamo-dijabetes.hr

  Izd

  anje

  : 1-1

  7.3.

  2014

  .

 • RIJE UREDNICE

  RIJE PREDSJEDNIKA

  INTERVJU

  TEMA BROJA

  DOGAANJA I AKCIJE

  RECEPTI I PREHRANA

  IZ UDRUGA HSDU-a

  REDOVITI PREGLED NAJVANIJA JE PREVENCIJA OD NAJTEIH ONIH KOMPLIKACIJA DIJABETESADr. eljka Rogulja Pepeonik, dr. Martina Tomi i dr. Romano Vrabec

  - VANCOUVER 2015.- HALO-HALO Info telefon- Planirani projketi HSDU-a za 2016. godinu- Vikend za udruge HSDU-a

  SADRAJ

  45

  6

  10

  34

  44

  49

  Diabetes/Slatki ivotISSN 1333-8404Glasilo Hrvatskog saveza dijabetikih udruga,broj 1/2016., godina izlaenja XXIII.Zagreb, Ilica 48/II, tel./fax: 01 4847 807,e-mail: casopis@diabetes.hrweb: http://www.diabetes.hr

  Glasilo je Hrvatskog saveza dijabetikih udruga u kojem piemo o zdravom nainu ivota, tjelovjebi i pravilnoj prehrani, a za osobe sa eernom boleu, one koji o njima brinu ili s njima ive donosimo i popularne lanke poznatih strunjaka te preporuke za dobru regulaciju eerne bolesti kako bi se izbjegle kronine komplikacije.asopis izlazi 6 puta godinje i besplatan je, a za one koji ele dostavu na kunu adresu naplaujemo trokove potarine u iznosu od 30 kn koju treba uplatiti na IBAN: HR6223600001101494782 Potvrdu o uplati s adresom OBAVEZNO poslati na fax: 01 4847 807 ili na diabetes@diabetes.hr

  Izdava:HRVATSKI SAVEZ DIJABETIKIH UDRUGA

  Za izdavaa:mr. Davor Buevi, prof., predsjednik HSDU-a

  Urednitvo:Glavna urednica:Kristina Blaslov, dr.med.Struna savjetnica:dr.sc. Mensura Drai, dipl.ing.chem.Medicinski urednik:Hrvoje Bari, dr.med.Prevencija:prim. Ana vast-Singer, dr.med.Edukacija:mr.sc. Manja Praek, dr.med.Prehrana:Snjeana Gaina, dipl.ms.Tjelesne aktivnosti:Jadranka Kos, prof. edukacijske rehabilitacije i via fizioterapeutkinjaDjeca i mladi:mr.sc. Marina Grubi, psihologinjaGrafiko oblikovanje i priprema:Lara igiLektura/Redaktura:Branimir MarkaAdministracija:Sandra KerimTisak:Tiskara VjesnikTiskano: sijeanj 2016., u 30 000 primjeraka

  Uredniki savjet:Prim. elimir Beer, dr.med. / prof.dr.sc. Irena Coli Bari / prof.dr.sc. Tomislav abrijan, dr.med. / Boena Daki, dijetetiar / prof.dr.sc. Miroslav Dumi, dr.med. / Branka Duvnjak, vms / prim. Vesna Goldoni, dr.med. / prof.dr.sc. eljko Metelko, dr.med. / mr.sc. Manja Praek, dr.med. / prim. Ana vast-Singer, dr.med.

  Urednitvo zadrava pravo redakture, korekture i kraenja tekstova uz potivanje autorskih prava. Rukopisi, slike i crtei se ne vraaju ukoliko to nije izriito dogovoreno. U skladu s lankom 9. toka 4. Pravilnika o sadraju, rokovima i postupku strunog usavravanja i provjere strunosti lijenika HLK-a, lanci objavljeni u asopisu Diabetes/Slatki ivot boduju se s 2 boda po lanku.Hrvatski savez dijabetikih udruga i Urednitvo asopisa Diabetes/Slatki ivot ne preuzima nikakvu odgovornost za sadraj reklama i sponzoriranih lanaka oglaivaa.Hrvatski savez dijabetikih udruga je nakladnik i jedini vlasnik asopisa Diabetes/Slatki ivot.

  3Diabeteswww.diabetes.hr

  HSDU je lan meunarodne dijabetike federacije (IDF)

  - BIO-TO?- DOBRA REGULACIJA - ivot bez komplikacija- Prvi susret sa eernom bolesti

  SKRB O EERNOJ BOLESTI U RH

 • Step-by-step; korak-po-korak

  RIJE UREDNICE

  4

  Kristina Blaslov, dr. med.

  Sigurna sam da je iza svih vas mjesec promilja-nja o protekloj kalendarskoj godini, vie ili manje ugodni trenutci oko blagdanskog stola, neto loija samokontrola i odluka da e u ovoj godini biti bolje sve to je u vaoj moi. Pa, prije svega, ispred cijelog asopisa elim vam svako dobro u novoj godini, zdravlja i samodiscipline. Kada malo prolistate broj koji je pred vama, vidjet ete da smo oito u godini koja puno obeava, u godini u kojoj e ujedinjene snage Meunarodnog dijabetolokog udruenja, Ministarstva zdravlja te Sveuiline klinike Vuk Vrhovac u suradnji sa svim ostalim ustanovama i pojedincima koji obnaaju skrb za dijabetolokog bolesnika dati sve od sebe da jo vie unaprijede skrb o eernoj bolesti u Hrvatskoj. I mi smo, kao i vi, dosta promiljali o svemu, ne samo tijekom prosinca ve i ranije te konstatirali dobro poznatu injenicu koja se moe saeti u jednu reenicu koju je jednom prilikom napisao slavni njemaki pisac i dramatiar Ernst Toller: Spoznali smo da nas titi dvostruka nevolja: nevolja dana ljudskim ivotom i nevolja dana nepravdom drutvenog sistema. U tome se do danas nita nije promijenilo, jer i malograanski, nacionalni kapitalizam njegova doba i neoliberalni reimi dananjice zadiru ov-jeku u puki ivot i tamo, a to bi drugo i mogli, izazivaju ili produbljuju nevolje. No, opet u citi-rati, ovaj puta mlaoj populaciji sigurno poznatijeg lika, Davida Bowieja: War made him a soldier (hrv. Rat ga je uinio vojnikom...).

  Upravo u ovom naem drutvu, ije su najbitnije koordinate oito zadane senzacionalistikim medij-skim nastupima i ispraznou gotovo politikih pa-rola, kada ovjek na kraju ostaje sam i ini se da vie ne preostaje previe manevarskog prostora Raa se jedinstvo suradnje malobrojnih entuzijas-ta. Komadii naeg djelovanja i dunosti te vaih potreba povezani su neopipljivim nitima, sponama kojih nismo uvijek svjesni, a koje na neobjanjiv nain odreuju smjer naeg djelovanja. Ti nevidljivi mostovi dovode do spoznaje da smo jedni drugi-ma potrebni upravo kako bismo ponovno bili svoji. Jer to je dananjica doli gole epavosti koja svo-jim tlaenim suvremenicima, kad jedanput postanu beskorisni, ba i ne ostavlja mogunosti samopot-vrivanja.Vano polazite novih kreacija skrbi o eernoj bolesti su iskustva i ambicije nositelja, poticatelja teizvoaa raznih disciplina i talenata kako bi zajed-no stvorili iskonski pokret i preokret. Nikako ne treba zanemariti potrebu da se isti dovede u dija-log sa irom javnosti to je barem dijelom urodilo plodom obiljeavanjem Svjetskog dana eerne bolesti 2015. popraeno teajem European train the foot trainers program Step by step foot projekt. Iako iskustvo govori da bolje prolaze podobni doli pametni, samo ako nas je vie na ovoj drugoj stra-ni doista moemo uiniti vae i nae sutra boljim mjestom. Step by step (hrv. Korak po korak).

 • 5Diabeteswww.diabetes.hr

  RIJE PREDSJEDNIKA

  DavorBuevi, prof

  Tema ovog broja naeg asopisa je skrb o osobama sa eernom bolesti u Republici Hrvatskoj. Mogli bi o ovome napisati cijelu knjigu, zar ne? Poevi od skrbi na lokalnom nivou do nacionalnog nivoa.

  Aktualnosti su sljedee:1. Aktualna analiza resursa dijabetologije prema HZJZ-a utvruje sljedee pokazatelje:Trenutano epidemioloko i kadrovsko stanje moe za-dovoljiti iskljuivo pretpostavljeni model 3 kojim se 147.305 pregleda dijabetologa godinje, uz pretpostavku da svaki dijabetolog dnevno obradi 10 pacijenata. Za odravanje ovakvog broja lijenika endokrinologa/ di-jabetologa, anticipirajui odlazak u mirovinu na razini RH, potrebno je godinje odobriti 4 specijalizacije iz en-dokrinologije/ dijabetologije.

  Pretpostavljeni model 2 bio bi optimalan model, kojim bi skupine s najspecifinijom potrebnom skrbi dobivale specijalistiku skrb, pri emu bi se svi oni, njih 174.486 koji prema ovoj projekciji ne bi bili ukljueni u specijalis-tiku zdravstvenu zatitu, ali bi se kontrolirali kod dia-betes friendly lijenika obiteljske medicine (pogledajte: Lijeniki vjesnik 135. (2013 , 5-6; 162-171)

  Trenutano Hrvatska ima 157 specijalista dijabe-tologa.2. Nacionalni program 2015.-2020.g. izmeu osta-log odreuje i: Revizija postojeih i donoenje novih strunih smjer-nica i algoritama za lijeenje bolesnika na primarnoj i specijalistikoj razini. Hrvatski savez dijabetikih udruga (HSDU) e, u suradnji sa referentnim centrom i strunim drutvima HLZ-a, analizirati dostupnost postojeih smjernica te odrediti rok za donoenje novih smjernica koje bi se primjenjivale na svim razinama zdravstvene zatite.Koordinator: HSDU

  Trenutano smo u fazi dopisivanja s relevantnim ustanovama i strunim drutvima. Iskustvo kae, a i razgovori na prva tri sastanka potvruju usmjera-vanje diskusije u raznim smjerovima, a najmanje u

  predlaganje novog/doraenog protokola izmeu obiteljskih i dijabetolokih specijalista, to zahtjeva ovaj segment novog Nacionalnog programa. Zadnji sastanak po ovoj toci (etvrti, odran 22.12.2015.g), bio je vrlo konkretan i nadam se da emo konsenzu-som donijeti novi protokol. HSDU, kao nositelj donoenja ovog protokola sigurno, zbog 300.000 stanovnika Hrvatske oboljelih od dijabetesa, nee odustati dok se ne donese.

  3. HZZO stalni kontakt u svrhu donoenja novih pri-jedloga lijekova i pomagala na A i B listama HZZO-a. Predstavnik HSDU-a lan je Komisije za medicinska pomagala HZZO-a.Treba biti i objektivan i svjestan realnih mogunosti HZZO-a i RH. U usporedbi s drugim i susjednim EU dravama, ne postoji jedinstven model. U Slo-veniji npr. lake se dolazi do inzulinskih pumpi, CGMS aparati su takoer dostupni, broj trakica za djecu i mlade nije ogranien ve ih direktno prepi-suju dijabetolozi no, osobe s tipom 2 dijabetesa uope nemaju pravo na test trakice za razliku od Hrvatske gdje tih oko 170.000 osoba imaju pravo na aparati i 100 traka