Preuzmite Baden bilten broj 9 (*.pdf)!

Download Preuzmite Baden bilten broj 9 (*.pdf)!

Post on 31-Jan-2017

216 views

Category:

Documents

2 download

TRANSCRIPT

 • Sadr aj:

  NeReLa demo-sesija udaljenih eksperimenata na konferenciji TIO 2016.. .....2

  HAKATON 2016Fakultet za infor-macione tehnologije Podgorica

  ..................................................3

  GRASS Promovisanje projekta putem radionica i vebina-ra...............................................4

  Nacionalni repozitorijum za poljop-rivredno obrazovanje (NaRA) - platforma za otvorene obrazovne resurse iz biotehnologije..6

  Edunet doo Beograd Lina karta

  ...8

  Kratak pregled virtuelnih muzeja

  .9

  Potovani itaoci, pred vama je novo izdanje BADEN-biltena, publikacije posveene obrazovnim tehnologijama i promociji elektronskog uenja. Za ovaj broj pripremili smo raznovrsne lanke, kao i najave dogaaja veza-nih za obrazovanje i obrazovne tehnologije. Odravamo kontinuitet izvetavanja o aktivnostima Tempus projekata NeReLa, GRASS i CaSA. O demo-sesiji projekta NeReLa, posveenoj udaljen-im eksperimentima na konferenciji TIO 2016 proitajte ve na samom poetku biltena. Na projektu GRASS ostvaren je impozantan broj disemi-nacionih aktivnosti, dok je kod projekta CaSA kreiran dragocen repozitori-jum otvorenih resursa. Kolege sa Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru predstavili su iroke mogunosti koje pruaju virtuelni muzeji. O Hakatonu, programerskom takmienju odranom u Podgorici proitajte u lanku kolega sa Fakulteta za informacione tehnologije univerziteta Med-iteran. Predstavili smo i nae kolege iz oblasti e-obrazovanja, firmu EDUNET, novo ime iza kojeg stoje ljudi sa bogatim iskustvom u obrazovnim tehnologijama. U ve tradicionalnom maniru pozivamo vas da piete za BADEN-bilten i po-delite sa zajednicom svoja iskustva, primere softvera i projektne aktivnosti iz oblasti obrazovnih tehnologija. Svoje priloge moete poslati na ba-dennet@gmail.com

  Marjan Miloevi BADEN mrea

  BADEN NEWSLETTER Broj 9, Avgust 2016.

  Balkanska mrea za obrazovanje na

  daljinu BADEN email: badennet@gmail.com

  sajt: badennet.org

  ISSN 2334-9220 (Online)

  mailto:badennet@gmail.commailto:badennet@gmail.comhttp://badennet.org/mailto:badennet@gmail.comhttp://badennet.org

 • NeReLa demo-sesija udaljenih eksperimenata na konferenciji TIO 2016 Radojka Krneta, FTN u a ku, Univeritet u Kragujevu Marjan Milo evi , BADEN mre a

  U okviru meunarodne konferencije TIO 2016, odrane na Fakultetu tehnikih nauka u aku 27. maja, or-ganizovana je demo-sesija posveena demonstraciji udaljenih eksperimenata koji su razvijeni i postavljeni u okviru Tempus projekta NeReLa u laboratorijama 4 domaa partnerska univerziteta (Beograd, Novi Sad, Ni). Pristup ekperimentima iz razliitih inenjerskih disciplina u okviru Mree udaljenih laboratorija NeReLa i njihovo izvoenje omogueno je putem interneta. U Veb repozitorijumu udaljenih eksperimenata NeReLa mree, pod nazivom LiReX (Library of Remote Experiments), trenutno je na raspolaganju 32 udaljena eksper-imenta koji su namenjeni prvenstveno studentima inenjerstva, kao i uenicima srednjih strunih kola tehnikih usmerenja, ali su otvorene mogunosti i za upotrebu na drugim nivoima obrazovanja. Korienjem udaljenih eksperimenata prevazilaze se hronini problemi nedostatka opreme i omoguava nastavnicima da obogate prevashodno praktine aspekte svojih nastavnih jedinica. Najvanije svojstvo ove mree je to uje-dinjuje eksperimente formirane na nekoliko univerziteta i time prua izbor raznovrsnih disciplina, pogodnih za integraciju u lekcije i vebe iz razliitih predmeta. Uesnici konferencije i svi zainteresovani mogli su na NeReLa demo-sesiji da se upoznaju sa 14 udaljenih eksperimenata koji su postavljeni u laboratorijama fakulteta u aku, Beogradu, Niu i Novom Sadu i da te ekpserimente izvedu pristupajui im preko interneta. Nastavnici i saradnici FTN u aku i partnerskih univer-ziteta bili su na raspolaganju za podrku i davanje dodatnih informacija o nainu korienja i kontrole opreme. Na osnovu broja posetilaca i njihovog interesovanja, moe se zakljuiti da je ova demo-sesija bila izuzetno uspean segment konferencije TIO 2016, kao i da su ponovo potvreni kvaliteti rezultata projekta.

  2

  http://nerela.kg.ac.rshttp://lirex.ftn.kg.ac.rshttp://nerela.kg.ac.rs/events/10-events/157-nerela-project-at-international-conference-tio-2016

 • HAKATON 2016Fakultet za informacione tehnologije Podgorica Snez ana S c epanovic , FIT Podgorica

  Hakaton je dogaaj u kome programeri i svi koji uestvuju u razvoju softvera, ukljuujui i grafike dizajnere, dizajnere interfejsa i menadere, intenzivno sarauju na softverskim projektima. Hakatoni se organizuju irom svijeta, a mladi ljudi vole da uestvuju u njima, jer su veoma intenzivni, zabavni i krea-tivni, i pruaju im ansu da naprave neto neobino i drugaije. Trei po redu Hakaton, odran je i ove godine, pod pokroviteljstvom Fakulteta za Informa-cine tehnologije i Tempus projekta BAEKTEL (http://baektel.eu/). Tema ovogodinjeg hakatona bila je kreiranje otvo-renih obrazovnih resursa (eng. Open Educational Resources OER) primjenom softvera otvorenog koda. Cilj takmienja je promovisanje znaaja i mogunosti online i otvorenog obrazovanja, eduka-cija mladih i stvaranje novih ideja i rjeenja za obra-zovanje budunosti. Obrazovanje I obrazovni meto-di moraju biti u koraku sa vremenom, a doba kojem pipadamo zahtijeva promjene I nosi izazove. Dana-nji uenici pripadaju Internet generaciji i zahtijevaju primjenu IT tehnologija u uenju. Da bi zapoela reforma obrazovanja neophodna je institucionalna podrka, ali i nastavnici moraju biti edukovani za primjenu IT tehnologija u nastavi. U Crnoj Gori jo uvijek ne postoji mogunost online obrazovanja u pravom smislu i visokokolske ustanove nemaju inicijative vezane za otvorene obrazovne resurse. Da je znaaj otvorenih resursa i online uenja pre-poznata kod mladih generacija, potvruje i inje-nica da se na ovogodinji hakaton prijavilo 7 timo-va sa ukupno 26 lanova. Za sve prijavljene timo-ve organizovana je radionica sa mentorima u cilju pripreme za takmienje. U toku takmiarskog dana organizovane su jednoasovne sesije sa mentorima u okviru kojih su timovi imali priliku da dobiju korisne savjete za finalnu realizaciju i pre-zentaciju projekta, kao i sugestije za dalji razvoj i unapreenje. Nakon mentorskih sesija i prilike da usavre svoju ideju ili projekat, timovi su pristupili prezentacijama pred petolanim irijem. Timovi su prezentovani interaktivne online kurseve koje su samostalno kreirali (na proizvoljnu temu). Takmia-ri su pokazali izuzetno interesovanje za online uenje i primjenu interaktivnih edukativnih resursa (video, online test, edukativna gra) u nastavi.

  Prva nagrada dodijeljena je timu SHIFT sa Fakulteta za informacione tehnologije, Univerzitet Mediteran Podgorica koji je prezentovao online kurs Uvod u programiranje android mobilnih aplikacija. U okviru online kursa kreirano je 31 edukativni video tutorijal i veliki broj online tes-tova koji omoguavaju uenje na zanimljiv i efektan nain.

  Druga nagrada dodijeljena je timu FIST sa Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije, Univerzitet Donja Gorica.. Tim FIST je prezentovao online kurs Kreiranje aplikacije za ocjenu proizvoda primjenom Excel-a.

  Posebna nagrada za srednjokolce dodijeljena je timu RANDOM iz Gimnazije Slobodan kero-vi koji je predstavio interaktivni online kurs Algoritmi.

  Kreirani kursevi mogu se pogledati na linku: http://edx.baektel.eu/ Zvanini web sajt Hakaton 2016 takmienja www.hakaton2016.unimediteran.me

  3

  http://baektel.eu/

 • GRASS Promovisanje projekta putem radionica i vebinara

  Sonja Dimitrijevi, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

  Grading Soft Skills (GRASS) je trogodinji istraivaki projekat sa fokusom na vrednovanju, ocenjivanju i priznavanju vetina/sposobnosti uenika i studenata poznatih pod eng-leskim terminom soft skills (SS), poput kreativnosti, sposobnosti reavanja problema, kritikog miljenja, komunikativnosti, i drugih. Cilj projekta je da se razviju inovativni pedagoki pristupi koji omoguuju podrku kon-tinuiranom razvoju SS uenika/studenata, praenje tog razvoja, kao i proveru i priznavanje SS primenom novih ICT alata kao to su digitalni (Otvoreni) bedevi. Projekat se razvija uz podrku LLP (Lifelong Learning Programme) Evropske unije. Partneri na projektu su institucije visokog i srednjeg obrazovanja iz Srbije, Irske, vedske i Hrvatske.

  Rezultati projekta, kao i detalji o partnerima na projektu, predstavljeni su u broju 7 BADEN biltena kada je najavljena serija prikaza diseminacionih aktivnosti na projektu u narednim brojevima. U ovom broju, fokusirali smo se na odrane prezentacije projekta zainteresovanim stranama, dok u ovom prilogu predstavljamo radionice i vebinare na kojima je projekat promovisan. lanovi projektnog tima su organizovali radionice i odrali vebinare od regionalnog i globalnog znaa-ja. Kako se u projektu GRASS koriste digitalni bedevi za priznavanje SS, mnoge od navedenih radioni-ca i vebinara imaju u fokusu upravo digitalne bedeve. Primena bedeva u okruenjima za uenje je nova istraivaka oblast i projekat GRASS je jedan od pionirskih u ovoj oblasti u kontinentalnom delu Evrope. U nastavku je dat kratak pregled najistaknutijih inicijativa lanova projekta GRASS koje pot-vruju njegov znaaj i aktuelnost. 17.08.2014. godine, uesnici projekta GRASS su organi-zovali uspenu radionicu o Otvorenim bedevima u obrazovanju OBIE 2014 (Workshop on Open Badges in Education) u Talinu u Estoniji, kao deo meunarodne konferencije o uenju zasnovanom na Web-u ICWL 2014. Najbolji deo radionice bila je opsena rasprava o razliitim temama vezanim za Otvorene bedeve. Diskutovane teme i neki neformalni zakljuci su dostupni na ovoj stranici. Svi uesnici su izrazili interes za nastavak saradnje u vezi sa Otvorenim bedevima i prvi koraci u tom pravcu su ubrzo preduzeti. Na radi-onici je takoe prezentovan rad pod nazivom Open Badges: Challenges and Opportunities" Jelene Jovanov-

  i i Vladana Devedia sa Univerziteta u Beogradu. Druga meunarodna radionica o Otvorenim bedevima u obrazovanju OBIE 2015 organizovana je 16.-17.03.2015. u Pokipsiju, SAD. Radionica je bila deo prestine meunarodne konferencije LAK15 (International Learning Analytics and Knowledge). Jelena Jovanovi sa Univerziteta u Beogradu je predstavila rad o GRASS projektu pod nazivom Grading Soft Skills with Open Badges. Prezentacija je bila veoma dobro prihvaena i uesnici radionice su izrazili veliko interesovanje za projekat i GRASS pristup. Jelena i kolege sa Univerziteta u Beogradu su pozvani da prezentuju projekat irem auditori-jumu preko vebinara koji organizuje Badge Alliance Research Group. U okviru vebinara Open Badges Community Call, Jelena Jovanovi i Vladan Devedi prezentovali su GRASS projekat nekoliko puta u protekle dve i po godine.

  4

  Digitalni bedevi su validirani pokazatelji

  postignua, vetine, kvaliteta ili intereso-

  vanja. Nastali su po uzoru na tradicional-

  ne bedeve. Digitalni bedevi su zapravo

  online zapisi postignua koji osim slike

  beda sadre informacije o izdavaocu

  beda, kriterijumima izdavanja i dokazu

  postignua. Digitalni bedevi kompati-

  bilni sa infrastrukturom Otvorenih

  bedeva (Open Badge Infrastructure

  OBI) nazivaju se Otvoreni bedevi.

  http://grass.fon.bg.ac.rshttps://sites.google.com/site/obie2014ws/http://icwl2014.tlu.ee/http://icwl2014.tlu.ee/https://sites.google.com/site/obie2014ws/home/newshttps://sites.google.com/site/obie2015ws/homehttp://lak15.solaresearch.org/http://www.badgealliance.org/open-badges-research/

 • Mozilla Open Badges Community je zajednica strunjaka okupljenih oko Otvorenih bedeva, dok Open Badges Community Calls predstavlja znaajnu seriju vebinara na kojima lanovi zajednice dele svoja iskustva u vezi sa primenom Otvorenih bedeva. Teme prve prezentacije odrane 15.10.2014. godine i potonje diskusije dostupne su na ovoj adresi. Nekoliko lidera navedene strune zajednice je prisustvovalo prezentaciji i dalo veoma korisne komentare vezane za budue aktivnosti projekta i ohrabrili buduu promociju GRASS Otvorenih bedeva. Na vebinaru odranom 05.11.2014. Vladan Devedi je govorio o svojim utiscima o predstavljanju Otvorenih bedeva i GRASS projekta na beogradskom Sajmu zapoljavanja 2014. Vie informacija o ovoj prezentaciji dostupno je na ovoj adresi. Na zvaninom blogu zajednice Open Badges Communi-ty, objavljen je post o aktivnostima na GRASS projektu vezanim za Otvorene bedeve i o prezentac-ijama koje su lanovi tima sa Univerziteta u Beogradu odrali u okviru dva pomenuta poziva. 10.6.2015. Vladan Devedi i Jelena Jovanovi su imali izlaganje o svom radu koji je nedugo pre toga objavljen u asopisu. Rad se bavi razvojem ekosistema Otvorenih bedeva (DOI: 10.1007/s11423-015-9388-3). Teme pokrivene u izlaganju, kao i u kasnijoj diskusiji, dostupne su na ovoj adresi. Poslednji vebinar o projektu GRASS na poziv Badge Alliance, odran je 1.9.2015. Vebinar je snimljen i moe mu se pristupiti sa ove adrese. Radionica pod nazivom Digital Badges in Education, odrana je u letnjoj koli Tenth Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning 2014 (JTEL2014) u periodu 27.04.-02.05. u Melihi, na Malti. Na radionici su se studenti doktorskih studija u oblasti uenja podranog tehnologi-jom upoznali sa konceptom digitalnih bedeva. Radionicu je vodio Nikola Miliki sa Univerziteta u Beogradu. Slajdovi sa radionice su dostupni na ovoj adresi. lanovi tima iz Geodetske kole u Zagrebu, Zlatan oldo i Ratko Medan predstavili su projekat GRASS (svrhu, ciljeve i dotadanje rezultate) drugim hrvatskim nastavnicima, kao i profesorima sa Ge-odetskog fakulteta i savetnicima agencije ASOO-a na radionici za strukovne nastavnike, odranoj u Zagrebu 17-18.9.2015. Vladan Devedi i Jelena Jovanovi, zatim Niall Seery i Adrian OConnor sa Univerziteta u Limeriku, kao i Stefan Hrastinski sa KTH u Stokholmu, odrali su prezentaciju 'The GRASS Project: Measuring 21st Century Learning Innovative Pedagogy & Assessment with Technology kao deo januarske sesije Kanadske Inicijative za Istraivanje obrazovanja na daljinu (Canadian Initiative for Distance Edu-cation Research - CIDER). CIDER je inicijativa meunarodnog asopisa International Review of Re-search in Open and Distributed Learning , Centra za obrazovanje na daljinu (Centre for Distance Edu-cation - CDE) i najveeg kanadskog provajdera programa obrazovanja na daljinu sa univerziteta Atha-basca University, Canadas Open University. CIDER sponzorie razliite aktivnosti profesionalnog razvoja koje se realizuju u cilju poveanja kvantiteta i kvaliteta istraivanja obrazovanja na daljinu.

  Serija sesija obuhvata mesene sesije koje su planirane za period septembar 2015 jun 2016. Prezentacije na sesijama dre vodei istraivai u oblasti distribuiranog, online i uenja na daljinu. Za vie informacija i da biste pregledali CIDER sesiju, posetite ovu stranicu. Vladan Devedi, Jelena Jovanovi, Bojan Tomi i Nikola Miliki sa Univerziteta u Beogradu takoe su organizovali radionicu u okviru konferencije Open Education Global Conference 2016 koja je odrana u Krakovu, u poljskoj od 12. do 14.04.2016. Radionica, koja je naslovljena "Open Badge...