prefabrykaty z betonu wilgotnego

Click here to load reader

Post on 09-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Broszura Sika: Prefabrykaty z betonu wilgotnego.

TRANSCRIPT

 • Prefabrykaty z betonu wilgotnego Technologia Sika

  s i n c e 1 9 1 0

  Innovat ion & Consistency

 • B_Semi_Dry_Precast_PL/201008

  Prefabrykaty z betonu wilgotnegoTechnologia Sika znacznie zmieniamy na korzy trwao Twoich wyrobw!

  Roof tiles

 • B_Semi_Dry_Precast_PL/201008

  3

  Pavers Landscaping elements

 • B_Semi_Dry_Precast_PL/201008

  Prefabrykaty z betonu wilgotnegoTechnologia Sika

  Wielka ilo, wysoka jako i doskonaa trwaoPrzemys prefabrykatw z betonu o konsystencji wilgotnej wyt-warza wielk ilo wyrobw o wspaniaym wygldzie powie-rzchni i doskonalej trwaoci. Waciwie dobrane dwa czyn-niki: technologia produkcji i technologia betonu s podstaw do sprawnej produkcji prefabrykatw betonowych o rnych ksztatach, teksturach i kolorach powierzchni.

  Ze wzgldu na wymg wysokiej trwaoci wyrobw oraz szybki, zmechanizowany sposb produkcji koniecznym jest uzyskanie wysokiego stopnia zagszczenia w najkrtszym moliwym czasie. Domieszki z grupy SikaPaver znacznie poprawiaj zarwno proces produkcji jak i jako wyrobw z betonu wilgotnego. Co wicej, moliwe jest ograniczenie wykwitw lub nawet uzyskanie efektu znacznego zmniejszenia wsikania wody przy zastosowaniu techniki na bazie SikaPaver AE.

  Obszary zastosowaniaZ betonu o konsystencji wilgotnej uzyskuje si rne, spraw-dzone w praktyce wyroby, takie jak:

  Kostka brukowaPyty chodnikoweBloczkiRury i wazyKrawnikiElementy maej architekturyPytki cementowe betonoweDachwkiPyty otworowe

  Prefabrykaty z betonu wilgotnego s stosowane wszdzie!

 • Szybkie napenianie form

  Uplastycznianie/gsto

  Rwne, gadkie krawdzie

  Zmniejszenie przywierania

  Wczesna wytrzymao (24 h)

  Wytrzymao kocowa (28 dni)

  Poprawa koloru

  Zmniejszone wykwity i nasikliwo

  Zmniejszenie wsikania wody

  B_Semi_Dry_Precast_PL/201008

  5

  Wyroby SikaPaver

  SikaPaver

  C-1SikaPaver

  HC-1SikaPaver

  HC-2SikaPaver

  AE-1SikaPaver

  AE-2

  TechnologieKluczem do sprawnej produkcji elementw z betonu o konsys-tencji wilgotnej jest zamierzona kombinacja skadu betonu z jego zagszczeniem, ktre to czynniki prowadz do uzys-kania natychmiastowej wytrzymaoci wieej, tzw. zieloneji podanego ksztatu. Zdolno do waciwego zagszczenia zapewnia szybk produkcj wyrobw o wysokiej jakoci i trwaoci oraz zmniejsza ilo wyrobw o ubytkach i odchy-leniach ksztatu i odrzucanych przez kontrol jakoci.

  Rozwj oszczdnych skadw mieszanek betonowych o poprawionych waciwociach zagszczania zaleny jest w znacznym stopniu od stosowania plastyfikatorw lub innych rodkw wspomagajcych zagszczanie. Sprawno rodkw wspomagajcych zagszczanie zalena jest od stopnie zmniejszenia napicia powierzchniowego wody w mieszance betonowej, co prowadzi do poprawy zwilalnoci czstek spoiwa a w rezultacie do znacznej poprawy zagszczalnoci mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej.

  Popraw zagszczalnoci mona uzyska przez stosowanie

  domieszek na bazie lignosulfonianw, rodkw powierzchniowo czynnych, eterw polikarboksylanw (PCE) oraz na waciwie dobranych mieszaninach tych skadnikw. Grupy wyrobw Si-kaPaver C i SikaPaver HC s odpowiedzi firmy Sika na potrzeby technologii wspomagania zagszczania wyrobw z betonu wilgotnego w rnych warunkach ich produkcji.

  Wygld powierzchni wyrobw z betonu wilgotnego odgrywa wan rol, gdy jest niejako wizytwk producenta. Z jednej strony wanym jest osignicie duego stopnia zagszczenia, gdy ma on bezporedni wpyw na wygld powierzchni. Z drugiej strony moliwym jest zmniejszenie tendencji do powstawania wykwitw przez stosowanie domieszek z grupy SikaPaver AE. Hydrofobizujce dziaanie tych domieszek ogranicza nasikliwo wody oraz jej przemieszczanie si wzdu kapilar, co skutecznie redukuje moliwo powstawania wykwitw.

  Domieszka SikaPaver AE-2 ma szczeglnie silne dziaanie hydrofobowe i przez jej stosowanie mona rwnie uzyska efekt zmniejszenia wsikania wody przez elementy wykonane z betonu o konsystencji wilgotnej.

  wpyw umiarkowany wpyw silny wpyw bardzo silny

 • B_Semi_Dry_Precast_PL/201008

  Przy produkcji elementw z betonu wilgotnego zachodz nieuniknione zmiennoci wahania, ktre wynikaj z kilku przyczyn:

  Jako skadnikwDozowanie skadnikwNapenianie form w szybkim procesie produkcji

  Zmiany te mog prowadzi do istotnych odchyle warunkw produkcji i trudnych do przewidzenia zmian jakoci betonu. Technologia SikaPaver wyrwnuje zmiennoci wahania i zapewnia proces produkcji o wysokiej jakoci. Co wicej, stosowanie SikaPaver poprawia czynno napeniania form, zmniejszajc odchylenia jakoci wynikajce z tej operacji.

  SikaPaver wyrwnuje nieuchronne zmiany zawartoci wody,dziki czemu zmniejszone s zmienno wahaniawytrzymaoci i poprawiona jako

  Wyt

  rzym

  ao

  na

  ci

  skan

  ie p

  o 28

  dni

  ach

  w M

  Pa

  Wyt

  rzym

  ao

  na

  ci

  skan

  ie p

  o 28

  dni

  ach

  w M

  Pa

  Stosunek woda/spoiwo

  0,25 % SikaPaver HC-1

  Beton odniesienia

  Zmiana iloci wody

  61

  64

  56

  47

  Zmienno

  Zapewnienie wysokiej jakoci produkcji z wyrwnaniem zmiennoci waha

  Poprawa jakoci wyraona w porwnaniu wytrzymaoci elementw z betonu o konsystencji wilgotnej

  redniaZ odchyleniem 5 %

  Beton odniesienia 0,25% SikaPaver HC-1

  70

  60

  50

  40

  30

  70

  65

  60

  550,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39

 • B_Semi_Dry_Precast_PL/201008

  7

  0,2 % SikaPaver HC-1

  maa wytrzymao dua wytrzymao

  Bez domieszki

  Wytrzymao na ciskanie

  Rny stopie zagszczenia i jakoci w czasie produkcji powoduj znaczce zmiany trwaoci kostki brukowej wytwa-rzanej na tej samej pycie i przy tym samym skadzie mieszanki.Z powodu nierwnego napeniania i rnej jakoci zagszcza-

  nia na tej samej pycie do produkcji kostki, mona si spodzie-wa znaczcych rnic wytrzymaoci na ciskanie. Przez stosowanie odpowiedniej domieszki z grupy SikaPaver ten niepodany efekt moe by zmniejszony i wyrwnany.

  Wyrwnane zmienno wahania wytrzymaoci na ciskanie kostki brukowej wyprodukowanej na tej samej pycie przy uyciu SikaPaver HC-1.

 • B_Semi_Dry_Precast_PL/201008

  Zagszczanie

  Dua gsto betonu przy wszystkich, zmiennych stosunkach woda/spoiwo

  Zagszczalno betonu o konsystencji wilgotnej jest waciwoci podstawow przy produkcji wyrobw. Przez poprawienie zagszczalnoci mona uzyska nastpujce efekty:

  Szybka produkcja o duej wydajnociPoprawiona jako wyrobwWysza wiea, jednodniowa i kocowa wytrzymaoZmniejszenie iloci brakw i reklamacjiZmniejszona tendencja do wykwitwZwikszona trwaoZwikszona mrozoodpornoSzczelniejsza matryca cementowaGadsze krawdzie

  Na zagszczalno moe mie wpyw wiele rnych czyn-nikw takich jak skadniki, krzywa uziarnienia, ilo wody i cementu (wspczynnik woda/spoiwo) oraz stosowane do-mieszki.

  Istotny wpyw technologii SikaPaver polega na mierzalnej poprawie gstoci wieego betonu przy wszystkich stoso-wanych wspczynnikach woda/spoiwo. Dodatkowo, proces produkcji staje si wydajniejszy, gdy przy tej samej zuywanej energii mona uzyska lepsze zagszczenie.

  Poprawa zagszczalnoci betonu wilgotnego przy stosowaniu SikaPaver HC-1.

  Gs

  to

  w

  iee

  go b

  eton

  u w

  kg/

  dm3

  Odniesienie 0,25 % SikaPaver HC -1

  Cement 240 kg /m Popi lotny 80 kg /m Kruszywo 1940 kg /m

  2,40

  2,35

  2,30

  2,250,32 0,34 0,36 0,38 0,40

  Beton odniesieniaBeton w technologii SikaPaver

  Beton wilgotny atwy do zagszczenia przy stosowaniu tech-nologii SikaPaver.

  Gs

  to

  w

  iee

  go b

  eton

  u

  Energia zagszczaniaNiska Wysoka

  Wspczynnik woda/spoiwo

  Wysoka

 • B_Semi_Dry_Precast_PL/201008

  Przyrost wytrzymaoci

  Poprawiony przyrostwytrzymaoci w caym proce-sie produkcji przy zastosowaniu technologii SikaPaver

  Specjalistyczny proces produkcji wyrobw z betonu wilgotnego wymaga, aby beton mia dostateczn wytrzymao wie natychmiast po zagszczeniu. Ta, tak zwana wytrzymao zielona jest niezbdna dla utrzymania waciwego ksztatu wyprodukowanych elementw a std ich jakoci. Wytrzymao zielona wynika z kombinacji dwch czynnikw a mianowicie zagszczalnoci oraz spoistoci (kohezji) wieego betonu. Wytrzymao ta ma bezporedni wpyw na wady wyrobw i ich ewentualne, pniejsze odrzucenia przez kontrol jakoci.

  Po wstpnej pielgnacji wyroby z betonu wilgotnego musza mie wystarczajc wytrzymao jednodniow, poniewa zw-ykle w tym terminie s przewoone, pakowane i skadowane. Aby nie dopuci do uszkodze wyrobw i ich odrzucenia, wystarczajca wytrzymao jednodniowa jest istotnym czyn-nikiem wpywajcym na cay proces produkcji.

  Wytrzymao kocowa jest istotna dla trwaoci wyrobw z betonu wilgotnego, gdy w wielu przypadkach wyroby te musza przenosi znaczne obcienie w okresie eksploatacji. Wysoki stopie zagszczenia i hydratacji spoiwa s gwnymi czynnikami, ktre maja wpyw na wytrzymao zarwno wczesn jak i kocow.

  Odniesienie0,25% SikaPaver HC -1

  Wszystkie trzy rodzaje wytrzymaoci (zielona, jednodniowa, kocowa) mog by poprawione przez stosowanie technologii SikaPaver. Zwaszcza domieszki z grupy SikaPaver HC s zdolne do zwikszenia wytrzymaoci wyrobw z betonu wil-gotnego. Na przyrost wytrzymaoci jednodniowej szczeglnie korzystny wpyw ma domieszka SikaPaver HC-2.

  Istotny wpyw SikaPaver HC-1 na wytrzymao przy wielu wielkociach wspczynnika woda/spoiwo

  0,3040

  45

  50

  55

  60

  65

  70

  75

  0,32 0,34 0,36 0,38Wspczynnik woda/spoiwo

  Wyt

  rzym

  ao

  na

  ci

  skan

  ie p

  o 28

  dni

  ach

  w M

  Pa

  9

View more