preddiplomski studij politehnike izvedbeni programi ljetnog ......međuinduktivitet i zračni...

Click here to load reader

Post on 01-Jan-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I

  Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilišna avenija 4

  51 000 Rijeka Hrvatska

  tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099

  e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

  MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

  Preddiplomski studij politehnike

  Izvedbeni programi ljetnog semestra

  2015./2016.

 • IZVEDBENI PLAN

  I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Elementi strojeva 2

  Studij Preddiplomski studij politehnike

  Semestar 4.

  Akademska godina 2015./2016.

  Broj ECTS-a 4

  Nastavno opterećenje (P+S+V) 30+0+15

  Vrijeme i mjesto održavanja nastave Predavanja – srijedom od 15:15 do 17:00 (predavaonica 140) Vježbe – četvrtkom od 14:15 do 16:00 (predavaonica 141)

  Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Ne

  Nositelj kolegija Prof. dr. sc. Neven Lovrin

  Kabinet F - 136

  Vrijeme za konzultacije Prema dogovoru

  Telefon 051 / 651-527

  e-mail [email protected]

  Suradnik na kolegiju Goran Salopek

  Kabinet F - 136

  Vrijeme za konzultacije Prema dogovoru

  Telefon 098 / 945 46 49

  e-mail [email protected]

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

  Valjni i klizni ležajevi. Proračun valjnog ležaja. Brtvljenje ležajeva. Zupčasti prijenosnici. Cilindrični evolventni zupčanici. Proračun geometrije i čvrstoće cilindričnog evolventnog zupčastog para s ravnim zubima. Pužni prijenosnici. Konični prijenosnici. Planetarni prijenosnici. Tarni prijenosnici. Remenski prijenosnici s plosnatim, klinastim i zupčastim remenom. Lančani prijenosnici. Spojke. Kočnice. Opruge i amortizeri. Trenje, trošenje i podmazivanje. Maziva i oprema za podmazivanje.

  OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Naučeno nazivlje potrebno za komuniciranje te razumijevanje i sposobnost opisa konstrukcijskih oblika, usvajanja i funkcioniranja obuhvaćenih elemenata strojeva.

  NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

  Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

  x x

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA

  AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Prisustvo na predavanjima 0,2 0

  1. parcijalni ispit 0,9 25

  2. parcijalni ispit 0,9 25

  Programski zadatak 0,8 20

  ZAVRŠNI ISPIT 1,2 30

  UKUPNO 4 100

  Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti najmanje 40 ocjenskih bodova (preddiplomski studij) da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 bodova) također imaju mogućnost izlaska na ispit, ali oni mogu ukupno dobiti samo ocjenu E (prema prikazu ispod ovog teksta).

  Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

  OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ

  5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova

  4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

  3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

  2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

  2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova (samo za kategoriju FX)

  1 (F) od 0 do 49,9 ocjenskih bodova na završnom ispitu

  IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • 1. Decker K.-H.: Elementi strojeva, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2006. 2. Jelaska, D.: Elementi strojeva, skripta, FESB, Split, 2005., http://www.fesb.hr/~djelaska/documents/ES-skripta-760.pdf 3. Križan B.: Osnove proračuna i oblikovanja konstrukcijskih elemenata, Školska knjiga, Zagreb, 2008. 4. Kraut, B.: Krautov strojarski priručnik, Sajema, Zagreb, 2009.

  IZBORNA LITERATURA

  1. Orlić, Ž., Orlić, G.: Metalne opruge, Zigo, Rijeka, 2004. 2. Orlić, Ž., Orlić, G.: Planetni prijenosi, Zigo, Rijeka, 2006. 3. Orlić, Ž.: Pužni prijenos, skripta, Tehnički fakultet, Rijeka, 1996. 4. Opalić, M.: Prijenosnici snage i gibanja, HDESK, Zagreb, 1998. 5. Oberšmit, E.: Ozubljenja i zupčanici, SNL, Zagreb, 1982. 6. Obsieger, B.: Spojke, Zigo, Rijeka, 2004. 7. Obsieger, B.: Prijenosi sa zupčanicima, Zigo, Rijeka, 2003. 8. Obsieger, B.: Valjni ležajevi, Zigo, Rijeka, 2003. 9. Lechner, G., Naunheimer, H.: Automotive Transmissions, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1999. 10. Bowen, R. W.: Engineering Ethics, Springer-Verlag London Limited, 2009.

  V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

  Pohađanje nastave je obavezno i o tome se vodi evidencija.

  NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

  Studenti se informiraju preko oglasne ploče, preko e-pošte i tajnice Odsjeka za politehniku.

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  Predstavnik studenata kontaktira profesora preko fiksnog telefona i e-pošte. Svi studenti i profesor razmjenjuju informacije preko e-pošte. NAČIN POLAGANJA ISPITA

  Dva parcijalna ispita su pismena provjera usvojenog znanja. Završni ispit je pismena i/ili usmena provjera usvojenog znanja.

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  ISPITNI ROKOVI

  Zimski

  Proljetni izvanredni

  Ljetni 15.6. i 6.7. 2016.

  Jesenski izvanredni 7.9. i 14.9. 2016.

  VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) TJEDAN NAZIV TEME

  1. Valjni i klizni ležajevi.

  2. Proračun valjnog ležaja. Brtvljenje ležajeva.

  3. Cilindrični evolventni zupčasti prijenosnici - osnove.

  4. Proračun geometrije cilindričnog evolventnog zupčastog para s ravnim zubima.

  5. Proračun geometrije cilindričnog evolventnog zupčastog para s ravnim zubima.

  6. Proračun čvrstoće cilindričnog evolventnog zupčastog para s ravnim zubima.

  7. Proračun čvrstoće cilindričnog evolventnog zupčastog para s ravnim zubima.

  8. Pužni prijenosnici.

  9. Konični prijenosnici. Planetarni prijenosnici.

  10. Lančani prijenosnici. Tarni prijenosnici.

  11. Remenski prijenosnici s plosnatim, klinastim i zupčastim remenom.

  12. Spojke.

  13. Kočnice.

  14. Opruge i amortizeri.

  15. Trenje, trošenje i podmazivanje. Maziva i oprema za podmazivanje.

  IZVEDBENI PLAN

  I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Termodinamika Studij Preddiplomski studij politehnike

  http://www.fesb.hr/~djelaska/documents/ES-skripta-760.pdfhttp://www.fesb.hr/~djelaska/documents/ES-skripta-760.pdfhttp://www.fesb.hr/~djelaska/documents/ES-skripta-760.pdfhttp://www.fesb.hr/~djelaska/documents/ES-skripta-760.pdfhttp://www.fesb.hr/~djelaska/documents/ES-skripta-760.pdf

 • Semestar 4. Akademska godina 2015./2016. Broj ECTS-a 5 Nastavno opterećenje (P+S+V) 45+0+15 Vrijeme i mjesto održavanja nastave Utorkom i srijedom od 8,30 – 10,00, F - 141 Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Ne Nositelj kolegija Doc. dr. sc. Tomislav Senčić

  Kabinet F - 136 Vrijeme za konzultacije Srijedom od 10,00 – 12,00

  Telefon - e-mail [email protected]

  Suradnik na kolegiju Kabinet

  Vrijeme za konzultacije Telefon

  e-mail

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

  Uvod: osnovni pojmovi, zadaća i povijest termodinamike. Fizikalne veličine i mjerne jedinice. Toplinska dilatacija, protok i specifična toplina. Prvi zakon termodinamike. Idealni plinovi, mješavine plinova. Promjene stanja. Drugi zakon termodinamike. Kružni procesi. Isparavanje i kondenzacija. Energetska postrojenja, izgaranje. Izmjena topline.

  OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Upoznati studente s temeljnim pojmovima toplinskih procesa i navesti na prvu primjenu stečenih znanja rješavanjem praktičnih zadataka.

  NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

  Predavanja x Seminari Konzultacije x Samostalni rad x

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Pohađanje nastave 1 0

  Kontinuirana provjera znanja 1 1 35

  Kontinuirana provjera znanja 2 1 35

  ZAVRŠNI ISPIT 2 30

  UKUPNO 5 100

  Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

  Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

  OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

  5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

  4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

  3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

  2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

  2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

  1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

  1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

  IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

  Predavanja

  IZBORNA LITERATURA

  1. A. Galović: Termodinamika I, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, ožujak 1998.

  V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

  mailto:[email protected]

 • Obavezno

  NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

  Na nastavi i preko sustava Mudri

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  Na nastavi, konzultacijama i putem e-maila

  NAČIN POLAGANJA ISPITA

  Pismeni kolokviji i završni ispit

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

  ISPITNI ROKOVI

  Zimski

  Proljetni izvanredni

  Ljetni 21.06.2016. i 5.07.2016. u 9.00

  Jesenski izvanredni

  7. i 14.09.2015. u 9.00

  VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) TJEDAN NAZIV TEME

  1. Uvod: pojam, zadaća i razvoj termodinamike

  2. Fizikalne veličine i mjerne jedinice

  3. Volumen, tlak i temperatura

  4. Grijanje i hlađenje materije: količina topline, grijanje, taljenje i isparavanje

  5. Prvi zakon termodinamike

  6. Jednadžbe stanja i jednadžbe promjena stanja plina

  7. Prvi kolokvij

  8. Drugi zakon termodinamike

  9. Promijene stanja

  10. Kružni procesi

  11. Parna postrojenja

  12. Prijenos topline

  13. Drugi kolokvij

  14. Ponavljanje

  15. Popravni kolokvij

  IZVEDBENI PLAN

  I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Elektrotehnika 2

  Studij Preddiplomski studij politehnike

  Semestar 4.

  Akademska godina 2015./2016.

  Broj ECTS-a 4

  Nastavno opterećenje (P+S+V) 30 + 0 + 15

  Vrijeme i mjesto održavanja nastave četvrtkom od 8:15h do 11:00h, F-140

  Mogućnost izvođenja na stranom jeziku NE

  Nositelj kolegija mr. sc. Gordan Đurović, v. pred.

  Kabinet F-219/F-135

  Vrijeme za konzultacije petak 13:00h do 15:00h

  Telefon 051/265-606

  e-mail [email protected]

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

  Vremenski promjenjive električne veličine. Osnove izmjeničnih strujnih mreža. Vektorski prikaz sinusoidalnih veličina. Primjena kompleksnog računa za analizu izmjeničnih strujnih mreža. Metode grafičke analize izmjeničnih strujnih mreža. Frekvencijske karakteristike i rezonancija. Snaga u mrežama izmjenične struje. Metode računske analize

 • izmjeničnih strujnih mreža. Višefrekvencijske izmjenične strujne mreže. Trofazni sustavi. Međuinduktivitet i zračni transformatori. Prijelazne pojave.

  OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Nakon završetka predmeta studenti će biti sposobni argumentirano definirati i primijeniti osnovne zakone u elektrotehnici, te će usvojiti sposobnosti neophodne za rješavanje praktičnih problema.

  NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

  Predavanja Vježbe Konzultacije Samostalni rad

  x x x x

  Nastava na kolegiju će se izvoditi na način da se potiče aktivni pristup učenju i poučavanju, pri čemu nastavnici ne predaju znanje već usmjeravaju i potiču studente/ice na aktivno stjecanje znanja. Navedeni načini izvođenja nastave će se tijekom semestra kombinirati.

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Pohađanje nastave 0,3 0

  Testovi tijekom predavanja 0,7 10

  Uspjeh na 1. kolokviju 0,6 20

  Uspjeh na 2. kolokviju 0,6 20

  Uspjeh na 3. kolokviju 0,6 20

  ZAVRŠNI ISPIT WEB 2.0 zadatak 0,8

  30 Prezentacija 0,4

  UKUPNO 4 100

  Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E.

  Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

  OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

  5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

  4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

  3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

  2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

  2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

  1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

  1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

  IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

  1. G. Đurović: Elektrotehnika 1 - udžbenik, FFRi, 2008. (rukopis) 2. V. Pinter: Osnove elektrotehnike II, Tehnička knjiga, Zagreb, 1994.

  3. G. Đurović: Elektrotehnika 1 - zbirka zadataka, ŠK d.d., Zagreb, 2004.

  IZBORNA LITERATURA

  1. M. Essert i Z. Valter, Osnove elektrotehnike, Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

  V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

  Studenti su obvezni pohađati nastavu u najmanjem iznosu od 70% ukupnog broja sati direktne nastave, aktivno sudjelovati u nastavi te ispunjavati testove tijekom predavanja.

  NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

  Sve informacije studentima nalaze se na službenim stranicama predmeta na mudri.uniri.hr.

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  Predmetni se nastavnik može kontaktirati putem e-maila: [email protected]

  NAČIN POLAGANJA ISPITA

  Na temelju postignutih rezultata tijekom semestra određuju se individualni zadaci za usmeni dio ispita iz područja gradiva koja su slabije riješena na individualiziranim kolokvijima. Sastavni dio usmenog dijela ispita je i izrađeni WEB 2.0 zadatak koji će studentima biti prezentirani nakon 1. kolokvija, a koji će studenti/ice raditi samostalno ili u grupama.

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

  ISPITNI ROKOVI

 • Zimski -

  Proljetni izvanredni

  -

  Ljetni 13. lipnja 2016. godine u 9:00h; 4. srpnja 2016. godine u 9:00h

  Jesenski izvanredni

  1. ili 8. rujna 2016. godine u 9:00h

  VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

  03. 03. 2016. Uvodno predavanje (ponavljanje osnovnih koncepata iz Elektrotehnike 1)

  10. 03. 2016. Vremenski promjenjive električne veličine. Osnove izmjeničnih strujnih krugova.

  17. 03. 2016. Vektorski prikaz sinusoidalnih veličina. Primjena kompleksnog računa za analizu izmjeničnih strujnih mreža.

  24. 03. 2016. Vektorski i topografski dijagram.

  31. 03. 2016. 1. kolokvij

  07. 04. 2016. Frekvencijske karakteristike, rezonancija i snaga u izmjeničnim strujnim mrežama.

  14. 04. 2016. Metode analize izmjeničnih strujnih mreža – Millmanov i Theveninov teorem.

  21. 04. 2016. Višefrekvencijski strujni krugovi.

  28. 04. 2016. 2. kolokvij

  12. 05. 2016. Trofazni sustavi.

  19. 05. 2016. Međuinduktivitet i zračni transformatori.

  02. 06. 2016. Prijelazne pojave

  09. 06. 2016. 3. kolokvij

  IZVEDBENI PLAN

  I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Kemijske osnove tehnologije 2

  Studij Preddiplomski studij politehnike Semestar 4. Akademska godina 2015/16. Broj ECTS-a 4 Nastavno opterećenje (P+S+V) 30+15+0 Vrijeme i mjesto održavanja nastave Petkom od 8,15 – 11,00, F - 404 Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Da Nositelj kolegija Doc. dr. sc. Lidija Runko Luttenberger

  Kabinet F - 135 Vrijeme za konzultacije Petkom od 11,00 – 12,15

  Telefon e-mail [email protected]

  Suradnik na kolegiju Kabinet

  Vrijeme za konzultacije Telefon

  e-mail

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

  Oksidacija i redukcija: redoks potencijali, standardni potencijal elektrode, galvanski i elektrolitski članci, baterije i akumulatori, elektrokemijski postupci u tehnologiji (rafinacija bakra, dobivanje aluminija, natrija, klora, natrij – hidroksida itd.). Tehnološki zanimljive tvari: željezo, čelik, građevni materijali, (vapno, gips, keramički materijali, staklo, cement), goriva (nafta, ugljen, ugljikovodici), kemijski proizvodi u poljoprivredi (umjetna gnojiva, pesticidi, herbicidi). Osnove organske kemije: ugljikovodici (alkani, alkeni, alkini), organski spojevi s kisikom (alkoholi, aldehidi, ketoni,

  karboksilne kiseline, esteri), nomenklatura organskih spojeva.

 • OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Sposobnost uočavanja međusobne povezanosti i uzročno-posljedičnih veza prirodnih procesa kroz računske i praktične zadatke. Upoznavanje s laboratorijskim i proizvodnim radom u tehnologiji.

  Uočavanje značaja organskih spojeva u suvremenom tehnološkom društvu.

  NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

  Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

  x x x x

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Pohađanje nastave 0,25 -

  Izrada i predstavljanje seminarskog rada 0,25 20

  Kontinuirana provjera znanja 1 1 25

  Kontinuirana provjera znanja 2 1 25

  ZAVRŠNI ISPIT 1,5 30

  UKUPNO 4 100

  Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

  Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

  OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

  5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

  4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

  3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

  2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

  2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

  1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

  1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

  IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

  1. Filipanović i Lipanović, Opća i anorganska kemija, I. i II. dio, Školska knjiga, Zagreb, 1991. 2. Pine, S.H., Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994. 3. Sikirica, M: Stehiometrija, VI. izdanje, Školska knjiga Zagreb, 1981.

  IZBORNA LITERATURA

  1. Silberberg, M. S.: Chemistry. The molecular nature of matter and change. McGraw Hill Higher Education

  Boston.2006.

  V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE obavezno

  NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA elektroničkom poštom

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA elektroničkom poštom

  NAČIN POLAGANJA ISPITA pismeni

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

  ISPITNI ROKOVI

  Zimski

  Proljetni

 • izvanredni

  Ljetni 24.6.2016. i 8.7.2016. u 16,00

  Jesenski izvanredni

  2.9.2016. i 9.9.2016. u 16,00

  VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) TJEDAN NAZIV TEME

  1. Uvod u kolegij 2. Redoks reakcije 3. Osnove elektrokemije 4. Alkalijski i zemnoalkalijski metali. Tehnološki važni metali 5. Tehnološki materijali današnjice: staklo, cement, keramika 6. I. kolokvij Najčešća goriva današnjice. Kemijski proizvodi u poljoprivredi

  7. Osnove organske kemije. Zasićeni ugljikovodici. 8. Nezasićeni ugljikovodici. 9. II. kolokvij

  10. Aromatski ugljikovodici 11. Alkoholi i eteri. 12. Aldehidi i ketoni 13. Karboksilne kiseline. Esteri 14. Kemijski štetne tvari

  IZVEDBENI PLAN

  I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Programiranje 2

  Studij Preddiplomski studij politehnike Semestar 4. Akademska godina 2015/16 Broj ECTS-a 6 Nastavno opterećenje (P+S+V) 30+0+30

  Vrijeme i mjesto održavanja nastave Predavanja: ponedjeljak, 8,30 – 10,00, 357, Odjel za informatiku Vježbe: srijeda, 10,15 – 11,45, 365, Odjel za informatiku

  Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Ne Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Ana Meštrović

  Kabinet 511

  Vrijeme za konzultacije ponedjeljak 12-13h ili po dogovoru e-mailom

  Telefon 051 / 584 - 716

  e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju Katerina Černjeka

  Kabinet O-417

  Vrijeme za konzultacije utorak od 12-13h ili po dogovoru e-mailom

  Telefon 051 / 584 - 704

  e-mail [email protected]

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

  Algoritmi pretraživanja i sortiranja. Rekurzija. Dinamičko programiranje i primjene. Pristup podijeli pa savladaj. Pokazivači. Dinamička alokacija memorije. Pokazivači i polja. Povezane liste, implementacija reda i stoga.

  OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Student će nakon položenog ispita biti u stanju:

 • oblikovati, kodirati, testirati, ispraviti, čitati i analizirati složenije programe. koristiti napredne tehnike programiranja uključujući odvojeno prevođenje, oblikovanje i kodiranje sučelja/izvedbe, dinamičku alokaciju memorije, manipulaciju pokazivačima i primijeniti i objasniti dinamičku alokaciju memorije primijeniti i objasniti povezane liste objasniti funkcioniranje stoga i reda objasniti rekurziju primijeniti i objasniti algoritme sortiranja i pretraživanja objasniti koncept dinamičkog programiranja

  objasniti tehniku "podijeli i vladaj"

  NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

  Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

  x x X

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

  x

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Predavanja – 1. kolokvij iz teorije 0,5 10

  Predavanja – 2. kolokvij iz teorije 0,5 10

  Predavanja –online kviz 0,5 10

  Vježbe – Domaće zadaće 0,5 10

  Vježbe – kolokvij 2 30

  ZAVRŠNI ISPIT 2 30

  UKUPNO 6 100

  Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

  Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

  OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

  5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

  4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

  3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

  2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

  2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

  1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

  1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

  IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

  1. Julijan Šribar, Boris Motik: Demistificirani C++, Dobro upoznajte protivnika da biste njime ovladali, Element, Zagreb, 2001.

  IZBORNA LITERATURA

  1. Sedgewick, R.: Algorithms in C, Parts 1-4, Fundamentals, Data structures, Sorting, Searching, Addison-Wesley, 1998.

  V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

  Obavezno

  NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

  Nastava, MudRi, e-mail

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  Nastava, MudRi, e-mail

  NAČIN POLAGANJA ISPITA

 • Praktični dio: zadaci se rješavaju na računalu; Teorijski dio: on-line ispit na MudRi

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

  ISPITNI ROKOVI

  Zimski

  Proljetni izvanredni

  Ljetni 15.6. i 29.6.

  Jesenski izvanredni

  7.9. i 14.9.

  VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA)

  DATUM NAZIV TEME

  29.2. Uvodno predavanje, uvjeti kolegija. Uvod u algoritme. Algoritmi pretraživanja.

  2.3. Algoritmi pretraživanja.

  7.3. Algoritmi pretraživanja. Uvod u algoritme sortiranja.

  9.3. Algoritmi sortiranja: mjehuričasto sortiranje, sortiranje spajanjem

  14.3. Algoritmi sortiranja. Analiza složenosti algoritama.

  16.3. Algoritmi sortiranja: sortiranje umetanjem, višestruko sortiranje umetanjem. Kviz 1. (2 boda) Uvod u algoritme. Algoritmi pretraživanja. Algoritmi sortiranja.

  21.3. Rekurzija. Rekurzivni algoritmi sortiranja. Dinamičko programiranje. Pristup podijeli pa savladaj.

  23.3. Rekurzija - uvodni zadaci i jednostavni primjeri. Zadavanje 1. domaće zadaće

  28.3. Uskrsni ponedjeljak.

  30.3. Dinamičko programiranje. Sortiranje spajanjem. Rok za predaju 1. domaće zadaće (5 bodova)

  4.4. 1. kolokvij iz teorije (10 bodova)

  6.4. Dinamičko programiranje.

  11.4. Uvod u pokazivače. Pokazivači i polja.

  13.4.

  Pristup podijeli pa savladaj. Kviz 2. (3 boda) Složenost algoritama. Rekurzija. Dinamičko programiranje. Podijeli pa savladaj.

  18.4. Dinamička alokacija memorije.

  20.4. Sortiranje spajanjem. Brzo sortiranje.

  25.4. Povezane liste

  27.4. Ponavljanje i priprema za kolokvij

  2.5. Stog i red.

  4.5. 1. kolokvij - zadaci (30 bodova)

  9.5. 2. kolokvij iz teorije (10 bodova)

  11.5 Pokazivači - uvodni zadaci i primjeri.

  16.5. Dvostruko povezane liste. Kružne liste.

  18.5.

  Pokazivači i polja. Dinamička alokacija memorije. Kviz 3. (2 boda) Uvod u pokazivače. Pokazivači i polja. Dinamička alokacija memorije.

  23.5. Rad na projektnim zadacima.

 • 25.5.

  Povezane liste - uvodni zadaci. Zadavanje 2. domaće zadaće

  30.5. Rad na projektnim zadacima.

  1.6.

  Povezane liste - implementacija složenijih funkcija (funkcija za pronalaženje elemenata, funkcija kza brisanje elemenata). Rok za predaju 2. domaće zadaće (5 bodova)

  6.6. Rad na projektnim zadacima.

  8.6.

  Implementacija stoga i reda. Ponavljanje i pirprema za završni ispit. Kviz 4 (3 boda) Povezane liste. Stog i red

  IZVEDBENI PLAN

  I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Kvaliteta i zaštita na radu

  Studij Preddiplomski studij politehnike

  Semestar 4.

  Akademska godina 2015/2016.

  Broj ECTS-a 3

  Nastavno opterećenje (P+S+V) 30 + 0 + 15

  Vrijeme i mjesto održavanja nastave Srijedom od 17,15 - 20,00, F - 141

  Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Ne

  Nositelj kolegija Dr.sc.MarkoDunđer, izvanredni profesor

  Kabinet 136

  Vrijeme za konzultacije Četvrtak, 12,00-14,00

  Telefon 051/265-725

  e-mail [email protected]

  Suradnik na kolegiju Goran Salopek Kabinet 136

  Vrijeme za konzultacije po dogovoru Telefon 098 / 945 4649

  e-mail [email protected]

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

  Povijest razvoja i određenje značenja kvalitete proizvoda i usluga. Sustav kvalitete. Normizacija kvalitete: ISO 9000, Demingov krug – PDCA, Dijagram uzroka i posljedica, Metoda prioriteta, Dijagram zašto, zašto i kako, kako, Dijagram tijeka, Histogram, Dijagram raspršenja, korelacija i regresija, Kontrolne karte, Gantogram, Mrežni dijagram, Grafički prikaz kvalitete, Hodogram i ostale metode poboljšanja kvalitete. Struktura norme ISO 9001: 2008. Audit, Auditor.

  Veza između kontrole kvalitete i zaštite na radu. Opći propisi zaštite na radu. Zaštita na radnim mjestima metalske, električarske, drvodjeljske i graditeljske struke. Zaštita od električne struje. Postupci pružanja prve pomoći pri ozljedi na radu. Zaštita na radu u školskim radionicama.

  OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Studenti će biti u stanju organizirati i voditi proces ishođenja certifikata kvalitete (ISO 9000) i biti referent zaštite na radu u proizvodnim i uslužnim djelatnostima tehničke struke.

  NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

  Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

  x x

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

  x

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Pohađanje nastave 0,5 0

  Kontinuirana provjera znanja 1 0,75 35

  Kontinuirana provjera znanja 2 0,75 35

  ZAVRŠNI ISPIT 1 30

 • UKUPNO 3 100

  Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

  Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

  OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

  5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

  4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

  3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

  2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

  2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

  1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

  1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

  IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

  1. Kondić, Ž. (2004.) Kvaliteta i metode poboljšanja, Varaždin, Zrinski d.d. Čakovec

  2. Kondić, Ž. (2002.) Kvaliteta i ISOO 9000, Varaždin, Tiva

  IZBORNA LITERATURA

  1. Oslić, I. (2008.) Kvaliteta i poslovna izvrsnost: pristupi i modeli, Zagreb, M.E.P. Consult

  2. Pavlović, M. (2009.) Zaštita na radu: provedbeni propisi s komentarima i tumačenjima, Zagreb, TIM press;

  Rijeka: Veleučilište u Rijeci

  3. Kondić, Ž. ; Samardžić, I.; Maglić, L.; Čikić, A. Pouzdanost industrijskih postrojenja, Strojarski fakultet u

  Slavonskom Brodu. 2011.

  V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

  Studenti su obvezni pohađati predavanja

  NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

  Preko kabineta, oglasne ploče i e-mailom

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  Kontakt s nastavnikom studenti mogu ostvariti putem adrese elektroničke pošte i putem redovitih tjednih

  konzultacija. Konzultacije su predviđene za četvrtak od 12,00 – 14,00 sati ili po dogovoru.

  NAČIN POLAGANJA ISPITA

  Polaganje kolokvija, te završnog ispita koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

  ISPITNI ROKOVI

  Zimski

  Proljetni izvanredni

  Ljetni 15.6 i 6.7. 2016.

  Jesenski izvanredni

  1.9 i 8.9. 2016.

  VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) TJEDAN NAZIV TEME

  1 Pojam kvalitete, poboljšanje kvalitete, timski pristup poboljšanju kvalitete

  2. ISOO 9000, Demingov krug

  3. Dijagram uzroka i posljedica, Metoda prioriteta

  4. Dijagram: zašto, zašto; Dijagram: kako, kako

  5. Ispitni list, Dijagram tijeka

  6. Histogram, Dijagram raspršenja

  7. Analiza korelacije i regresije

 • 8. Kontrolne karte, Gantogram

  9. Mrežni dijagram, Grafički prikaz kvalitete

  10. Struktura norme ISO 9001: 2008

  11. Audit, Auditor.

  12. Opći propisi zaštite na radu.

  13. Zaštita na radnim mjestima metalske, električarske, drvodjeljske i graditeljske struke. Zaštita na radu u školskim radionicama.

  14.

  Seminarski rad studenata

  Pismene zadaće - Usmeno izlaganje studenata po zadanim temama. PowerPoint prezentacija. Pismena provjera i bodovanje zadataka

  IZVEDBENI PLAN

  I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Ekologija Studij Preddiplomski studij politehnike Semestar 4. Akademska godina 2015/16. Broj ECTS-a 3 Nastavno opterećenje (P+S+V) 30+15+0 Vrijeme i mjesto održavanja nastave Petkom od 12,15 – 15,00, F - 404 Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Da Nositelj kolegija Doc. dr. sc. Lidija Runko Luttenberger

  Kabinet F - 135 Vrijeme za konzultacije Petkom od 11,00 – 12,15

  Telefon e-mail [email protected]

  Suradnik na kolegiju Kabinet

  Vrijeme za konzultacije Telefon

  e-mail

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

  Definicija, razvoj i značaj ekologije. Zaštita okoliša i zaštita prirode. Organizacijske razine prirode. Kruženje tvari i protok energije u ekosustavu. Ekološki čimbenici. Ekološka valencija. Ekosfera i njeni dijelovi. Utjecaj čovjeka na ekosferu. Antropizacija prirode. Globalni ekološki problemi današnjice i njihov utjecaj na biosferu. Temelji zdravstvene ekologije. Fizikalni i kemijski čimbenici okoliša koji utječu na zdravlje. Mutageni i karcinogeni u okolišu. Zdravstvenoekološki standardi. Utjecaj prometa na okoliš.

  OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Nakon odslušanog kolegija studenti moraju znati: a) uočiti važnost ekologije u suvremenom društvu, b) prepoznati antropogene utjecaje na okoliš, c) razumjeti na koji način spriječiti te utjecaje.

  NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

  Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

  x x x x

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Pohađanje nastave 0,5 - Seminarski rad 0,5 20

 • Kontinuirana provjera znanja 1 0,5 25 Kontinuirana provjera znanja 2 0,5 25 ZAVRŠNI ISPIT 1 30 UKUPNO 3 100

  Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

  Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

  OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

  5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

  4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

  3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

  2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

  2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

  1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

  1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

  IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

  1. Odum, E. P., Barrett, G. W., Fundamentals of Ecology, Thomson, 2005. 2. Fanuko, N. Ekologija. Veleučilište u Rijeci. 180 pp. 2005. IZBORNA LITERATURA

  1. Glavač. V. Uvod u globalnu ekologiju. Hrvatska sveučilišna naklada; Ministarstvo zaštite

  okoliša i prostornog uređenja; Pučko otvoreno učilište. Zagreb. 203 pp. 2001. 2. Tyler Miller, G. Jr. Living in the Environment. Thomson Brooks/Cole. Toronto.757 pp. 2004.

  V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE obavezno

  NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA elektroničkom poštom

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA elektroničkom poštom

  NAČIN POLAGANJA ISPITA pismeni

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

  ISPITNI ROKOVI

  Zimski

  Proljetni izvanredni

  Ljetni 24.6.2016. i 8.7.2014. u 16,00

  Jesenski izvanredni

  2.9.2016. i 9.9.2016. u 16,00

  VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) TJEDAN NAZIV TEME

  1. Ekologija kao znanost. Definicija, povijest razvoja ekologije 2. Zadaće ekologije u društvu 3. Zaštita okoliša i zaštita prirode 4. Organizacijske razine prirode 5. Ekološki čimbenici 6. 1. kolokvij Ekosfera.

  7. Atmosfera i hidrosfera

 • 8. Litosfera, pedosfera, biosfera, agrosfera 9. Antropizacija prirode 10. 2. kolokvij Najveći onečišćivači okoliša.

  11. Utjecaj čovjeka na atmosferu. Stanjivanje ozonskog omotača. 12. Globalno zatopljenje. Prekogranično onečišćenje zraka 13. Neradni dan 14. Antropogeni utjecaj na ostale dijelove ekosfere.

  IZVEDBENI PLAN

  I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Elektronika 2

  Studij Preddiplomski studij politehnike

  Semestar 6.

  Akademska godina 2015/2016.

  Broj ECTS-a 4

  Nastavno opterećenje (P+S+V) 30+0+15

  Vrijeme i mjesto održavanja nastave utorkom od 14:15 – 17:00, F - 140

  Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Da

  Nositelj kolegija Prof.dr.sc. Vinko Tomas

  Kabinet F-136, Odsjeku za politehniku

  Vrijeme za konzultacije utorkom od 12:30 – 14:00

  Telefon 099 / 31 32 777

  e-mail [email protected]

  Suradnik na kolegiju

  Kabinet

  Vrijeme za konzultacije

  Telefon

  e-mail

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

  Poluvalni ispravljač, AC-DC konverzija, Poluvalni ispravljač s kondenzatorom, Punovalni ispravljači, Stabilizatori napona (regulatori napona - zener diodni regulatori). Pojačala s povratnom vezom. Pojačala snage. Operacijska pojačala. Pojačala za posebne primjene. Sklopovi s povratnom vezom: Servo pojačala i regulacijski krugovi. Oscilatori. Visokofrekvencijsko zagrijavanje. Sklopovi s prekidačkim djelovanjem. Tiristorske sklopke. Sustavi i sklopovi za napajanje. Sklopovi za prihvat neelektričnih veličina. Poluvodički senzori i njihova primjena.

  OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Nakon završetka predmeta studenti će usvojiti znanja o principima rada, karakteristikama, funkcijama i načinima uporabe elektroničkih sklopova

  NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

  Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

  x x x X

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Pismeni ispit (kolokviji) 1,0 40

  Seminarski rad 1,0 30

  ZAVRŠNI ISPIT 2,0 30

  UKUPNO 4 100

  Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

  Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

  OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

  5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

 • 4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

  3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

  2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

  2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

  1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

  1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

  IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

  1. 1. J. Grilec, D. Zorc, Osnove elektronike, ŠK, Zagreb, 1993. 2. P. Biljanović, Elektronički sklopovi, zbirka zadataka, ŠK, Zagreb, 1989.

  IZBORNA LITERATURA

  1 O. Limann, Elektronika na lak način, Tehnička knjiga, Zagreb, 1980.

  V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

  Pohađanje nastave je obavezno. Nastavnik vodi evidenciju o pohađanju nastave te o redovitom izvršavanju obveza za svakog studenta.

  NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

  Sve informacije relevantne za kolegij studenti će dobiti putem oglasne ploče pri Odsjeku za politehniku ili preko tajnice Odsjeka za politehniku. Osim toga sve relevantne informacije studentima će se proslijediti na fakultetsku adresu elektroničke pošte, a najvažnije obavijesti će se postavljati i na fakultetsko web-sjedište.

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  Kontakt s nastavnikom studenti mogu ostvariti putem elektroničke pošte ([email protected]) i putem redovitih tjednih konzultacija. Iznimno i na broj mob.tel. 099/31 32 777

  NAČIN POLAGANJA ISPITA

  1. Pismeni ispit (kolokviji) Provjere usvojenih znanja obavljaju se kroz jedan kolokvij (pitanja iz teorije i rješavanj zadataka s elektroničkim sklopovima). Kolokvij se boduje u rasponu od 0-25 bodova. Student na ovaj način može skupiti najviše 25 bodova. 2. Seminarski rad Seminarski rad je kraća obrada zadane teme, koji studenti izrađuju samostalno. Izvodi se kao domaća zadaća, a predaje se u papirnatom obliku (umetanjem u omot vježbi) i u elektroničkom obliku (putem elektroničke pošte). Najveći ukupni broj bodova je 20, a seminarski rad se procjenjuje kroz dvije metode procjenjivanja: a) razina kakvoće seminarskog rada – u rasponu od 0-25 bodova procjenjuju se slijedeći elementi: primjerenost sadržaja odabranoj temi, kakvoća strukturiranja i sistematizacije sadržaja, formalno pridržavanje pravilima za izradu rada, terminološka i jezična korektnost. Svaka podkategorija može nositi 0-5 boda; b) prezentacija rada u metodičkom smislu – u rasponu od 0-5 boda. U ocjenjivanju, preko obrazaca za praćenje i ocjenjivanje nastave, sudjeluju i studenti. 3. Završni ispit Na završnom ispitu student može postići najviše 50 bodova.

  PRIDRŽAVANJE DOGOVORENIM ROKOVIMA Rokove za kolokvije zajednički dogovaramo u tjednu kada nemate druge kolokvije. Završni ispit održava se prema rasporedu rokova (vidi oglasnu ploču) u vremenskom periodu predviđenom za završne ispite.

  ISPITNI ROKOVI

  Zimski

  Proljetni izvanredni

  Ljetni 14.06. i 05.07.2016

  Jesenski izvanredni

  13.09.2016

  VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) TJEDAN NAZIV TEME

  1. Ispravljači

  2. Stabilizatori napona (regulatori napona - zener diodni regulatori).

  3. Pojačala s povratnom vezom.

  4. Pojačala snage. Kaskadni spojevi pojačala

  5. Operacijska pojačala. Pojačala za posebne primjene.

  6. Sklopovi s povratnom vezom: Servo pojačala i regulacijski krugovi.

  7. I. kolokvij

  8. Frekvencijske karakteristike i stabilnost sklopova s negativnom povratnom vezom

  9. Diferencijsko pojačalo, Pojačala snage,

  10. Sinusoidni oscilatori, Visokofrekvencijsko zagrijavanje

  11. Sklopovi s prekidačkim djelovanjem, Tiristorske sklopke

 • 12. Sustavi i sklopovi za napajanje, Sklopovi za prihvat neelektričnih veličina

  13. Utjecaj nelinearnih karakteristika komponenata na rad sklopova

  14. Poluvodički senzori i njihova primjena. Završno predavanje, repetitorij, ponavljanje i priprema za završni ispit.

  IZVEDBENI PLAN

  I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Praktikum električnih strojeva

  Studij Sveučilišni preddiplomski studij politehnike

  Semestar 6.

  Akademska godina 2015./2016.

  Broj ECTS-a 3

  Nastavno opterećenje (P+S+V) 15 + 30 + 0

  Vrijeme i mjesto održavanja nastave Četvrtkom od 12:15h do 15:00h, F-101

  Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Ne

  Nositelj kolegija mr. sc. Gordan Đurović, v. pred.

  Kabinet F-219/F-135

  Vrijeme za konzultacije Petkom od 13:00h do 15:00h

  Telefon 051/265-606

  e-mail [email protected]

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

  Istosmjerni električni strojevi. Izrada jednostavnog modela rotora. Istosmjerni motor – pokretanje i rad, Istosmjerni generator – pokretanje i rad. Indukcijski motor – Električno brojilo. Transformatori. Koračni motori. Primjena koračnih motora u mobilnoj robotici. Pokretanje motora primjenom Programirljivih Logičkih Kontrolera – PLC.

  OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Nakon završetka predmeta studenti će biti sposobni argumentirano objasniti principe izgradnje i rada električnih motora, te će usavršiti sposobnosti rješavanja problema do kojih može doći prilikom rada s električnim motorima.

  NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

  Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

  x x x

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

  x

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Pohađanje nastave 1 0

  Uspješna izrada svih vježbi 1 40

  Konrinuirana provjera znanja 1 60

  UKUPNO 3 100

  Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta).

  Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

  OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

  5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

  4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

  3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

  2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

  2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

  1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

  1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

  IV. LITERATURA

 • OBVEZNA LITERATURA

  1. G. Salopek, G. Đurović: Praktikum električnih strojeva, skripta, FFRi, Rijeka, 2014.

  IZBORNA LITERATURA

  1. R. Wolf: Osnove električnih strojeva, ŠK d.d., Zagreb, 1995.

  V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU

  POHAĐANJE NASTAVE

  Pohađanje nastave je obavezno. Nastavnik vodi evidenciju o pohađanju nastave za svakoga studenta.

  NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

  Sve informacije studenti će dobiti od predmetnog nastavnika na predavanjima te putem oglasne ploče Odsjeka za politehniku.

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  Predmetni se nastavnik može kontaktirati putem e-maila: [email protected]

  NAČIN POLAGANJA ISPITA

  Nema ispita iz predmeta.

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

  ISPITNI ROKOVI

  Zimski

  Proljetni izvanredni

  Ljetni nema ispita iz predmeta

  Jesenski izvanredni

  nema ispita iz predmeta

  VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

  03. 03. 2016. Izrada jednostavnog modela rotora

  10. 03. 2016. Istosmjerni motor – pokretanje i rad

  17. 03. 2016. Istosmjerni generator – pokretanje i rad

  31. 03. 2016. Nadoknada propuštenih vježbi – istosmjerni električni strojevi

  07. 04. 2016. Indukcijski motor – Električno brojilo

  14. 04. 2016. Transformator

  21. 04. 2016. Koračni motori

  12. 05. 2016. Mobilni robot – upravljanje pomoću koračnih motora

  02. 06. 2016. Nadoknada propuštenih vježbi – izmjenični električni strojevi

  IZVEDBENI PLAN

  I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Osnove poduzetništva

  Studij Preddiplomski studij politehnike

  Semestar 6.

  Akademska godina 2015/2016.

  Broj ECTS-a 3

  Nastavno opterećenje (P+S+V) 30 + 15 + 0

  Vrijeme i mjesto održavanja nastave Srijedom od 10,15 – 13,00, F - 141

  Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Ne

  Nositelj kolegija Dr. sc. Stjepan Staničić, izv. prof.

  Kabinet

  Vrijeme za konzultacije Srijedom iza predavanja

  Telefon

  e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju

  Kabinet

  Vrijeme za konzultacije

  Telefon

  e-mail

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

 • SADRŽAJ KOLEGIJA

  Upoznavanje teorije i prakse poduzetništva i njegove važnosti za društveni i ekonomski razvoj. Pojmovno i sadržajno određenje poduzetništva, poduzetnika i poduzeća. Upoznavanje malog poduzeća i modela poduzetništva. Poduzetnički proces i oblici organiziranja malog gospodarstva kao što su obrt, trgovačko društvo, obiteljsko poduzetništvo i poduzetništvo mladih. Menadžment i poslovanje malog poduzeća. Osnove menadžmenta i vođenja. Područje rada, karakteristike, funkcije i kompetencije poduzetnika. Ljudski potencijal, struktura i važnost za uspjeh poduzetništva. Poslovanje malog poduzeća: čimbenici poslovanja, kombiniranje čimbenika proizvodnje, jednostavni poslovni proces kao skup aktivnosti koje se sastoje od nabave, proizvodnje, prodaje u kojima se koriste financijski resursi. Rezultati i mjerila uspješnosti poslovanja.

  OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Nakon usvojenih sadržaja kolegija studenti će biti sposobni razumjeti i koristiti osnovne pojmove i procese poduzetništva te samostalno osmisliti proces osnivanja i vođenja malog poduzeća.

  NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

  Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

  x x

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

  x

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Pohađanje nastave 0,5 0

  Kontinuirana provjera znanja 1 0,75 35

  Kontinuirana provjera znanja 2 0,75 35

  ZAVRŠNI ISPIT 1 30

  UKUPNO 3 100

  Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX ( 30 do 39,9 na

  preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

  Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

  OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

  5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

  4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

  3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

  2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

  2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

  1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

  1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

  IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

  1. Buble, M., Kružić, D. (2006.) Poduzetništvo: realna sadašnjost i izazov budućnosti. Split: Arak – Omiš.

  2. Bistričić, A. (2007.) Poduzetništvo. Rijeka: Pomorski fakultet.

  3. Šipić, N. i Najdanović. Z (2012.) Osnove poduzetništva. Zagreb: Visoka poslovna škola.

  IZBORNA LITERATURA

  1. Škrtić, M. (2008.) Osnove poduzetništva i menadžmenta. Karlovac: Veleučilište u Karlovcu.

  2. Švaljek, L. (2013.) Kako započeti poduzetničku djelatnost. Zagreb: Hrvatska gospodarska komora https://www.hgk.hr/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/poduz_dj_2013_hr.pdf

  3. Od ideje do profita (2012.) Zagreb: Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo, Hrvatski savez inovatora. http://ticri.hr/Od%20ideje%20do%20profita.pdf

  4. Vodič za mala i srednja trgovačka društva (2003.) Zagreb: Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo, HGK http://www.tenis-as.com/download-eknjige/vodic-za-mala-i-srednja-trgovacaka-drustva.pdf

  V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

  Studenti su obvezni pohađati predavanja

  NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

  Oglasna ploča i e-mail

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  e-mail

  NAČIN POLAGANJA ISPITA

  https://www.hgk.hr/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/poduz_dj_2013_hr.pdfhttp://ticri.hr/Od%20ideje%20do%20profita.pdfhttp://www.tenis-as.com/download-eknjige/vodic-za-mala-i-srednja-trgovacaka-drustva.pdf

 • Studenti su obvezni pohađati predavanja, izraditi i prezentirati seminarski rad te polagati ispit. Ispit je usmeni.

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima.

  ISPITNI ROKOVI

  Zimski

  Proljetni izv.

  Ljetni 15. i 29.6.2016. u 10,00

  Jesenski izv. 7. i 14.9.2016. u 10,00

  VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) TJEDAN NAZIV TEME

  1. Teorija i praksa poduzetništva i njegova važnost za društveni i ekonomski razvoj

  2. Pojmovno i sadržajno određenje poduzetništva, poduzetnika i poduzeća

  3. Malo poduzeće i modeli poduzetništva

  4. Poduzetnički procesi i oblici organiziranja malog gospodarstva

  5. Menadžment i poslovanje malog poduzeća.

  6. Osnove menadžmenta i vođenja

  7. Područje rada, karakteristike, funkcije i kompetencije poduzetnika

  8. Ljudski potencijal, struktura i važnost za uspjeh poduzetništva

  9. Poduzetnički proces – transformacija poslovne ideje u realnost

  10. Oblici organiziranja malog gospodarstva – obrt i trgovačko društvo

  11. Oblici organiziranja malog gospodarstva – obiteljsko poduzetništvo i poduzetništvo mladih

  12. Poslovanje malog poduzeća – čimbenici poslovanja, financijski materijalni i ljudski

  13. Poslovanje malog poduzeća – oblikovanje proizvoda od ideje do komercijalizacije

  14. Poslovanje malog poduzeća – prodaja i marketing mjerila, uspješnosti poslovanja kao što su profitabilnost, likvidnost i dr.

  IZVEDBENI PLAN

  I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Praktikum strojne obrade materijala

  Studij Preddiplomski studij politehnike

  Semestar 6.

  Akademska godina 2015/2016.

  Broj ECTS-a 3

  Nastavno opterećenje (P+S+V) 0+0+45

  Vrijeme i mjesto održavanja nastave Utorkom od 17:15 – 20:00, F - 102 / F - 404

  Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Ne

  Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Marko Dunđer

  Kabinet F - 136

  Vrijeme za konzultacije Prema dogovoru

  Telefon

  e-mail [email protected]

  Suradnik na kolegiju Goran Salopek

  Kabinet F – 136

  Vrijeme za konzultacije Prema dogovoru

  Telefon 098/945-4649

  e-mail [email protected]

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

  Osnovne upute o strojnoj obradi materijala, te načinu programiranja CNC tokarskog stroja. Izvođenje simulacije obrade materijala na simulatoru CNCSimulator Pro. Priprema alata te tokarenje na školskom tokarskom stroju EMCO COMPACT 5 CNC.

  OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Razviti kod studenata vještine rukovanja i operacija obrade materijala na univerzalnim alatnim strojevima. Osposobiti studenta za samostalno simuliranje i programiranje odabranih radnih operacija i izvođenje obrade

 • materijala na CNC tokarilici.

  NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

  Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

  x x

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

  x x

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Pohađanje nastave 1,0 0 Aktivnost na vježbama 1,0 70 Završni samostalni rad 1,0 30 UKUPNO 3,0 100

  Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

  Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

  OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

  5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

  4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

  3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

  2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

  2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

  1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

  1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

  IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

  1. Upute za EMCO COMPACT 5 2. CNC Scripta s dodatkom fotokopiranog materijala za rad na CNC tokarilici (Dr. sc. Ivan Mrakovčić 2002.)

  IZBORNA LITERATURA

  1. B. Pioletti, E. Zaccara, Sistemi programmabili per macchine utensili CN, Giiunti Industrie Grafiche S.p.A.

  Stabilimento di Proto, Firenza, 1996.

  V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

  Pohađanje nastave je obavezno. Nastavnik vodi evidenciju o pohađanju nastave za svakoga studenta.

  NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

  Sve informacije relevantne za kolegij studenti će dobiti putem oglasne ploče pri Odsjeku za politehniku ili preko tajnice Odsjeka za politehniku. Osim toga sve relevantne informacije studentima će se proslijediti na fakultetsku adresu elektroničke pošte, koju studenti obvezno moraju otvoriti, a najvažnije obavijesti će se postavljati i na fakultetsko web-sjedište.

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  Kontakt s nastavnikom studenti mogu ostvariti putem adrese elektroničke pošte i putem redovitih tjednih konzultacija (navedenih u točki I).

  NAČIN POLAGANJA ISPITA

  Kontinuirano pohađanje nastave i uspješna izrada završnog rada.

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  ISPITNI ROKOVI

  Zimski

  Proljetni izvanredni

  Ljetni Nema ispitnih rokova

  Jesenski izvanredni Nema ispitnih rokova

  VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) TJEDAN NAZIV TEME

 • 1. Upoznavanje s univerzalnom i CNC tokarilicom te simulatorom obrade CNCSimulator Pro

  2. Povijest alatnih strojeva, posebno CNC tokarilica i CNC simulatora

  3. Osnove rada na CNCSimulator Pro

  4. Vježba simuliranja bušenja i tokarenja

  5. Dokumentacija potrebna za rad

  6. Vježba simuliranja glodanja

  7. Vježba simuliranja 3D ekstrudiranja

  8. Početni rad na stroju EMCO COMPACT 5, Struktura programa, Programiranje

  9. Režimi rada na CNC tokarilici

  10. Testiranje programa dijagramom puta alata, Testiranje programa dijagramom puta alata

  11. Priprema konkretnoga zadatka 1

  12. Izrada konkretnoga zadatka na CNC tokarilici 1

  13. Priprema konkretnoga zadatka 2

  14. Izrada konkretnoga zadatka na CNC tokarilici 2

  IZVEDBENI PLAN

  I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Strojarska tehnologija 2

  Studij Preddiplomski studij politehnike

  Semestar 6.

  Akademska godina 2015/16.

  Broj ECTS-a 5

  Nastavno opterećenje (P+S+V) 30+0+30

  Vrijeme i mjesto održavanja nastave Srijedom od 13,15-17,00, F - 136

  Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Ne Nositelj kolegija Dr.sc.MarkoDunđer, izvanredni profesor

  Kabinet 136 Vrijeme za konzultacije Četvrtak, 12,00-14,00

  Telefon 051/265-725

  e-mail [email protected]

  Suradnik na kolegiju Goran Salopek

  Kabinet 136

  Vrijeme za konzultacije po dogovoru

  Telefon 098 / 945 4649

  e-mail [email protected]

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

  Predmet obuhvaća sedam dijelova. U prvom, uvodnom dijelu, proširene su podloge za potrebe šireg sagledavanja netradicionalnih postupaka strojarske tehnologije - elementarnim osnovama (a) ekonomije proizvodnih procesa i optimalizacije, te (b) senzora, aktuatora, automatizacije i robotike. Drugi dio obrađuje postupke metalurgije praha (prah, sinteriranje, proizvodni postupci). U trećem dijelu su obuhvaćeni postupci izrade keramičkih proizvoda (keramike i stakla, proizvodni postupci), u četvrtom postupci izrade proizvoda od polimera (plastomeri, duromeri, elastomeri, proizvodni postupci) i petom dijelu postupci izrade proizvoda od kompozita (kompoziti s polimernom, keramičkom i metalnom matricom, proizvodni postupci). Šesti dio obrađuje postupke inženjerstva površina (površine, postupci povećavanja tvrdoće površine, postupci formiranja termičkih zapreka, postupci zaštite od korozije), a sedmi dio je posvećen novim tehnologijama: brza izrada proizvoda i reverzibilno inženjerstvo, mikroproizvodnja i nanoproizvodnja.

  OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Nakon završetka predmeta studenti će biti sposobni odabirati pogodne postupke novijih strojarskih tehnologija u cilju poboljšanje kvalitete strojarskih proizvoda.

  NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

  Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

  x x x x

  Multimedija i internet Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

  x

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Pohađanje nastave 0,5 0

  Kontinuirana provjera znanja 1 0,75 35

 • Kontinuirana provjera znanja 2 0,75 35

  ZAVRŠNI ISPIT 3 30

  UKUPNO 5 100

  Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E.(prema prikazu ispod ovog teksta)

  Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

  OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

  5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

  4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

  3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

  2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

  2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

  1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

  1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

  IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

  1. Kolumbić Z., Dunđer M., Samardžić I. Strojarska tehnologija II, 2010.

  2. Cukor G., Proizvodne tehnologije, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2001.

  IZBORNA LITERATURA

  1. Kalpakjian S., SchmidS.R.: Manufacturing Engineering and Technology, 5th edition – Power Point presentation; http://www.nd.edu/~manufact/MPEM.html. University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana, USA.

  2. Kalpakjian S., SchmidS.R.: Manufacturing Processes for Engineering Materials, 5th edition – Power Point presentation; http://www.nd.edu/~manufact/MPEM.html,Universityof Notre Dame, Notre Dame, Indiana, USA

  3. Groover, Mikell P.: Fundamentals of modern manufacturing, 3rd edition, Lehigh University, John Wiley & Sons, inc. Danvers, USA 2009.

  Opaska: Ovisno o odabranim temama za izradu seminarskih, zadataka i polaganje kolokvija, studenti dobivaju

  daljnju dopunsku literaturu

  V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

  Pohađanje nastave odnosno, praktikuma je obavezno. Nastavnik vodi evidenciju o pohađanju praktikuma te o redovitom izvršavanju obveza praktikuma, za svakog studenta. Pravovremeno izvršavanje obveza praktikuma (vježbe, seminari i aktivno sudjelovanje u praktikumu) istovjetno je urednom pohađanju nastave.

  NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

  Sve informacije relevantne za kolegij studenti će dobiti putem oglasne ploče pri Odsjeku za politehniku ili preko tajnice Odsjeka za politehniku. Osim toga sve relevantne informacije studentima će se proslijediti na fakultetsku adresu elektroničke pošte, koju studenti obvezno moraju otvoriti, a najvažnije obavijesti će se postavljati i na fakultetsko web-sjedište.

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  Kontakt s nastavnikom studenti mogu ostvariti putem adrese elektroničke pošte i putem redovitih tjednih konzultacija. Konzultacije su predviđene za četvrtak od 12,00 – 14,00 sati ili po dogovoru.

  NAČIN POLAGANJA ISPITA

  Polaganje kolokvija, te završnog ispita koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

  ISPITNI ROKOVI

  Zimski

  Proljetni izvanredni

  Ljetni 15.6. i 6.7.2016.

  Jesenski izvanredni

  1.i 8.9.2016.

  http://www.nd.edu/~manufact/MPEM.htmlhttp://www.nd.edu/~manufact/MPEM.html,

 • VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) TJEDAN NAZIV TEME

  1. Uvodne napomene vezane za strojarsku tehnologiju II. Automatizacija - mehatronika, robotika, senzori i aktuatori.

  2. Seminarski rad studenata - Upoznavanje s naputcima za izradu seminarskih radova - zadavanje tema i potrebna literatura

  3. Metalurgija praha - vrste praha i proizvodna svojstva praha, klasifikacija postupaka metalurgije praha, prešanje u kalupu.

  4. Metalurgija praha - sinteriranje, izostatičko prešanje, injekcijsko prešanje, Thixomoulding® postupak, oblikovanje naštrcavanjem i kovanje praha.

  5. Osnove proizvodnje keramičkih proizvoda - postupci lijevanja u forme, ekstruzije, prešanja i rotacijskog oblikovanja

  6. Proizvodnja staklenih proizvoda - proizvodnja ravnog stakla, staklenih boca, cijevi, prešanje i centrifugalno lijevanje stakla.

  7. Izrada proizvoda od polimera - kontinuirani proizvodni postupci Pismene zadaće - Pismena provjera i bodovanje zadataka

  8. Izrada proizvoda od polimera - ciklični proizvodni postupci lijevanje, istiskivanje, srašćivanje.

  9. Kompoziti - osnove izrade proizvoda od kompozita, postupci izrade s polimernom matricom.

  10. Kompoziti - postupci izrade s keramičkom matricom, postupci izrade s metalnom matricom.

  11. Inženjerstvo površina - osnove inženjerstva površina, konverzijske prevlake.

  12. Inženjerstvo površina - filmovi, slojevi, procesi inženjerstva površina.

  13. Nove tehnologije - osnove novih tehnologija, brza izrada proizvoda

  14. Nove tehnologije - reverzibilno inženjerstvo, mikroproizvodnja i nanoproizvodnja.

  IZVEDBENI PLAN

  I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Automatika

  Studij Preddiplomski studij politehnike

  Semestar 6.

  Akademska godina 2015./2016.

  Broj ECTS-a 5

  Nastavno opterećenje (P+S+V) 30 + 0 + 15

  Vrijeme i mjesto održavanja nastave petkom od 8:15h do 11:00h, F-140

  Mogućnost izvođenja na stranom jeziku NE

  Nositelj kolegija mr. sc. Gordan Đurović, v. pred.

  Kabinet F-219/F-135

  Vrijeme za konzultacije petak 13:00h do 15:00h

  Telefon 051/265-606

  e-mail [email protected]

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

  Uvod u automatizaciju. Strategije upravljanja: upravljanje, regulacija. Matematički alati za analizu sistema upravljanja. Prijenosna funkcija i blok dijagram. Struktura sustava upravljanja. Vladanje regulacijskih uređaja, regulacijski uređaji (osjetila, pretvornici, pojačala, usporednici, regulatori, postavni pogoni i postavni članovi). Djelovanja regulacijskih uređaja. Projektiranje sustava automatske regulacije. Stabilnost sustava automatske regulacije. Računalni sustavi upravljanja. Sustavi s automatskim upravljanjem (mobilni roboti, vjetroelektane, dizala i sustavi dizala). Osnove programirljivih logičkih kontrolera - PLC-a.

  OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Nakon završetka predmeta studenti će biti sposobni argumentirano opisati različite pristupe automatskom upravljanju sustavima, te će usvojiti sposobnosti rješavanja problema.

  NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

  Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

  x x x

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Vježbe

  x

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Pohađanje nastave 0,5 0

  Uspjeh na 1. kolokviju 1 20

  Uspjeh na 2. kolokviju 1 20

 • Seminar iz PLC-a 1 30

  ZAVRŠNI ISPIT 1,5 30

  UKUPNO 5 100

  Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

  Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

  OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

  5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

  4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

  3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

  2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

  2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

  1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

  1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

  IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

  1. T. Šurina, Automatska regulacija, Školska knjiga Zagreb,1996. 2. J. Božičević, Temelji automatike 1 i 2, ŠK, Zagreb, 1988.

  IZBORNA LITERATURA

  1. C. A. Smith and A. B. Corripio, Principles and Practice of Automatic Process Control, John Wiley&Sons, New York 1997.

  2. T. Burton, D. Sharpe, N. Jenkins, E. Bossanyi: Wind energy handbook, John Wiley&Sons, England 2001. 3. G. R. Strakosch: The vertical transportation handbook, John Wiley&Sons, Canada, 1998.

  V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

  Studenti su obvezni pohađati nastavu u najmanjem iznosu od 70% ukupnog broja sati direktne nastave.

  NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

  Sve informacije studentima nalaze se na službenim stranicama predmeta na mudri.uniri.hr.

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  Predmetni se nastavnik može kontaktirati putem e-maila: [email protected]

  NAČIN POLAGANJA ISPITA

  Na temelju postignutih rezultata tijekom semestra određuju se individualni zadaci za usmeni dio ispita iz područja gradiva koja su slabije riješena na kolokvijima te seminarskoga rada.

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

  ISPITNI ROKOVI

  Zimski -

  Proljetni izvanredni

  -

  Ljetni 13. lipnja 2016. godine u 9:00h; 4. srpnja 2016. godine u 9:00h

  Jesenski izvanredni

  1. ili 8. rujna 2016. godine u 9:00h

  VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

  04.03.2016. Uvodno predavanje. Povijest razvoja automatike. Klasifikacija i prikaz sustava automatskog upravljanja.

  11.03.2016. Matematičko modeliranje procesa (matematički zapis diferencijalnim jednadžbama, prikaz pomoću blok dijagrama).

  18.03.2016. Metode dinamičke analize sustava (standardne pobudne funkcije, osnovni članovi složenih sustava). Klasični regulacijski uređaji (PID regulator, proračun parametara PID regulatora).

  08.04.2016. 1. kolokvij – matematičko modeliranje procesa, klasični regulacijski uređaji

  15.04.2016. Vjetroelektrane (vjetar kao izvor energije, aerodinamika, koncept pogonskog i rotirajućeg diska, teorija zamaha, Betovo ograničenje)

  22.04.2016. Dizala (osnove sustava, vremenski zahtjevi, upravljanje sustavima osobnih dizala)

 • 29.04.2016. Eskalatori i pokretne stepenice. Upravljanje motorima u dizalima i eskalatorima.

  06.05.2016. Programirljivi logički kontroleri - PLC (osnove sustava, principi programiranja, primjeri programa)

  13.05.2016. 2. kolokvij – sustavi s automatskim upravljanjem

  20.05.2016. Mobilni roboti (osnove mobilne robotike, Edukacijski Mobilni Robot, Mobilni robot tvrtke Ridgesoft - dijelovi i programiranje)

  27.05.2016. Mobilni roboti (izrada programa – praktični rad studenata u grupama)

  03.06.2016. 3. kolokvij – regulacija i upravljanje mobilnim robotima

  Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Akademska 2015./2016. godina

  ARHITEKTURA I ORGANIZACIJA RAČUNALA Studij: Preddiplomski studij informatike/ Preddiplomski studij informatike – dvopredmetni/ Preddiplomski studij politehnike Godina i semestar: 1. godina, 1. semestar Web stranica predmeta: http://mudri.uniri.hr/ ECTS bodovi: 5/ 3 Nastavno opterećenje: 2+2 Nositelji predmeta:

  Prof. dr. sc. Ivo Ipšić, redoviti profesor e-mail: [email protected] web stranica: http://mudri.uniri.hr/ Ured: Radmile matejčić 2, soba 514 Vrijeme konzultacija: četvrtkom 9.00 – 10.00

  Asistent:

  dr. sc. Miran Pobar e-mail: [email protected] web stranica: http://mudri.uniri.hr/ Ured Radmile matejčić 2, soba 521 Vrijeme konzultacija: po dogovoru, e-mailom

  http://mudri.uniri.hr/http://mudri.uniri.hr/http://mudri.uniri.hr/

 • ARHITEKTURA I ORGANIZACIJA RAČUNALA

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

  Razvijanje sposobnosti analize, sinteze i rješavanja problema.

  Korespodentnost i korelativnost programa

  Program kolegija povezan je sa svim budućim kolegijima tijekom studija Informatike.

  Okvirni sadržaj predmeta

  Klasifikacija arhitektura računala. Model von Neumannova računala. Građa jednostavnog mikroprocesora: Upravljačka jedinica, Aritmetičko–logička jedinica. Mikroprogramirana upravljačka jedinica. Izvršavanje instrukcija zamišljenog mikroprocesora. Ulazno-izlazni sustavi računala. Obrada prekida i iznimaka. Memorijski sustavi. Priručna memorija. Virtualna memorija. Arhitektura 8, 16, 32, 64-bitnih mikroprocesora. Arhitekture RISC i CISC. Programiranje i primjeri za 8 i 16-bitne mikroprocesore.

  Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

  Predavanja, vježbe, konzultacije, e-učenje.

  Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

  1. S. Ribarić. “Građa računala", Algebra d.o.o., Zagreb, 2011.

  2. S. Ribarić. Naprednije arhitekture mikroprocesora, Element Zagreb, 1997.

  Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

  1. J. L. Hennessy, D. A. Patterson. “Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface“, Morgan Kaufmann Pub., San Mateo, 2013.

  Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

  Kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete Odjela za informatiku.

  Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Ne

 • R. BR. OČEKIVANI ISHODI

  1. Znati opisati principe izvršavanja instrukcija mikroprocesora.

  2. Znati pisati jednostavne programe u asembleru.

  3. Razumjeti memorijsku hijerarhiju računalnih sustava.

  4. Razumjeti principe rada različitih arhitektura RISC i CISC procesora.

 • AKTIVNOSTI I OCJENJIVANJE STUDENATA

  VRSTA AKTIVNOSTI

  ECTS ISHODI UČENJA

  SPECIFIČNA AKTIVNOST

  METODA PROCJENJIVANJA

  BODOVI MAX.

  Pohađanje nastave

  1 1-4 0

  Aktivnost u nastavi

  1 1-4 Rješavanje Problemskih zadataka

  Vrednovanje točnosti i potpunosti +10

  Kontinuirana provjera znanja

  0.5 1-4 4 domaće zadaće (online)

  Vrednovanje točnosti i potpunosti 20

  Kontinuirana provjera znanja

  0.5 1-4 kviz (online) Vrednovanje točnosti i potpunosti 20

  Kontinuirana provjera znanja

  1 1-3 1 kolokvij Vrednovanje točnosti i potpunosti 30

  Pismeni ispit 2 1-4 Vrednovanje točnosti i potpunosti 30

  UKUPNO 110

  Obveze i vrednovanje studenata

  1. Pohađanje nastave

  Pohađanje nastave je obavezno i nastavnik vodi evidenciju pohađanja za svakoga studenta. Student treba prisustvovati na 70% ukupne nastave (predavanja i vježbe). Predavanja i vježbe se izvode u bloku od 2 sata prema tablici u nastavku. Osim prisustvovanja klasičnoj nastavi na predavanjima i vježbama studenti su dužni koristiti sustav za učenje MudRi (http://mudri.uniri.hr/). 2. Aktivnost na nastavi

  Rješavanjem problemskih zadataka na vježbama studenti mogu skupiti maksimalno 10 dodatnih bodova. 3. Kontinuirana provjera znanja

  Tijekom semestra studenti rješavaju 4 domaće zadaće online preko sustava mudri, koje ukupno nose 20 bodova (svaka zadaća po 5 bodova). Organizirat će se jedan online kviz koji uključuje teorijske sadržaje i problemske zadatke iz vježbi. Kviz nosi maksimalno 20 bodova. Tijekom semestra piše se kolokvij koji uključuje teorijske sadržaje i problemske zadatke iz vježbi i nosi maksimalno 30 bodova. Ocjena iz kolegija

  Završni ispit

  Na prethodno opisani način (aktivnosti) studenti mogu skupiti najviše 70 ocjenskih bodova.

  Studenti koji su skupili najmanje 40 ocjenskih bodova, mogu pristupiti završnom ispitu.

  Završni ispit nosi udio od maksimalno 30 ocjenskih bodova, a smatra se položenim samo ako na njemu student postigne minimalno 50%-ni uspjeh (ispitni prag je 50% uspješno riješenih zadataka).

  http://mudri.uniri.hr/

 • Ukoliko je završni ispit prolazan, skupljeni bodovi će se pribrojati prethodnima i prema ukupnom rezultatu formirati će se pripadajuća ocjena. U suprotnom, student ima pravo pristupa završnom ispitu još 2 puta (ukupno do 3 puta).

  Popravni ispit

  Studenti koji su skupili 30-39,9 ocjenskih bodova ocjenjuju se ocjenom FX (nedovoljan) i pristupaju popravnom ispitu. Studenti iz te skupine imaju pravo pristupa popravnom ispitu ukupno do 3 puta

  Smatra se da su studenti uspješno položili popravni ispit ako su ostvarili minimalno 50%-ni uspjeh (ispitni prag je 50% uspješno riješenih zadataka).

  Popravni ispit nosi udio od najviše 10 ocjenskih bodova što znači da, bez obzira na stupanj postignuća tj. broj riješenih zadataka, studenti ne mogu nakon popravnog ispita dobiti ocjenu veću od ocjene E (dovoljan).

  Konačna ocjena

  Donosi se na osnovu zbroja svih bodova prikupljenih tijekom izvođenja nastave prema sljedećoj skali:

  A – 80% - 100% (ekvivalent: izvrstan 5) B – 70% - 79,9% (ekvivalent: vrlo dobar 4) C – 60% - 69,9% (ekvivalent: dobar 3) D – 50% - 59,9% (ekvivalent: dovoljan 2) E – 40% - 49,9% (ekvivalent: dovoljan 2)

  Studentu koji položi popravni ispit uvijek se upisuje ocjena E (dovoljan 2), a postotak se formira tako da se bodovima prikupljenim na nastavi pribroji 10 bodova koliko vrijedi uspješno položen popravni ispit.

  Ispitni rokovi Redoviti: 20.6.2016. i 4.7. 2016. Izvanredni: 1.9.2016.i 15.9.2016.

 • RASPORED NASTAVE U AKADEMSKOJ GODINI 2015./2016. – ljetni (I) semestar

  Datum/tjedan Vrijeme Prostor Tema Nastava Izvođač

  3.3. / I 10-12 028 Uvod/Turingov stroj. P prof.dr.sc. Ivo Ipšić

  4.3. / I 12-14 028 Uvod/Turingov stroj V dr.sc. Miran Pobar

  10.3. / II 10-12 028 Von Neumannov model računala

  P prof.dr.sc. Ivo Ipšić

  11.3. / II 12-14 028 Građa mikroprocesora/ 1. domaća zadaća

  V dr.sc. Miran Pobar

  17.3. / III 10-12 028 Modeli RISC i CISC P prof.dr.sc. Ivo Ipšić

  18.3. / III 12-14 028 Izvršavanje instrukcija V dr.sc. Miran Pobar

  24.3. /IV 10-12 028 Zbirni jezik. P prof.dr.sc. Ivo Ipšić

  25.3.. / IV 12-14 028 MIPS arhitektura V dr.sc. Miran Pobar

  31.3. / V 10-12 028 Skup instrukcija i načini adresiranja za mikroprocesor MIPS.

  P prof.dr.sc. Ivo Ipšić

  1.4. / V 12-14 028 Instrukcije MIPS procesora V dr.sc. Miran Pobar

  7.4. / VI 10-12 028 Primjeri programa za MIPS P prof.dr.sc. Ivo Ipšić

  8.4. / VI 12-14 028 Provjera znanja 1 (online kviz) V dr.sc. Miran Pobar

  14.4. / VII 10-12 028 Upravljački sklop. P prof.dr.sc. Ivo Ipšić

  15.4. / VII 12-14 028 Primjeri programa za MIPS: grananje i petlje/ 2.domaća zadaća

  V dr.sc. Miran Pobar

  21.4. / VIII 10-12 028 Aritmetičko-logička jedinica P prof.dr.sc. Ivo Ipšić

  22.4. / VIII 12-14 028 Načini adresiranja V dr.sc. Miran Pobar

  28.4. / IX 10-12 028 Memorijska hijerarhija (priručna memorija).

  P prof.dr.sc. Ivo Ipšić

  29.4. /IX 12-14 028 Primjeri programa za MIPS:. V dr.sc. Miran Pobar

  5.5. / X 10-12 028 Memorijska hijerarhija (virtualna memorija).

  P prof.dr.sc. Ivo Ipšić

  6.5. / X 12-14 028 Skup instrukcija MIPS RISC mikroprocesora/ 3. domaća zadaća

  V dr.sc. Miran Pobar

  12.5. / XI 10-12 028 Memorijska hijerarhija (virtualna memorija).

  P prof.dr.sc. Ivo Ipšić

  13.5. / XI 12-14 028 Kolokvij. V dr.sc. Miran Pobar

  19.5. / XII 10-12 028 Protočnost P prof.dr.sc. Ivo Ipšić

  20.5. / XII 12-14 028 Ulazno-izlazni sustav/ 4. domaća zadaća

  V dr.sc. Miran Pobar

  2.6. / XIII 10-12 028 Ulazno-izlazni sustav P prof.dr.sc. Ivo Ipšić

  3.6. / XIII 12-14 028 Višeprocesorski sustavi V dr.sc. Miran Pobar

  9.6. / XIV 10-12 028 Višeprocesorski sustavi P prof.dr.sc. Ivo Ipšić

  P – predavanja V – vježbe Napomena: Nastavnici zadržavaju pravo izmjene rasporeda nastave.