predavanje 3 - razlike u kulturi - efos.unios.hr · budizam (350 milijuna ljudi) konfucijanizam(150...

of 13 /13
23.10.2015 1 Izvor: Hill, C.W.L. (2003.), Global business today, second edition, University of Washington, str. 84 - 121 Globalizacija i menadžment, EFOS, 2015./16 Uvod Poznavanje drugih kultura Razumijevanje načina na koji razlike u kulturi unutar i među nacija utječu na poslovanje Važna za uspjeh u međunarodnom poslovanju Moguća je povezanost između kulture i troška poslovanja u određenoj zemlji ili regiji Kultura nije statična Utjecaj međunarodnih poduzeća može doprinijeti u mijenjanju kulture Što je kultura? Kultura je sustav vrijednosti (apstraktne ideje o onome što određena grupa vjeruje da je dobro, pravedno i poželjno) i normi (društvena pravila i smjernice koje propisuju poželjno ponašanje u određenoj situaciji) koje međusobno dijeli grupa ljudi i koji zajedno čine životno okruženje

Author: others

Post on 06-Sep-2019

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 23.10.2015

  1

  Izvor: Hill, C.W.L. (2003.), Global business today, second edition, University of Washington, str. 84 - 121

  G l o b a l i z a c i j a i m e n a d ž m e n t , E FO S , 2 0 15 . / 1 6

  Uvod� Poznavanje drugih kultura

  � Razumijevanje načina na koji razlike u kulturi unutar i među nacija utječu na poslovanje

  � Važna za uspjeh u međunarodnom poslovanju

  � Moguća je povezanost između kulture i troška poslovanja u određenoj zemlji ili regiji

  � Kultura nije statična

  � Utjecaj međunarodnih poduzeća može doprinijeti u mijenjanju kulture

  Što je kultura?� Kultura je sustav vrijednosti (apstraktne ideje o

  onome što određena grupa vjeruje da je dobro, pravedno i poželjno) i normi (društvena pravila i smjernice koje propisuju poželjno ponašanje u određenoj situaciji) koje međusobno dijeli grupa ljudi i koji zajedno čine životno okruženje

 • 23.10.2015

  2

  Vrijednosti i norme� Vrijednosti – daju kontekst unutar kojeg se stvaraju i

  primjenjuju društvene norme

  � Norme – društvena pravila koja određuju ponašanje ljudi jednih prema drugima koja se mogu podijeliti u dvije podskupine:

  � Običaji – rutinska pravila svakodnevnog života

  � Moral – norme koje su ključne za funkcioniranje društva i njegovog društvenog života

  Kultura, društvo i nacionalna država� Društvo – skupina ljudi koja dijeli zajedničke norme i

  vrijednosti

  � Ne postoji stroga podudarnost između društva i nacionalne države

  � Nacionalne države su političke tvorevine koje mogu sadržavati jednu ili više kultura

  � Neke kulture nadilaze jednu naciju i prisutne su u nekoliko nacija

  Odrednice kulture� Vrijednosti i norme su evolucijski proizvod niza

  čimbenika unutar društva kao što su

  � Prevladavajuće političke i ekonomske filozofije

  � Socijalna struktura društva

  � Dominantna religija jezik i edukacija

 • 23.10.2015

  3

  Odrednice kulture

  Socijalna struktura� Socijalna struktura društva je temelj društvene

  organizacije

  � Dvije dimenzije:

  � Stupanj u kojem je temeljna jedinica društvene organizacije individualna nasuprot grupe

  � Stupanj u kojem je društvo podijeljeno (stratificirano) u klase ili kaste

  Individualizam i grupe� Grupa – udruženje dvoje ili više pojedinaca koji dijele

  zajednički identitet i koji međusobno dolaze u interakciju na način sukladan međusobnim očekivanjima o ponašanju

  � Grupe su uobičajene u mnogim azijskim društvima

  � Mnoge zapadne zemlje naglašavaju individualizam

 • 23.10.2015

  4

  Individualizam i grupe� U društvima u kojima je naglašen individualizam

  � Potiču se individualna postignuća i poduzetništvo

  � To može potaknuti promjenu posla, pojavu natjecanja među pojedincima unutar poduzeća umjesto izgradnje tima kao i manjak lojalnosti ka poduzeću

  Individualizam i grupe� U društvima u kojima je naglašena grupa

  � Potiču se suradnja i timski rad i često je cjeloživotnozaposlenje

  � To može dovesti do zapostavljanja individualne inicijative i kreativnosti

  Društvena struktura (Stratifakcija)� Sva društva su strukturirana na hijerarhijskoj razini u

  društvene kategorije ili društvene staleže

  � Obično su definirani karakteristika kao što su obiteljska tradicija, zanimanje i dohodak

  � Društva se razlikuju u

  � Mogućnosti pokretljivosti između staleža

  � Značaja koji je dan staležima u poslovnom smislu

 • 23.10.2015

  5

  Društvena struktura (Stratifakcija)� Društvena pokretljivost – mogućnost pojedinca da se

  pomakne iz staleža u kojem je rođen

  � Najkrući sustav je sustav kasti – zatvoreni sustav u kojem je društvena pozicija određena pozicijom obitelji u kojoj je rođen i u kojoj su promjene kaste malo vjerojatne

  � Manje krut sustav je sustav klasa – oblik otvorene društvene strukture u kojem se pozicija koju osoba stekne rođenjem može mijenjati njegovim postignućima ili srećom

  Društvena struktura (Stratifakcija)� Koji je utjecaj društvene strukture na poslovanje?

  � U kulturama i kojima je staleška svijest (situacija u kojoj ljudi sebe percipiraju kroz svoju klasnu pripadnost i na taj način oblikuju svoje odnose s drugima) visoka, a način poslovanja između pojedinaca različitih klasa propisan antagonizam između radnika i menadžera može povećati troškove poslovanja

  Religijski i etički sustavi� Religija – sustav vjerovanja i rituala koja se bave

  pitanjima svetog

  � Religije s najviše sljedbenika su

  � Kršćanstvo (1.7 milijardi ljudi)

  � Islam (1 milijarda ljudi)

  � Hinduizam (750 milijuna ljudi)

  � Budizam (350 milijuna ljudi)

  � Konfucijanizam (150 milijuna ljudi)

 • 23.10.2015

  6

  Religijski i etički sustavi

  Religijski i etički sustavi� Etički sustav – set moralnih vrijednosti i principa koji

  se koriste za oblikovanje ponašanja

  � Etičke prakse pojedinaca unutar kulture su obično vrlo povezane s njihovom religijom

  Kršćanstvo� Najraširenija religija

  � Uobičajena u Europi, Americi i drugim zemljama koje su naselili europljani

  � Koje su ekonomske implikacije kršćanstva?

  � Max Weber (1904) sugerira da je protestantska radna etika (koja se temelji na teškom radu, stvaranju bogatstva i štedljivosti) pokretačka snaga kapitalizma

 • 23.10.2015

  7

  Islam� Islam je potpuni način života koji upravlja pojedincima

  � Muslimani vjeruju da postoji jedan jedini svemogući Bog

  � Islamski fundamentalizam se u zapadnim medijima povezuje s militantima, teroristima i nasilnim pokretima

  � Velika većina muslimana tvrdi da islam uči miru, pravdi i toleranciji

  � Fundamentalisti su stekli političku moć u mnogim muslimanskim zemljama gdje pokušavaju islamski zakon učiniti temeljnim zakonom zemlje

  Islam� Koje su ekonomske implikacije islama?

  � U izvornom islamu ljudi ne posjeduju imovinu nego su sluge božje koje se brinu oko imovine koja im je povjerena

  � Islam podupire poslovanje, ali je način poslovanja propisan

  � Poduzeća za koja se smatra da ostvaruju profit kroz iskorištavanje drugih kroz prijevare ili kroz kršenje ugovornih obveza nisu dobrodošla

  Hinduism� Fokusira se na važnost postizanja duševnog rasta i

  razvoja što može značiti materijalno i fizičko samoodricanje

  � Pojavljuje se primarno na indijskom potkontinentu

  Koje su ekonomske implikacije hinduizma?

  � Hinduisti se vrednuju više prema duhovnim nego prema materijalnim postignućima

  � Napredovanje ili preuzimanje novih odgovornosti ne mora biti primarni cilj zaposlenika ili isto može biti neizvedivo zbog njegove kaste

 • 23.10.2015

  8

  Budizam� Naglašava duševni razvoj i poslijezemaljski život puno

  više nego postignuća u ovozemaljskom životu

  � Javlja se uglavnom u srednjoj i jugoistočnoj Aziji, Kini, Japanu i Koreji

  � Koje su ekonomske implikaicje Budizma?

  � Budizam ne podupire sustav kasti tako da pojedinci mogu raditi s osobama drugih klasa

  � Poduzetnička aktivnost je prihvatljiva

  Konfucijanizam� Javlja se u Kini i nije religija u pravom smislu već se

  radi o utjecajnoj ideologiji

  � Naglašava važnost postizanja osobnog spasenja kroz pravu akciju

  � Potreba visokih moralnih i etičkih načela prema drugima je u središtu pozornosti

  Konfucijanizam� Koje su ekonomske implikacije kofucijanizma?

  � Tri temeljna učenja konfucijanizma – lojalnost, međusobne obveze i poštenje – mogu dovesti do smanjivanja troškova poslovanja u konfcijanskomdruštvu

 • 23.10.2015

  9

  Jezik� Zemlje se razlikuju po pitanju jezika i sredstva

  komunikacije

  � Postoje dva oblika jezika:

  � Verbalni

  � Neverbalni

  � Jezik je jedna do definirajućih karakteristika kulture

  Verbalni jezik� Zemlje s više jezika često omaju i više kultura

  � Kineski je maternji jezik najvećem broju ljudi na svijetu

  � Engleski je najrašireniji jezik u svijetu i kao takav postaje jezik međunarodnog poslovanja

  � Međutim, poznavanje lokalnog jezika je korisno, a ponekad i ključno za poslovni uspjeh

  Neverbalni jezik� Govor tijela, geste, znakovi

  � Može biti važan za komunikaciju

  � Mnoge neverbalne geste su vezane uz određenu kulturu i stoga se mogu interpretirati drugačije što može rezultirati nesporazumima

 • 23.10.2015

  10

  Obrazovanje� Formalno obrazovanje je sredstvo kroz koje pojedinci

  uče jezik, konceptualne i matematičke sposobnosti

  koje su neophodne u modernom društvu

  � Baza znanja, obrazovanje i obrazovne mogućnosti koje

  su na raspolaganju građanima zemlje mogu značiti

  konkurentsku prednost na tržištu i time zemlju čine ga

  više ili manje atraktivnim mjestom za širenje

  poslovanja

  Obrazovanje� Opća razina obrazovanja u nekoj zemlji je dobar

  pokazatelj vrste proizvoda koja bi se mogla prodavati u

  toj zemlji ili vrsti promotivnih materijala koji bi mogli

  biti uspješni

  Kultura i radno mjesto� Kako kultura nekog društva utječe na vrijednosti

  koje se pojavljuju na radnom mjestu?

  � Geert Hofstede izdvojio je četiri dimenzije koje opisuju različite kulture

  � Distancu moći,

  � Individualizam nasuprot kolektivizma

  � Izbjegavanje neizvjesnosti,

  � Muškost/ženskost

 • 23.10.2015

  11

  Kultura i radno mjesto� Distanca moći - kako se društvo nosi činjenicom da

  ljudi nisu jednaki u fizičkim i intelektualnim sposobnostima

  � Individualizam nasuprot kolektivizma - odnos između pojedinca i njegovih bližnjih

  � Izbjegavanje nesigurnost - u kojoj mjeri različite kulture prihvaćaju svoje članove u prihvaćanju nejasne situacije i tolerira nesigurnost

  � Muževnost u odnosu na ženstvenost - odnos između rodnih i radnih uloga

  Kultura i radno mjesto� Hofstede je kasnije dodao petu dimenziju:

  konfucijansku dinamičnost - obuhvaća stavove prema vremenu, upornosti, statusu, poštivanju tradicije i uzvraćanje darova

  Kultura i radno mjesto

 • 23.10.2015

  12

  Promjena kulturje� Kultura se razvija tijekom vremena

  � Promjene u vrijednosnim sustavima mogu biti spore i bolne za društvo

  � Neizbježan ishod kulturne promjene su socijalna previranja

  � Kulturna promjena je osobito česta kad zemlja postane ekonomski razvijenija

  Implikacije za menadžere� Razlike u kulturi sugeriraju da

  � Postoji potreba poznavanja različitih kultura do strane menadžera

  � Postoji veza između kulture i nacionalne konkurentske prednosti

  � Postoji veza između kulture i etike u donošenju odluka

  Poznavanje različitih kultura� Pojedinci i poduzeća moraju poznavati druge kulture

  � Poduzeća koje su loše informirana o drugoj kulturi vjerojatno neće uspjeti u toj kulturi

  � Pojedinci također moraju paziti na svoje etnocentričnoponašanje (vjerovanje u superiornost vlastite kulture)

 • 23.10.2015

  13

  Kultura i konkurentska prednost

  � Veza između kulture i konkurentske prednosti je važna jer� Veza sugerira u kojim zemljama će se vjerojatno pojaviti

  najviše održivi konkurenti

  � Veza utječe na izbor zemalja u kojima se može locirati proizvodne pogone i poslovati općenito