Prawdziwy Mężczyzna / Malwina Gartner

Download Prawdziwy Mężczyzna / Malwina Gartner

Post on 26-May-2015

1.587 views

Category:

Lifestyle

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nie bd frajerem, ale prawdziwym mczyzn, ktry zna swoj warto i potrafi wzbudzi w kobietach podanie

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Prawdziwy Mczyzna" Darmowa publikacja dostarczona przez ebooki24.org Copyright by Zote Myli &amp; Malwina Gartner, rok 2008 Autor: Malwina Gartner Tytu: Prawdziwy Mczyzna Data: 20.06.2012 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)</li></ul><p> 2. SPIS TRECIOD AUTORKI.....................................................................................5DLACZEGO NAPISAAM TEN PORADNIK?......................................7CZY TAK TRUDNO JEST BY DZISIAJ MCZYZN?.....................11BD ZAWSZE NATURALNY, BO TYLKO TAK WYGRASZ..............24MY NAME IS BOND... JAMES BOND...............................................27KLASA I STYL..................................................................................35TWOJE RELACJE Z OJCEM,NAJWANIEJSZYM MCZYZN W YCIU...................................39MCZYZNA Z MORALNOCI TO FACET Z ZASADAMI...............55MCZYZNA ATRAKCYJNY WEWNTRZNIE DLA KOBIET...........66PORTRET PAMICIOWY PRAWDZIWEGO MCZYZNY...............76FRAJER ZAMIAST PRAWDZIWEGO MCZYZNY.........................86NAJPOPULARNIEJSZE BDYNIEDOROBIONEGO UWODZICIELA...............................................91SUPERKOCHANEK CZY SYPIALNIANY FAJTAPA?......................99JAKIE JEST TWOJE YCIE INTYMNE?..........................................118MACHO, ARCHETYP PRAWDZIWEGO MCZYZNY....................127CZY PRAWDZIWY MCZYZNA PACZE?....................................134Anna, 32 lata, ksigowa...............................................................................134Marta, 27 lat, germanistka..........................................................................135Sylwia, 20 lat, studentka marketingu i zarzdzania...................................135Dorota, 55 lat, prawniczka..........................................................................135Katarzyna, 36, krawcowa............................................................................135Jolanta, 25 lat, pracownik reklamy.............................................................135Magorzata, 42 lata, ekspedientka .............................................................136PARTNERSTWO, NAJTRUDNIEJSZY W YCIU EGZAMIN...........140TYLKO MSKA PRZYJA JEST NAPRAWD PRAWDZIWA....152MIERDZ POTEM, BO JESTEM MSKI.......................................156JAK CI WIDZ, TAK WYGLDASZ..............................................161NIGDY TEGO NIE RB!..................................................................167QUO VADIS, PROSZ PANA?..........................................................171LITERATURA.................................................................................173 3. PRAWDZIWY MCZYZNA fragment utworu Zote Myli str. 4Malwina GartnerCzy tak trudno jestby dzisiaj mczyzn?Urodzie si chopcem, a nie dziewczynk. To determinuje Twojtosamo, tego poza skrajnymi przypadkami ktrych marginal-no pozwala mi na pewne uoglnienia nigdy nie zmienisz, cho-by tego bardzo chcia, w co, nawiasem mwic, wtpi. Jedyne, comoesz i powiniene uczyni, to zastanowi si nieco duej nadsob. To taka podr w gb siebie.Co zatem znaczy by mczyzn i czy atwo nim by? Takich pytamczyni zwykle nie lubi sobie zadawa, bo odpowiedzi mogprzysparza im cierpie, kopotw albo te wciga ich w emocjonal-ne puapki. Tym bardziej e najwicej do powiedzenia w tej kwestiimaj niestety... kobiety. Napisaam niestety bo najczciej niezawsze to mczyznom odpowiada... A i same kobiety niezwykleczsto nie wiedz, o czym mwi, za sowa mog by potn i des-trukcyjn broni niczym atomowy wybuch. Przysparzaj tymsamym mczyznom wielu problemw, ktrych im i bez tego nie bra-kuje. Mam nadziej, e tym razem bdzie inaczej.Prbujc odpowiedzie na pytanie, czy atwo jest by mczyzn,panowie do niedawna jeszcze stosunkowo rzadko uywali swojegorozumu, racjonalnego mylenia czy mylenia logicznego, ktre sprzecie ich siln stron. Niestety, wzgldem poznania samych siebiemczyni znajduj si daleko za kobietami, ktre od zawsze poszu-kiway odpowiedzi na pytania o wasn tosamo. Mczyni nie sjednak temu winni. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Malwina Gartner 4. PRAWDZIWY MCZYZNA fragment utworu Zote Myli str. 5Malwina GartnerKobiety walczyy o to, by ich odpowiedzi obowizyway take m-czyzn. Widocznym przykadem na to s ruchy feministyczne, ktrewpyny nie tylko na stan wiadomoci wielu kobiet, ale take narozwizanie niektrych kwestii spoecznych i politycznych. Dla ko-biet powodem do okrelenia na nowo swego miejsca w wiecie byaich jawna dyskryminacja, trwajca przez wieki na wielu polach ludz-kiej aktywnoci. Jednak ruchy te, same w sobie bez negatywnych ko-notacji, czynice wiele dobrego dla relacji kobiety i mczyzny, cza-sem przybieraj zdegenerowane formy radykalne, ktre wrcz ata-kuj mczyzn i wszystko, co mskie. W wyniku ich dziaa m-czyzn obarcza si win za niemal cae zo we wspczesnym wiecie,a wic wojny, niesprawiedliwo spoeczn, przestpczo i degra-dacj rodowiska naturalnego, jako e to wanie mska cz ludz-koci jest dominujca w tzw. patriarchacie (porzdku wiata, w kt-rym rzdz mczyni), obowizujcym wspczenie. W teorii tejkobiety, jako istoty wybitnie dobre, s jedynie bezsilnymi ofiaramimskiego porzdku wiata, do tego przeladowanymi przez panw.Oczywista bzdura. Teoria jak kada inna, faszywa sama w sobie, nicszczeglnego nie wnosi, przy czym jednak zarzuty radykalnychfeministek niespodziewanie stay si bardzo popularne. To pod-kopao bardzo wraliw msk dum. Bycie mczyzn odtd nie jestbowiem ju takie fajne ale jak moe by takie, skoro cae zo nawiecie jest wynikiem istnienia facetw? Straszna wiadomo. Naj-gorsze jest jednak to, o czym przeczytasz dalej, bo to, co napisaamdotychczas, to tylko czubek gry lodowej.Cz z tych twierdze jest bowiem prawdziwa... ale prawda nie jestprosta. Przede wszystkim istniejcy porzdek na naszej planecieistnieje wycznie przy aktywnej wsppracy obu pci. To pociga zasob szereg interesujcych konotacji, ktre najpewniej feministkomsi nie spodobaj, a i zdaj si one ich nie zauwaa, bo traktuj Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Malwina Gartner 5. PRAWDZIWY MCZYZNA fragment utworu Zote Myli str. 6Malwina Gartnerprawd wybirczo. Naraam si, ale co mi tam, zawsze trzymaamz panami.Kobiety, identycznie jak mczyni, gosuj przecie na politykwnawoujcych do wojen, nie mona wic jedynie panw obarcza od-powiedzialnoci za ich wybuchy. Badania statystyczne dowiodyponadto, e stosunek przeciwnikw do ordownikw zbrojnych roz-wiza konfliktw rozkada si na pcie niemal identycznie. Taksamo nie mona przyj teorii, e obecny porzdek wiata jestwynikiem jedynie zaborczych dziaa mczyzn bo to przecieprzede wszystkim kobiety (zgodnie z uwarunkowaniami gatunkowy-mi, a nie spoecznymi czy kulturowymi) wychowuj dzieci, za-szczepiajc im istniejcy, rzekomo szkodliwy patriarchalny porzdekwiata. Prawd jest, e to panowie wycinaj lasy, bo to oni s w po-siadaniu wikszej siy fizycznej, ale udziay w zyskach z dziaalnocidegradujcych rodowisko naturalne s dzielone prawdopodobnieju po rwno. O zanieczyszczeniu rodowiska nie mona mwi, eto tylko panowie s temu winni, bo sama mam samochd i jakokobieta uywam o wiele wicej kosmetykw ni przecitni panowie,a opakowania wyrzucam do kosza tak samo jak oni. Przykady mo-na mnoy bez koca i jest to temat na zupenie inn dyskusj, ktramnie w tej chwili nie interesuje i wszczyna jej nie bd. Zaczamtak ten rozdzia po to, by udowodni co zupenie innego. Ju napocztku okazuje si, e wspczenie by mczyzn nie jest takprosto i o to mi wanie chodzio. Tym bardziej e bycie nim kul-turowo staje si coraz mniej docenianie. To bycie kobiet jest corazbardziej podane, jako e kobiety to z zaoenia istoty lepsze, agod-niejsze i przystosowane do ycia opartego na wspieraniu si,ochronie i wsppracy, nie za na wspzawodnictwie czy walce (jaku mczyzn). Bycie panem staje si wic powoli czym w rodzaju eg-zystencji gatunku wymierajcego, a na pewno populacji bdcejw regresie i okresie intensywnego odstrzau. Syszy si nawet, e Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Malwina Gartner 6. PRAWDZIWY MCZYZNA fragment utworu Zote Myli str. 7Malwina Gartnerprawdopodobnie dojdzie do zamiany spoecznych rl, w co na raziepowtpiewam zreszt naprawd nie do koca wiadomo, ktraz pci wyszaby na tym ostatecznie lepiej. Tak czy inaczej nie ulegawtpliwoci, e wspczesne spoeczestwo rani nas, kobiety i m-czyzn, w rwnym stopniu, ale to mczyzn spisuje si na straty. yciepanw jest po prostu niedocenianie. Panowie oglnie we wsp-czesnym wiecie i od wiekw zreszt s jedynie narzdziemw rkach innych (niekoniecznie tylko kobiet), s tzw. misem armat-nim. W czasie wojen to ich zabiera si z domw od synw, crek, ma-tek i on, by byli zabijani i by oni zabijali. W wojnach ginie ich o ok-rge sumy wicej ni kobiet. W dobie pokoju waciwie jest nieinaczej mczyzna nie ma adnej alternatywy dla swojego ycia.Kobieta moe pracowa na penym etacie, na niepenym etacie i zaj-mowa si domem albo jedynie zajmowa si domem i dziemi,ewentualnie wybra jeszcze inn kombinacj. Nie mwi, e jestatwo, nie o to chodzi ale... pan moe tylko pracowa, pracowai jeszcze raz pracowa... co skutkuje powanymi konsekwencjami. Popierwsze mczyni krcej yj, co nie ulega najmniejszej wtpli-woci. Po drugie pracujcy mowie, tzw. gowy rodziny, yj podnieustann niewidoczn presj odpowiedzialnoci za materialnkondycj rodziny, a to niewtpliwie ogromny ciar. Nikt o tym go-no nie mwi. Wynikiem ich pracy czsto jest to samo, co jest efektemwojen brak kontaktu ojca z dziemi, bo cho yje, to co to za ycie,gdy zawsze jest w pracy, zmczony i wyczerpany.Msko mierzona jest sukcesem w karierze zawodowej, cho oczy-wicie rne mog by mierniki wartoci sukcesu (kreatywno, za-robki, poyteczno itp.). Takie podejcie stwarza oczywicie szansna wewntrzne zharmonizowanie i konstruktywne potwierdzenieswojej mskoci, jednak taki stosunek do pracy jest niestety bardziejtypowy dla kobiet, dla mczyzn za o wiele czciej miernikiemmskiej wartoci jest zajmowana pozycja, kariera czy presti. Pano- Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Malwina Gartner 7. PRAWDZIWY MCZYZNA fragment utworu Zote Myli str. 8Malwina Gartnerwie gotowi s pokona wiele przeszkd, by wygra t walk o uzna-nie, i bardzo wiele powici w tym niestety ojcostwo czy rodzin.Bardzo czsto okazuje si przy tym, e jest to bardzo destrukcyjne,prowadzi bowiem do ycia w cigym stresie. Z jednej strony moeprzyczyni si do sukcesw zawodowych, ale take utrudnia elastycz-no negocjacji jako formy radzenia sobie w trudnych sytuacjachzawodowych i prowadzi do problemw zdrowotnych i emocjonal-nych. Tak potwierdza si swoj msko, tyle e tak nie mona sku-tecznie rozwia wtpliwoci na temat wasnej mskoci. Jest to stud-nia bez dna. Kariery nie uszczliwiaj, chocia niektrzy s o tymgboko przekonani do chwili, kiedy dochodz do takiego miejsca,z ktrego mona ju tylko spa. Wtedy sigaj po alkohol czy innerodki, ktre maj wypeni pustk i umierzy rozczarowanie...Kryzys na szczycie. Mska puapka gratis cierpienia rodziny. A te-raz druga strona medalu jeli ycie zawodowe si nie ukada, wte-dy brak jest potwierdzenia mskoci. Brak jest celu. Chyba wicej nito, o czym zaraz napisz, dodawa nie trzeba wzrost liczby bez-robotnych mczyzn o 1% powoduje wzrost liczby samobjstw wrdnich o 3%. Wymowne i niestety bardzo prawdziwe.Brak udziau ojca w wychowaniu dzieci jest bardzo niebezpiecznymzjawiskiem kryzysowym. Deficyt ojcostwa prowadzi bowiem do po-wanych konsekwencji. Dzieci s pozbawione bardzo wanego rdabodcw potrzebnych im do prawidowego rozwoju emocjonalnego,bo mczyzna jako opiekun wnosi do procesu ksztatowania uczuprzede wszystkim system wartoci. Jest przykadem do naladowa-nia (przynajmniej w pierwszych fazach ycia), oparciem i autoryte-tem. Z drugiej strony dowiadczenie rodzicielstwa jest niezwyklewanym czynnikiem wzmacniajcym samego rodzica, a co za tymidzie rodzin i zwizek mczyzny z kobiet. Deficyt ojcostwa sta-nowi niepowetowan, cho zbyt rzadko uwiadamian strat, ktrama ogromny wpyw na dorose ycie tak wychowywanych dzieci. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Malwina Gartner 8. PRAWDZIWY MCZYZNA fragment utworu Zote Myli str. 9Malwina GartnerNieobecno ojcw sprawia, e podstawow osob towarzyszc napocztku drogi stawania si penowartociowym mczyzn czykobiet jest tylko kobieta (matka, babka). A naladowanie jest, jakwiemy, jednym z podstawowych sposobw uczenia si wanychrzeczy w yciu wszystkim niemal krgowcw, w tym ludzi. Modymczyzna czy moda kobieta, ktrymi zajmuje si jedynie kobieta,bez udziau mczyzny, nie wiedz, za kim powinni poda.Potrzebuj obu wzorcw. Zamiast mskiego wzorca widz pustk,ktr staraj si wypeni, co nie zawsze si udaje. Psychologowie oddawna zauwaali, e dziewczynki, w wychowaniu ktrych ojcowie niebrali udziau, maj w dorosym yciu powane problemy ze zbu-dowaniem zdrowego zwizku z mczyzn. Tak samo jak chopcy wy-chowywani bez ojca najczciej w dorosym yciu maj takie sameproblemy z kobietami. Nieobecno ojca w wychowaniu dzieci w wy-niku jego aktywnoci zawodowej jest cho nie zawsze przyczyntego, e matki (ony) nie s szczliwe w swoim wspyciu z m-czyzn. Wobec tego prbuj one wychowa swoje syna tak, by sta simczyzn ich marze, odmiennym od swojego ojca. W ktrym mo-mencie mody mczyzna wychowywany jedynie w damskim wieciepotrzebuje jednak aprobaty ze strony innych mczyzn i pragnie dos-tpi rytuau inicjacji, ktry najczciej odbywa si w towarzystwietroch starszych rwienikw. T drog mody mczyzna zamiastprawidowego systemu wartoci od dowiadczonego ojca otrzymu-je baamutne stereotypy dotyczce tego, co to znaczy by mczyzn.Zwykle grupa rwienicza podkrela rol picia alkoholu i oddawaniasi innym naogom jako warunku potwierdzania mskoci, rolagresji, rol deprecjonowania kobiety, rol wyczynowo-brutalnegoseksu. Te bdne wzorce, jakie mody mczyzna nabywa, staj sipodstaw jego mskiego, modego i niewyksztaconego systemuwartoci. Najgorsza w tym jest wyjtkowa trwao owych przekona nawet przy dalszym ju prawidowym przebiegu procesu dojrze-wania. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Malwina Gartner 9. PRAWDZIWY MCZYZNA fragment utworu Zote Myli str. 10Malwina GartnerKolejn puapk czyhajc na chopca pozbawionego kontaktu z oj-cem jest wojsko, oparte na patologicznej apoteozie brutalnoci, nie-czuoci i zaprzeczania uczuciom. Ten etap zastpowania ojcostwawyposaa mczyzn w cechy, z ktrymi potem trudno y.Mody mczyzna musi zatem pokona, jak wida, nieatw i czstowyboist dro...</p>