pravni ustroj europske agencije za sigunost zračnog prometa

Click here to load reader

Post on 20-Dec-2016

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SVEUILITE U RIJECI

  POMORSKI FAKULTET U RIJECI

  REBECCA MEKI

  PRAVNI USTROJ EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST

  ZRANOG PROMETA

  DIPLOMSKI RAD

  Rijeka, 2014

 • SVEUILITE U RIJECI

  POMORSKI FAKULTET U RIJECI

  DIPLOMSKI RAD

  PRAVNI USTROJ EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST ZRANOG

  PROMETA

  Kolegij: Prometno pravo EU

  Mentor: dr.sc. Axel Luttenberger

  __________________________

  Studentica : Rebecca Meki

  Studentski smjer: Logistika i menadment u pomorstvu i prometu

  JMBAG: 0112039367

  Rijeka, lipanj, 2014

 • I

  Sadraj

  1. UVOD ..................................................................................................................................... 1

  2. PRAVNI OKVIRI UREENJA ZRANOG PROMETA .................................................... 4

  2.1. Meunarodne konvencije ................................................................................................. 4

  2.1.1. Konvencija za izjednaavanje nekih pravila o meunarodnom prijevozu zrakom

  (Varavska konvencija 1926. godine) ................................................................................. 4

  2.1.1. Konvencija o meunarodnom civilnom zrakoplovstvu (ikaka konvencija 1944.

  godine) ................................................................................................................................. 5

  2.2. Zaeci europskog zranog prava ...................................................................................... 7

  2.2.1. Liberalizacija zranog prometa u Europi ................................................................ 10

  2.3. Meunarodne organizacije zranog prava ..................................................................... 11

  2.3.1. Organizacija meunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO) ................................ 12

  2.3.2. Meunarodno udruenje zranih prijevoznika (IATA) ........................................... 13

  2.4. Europske organizacije zranog prava ............................................................................ 14

  2.4.1. Europska konferencija civilnog zrakoplovstva (ECAC) ........................................ 15

  2.4.2. Europska organizacija za sigurnost zrane plovidbe (EUROCONTROL) ............. 15

  2.4.3. Europska agencija za sigurnost zranog prometa (EASA) ..................................... 16

  2.4.4. Udruenje europskih zranih prijevoznika (AEA) i Europsko udruenje regionalnih

  zranih prijevoznika (ERA) .............................................................................................. 16

  3. SIGURNOST ZRANOG PROMETA ............................................................................... 18

  3.1. Standardi sigurnosti zranog prometa ............................................................................ 18

  3.1.1. Tehniki standardi sigurnosti zranog prijevoza ..................................................... 19

  3.2. Zatita prava korisnika zranog prijevoza ..................................................................... 19

  3.2.1. Prava putnika u sluajevima uskraenog ukrcaja, otkazivanja leta i duljeg kanjenja

  leta u polasku ..................................................................................................................... 20

  3.3. Zatita okolia ................................................................................................................ 22

  3.3.1 Upravljane bukom u zranim lukama ...................................................................... 22

  3.3.2. Upravljanje emisijama tetnih plinova .................................................................... 25

  3.4.1. Odgovornost prijevoznika u sluaju zrakoplovne nesree ...................................... 29

  3.5. Ostvarenje sigurnosti zranog prometa na globalnoj razini ........................................... 30

  3.5.1. Sigurnost zrakoplova treih drava ......................................................................... 30

  3.5.2. Crne liste zrakoplova ............................................................................................ 32

  3.5.3 Meunarodna suradnja ............................................................................................. 33

 • II

  4. PRAVNI USTROJ EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST ZRANOG PROMETA

  EASA ........................................................................................................................................ 34

  4.1. Osnivanje Agencije ........................................................................................................ 34

  4.2. Funkcije i mjere agencije .............................................................................................. 35

  4.2.1. Certificiranje plovidbenosti i utjecaja na okoli ...................................................... 37

  4.2.2. Certificiranje pilota ................................................................................................. 38

  4.2.3. Certificiranje letakih operacija .............................................................................. 38

  4.2.4. Operateri treih zemlja ............................................................................................ 39

  4.2.5. Praenje primjene propisa ....................................................................................... 39

  4.2.6. Meunarodni odnosi i istraivanje .......................................................................... 40

  4.3. Organizacijska struktura Agencije ................................................................................. 41

  4.3.1. Dunosti i ovlasti izvrnog direktora ...................................................................... 43

  4.4. Tehniki standardi sigurnosti zranog prometa u okviru EASA-e ................................ 44

  4.4.1. Osnovna naela i primjena ...................................................................................... 45

  4.4.2. Plovidbenost zrakoplova ......................................................................................... 45

  4.4.3. Piloti, kabinsko osoblje i organizacije ukljuene u njihovu obuku i provjeravanje 49

  4.4.4. Zrane operacije ...................................................................................................... 51

  4.4.5. Zrakoplovni prijevoznici treih drava ................................................................... 53

  5. SIGURNOST ZRANOG PROMETA U RH ..................................................................... 54

  5.1. Pravno ureenje zranog promet u Hrvatskoj ................................................................ 54

  5.2. Nacionalni program sigurnosti u zranom prometu i uloga EASA-e ............................ 58

  6. ZAKLJUAK ....................................................................................................................... 64

  POPIS SLIKA .......................................................................................................................... 68

 • 1

  1. UVOD

  Kroz sigurnost (engl. safety) i sigurnosnu zatitu (engl. security) zranog prometa nastoji se

  postii isti cilj: uiniti zrani promet sigurnim oblikom prijevoza, u kojem e ljudski ivot i

  materijalna dobra biti zatiena od stradanja. Poetkom 90-tih godina prolog stoljea nije

  postojao odgovarajui struni forum koji bi se bavio pitanjima sigurnosti na podruju cijele

  Europe te se iz tog razloga javila potreba za osnivanjem agencije koja e omoguiti rijeenje

  tim pitanjima. EASA je konano osnovana 2002. godine pod okriljem EU Uredbom

  1592/2002 (EZ). Krovna zadaa agencije jest osiguranje visokog stupnja sigurnosti europskog

  zranog prometa koji bi se postigao ujednaavanjem nacionalnih zakonodavstava svih drava

  lanica.

  Zraskoplovi i zrakoplovni ureaji mogu se upotrebljavati samo ako udovoljavaju uvjetima za

  sigurnu zranu plovidbu (tehniki zahtjevi za plovidbenost). Tehniki zahtjevi za

  plovidbenost odreuju se ovisno o vrsti, kategoriji i namjeni zrakoplova, odnosno

  zrakoplovnog ureaja. Sposobnost zrakoplova za sigurnu zranu plovidbu (plovidbenost

  zrakoplova) utvruje se pregledima na zemlji i tijekom leta koje sprovodi EASA. Te u

  konanici ako se nakon pregleda utvrdi da je zrakoplov sposoban za sigurnu zranu plovidbu,

  EASA izdaje svjedodbu o plovidbenosti zrakoplova. Takoer Uredbom Europske zajednice

  koju provodi EASA, navode se diplome, sposobnosti za rad i dozvole kojima mora

  udovoljavati posada zrakoplova. Time EASA osigurava regulaciju standarda i i provedbu

  kontrole primjene i uspjenosti donesenih akata u okviru nacionalnih vlasti zranog prometa.

  1.1. Problem, predmet i objekt istraivanja

  Problem istraivanja koji se obrauje u ovom radu utjecaj EASA-e na zrani promet

  Europske unije i njegovu sigurnost.

  Na osnovi najvanijih injenica o problematici i problemu istraivanja definiran je predmet

  istraivanja: Pravni ustroj Europske agencije za sigurnost zranog prometa.

 • 2

  Problem i predmet istraivanja odnose se na etiri meusobno povezana objekta

  istraivanja: razvoj zranog prava EU, sigurnost zranog prometa, uloga Europske agencije

  za sigurnost zranog prometa i primjenu europskih propisa u Republici Hrvatskoj.

  1.2. Radna hipoteza

  Zrani promet je jedan od najsigurnijih oblika putovanja. Kako zrani promet i dalje raste,

  potrebno je zajedniki napor drava lanica kako bi se zrani promet odrao sigurnim.

  Agencija razvija zajednika sigurnosti i zatite okolia, te prati provedbu standarda kroz

  inspekcijske nadzore u dravama lanicama i daje potrebnu tehniku strunost i

  osposobljavanje sustava.

  1.3. Svrha i cilj istraivanja

  Svrha i cilj istraivanja u ovom diplomskom radu je utvrditi pravne regulative Europske

  zajednice u okviru sigurnosti zranog prometa, te prikazati zadatke (odnosno ovlatenja)

  Europske agencije za za sigurnost zranog prometa i njenu primjenu dravama lanicama.

  Da bi se ostvario predmet istraivanja, dokazala postavljena hipoteza te postigli ciljevi i svrha

  istraivanja, potrebno je dati znanstveno utemeljene odgovore na pitanja:

  1. kako je razvoj zranog prava na globalnoj razini utjecao na formiranje pravnih akata

  Europske zajednice,

  2. koji su standardi sigurnosti doneseni osnivanjem Europske zajednice za sigurnost zranog

  prometa?

  3. kako Agencija nadgleda njihovu jedinstvenu primjenu irom Europe,

  4. koju ulogu Agencija ima na sigurnost zranog prometa u RH.

  1.4. Znanstvene metode

  Diplomski rad pisan je uz pomo sljedeih znanstvenih metoda: analize, sinteze, indukcije i

  dedukcije, deskripcije, klasifikacije i komparacije.

 • 3

  1.5. Struktura rada

  U prvom dijelu, UVODU izneseni su problem i predmet istraivanja, radna hipoteza, svrha i

  ciljevi istraivanja, znanstvene metode te objanjena struktura rada.

  U drugom dijelu rada pod naslovom PRAVNI OKVIRI UREENJA ZRANOG

  PROMETA analizirana je kratka povijest zranog prometnog prava te najbitnija pravila

  donesena meunarodnim konvencijama. Takoer je obraen pojam zaetka i razvoja Zranog

  prometnog prava u Europi kao i njegova liberalizacija. Te su na kraju analizirane osnovne

  uloge meunarodnih i europskih organizacija zranog prometa.

  U treem djelu rada, SIGURNOST ZRANOG PROMETA definirani su standardi

  sigurnosti zranog prometa, zatim je objanjena zatita korisnika zranog prijevoza. Postavlja

  se pitanje utjecaja zranog prometa na okolie i njegovu zatitu. Na kraju se obrauje pojam

  istrage zrakoplovnih nesrea i osiguravanje sigurnosti zranog prometa na globalnoj razini.

  U etvrtom dijelu pod naslovom PRAVNI USTROJ EUROPSKE AGENCIJE ZA

  SIGURNOST ZRANOG PROMETA opisani su glavni razlozi i ciljevi osnivanja agencije

  njene funkcije i mjere. Objanjeni su postupci ratificiranja zrakoplova, letakih operacija,

  pilota i utjecaja na okoli. Te su u konanici detaljno opisani tehniki standardi sigurnosti

  kojima moraju udovoljavati zrakoplovi, posada, letake operacije i zatita okolia.

  U petom dijelu SIGURNOST ZRANOG PROMETA U RH ukratko je opisan razvoj

  hrvatskog Zranog prometnog prava, razvijanje nacionalnog programa sigurnosti zranog

  prometa i uloga i mjere ASA-e u RH.

  U posljednjem dijelu ZAKLJUKU prikazani su rezultati ovog istraivanja

 • 4

  2. PRAVNI OKVIRI UREENJA ZRANOG PROMETA

  2.1. Meunarodne konvencije

  Kratka povijest zranog prometnog prava, kao i zrakoplovstva uope, uglavnom poinje u

  XX. stoljeu. Do tada su postojali samo unutarnjo pravni akti nekih drava o uporabi balona,

  dok se zrano prometno pravo u dananjem smislu poelo razvijati tek pojavom zrakoplova na

  motorni pogon.

  Promet civilnih zrakoplova izvan granica potaknuo je zainteresirane drave na donoenje

  odluke o tome ele li trpjeti slobodno ulijetanje u svoj zrani prostor ili ih uiniti ovisnima o

  prethodnim dozvolama. S tim u vezi sukobljavale su se teorije o slobodi zraka po ugledu na

  slobodu otvorenog mora, s jedne, i suvereniteta drava nad zranim prostorom s druge strane.

  Vrlo rano se pojavila potreba za multilateralnim rjeavanjem pitanja javnog zranog

  prijevoza. Tako su relativno rano donesene dvije osnovne meunarodne konvencije, ikaka i

  Varavska, koje globalno reguliraju svjetsko zrakoplovstvo.

  2.1.1. Konvencija za izjednaavanje nekih pravila o meunarodnom prijevozu

  zrakom (Varavska konvencija 1926. godine)1

  Pripreme za donoenje Varavske konvencije zapoete su na inicijativu Francuske jo u ranoj

  fazi civilnog zrakoplovstva. Tako je ve 1925. Odrana u Parizu diplomatska konferencija o

  pitanjima odgovornosti zrakoplovnih prijevoznika. Pristupni delegati na toj konferenciji, njih

  76 iz 41 drave, izrazili su elju za osnivanjem posebnoga komiteta strunjaka koji bi nastavio

  zapoeti rad. Tako je u svibnju 1926. u Parizu osnovano Meunarodno tehniko povjerenstvo

  strunjaka zranog prava (CITELJA). U CITELJI je dovren rad na nacrtu Konvencije za

  izjednaavanje nekih pravila o meunarodnom prijevozu zrakom, a u listopadu 1929. taj je

  nacrt na diplomatskoj konferenciji u Varavi s manjim izmjenama potpisan. Varavska

  konvencija stupila je na snagu 13. veljae 1933. nakon to je prvih pet drava ratificiralo tu

  konvenciju (meu njima bila je i Jugoslavija). Danas je Varavska konvencija, sa 147 drava

  koje su je prihvatile, najire prihvaen sporazum meunarodnog privatnog prava.

  1 Katela, S., Zrano prometno pravo, Fakultet prometnih znanosti Sveuilita u Zagrebu, Zagreb, 2001., str. 44-

  45

 • 5

  Konvencija se sastoji od 41 lanka, jednog dopunskog protokola i jednog zavrnog protokola.

  Konvencija je podijeljena u pet poglavlja. U prvom se poglavlju razmatraju sva pitanja u vezi

  s definicijom pojma meunarodni prijevoz na koji se konvencija jedino primjenjuje. Drugo

  poglavlje govori o prijevoznim ispravama. Tree poglavlje regulira vrlo osjetljivo i vano

  pitanje odgovornosti prijevoznika u meunarodnom zranom prometu. etvrto poglavlje

  sadri odredbe o kombiniranom prijevozu. Zadnje, peto poglavlje sadri ope i zavrne

  odredbe.

  Varavska konvencija polazi od pretpostavke da su zrani prijevoznici na meunarodnim

  letovima odgovorni za tete koje mogu nastati zbog smrti ili ozljede putnika, zatim unitenja,

  gubitaka i oteenja prtljage ili stvari te za tetu nastalu zbog zakanjenja zrakoplova, ili

  zakanjenja u prijevozu prtljage ili stvari. Konvencija doputa mogunost prijevoznika

  oslobaanja od odgovornosti ukoliko dokae da je poduzeo sve nune mjere kako bi izbjegao

  nesreu, ili da mu je bilo nemogue poduzeti takve mjere. Slino tome, ako zrani prijevoznik

  ustanovi da je putnik vlastitim djelovanjem pridonio nastanku tetnog dogaaja, u sudskom

  postupku se moe primijeniti odredba o sudionitvu kako bi se smanjila ili potpuno iskljuila

  odgovornost prijevoznika.

  S obzirom na vrijeme donoenja Varavske konvencije te brzi tehniki napredak

  zrakoplovstva, neka njena pravila su zastarjela pa se ubrzo prilo pripremama za njenu

  reviziju. Prvi pokuaj revizije uslijedio je ve 1935. na kojem su zatraene nove i preciznije

  odredbe o odgovornosti prijevoznika za zakanjenje zrakoplova, te u pogledu prijevoznih

  dokumenata. Meutim Drugi svjetski rat prekinuo je svaku aktivnost u tom podruju, tako da

  je do prve revizije dolo tek 1955.

  2.1.1. Konvencija o meunarodnom civilnom zrakoplovstvu (ikaka konvencija

  1944. godine)

  Potkraj Drugog svjetskog rata Sjedinjene Amerike Drave preuzele su inicijativu za

  sazivanje meunarodne konferencije o pitanjima civilnog zrakoplovstva, sa eljom da se na

  toj konferenciji prihvati potpuna sloboda zrane plovidbe kako bi s omoguila slobodna

  konkurencija to bi Sjedinjenim Dravama, kao vodeoj zrakoplovnoj sili donijelo viestruke

 • 6

  koristi.2 Konferencija je odrana u prosincu 1994. u Chicagu uz prisutnost predstavnika iz 52

  drave i rezultirala je donoenjem etiriju meunarodnih ugovora:3

  1. Privremeni sporazum o meunarodnom civilnom zrakoplovstvu

  2. Konvencije o meunarodnom civilnom zrakoplovstvu

  3. Sporazum o meunarodnom zranom tranzitu

  4. Sporazum o prijevozu u meunarodnom zranom prometu.

  Naelo potpune slobode zrane plovidbe, koje su zastupale SAD, nailo je na snaan otpor

  drugih zemalja, pa je ikaka konvencija ostala na polaznim osnovama Parike konvencije iz

  1919., priznajui opet potpunu i iskljuivu suverenost svake drave nad njenim zranim

  prostorom.

  Iako nije uspjela promijeniti reim civilnog zrakoplovstava, nesporno je da su rjeenja

  usvojena prilikom njezina donoenja obiljeila nastanak i razvoj sustava meunarodnog

  civilnog zrakoplovstva sve do danas. Osima toga, ikaka konvencija je utvrdila i opa naela

  sigurnosti i zatite civilnog zrakoplovstva. Zbog njezine vanosti i radi lakeg razumijevanja

  pojmova zranog prava i reima na kojem poiva suvremeno zrano pravo, pa tako i zrano

  pravo EU, u nastavku su navedene njezine najvanije odredbe i naela:4

  - naelo suverenosti svake drave nad zranim prostorom koji se nalazi iznad

  njezinih teritorija,

  - zrane slobode i kabotaa,

  - dravna pripadnost zrakoplova.

  ikakom konvencijom usuglaena su najbitnija pitanja za sigurno odvijanje zranog prometa

  te su jasno ureena najvanija pitanja zrane plovidbe od suverenosti nad zranim

  prostorom, nacionalne pripadnosti zrakoplova, mjera olakica zrane plovidbe, uvjeta

  eksploatacije zrakoplova, metodologije donoenja i primjene meunarodnih normi i

  preporuka, do osnivanja i poloaja Meunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo ICAO.

  Konvencija dijeli zrakoplove na civilne i dravne, pri emu se dravni smatraju oni koji slue

  u vojne ili policijske svrhe.

  2 . Katela, S., op. cit. str 57

  3 . Katela, S., op. cit. str 57

  4 Radinov, N., apeta, T., Marin, J., Bulum, B., Kumpan, A., Popovid, N., Svid, I., Europsko prometno pravo,

  Sveuilite u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb, 2011., str 339

 • 7

  Spomenuta rjeenja uvelike su temeljena na odredbama, do tada vaee Parike konvencije, i

  to na nain da se podrobnija razrada odnosi aneksima Konvenciji.

  Ostali ikaki dokumenti tzv. Sporazumi o zranim slobodama5, vani su stoga to su njima

  djelomino regulirana ona pitanja koja nije bilo mogue usuglasiti i ugraditi u Konvenciju.

  Sukladno sporazumima zakljuenima na konvenciji pet je zranih sloboda. Prva i druga

  sloboda nazivaju se tzv. tehnikim a ostale tri tzv. komercijalnim slobodama. Osim tih

  poetnih pet, s razvojem meunarodnog zranog prometa pojavile su se i esta, sedma, osma i

  deveta zrana sloboda koje dodatno proiruju prava i mogunosti zranih prijevoznika. S

  obzirom da na to da sporazumi zalaze u osjetljivo podruje komercijalnih prava, takvim je

  drijeenjem ostavljena diskrecijska mogunost dravama da odreeni dokument prihvate ili

  ne, ovisno o vlastitim interesima.

  Prema konvenciji svaka drava ugovornica ima pravo uskratiti zrakoplovima drugih drava

  ugovornica ukrcavanje putnika, pote ili tereta radi prijevoza s jednog na drugo odredite

  unutar svojeg teritorija te se obvezuje da nee zakljuiti ni jedan sporazum na temelju kojeg bi

  takvu iskljuivu povlasticu dala drugoj dravi ili je od druge drave prihvatila.

  ikaka konvencija priznala je potpunu i iskljuivu suverenost svake drave nad njezinim

  zranim prostorom, ali se nije uputala u to do koje visine se prostire suverenost. Teritorij

  drave obuhvaa kopnena podruja i njezino teritorijalno more. Dakle, sav zrani prostor koji

  se prostire iznad kopna i teritorijalnog mora neke drave smatra se iskljuivo njezinim

  teritorijem.6

  ikaka konvencija temeljni je meunarodnopravni akt o civilnom zrakoplovstvu i slui kao

  pravna osnova drugim meunarodnim ugovorima.

  2.2. Zaeci europskog zranog prava

  Zbog tehnikih specifinosti zranog prijevoza i povijesno-politikih okolnosti razvoja

  meunarodnog zranog prometa, zrano pravo karakterizira poseban poloaj u prometnom

  pravu. Pitanje statusa zranog prostora iznad dravnog teritorija usmjerilo je njegov razvoj u

  prvoj polovini XX. stoljea.

  5 Katela, S., op. cit. str 59

  6 Radinov, N., apeta, T., Marin, J., Bulum, B., Kumpan, A., Popovid, N., Svid, I., op. cit. str.339

 • 8

  U vrijeme nastanka Europske zajednice, 1958. godine, europsko civilno zrakoplovstvo ve je

  imalo svoj smjer razvoja. Nakon potpisivanja ikake konvencije i Sporazuma o zranim

  slobodama 1944. godine, europske drave okrenule su se uspostavljanju dvostrane suradnje sa

  europskim, amerikim i drugim dalekim susjedima radi realizacije zrane plovidbe na

  globalnoj razini. Pri tome je primarnu vanost imao odnos s amerikim tritem, koje je

  europskim zranim prijevoznicima, ali i cijeloj zranoj industriji, nudilo irenje posla na nova

  podruja, poveanje prometa i porast vanosti zrakoplova i zranog prometa u odnosu prema

  drugim modalitetima prijevoza putnika i robe. Pritisak na transatlantsko trite sve je vie

  rastao kretanjem 1950-tih i 1960-tih godina jer su europske velesile u valu dekolonizacije

  gubile svoja vana trita u kolonijama u Africi i Aziji.

  Dvostrani ugovor sklopljen izmeu SAD i Velike Britanije 1946. godine, tzv. Bermuda I

  ugovor, postao je prototip za dvostrane ugovore o zranim uslugama za slijedeih trideset

  godina. Bermuda I i drugi dvostrani ugovori koji su se temeljili na njegovu obrascu, u detalje

  su rjeavali pitanja odvijanja zranog prijevoza izmeu drava potpisnica, i to:7

  smjerove zrane plovidbe,

  kapacitete i broj zranih prijevoznika koji e obavljati prijevoz (manje liberalni

  ugovori poimence su navodili prijevoznike koji e obavljati prijevoz),

  meusobno priznavanje dozvola i potvrda o udaljavanju tehnikim, sigurnosnim i

  drugim standardima,

  odreivanje tarifa itd.

  Iako su meu dvostranim sporazumima postojale manje i vee razlike (u usputnoj

  liberalnosti), moemo izdvojiti neka od njihovih osnovnih naela:8

  jednakost drava ugovornica na dogovorenim meunarodnim linijama,

  utvreni broj zranih prijevoznika s dozvolom obavljanja leta na odreenim

  linijama,

  odreivanje tarifa zranog prijevoza od IATA, uz potvrdu nadlenih zranih tijela

  drava ugovornica.

  U isto vrijeme, est europskih drava potpisalo je UEEZ kojim su se obvezale na politiku i

  gospodarsku suradnju u cilju stvaranja Zajednice europskih drava i uspostave unutarnjeg

  7 Radinov, N., apeta, T., Marin, J., Bulum, B., Kumpan, A., Popovid, N., Svid, I., op. cit. str. 347

  8 Radinov, N., apeta, T., Marin, J., Bulum, B., Kumpan, A., Popovid, N., Svid, I., op. cit. str 347

 • 9

  trita. Te obveze drave su preuzele jedna prema drugoj i prema novostvorenoj Zajednici.

  Osnivaki ugovor sadravao je i odredbe o zranom prijevozu, ali su primjena tih pravila i

  kretanje zajednike zrane politike od nadlenih tijela EZ izostali jo neko vrijeme. Glavni

  razlog tome bile su dane politike okolnosti (jaki dravni protekcionizam i uhodana praksa

  dvostranih ugovora koju su drave teko htjele napustiti). ezdesete, sedamdesete pa i

  osamdesete godine XX. stoljea u zranoj politici EU obiljeilo je mukotrpno pregovaranje

  izmeu Komisije i liberalnih drava, s jedne strane , te konzervativnih drava s druge strane.

  Iako je EU istodobno teila novim, liberalnijim rjeenjima u gospodarstvu, ni vlade drava

  lanica ni zrana industrija nisu bile sklone mijenjati postojeu strukturu odnosa i poretka u

  zranom prometu. Nadlena tijela EU morala su prikazati svoje ideje boljima od postojeih i

  dobro se namuiti da natjeraju drave na promjene koje su planirala.

  Ureenje zranog prometa u pravu EU zanimljivo je iz vie aspekata. Jedan je posljedica

  povijesnog razvoja zranog prava u svijetu openito, izvan sfera EU. Drugi je posljedica

  odnosa drava lanica i tijela EU. Trei je posljedica temeljnih naela na kojima poiva pravo

  EU, ali i nain na koji je uredbama Ugovora ureena zajednika prometna politika i zrani

  promet unutar nje. Naime, od poetka europske integracije i donoenja UEEZ 1957. godine,

  za pomorski i zrani prijevoz bio je predvien poseban sustav unutar odredbi Ugovora, kako

  ovlastima EU za donoenje europske prometne politike izmeu tih dviju grupa prometnih

  grana (kopneno naspram pomorskog i zranog) temeljnih prometnih odredbi Ugovora, tako i

  u primjeni ostalih, ne prometnih odredbi Ugovora na promet.

  U kontekstu zranog prava posebnu panju zasluuju odredbe VI UFEU (Promet), a unutar

  njega osobiti odredbe l. 100 UFEU (l. 80 UEZ). 9 Blokada izazvana dijametralno suprotnim

  tumaenjima znaenja i dosega odredbi Ugovora u odnosu na promet izmeu Vijea i

  Komisije konano je rijeena donoenjem presude French Seamen, koja oznauje poetak

  stvaranja jedinstvene zrane politike. Naime, dotadanje stajalite Vijea i drava lanica

  prema znaenju l. 80/2 UEZ bilo je upravo suprotno te je godinama onemoguivalo stvaranje

  zajednike politike. Zbog toga je zrano pravo do tada bilo obiljeeno partikularnim

  ureivanjem u dravama lanicama, koje su svoju politiku, u skladu s prije izgraenim

  pristupom, temeljile na dravnoj kontroli i protekcionizmu (drava je sama propisivala svoja

  pravila, uvijete i ogranienja zranog prijevoza) te na dvostranim ugovorima. Posljedica toga

  9 Radinov, N., apeta, T., Marin, J., Bulum, B., Kumpan, A., Popovid, N., Svid, I., op. cit. str 348

 • 10

  bio je skup i nedostupan zrani prijevoz te njegova nekonkurentnost u odnosu prema drugim

  granama prometa i prema zranom prometu na drugim tritima (ponajprije amerikom).

  2.2.1. Liberalizacija zranog prometa u Europi

  Ureivanje zajednike prometne politike jedan je od stupova budueg zajednikog trita

  kojemu je EU teila, a vanost zranog prometa u tome nije bila zanemariva. Porast zranog

  prometa i promjene koje su se zbivale na amerikom tritu bile su snaan poticaj Europi da

  popravi stanje u zranom prometu i industriji. Najvei problem u postizanju tog cilja bile su

  upravo neke od lanica EU koje zbog svojih konzervativnih stajalita nisu prihvaale ideju da

  netko trei odluuje o njihovim zranim prijevoznicima, a zbog straha od izlaganja

  konkurenciji nisu mogle prihvatiti ideju liberalizacije, zranog trita. Trebalo je stati na kraj

  dravnom protekcionizmu i otkloniti sve politike prepreke i pravne nemogunosti koje su

  bile na putu nastanku jedinstvene zrane politike.

  Zemlje Europske zajednice potpisale su Rimski ugovor 1957. kojem su dogovorile slobodno

  kretanje stvari, osoba, usluga i kapitala, no tek su krajem 70-tih i 80-tih godina prolog

  stoljea pojavile prve znaajnije promjene u reimu zranog prometa u Europi i svijetu. Pod

  utjecajem deregulacije zranog prometa u SAD, kao i zbog jaanja ideje otvaranja trita

  zranog prometa u nekim europskim dravama Komisija je istovremeno sa stvaranjem

  unutarnjeg trita EU radila na stvaranju zajednike politike zranog prometa. Rad je mahom

  ovisio o raspoloenju drava lanica, a bita utjecaj imale su meunarodne (ne)vladine

  organizacije. Bio je to poetak procesa deregulacije u Europi, samo pod novim nazivom

  liberalizacija zranog prometa. Za razliku od SAD-a, proces deregulacije u Europi bio je

  polagan, moglo bi se rei usklaen sa aktivnostima politikog ujedinjavanja Europe.

  Lista Komisijinih prioriteta bila je irokog spektra, ali tada jo ipak nije ulazila u bitne

  promjene kakve su se u to vrijeme dogaale u pravu SAD-a. Najvei problemi zrane

  industrije EU bili su: tendencija visokih vozarina i nedostupnost niskih tarifa, manjak

  inovativnosti u politici cijena i vrsta usluge te snana ovisnost o dvostranim ugovorima koji

  inzistiraju na prometu izmeu glavnih zranih luka.

  Iako su pomalo nastupale pozitivne promjene, bila je potreban prava akcija. Stoga je Komisija

  1979. u svom Prvom memorandumu predloila donoenje propisa kojima e se ukloniti ili

 • 11

  barem ublaiti neki od problema zranog prometa EU. Prijedlog je obuhvaao navedene

  mjere:10

  smanjiti formalnosti i procedure u zranom prometu,

  usvojiti vlastite tehnike standarde,

  urediti pitanja dravnih potpora i trine utakmice,

  urediti radne uvijete posade i zemaljskih sluba,

  utvrditi strukturu tarifa u linijskom prijevozu,

  uspostaviti veu suradnju drava lanica u odnosima s treim dravama.

  Namjera Komisije bila je da sve zainteresirane subjekte: drave lanice i Vijee, zrane

  prijevoznike te cjelokupnu europsku politiku javnost potakne na promjene, istiui slabosti

  postojeeg sustava i prednosti predloenih promjena. Meutim, Komisijini prijedlozi naili su

  na otru kritiku i protivljenje drava lanica, kako na nacionalnoj razini tako i u okviru vijea.

  Nakon dodatnog rada i pregovora, 1983., kao rezultat kompromisa ipak je donesen formalno i

  prvi potpis. Vijee je donijelo direktivu 83/416 kojom je ureena autorizacija

  meuregionalnog zranog prijevoza putnika, pote i tereta meu dravama lanicama. Iako je

  stvarni utjecaj tog dokumenta za liberalizaciju zranog prometa EU bio neznatan, njegova je

  snaga bila upravo u tome da je EU konano usvojila dokument koji je, nasuprot politici

  dvostranih ugovora drava lanica i njihovu snanom protekcionizmu, utro put stvaranje

  zajednike politike zranog prometa.

  2.3. Meunarodne organizacije zranog prava

  Suvremeni zrani promet ne bi bio mogu bez odgovarajue organizacije i regulacije na

  meunarodnom planu. Razlozi tome proizlaze iz same prirode zranog prometa koji se odvija

  izmeu vie drava i kontinenata, to namee potrebu za meunarodnim i regionalnim

  udruivanjem drava radi ujednaenog reguliranja ekonomskih, pravnih, tehnikih i drugih

  pitanja. Institucionalni oblik u kojem se pojavljuje to udruenje jesu meunarodne

  organizacije koje se zasnivaju na ugovoru zainteresiranih drava ili drugih pravnih subjekata

  radi postizanja zajednikih ciljeva i ostvarivanja zajednikih interesa.

  10

  Radinov, N., apeta, T., Marin, J., Bulum, B., Kumpan, A., Popovid, N., Svid, I., op. cit. str 350

 • 12

  Zbog pravne i tehnoloke sloenosti te politike osjetljivosti, sustav civilnog zrakoplovstva

  zahtjeva kontinuirani rad i suradnju. Meunarodne organizacije koje se u svojoj uoj

  specijalnosti bave pojedinim pitanjima civilnog zrakoplovstva i zranog prometa formiraju se

  kao vladine organizacije (one u kojima sjede predstavnici tijela izvrne vlasti drave lanice te

  organizacije) i kao one nevladine (one koje brane privatne interese, a u kojima sjede

  strunjaci, predstavnici zranih prijevoznika i sl.).11

  i jedne i duge mogu biti openite ili

  regionalne prirode, ovisno o tomu je li im konani cilj obuhvatiti sve drave ili samo

  ogranieni broj meusobno povezanih drava.

  U svjetskim razmjerima danas postoje dvije najznaajnije organizacije u oblasti zranog

  prometa: Organizacija meunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO) i Meunarodno

  udruenje zranih prijevoznika (IATA).

  2.3.1. Organizacija meunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO)

  Organizacija meunarodnog civilnog zrakoplovstva ICAO najvanija je meunarodna

  vladina organizacija zranog prometa. Utemeljena je 1944. u Chicagu, a ustrojstvo i djelokrug

  njezina rada definirani su odredbama Konvencije o meunarodnom civilnom zrakoplovstvu

  (ikaka konvencija).12

  Organizacija je zapoela s radom 1944., a od 1947. ima status

  specijalizirane agencije UN-a, sa sjeditem u Montrealu, Kanada. Njezin ustroj ine dva

  glavna tijela Skuptina i Vijee te Tajnitvo na elu s glavnim tajnikom.

  Skuptinu ine sve dravne lanice, a svaka drava bez obzira na veliinu i gospodarsku

  snagu, ima jedan glas. Sastaje se najmanje jedanput godinje, a odluke se donose veinom

  glasova prisutnih drava. Na sjednicama skupine razmatraju se godinja izvjea i proraun te

  sva aktualna pitanja meunarodnog civilnog zrakoplovstva. Meu najznaajnijim zadacima

  skuptine treba spomenuti donoenje dokumenata koji imaju odreenu pravnu, strunu ili

  moralnu snagu. To se prije svega donosi na donoenje meunarodnih konvencija i protokola

  kojima se ureuju razliita pitanja civilnog zrakoplovstva, te na donoenje rezolucija i drugih

  slinih dokumenata koji nemaju obvezavajui karakter ve samo moralnu snagu, ali drave

  lanice i takve dokumente u praksi potuju i primjenjuju.

  11

  Radinov, N., apeta, T., Marin, J., Bulum, B., Kumpan, A., Popovid, N., Svid, I., op. cit. str 343 12 Katela, S., Horvat, L., Prometno pravo, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.,str 185

 • 13

  U vijeu mjesto ima 36 predstavnika drava ugovornica. Neke od glavnih zadaa Vijea su

  obveze prikupljanja i objavljivanja informacija koje se odnose na unapreenje zrane

  plovidbe i operacije u meunarodnom linijskom zranom prometu; obavjeivanje drava

  ugovornica i Skuptine o svakom krenju Konvencije, kao i o svakom ne ispunjavanju

  provedbe preporuka ili odluka Skuptine; usvajanje meunarodnih standarda i preporuene

  prakse i dr. Upravo zbog toga Vijee neki nazivaju i izvrnim odborom. Takoer, Vijee ima

  bitnu ulogu u rjeavanju sporova izmeu drava ugovornica. Naime, u sluaju nesporazuma

  izmeu drava ugovornica pri tumaenju ili promjene Konvencije, ako se spor ne moe rijeiti

  pregovorima, odluku mora donijeti Vijee ako to trai bilo koja drava ugovornica na koju se

  spor odnosi.

  to se tie poloaja EU u ICAO, treba napomenuti dvoje. Prvo, sukladno l. 92 ikake

  konvencije, Konvencija je otvorena za pristupanje lanica Ujedinjenih naroda i drava

  saveznica, kao i drava koje su ostale neutralne tijekom sadanjeg svjetskog sukoba. Oito je

  da Konvenciji, a slijedom toga i ICAO, mogu pristupiti samo drave, to znai da bi za

  pristupanje EU bilo potrebno izmijeniti Konvenciju u tom pogledu. Drugo, EU ima

  predstavnika ICAO. Naime, Eu ima status promatraa, koji joj takoer daje odreena prav.

  Predstavnik EU moe pratiti rad ICAO, prisustvovati sastancima, biti lanom odreenih

  odbora i radnih skupina te tako i na sline naine raditi na suradnji izmeu EU i ICAO.13

  2.3.2. Meunarodno udruenje zranih prijevoznika (IATA)

  Meunarodno udruenje zranih prijevoznika najvanija je nevladina organizacija zranog

  prometa. IATA je osnovana 1945. u Havani sa zadatkom da pomogne u rjeavanju problema

  koji se pojavili zbog naglog poveanja civilnog zranog prometa nakon zavretka Drugog

  svjetskog rata. Po svojim funkcijama i zadacima IATA je nasljednica istoimene organizacije,

  osnovane u Haagu 1919. Uz glavno sjedite u Montrealu, IATA ima ured za Europu u enevi,

  nekoliko regionalnih direkcija u Buenos Airesu, Rio de Janeiru, Nairobiju, Dakaru i

  Bangkoku te komoru za obraun u Londonu.

  Glavni zadaci IATA-e jesu:

  promoviranje sigurnog, redovitog i ekonominog prometa,

  unaprjeenje zranog prometa te prouavanje problema vezanih za tu problematiku,

  13 Radinov, N., apeta, T., Marin, J., Bulum, B., Kumpan, A., Popovid, N., Svid, I., op. cit. str 344

 • 14

  utjecaj na razvoj miljenja o suradnji svih tvrtki koje se izravno ili posredno bave

  meunarodnim zranim prostorom,

  suradnja s ICAO-om i drugim meunarodnim organizacijama.

  lanovi IATA-e mogu biti svi zakoniti zrakoplovni prijevoznici registrirani za obavljanje

  redovitog zranog prometa. Kompanije koje obavljaju redoviti meunarodni zrani promet

  postaju aktivne lanice, a kompanije koje lete u domaem prometu imaju status pridruenih

  lanica.

  Doprinose koje je IATA dala u meunarodnom zrakoplovstvu i tritu usluga zranog

  prijevoza imaju vanost i u kontekstu organizacije i funkcioniranja zranog prometa u EU. To

  su osnivanje sustava Interline i Komore za obraun te unapreenje usluga u zranom

  prijevozu putnika. Viestrani sustav Interline temelji se na ideji ujedinjenih zranih

  prijevoznika koji surauju u pruanju usluga zranog prijevoza. Danas prijevoznici

  modificiraju praksu formiranja cijena zranih usluga pa se tako cijena za novo razdoblje

  utvruje temeljem postojee cijene pojedinog prijevoznika i prilagoavanje uvjetima trita.

  Za korisnika zranog prijevoza Interlining znai mogunost da sa samo jednom zrakoplovnom

  kartom leti oko cijelog svijeta , koristei se pritom uslugama razliitih prijevoznika. Na taj

  nain putnik kartu plaa jednokatno, karta ima jedinstvenu cijenu. Problem koji bi mogao

  proizai iz takvog naina izdavanja karata za zrane prijevoznike rijeen je putem posebnih

  financijskih usluga koje se pruaju unutar IATA. Takva usluga je i komora za obraun, koja

  svakom zranom prijevozniku omoguuje jedinstven obraun svih meusobnih transakcija

  uinjenih u tjednom prometu za sve izvrene usluge, svodei ih na jednu tarifu. Tako zrani

  prijevoznici bez potekoa i s puno manje trokova prate i planiraju financiranje usluga koje

  pruaju svojim korisnicima, samostalno ili u suradnji sa zranim prijevoznicima drugih

  drava.

  2.4. Europske organizacije zranog prava

  Na podruju EU djeluje nekoliko regionalno vrlo vanih organizacija koje svojim radom

  pridonose razvoju europskog civilnog zrakoplovstva te boljem i sigurnijem zranom

  prijevozu. Iako su neke od tih organizacija osnovane u vrijeme kad jo nije bilo govora o

  jedinstvenoj zranoj politici EU, i tako se podruja njihova djelovanja i njihova organizacijska

 • 15

  struktura meusobno u mnogo emu razlikuju, se te europske meunarodne organizacije

  povezane su u istoj ulozi koju svakodnevno imaju u procesu stvaranja europske zrane

  prometne politike.

  2.4.1. Europska konferencija civilnog zrakoplovstva (ECAC)

  Europska konferencija civilnog zrakoplovstva osnovana je potkraj 1955. sa sjeditem u

  Parizu. Danas su lanice te organizacije sve drave lanice EU, ali i druge europske zemlje.

  Zadaa organizacije je harmonizirati politiku zranog prometa i praksu njezinih drava

  lanica te ostvarivati pri tome suradnju s drugim meunarodnim organizacijama, dravama ne

  lanicama i zranom industrijom.

  Organizacija ima regionalni karakter sa svrhom unapreenja europskog zranog prometa. Iako

  su se aktivnosti ECAC tijekom godina mijenjale danas one openito ukljuuju bavljenje ovim

  podrujima:

  vanjski odnosi,

  ekonomska pitanja zranog prometa,

  sigurnost zranog prometa,

  sigurnosna zatita zranog prometa

  zatita okolia

  U kontekstu EU posebno valja naglasiti usku vezu i suradnju ECAC s Europskom komisijom

  u pitanjima koja su vana za zranu politiku i regulativu. S jedne stane, ECAC sudjeluje u

  njezinu stvaranju, ime izbjegava udvostruivanje posla s obzirom na to da su sve drave EU

  ujedno i njezine lanice. S druge strane, kroz takvu suradnju ECAC svojim ostalim, ne-EU

  lanicama, izravno prua vezu s politikom zranog prometa EU. Plenarne sjednice ECAC, na

  kojima se utvruje plan programa i proraun organizacije, odravaju se u intervalima od tri

  godine, dok se sastanci na kojima direktori civilnog zrakoplovstva donose politike odluke

  odravaju nekoliko puta godinje.

  2.4.2. Europska organizacija za sigurnost zrane plovidbe (EUROCONTROL)

  U pogledu sigurnosti europskog zranog prometa posebno znaenje ima Europska

  organizacija za sigurnost zrane plovidbe osnovana 1960., sa sjeditem u Bruxellesu. Ta je

 • 16

  organizacija utemeljena Meunarodnom konvencijom o suradnji na sigurnosti zrane

  plovidbe EUROCONTROL.14

  Organizacija je preuzela kljunu ulogu u razvoju, a kasnije i u funkcioniranju sustava

  regulacije europskih prometnih tokova, a radi na problematici zajednikog europskog zranog

  prostora odnosno temeljnoj koncepciji jedinstvene kontrole letenja. EUROCONTROL usko

  surauje s nacionalni upravama kontrole letenja u pitanjima kontrole gornjeg zranog

  prostora, normizacije ureaja i sustava za kontroliranje zranog prostora, jedinstvenog

  kolovanja osoblja kontrole letenja i naplaivanja naknade za kontrolu letanja.

  Sa stajalita oekivanog rasta prometne potranje i uvoenje sve veih tipova zrakoplova,

  jedan od limitirajuih imbenika bit e neodgovarajui kapaciteti i neusklaeni jedinstveni

  postupci kontrole leta na europskom nebu. Zbog toga je u okviru EUROCONTROL-a

  osnovan poseban tim strunjaka-ECT.

  U organizacijskom smislu glavnu funkciju ima Stalna komisija EUROCONTROL-a

  sastavljena od resornih ministara drava lanica, koja daje preporuke, utvruje smjernice

  I donosi odluke.

  2.4.3. Europska agencija za sigurnost zranog prometa (EASA)

  EASA je agencija Europske unije osnovana s ciljem razvijanja zajednikih standarda

  sigurnosti te osiguranja njihove jedinstvene primjene u Europi. Europska agencija za

  zrakoplovnu sigurnost utemeljena je 2002. godine s namjerom da obavlja istovrsne poslove

  koje u SAD ima Federal Aviation Administration (FAA).

  Krovna zadaa EASA je osiguranje visokog stupnja sigurnosti europskog zranog prometa,

  koji bi se postigao ujednaavanjem nacionalnih zakonodavstava svih drava lanica.

  Vie govora o zadacima i agenciji biti e u poglavlju IV.

  2.4.4. Udruenje europskih zranih prijevoznika (AEA) i Europsko udruenje

  regionalnih zranih prijevoznika (ERA)

  Udruenje europski zranih prijevoznika utemeljeno je jo 1952. (tada pod imenom Air

  Research Bureau-ARB) kao zajednika istraivaka skupina etiriju europskih prijevoznika

  koji su pred sobom imali cilj da kroz znanstveno istraivanje unaprijede razvoja civilnog

  zrakoplovstva. S osnivanjem ECAC i promjenama u zranom prometu promijenile su se i

  14 Katela, S., Horvat, L., Prometno pravo, Fakultet prometnih znanosti, op. cit. str 188

 • 17

  nadlenosti i prioriteti AEA. Unutar AEA osnovani su posebni odbori za pitanja financiranja,

  sigurnosti, in-flight usluga, a poslije i mnogi drugi: infrastrukture i okolia, drutvenih

  odnosa, istraivanja i informiranja te pravnih pitanja. Danas AEA broji 33 lana, redom

  najveih europskih prijevoznika, i kao predstavniko tijelo, bez brani interese europske zrane

  industrije i radi na i unapreenju svoga rasta i razvoja.

  Pored udruenja europskih prijevoznika postoji i udruenje europskih regionalnih

  prijevoznika. Ono je osnovano 1980. godine u Zurichu kao odgovor na ideje liberalizacije

  zranog prometa koje su dolazile iz SAD i postajale sve glasnije i u Europi. Smisao osnivanja

  i dananjeg djelovanja 49 lanova ERA jest zatita interesa zranih prijevoznika koji pruaju

  iskljuivo uslugu linijskog zranog prijevoza i promoviranje regionalnih prijevoza putnika

  tereta i pote.

 • 18

  3. SIGURNOST ZRANOG PROMETA

  3.1. Standardi sigurnosti zranog prometa

  Kroz sigurnost i sigurnosnu zatitu zranog prometa nastoji se postii isti cilj: uiniti zrani

  promet sigurnim oblikom prijevoza, u kojem e ljudski ivoti i materijalna dobra biti zatieni

  od stradanja. Razlika izmeu tih dvaju sredstava jest u tome to sigurnost polazi od tehnikih

  pretpostavki i uvjeta zranog prijevoza te navedene vrijednosti uva od sluajnih opasnosti i

  ljudske pogreke, dok sigurnosna zatita sprjeava nastanak tete namjernim nezakonitim

  inom.

  Kreiranje sigurnosne politike zranog prometa EU specifino je zbog toga to u njemu

  izravno sudjeluje mnogo tijela. Formalno Parlament i Vijee nastupaju kao zakonodavac,

  donosei sve akte kojima se reguliraju pojedina pitanja iz podruja sigurnosti zranog

  prometa; meutim, u kreiranju tih akata sudjeluju i druge europske institucije (prvenstveno

  Komisija) i organizacije, ali i nadlena nacionalna tijela drava lanica te svi ostali bitni

  sudionici zranog trita (prijevoznici, proizvoai zrakoplova itd.).15

  meu njima na

  podruju EU posljednjih godina najvaniju ulogu ima EASA. Iako EASA jo nije preuzela

  ovlasti u svim podrujima sigurnosne politike, smatra se stupom sigurnosne zrakoplovne

  politike EU. EASA je temelj na kojem poiva ideja stvaranja jedinstvenog zrakoplovnog

  neba. Ona je to nezavisno, struno, specijalizirano tijelo koje je nositelj sveukupne-

  organizacijske i legislativne- regulacije sigurnog zranog prometa EU.

  Zadaa sigurnosnih propisa je dvostruka:

  1. odrediti minimalne tehnike uvijete za sigurno odvijanje zranog prometa u

  svim njegovim fazama,

  2. osigurati njihovo potovanje od svih subjekata na koje se ti propisi odnose.

  U konanici cilj sigurnosne politike je postii efektivan i siguran zrani prijevoz u EU, sa to

  manjim brojem prometnih nezgoda i zrakoplovnih nesrea te sa sustavom odgovornosti

  prijevoznika koji svakom zranom putniku u sluaju pretpostavljene tete jami materijalna

  prava u punom sadraju i opsegu. Pri tome EU i drave lanice trebaju imati na umu i obveze

  15 Radinov, N., apeta, T., Marin, J., Bulum, B., Kumpan, A., Popovid, N., Svid, I., op. cit. str 420

 • 19

  drava prema ikakoj konvenciji, kao i obveze koje su preuzele dvostranim sporazumima s

  treim dravama.

  3.1.1. Tehniki standardi sigurnosti zranog prijevoza

  Uredbom 216/200816

  Europskog parlamenta i Vijea od 20. veljae 2008. o zajednikim

  pravilima u podruju civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost

  zranog prometa, postavljen je novi okvir za definiranje i implementaciju zajednikih

  tehnikih propisa i upravnih postupka u podruju civilnog zrakoplovstva te se odnose na:

  plovidbenost zrakoplova

  osnovne standarde zatite okolia,

  pilote, kabinsko osoblje i organizacije ukljuene u njihovu obuku i provjeravanje,

  zrane operacije,

  zrakoplove prijevoznika treih drava.

  U skladu s tim proirene su i vlasti EASA na ista podruja. Time je EASA postala zaduena

  za izdavanje potvrda o plovidbenosti i usklaenosti sa standardima zatite okolia za svaki

  proizvod odnosno dio i ureaj zrakoplova, kontrolu licencnih organizacija te izdavanje i

  obnavljanje licencija osoblju i organizacijama izvan EU koje obavljaju obuku i zdravstvenu

  provjeru pilota, kontrolu sigurnosti zranih operacija i suradnju s dravama lanicama u vezi s

  time te obavljanje istranih postupaka i izdavanje potrebnih potvrda zrakoplovima treih

  drava za obavljanje komercijalnog prijevoza iz teritorija, prema teritoriju i unutar teritorija.

  O tehnikim standardima i nadlenosti EASA biti e detaljnije razraeno u slijedeem

  poglavlju.

  3.2. Zatita prava korisnika zranog prijevoza

  U EU je poetkom devedesetih godina prolog stoljea, pod utjecajem trenda zatite prava

  potroaa pokrenuta inicijativa i za irom zatitom prav korisnika zranog prijevoza. Naime

  zaguenost zranog prometa i svi tehniki problemi vezani uz upravljanje zranim prometom i

  lukama sve su ee dovodili do uestalih krenja prava putnika temeljem prijevoznog

  ugovora koji su bili sklopili sa zranim prijevoznikom. Letovi su otkazivani, putnicima je

  16 Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common

  rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council

  Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC

 • 20

  uskraen ulazak na let za koji imaju vlastitu putnu kartu, letovi su kasnili u polasku u satima.

  S obzirom na masovnost takvih povreda, novo zakonodavstvo EU teilo je dotaknuti takvu

  praksu stvarajui dodatnu zatitu prava korisnika prijevoza. To bi u konanici trebalo uvesti

  vie reda i discipline u cjelokupnu organizaciju zranog prometa i zatiti interesa putnika u

  vezi s ostvarivanjem planiranog putovanja, odnosno urednim pruanjem usluge zranog

  prijevoza od strane prijevoznika temeljem ugovora o prijevoz.

  3.2.1. Prava putnika u sluajevima uskraenog ukrcaja, otkazivanja leta i duljeg

  kanjenja leta u polasku

  Uredba 261/200417

  Europskog parlamenta i Vijea od 11. veljae 2004. o utvrivanju

  zajednikih pravila u vezi s naknadom i pomoi putnicima u sluaju uskraivanja ukrcaja i

  otkazivanja ili dugih kanjenja letova regulira pitanje zatite i minimalnih prava svih putnika,

  u sluajevima:

  uskraenog ukrcaja,

  otkazanog leta

  duljeg kanjenje leta u polasku.

  Koji se dogode na:

  letu iz zrane luke na teritoriju EU ( u bilo koju zranu luku u/izvan EU)

  letu tree drave (drave lanice EU) u zranu luku na teritoriju EU.

  Uskraeni ukrcaj: kada zrani prijevoznik razumno oekuje da e doi do uskraivanja

  ukrcavanja na let obvezan je najprije pozvati dobrovoljce koji su voljni odustati od svoje

  rezervacije u zamjenu za pogodnosti po uvjetima dogovorenim izmeu dotinog putnika i

  zranog prijevoznika. Dobrovoljcima e se ponuditi pogodnosti kao npr. poklon bon (voucher

  za bilo koji let tog prijevoznika do odreene vrijednosti), mogunost da putovanje nastave

  prvim slijedeim moguim letom ili da od putovanja odustanu uz povrat plaane vozarine.

  Ako se ne javi dovoljan broj dobrovoljaca kako bi se ostali putnici s rezervacijama mogli

  ukrcati na let, zrani prijevoznik tada moe uskratiti ukrcaj putnicima protiv njihove volje.

  Ako je ukrcaj putnicima uskraen protiv njihove volje zrani prijevoznik im je duan odmah

  nadoknaditi tetu i pruiti odgovarajuu pomo. Putnici time ostvaruju pravo na:

  17 Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing

  common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of

  cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91

 • 21

  - pravo na naknadu u odreenom paualnom iznosu, visina koje ovisi o duljini leta i

  podruje koje te pokriva,

  - pravo na povrat vozarine, u sluaju odustanka od daljnjeg putovanja, odnosno pravo

  na preusmjeravanje na prvi slijedei mogui let do odredita ako putovanje ele

  nastaviti,

  - pravo na skrb, u odgovarajuem opsegu, koja e im olakati ekanje nastavka

  putovanja (npr. besplatni obrok, smjetaj/noenje u hotelu, prijevoz do hotela i natrag

  do zrane luke i telefonske pozive).

  Najvanija informacija svim putnicima u zranom prijevozu jest uvoenje naknade, kao

  paualnog iznosa kazne zranom prijevozniku za samu injenicu povrede ugovorene obveze.

  Svaki putnik kojem bude uskraen ukrcaj ima pravo na naknadu koje iznose od 250 do 600

  eura ovisno o duljini leta.

  Otkaz leta: sadraj i opseg prava putnika u sluajevima otkazanog leta ureeni su

  slino kao i kod uskraenog ukrcaja, ali to ureenje ima svoja specifina rjeenja i svoje

  specifine probleme. Prije svega valja napomenuti da nije svako otkazivanje leta

  neopravdano, odnosno da putnik nee imati pravo na naknadu u svakom sluaju otkazivanja

  leta. Naime, ako prijevoznik pravodobno otkae odreeni let i tome pravodobno obavijesti

  putnika, putnik e ostvariti samo pravo na povrat vozarine ili preusmjeravanje na slijedei let

  te pravo na skrb. Isto tako, prijevoznik nee biti obvezan isplatiti naknadu ako dokae da je

  otkazivanje leta uzrokovano izvanrednim okolnostima koje nisu mogle biti izbjegnute ni u

  sluaju poduzimanja svih razumnih mjera. Na taj nain prijevozniku je omogueno da

  izvanredno otkae let, a da za to ne snosi dodatne financijske potekoe u obliku plaanja

  naknade putnicima. Dakle, tek ako prijevoznik ne otkae let na vrijeme i o tome ne obavijesti

  putnika, odnosno ako otkaz leta nije uzrokovan izvanrednim okolnostima, putnik ima

  slijedea prava:

  - pravo na naknadu, u iznosu koji ovisi o duljini leta,

  - pravo na povrat vozarine, odnosno na preusmjeravanje na drugi let,

  - pravo na skrb (isto kao u sluaju uskraenog ukrcaja)

  Kanjenje leta u polasku: za razliku od pitanja naknade tete koja putniku nastane

  zbog kanjenje na mjesto odredita, a koje je ureeno u Montrealskoj konvenciji uredba

 • 22

  261/2004 regulira pitanje prava putnika u sluaju duljeg kanjenja leta u samom polasku.

  Putnik tada ostvaruje slijedea prava:

  - pravo na skrb (i to ako let kasni dva, tri, etiri ili vie sati),

  - pravo na povrat novca (iznos prevoznine) ako let kasni pet i vie sati, a putnik odlui

  odustati od putovanja.

  3.3. Zatita okolia

  Kako je tijekom 70-tih godina prolog stoljea zrani promet imao skroman poetak i mali

  udio u ukupnom prometu, pitanja utjecaja zranog prometa i zrakoplova kao prijevoznog

  sredstva na okoli nisu zauzimala vano mjesto u zranoj politici EU. Meutim, zrani promet

  u slijedeih je dvadeset godina doivio apsolutni procvat, a s poveanjem opsega zranog

  prijevoza putnika robe, robe i pote te u vezi s tim i naglog poveanja broja zrakoplova, na

  vidjelo su izale i negativne strane brzog razvoja te prometne grane. Jedna od negativnosti

  svakako je problem tetnog utjecaja zranog prometa na okoli i zdravlje ljudi. Zrani sektor

  danas sudjeluje u ukupnoj emisiji tetnih plinova s oko 3% to je mnogo. Meutim, udio Eu u

  tome je znatan (procjenjuje se oko 50% emisije CO2 u ukupnom meunarodnom prometu.

  Povijesno gledano, udio tetnih emisija na letovima iz zranih luka EU raste svake godine i u

  sluaju nastavaka takvog trenda mogao bi dosei rast od 150% u odnosu prema 1990 godini.

  Velik je problem i buka od zrakoplova, naroito za ljude koji ive u blizini zranih luka.

  tetni utjecaji zranog prometa ne mogu se porei, ali se moe mnogo uiniti na njihovu

  smanjivanju. tovie, akcija je nuna jer bi prema nekim predvianjima, u sluaju nastavka

  takvog trenda rasta, zrani promet mogao postati glavni kontributor u emisiji tetnih plinova i

  glavni krivac za klimatske promjene. Problematika tetnog utjecaja zranog prometa na okoli

  vrti se oko dva pitanja: koliine tetnih plinova emitiranih u atmosferu i jaine buke nastale

  zbog zrakoplovnih operacija.

  3.3.1 Upravljane bukom u zranim lukama

  Buka koja nastaje pri operaciji zrakoplova (ona koju proizvode motori prilikom uzlijetanja i

  slijetanja, kao i ona koja nastaje dodirom zrakoplova s tlom) oduvijek je bila problem ljudi

  koji ive u blizini zranih luka, kao i radnika u zranim lukama. Iako je EU ve 1973. godine

  imala svoj prvi program zatite okolia koji je upozorio na opasnost buke u zranom

 • 23

  prometu, uniformno reguliranje problema buke od zrakoplova poelo je krajem 1970-tih te se

  nastavilo tijekom 80-ti godina. Meutim, rjeenja EU nisu bila novost u civilnom

  zrakoplovstvu (ona su se temeljila na tada vaeim meunarodnim standardima i zahtjevima

  koji su bili doneseni na razini ICAO). Tako su u europskom pravu po uzoru na postojea

  rjeenja ureena pitanja mjerenja buke i ljudske tolerancije na buku, svjedodbe o buci,

  utvrivanje postupaka izbjegavanja i smanjenja buke od zrakoplova i sl.18

  Meutim, problem buke na europskim zranim lukama u godinama koje su uslijedile dobio je

  sasvim novu dimenziju. Naime, otvaranjem trita zranog prometa i porasta interesa putnika

  za zranim prijevozom, zrani prijevoznici poveavali su svoje flote, a broj zrakoplova koji

  operiraju u zranoj luci rastao je osjetno na dnevnoj bazi. Zajedno s tim porasla je i koliina

  buke i njezin intenzitet. Iako su nove tehnologije omoguile proizvodnju modernijih

  zrakoplova s tiim motorima, u optjecaju su ostali i svi stari glasni zrakoplovi koji su

  tehniki i dalje mogli obavljati operacije leta. Osim toga, injenica da je veina europskih

  zranih luka smjetena u blizini gradova i naseljenih mjesta stavljala je dodatno optereenje

  na rjeavanje problema buke. U takvim okolnostima zrane su luke poetkom 1990-ti poele

  samostalno posezati za razliiti rjeenjima kako bi smanjile tetne utjecaje buke ne oblinje

  stanovnitvo.

  Na meunarodnoj razini primjenjivali su se standardi ICAO. Zrakoplovi dizajnirani nakon

  6.10.1977. morali su zadovoljavati stroe tehnike standarde, dok se na zrakoplove koji su

  ishodili potvrdu o jaini buke (ili drugu odgovarajuu potvrdu) prije tog datuma primjenjivali

  tehniki manje zahtjevni standardi. Meutim, mnogi novi zrakoplovi nisu zadovoljavali dane

  uvjete. Zbog toga se u njih naknadno ugraivala oprema koja je smanjivala emisiju buke kako

  bi dosegli vie standarde, i to mijenjanjem sposobnosti zrakoplovnih motora, ugradbom tzv.

  hushkita. Osim toga, ti standardi doneseni su jo 1977. godine te od tada nisu bili

  promijenjeni, a takvi nisu osiguravali primjenu suvremene tehnologije u izgradnji zrakoplova

  i nisu pridonosili zatiti okolia.

  Zbog svih okolnosti EU je teila za hitnim promjenama standarda buke na meunarodnoj

  razini, ali drugo veliko trite zranog prometa, ono ameriko imalo je drugaije interese.

  Kako se na razini ICAO nije uspio postii kompromis, EU je odluila samostalno regulirati

  18 Radinov, N., apeta, T., Marin, J., Bulum, B., Kumpan, A., Popovid, N., Svid, I., op. cit. str 436

 • 24

  problem buke i postroiti postojee standarde. Godine 1999. donesena je Uredba 925/1999

  kojom je EU zabranila:

  - nove upise recertificiranih zrakoplova u registre drava lanica EU poslije 04.05.200.,

  - operacije recertificiranih zrakoplova u zranim lukama EU od 01.04.2002.

  Kako su znanstvena istraivanja pokazivala da ti tzv. recertificirani zrakoplovi uzrokuju puno

  vie tete okoliu nego novi zrakoplovi, odnosno oni koji izvorno ispunjavaju traene

  tehnike standarde, EU je odluila zatititi okoli od tetnih uinaka, zabranom uvoenja

  novih recertificiranih zrakoplova na trite. Amerike vlasti i amerika zrana industrija javno

  su se protivile takvom rjeenju smatrajui Uredbu suprotnom ikakoj konvenciji i

  dvostranim sporazumima drava lanica EU sa SAD te optuile EU da je njezin cilj bila

  diskriminacija amerikih prijevoznika i proizvoaa zrakoplovne opreme, uz istodobno

  favoriziranje vlastitih.

  U meuvremenu, prije nastupa roka utvrenog Uredbom 925/99, u listopadu 2001. propisani

  su novi, stroi standardi.19

  Ti se standardi primjenjuju na nove zrakoplove, kao i na stare

  zrakoplove koji moraju ishoditi potvrde o usklaenosti sa novim standardima s primjenom do

  2006. Osim toga s novim standardima usvojio se i nov tzv. uravnoteeni pristup upravljanja

  zrakoplovnom bukom, koji se temelji na pojedinanom pristupu svakoj zranoj luci,

  uzimajui u obzir njene specifinosti.

  Poduzete mjere (ogranienja i zabrane, ne smiju biti stroe nego to je potrebno za postizanje

  eljene zatite), moraju biti prilagoene specifinostima pojedine zrane luke te ne smiju

  diskriminirati prijevoznike ni proizvoae zrakoplova na osnovi dravne pripadnosti ili

  identiteta.

  Takoer, valja spomenuti da je pitanje buke u zranom prometu posredno regulirao i putem

  jednog opeg propisa (Direktive 2002/4920

  of the European Parliament and of the Council of

  25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise ), koja

  regulira pitanje buke u svim granama prometa, propisivajui opa pravila za procjenu i

  upravljanje bukom u okoliu. S obzirom na to da je usmjerena na praenje promjena u

  okoliu, prikupljanje informacija i staranje pretpostavki za donoenje novih planova i

  19 Radinov, N., apeta, T., Marin, J., Bulum, B., Kumpan, A., Popovid, N., Svid, I., op. cit. str 438 20 Radinov, N., apeta, T., Marin, J., Bulum, B., Kumpan, A., Popovid, N., Svid, I., op. cit.,str 439

 • 25

  programa djelovanja, ta direktiva je u tom aspektu temeljni propis za rjeavanje problema

  buke u zranom prometu.

  Valja pretpostaviti da e zbog daljnjeg rasta prometa rasti i buka u zranim lukama. Meutim,

  uz razvoj tehnologije i proizvodnju tiih zrakoplovnih motora te bolju organizaciju prometa

  kroz jedinstven sustav upravljanja, koji bi, izmeu ostalog, omoguio operaciju veeg broja

  izravnih letova, borba s tim problemom mogla biti uspjenija nego dosad.

  3.3.2. Upravljanje emisijama tetnih plinova

  Drugi ekoloki problem zranog prometa je emisija tetnih plinova u atmosferu. Zrakoplovi

  tetne plinove stvaraju u fazi uzlijetanja i slijetanja te pri letu na velikim visinama. U prvoj

  fazi isputeni plinovi prvenstveno tete kvaliteti zraka u podruju zrane luke, dok u drugoj

  fazi utjeu na rast temperature Zemlje, a time i na klimatske promjene.

  injenica je da koliina emitiranih plinova u zraku raste svake godine i da je udio zranog

  prometa u emitiranju tetnih plinova sve vei. Adresiranje tog problema na meunarodnu

  razinu nije pokazalo zadovoljavajue rezultate. Odreeni okolini standardi usvojeni su u

  okviru ICAO, ali su u najmanju ruku zastarjeli i nedovoljno uinkoviti. Iako su odreeni

  standardi i usvojeni u pogledu emisije tetnih plinova, oni se odnose samo na operacije

  zrakoplova prilikom uzlijetanja i slijetanja, a osim toga ne obuhvaaju standarde za emisiju

  ugljinih dioksida (CO2), koji se smatra najtetnijim od svih plinova proizvedenih pri

  operaciji zrakoplova. Zbog takve situacije u okviru ICAO i zbog nedostatka konsenzusa na

  meunarodnoj razini te svjesna svojih ekolokih problema, EU je odluila samostalno

  poduzeti odreene mjere u borbi s problemom tetnih plinova nastalih u zranom prometu.

  Godine 2002. EU je potvrdila Protokol iz Kyota, kojim se obvezla EU i sve njezine lanice

  nastojati osigurati da njihove ukupne emisije CO2 ne prelaze doputene koliine te da e u

  predstojeem razdoblju teiti njihovu smanjivanju od najmanje 5% ispod razina emisija u

  1900. Ukljuivanje prometa u gospodarska podruja koja su izvori CO2 u skladu je s

  obvezama iz Protokola.21

  to se tie zrakoplovstva, Protokol predvia i njegovo ukljuivanje,

  ali detaljnu regulaciju tog pitanja preputa rjeavanju unutar ICAO-a. Osim toga, nain na koji

  meunarodno zrakoplovstvo funkcionira teko je uklopiti u naela Protokola iz Kyota. Naime,

  Protokol poiva na ideji da svaka drava potpisnica odgovara za svoje staklenie plinove koje

  21 Radinov, N., apeta, T., Marin, J., Bulum, B., Kumpan, A., Popovid, N., Svid, I., op. cit.,str 440

 • 26

  je proizvela odnosno emitirala, a doputeni udio svake drave u ukupnoj koliini emitiranih

  plinova odnosno obveza njihova smanjivanja odreeni su samim Protokolom. Kako to

  primijeniti u meunarodnom zrano prometu? S obzirom na to da je nemogue utvrditi

  doprinos svake pojedine drave, taj (veliki) dio emisija ostvarenih u meunarodnom prometu

  ne uzima se u obzir pri utvrivanju sudjelovanja svake drave. Dakle,u obraun ulaze samo

  emisije od domaeg zranog prijevoza, dok emisije od meunarodnog prijevoza se praktiki

  ignoriraju.

  EU od 2005. ima vlastitu shemu upravljanja staklenikim plinovima. Rije je o najveem

  multinacionalnom programu upravljanja emisijama staklenikih plinova koji danas ukljuuje

  preko 12000 energetski intenzivnih instalacija. Program funkcionira na jednostavnom naelu:

  za svaki sektor , industriju, nadleno tijelo odreuje ukupnu doputenu koliinu tetnih

  emisija i zatim tu koliinu rasporeuje meu odgovornim gospodarskim subjektima unutar te

  industrije. Meutim, paralelno postoji jo jedan izvor na kojem operatori mogu stei dodatne

  koliine prava na tetne emisije. To je svojevrsno trite na kojem operatori mogu kupiti

  potrebne jedinice odnosno prodavati viak neiskoritenih jedinica tetnih plinova. Dakle,

  sustav poiva na specifinom trinom mehanizmu koji financijski nagrauje onoga koji

  smanjuje tetne emisije. Komisija je 2005. godine predloila da se civilno zrakoplovstvo

  ukljui u postojei ETS sustav. Nakon opsenijih studija, pregovaranja i priprema, Vijee je

  2008. godine usvojio Komisijin prijedlog i donijelo Direktivu 2008/10122

  ukljueno u

  postojei ETS sustav EU.

  Osnovne postavke tog sustava su:

  Subjekti odgovorni za stvaranje tetnih emisija iskljuivo su zrani prijevoznici, i oni

  se u smislu ETS sheme smatraju operatorima. Zanimljivo je da se sustav odnosi ne

  samo na prijevoznike Zajednice ve i na prijevoznike iz treih drava. Svi oni morat

  e do 2012. Godine ishoditi dozvole temeljem kojih e imati pravo na emitiranje

  odreene koliine CO2.

  Obuhvaeni su svi komercijalni letovi iz zranih luka i u zrane luke EU.

  22 Commission Regulation (EC) No 101/2008 of 4 February 2008 amending Council Regulation (EEC) No 574/72

  laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security

  schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the

  Community

 • 27

  Raspodjela jedinica tetnih plinova i koritenje njima ureeno je na slian nain kao i

  prema opoj ETS shemi. Najvei dio jedinica (85%) prijevoznicima e dodijeliti

  drava, a ostatak aukcijskih jedinica e moi kupiti na tritu. Trite jedinica CO2

  nije ogranieno samo na zrane prijevoznike, ve obuhvaa i operatore iz drugih

  sektora, to daje vie mogunosti za pokrivanje potreba prijevoznika i rast zranog

  trita. S druge strane, prijevoznici koji ne iskoriste sva dodijeljena prava i ne odlue

  prodati ih, moi e ih zadrati i prinijeti u naredne godine te ih iskoristiti do 2020.

  godine.

  Ukupna koliina doputenih staklenikih plinova za sektor zrakoplovstva u prvoj

  godini primjene sustava (2012. godine) odreena je 97% potroenih emisija. Za

  razdoblje od 2013. do 2020. godine predvieno je daljnje smanjivanje na 95%

  potroenih emisija.

  Kako se ini, EU se uvelike uhvatila u kotac s problemima tetnih emisija, ali moe se

  oekivati jo puno zbivanja na politikoj i gospodarskoj sceni u predstojeem razdoblju.

  3.4. Istrage zrakoplovnih nesrea

  Propisi koji ureuju istraivanje zrakoplovnih nesrea i nezgoda bitna su karika u postizanju

  vee sigurnosti zranog prijevoza. Rezultati istrage neke zrakoplovne nesree dobro su

  polazite za nove spoznaje i pronalaenje novih rjeenja koja e sprijeiti njihovo ponavljanje.

  Stoga istrage mora provoditi nezavisan i struan kadar koji se brine o interesima rtava i

  sigurnosti svih buduih putnika, a ne o interesima zrane industrije odnosno proizvoaa

  zrakoplova ili prijevoznika.

  Propisi EU o istraivanju zrakoplovnih nesrea pojavili su se sredinom 90-tih. Direktiva

  94/56 propisala je osnovna pravila o provoenju istraga nesrea i nezgoda zrakoplova.

  Uoivi njezinu vanost, EU je istragu uinila obveznom za svaku nesreu i nezgodu

  zrakoplova, neovisno o vrsti operacije, vrsti zrakoplova i sl., te je osigurala njezino

  provoenje u svakoj dravi lanici od nezavisnog tijela civilnog zrakoplovstva. Rezultati

  provedenih istraga slue iskljuivo za stvaranje sigurnosnih preporuka i spreavanje buduih

  zrakoplovnih nesrea. Direktiva 94/56 i danas je na snazi. Meutim, njezina tura pravila i

  nepostojanje njihove ujednaene primjene na razini EU ne osiguravaju odgovarajui stupanj

  odgovornosti. Naime, ogroman tehniki napredak zranoj industriji i razvoj trita zranog

 • 28

  prometa u posljednjih pedesetak godina, ali i rast EU, zahtijevaju suvremenija rjeenja i

  senzibilniji pristup zrakoplovnim nesreama. Posljednji prijedlog Komisije (2009.) sadrava

  neka dobra rjeenja i odgovora na probleme europskog sustava istrage nesrea.

  Komisija predlae:

  Osnivanje europske mree istranih tijela civilnih zrakoplovnih vlasti koja bi

  omoguila bolju koordiniranost u provedbi istraga te osigurala formalnu i uu

  suradnju drava lanica. Mrea dakle, ne bi bila jo jedno tijelo EU, ve bi bila mandat

  koji bi bio ogranien na poslove savjetovanja i koordinacije. Izmeu ostalog, putem

  mree financirala bi se edukacija i obuka istraitelja, to bi slabije razvijenim

  dravama lanicama osiguralo nove kapacitete i time pomoglo ujednaivanju

  razvijenosti drava u podruju sigurnost.

  Osnivanje europske sredinje baze sigurnosnih preporuka i propisivanja obveze

  redovitog izvjeivanja nadlenih tijela radi bolje implementacije preporuka dobivenih

  nakon provedenih istraga.

  Usvajanje pravila koja e osigurati pruanje brze i organizirane pomoi rtvama

  zrakoplovne nesree, zatitu njihove privatnosti i informiranost o tijeku istrage.

  Osim kroz istrage zrakoplovnih nesrea, od 2003. godine civilne zrakoplovne vlasti

  prikupljaju korisne informacije i putem izvjea o dogaanjima koji ugroavaju (ili bi mogli

  ugroziti) sigurnost obavljanja zranih operacija. Naime, sukladno Direktivi 2003/4223

  Europskog parlamenta i Vijea od 13. lipnja 2003. o izvjeivanju o dogaajima povezanima

  sa sigurnou u civilnom zrakoplovstvu, cijeli niz osoba koje su u okviru obavljanja zadaa iz

  svoje nadlenosti sudjelovale u dogaaju ili saznale za dogaaj koji ugroava sigurnost

  obvezne su nadlenom tijelu podnijeti izvjee o tome. Rije je o najrazliitijim dogaajima

  koji utjeu na sigurnost pri letu, a koji nisu uzrokovani nesreom ili ozbiljnom nezgodom.

  Nadlena tijela zaprimljen izvjea statistiki obrauju i pohranjuju te prosljeuju u sredinju

  bazu podataka i svim potencijalno zainteresiranim subjektima. Smisao takvog sustava

  izvjeivanja i razmjene informacija jest bolja upuenost i edukacija zrakoplovnog kadra na

  cijele EU te prevencija istih ili slinih buduih dogaaja.

  23 Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council of 13 June 2003 on occurrence reporting in civil aviation

 • 29

  3.4.1. Odgovornost prijevoznika u sluaju zrakoplovne nesree

  Unato visokim standardima koji vrijede na podruju EU, zrakoplovne nesree se naalost i

  dalje dogaaju. Cilj donoenja propisa odgovornosti prijevoznika je dvostruk:

  1. Pruiti dovoljnu zatitu putnicima koji pretrpe tetu tijekom prijevoza zrakoplovom

  odnosno u zrakoplovnoj nesrei, i

  2. Postaviti jedinstvena i jasna rjeenja u pogledu temelja visine odgovornosti za sve EU

  prijevoznike.

  Prvi i temeljni akt koji regulira pitanje zatite prava putnika jest Varavska konvencija,

  donesena jo davne 1929. godine, kada je zrani promet bio miljama daleko od onoga to je

  danas, a Europa desetljeima udaljena od ideje EU. Varavska konvencija prvi je put na

  meunarodnoj razini uvela odgovornost zranog prijevoznika:

  Za tetu koja nastane putnicima i njihovoj prtljazi te robi tijekom zranog prijevoza,

  Za tetu zbog kanjenja.

  Iako je varavski sustav prvi temeljni sustav kojim je na globalnoj razini regulirano pitanje

  odgovornosti zranog prijevoznika, taj se sustav, unato njegovim kasnijim razvijanjima,

  pokazao neodgovarajuim. Zahtjevi suvremenog zranog prometa i vii standardi u zranom

  prijevozu putnika traili su usvajanje novog meunarodnog sporazuma. Iako je Varavska

  konvencija i danas na snazi u 152 drave, meu kojima su i drave lanice EU, ona praktino

  gubi na vanosti i polako biva formalno i sadrajno u potpunosti zamijenjena Montrealskom

  konvencijom iz 1999.

  Posljedica usvajanja Montrealske konvencije od strane EU i odreivanje njezine primjene i na

  zrani prijevoz unutar EU bila je promjena EU regulative 2002. godine. Nova rjeenja

  sadrana u Uredbi 889/2002 Europskog parlamenta i Vijea od 13. svibnja 2002. o izmjeni

  Uredbe Vijea (EZ) br. 2027/97 o odgovornosti zranih prijevoznika u sluaju nesrea u

  potpunosti prate ona konvencijska, a njezini su glavi noviteti:24

  Podruje primjene pravila Uredbe proireno je na svu prtljagu, pa sada obuhvaa i

  odgovornost prijevoznika za predanu i runu prtljagu,

  Poveani su zahtjevi prema prijevoznicima u pogledu informiranosti putnika (svi

  prijevoznici, a ne samo prijevoznici Zajednice) na letovima koje su prodali ili obavili

  24 Radinov, N., apeta, T., Marin, J., Bulum, B., Kumpan, A., Popovid, N., Svid, I., op. cit.,str 430

 • 30

  unutar EU imaju jednake obveze; obveze obuhvaaju detaljnije obavjeivanje

  putnika, veu dostupnost obavijesti i sl.,

  Propisana obveza osiguranja odgovornosti prijevoznika do zakonskog ogranienja

  iznosa odgovornosti za tetu,

  Povea je iznos minimalnog avansnog plaanja za sluaj smrti putnika na 16000 SRD-

  a u protuvrijednosti eura.

  3.5. Ostvarenje sigurnosti zranog prometa na globalnoj razini

  ICAO-ovi meunarodni standardi sigurnosti pruaju temelj za jedinstveni visoki stupanj

  sigurnosti zranog prijevoza na globalnoj razini. Meutim, iako su drave stranke ikake

  konvencije obvezane primjenjivati odredbe donesene konvencijom, one imaju pravo iskljuiti

  njihovu primjenu pod uvjetom da o tome obavijeste ICAO. Drugi problem ja da SARPs ne

  postaju dijelom ikake konvencije te je stoga za njihov uinak potrebno da ih drave ugrade

  u svoje domae propise odnosno da domae propise usklade s njima. Iako su SARPs

  prihvatile gotovo sve drave stranke ikake konvencije, i iako moemo rei da je na razini

  EU njihova prihvaenost i primjena apsolutna, njihovo usvajanje i stvarana primjena na

  globalnoj razini ne mjere se u tako visokom postotku. S obzirom na taj podatak, naalost ne

  moemo rei da je meunarodni zrani prijevoz globalno siguran. Naime, jo uvijek postoji

  veliki broj drava koje zbog financijske nesposobnosti ili nedostataka volje ili interesa ne

  prate i ne primjenjuju meunarodne standarde. ikaka konvencija ne propisuje formalne

  sankcije za takvo postupanje. To vie, u elji da postigne jedinstvenu primjenu meunarodnih

  standarda, ICAO ulae stalne napore (surauje s dravama, pomae im u ostvarivanju

  odgovarajue primjene SARPs),a najsiromanijim dravama prua i financijsku pomo

  S druge strane, razvijeni dijelovi svijeta, prvenstveno Europa i Sjeverna Amerika, neprestano

  rade na podizanju sigurnosti zranog prijevoza, kako u okviru svog domae zakonodavstva

  tako i u okviru meunarodne suradnje.

  3.5.1. Sigurnost zrakoplova treih drava

  Iako ima svoje probleme, EU ima razvijeni zakonodavni okvir i institucije nadlene za

  primjenu i praenje sigurnosnih standarda. Meutim, zrano trite EU nije izolirano, a

  graanima nije uvijek dostupan prijevoz s provjerenim (EU) prijevoznikom, stoga na razini

 • 31

  EU doneseni propisi koji putnicima pruaju stanovitu razinu sigurnosti i zatite i kad lete sa

  stranim prijevoznicima u, iz, ili unutar EU.

  Program ispitivanja sigurnosti stranih zrakoplova zapoeo je 1996. godine u suradnji ECAC i

  JAA na dobrovoljnoj bazi. Drave lanice ECAC objavile su meusobno inspekcije

  zrakoplova drugih drava ECAC sletjelih u njihove zrane luke, prikupljajui na taj nain

  podatke o njihovoj razini sigurnosti i sl. Godine 2004. program je dobio pravnu osnovu kojom

  je ustanovljena inspekcija zrakoplova drava nelanica EU. Meutim, ukljuivanjem treih

  drava program je dobio iru dimenziju te danas obuhvaa 42 drave.

  Sukladno Direktivi 2004/36, za provedbu inspekcijskog pregleda zrakoplova na rampi

  utvrena je nadlenost civilnih zrakoplovnih vlasti drave lanice EU u zranoj luci u koju je

  zrakoplov sletio. Dakle, inspekcije se obavljaju samo na zrakoplovima koji slete u zranu luku

  EU, i to u vremenu dok traje njihova priprema za slijedei let. Zbog toga za provedbu detaljne

  inspekcije ne ostaje mnogo vremena, ali kad je potrebno pregled potraje i dulje, neovisno o

  planiranom redu letenja zrakoplova. Stoga se inspekcija u pravilu svodi na ispitivanje opeg

  stanja zrakoplova i sigurnosne opreme u putnikoj kabini te valjanosti ispava, dokumentacije i

  licencija posade. Radi jednakog tretmana svih operatora treih drava i osiguranja ujednaene

  sigurnosti prijevoza, u provoenju inspekcijskog pregleda zrakoplova drave lanice moraju

  primjenjivati ista pravila i kriterije. Komisija je propisala jedinstvena pravila na razini EU.

  Ako se tijekom inspekcije uoi neki problemi ili nedostaci, SAFA inspektor moe primijeniti

  sigurnosnu mjeru koja odgovara broju, vrsti i jaini odnosno stupnju uoenih pravila. Ne

  ispuni li kapetan zrakoplova obvezu koju mu je inspektor naredio radi uklanjanja

  nepravilnosti, moe mu se izrei zabrana uzlijetanja. U najgorem sluajevima drava moe

  operatoru zabraniti pristup svojim zranim lukama odnosno let u svom zranom prostoru.25

  Rezultat svake provedene inspekcije mora se objaviti u izvjeu. Drave lanice pozvane su

  na meusobnu razmjenu podataka, a podatke su obvezene dostaviti Komisiji i EASA. Jednom

  godinje Komisija za potrebe javnosti objavljuje skraeni, pojednostavljeni oblik izvjea

  koje prua opi pregled stanja sigurnosti u zranom prijevozu. Radi daljnjeg razvoja SAFA

  programa usvojen je i nov propis o prikupljanju i razmjeni svih informacija o sigurnosti

  zrakoplova i operatora. Njime je EASA postala sredinje tijelo za odreivanje pravila

  25 Radinov, N., apeta, T., Marin, J., Bulum, B., Kumpan, A., Popovid, N., Svid, I., op. cit.,str 433

 • 32

  postupaka vezanih uz prikupljanje, analizu razmjenu svih podataka potrebnih za uspjeno

  provoenje SAFA programa. Podaci dostupni EASA-i i nadlenim tijelima drava lanica

  viestruko su korisni. Njihovom analizom moe se dobiti uvid u posebno problematina

  podruja i ponavljanje odreenih vrsta nepravilnosti na odreenoj vrsti zrakoplova i sl.

  Naravno, analiza podataka ima vaan preventivni uinak uoene nepravilnosti i negativna

  obiljeja mogu se otkriti i otkloniti na vrijeme, prije nego nastupi zrakoplovna nesrea.

  Meutim, kako je od 2008. EASA preuzela vodeu ulogu u ostvarivanju i odravanju

  sigurnosti civilnog zrakoplovstva, i druga pitanja vezana uz sigurnost zrakoplova treih

  drava u njezinoj su nadlenosti. Dakako, radi ujednaene primjene pravila nuna je suradnja

  drava lanica i Komisije. Drave lanice zadrale su ovlasti u provoenju inspekcija te opu

  obvezu da poduzimaju sve mjere potrebne za ouvanje sigurnosti. to se tie komisije, ona

  zadrava svoju kljunu regulatornu ulogu. Naposljetku, EASA u zadnjoj fazi ciklusa ima

  kljunu ulogu ona je uvar Uredbe i njezinih pravila.

  Uredbom 216/200826

  propisano je da zrakoplovi treih drava (kao i njihova posada i letovi)

  moraju biti u skladu sa vaeim standardima ICAO, a u sluaju nedostatka tih standarda,

  moraju biti u skladu s vaeim sa zahtjevima utvrenima u prilozima uz Uredbu, uz uvijte da

  ti zahtjevi nisu suprotni pravima treih zemalja koja proizlaze iz meunarodnih konvencija.

  Na taj nain izriito dana prednost meunarodnim standardima ICAO pred pravilima EU.

  Provoenjem pravila sigurnosti zrakoplova treih drava u sklopu jedinstvenih pravila

  sigurnosti zrakoplovstava u EU i u nadlenost EASA, EU je ispunila formalna dio planiranog

  posla harmonizirati pitanja sigurnosti zranog prijevoza pod okriljem jednog

  specijaliziranog tijela.

  3.5.2. Crne liste zrakoplova

  Podacima prikupljenim pri inspekciji zrakoplova Europska komisija se koristi i za sastavljanje

  liste zrakoplova kojima je zabranjen pristup zranim lukama EU, tzv. crne liste zrakoplova.

  Crne liste vrsta su sankcije koju EU izrie dravama iji zrakoplovi ne udovoljavaju

  (minimalnim) sigurnosnim standardima EU. Prvu crnu listu EU je objavila u oujku 2006.

  godine i od tada redovito aurira podatke i objavljuje nove liste. Lista zajednice zapravo je

  sumarni prikaz podataka dobivenih iz takvih lista koje sastavljaju drave lanice (zabranjujui

  26 Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common

  rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council

  Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC

 • 33

  odreenim prijevoznicima da pruaju usluge zranog prijevoza na svom teritoriju) i

  informacija dobivenih od EASA. Iako liste imaju legitimnu i humanu svrhu: zatititi putnike

  od rizinog prijevoza, one povlae velike probleme za prijevoznike koji se nau na takvoj

  listi, ali i za zranu industriju i gospodarstvo drava njihove registracije. Osim toga, praksa

  crnih lista moe dovesti i do naruavanja trinog natjecanja. Naime, na linijama izmeu tih

  drava i EU moe uzrokovati nedostatak prijevoznika, to omoguuje (ne)opravdan ulazak

  prijevoznika Zajednice na te linije. Na kraju, liste mogu uzrokovati jo jedan problem, i to s

  aspekta sigurnosti. Naime, zbog svijesti o kretanju crnih lista moe doi do toga da te

  nesigurnedrave na linijama EU stave boljeprijevoznike kako ne bi izgubile trite, a na

  strateki manje vanim linijama i dalje obavljaju prijevoz koristei se

  nesigurnimzrakoplovima. Ono to se moe uiniti, imajui na umu prije svega sigurnost

  putnika, jest inspekcije zrakoplova i izricanje zabrana provoditi struno, objektivno i bez

  diskriminacije.

  3.5.3 Meunarodna suradnja

  Osim na domaem terenu, EU ini mnogo za sigurnost zrane plovidbe i na meunarodnoj

  razini. Prije svega treba istaknuti da u SAFA programu sudjeluje petnaest drava koje nisu

  lanice EU. Osim toga, 2008. EU ja sa SAD potpisala Sporazum o uzajamnom priznavanju

  potvrda o zrakoplovnoj sigurnosti, pravi takav ugovor koji je EU potpisala s nekom treom

  dravom. Na te iste i sline naine postie se harmonija sigurnosnih standarda na podruju

  mnogo irem od teritorija EU, to pospjeuje njihovu jedinstvenu uporabu te administrativno i

  tehniki olakava odvijanje zranog prijevoza (smanjuje posao priznavanja potvrda i

  licencija).

  Moe se oekivati da e u jeku trenda sklapanja dvostranih sporazuma o zranom prometu

  drave poeti detaljnije ureivati i pitanja uzajamnog priznavanja sigurnosnih potpada i sl. te

  u odreenoj mjeri postii to je ICAO zaelio prije vie od pola stoljea ujednaenu

  primjenu sigurnosnih standarda zranog prometa na globalnoj razini.

 • 34

  4. PRAVNI USTROJ EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST

  ZRANOG PROMETA (EASA)

  4.1. Osnivanje Agencije

  Zrani promet je jedan od najsigurnijih naina putovanja, te je ujedno i najbre rastui. Zato

  se Europska unija odluila na zajedniku inicijativu da zadri zrani promet sigurnim i

  odrivim kako bi se omoguio rast i jo vea sigurnost, te usvajanje zajednikih sigurnosnih

  pravila i mjera te zatite okolia. ikaka konvencija ve predvia minimalne standarde za

  osiguranje sigurnosti civilnog zrakoplovstva i s time povezane zatite okolia. Bitni zahtjevi

  Zajednice i pravila usvojena za njihovu provedbu trebali bi osigurati da drave lanice

  ispunjavaju obveze nastale temeljem ikake konvencije.

  Iz potrebe za boljim ureenjem svih podruja sigurnosti civilnog zrakoplovstva javila se ideja

  o osnivanju agencije po uzoru na ameriku Saveznu upravu za zrakoplovstvo (Federal

  Aviation Administration, FAA). EASA je osnovana 2002. Godine pod okriljem EU Uredbom

  1592/2002 (Regulation (EC) No 1592/2002 of the European Parliament and of the Council of

  15 July 2002 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European

  Aviation Safety Agency). Ona je tijelo zajednice koje ima vlastitu pravnu osobnost.

  Glavni ciljevi osnivanja Agencije:27

  uspostaviti i odrati visoki ujednaeni stupanj sigurnosti civilnog zrakoplovstva u EU,

  osigurati visoki ujednaeni stupanj zatite okoli,

  olakati slobodno kretanje robe, osoba i usluga,

  promicati trokovnu uinkovitost regulatornih i certifikacijskih postupaka te izbjei

  podvostruavanje na nacionalnoj i europskoj razini,

  pomagati dravama lanicama u ispunjavanju njihovih obveza iz ikake konvencije,

  postavljajui temelje zajednikog tumaenja i ujednaene provedbe njezinih odredba

  te jamei potovanje navedenih odredba,

  27 Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common

  rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council

  Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC

 • 35

  diljem svijeta promicati stajalita Zajednice u pogledu sigurnosnih standarda i