pravilnik o zaŠtiti na radu pri utovaru i …hdmr.hlz.hr/pravilnik_nn_49_86.pdf · tereta u...

of 27 /27
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI UTOVARU I ISTOVARU TERETA (NN 49/86) I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se pravila zaštite na radu pri utovaru i istovaru tereta u transportna sredstva cestovnog, željezničkog, pomorskog, riječnog i zračnog prometa. Ovim pravilnikom propisuju se i pravila zaštite na radu koja se primjenjuju pri utovaru i istovaru tereta u radnim prostorijama i prostorima izvan radnih prostorija. Član 2. Pravila zaštite na radu propisana ovim pravilnikom dužne su primjenjivati organizacije koje projektiraju i izrađuju oruđa za rad za utovar i istovar tereta kao i organizacije i poslodavci koji obavljaju poslove utovara i istovara tereta. Član 3. Pravila zaštite na radu propisana ovim pravilnikom dužne su primjenjivati i organizacije koje projektiraju, izgrađuju i rekonstruiraju investicione objekte u kojima se obavljaju poslovi utovara, uskladištenja i istovara tereta. Član 4. Pravila zaštite na radu koja nisu utvrđena zakonom, ovim pravilnikom, drugim pravilnicima, standardima i tehničkim normativima, dužne su osigurati organizacije i poslodavci primjenom priznatih pravila zaštite na radu. Pri utovaru i istovaru radioaktivnih, eksplozivnih, lakozapaljivih i drugih opasnih tvari, primjenjuju se pravila zaštite na radu koja su utvrđena posebnim propisima. Član 5. Organizacija je dužna u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu utvrditi vrste i opseg opasnosti pri utovaru i istovaru tereta. Na temelju utvrđenih vrsta i opsega opasnosti, organizacija je dužna izvršiti osposobljavanje radnika za rad na siguran način pri utovaru i istovaru pojedinih vrsta tereta i utvrditi osobna zaštitna sredstva koja se pri obavljanju posla moraju koristiti. Član 6. Pravila zaštite na radu koja se odnose na: - ispitivanje oruđa za rad s povećanim opasnostima, - privremena i zajednička radilišta, - evakuaciju i spašavanje radnika, - prvu pomoć i medicinsku pomoć,

Author: duongkhuong

Post on 06-Feb-2018

225 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PRAVILNIKO ZATITI NA RADU PRI UTOVARU I ISTOVARU TERETA

  (NN 49/86)

  I. OPE ODREDBE

  lan 1.

  Ovim pravilnikom propisuju se pravila zatite na radu pri utovaru i istovarutereta u transportna sredstva cestovnog, eljeznikog, pomorskog, rijenog i zranogprometa.

  Ovim pravilnikom propisuju se i pravila zatite na radu koja se primjenjuju priutovaru i istovaru tereta u radnim prostorijama i prostorima izvan radnih prostorija.

  lan 2.

  Pravila zatite na radu propisana ovim pravilnikom dune su primjenjivatiorganizacije koje projektiraju i izrauju orua za rad za utovar i istovar tereta kao iorganizacije i poslodavci koji obavljaju poslove utovara i istovara tereta.

  lan 3.

  Pravila zatite na radu propisana ovim pravilnikom dune su primjenjivati iorganizacije koje projektiraju, izgrauju i rekonstruiraju investicione objekte u kojimase obavljaju poslovi utovara, uskladitenja i istovara tereta.

  lan 4.

  Pravila zatite na radu koja nisu utvrena zakonom, ovim pravilnikom, drugimpravilnicima, standardima i tehnikim normativima, dune su osigurati organizacije iposlodavci primjenom priznatih pravila zatite na radu.

  Pri utovaru i istovaru radioaktivnih, eksplozivnih, lakozapaljivih i drugihopasnih tvari, primjenjuju se pravila zatite na radu koja su utvrena posebnimpropisima.

  lan 5.

  Organizacija je duna u skladu s odredbama Zakona o zatiti na radu utvrditivrste i opseg opasnosti pri utovaru i istovaru tereta.

  Na temelju utvrenih vrsta i opsega opasnosti, organizacija je duna izvritiosposobljavanje radnika za rad na siguran nain pri utovaru i istovaru pojedinih vrstatereta i utvrditi osobna zatitna sredstva koja se pri obavljanju posla moraju koristiti.

  lan 6.

  Pravila zatite na radu koja se odnose na:- ispitivanje orua za rad s poveanim opasnostima,- privremena i zajednika radilita,- evakuaciju i spaavanje radnika,- prvu pomo i medicinsku pomo,

 • - zabranu puenja, uivanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti na radu,- isprave i evidencije,- dunosti organizacije prema organima nadzora i- dunosti i ovlatenja radnika rasporeenih na poslove i radne zadatke s

  posebnim ovlatenjima i odgovornostima i unutarnji nadzor,utvruje organizacija samoupravnim opim aktom o zatiti na radu prema

  utvrenim vrstama i opsegu opasnosti koje proizlaze iz poslova i zadataka u skladu sodredbama Zakona o zatiti na radu.

  II. PRAVILA ZATITE NA RADU

  1. Zajednike odredbe

  lan 7.

  Pravila zatite na radu propisana Pravilnikom o zatiti na radu za radne ipomone prostorije i prostore na odgovarajui nain se primjenjuju pri utovaru iistovaru tereta u pogledu rasporeda, irine, kvalitete, obiljeavanja, oznaavanja iosvjetljavanja unutranjih i vanjskih prometnica, utovarno-istovarnih povrina tepremotenih prijelaza, platformi, utovarno-istovarnih mostova i galerija koje sekoriste za utovar i istovar tereta.

  lan 8.

  Prije utovara i istovara tereta moraju se prethodno pregledati mjesta rada, iotkloniti eventualni nedostaci koji bi mogli ugroziti sigurnost radnika na radu.

  lan 9.

  Na mjestima na kojima se obavlja utovar i istovar tereta, zabranjeno jezadravanje osoba koje ne rade na utovaru odnosno istovaru.

  lan 10.

  Utovar i istovar tereta mora se obavljati u namjenskoj, neoteenoj i za radsigurnoj ambalai.

  lan 11.

  Pri runom utovaru i istovaru, teina tereta ne smije biti vea od 25 kg,udaljenost na koju se teret prenosi ne smije biti dua od 60 m, a visina slaganja teretavia od 1,5 m.

  Ako se teret iz stava 1. ovoga lana prenosi na povrinama pod nagibom do25%, udaljenost na koju se teret prenosi ne smije biti dua od 50 m, a duljina samognagiba ne smije biti dua od 25 m.

  lan 12.

 • Iznimno, runo prenoenje tereta moe biti organizirano i tako da jedan radnikprenosi teret teine vee od 25 kg, ali ne vee od 50 kg.

  lan 13.

  Pri runom utovaru i istovaru tereta u valjkastoj ambalai (bave, role, bale isl.) moraju se za utovar i istovar tereta u transportna sredstva koristiti za valjanjetereta posebno izraene naprave koje se moraju na siguran nain oslanjati natransportno sredstvo.

  Ako se pod skladita ne nalazi na istoj razini s podom transportnog sredstva,utovar i istovar tereta u valjkastoj ambalai moe se obavljati runo samo ako teretnije tei od 200 kg i ako je osigurana odgovarajua kosina.

  lan 14.

  Utovar valjkastih tereta u transportno sredstvo i njihov istovar na utovarno-istovarne povrine mora se vriti tako da se valjkasti tereti postavljaju vertikalno iliosiguraju s posebno izraenim klinovima koji spreavaju njihovo pomicanje.

  Tereti iz stava 1. ovoga lana koji sadre otrovne i jetke tekuine, moraju sepostavljati tako da nalijevni otvori budu odozgo i da je onemogueno prolijevanjetekuine.

  lan 15.

  Ako se utovar i istovar valjkastih tereta obavlja runim valjanjem tereta nakosini, radnici se moraju nalaziti s obje strane naprave koja se koristi pri takvom radu.

  Pri valjanju tereta iz stava 1. ovoga lana po ravnim povrinama, radnici semoraju nalaziti iza tereta koji valjaju.

  lan 16.

  Prenoenje jetkih i nagrizajuih tekuina smjetenih u staklenoj ili sintetikojambalai teine preko 10 kg moraju obavljati dva radnika.

  lan 17.

  Prije runog prenoenja staklenih posuda s jetkim i nagrizajuim tekuinamasmjetenih u zatitnoj ambalai, mora se utvrditi ispravnost zatitne ambalae i njenihruica.

  lan 18.

  Zabranjeno je prenoenje na leima ili u naruju posuda s jetkim ilinagrizajuim tekuinama.

  lan 19.

  Bave, burad i sanduci s jetkim i nagrizajuim tvarima, ne smiju se prevrtati,valjati, odnosno gurati, nego samo prenositi.

 • lan 20.

  Staklena ambalaa u kojoj se nalaze jetke i nagrizajue tekuine, mora bitizatvorena i zatiena oblogom od odgovarajueg materijala, a pri prijevozu utransportnom sredstvu mora biti osigurana od pomicanja.

  lan 21.

  Ako se prenoenje jetkih i nagrizajuih tekuina obavlja u ambalai od stakla,sintetikog materijala i sl., ruice na takvoj ambalai moraju svojom vrstinomodgovarati teini tereta i biti dobro privrene za ambalau

  Prenoenje tekuine iz stava 1. ovoga lana mora se obavljati upotrebomkolica, nosiljke i slinih naprava.

  Na sredstvima rada iz stava 2. ovoga lana moraju biti predviena leitaobloena mekim materijalom za smjetaj ambalae.

  lan 22.

  Pri utovaru i uskladitenju tereta razliitih vrsta, mora se teret slagati premaobliku, veliini i materijalu.

  Slaganje tereta iz stava 1. ovoga lana obavlja se na nain da se najprije slaeteret vee teine.

  lan 23.

  Komadni teret mora biti stabilno sloen.Pri skidanju komadnog tereta iz sloaja, mora se prethodno i u toku rada

  provjeravati stabilnost sloaja.

  lan 24.

  Pri utovaru i istovaru rasutih tereta zabranjeno je teret potkopavati.Radi spreavanja zaruavanja, manipuliranje rasutim teretom se mora obavljati

  odozgo na dolje na nain da se osigura prirodni nagib rasutog tereta.Ako se manipulacija s rasutim teretom obavlja u etaama, visina etae ne

  smije biti via od 2 m.

  lan 25.

  Utovar, istovar i prijevoz boca s plinovima pod pritiskom, mora se obavljati nasljedei nain:

  1. boce se ne smiju bacati i valjati;2. ventili punih i praznih boca moraju biti zatvoreni i zatieni metalnim

  kapama;3. boce se moraju osigurati od pomicanja i meusobnog sudaranja;4. pune boce moraju se transportirati u leeem poloaju, osim boca s

  propanom i butanom koje se moraju transportirati u stojeem poloaju;5. boce s plinovima pod pritiskom moraju biti zatiene od utjecaja sunevih

  zraka i drugih izvora topline.

 • lan 26.

  Pri runom utovaru i istovaru dugih tereta (profila, cijevi, greda, trupaca,tranica i sl.) u transportna sredstva, ovlateni radnik koji rukovodi utovarom iistovarom tereta duan je odrediti nain utovara i istovara, obavezu koritenjaodgovarajuih pomonih sredstava (kosine, vodilica i dr.) i broj radnika za obavljanjetih poslova.

  lan 27.

  Ako se utovar i istovar tereta obavlja u grupama radnika, organizacija je dunaodrediti i ovlastiti radnika koji e koordinirati rad grupe.

  Radnik iz stava 1. ovoga lana duan je odrediti nain rada, sredstva rada iizvriti raspored radnika u grupama prema tehnologiji utovara i istovara pojedinihvrsta tereta.

  lan 28.

  Iznimno, tereti se mogu utovarivati, istovarivati i premjetati po vodoravnoj ilikosoj povrini s nagibom do 15 pomou cijevi, valjaka, saonica, limenih postelja i sl.i to runo, ekrkom ili motornim vozilom.

  lan 29.

  Mehanizirani utovar u transportno sredstvo i istovar tereta iz transportnogsredstva pomou dizalice, prijenosne trake, utovarivaa ili slinog ureaja, mora seobavljati po unaprijed utvrenoj tehnologiji rada.

  lan 30.

  Visina naslaga tereta na utovarno-istovarnim povrinama pri mehaniziranomutovaru i istovaru, mora biti u skladu s tehnikim mogunostima mehaniziranihsredstava rada.

  lan 31.

  Zabranjeno je pomou dizalica i drugih mehaniziranih sredstava podizatiterete zasute zemljom, pijeskom ili drugim materijalom, odnosno terete koji suukopani, zalijepljeni, meusobno povezani i sl.

  lan 32.

  Zabranjen je prijevoz osoba viliarima, dizalicama, traktorima, guraima idrugim prijevoznim i prijenosnim sredstvima osim osoba za koje je na tim sredstvimarada osigurano dodatno sjedite.

  2. Rad s transporterima (trakasti, puni, vijani, pneumatski i hidraulini)

  lan 33.

 • Transporteri s trakom, grabljama, lancima i slinim sredstvima za prenoenjetereta, moraju se postavljati tako da s jedne njihove strane ostane slobodan prostor zaprolaz, irine najmanje 1 m.

  Transporteri s trakom irine preko 800 mm moraju imati mogunost pristupatraci s obje strane.

  lan 34.

  Kod pokretnih transportera s ureajem za mijenjanje kuta nagiba trake, morapostojati ureaj za osiguranje utvrenog poloaja nagiba trake u toku jedne radneoperacije.

  Transporter iz stava 1. ovoga lana smije se premjetati samo sa sputenomtrakom u krajnjem donjem poloaju.

  Zabranjeno je premjetanje pokretnih transportera za vrijeme rada.

  lan 35.

  Pri putanju trake transportera u pogon, nije dozvoljeno traku povlaiti ili nadrugi nain pomagati njeno pokretanje.

  Za vrijeme rada transportera nije dozvoljeno radnicima stajati u zoniopasnosti, istiti traku i valjke, niti obavljati bilo kakve popravke na transporteru.

  lan 36.

  Ukljuivanje i iskljuivanje transportera smije obavljati samo za to odreenaosoba, koja je duna prije putanja transportera u rad provjeriti ispravnost transporterai da se u zoni opasnosti ne nalaze radnici.

  lan 37.

  Ureaji za ukljuivanje i iskljuivanje transportera moraju biti konstruirani iizvedeni na prikladnim mjestima tako da omoguavaju u sluaju opasnosti brzozaustavljanje transportera.

  lan 38.

  Stabilni transporteri s elinom konstrukcijom postavljeni na vanjskimprostorima, moraju biti zatieni od atmosferskog pranjenja preko uzemljivaa.

  Transporteri iz stava 1. ovoga lana moraju imati izvedenu vodotijesnuelektrinu instalaciju.

  lan 39.

  Ako se u procesu rada pojavljuje praina, elektrina instalacija natransporterima mora biti izvedena u prahotijesnoj izvedbi.

  lan 40.

 • Transporteri koji koriste elektrinu energiju, moraju imati zatienu metalnukonstrukciju od previsokog napona dodira.

  Ako se transporteri nalaze na otvorenom prostoru, metalna konstrukcijatransportera mora biti spojena na uzemljiva gromobranske instalacije.

  3. Rad s viliarima

  lan 41.

  Organizacija je duna samoupravnim opim aktom o zatiti na radu utvrditiuvjete u pogledu dobi ivota, spola, strune sposobnosti, zdravstvenog stanja ipsihike sposobnosti za vozae viliara, u skladu s Pravilnikom o poslovima saposebnim uvjetima rada.

  Organizacija je duna zavisno o tehnologiji rada izraditi poseban program zaosposobljavanje vozaa viliara na temelju utvrenih vrsta i opsega opasnosti.

  Organizacija moe program osposobljavanja vozaa viliara izraditi i izvoditisama ili te poslove povjeriti organizacijama koje te poslove obavljaju.

  lan 42.

  Viliar se smije kretati samo po povrinama ija nosivost odgovara ukupnomoptereenju viliara s teretom.

  lan 43.

  Povrine po kojima se kreu viliari moraju biti izvedene i odravane tako daodgovaraju tehnikim karakteristikama viliara i vrsti tereta koji se prenosi.

  lan 44.

  Voza viliara duan je upotrebljavati viliar prema njegovoj namjeni i nanain kojim se osigurava siguran rad.

  lan 45.

  Organizacija je duna onemoguiti da viliarima upravljaju radnici kojima oninisu povjereni.

  Viliari koji se ne koriste moraju biti zakljuani, a kljuevi se moraju nalazitikod ovlatenog radnika.

  lan 46.

  Teret koji se prenosi viliarom mora se slagati na palete ili podmetae kojiomoguavaju siguran zahvat tereta vilicom.

  Pri skidanju tereta s naslage, zahvatna vilica ne smije se silom gurati meuteret ako izmeu redova naslaga ne postoji slobodan prostor za prolaz vilica.

  lan 47.

 • Teret na zahvatnoj vilici mora biti rasporeen ravnomjerno na oba kraka vilicei leati oslonjen na stranjem dijelu nosaa vilica.

  lan 48.

  Teret sloen na vilici ne smije zaklanjati vidik vozau viliara.Ako se prilikom prenoenja tereta ne moe izbjei zaklanjanje vidika vozau,

  osoba odreena za to mora davati ugovorene znakove vozau pri dizanju i prenoenjutereta.

  lan 49.

  Visina tereta koji se prenosi na vilicama viliara zavisi o karakteristikamaviliara, vrsti i obliku tereta, nagibu i stanju prometnice, a mora se za pojedine tereteutvrditi tako da bude osigurana stabilnost viliara pri prijenosu tereta.

  lan 50.

  Prijenos tereta viliarom mora se obavljati sa sputenim vilicama koje sunagnute prema konstrukciji viliara.

  Visina tereta iznad prometnice mora biti takva da onemoguava udaranje izapinjanje tereta o prometnicu.

  lan 51.

  Nije dozvoljeno viliarom izvlaenje ili guranje tereta kao ni podizanje,sputanje i prenoenje tereta objeenog o vilice.

  lan 52.

  Organizacija je duna u radnoj okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije ipoara utvrditi uvjete pod kojima se viliari smiju koristiti.

  lan 53.

  Ako se viliar koristi po nepovoljnim vremenskim prilikama, u uvjetimaniskih temperatura, u radnoj okolini u kojoj su prisutne fizikalne i kemijske tetnosti,nou i u drugim slinim okolnostima, moraju se na odgovarajui nain primijenitipravila zatite na radu koja su ovim pravilnikom utvrena za traktore i utovarivae.

  4. Rad s dizalicama i autodizalicama

  lan 54.

  Pri radu na utovaru i istovaru tereta pomou dizalica, primjenjuju se propisanapravila zatite na radu za odgovarajue vrste dizalica i pravila zatite na radupropisana ovim pravilnikom.

  Dizalice iz stava 1. ovoga lana smiju se koristiti samo prema namjeni iuputama proizvoaa.

 • lan 55.

  Sredstva za zahvaanje tereta moraju imati oznaku o doputenom optereenju.Teret mora biti zahvaen zahvatnim sredstvom na nain da ne moe doi do

  ispadanja ili rasipanja tereta.

  lan 56.

  Ako pri prenoenju tereta nastanu oteenja na dizalici ili njenim zahvatnimsredstvima, odgovorna osoba duna je obustaviti rad dok se ne otklone nastalepromjene na sredstvima rada.

  lan 57.

  Ako se dizalicom prenosi teret u ambalai, mora ambalaa biti ispravna, imatioznaku teine i sadrine, a po potrebi i podatke o veliini tereta.

  Teret u ambalai mora biti uvren tako da se teret ne pomie.

  lan 58.

  Ako se ambalairaju posebni tereti razliitih oblika i pomaknutih teita,organizacija koja vri ambalairanje, duna je oznaiti mjesta zahvaanja tereta sdizalicom ili na ambalai ugraditi elemente o koje se zahvaa teret.

  Voza tereta duan je terete iz stava 1. ovoga lana zahvaati na predvieninain.

  lan 59.

  Ovlateni radnik u organizaciji duan je na temelju propisane tehnologije radaili pravila struke, ovisno o vrsti tereta, odrediti nain zahvaanja i prenoenja tereta(uetom, mreom, specijalnom napravom, i dr.).

  lan 60.

  Pri prenoenju tereta u ambalai uvrenoj pasicama, nije dozvoljenozahvaati teret za pasice.

  Pasice iz stava 1. ovoga lana moraju teret obuhvaati tako da pri prenoenjutereta ne moe doi do pomicanja pasica.

  lan 61.

  Teret se mora zahvaati tako da se teite tereta nalazi u okomici ispod kukedizalice, a daljnje prenoenje tereta moe se nastaviti samo ako je teret ovjeen nadizalici zauzeo pravilan poloaj i ako se ne njie.

  lan 62.

  Ako se utovar i istovar boca s plinovima pod pritiskom obavlja dizalicama,moraju se za prijenos boca koristiti sanduci, odgovarajue palete ili eline mree.

 • lan 63.

  Pri utovaru i istovaru dugakih tereta koji se slau u naslage pomou dizalice,mora teret na krajevima biti vezan uadima radi spreavanja njegovog slobodnogokretanja.

  Radnici koji dre krajeve uadi moraju stajati izvan manipulativnog prostoradizalice.

  lan 64.

  Radnici koji rade na utovaru i istovaru tereta dizalicom, moraju napustitimanipulativni prostor dizalice im se teret podigne iznad podloge na visinu veu od10 cm i ne smiju ulaziti u manipulativni prostor dizalice dok se teret ne spusti navisinu do 10 cm iznad podloge na koju se odlae.

  lan 65.

  Pri utovaru i istovaru tereta iz kamiona, vagona i drugih prijevoznih sredstava,radnici se moraju odmaknuti od tereta na udaljenost izvan zone opasnosti.

  Ako se teret utovaruje i istovaruje u blizini zida graevinskog objekta ilidrugih prepreka, radnici se ne smiju nalaziti izmeu tereta i zida odnosno drugihprepreka kako bi se onemoguilo ukljetenje radnika izmeu tereta i prepreke.

  lan 66.

  Pri manevriranju autodizalicom u blizini elektrinih vodova pod naponom,krak autodizalice mora biti postavljen tako da je iskljuena mogunost njegovogpribliavanja ili dodira s elektrinim vodovima.

  Dizaliar mora biti upoznat s dozvoljenom udaljenou kraka dizalice odelektrinih vodova.

  5. Rad s dizalima

  lan 67.

  Pri koritenju dizala primjenjuju se pravila zatite na radu propisanaPravilnikom o tehnikim mjerama i uvjetima za dizala, pravila zatite na radupropisana Pravilnikom o nainu ispitivanja odreenih sredstava rada i radne okoline tesadraju, obliku i nainu izdavanja isprava i pravila zatite na radu propisana ovimpravilnikom.

  Organizacija koja koristi dizala duna je posjedovati isprave i voditi evidencijerokova u kojima se mora izvriti pregled ili ispitivanje dizala u skladu s propisima ozatiti na radu.

  lan 68.

  Pri utovaru tereta u dizalo, teret se mora ravnomjerno rasporediti po podudizala.

 • Teret u kabini dizala mora biti osiguran od pomicanja i ruenja.

  lan 69.

  Pri utovaru i istovaru tereta zabranjeno je udaranje teretom ili vozilom ostranice kabine dizala ili njegovu konstrukciju.

  lan 70.

  Pri utovaru i istovaru tereta pomou viliara i drugih vozila, razina poda dizalana katovima i povrinama s koje se utovaruje ili istovaruje teret, mora biti u istomnivou.

  Ukoliko nije mogue osigurati tonost pristajanja kabine dizala u odnosu nanivo povrine s koje se utovaruje ili istovaruje teret, potrebno je razliku nivoapremostiti odgovarajuom podlogom.

  Tonost pristajanja kabine dizala iz stava 2. ovoga lana ne smije biti vea od 70 mm bez obzira na optereenje dizala.

  6. Rad s kontejnerima

  lan 71.

  Teret u kontejneru mora se razmjestiti tako da pritisak na pod i zidove budeto ravnomjerniji.

  Teret u kontejneru mora biti osiguran od pomicanja, a izmeu tereta i vratakontejnera mora se ostaviti slobodan prostor od najmanje 3 cm.

  lan 72.

  Po zavrenom utovaru tereta u kontejner, mora se provjeriti da li su pravilnozatvorena vrata odnosno strane kontejnera.

  lan 73.

  Prije utovara kontejnera u transportno sredstvo mora se provjeriti ispravnostkontejnera.

  Ako se provjerom utvrdi da kontejner nije ispravan ili na njemu postojeoteenja na stranicama ili vratima, ne smije se pristupiti utovaru kontejnera utransportno sredstvo.

  lan 74.

  Utovar i istovar kontejnera obavlja se mehaniziranim sredstvima radanamijenjenim za utovar i istovar kontejnera.

  Ako se utovar i istovar kontejnera ne obavlja upotrebom sredstava rada izstava 1. ovoga lana, radniku koji obavlja vezivanje kontejnera mora se osiguratisiguran pristup na kontejner pomou ljestava ili drugih pomonih sredstava.

 • 7. Rad traktora s prikolicom

  lan 75.

  Pri utovaru i istovaru tereta u traktorske prikolice primjenjuju se pravila zatitena radu propisane ovim pravilnikom u poglavlju 10. Utovar i istovar tereta u teretnamotorna vozila .

  lan 76.

  Traktor s prikolicom mora se za utovar, istovar i prijevoz tereta upotrebljavatiprema uputi proizvoaa u pogledu namjene, doputene vune sile traktora idoputene nosivosti prikolice.

  Traktor s prikolicom smije se koristiti na terenu pod nagibom prema uputamaproizvoaa traktora i u ovisnosti o visini teita tereta na prikolici.

  lan 77.

  Vonja i okretanje traktora s prikolicom na terenu pod nagibom smije seobavljati samo ako su poduzete mjere da ne doe do prevrtanja traktora ili prikolice.

  lan 78.

  Ako se traktor s prikolicom koristi za utovar, istovar i prijevoz tereta ponepovoljnim vremenskim prilikama, mora imati ugraenu kabinu za zatitu vozaa osvremenskih nepogoda.

  Kabina iz stava 1. ovoga lana mora imati ugraena sigurnosna stakla navjetrobranu i prozorima, a vjetrobransko staklo mora imati ugraen brisa.

  lan 79.

  Ako se traktor s prikolicom koristi za utovar, istovar i prijevoz tereta uuvjetima niskih temperatura niih od 273 K (0C), kabina traktora mora imati ureajza zagrijavanje.

  lan 80.

  Traktor s kabinom koja je predviena za skidanje, mora imati ureaj za lakonamjetanje i skidanje kabine.

  Za sigurno ulaenje i izlaenje vozaa iz kabine traktora, moraju biti izvedenestepenice s rukohvatom.

  lan 81.

  Traktor mora imati ispravnu radnu i parkirnu konicu i pokazivae pravca.Za rad nou na prednjem dijelu traktora moraju biti ugraena dva glavna fara s

  oborenim i pozicionim svjetlom, a na stranjem dijelu ugraena poziciona i stopsvjetla.

  Prikolica traktora mora imati parkirnu konicu i pokazivae pravca i stopsvjetlo, a za rad nou poziciono svjetlo.

 • lan 82.

  Prije pokretanja traktora voza je duan provjeriti da se nitko ne nalazi u zoniopasnosti ispred, iza ili izmeu traktora i prikolice.

  lan 83.

  Vozau traktora zabranjena je vonja radnika na traktoru ili prikolici ako za tunamjenu nisu ugraena sjedita ili posebna mjesta za prijevoz radnika koji rade nautovaru i istovaru tereta.

  lan 84.

  Brzina vonje traktora s prikolicom mora biti prilagoena veliini i oblikutereta koji se prevozi te stanju prometne povrine ili puta po kome se traktor kree.

  Kod vonje traktorom nije doputeno naglo koenje i mijenjanje smjeravonje.

  8. Rad s utovarivaima

  lan 85.

  Utovarivai kao samohodni strojevi koji se kreu na kotaima ili gusjenicamaa slue za utovar rasutih i drugih tereta u prijevozna sredstva, moraju se koristitiprema njihovoj namjeni i tehnikoj uputi proizvoaa a naroito u pogledu doputenenosivosti i doputenog kuta nagiba terena po kome se kreu.

  lan 86.

  Utovariva mora biti tako izveden i opremljen zatitnim napravama dapokretni, rotirajui i drugi dijelovi za vrijeme rada ne ugroavaju rukovatelja.

  lan 87.

  Sjedalo vozaa mora biti izvedeno tako da:- osigurava takav poloaj vozaa da su mu pristupane sve komande za lako i

  sigurno upravljanje i nesmetan vidik na sve strane;- onemogui ispadanje vozaa na neravninama i pri naglom okretanju,- omogui ugodan poloaj tijela i podeavanje prema visini i tjelesnoj teini

  vozaa;- svojom konstrukcijom (tapeciranjem, ugradnjom opruga i amortizera)

  otklanja nepovoljno djelovanje potresa i udaraca do kojih dolazi pri radu i za vrijemevonje.

  lan 88.

  Na utovarivau moraju biti ugraene stepenice ili nogostup s rukohvatom zapenjanje odnosno silaenje s upravljakog mjesta.

 • lan 89.

  Za zatitu rukovatelja od vremenskih nepogoda i praine, utovariva moraimati kabinu iz koje je omoguena dobra vidljivost na sve strane.

  Prozori na kabini moraju biti izvedeni od sigurnosnog stakla s brisaimavjetrobrana.

  Utovariva mora biti opremljen zvunim signalom.Ako se rad obavlja nou, utovariva mora biti opskrbljen rasvjetnim tijelima

  za osvjetljavanje radnog prostora prolaza kojima se kree.

  lan 90.

  Ako se utovar i istovar tereta utovarivaem obavlja iznad glave vozaa, morautovariva imati vrsti pokrov iznad sjedita vozaa koji potpuno zatiuje mjestorukovatelja i ureaje na utovarivau od sluajnog pada tereta.

  lan 91.

  Pri utovaru tereta utovarivaem, mora se za to koristiti odgovarajue ispravnozahvatno sredstvo (kabao, grabilica i sl. u ovisnosti o vrsti tereta).

  Teret se mora zahvatiti i prenositi tako, da zahvaeni teret ne pada sazahvatnog sredstva i ne ugroava rukovatelja utovarivaa i ostale radnike na radu.

  lan 92.

  U manevarskom prostoru utovarivaa ne smiju se nalaziti radnici ni drugoosoblje.

  lan 93.

  Prije poetka rada s utovarivaem, rukovatelj mora provjeriti ispravnostureaja za podizanje i prijenos tereta u neoptereenom stanju podizanjem isputanjem zahvatnog sredstva.

  Poetak rada s utovarivaem, rukovatelj mora oznaiti zvunim signalom radiupozorenja prisutnim radnicima.

  lan 94.

  Za vrijeme prekida rada s utovarivaem, rukovatelj mora spustiti zahvatnosredstvo (kabao, grabilicu i sl.) na zemlju, iskljuiti rad motora, osigurati utovarivaod pokretanja i zakljuati kabinu utovarivaa.

  9. Utovar i istovar tereta u prijevozna sredstva cestovnog, eljeznikog,pomorskog, rijenog i zranog prometa

  lan 95.

 • Pod radom na utovaru i istovaru tereta podrazumijeva se, u smislu ovogapravilnika, runi, polumehanizirani i mehanizirani utovar i istovar tereta u prijevoznasredstva cestovnog, eljeznikog, pomorskog, rijenog i zranog prometa (u daljnjemtekstu: prijevozno sredstvo).

  lan 96.

  Prije poetka utovara tereta u prijevozno sredstvo i istovara tereta izprijevoznog sredstva, moraju se poduzeti sve potrebne radnje kojima se spreava dase prijevozno sredstvo pomie s mjesta na kome je zaustavljeno odnosno privezano.

  lan 97.

  Prije poetka utovara tereta u prijevozno sredstvo i istovara tereta izprijevoznog sredstva, odgovorna osoba mora ovisno o vrsti tereta poduzeti sljedeemjere za siguran rad:

  1. osigurati ispravnost tovarnih povrina (ispravnost poda, podloge i povrine,odstranjenost ostataka tereta i dijelova ambalae i sl.);

  2. osigurati dobru osvijetljenost radnog prostora;3. osigurati dobro provjetravanje radnog prostora;4. zaustaviti rad pogonskog motora prijevoznog sredstva radi otklanjanja buke,

  vibracija i zagaenosti zraka ispunim plinovima;5. zabraniti opskrbljivanje prijevoznog sredstva gorivom za vrijeme utovara i

  istovara tereta;6. zabraniti popravak bilo kojih dijelova prijevoznog sredstva za vrijeme

  utovara i istovara tereta osim na brodovima gdje je taj prostor izdvojen od povrina iprostora za utovar i istovar tereta;

  7. provjeriti ispravnost poloaja i stabilnost tereta;8. sprijeiti puenje, zavarivanje i bilo koje druge radnje koje bi mogle izazvati

  poar ili eksploziju ako se obavlja utovar i istovar lakozapaljivih i eksplozivnih tereta.

  lan 98.

  Prijevozna i prijenosna sredstva pogonjena motorima s unutranjimsagorijevanjem, ne smiju se upotrebljavati u zatvorenim vagonima i slinimprostorima, ukoliko nije osigurano provjetravanje tih prostorija.

  lan 99.

  Provjetravanje zatvorenih skladita i brodskih skladita mora se osiguratiprirodnim ili umjetnim putem tako, da se postignu uvjeti rada propisani pravilimazatite na radu.

  lan 100.

  Prije poetka utovara i istovara tereta, mora se utvrditi da nije dolo dokvarenja i zagaenja tereta.

  Nije dozvoljeno radnicima koji rade na utovaru i istovaru tereta obavljatiposlove s teretom na kojemu su nastale promjene koje mogu ugroavati ivot ilizdravlje radnika.

 • S teretom iz stava 2. ovoga lana mora se postupati na nain utvren posebnimpropisima ili prema posebnoj uputi organizacije koja obavlja poslove utovara iistovara tereta.

  lan 101.

  Upotreba mehaniziranih sredstava za utovar i istovar tereta u zatvorenimskladitima, vagonima, sanducima kamiona, brodskim skladitima i drugimtransportnim sredstvima je dozvoljena samo uz uvjet ako slobodan manevarski prostoromoguava nesmetanu upotrebu mehaniziranih sredstava.

  Slobodnim manevarskim prostorom iz stava 1. ovoga lana smatra se prostorkoji omoguava nesmetan prolaz i rad mehaniziranog sredstva.

  Prolaz iz stava 2. ovoga lana mora biti sa svake strane najmanje za 0,5 m irimjereno od bonih rubova gabarita mehaniziranog sredstva i tereta koji se prenosi.

  lan 102.

  Podovi na koje se odlau tereti moraju biti projektirani i izvedeni tako daomoguavaju sigurno noenje tereta bez prekoraenja dozvoljenih progiba.

  Ako se manipulacija teretom obavlja mehaniziranim sredstvima, podoviskladita i transportnih sredstava na koje se odlae teret, moraju biti izvedeni tako daosiguravaju sigurno noenje teine tereta i mehaniziranih sredstava bez prekoraenjadozvoljenih progiba, nagiba ili propadanja poda.

  Nosivost podova etanih skladita i brodova mora biti utvrena, a na vidljivimmjestima mora biti oznaeno doputeno optereenje u N/m2.

  lan 103.

  Ako stabilnost uskladitenog tereta na otvorenoj povrini moe bitiporemeena atmosferskim utjecajima, moraju se poduzeti posebne mjere sigurnosti odruenja ili drugih promjena na odloenom teretu koje mogu ugroziti ivot ili zdravljeradnika.

  Teret mora biti sloen tako da pojedini dijelovi sloenog tereta ne ulaze uprostor odreen za prolaz ili transport.

  lan 104.

  Elektrina instalacija na utovarno-istovarnim povrinama mora bitiprojektirana i izvedena tako da omoguuje nesmetanu manipulaciju teretom iupotrebu transportnih i prijenosnih sredstava i da ne ugroava osobe na radu.

  Rasvjeta mora biti postavljena tako da osigurava dobru osvijetljenost radnihpovrina, prolaza, upozorenja, oznaka i uputa.

  lan 105.

  Teret u skladitu mora biti uskladiten tako da omoguava nesmetan pristupdo elektrinih ureaja, naprava i rasvjetnih tijela, vatrogasnih ureaja i drugihsredstava za gaenje poara.

  Visina naslaga tereta mora se odrediti u ovisnosti o doputenoj nosivostipovrine poda, vrste i vrstoe ambalae i ambalanih pasica, te obliku tereta.

 • 10. Utovar i istovar tereta u teretna motorna vozila

  lan 106.

  Vozai i pratee osoblje rasporeeno na vozilima za prijevoz tereta morajuispunjavati uvjete za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada utvrenimpropisima zatite na radu i posebnim propisima o sigurnosti i prijevozu u cestovnomprometu.

  Osoblje iz stava 1. ovoga lana mora biti osposobljeno za rad na siguran nainna temelju utvrenih vrsta i opsega opasnosti koje proizlaze iz vrsta tereta i namjeneteretnih motornih vozila za prijevoz klasinih i specijalnih tereta.

  lan 107.

  Radnici koji se rasporeuju na motorna vozila radi obavljanja poslova utovara,pretovara i istovara, moraju biti prethodno upoznati s nainom rada, opasnostima imjerama zatite na radu.

  Pomoni radnici, signalisti, vezai tereta i drugi koji se rasporeuju naspecijalna motorna vozila, moraju biti prethodno osposobljeni za obavljanjeodreenog pomonog posla na takvim vozilima, te upoznati s opasnostima i mjeramazatite na radu.

  lan 108.

  U pravilu, kretanje vozila na utovarno-istovarnim povrinama, prilazimatakvim povrinama i prometnicama, treba biti jednosmjerno.

  Ako na povrinama iz stava 1. ovoga lana nije mogue osiguratijednosmjerno kretanje vozila, irina prometnice mora biti takva da osiguravadvosmjerno kretanje vozila.

  Brzina kretanja vozila na povrinama iz stava 1. i 2. ovoga lana ne smije bitivea od 10 km na sat, a u zatvorenim skladitima ne smije biti vea od 5 km na sat.

  lan 109.

  Na utovarno-istovarnim povrinama, prilazima takvim povrinama iprometnicama unutar kruga organizacije, moraju biti postavljene odgovarajueoznake i prometni znakovi.

  lan 110.

  Ako se na utovarno-istovarnim povrinama, prilazima takvim povrinama iprometnicama vozilo kree unatrag, manevar se treba obavljati uz pomo druge osobekoja se nalazi izvan vozila i koja vozau daje odreene ugovorene znakove.

  lan 111.

 • Na utovarno-istovarnim povrinama, razmak izmeu vozila koja stoje u kolonine smije biti manji od 1 m, a razmak izmeu vozila koja stoje jedno uz drugo ne smijebiti manji os 1,5 m.

  lan 112.

  Prije poetka utovara tereta u vozilo i istovara tereta iz vozila, voza je duanosigurati vozilo od pokretanja za vrijeme utovara ili istovara tereta.

  lan 113.

  Ako se teret utovaruje ili istovaruje s perona, platforme ili rampe, vozilo morabiti postavljeno neposredno do perona, platforme ili rampe u istom nivou.

  Ako nije mogue osigurati uvjete iz stava 1. ovoga lana, onda se morapostaviti sigurno sredstvo za premotenje razmaka i razlike u nivou.

  lan 114.

  Voza teretnog vozila mora pri utovaru i istovaru tereta na vozilo osigurati dase:

  - vozilo koristi samo za prijevoz onih tereta koji odgovaraju tehnikimkarakteristikama vozila i specifinostima tereta;

  - ne utovaruje teret ija je teina vea od doputene za odnosno vozilo;- teret u sanduku rasporedi tako da ne ugroava sigurnost vonje;- stranice na sanduku vozila sigurno zatvore i na odgovarajui nain uvrste;- upozore radnici koji rade na utovaru i istovaru tereta na specifinosti vezane

  uz karakteristike vozila i tereta;- stranice sanduka otvaraju na nain koji osigurava siguran rad;- teret istovaruje na nain i po postupku propisanom za odnosnu vrstu tereta i

  vozila.

  lan 115.

  Voza mora biti uz vozilo za vrijeme utovara i istovara tereta i davati uputeposlovoi transportnih radnika odnosno osobama koje vre utovar ili istovar o nainuutovara i istovara tereta iz vozila.

  Prije utovara tereta u vozilo, voza je duan vizualno utvrditi ispravnostvanjskog stanja tereta i njegove ambalae.

  Voza ne smije dopustiti utovar tereta u vozilo ako je na teretu utvrdionedostatke koji mogu imati utjecaja na sigurnost utovara, istovara i prijevoza tereta.

  lan 116.

  Prije poetka istovara tereta s vozila, voza je duan zajedno s odgovornimtransportnim radnikom utvrditi stanje tereta na vozilu, posebno na okolnost da nijedolo do pomaka tereta na vozilu za vrijeme prijevoza koji bi mogao imati zaposljedicu ugroavanje ivota i zdravlja radnika za vrijeme istovara tereta.

  lan 117.

 • Ako utovar u vozilo i istovar tereta iz vozila obavlja grupa radnika, onda setakav rad mora obavljati pod stalnim nadzorom za to odreenog radnika, koji je duanprije poetka rada provjeriti ispravnost sredstava za utovar i istovar i osigurati uvjeteza siguran rad radnika.

  lan 118.

  Teret u vozilu mora biti osiguran od pomicanja za vrijeme prevoenja.Teret na tovarnoj povrini vozila mora biti postavljen ravnomjerno po cijeloj

  povrini i mora biti sloen tako da osigurava stabilnost tereta i vozila za vrijemeprijevoza.

  Teret se ne smije oslanjati na kabinu vozila.

  lan 119.

  Ako se teret oslanja na stranice sanduka teretnog vozila, prije istovara morajuse osloboditi stranice od tereta a tek onda se moe pristupiti otvaranju sanduka.

  U pravilu, stranicu sanduka vozila moraju otvarati dva radnika, a iznimnootvaranje sanduka moe obavljati jedan radnik ako stranica to omoguava s obziromna svoju veliinu i teinu.

  lan 120.

  Utovar i istovar komadnog tereta u vozilo obavlja se sa sputenim stranicamaradi sigurnije manipulacije s teretom.

  Ako se utovar i istovar tereta iz stava 1. ovoga lana obavlja dizalicom ili nadrugi nain koji osigurava siguran rad radnika, moe se utovar i istovar komadnogtereta obaviti i bez sputanja stranica.

  Pri obavljanju poslova iz stava 2. ovoga lana, radnici ne smiju stajati nateretu ako postoji mogunost pomicanja tereta i pada s njega, ili ako se utovar iliistovar obavlja dizalicom pa prijeti opasnost od pada tereta na radnika.

  lan 121.

  Vozila namijenjena za prijevoz dugih tereta moraju biti za tu namjenuprilagoena i moraju biti opremljena posebnim ruicama na koje se teret moeoslanjati za vrijeme prijevoza.

  Visina tereta na vozilima iz stava 1. ovoga lana ne smije prelaziti visinuugraenih ruica. Ruice moraju biti na gornjem kraju povezane lancima.

  Pri prijevozu tereta kraih duina, mora se osigurati oslanjanje tereta nanajmanje dvije ruice.

  Pri istovremenom prijevozu duih i kraih tereta, krai tereti moraju bitisloeni iznad duih tereta.

  Ako se za prijevoz tereta iz stava 1. ovoga lana koriste klasina vozila, morase teret na vozilu osigurati lancima, elinim uadima, skobama ili se mora na druginain osigurati potpuna stabilnost tereta pri prijevozu.

  lan 122.

 • Utovar tereta na prikolice zglobnih kamiona (lepera) mora se obavljati takoda se omogui slobodno zakretanje vozila u odnosu na utovareni teret na prikolici.

  Teret utovaren na prikolici iz stava 1. ovoga lana mora biti tako uvren dane doe do pomicanja tereta prema kabini vozila za vrijeme vonje ili naglog koenjavozila.

  lan 123.

  Vozaima specijalnih vozila koja imaju mogunost podizanja tovarnihsanduka, koara i drugih utovarno-istovarnih ureaja, zabranjena je vonja vozilom spodignutim utovarno-istovarnim elementima i prijevoz osoba na tim elementima.

  lan 124.

  Kada se prijevoz prakastih i rasutih tereta obavlja auto-cisternama, silosima idrugim specijalnim vozilima, lanovi posade tih vozila duni su provjeriti da li suzatvorena sva okna i ventili na takvim vozilima nakon izvrenog utovara tereta.

  lan 125.

  Na auto-cisternama za prijevoz prakastih i rasutih tereta, zabranjeno jeotvaranje okna kada se cisterna nalazi pod pritiskom.

  Radnik koji je zaduen za otvaranje okna na cisternama iz stava 1. ovogalana, duan je provjeriti na manometru da li je pritisak zraka u cisterni i instalacijama(cijevima za transport rasutog tereta) izjednaen s atmosferskim tlakom.

  Pored radnje iz stava 2. ovoga lana, radi sigurnosti potrebno je prije otvaranjaokna otvoriti odgovarajui ventil kojim se pritisak u cisterni izjednauje satmosferskim tlakom.

  11. Utovar i istovar tereta u vozila eljeznikog prijevoza

  lan 126.

  Pri radu na utovaru i istovaru tereta u eljeznika transportna sredstva,primjenjuju se odredbe Pravilnika o zatiti na radu na eljeznicama, pravila zatite naradu utvrena propisima i pravilima eljeznikih organizacija i pravila zatite na radupropisana ovim pravilnikom.

  lan 127.

  Utovar tereta u eljeznika transportna sredstva mora se obavljati po uputamai pod nadzorom strune osobe koja je osposobljena za rad na siguran nain na timposlovima.

  Radnik iz stava 1. ovoga lana odreuje nain utovara tereta u eljeznikatransportna sredstva, vrstu prirunih sredstava i mehanizacije koja se pri utovaru morakoristiti, kao i nain smjetaja i uvrenja tereta u eljeznika transportna sredstva.

  Prije istovara tereta iz eljeznikih transportnih sredstava, radnik iz stava 1.ovoga lana, duan je prethodno obaviti vizualnu provjeru na koji nain je teretuvren i da li je dolo do pomaka tereta za vrijeme transporta.

 • lan 128.

  Kod zatvorenih eljeznikih vagona, moraju se zatvorena vrata vagonapaljivo otvarati povlaenjem a ne guranjem da ne doe do povrede radnika u sluajuda se teret za vrijeme transporta oslonio na vrata vagona.

  Radnici koji obavljaju otvaranje vrata eljeznikih vagona moraju stajati sastrane od otvora vratiju.

  lan 129.

  Radnici koji obavljaju utovar i istovar tereta iz eljeznikih transportnihsredstava ne smiju se nalaziti izmeu transportnih sredstava, izmeu transportnihsredstava i skladinih odnosno utovarnih rampi, niti na drugim mjestima u zonamaopasnosti pri manipulaciji s teretom.

  Ako se utovar i istovar tereta obavlja dizalicom, radnicima je zabranjenozadravanje ispod slobodno viseeg tereta na dizalici.

  lan 130.

  eljezniko transportno sredstvo mora se prije utovara ili istovara teretapostaviti tako da u odnosu na objekte i smjetaj tereta na utovarno-istovarnimpovrinama ne stvara zapreke pri rukovanju s teretom.

  lan 131.

  Ako se manipulacija teretom obavlja u eljeznikim skladitima kroz vievratiju razliitih irina, mora irina prolaza za manipulaciju s teretom iznositinajmanje kao to je irina otvora najirih vratiju.

  lan 132.

  Teret koji se istovaruje iz eljeznikih transportnih sredstava mora se odlagatina udaljenosti najmanje 2 m od vanjske strane tranica kod visine slaganja tereta dovisine 1,2 m.

  Ako se teret iz stava 1. ovoga lana slae na visinu preko 1,2 m, mora bitiudaljen od vanjske strane tranica najmanje 2,5 m.

  lan 133.

  Rasuti tereti koji se istovaruju pored pruge moraju se odlagati pod prirodnimkutom nagiba za odnosnu vrstu tereta, a udaljenost od vanjske strane tranica ne smijebiti manja od 1 m.

  lan 134.

  Pri runom utovaru i istovaru eljeznikih tranica i drugih dugakih profila izotvorenih vagona, moraju se koristiti vodilice - kosine.

 • Za tranice i profile duine do 12 m moraju se postaviti dvije vodilice, zaduine od 12 m do 18 m moraju se postaviti 3 vodilice, a preko duine od 18 mmoraju se postaviti etiri vodilice.

  Vodilice se moraju postaviti na vagon tako da povrina nalijeganja budenajmanje 20 cm, a na tlu moraju biti osigurane od pomicanja.

  lan 135.

  Poslovima utovara i istovara tranica i drugih dugakih profila iz lana 134.ovoga pravilnika mora rukovati struna osoba osposobljena za obavljanje tih poslova.

  Osoba iz stava 1. ovoga lana odreuje nain obavljanja poslova i broj radnikakoji e poslove obaviti.

  lan 136.

  Postavljanje vagona na utovarno-istovarnim povrinama obavlja se u pravilulokomotivom, vunim eljeznikim vozilom ili pomou traktora.

  Ako se vagon zbog utovara ili istovara tereta postavlja runo, ovim poslommora rukovoditi struna osoba osposobljena za obavljanje tih poslova.

  Manevriranje traktorom, cestovnim vozilom, stonom zapregom i ljudskomsnagom, smije se obavljati samo ako je takvo manevriranje posebnom uputompredvieno za pojedine kolosijeke.

  12. Utovar i istovar tereta u brodove i druge plovne objekte

  lan 137.

  S utovarom i istovarom tereta u plovni objekt smije se zapoeti tek nakon toje plovni objekt ispravno privezan uz obalu, i nakon to su ispravno postavljene iosigurane glavne brodske stepenice za dolaenje i silaenje radnika s plovnog objekta.

  lan 138.

  Utovar i istovar tereta s plovnog objekta smije se obavljati samo ako tovremenski uvjeti dozvoljavaju.

  lan 139.

  Ako se utovar i istovar tereta s plovnih objekata obavlja s dizalicama iureajima ugraenim na plovnom objektu, ne smije se zapoeti s utovarom iistovarom tereta dok se ne utvrdi da su sredstva plovnog objekta za manipulaciju steretom ispravna, i da posjeduju odgovarajuu ispravu izdanu u rokovima propisanimposebnim propisima.

  lan 140.

  Za vrijeme utovara i istovara goriva u plovni objekt, ne smiju se na plovnomobjektu obavljati druge radne operacije koje mogu ugroziti ivot i zdravlje radnika.

 • Prije utovara i istovara goriva u plovni objekt moraju se cijevne instalacije zaprotok goriva na predvienim mjestima galvanski povezati radi odvoenja statikogelektriciteta.

  lan 141.

  Ako se utovar i istovar tereta obavlja s plovnog objekta na sidritu, moraju bitiosigurana odgovarajua sredstva za evakuaciju i spaavanje osoba na plovnomobjektu.

  lan 142.

  Ovisno o vrsti tereta koji se utovaruje i istovaruje u plovne objekte, moraju sepoduzimati mjere protupoarne zatite ukljuujui i zabranu puenja.

  Mjere iz stava 1. ovoga lana osigurava zapovjednik plovnog objekta i osobakoja rukovodi poslovima utovara ili istovara.

  lan 143.

  Utovar i istovar tereta mora se obavljati tako da se osigura ravnomjernooptereenje plovnog objekta i onemogui njegovo prekomjerno naginjanje.

  Ako se utovar i istovar tereta zbog oblika i teine ne moe obaviti na nainpropisan u stavu 1. ovoga lana, mora se stabilan poloaj plovnog objekta osiguratipunjenjem ili pranjenjem balastnih tankova plovnog objekta.

  lan 144.

  Utovar tereta ili istovar tereta na plovnom objektu mora se obaviti na nain dane nastupi oteenje tereta ili dijelova plovnog objekta.

  Pri utovaru ili istovaru tereta s plovnog objekta, ne smije se manipulacija steretom obavljati na nain da se teret povlai ili gura po skladinim ili palubnimpovrinama.

  Doputeno optereenje palube, meupalublja i dna teretnih skladita mora bitioznaeno u N/m2.

  lan 145.

  Teret se na plovnom objektu mora uskladititi tako da je osigurana potpunastabilnost plovnog objekta u toku prijevoza tereta pod nepovoljnim uvjetima plovidbe.

  Raspored tereta u skladitima plovnih objekata u odnosu na oblik, veliinu iteinu, odreuje zapovjednik plovnog objekta ili druga ovlatena osoba.

  lan 146.

  Za pruanje prve pomoi i spaavanje radnika ozlijeenih u unutranjostiskladita plovnog objekta, organizacija koja obavlja utovar i istovar tereta duna jeosigurati propisani sanitetski materijal i posebna nosila namijenjena za izvlaenjeozlijeenih radnika pomou dizalice iz skladita plovnog objekta.

  lan 147.

 • Plovni objekti s opasnim teretom u luci moraju biti spremni za brzo naputanjeluke u sluaju poara na plovnom objektu ili poara u luci ili zbog drugog iznenadnogdogaaja koji moe izazvati opasnost za plovni objekt ili objekte u luci.

  Mjere iz stava 1. ovoga lana osigurava zapovjednik plovnog objekta usuradnji s korisnikom luke.

  lan 148.

  Za vrijeme utovara i istovara tereta, ne smiju se obavljati drugi poslovi naplovnom objektu koji mogu ugroziti ivot i zdravlje radnika koji rade na utovaru iistovaru tereta.

  Na plovnim objektima na kojima je utovaren opasan teret, ne smiju seobavljati radovi koji mogu dovesti do ugroavanja tereta i plovnog objekta odnosnoivota i zdravlja radnika i lanova posade plovnog objekta.

  lan 149.

  Istovar tereta s plovnog objekta i manipulacija s istovarenim teretom na obali,mora se obavljati na nain da se onemogui pad radnika, tereta ili transportnihsredstava u more odnosno vodu, da teret pri manipulaciji ne udari u plovni objektprivezan za obalu, i da ne doe do povrede radnika koji poslove prihvaanja teretaobavljaju na obali.

  Sigurni uvjeti rada iz stava 1. ovoga lana moraju se osigurati tako daslobodna irina pojasa izmeu ruba obale i manipulativnog prostora s teretom na obaline moe biti manja od 1,6 m.

  U pojasu iz stava 2. ovoga lana nije doputeno odlaganje tereta ni pristuptransportnim sredstvima.

  lan 150.

  Zbog utjecaja promjene vodostaja na rijekama te plime i oseke na moru,moraju se pri utovaru i istovaru tereta poduzimati mjere kojima se osigurava sigurnostradnika na radu i plovnih objekata.

  Mjere iz stava 1. ovoga lana poduzimaju se naroito u vezi s izmijenjenimuvjetima priveza plovnog objekta uz obalu, prilagoavanja dizalica i drugih sredstavarada i opreme promijenjenim uvjetima nivoa obale i plovnog objekta, sigurnogpristupa radnika na plovni objekt u izmijenjenim uvjetima nivoa i drugim uvjetimakoji mogu utjecati na sigurnost radnika na radu.

  lan 151.

  Utovar i istovar lepova mora se obavljati na nain kojim se osigurava siguranrad radnika i stabilnost plovnog objekta za cijelo vrijeme utovara i istovara tereta.

  Ovlatena osoba na plovnim objektima iz stava 1. ovoga lana duna jeodrediti nain utovara i istovara tereta ovisno o vrsti i karakteristikama plovnihobjekata.

  lan 152.

 • Odredbe za utovar i istovar tereta u plovne objekte pomorskog prometa, naodgovarajui nain se primjenjuju i na plovne objekte rijenog i jezerskog prometa.

  lan 153.

  Zapovjednik plovnog objekta ili druga ovlatena osoba duni su prekinutiutovar i istovar tereta na plovnom objektu ako se obavlja na nain kojim se ugroavasigurnost posade i plovnog objekta.

  Radnik koji rukovodi poslovima utovara i istovara tereta s plovnih objekata,duan je zabraniti rad radnicima na utovaru i istovaru tereta, ako prijeti opasnost zaivot i zdravlje radnika i oteenja tereta.

  13. Utovar i istovar tereta u zrakoplove

  lan 154.

  Pri radu na utovaru i istovaru tereta u zrakoplove primjenjuju se pravila zatitena radu propisana ovim pravilnikom, posebnim propisima i pravilima za zranipromet.

  lan 155.

  Radnici koji obavljaju poslove na aerodromu moraju se pridravati propisa osigurnosti zranog prometa i pravila propisanih Uredbom o radu na zrakoplovnompristanitu.

  lan 156.

  Pri obavljanju poslova utovara i istovara tereta na aerodromskoj platformi nijedoputeno puenje, paljenje vatre ili rad s otvorenim plamenom i odlaganje predmetakoji mogu ugroziti sigurnost osoba i zrakoplova.

  lan 157.

  Radnici koji obavljaju poslove utovara i istovara tereta na aerodromu kada seradi obavljanja poslova kreu pristaninom platformom i drugim povrinamaaerodroma (PSS, rulne staze i sl.), duni su za vrijeme obavljanja poslova nositipropisanu odjeu i obuu.

  lan 158.

  Utovar i istovar tereta smije se obavljati samo na aerodromskoj platformiodreenoj za parkiranje zrakoplova.

  lan 159.

  Utovar i istovar tereta i opskrba zrakoplova gorivom mora se obaviti prijeulaska putnika u zrakoplov, ako posebnim propisom nije odreeno drugaije.

 • lan 160.

  Rad na utovaru i istovaru tereta u zrakoplove mora se obavljati pod stalnimnadzorom i rukovoenjem odreenog strunog radnika - grupovoe.

  lan 161.

  Ukrcavanje i iskrcavanje eksploziva i ostalih opasnih materija u zrakoplovemora se obavljati u skladu s posebnim propisima i uz prisustvo vatrogasaca.

  lan 162.

  Vlasnik zrakoplova duan je odrediti i osposobiti za rad radnike zaintervenciju u sluaju ekscesnih situacija.

  Radnici iz stava 1. ovoga lana moraju ispunjavati posebne uvjete utvrenesamoupravnim opim aktom zrakoplovne organizacije za obavljanje tih poslova.

  Poslove iz stava 1. ovoga lana obavljaju radnici vlasnika zrakoplova pouputama i pod nadzorom za to odreenog radnika.

  lan 163.

  Sredstva rada koja se koriste pri utovaru i istovaru tereta na aerodromskojplatformi i u skladitima kao to su teretna platforma, teretna i doly kolica, dizalice,samohodne pokretne trake, traktori za vuu, tegljai aviona, skladini i regalniposluivai i dr. moraju se koristiti u skladu s uputama proizvoaa, a premasamoupravnom opem aktu organizacije koji regulira sigurne uvjete rada i nainmanipuliranja teretom u odnosu na specifinosti prostora za prijevoz tereta kodrazliitih tipova zrakoplova, te vrste, veliine, teine i teita tereta koji se utovaruje iistovaruje.

  III. PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

  lan 164.

  Na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje primjena odredabaPravilnika o higijensko-tehnikim zatitnim mjerama pri luko-transportnom radu(Slubeni list, br. 14/64) i Pravilnika o zatiti na radu pri utovaru tereta u teretnamotorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila (Slubeni list, br. 17/66) koji su natemelju lana 85. Zakona o zatiti na radu (Narodne novine, br. 19/83 i 17/86)primjenjivani kao propisana pravila zatite na radu.

  lan 165.

  Korisnici sredstava rada iz lana 2. i 3. ovoga pravilnika duni su uskladitistanje orua za rad i izgraenih investicionih objekata s odredbama ovoga pravilnikau roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

  Organizacije koje projektiraju i izrauju sredstva rada iz lana 2. i 3. ovogapravilnika, dune su postupati po odredbama ovoga pravilnika danom njegovogstupanja na snagu.

 • lan 166.

  Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u Narodnimnovinama.