pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja

Download Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja

Post on 28-Jan-2017

220 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Na temelju lanaka 101,102 i 103. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom

  obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04 i 174/04) i lanka 27. Statuta

  Visokog uilita Algebra visoke kole za primijenjeno raunarstvo i lanka 4. Izmjena i

  dopuna Pravilnika o uvjetima i postpuku izbora u zvanja te stalnom i dopunskom

  usavravanju nastavnika i suradnika , Dekan uz odobrenje Upravnog vijea donosi

  12.01.2011.:

  PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA U ZVANJA TE STALNOM I

  DOPUNSKOM USAVRAVANJU NASTAVNIKA I SURADNIKA

  Proieni tekst

  I. OPE ODREDBE lanak 1.

  (1) Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja te stalnom i dopunskom usavravanju

  nastavnika i suradnika (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ureuje uvjete i postupak izbora u

  nastavna i suradnika zvanja te odgovarajua radna mjesta kao i zadae u dopunskom i

  stalnom usavravanju nastavnika i suradnika.

  lanak 2.

  (1) Djelatnost Visokog uilita Algebra visoke kole za primijenjeno raunarstvo ( u

  daljnjem tekstu: Visoko uilite Algebra) obavljaju nastavnici i suradnici izabrani u nastavna i

  suradnika zvanja, te ostali suradnici i zaposlenici.

  (2) Nastavnici u Visokom uilitu Algebra izvode nastavu i druge oblike strunog i

  akademskog rada, provode ispite iz predmeta za koje su izabrani, mentori su studentima,

  izvode projekte u podruju struke, surauju sa gospodarstvom i tijelima javnih vlasti te

  meunarodnim partnerima i obavljaju druge poslove utvrene Statutom, ostalim opim aktima

  te nastavnim planovima i programima.

  (3) Nastavnici u Visokom uilitu Algebra obvezni su izvoditi nastavu i druge oblike

  strunog i akademskog rada u skladu s visokim standardima izvrsnosti prema kriterijima koje

  postavlja upravno i struno vijee Visokog uilita Algebra te, u tom smislu, raditi na

  kontinuiranom vlastitom razvoju i usavravanju.

  lanak 3.

  (1) Nastavnu djelatnost u Visokom uilitu Algebra izvode nastavnici i suradnici koji se biraju u nastavna i suradnika zvanja i na odgovarajua radna mjesta u skladu sa Zakonom.

  (2) Nastavu u Visokom uilitu Algebra mogu izvoditi i nastavnici-pripravnici koji jo

  nisu izabrani u nastavna i suradnika zvanja, pod uvjetom da u odreenom roku obave taj

  izbor. Rok za obavljanje izbora i ostali uvjeti izvoenja nastave bez izbora u nastavna i

  suradnika zvanja odreuju se ovim pravilnikom.

  (3) Nastavna zvanja i radna mjesta na Visokom uilitu Algebra su: predava, vii predava i profesor Visokog uilita Algebra. Suradniko zvanje i radno mjesto na Visokom

  uilitu Algebra je: asistent.

 • lanak 4.

  (1) Nastavnu djelatnost na Visokom uilitu Algebra mogu izvoditi i nastavnici i suradnici izabrani u naslovno zvanje.

  (2) Nastavu u koli mogu izvoditi i nastavnici izabrani u znanstveno nastavna zvanja ili naslovna

  znanstveno nastavna zvanja na sveuilitu.

  (3) Visoko uilite Algebra i suradnici iz stavka 1. i 2. ovog lanka surauju bez zakljuenja ugovora o radu, po postupku i uz uvjete odreene Zakonom.

  (4) Dekan moe povjeriti izvedbu dijela nastavnog predmeta strunjacima bez izbora u nastavno zvanje (gostujui nastavnik), po postupku i uz uvjete utvrene Zakonom.

  II. UVJETI ZA IZBOR U NASTAVNA ZVANJA

  1. Predava

  lanak 5.

  (1) U nastavno zvanje predavaa moe biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz lanka

  98. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br.

  123/2003., 198/2003., 105/2004., 174/2004. i 46/2007,).

  (2) Uz ope uvjete pristupnik treba ispuniti i slijedee uvjete Vijea veleuilita i visokih

  kola Republike Hrvatske:

  1. da je u suradnikom, nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju, raunajui razdoblje od tri godine prije pokretanja izbora, kontinuirano izvodila nastavu u sustavu

  visokog obrazovanja i to najmanje ezdeset (60) norma sati (kumulativno) ili je

  odrala jedno ili vie javnih predavanja iz podruja struke za koju se provodi postupak

  izbora;

  i jedan od sljedeih uvjeta:

  2. da ima dva(2) objavljena struna ili znanstvena ili umjetnika rada, objavljena u asopisu ili zborniku radova s recenzijom ili jedan struni, znanstveni odnosno

  umjetniki rad i jedan (1) izvedeni ili nagraeni struni, znanstveni ili umjetniki

  projekt, ili je nositelj priznatog patenta primijenjenog u praksi;

  3. da je magistar specijalist ili diplomirani specijalist struke ( zavren studij trajanju najmanje 10 semestara ) i ima jedan (1) struni ili znanstveni rad, objavljen u

  recenziranom asopisu ili zborniku radova s recenzijom, ili jedan (1) izvedeni ili

  nagraeni struni, znanstveni ili umjetniki projekt, ili je nositelj priznatog patenta

  primijenjenog u praksi;

  4. da je magistar znanosti ili doktor znanosti iz podruja i polja za koje se bira. Ako kandidat nije iz podruja i polja za koje se pokree njegov izbor, tada na temelju

  objavljenih relevantnih znanstvenih i/ili strunih radova kandidata, Struno izborno

  povjerenstvo treba procijeniti njegovu kvalificiranost za podruje i polje za koje se

  pokree njegov izbor.

  5. da je, u sluaju izbora u umjetnikom podruju, svojim radovima ili umjetnikim projektima, sudjelovao u jednoj strunoj, iriranoj izlobi ili izveo najmanje jednu

  javnu umjetniku produkciju;

  6. da objavljeni struni i znanstveni radovi imaju ukupni (zbrojni) Impact Factor (IF) ija vrijednost je minimalno 50 % vrijednosti srednjeg IF za znanstveno podruje iz kojeg

  se kandidat bira, prema bazi Thomson Reuters Journal Citation Reports za prethodnu

  kalendarsku godinu;

 • 7. Da ima minimalno pet (5) potvrenih citata strunih i znanstvenih radova relevantnih za izbor u navedenom znanstvenom podruju.

  2. Vii predava

  lanak 6.

  (1) U nastavno zvanje Vieg predavaa moe biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz

  lanka 98. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne

  novine br. 123/2003., 198/2003., 105/2004., 174/2004. i 46/2007,).

  (2) Uz ope uvjete pristupnik treba ispuniti i slijedee uvjete Vijea veleuilita i visokih

  kola Republike Hrvatske:

  1. da je u razdoblju od najvie pet godina prije pokretanja izbora bila izabrana u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje te u tom zvanju kontinuirano izvodila nastavu od

  najmanje sto dvadeset (120) norma sati (kumulativno)

  2. da ima najmanje est (6) objavljenih strunih i/ili znanstvenih ili umjetnikih radova, i/ili izvedenih i/ili nagraenih strunih, znanstvenih ili umjetnikih projekata kojima je

  bio voditelj, kovoditelj ili autor.

  i tri (3) od sljedeih uvjeta:

  3. da je magistar specijalist ( zavrio studij u trajanju najmanje 10 semestara) iz podruja i polja za koje se bira;

  4. da je magistar znanosti / doktor znanosti iz podruja i polja za koje se bira. Ako kandidat nema magisterij ili doktorat iz podruja i polja za koje se pokree njegov

  izbor tada, na temelju objavljenih relevantnih znanstvenih i/ili strunih radova

  kandidata, Struno izborno povjerenstvo treba procijeniti njegovu kvalificiranost za

  podruje i polje za koje se pokree njegov izbor.

  5. da ima objavljen recenzirani nastavni materijal za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektronikom obliku, koji je kategoriziran;

  6. da su pod njegovim mentorstvom izraena najmanje tri (3) zavrna ili diplomska rada; 7. da je objavio najmanje jedan rad u koautorstvu sa studentom; 8. da ima objavljen recenzirani prijevod poznatog udbenika za nastavni predmet iz

  kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektronikom obliku, koji je kategoriziran;

  9. da ima ukupno najmanje sedam (7) objavljenih strunih, znanstvenih i/ili umjetnikih znanstvenih radova, (izvedena ili nagraena projekta odnosno studije) iz odgovarajue

  struke, od kojih najmanje dva (2) u razdoblju od tri godine prije datuma pokretanja

  izbora;

  10. da objavljeni struni i znanstveni radovi imaju ukupni (zbrojni) Impact Factor (IF) ija vrijednost je minimalno jednaka vrijednosti srednjeg IF za znanstveno podruje iz

  kojeg se kandidat bira, prema bazi Thomson Reuters Journal Citation Reports za

  prethodnu kalendarsku godinu;

  11. da ima minimalno deset (10) potvrenih citata strunih i znanstvenih radova relevantnih za izbor u navedenom znanstvenom podruju.

 • 2. Profesor Visokog uilita Algebra

  lanak 7.

  (1) U nastavno zvanje Profesora Visokog uilita Algebra moe biti izabrana osoba koja

  ispunjava uvjete iz lanka 98. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom

  obrazovanju (Narodne novine br. 123/2003., 198/2003., 105/2004., 174/2004. i 46/2007,).

  (2) Uz ope uvjete pristupnik treba ispuniti i slijedee uvjete Vijea veleuilita i visokih

  kola Republike Hrvatske:

  da je doktor znanosti u podruju i polju za koje se bira. Ako kandidat nije iz podruja i polja za koje se pokree njegov izbor tada, na temelju objavljenih relevantnih

  znanstvenih i/ili strunih radova kandidata, Struno izborno povjerenstvo treba

  procijeniti njegovu kvalificiranost za podruje i polje za koje se predlae njegov izbor.

  Da je u razdoblju od najvie pet godina prije pokretanja izbora bio/la izabrana u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje te u tom zvanju kontinuirano izvodio/la

  nastavu od najmanje dvjesto etrdeset norma sati (240).

  Da je objavio najmanje deset (10) strunih i/ili znanstvenih ili umjetnikih radova, (izvedenih ili nagraenih strunih, znanstvenih ili umjetnikih projekata, odnosno

  studija ili priznatih patenata ) iz odgovarajue struke/umjetnosti;

  i tri (3) od sljedeih uvjeta:

  da ima objavljeni recenzirani nast

Recommended

View more >