pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode pravilnik

Click here to load reader

Post on 16-Jan-2017

239 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GRAEVNI PROIZVODI

  Varadin 27.2.2015.

  PREDAVANJE:

  Pravilnik o tehnikim doputenjima za graevne proizvode

  Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju graevnih proizvoda

  mf 1

  oznaavanju graevnih proizvoda Pravilnik o nadzoru graevnih

  proizvoda Upravljanje kvalitetom betona u

  izvoenju betonskih konstrukcija Plan kvalitete (plan betoniranja i nadzora)

  PREDAVA: MARIJAN FILIP

 • PREDAVANJE - GRAEVNI PROIZVODI PRAVILNICI - SADRAJ

  I dio UVOD

  PRAVILNIK O TEHNIKIM DOPUTENJIMA ZA GRAEVNE PROIZVODE

  PRAVILNIK O OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI, ISPRAVAMA O SUKLADNOSTI I OZNAAVANJU

  mf 2

  SUKLADNOSTI I OZNAAVANJUGRAEVNIH PROIZVODA

  PRAVILNIK O NADZORU GRAEVNIH PROIZVODA

  pauza

  II dio Upravljanje kvalitetom betona u izvoenju betonskih Upravljanje kvalitetom betona u izvoenju betonskih

  konstrukcija Plan kvalitete (plan betoniranja i nadzora)konstrukcija Plan kvalitete (plan betoniranja i nadzora)

 • PREDAVANJE - GRAEVNI PROIZVODI PRAVILNICI - UVOD

  Tema predavanja su: Pravilnik o tehnikim doputenjima za graevne proizvode

  (Narodne novine, br. 103/08.), Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o

  sukladnosti i oznaavanju graevnih proizvoda (Narodne novine, br. 103/08., 147/09., 87/10. i 129/11.),

  Pravilnik o nadzoru graevnih proizvoda (Narodne novine, br. 113/08.).

  Pravilnici su doneseni na temelju: Zakona o graevnim

  mf 3

  Pravilnici su doneseni na temelju: Zakona o graevnim proizvodima (Narodne novine, br. 86/08. i 25/13.)

  U cilju usklaivanja s regulativom EU donesena je: Uredba o usklaivanju podruja graevnih proizvoda s

  Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju (Narodne novine broj 46/13.)

  Donesen je Zakon o graevnim proizvodima (Narodne novine broj 76/13., 30/14.)

 • PREDAVANJE - GRAEVNI PROIZVODI PRAVILNICI - UVOD

  Zakon o graevnim proizvodima

  (Narodne novine broj 76/13., 30/14.)Ureuje: sustave ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava graevnih

  proizvoda, radnje koje u okviru ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

  graevnih proizvoda provode proizvoai graevnih proizvoda te prijavljena i odobrena tijela,

  dokumente ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava graevnih proizvoda,

  zahtjeve za prijavljena i odobrena tijela, postupak prijave, obveze

  mf 4

  zahtjeve za prijavljena i odobrena tijela, postupak prijave, obveze prijavljenih i odobrenih tijela, obveze i zahtjevi za imenovanje tijela za tehniko ocjenjivanje, definirano: Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijea od 9. oujka

  2011. koja: propisuje usklaene uvjete trgovanja graevnim proizvodima, ukida Direktivu Vijea 89/106/EEZ, propisuje uvjete za rad i postupanje tijela odgovornog za provedbu Uredbe

  (EU) i druga pitanja bitna za stavljanje na trite ili stavljanje na raspolaganje na trite graevnih proizvoda.

 • PREDAVANJE - GRAEVNI PROIZVODI PRAVILNICI - UVOD

  Ministar pravilnikom propisuje: sadraj izjave o svojstvima, razdoblje uvanja izjave o svojstvima i tehnike dokumentacije, izgled i sadraj te pravila i uvjete stavljanja C oznake, sadraj i pravila za izradu hrvatskih dokumenta za ocjenjivanje, oblik i sadraj hrvatske tehnike ocjene, sustave ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava graevnih proizvoda u

  odnosu na njihove bitne znaajke, pojednostavnjene postupke za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava

  graevnih proizvoda, nain podugovaranja radnji ili priznavanja odgovarajueg dokumenta kada

  za provoenje radnji u okviru zadaa tree strane nema odobrenog tijela,

  mf 5

  za provoenje radnji u okviru zadaa tree strane nema odobrenog tijela, podruja proizvoda, zahtjeve za HTTO, zahtjeve za odobrena tijela, uvjete za kooperaciju i koordinaciju odobrenih i imenovanih tijela, primjenu odreenih hrvatskih tehnikih pravila te pravila koja se odnose na

  stavljanje na raspolaganje na trite unutar granica Republike Hrvatske proizvoda koji se zakonito prodaju u drugoj dravi lanici, te

  drugo u vezi s nainom dokumentiranja, dokazivanja ispunjavanja uvjeta i rada gospodarskih subjekata, tijela i javnopravnih tijela ije zadae i obveze, odnosno postupanje je ureeno ovim Zakonom.

 • PREDAVANJE - GRAEVNI PROIZVODI PRAVILNICI - UVOD

  Kako pravilnici nisu do danas nisu doneseni ostaju na snaziranije doneseni Pravilnici i propisi za provedbu Zakona ograevnim proizvodima (Narodne novine, br. 86/08. i 25/13.)u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama vaeeg ZGP i to:

  Uredba o usklaivanju podruja graevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju (Narodne novine, br. 46/13.),

  Pravilnik o tehnikim doputenjima za graevne proizvode (Narodne novine, br. 103/08.),

  Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti

  mf 6

  Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju graevnih proizvoda (Narodne novine, br. 103/08., 147/09., 87/10. i 129/11.),

  Pravilnik o nadzoru graevnih proizvoda (Narodne novine, br. 113/08.).

  Propisi doneseni temeljem posebnog zakona koji ureuje podruje gradnje, primjenjuju se na graevne proizvode u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ZGP npr: Tehniki propis za betonske konstrukcije (Narodne novine, br.

  139/09., 14/10., 125/10. i 136/12.), Tehniki propis o graevnim proizvodima (Narodne novine, br.

  33/10., 87/10., 146/10., 81/11., 100/11. i 130/12.)

 • PREDAVANJE - GRAEVNI PROIZVODI PRAVILNICI - UVOD

  Predmetnu tematiku reguliraju i Uredbe EU Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijea od 9. oujka

  2011. koja propisuje usklaene uvjete trgovanja graevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijea 89/106/EEZ(Slubeni list Europske unije L 88, 4.4.2011., str. 5)Napomena: Puna primjena Uredbe (EU) br. 305/2011 stupila je na snagu 01. srpnja 2013. godine

  Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 568/2014 d 18. veljae 2014. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijea u pogledu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava graevnih proizvoda(Slubeni list Europske unije L 157, 27.5.2014., str. 76)

  mf 7

  u pogledu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava graevnih proizvoda(Slubeni list Europske unije L 157, 27.5.2014., str. 76)(stupa na snagu 16. lipnja 2014. godine)

  Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 574/2014 d 21. veljae 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijea o predloku za sastavljanje izjave o svojstvima graevnih proizvoda(Slubeni list Europske unije L 159, 28.5.2014., str. 41)

  Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1062/2013 d 30. listopada 2013. o formatu europske tehnike ocjene za graevne proizvode(Slubeni list Europske unije L 289, 31.10.2013., str. 42)

 • PREDAVANJE - GRAEVNI PROIZVODI PRAVILNIK O TEHNIKIM DOPUTENJIMA / OCJENAMA

  PRAVILNIK O TEHNIKIM DOPUTENJIMA ZA GRAEVNE PROIZVODE

  mf 8

  GRAEVNE PROIZVODE

 • PREDAVANJE - GRAEVNI PROIZVODI PRAVILNIK O TEHNIKIM DOPUTENJIMA / OCJENAMA

  Regulativa: Zakon o gradnji - stupio na snagu 1. sijenja

  2014.(Narodne novine broj 153/13.) Zakon o graevnim proizvodima (Narodne

  novine broj 76/13., 30/14.) Pravilnik o tehnikim doputenjima za

  graevne proizvode (Narodne novine broj

  mf 9

  graevne proizvode (Narodne novine broj 103/08.)

  Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1062/2013 d 30. listopada 2013. o formatu europske tehnike ocjene za graevne proizvode(Slubeni list Europske unije L 289, 31.10.2013., str. 42)

 • PREDAVANJE - GRAEVNI PROIZVODI PRAVILNIK O TEHNIKIM DOPUTENJIMA / OCJENAMA

  Pravilnik propisuje: uvjete za davanje, produljenje i oduzimanje

  ovlatenja za donoenje europske tehnike ocjene i hrvatske tehnike ocjene,

  sredstva kojima pravna osoba dokazuje ispunjavanje tih uvjeta,

  zahtjeve vezane uz ispitivanje svojstva

  mf 10

  zahtjeve vezane uz ispitivanje svojstva graevnog proizvoda u odnosu na njegove bitne znaajke u postupku donoenja tehnikih ocjena, oblik i sadraj europske tehnike ocjene i hrvatske tehnike ocjene, nain obavjetavanja

  Koriteni nazivi su usklaeni s novim zakonom, terminologija u nastavku.

 • PREDAVANJE - GRAEVNI PROIZVODI PRAVILNICI - UVOD

  Pojam Novo znaenje

  ocjenjivanje sukladnosti ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava

  radnje ispitivanja graevnih proizvoda radnje odreivanja tipa proizvoda

  radnje poetnog nadzora tvornice i poetnog nadzora tvornike kontrole proizvodnje, radnje stalnog nadzora, procjene i ocjenjivanja tvornike kontrole proizvodnje te izdavanje potvrde o tvornikoj kontroli proizvodnje

  tvornike proizvoradnje izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole dnje

  izdavanje potvrde o sukladnosti Izdavanje Certifikata o stalnosti svojstava proizvoda

  potvrda o sukladnosti certifikat o stalnosti svojstava

  mf 11

  izjava o sukladnosti izjava o svojstvima

  program donoenja hrvatskog tehnikog doputenja

  hrvatski dokument za ocjenjivanje

  hrvatsko tehniko doputenje hrvatska tehnika ocjena

  europsko tehniko doputenje europska tehnika ocjena

  smjernice za europsko tehniko doputenje

  europski dokument za ocjenjivanje

  svojstva graevnog proizvoda svojstva graevnog proizvoda u odnosu na njegove bitne znaajke

  ovlatena osoba Tijelo za tehniko ocjenjivanje (TAB)Hrvatsko tijelo za tehniko ocjenjivanje (HTTO)

 • PREDAVANJE - GRAEVNI PROIZVODI PRAVILNIK O TEHNIKIM DOPUTENJIMA / OCJENAMA

  PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1062/2013

  o formatu europske tehnike ocjene za graevne proizvode

  Europska tehnika ocjena potrebna je da bi se proizvoau graevnog proizvoda omoguilo sastavlja