pravilnik o strunom usavravanju i sticanju zvanja nastavnika

Download Pravilnik o strunom usavravanju i sticanju zvanja nastavnika

Post on 08-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pravilnik o stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika

TRANSCRIPT

 • PRAVILNIK

  O STALNOM STRUNOM USAVRAVANJU I STICANJU ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAA I

  STRUNIH SARADNIKA

  ("Sl. glasnik RS", br. 13/2012)

  I OSNOVNE ODREDBE

  lan 1

  Ovim pravilnikom utvruju se: oblici strunog usavravanja, prioritetne oblasti za struno usavravanje za period od tri godine, programi i nain organizovanja stalnog strunog usavravanja; uslovi, organ koji odluuje o sticanju zvanja i postupak napredovanja u toku usavravanja nastavnika, vaspitaa i strunih saradnika; obrazac uverenja o pohaanom strunom usavravanju i druga pitanja od znaaja za razvoj sistema strunog usavravanja.

  lan 2

  Profesionalni razvoj je sloen proces koji podrazumeva stalno razvijanje kompetencija nastavnika, vaspitaa i strunog saradnika radi kvalitetnijeg obavljanja posla i unapreivanja razvoja dece i uenika i nivoa postignua uenika.

  Sastavni i obavezni deo profesionalnog razvoja je struno usavravanje koje podrazumeva sticanje novih i usavravanje postojeih kompetencija vanih za unapreivanje vaspitno-obrazovnog, obrazovno-vaspitnog, vaspitnog, strunog rada i nege dece (u daljem tekstu: obrazovno-vaspitni rad).

  Sastavni deo profesionalnog razvoja jeste i razvoj karijere napredovanjem u odreeno zvanje.

  lan 3

  Struno usavravanje nastavnika, vaspitaa i strunih saradnika ustanova planira u skladu sa potrebama i prioritetima obrazovanja i vaspitanja dece i uenika, prioritetnim oblastima koje utvruje ministar nadlean za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: ministar) i na osnovu sagledavanja nivoa razvijenosti svih kompetencija za profesiju nastavnika, vaspitaa i strunog saradnika u ustanovi.

  Potrebe i prioritete strunog usavravanja ustanova planira na osnovu iskazanih linih planova profesionalnog razvoja nastavnika, vaspitaa i strunih saradnika, rezultata samovrednovanja i vrednovanja kvaliteta rada ustanove, izvetaja o ostvarenosti standarda postignua, zadovoljstva uenika i roditelja, odnosno staratelja dece i uenika i drugih pokazatelja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada.

 • Lini plan profesionalnog razvoja nastavnika, vaspitaa i strunog saradnika sainjava se na osnovu samoprocene nivoa razvijenosti svih kompetencija za profesiju nastavnika, vaspitaa i strunog saradnika (u daljem tekstu: kompetencije).

  lan 4

  Stalno struno usavravanje ostvaruje se aktivnostima koje:

  1) preduzima ustanova u okviru svojih razvojnih aktivnosti, i to:

  (1) izvoenjem uglednih asova, odnosno aktivnosti sa diskusijom i analizom;

  (2) izlaganjem na sastancima strunih organa i tela koje se odnosi na savladan program strunog usavravanja ili drugi oblik strunog usavravanja van ustanove, prikaz knjige, prirunika, didaktikog materijala, strunog lanka, razliite vrste istraivanja, studijsko putovanje i strunu posetu i dr. sa obaveznom diskusijom i analizom;

  (3) ostvarivanjem:

  - istraivanja (nauna, akciona, ad hoc i dr.);

  - projekta obrazovno-vaspitnog karaktera u ustanovi;

  - programa od nacionalnog znaaja u ustanovi;

  - programa ogleda, model centar;

  - oblika strunog usavravanja koji je pripremljen i ostvaren u ustanovi u skladu sa potrebama zaposlenih;

  2) se sprovode po odobrenim programima obuka i strunih skupova, u skladu sa ovim pravilnikom;

  3) preduzima ministarstvo nadleno za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo), Zavod za unapreivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja po postupku utvrenom ovim pravilnikom, i to kroz:

  (1) programe obuka;

  (2) strune skupove;

  (3) letnje i zimske kole;

  (4) struna i studijska putovanja;

  4) ostvaruju visokokolske ustanove na osnovu akreditovanih programa u okviru celoivotnog uenja;

 • 5) se organizuju na meunarodnom nivou, a od znaaja su za obrazovanje i vaspitanje, odnosno ueem na meunarodnim seminarima i skupovima;

  6) preduzima nastavnik, vaspita i struni saradnik u skladu sa linim planom profesionalnog razvoja, i to aktivnostima koje nisu navedene u ta. 1) do 5) ovog lana.

  lan 5

  Struno usavravanje iz lana 4. ta. 1) i 2) ovog pravilnika jeste obavezna aktivnost nastavnika, vaspitaa i strunog saradnika utvrena pedagokom normom, u okviru 40-asovne radne nedelje.

  Za struno usavravanje iz lana 4. ta. 2) do 5) ovog pravilnika nastavnik, vaspita i struni saradnik ima pravo na plaeno odsustvo u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zakon) i Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim kolama i domovima uenika ("Slubeni glasnik RS", br. 12/09 i 67/11).

  II OBLICI STALNOG STRUNOG USAVRAVANJA

  lan 6

  Oblici stalnog strunog usavravanja nastavnika, vaspitaa i strunog saradnika, a koje nadleni organ ili organizacija odobri po utvrenoj proceduri, jesu:

  1) programi stalnog strunog usavravanja koji se ostvaruju izvoenjem obuke;

  2) akreditovani programi visokokolskih ustanova kao oblika celoivotnog uenja;

  3) struni skupovi:

  (1) kongres;

  (2) sabor, susreti i dani;

  (3) konferencija;

  (4) savetovanje;

  (5) simpozijum;

  (6) okrugli sto;

  (7) tribina;

  4) letnje i zimske kole;

  5) struna i studijska putovanja.

 • Oblici stalnog strunog usavravanja iz stava 1. ovog lana ostvaruju se, odnosno organizuju se kao domai ili meunarodni.

  Ovim pravilnikom ureuje se vrednovanje uea na meunarodnim oblicima strunog usavravanja iz stava 1. ovog lana.

  1. Programi i prioritetne oblasti stalnog strunog usavravanja

  lan 7

  Program stalnog strunog usavravanja iz lana 6. stav 1. taka 1) ovog pravilnika, u skladu sa Zakonom odobrava Zavod za unapreivanje obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zavod) na osnovu konkursa, u skladu sa ovim pravilnikom, a za programe na jezicima nacionalnih manjina na kojima se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u Autonomnoj pokrajini Vojvodini - Pedagoki zavod Vojvodine.

  Izuzetno, program iz stava 1. ovog lana koji je od javnog interesa donosi ministar i odreuje izvoaa obuke.

  Program iz st. 1. i 2. ovog lana sadri: naziv, cilj, kompetencije koje program razvija i unapreuje, sadraj, oblike rada, ciljne grupe, trajanje programa i vremenski raspored aktivnosti; nain provere primene steenih znanja i vetina.

  Program iz st. 1. i 2. ovog lana moe da sadri module.

  Modul, u smislu ovog pravilnika, jeste skup funkcionalno povezanih sadraja i oblika rada u okviru osnovne teme programa i moe da se ostvaruje kao posebna celina.

  lan 8

  Prioritetne oblasti strunog usavravanja od znaaja za razvoj obrazovanja i vaspitanja jesu:

  1) prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;

  2) prevencija diskriminacije;

  3) inkluzija dece i uenika sa smetnjama u razvoju i iz drutveno marginalizovanih grupa;

  4) komunikacijske vetine;

  5) uenje da se ui i razvijanje motivacije za uenje;

  6) jaanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naroito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem;

  7) saradnja sa roditeljima, uenicima i uenikim parlamentima;

 • 8) informaciono-komunikacione tehnologije.

  lan 9

  Zavod raspisuje konkurs za odobravanje programa stalnog strunog usavravanja svake druge godine.

  Konkurs se objavljuje u javnom glasilu "Prosvetni pregled" i na veb stranici Zavoda i traje od 1. do 31. oktobra.

  Pravo uea na konkursu imaju: predkolska ustanova, osnovna i srednja kola, dom uenika, visokokolska ustanova i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: ustanova), centar za struno usavravanje, struno drutvo, odnosno udruenje registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti obrazovanja i vaspitanja i koji to dokazuju izvodom iz statuta i odgovarajueg registra.

  U prijavi na konkurs dostavlja se program stalnog strunog usavravanja, u kome se, osim sadraja iz lana 7. stav 5. ovog pravilnika, navode i:

  1) naziv i reference podnosioca programa u vezi sa temom programa;

  2) reference autora u vezi sa temom programa;

  3) reference izvoaa obuke u vezi sa temom programa i u vezi sa vetinama i iskustvom u izvoenju obuka;

  4) prioritetne oblasti koje utvrdi Ministarstvo, a na koje se program odnosi;

  5) rezultate istraivanja (naunih, akcionih, ad hoc i dr.) koja ukazuju na problem koji je mogue prevazii predloenim programom i procenu oekivanih efekata obuke;

  6) specifikacija cene.

  Program stalnog strunog usavravanja ostvaruje se kroz obuku koja moe da traje najkrae osam, a najdue 24 sata. Ako je program strukturisan kroz module, svaki modul moe da traje najdue 24 sata.

  Obuka moe da traje najdue osam sati dnevno.

  Najvei broj uesnika po grupi jeste 30.

  Obuku izvode najmanje dva voditelja.

  Isti izvoa moe da bude prijavljen za najvie pet programa.

  lan 10

  Prilikom odobravanja programa stalnog strunog usavravanja procenjuje se ispunjenost sledeih zahteva:

 • 1) da program doprinosi razvijanju kompetencija nastavnika, vaspitaa i strunih saradnika;

  2) da program doprinosi ostvarivanju ciljeva obrazovanja i vaspitanja utvrenih Zakonom, unapreivanja razvoja dece i uenika i nivoa postignua uenika i odraslih, odnosno unapreivanja obrazovno-vaspitnog rada;

  3) da su delovi opisa programa meusobno logino povezani i usaglaeni;

  4) reference iz lana 9. stav 4. ta. 1) do 3) ovog pravilnika.

  Procenjivanje ispunjenosti zahteva iz stava 1. ta. 1) i 2) ovog lana vri se na osnovu dokaza iz lana 9. stav 4. taka 5) ovog pravilnika.

  lan 11

  Komisiju za pripremu predloga za odobravanje programa stalnog strunog usavravanja obrazuje direktor Zavoda, odnosno Pedagokog zavoda. Rad komisije ureuje se optim aktom Zavoda, odnosno Pedagokog zavoda.

  Na predlog