pravilnik o sistematizaciji stručna mješovita 2010

Click here to load reader

Post on 07-Feb-2017

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PAGE 18

OGLEDNI PRIMJERAK 2010 struna/ mjeovita

Na osnovu lana 76 taka 4 Opteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (''Slubeni list RCG'', br. 64/02 , 31/05 i 49/07 i Slubeni list CG, broj 45/10) i lana____Statuta kolski odbor JU ________________________, u__________, na sjednici odranoj ______ 2010. godine, donio je

P R A V I L N I K

o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

I OSNOVNE ODREDBE

Sadrina pravilnika

lan 1

Ovim pravilnikom utvruje se organizacija rada, radna mjesta, vrsta i stepen strune spreme, odnosno nivo obrazovanja i zanimanja, potrebna znanja i sposobnosti, odnosno radno iskustvo, vjetine i drugi posebni uslovi za rad na odreenom radnom mjestu, opis poslova radnog mjesta i broj izvrilaca na utvrenim radnim mjestima u JU _________ _________________________(u daljem tekstu: kola).

II ORGANIZACIJA RADA

Organizacija kole

lan 2

kola je organizovana kao jedinstvena ustanova.

U koli se moe organizovati obrazovanje odraslih, u skladu sa zakonom.

Organizacija nastave

lan 3

Nastava u koli izvodi se u odjeljenjima, odnosno grupama, u skladu sa zakonom i obrazovnim programom.

Broj odjeljenja, odnosno grupa u koli je promjenjiv i zavisi od broja uenika.

Mjesto izvoenja praktine nastave lan 4

Praktino obrazovanje se moe izvoditi u koli (radionice, kabineti, laboratorije, uenike radionice, ekonomije), ili kod poslodavca.

Radno vrijeme

lan 5

kola radi u petodnevnoj radnoj nedjelji, u skladu sa kolskim kalendarom.

kola radi u jednoj/dvije smjene.

Savjetodavna sluba i biblioteka

lan 6Radi pruanja pomoi u realizaciji obrazovno-vaspitnog rada, kola ima organizovanu savjetodavnu slubu i biblioteku.Sekretarijat

lan 7 Radi efikasnijeg, cjelishodnijeg, funkcionalnijeg i ekonominijeg obavljanja strunih, administrativnih, finansijskih i tehnikih poslova u koli se organizuje sekratarijart kole, koji obuhvata administrativno- raunovodstvenu slubu i tehniku slubu.

III RADNA MJESTA I USLOVI ZA RAD

Opti i posebni uslovi

lan 8

Radni odnos u koli moe da zasnuje lice koje ispunjava opte uslove utvrene Zakonom o radu i posebne uslove utvrene zakonom i ovim pravilnikom.

Direktor

lan 9

Za direktora moe biti izabrano lice koje ima:

1. visoku kolsku spremu;

2. poloen struni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama;

3. pet godina radnog iskustva na poslovima obrazovanja i vaspitanja.

4. crnogorsko dravljanstvo

Pomonik direktora

lan 10

Za pomonika direktora moe biti izabrano lice koje:

1.ima visoku kolsku spremu;2.ima poloen struni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama;

3.ima pet godina radnog iskustva na poslovima obrazovanja i vaspitanja; i

4. crnogorsko dravljanstvo.

Nastavnici i saradnici u nastavilan 11

Nastavu u koli koja se realizuje po nastavnom planu i programu donijetom u skladu sa Zakonom o srednjoj koli (''Slubeni list RCG'', br. 28/91, 56/92, 27/94) mogu izvoditi lica koja ispunjavaju uslove utvrene tim zakonom i propisima donijetim na osnovu tog zakona, imaju poloen struni ispit i crnogorsko dravljanstvo.

Nastavu u koli koja se realizuje po obrazovnim programima donijetim u skladu sa Optim zakonom o obrazovanju i vaspitanju (''Slubeni list RCG'', br. 64/02, 31/05 i 49/07 i Slubeni list CG, broj 45/10)) moe da izvodi lice koje:

-ispunjava uslove u pogledu kolske spreme u skladu sa Zakonom o strunom obrazovanju (Slubeni list RCG, 64/02 , 49/07 i Slubeni list CG, broj 45/10);

-ima poloen struni ispit za rad u obrazovno vaspitnim ustanovama;

-ima crnogorsko dravljanstvo.

Organizator praktinog obrazovanja

lan 12

Radno mjesto organizatora praktinog obrazovanja moe da obavlja lice koje:

-ispunjava uslove u pogledu kolske spreme propisane za nastavnika struno-teoretskih predmeta, nastavnika praktinog obrazovanja odnosno instruktora praktinog obrazovanja u skladu sa Zakonom o strunom obrazovanju (Slubeni list RCG, 64/02 , 49/07 i Slubeni list CG, broj 45/10);

-ima poloen struni ispit za rad u obrazovno vaspitnim ustanovama;

-ima crnogorsko dravljanstvo. Savjetodavna sluba i biblioteka- struni saradnicilan 131. Pedagog

Uslovi:

-zavren filozofski fakultet odgovarajueg smjera, u skladu sa pravilnikom odnosno obrazovnim programom;

-poloen struni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama;-crnogorsko dravljanstvo.

2. Psiholog

Uslovi:

-zavren filozofski fakultet odgovarajueg smjera, u skladu sa pravilnikom odnosno obrazovnim programom;

-poloen struni ispit za rad u obrazovno- vaspitnim ustanovama;

-crnogorsko dravljanstvo.

3. Defektolog

Uslovi:

-defektoloki fakultet- usmjerenje_______________________________, u skladu sa obrazovnim programom i rjeenjem o usmjeravanju;

-poloen struni ispit za rad u obrazovno- vaspitnim ustanovama;

-crnogorsko dravljanstvo.

4. Bibliotekar

Uslovi:

-visoka struna sprema u skladu sa pravilnikom, odnosno obrazovnim programom;

-poloen struni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama;-poloen ispit u bibliotekarskoj struci;-crnogorsko dravljanstvo.

Sekretarijat kole

lan 14a)Administrativna i raunovodstvena sluba

1. Sekretar

Uslovi:

-zavren pravni fakultet (VII stepen strune spreme);

- tri godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima.

2. Raunovodstveni radnik-raunovoa

Uslovi:

-srednja struna sprema;

-steeno zvanje raunovoa;- i da lice nije kanjavano za krivina djela koja ga ine nedostojnim za obavljanje poslova u oblasti raunovodstva.

b)Tehnika sluba

1. Radnik na odravanju objekta i opreme(domar)

Uslovi:

- _______ stepen strune spreme, smjer___________________;

- i jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima.2. Radnik na poslovima zagrijavanja(loa)

Uslovi:

-_______ stepen strune spreme, smjer________________;

-poloen ispit za loaa centralnog grijanja; i

-jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima.

3. ICT koordinatorUslovi:

-visoka struna sprema raunarskog smjera,

-jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima.

4. Radnik na poslovima odravanja higijene

Uslovi:

- zavrena osnovna kola.

Probni radlan 15

Kao poseban uslov za zapoljavanje nastavnika i strunih saradnika je probni rad.

Duina trajanja probnog rada, nain sprovoenja i ocjenjivanja rezultata probnog rada utvruju se u skladu sa Pravilnikom o nainu sprovoenja probnog rada nastavnika.

IV OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

Direktor

lan 16

Poslovi direktora su:

1. planira, organizuje i rukovodi radom kole;

2. organizuje racionalno i efikasno izvoenje obrazovnog programa ;

3. obezbjeuje jednakost uenika u ostvarivanju prava na obrazovanje i vaspitanje, u skladu sa njihovim sposobnostima;

4. priprema predlog godinjeg plana i programa rada i odgovoran je za njegovo sprovoenje;

5. rukovodi radom Nastavnikog vijea;

6. vri izbor nastavnika, strunih saradnika i drugih zaposlenih u koli ;

7. vri struno-pedagoki nadzor;

8. predlae akt o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;

9. odluuje o pravima i obavezama zaposlenih, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i optim aktima kole;

10. podstie struno obrazovanje i usavravanje nastavnika i predlae njihovo napredovanje;

11. zastupa i predstavlja kolu i odgovoran je za zakonitost rada kole ;

12. izvrava odluke kolskog odbora;

13. obrazuje komisiju za provjeru znanja uenika u toku trajanja nastave na zahtjev uenika, roditelja ili staratelja;

14. predlae godinji finansijski plan kole;

15. predlae rasputanje kolskog odbora ako se ne sastaje, ili ne vri svoju funkciju;

16. podnosi kolskom odboru izvjetaj o radu, u skladu sa Zakonom;

17. sarauje sa roditeljima i sredinom;

18. odluuje o podjeli razreda na odjeljenja, vri raspored nastavnika po predmetima i odjeljenjima i rasporeuje obrazovno-vaspitne zadatke na pojedine nastavnike, na predlog Nastavnikog vijea,

19. bira i razrjeava pomonika direktora;

20. Raspisuje javni konkurs za izbor nastavnika , strunih saradnika i saradnika u nastavi;

21. odreuje mentora, na predlog strunog aktiva;

22. donosi odluku o prekidu obrazovno-vaspitnog rada do pet dana;

23. stara se da kola obavijesti roditelje o ueniku koji redovno ne pohaa nastavu, ili je prestao da pohaa nastavu;

24. brine o saradnji kole sa roditeljima (roditeljski sastanci, asovi za razgovor i drugi oblici sradnje);

25. odgovoran je za ostvarivanje prava i dunosti uenika;

26. prisustvuje obrazovno-vaspitnom radu nastavnika, prati njihov rad i daje im savjete za unapreenje i poboljanje rada;

27. stvara uslove za rad Savjeta roditelja;

28. potpisuje sporazum o preuzimanju nastavnika, u skladu sa zakonom;

29. prati rad savjetodavne slube i predlae mjere za poboljanje toga rada;

30. obezbjeuje uvanje i zatitu kolske evidencije, dokumentacije i imovine kole;

31. donosi rjeenje o iskljuenju uenika iz kole, na osnovu odluke Nastavnikog vijea ;

32. donosi rjeenje o prestanku statusa redovnog uenika, u skladu sa zakonom;

33. donosi rjeenje o ponitenju ispita, odnosno svjedoanstava, u skladu sa zakonom;

34. zakljuuje ugovor o nastavi, u skladu sa zakonom;

35. potpisuje sporazum o nainu ispunjava

View more