pravilnik o sadrzaju i kontroli tehnicke dokumentacije

of 21 /21
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 8 (2) Оглас из члана 3. овог правилника може садржавати име и презиме, стручно и академско зван>е доктора медицине који пружа услуге у наведеној здравственој установи. Члан 5. (1) Оглашавање дијагностичких и терапијских процедура у здравственој установи дозвољено је у складу са рје-шењем Министарства. (2) Оглас из става 1. овог члана може садржавати логотип назива здравствене установе. Члан 6. У огласу из члана 5. став 1. не истине се име доктора медицине који пружа одређену услугу. Члан 7. Знак оглашавања здравствене установе, који указује на смјер у којем се налази здравствена установа, садржи на-зив и/или логотип здравствене установе. Члан 8. Здравствене установе из члана 1. овог правилника оба-везне су да ускладе начин оглашавања свог рада са одред-бама овог правилника у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог правилника. Члан 9. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-вљивања у "Службеном гласнику Републике Српске". Број: 11/04-020-1/11 10. јануара 2011. године Министар, Бања Лука Др Ранко Шкрбић. ср. 123 На основу члана 63. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске", број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), министар за просторно уређење, грађеви-нарство и екологију д о н о с и ПРАВИЛНИК О САД РЖ А ЈУ И КОНТРОЛИ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим правилником прописују се дијелови техничке до-кументације, садржај техничке документације, врете про-јеката који чине техничку документацију, формирање техничке документације, контрола техничке документације и накнада за израду, ревизију и нострификацију техничке до-кументације. Члан 2. Изрази употријебљени у овом правилнику имају сље-дећа значења: а)обнова локације је изградња новог објекта на истој локацији када се задржава грађевинска парцела у постоје- ћим границама, а може бити: изградња новог објекта који је идентичан порушеном објекту и лоциран на мјесту тог објекта, односно објекта који се планира за уклањање или реконструкцију; изградња новог објекта у границама по- стојеће грађевинске парцеле, а на основу документа про- сторног уређења, б)објекти високоградње су: стамбене и пословне згра- де, објекти за јавне намјене (гараже, школе, обданишта, болнице, хотели, мотели, позоришта, биоскопи и друго), објекти који служе саобраћају, енергетски, индустријски, пољопривредни и други привредни објекти, в)линијски инфраструктурни системи су: путеви, же- љезнице, жичаре, хидротехничке регулације (пловни кана- ли, дренаже, хидромелиорациони системи за наводњавање и одводњавање и сл.), жељезничке пруге и шински системи, земаљске и комуналне инфраструктуре (цјевоводни системи водовода, канализације, далековода, топловода, наф- товода, гасовода и телекомуникациони кабловски системи и инсталације и други системи веза), који могу бити над-земни и подземни, г) захвати у простору којима се мијеша начин коришће- ња простора су: ископи, позајмишта, насипи, одлагалишта, депоније отпадног материјала, рибњаци, мрестилишта, вјештачка језера, отварање површинских копова за експло- атацију руде и минералних сировина и други захвати на зе- мљишту, д) помоћни објекти су објекти који служе за редовну употребу и одржавање главног објекта или за организова- на градилишта прије започињања радова грађења и друго, а по карактеру могу бити стални или привремени, ђ) санација терена је извођење радова на локацији на-кон извођења радова из тачке г) овог члана, а подразумије-ва спровођење мјера обезбјеђења којима се трајно спреча-ва могућност појаве опасности за људе, имовину и живот-ну средину и привођење терена првобитној намјени укљу-чујући и рекултивацију терена (озелењавање, пошумљава-ње и друго), у року који је утврђен пројектом санације терена и друго, е) ситуационо рјешење (ситуација) је тлоцрт грађевин- ске пар цел е, израђен у одговарајућем мјерилу, којим се приказује грађевинска парцела и њен положај у односу на стране свијета и сусједне парцеле и објекте, величина и по- ложај постојећих објеката и објеката чија се изградња пла- нира у оквиру грађевинске парцеле, приступ на саобраћај- ну површину и друго, са јасно означеном границом грађе- винске парцеле и ознакама катастарских 2.02.2011. 1

Author: bosko-mijatovic

Post on 26-Nov-2014

187 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

-8 2.02.2011. 1 (2)Oracaa3.nrpanaecanpanar e pee, crpy aanec na~e nrpa ene pya ycyre y anene npancrne ycran. ua 5. (1) Oraanaenarcrx repacx penypa ynpancrneycrannneeycanycape-ee Mcrapcrna. (2) Orac crana 1. nr aa e canpanar rr ana npancrnee ycrane. ua 6. Vracyaa5.cran1.ecreceenrpa ene pya npehey ycyry. ua 7. 3araanaanpancrneeycrane,yayea cepyeceaanpancrneaycrana,canpa-n / rr npancrnee ycrane. ua 8. 3npancrneeycraneaa1.nrpanaa-neecynaycanearaanaacnrpanacanpen-aanrpanaypyn90naannaacryaaa cary nr pana. ua 9. Onapancryaacarycrnaannaaa-nnaa y "Cye racy Peye Cpce". Fp: 11/04-020-1/11 10. ayapa 2011. rneMcrap, Faa HyaPp Pa mp. cp. 123 Ha cnyaa 63.cran 2.3aa ypehey pcrpa rpahey("CyeracPeyeCpce",p55/10) aa82. cran2.3aapeyypan("Cye racPeyeCpce",p.118/08,11/09,74/10 86/10), crapapcrpypehee,rpahen-apcrn ery n c HPABHAHHK O CAB P A 1Y H KOHTPOAH TEXHHHKE BOKYMEHTAHHH I - OCHOBHE OPPEPFE ua 1. Onpanpcyycenenrexen-yerae,canparexenyerae,nperep-earaerexynyeray,ppaerex-enyerae,rparexenyerae aanaapany,penycrpayrexen-yerae. ua 2. Hpa yrpee y n pany ay ce-nea aea: a)naaeerpananreraacr aanaceanpanarpahencaapeaycre- rpaaa,aer:rpananrera enerapyeerypaaecryrr era,nceraceapaayaae pecrpyy;rpananrerayrpaaa- creerpahenceapee,aacnynyerap- crpr ypehea, )erncrpanecy:craeecnerpa- ne,eraaneaee(rapae,e,nara, e,xre,re,pra,cnpyr), ercyecapaay,eeprerc,nycrpc, pnpen npyr pnpen er, n)cpacrpyrypccrecy:yren,e- ee,ape,xnprexeperyae(naa- ,npeae,xnpepaccreaannanae nnnanaec.),eeepyrecccre, eaceyaepacrpyrype(ennnccre nnnna,aaae,naenna,rnna,a-rnna, racnnareeyaancccre craae npyrccre nea), ry ran-e ne, r) axnarypcrpyaceeaape- apcrpacy:c,ara,ac,narara, neeranrarepaa,pa,pecrra, neraaeepa,rnapaenpcxnaaec- araypyneepaxcpnanpyraxnarae- ry, n) ercyercyeapenny yrpeynpanaeranreraaprana- arpanrapeaaapannarpaheanpyr, a aparepy ry r cra pnpee, h)caaarepea enhee pannaa aa- nheapannaraer)nraa,anpaye-na cpnheeepaeeheaacerpacpea-na rycraneaccrayne,nynr-y cpeny pnhee repea pnr ae yy-yy peyrnayrepea(eeanae,yana-e npyr),ypyeyrnphepercaaerepea npyr, e) cryapeee(cryaa)erprrpahen- ceapee,paheynrnapayeepy,ce payerpahencaapeaeayncya crpaecneracyceneapeeere,nea- acrexearaearaacerpanaa- paynpyrpahenceapee,pcryacapaa- ynpynpyr,caacaerparpahe- nceapeeaaaaracrapcxecra,nc xnxnenaeceaaeyyxnaryrpahence apee apae a rpahee era, )nrnapayeepeeppanerpar praceryanaryaperencrcanpaa rparpraeeearanecaxeren pra, ) erenarparpraeraeappaee- earapraa,yrenrnapayxrpaxy- epxaay,ryanaryyperencr rncr canpaa rpar pra, )crpeeeyaneaapeaa anaerexrnpyrrpecaycanycaa- e era )peanpayenaenaeypehae,crpene, pececraaenpyrenenenxcecacr crpeecycacrayrpaheyearpan rexrnpyrrpecaycanycaae era. ua 3. Texy nyeray cy peara, eapa-ra, pra,ppaya,yyrcrananpyrxnyeara,y anccr n npere cecr era. ua 4. Bperepearaerexynyerayy canyca3acy:nepear,ranpear,-nenepear,pearnenercraapear yaaa era. II - PHJEHOBH TEXHHuKE POKVMEHTAHHJE ua 5. (1)Texanyeraaarpaheeearanc-rpane,ncperaa4.nrpana,y anccrnnpererexecrpyrypeerana rexe nyerae, cacre ce n cenex nena: a) per anara, ) rex c, nc rex nera, n) apxrerc pear, r) rpahenc pear, n)percraaa(eerpcraae,a- ce, race, nnnna, aaae npyr), h) pear rexr peca, -8 2.02.2011. 2 e) pear yrpane pee, ) eaparrerexreexanpyr crpa panna, )pear eapar renercx panna, ) pear nacr ypehea, ) penep penpay panna ca c panna, ) pr eapar arre n apa, ) eapar arre nre cpene, ~) eapar panay rana, ) pr arre a pany, ) pear rna ecaarpa, ) eapar arre cycenx eara, )pearcarpaaraJerayryrpahea pea, ) pear eapar ecppae p) npyr eapar per pea rpe. (2)Aepeeranheapannaarpan era rpe necr ppee panne aa 33. nr pana,rexanyeraacrana1.nraa canp eapar ppex panna. (3)HpanenxpJearacrana1.nraa perxnecrpapannperxnapyanaa,ay-xnaray: a)creypeyraraperxnxcryna,eapara peara, )pyaeaaynaraapacnx nyearapcrprypeheaaaynpyrxce- x ycna n)crpanaa,epea,panycexcryna, prpacxanaraa,nexpearanpyrxnpcra rexenyeraeaerpeaapanyen- x peara crana 1. nr aa. (4)Hcrpapann perxna pyanaa crana 3. nraanpeceacnycexperxanaraa, ecacranncexpearacrana1.nr aa. (5)Texanyeraa,ncceper paheacnycrpaxpannaperxnxp-yanaaneypen,nccrpay cany ca ce aa. ua 6. (1) Pannheaencrneeenneecrayp-crpa, nae pan e e e np rerexe npyrecrpaepannencranaeapare,crynenpyre narecpnenecrpapannaane- prayeneaecaypanearepr-pe aaacynpeacrpanaa,ycanyca 3a,npannpyrpcanece a cny 3aa. (2) Acennepannarnapayrexp-a:ayap,yeyap,cnpaerepea, c y p y, ae aaa nye 3 n-e cpann,caycepracaer- nyeranpecrpapanna ncranay ane pray crana 1. nr aa. (3) Cyaanyerayeneaeca-ypanencraneepeyrarecrpaxpannacr.1.2. nraa,apeyrarecnxcrpaxpannanp-exacnreprprpaynaacenpehe- ecry y pcrpaa cye a nyeray. (4) Panpaaerpaneynpaaeara, pe pcryaa pan rexe nyerae pe-rar pananarecrpapannanpea aaceaparpaheeacn aaa a a cy pae npea crpanaa. (5) Hna crana 4.nraa aprce pcre a rpaheeynpaeearaaee,ycanyca ce a, pcaa anea rerexx npyrx crpax panna. (6) Haaxrennaeraenppanyny-erapcrprypehea,ypacr-rexxycna, crpyrearexenyeraeanpehe ear,anecrrpanpyrxarepec-naxa, cyaanyeraycrana3.nraaeehye ynn yarpaey nyeray, nc ppea nn cre. ua 7. (1) Texanyeraaarpaheecx-pacrpyrypxccrea,yanccrnnpererexe crpyrypeccrea,cacrcennenaaa5.nr pana,cpearanr.h))yay5.nr pana. (2) Crya peee a ere crana 1. nr aa payeceaperenacryaacayprarpac eracrpacrpyryprccreaaayp renercnynrnapayeepycannn aepenaaracrapcxecrarpa- rpahence apee. (3) Acerpaneer,rpanenpyr-pacrpyryperapareercx-pacrpyrypxccrea,rexanyeraaacrece cacr n nena aa 5. nr pana. ua 8. Texanyeraaanheeaxnaraypcrpy a ceea a peapcrpa, pen nena aa7.cran1.nrpana,canppear caae repea. ua 9. (1)Texanyeraaayaaeearaca- cr ce n cenex nena: a) pear yaaa aa 60. nr pana, ) a ypehea apee a yaaa era, n) rexrayaaa,yyyyneray pee, r)penep penpay panna ca c panna, n) pr eapar arre n apa, h) eapar arre nre cpene, e)eapar panay rana, ) pr arre a pany, )eapar arre cycenx eara, ) pearcarpaaraerayrypyea nerae era ernr nea )npyreneneyanccrnnpererexe crpyrype era. (2)Aeanpeepeaerann eerexrpecapeeyencrar- yperaacnyereearrpahe,pahyece rexneracreercraaera,rexr peca pee. HI - CAPPXAJ TEXHHuKE POKVMEHTAHHJE ua 10. Canparexenyeraepcae3a ypeheypcrparpahey(ynaerecry:3a),n pan,rexpca,ceaa pca nece a cny rx aa pana crpye. ua 11. Texa nyeraa canp: a)ry nyeray, ) per anara, n) nreeapareapanyrexenyera- e, r) recryay nyeray, -8 2.02.2011. 3 n) yepy nyeray, h)rpaynyeray e)paree eapare, pre cryne. ua 12. (1)Ora nyeraa canp: a) acnycrpayca:anera(npcra,aea, aareraparepera)naaa era,ncanpecae(anerapar ycahecaaneraperxnnarxa- cxycna),npcrpera(ne,ran,nene npyr);apJepera,narypane pera;naanecrrpy(an/eanpeca) naapany(ancenre)eepa- n rexy nyeray, ) peeaenayranrperara,pera- araanpeheenenepera.ncpnarpa npoieicra, n) eeanaeapanaaaacy yecrnnaa y pan rexe nyerae, r) ace ycne, n) rcaynepeyanyranrperara ercrrexenyeraeehyc ycahecr peara, h)rcaynepeyanypnarpapera ercrrexenyeraeehyc ycahecr peara e) rcaynepeyanypJeraranpeher neaperaercr,cpancrnarery pera a e ena. (2) Hpen nyerae crana 1. nr aa, cacran- nrenyeraeanpnera rpyyerexenyeraepahencrpae naer pennera. (3) Oranyeraaperaepahea crpaeycanpnarecrpapanye e pan pear cenry crpar panr a. (4) Cacrannrenyeraeperacrana 3.nraaanpneracrpa- yyerexenyeraepahencrpae naer pennera. ua 13. (1) Hper anara canp: a)ene cnpxy pane pera, ) aneypernaarpaneeraycanyca nrnapaynyerpcrprypehea,a- cycna,ypacr-rexycna,crpy- ee.caraccraperxnpaney cryynanaaacxycnanpyrcarac- craecepanaypepanerexenye- raeycanyca3aceaa,perxn- peyraaanrycpenyaerea eepanarepeepcaacea npyr, n) aneypernaarpaneeraycanyca nrnapaycerexpcay pe- ypcaxcranapnaacecrraeencr era y cany ca a 59. 3aa, r)narea:anpecaae,acara- crapcxecraeceaaeyyxnaryrpahence apeeaceaparpahee,aanxyre- na,nacraynrecpeneaa- npyyryeryraaapareranpyrna naapaeeraapenerrpahen- c ape, n) nareery:anera,npcraaea era,aparepera(crapnpee),aa- rerpaeyenaaycanycaernae (pnnre,pycanpyr),xpra raapra,nepraraapra(cparcr)era,na-c ypeheepcryaapeynpyrrana ery, h) nare rex nraa a pernae, e) narerpahencarepaaay- xne pane, ) nare craaaa, ) nareapapeaeceyrpahnar ay rae, ) narerexpeca,rercraa accraeryyrprnrycpeny,ap- cry rx peca, ) nare perxn nene crpa panna, )ceeaxreneeerpecyrapen-erearycanyca3a,ceaa, rex parna cranapna pana crpy-e, )ae,naaperaparpany era, ) p a pany pera ) rc nepy necrrpa. (2)Hperanaraaxnprexeere:xnp- eeprercer,paeayyae,xnpepa- ccre(annanaennnanae),canena- ennacea,nycrpcxnpyrxeara,nn- heepeanaeranxnna,ypeheepex rna,nyrenpcrara,pennaraa crana 1. nr aa canp ane: a)peareaparcarpaaeraapae- rapa nnr aca, ) pear eapar ypanaa ca yyrcrna a pan, n) ycnecrparexnyearapcrprypehe- ~aanecrPeyeCpce(ynaerecry:Pe- ya) r)nnpnpeneycneycanycacea- . (3)HperanaraarpaheeearayaaI IIcreeaarreaaxceaFceXepe- rne,anpaeeycaa"Hpnpeeycry aaxcea",canpnyyKceay- na~eaaxceapraeyrrnpaa- aceFceXeperne,nc cranaaapnpeeycryaaxcea FXaneypernaaycanycaepaaarre yrnphe r ny. ua 14. (1)Hnreeaparapanyperenye-rae cy: a)renerce nre, ) cee,cererce,crpyryp-rer- ce,repe,rexece,ree,xnpre- e,eepc-ree,rerexe,reexae, reee,xnpe,xnperepenpyre nre y anccr n axrena pera, n)eaparrerexreexaapare- pcraa era, r)eaparpeepnaaepaxcpna- nex nna, n) npyreaparcrpapannaycanyca 3a ce aa h)crynayraaanrycpenyarpany,pe-crpyy,yaaenpyrepanneaerea-e e pana re cryne pcaa ce a. (2) Ienercenrecrana1.nraacanpe recryae,yeperpaenareyaar (rpa,r)nrrayex:-crerenercancnxpaepannrx ana;rrpacepereneapre;renercan -8 2.02.2011. 4 ca nrra nea repea eara a ~ey pahe y cany ca ne npyr npcraa pea-ra; renerc annexnnna,craaaearanpyr na apre. (3) Ienercenreapanyperenyera-ecrana2.nraacyaype,ecrapenecr ece nepee n praa aner a cnepee-pa aracrpa. (4) Ierexeeaparenpyreeaparecrpa-pannacrana1.nraanyeraa acepahyeacnynrnapayxcrpanaa epea,ayanccrnnpere,ncnarexe nyeraeacepahyecreeacrpaecrre-pea. (5) Xnpe xnperepenre pahy-y cey y xnpx cryna,eapara peara cy cacran n rexe nyera e a rpahee eara xnprexe, capaaa, ncrpane npyrx a cny xcenaecrepaxnpxycna rpaea. (6) Ceenreenrerpeea ppay aay yraa cex ca a ere. ua 15. Tecryaa nyeraa canp: a) rex c, ) rexe ycne a pernae nhee n) rc nepy nrnpr perara. ua 16. Hyepa nyeraa canp: a) nrnapayeppayeyanccrnnperep- era, ) ceay arepaa, n) penep penpay panna r)rc nepy nrnpr perara. ua 17. (1) Ipaanyeraacanpnrnapayerpa-epre(cryapeee,rpre,aparep-crepecee,renenpyr)yanccrnnpere na pera. (2) Cnapre,ncrpaprcrana1. nraacanp:aypanranaera-cnepernaaee panpear;npcrye-ra; narenecrrpy;ayppera,nc ernrnea;npcryrexenyerae;npcrypre-a;ayprparpra;epyeep-repahe;narypane;ercperara ranr perara ear, y cany ca 3a. ua 18. (1) Hpareeapar,nre,pcryne aa14.nrpana pahyyceyanccrnnpere era na rexe nyerae, a canpe recryae, yepe rpae pre. (2) Pyeracrana1.nraacanperc nepy naer panr a e x e pan. ua 19. (1)Acerexanyeraapahyearpee ne ae ana ce rpan n ear e ner-a pyeerypaa ecryrrera,nc eara,ce apa a yaae pe-crpyy ana cr rexa nyeraa a cny e e ear rpahe,ranyeraaneepenrana rexanyeraaarpanynreracanp pennnapearpyererapennnaynyy crrperanpeyacnya-nprneraa pen pera pyer era. (2) Hpenperapyerera,rexany-eraacrana1.nraacanpcaenene eepenneryanpnerayrprexe nyeraepyereraennerapaae-xne a pany, ay yycahnaa peara ca 3a, pca nece a cny 3aa, ce aa pcaneceacnyrxaa,cranap-na rex parna a ry npcry eara. (3) Acerexanyeraapahyearpee neaeanacerpannearyrpaaa creerpahenceapee,aacnynyera pcrprypehea,na,caraccr,ea ycn, nyera npe crpa panna npyr naneaaayera,acypa-nea pyeear,pxnarayceanreapany peranreraycynececa rpaeprpaaa,aenanaa-xeaaaacyycyprcrcana-e ac peryarn. IV - BPCTE HPOJEKATA KOJH uHHE TEXHHuKV POKVMEHTAHHJV 1. Hae pea1 ua 20. Hnepearecyehycycahexprea nyeara,ncpearaacenaycna n-yaa,rexarexapee-a era,paceraaeraypcrpy,a eeheapacrpyrype,aarerera,epea npanaepeeera,rexranheapa-nna, pea rpna rpane pannacr a rpany era. ua21. Hneperaceeere,yanccrn nperececrerayrnphyyce:aeraa rpahencape;neaaarerera;care-nanayacrpaacrperxpeea, rexxnpyrxaxrena;naeera;p crpyrnrccrea;prpahencxarepaa, craaapee;crypaeecerarpcrya,pe-raa,panapanaacayaereecc-ccra;epearrenrerxyraaanry cpeny;epearreyryp-crpcxppnx napa;epearre,nccrypaacycenxea-raera,capaaxnpayax npyrx craaa y ry rpahea yrpee era;e-pe acraaeeeprerceeaccr,ncyrene eeprerrearre;epeaeencrycyay apa;rexranheapanna;epeanpanae peeera;pearpnarpanenpa-naaerapannacrarpany,peanpeea rper a rpany npyr. ua 22. Hnepearpahyeceyycarenanaap-crpxpecypcxrycrrpaearpane era pahye ce a rpee: a)paanarererperrpeeaaa- paear,neraeryrnphnaaperranara apanyranrperapeerpnarpane era, )paneypacrrpera(neper apaxearancrpane,erace- pacrpyrypenpyrxearaecacrannypa- crr pera), n) paneranrperaaceeereyrex- -rexyaccy,aae- rerynayrpenrycpeny,ppnenpen- cr yryp-crpca npa, r)nanaaacxycnaaceaxrenarpa- heeaayyxnarypcrpeeeanarn pan yrnphee r a, n) nanaanpeaarpaheeanheeppe- xpannanpyrxpannayxnaexnepe- r a ere aa 50. cran 2. 3aa -8 2.02.2011. 5 h)panepeeyraaanrycpeny,cryn-e ecepannacr,pencryneece npyrneepannacrnpyrxnyerapcax ceaapcaneceacnyrx aa,ncpanecexpearaaa5.nr pana. ua 23. Hae1HHpearaereaa22.raan)nr pana e pener anr ypca, y cany ca 3a. 1.1.Ca n p a n e r p e r a ua 24. (1) Canpa ner pera : a)ne apxrerc pear, )ne rpahenc pear, n)nepeareerpcraaareeya- x craaa, r)nepearacxcraaa(rpaa, nerae, arae racx craaa), n)ne pear craaa nnnna aaa- e, h) ne pear rna ecaarpa e)npyrperaa5.nrpana,yan- ccr n npere rexe crpyrype era. (2) Acenepearpahyeaereaera- arera,cecrnee,yecrnexpe- aracrana1.nraapahyycerperecrya- ,yeprpapcanpaynr- napay pera crana 1. nr aa. ua 25. (1) Hneapxrercpearpahyeceycany canrnapaynyerpcrprypeheaper-xnyrnpheperanaraa13.nr pana. (2) Hper crana 1. nr aa npehyy ce ae-a, neaaarer,npererpahencxarepaa, carenanayacrpaacrperxpe-ea,aJJeraaa,ren,nae npyr. (3) Hnreapanyperacrana1.nraacy ayperenercenreaa14.cran2.nrpan-a, y nrnapaye epy. (4) Tecryaanyeraacanp:rexc; yyynpyrpahenceapee;aearacrap-cx ecra, ncxnx nena e ceaae y yxnary rpahenceapeeapaearpahee; pa-ypyr ernpaeraeraaa;yyypyrer npynexanexeraacaanar ypacrapaerpa(eerrpahecr eercpecr,yyyeeecr apee npyr). (5) Hyepanyeraacanppeey npencrpJernaxpannapeyrpna npanaa era. (6) Ipaanyeraacanp:cryape-ee;rprreea,npya,pea,cnxarx eraarprpnaynrnapayeepyyanccr nneeera(M1:100,1:200npyr);apare-pcrenyepeepeceeera;rene era; rpnea pa era y pcrpy npyre preyanccrnnpereerarpeeayce pahye. (7)Acenepearpahyeacepa-crpyrypeccree,rpaa nyeraa crana 6.nr aacanp:perenycryaypacrpyryp-r ccreayepy1:10000-1:25000;cryape-ee ccreacacnexneeera(ennn, nnaxnar,erape-arnapa, cycr, ner npyr y nrnapaye epy; aparepcre nye peepeccreaynrnapayeep-y; xnpayeperanxennnanpyrxccrea y epy 1:100 - 1:10000; rpre aparepcre pecee cnxearaccreayepy1:100npyreprey anccr n npere era rpee a y ce pahye. ua 26. (1) Hnerpahencpearpahyecearpee yrnphnaa crpyrnr ccrea a apa ear. (2) Hnreapanyperacrana1.nraacy rpapnayrnpheneapxrer-cper,rerexe,reexaecee nre aa 14. nr pana. (3) Tecryaanyeraacanprexc, yxnara:renarecrpyrnccrey; cpcrpyrnr,crarrccrea;pa-repaaacrpyrnccre;narearc cecr; ycne reeea npyr. (4) Hyepanyeraacanp:rppay yrnphercrpyrnrccrea;ppayranx-cnxeeearacanecae;areeeaca ppaynecae;peeynpencr pernax panna npyr. (5) Ipaa nyeraa canp rpaepre ca aaaaranxeeearacrpyrnr ccrea, yyyy reee. ua 27. (1) Hnepeareerpcraaareey-axcraaapahyecearpeeyrnphnaa anenexcraaaaapaear,eeprercx rpeaaanenaapynaaacre-y pey pacrpyrype. (2) Hnreapanyperacrana1.nraacy rpapnayrnpheneapxrer-c per npyr. (3) Tecryaanyeraacanprexc pernaxcraaJacapaeeanap ycnex peea. (4) Hyepanyeraacanp:ppayac-axeerprepeea,ppaycnerea,ne-caeaxnnna,npehnaeearren ynaparpanpyreppaye;peeynpencr pernax craarepcx panna crana 1. nr aa npyr. (5) Ipaanyeraacanprpaepre: -eyranreeprercraaaapannaee-rpcraaa,-eyreeyaxcraa-a, ncy pee npyr. ua 28. (1) Hnepearacxcraaa(rpaa, nerae,araeracxcraaa)pahy-e cearpeeyrnphnaaanenexcraaaaa-paear,eeprercxrpeaaanenaa pynaa a crey pey pacrpyrype. (2) Hnreapanyperacrana1.nraacy rpapnayrnpheneapxrer-c per npyr. (3) Tecryaanyeraacanp:rexc pernaxcraaacapaeeanap ycnexpeea,aayyrnphnaeyyraa-rera ccrea crana 1. nr aa npyr. (4) Hyepanyeraacanp:perep-e,xnpayenpyreppayecpanpcry acxcraaayyyrnphnaaeeprercx rpeaeranpyr,peeynpencrpe-rnax panna npyr. (5)Ipaanyeraacanprpaepre: cryapeeecayprapyapap-y nacypeycraaJa,rprecancpee ranxnnna,eenenaapeneepee npyr. ua 29. -8 2.02.2011. 6 (1) Hnepearcraaannnnaaaa-epahyecearpeeyrnphnaaanenexcraa-aaapaear,rpeaaanenaa pynaa a crey pey pacrpyrype. (2) Hnreapanyperacrana1.nraacy rpapnayrnpheneapxrer-c per npyr. (3) Tecryaanyeraacanp:rexc pernaxcraaannnnaaaaeca paeeanapycnexpeea;pare-paa;narerepey;narenacccrey-craaa nnnna aaae npyr. (4) Hyepanyeraacanp:pex-npayenpyreppayecpanpcrycraa-a,peyrpenpyr;peeynpencr pernax panna npyr. (5) Ipaanyeraacanprpaepre: rprecanccarapepee;eypannaca ecra nepraa pe nacr panna npyr. ua 30. (1) Hne pear rna ecaarpa cacran- n rexe nyerae a ere ncrpane. (2) Hnreapanyperacrana1.nraacy rpapnayrnpheneapxrer-c per npyr. (3) Tecryaanyeraacanp:rexcca rexnaacrpey,ceeeara acr, rpahencr eerprnea crpea ca paee a nap ycner crpea npyr. (4) Hyepanyeraacanp:ppaya-crneacrpea,aenare,ppayn-x aarera,carera crypcx yrena npyr; papenpaycrpea,yyyycpy-y, yrpany npyr. (5) Ipaanyeraacanprpaepre acrnea:cryapeee,ncan-r a ace pcrpey ery caypraaaa ccre neaa, rpre, pecee npyr. ua 31. Hnepearcepahyearpeerpane cxpacrpyrypxccreacanp:per anara,rexcpanna,peneppenpaypanna peyrpnanpanaaera,cxpa, crya peee, nye pee pe, ppay crpyrnrccreanpyrerecryae,y-epe rpaepreyanccrnnpere,rexecrpyrype cecr era. 1.2. H c e an pc r a n e r p e r a ua 32. (1) A cea cny ner pera nae npee a rpaheeanheeppexpannanpyrxpanna yxnaexnepOJeraereaa 50.cran 2.3aa,ernpananeperxnpanee acx ycna y cany ca 3a canp: a) ry nyeray aa 12. nr pana, ) per anara aa 13. nr pana, n) nreeapareapanyrexenyera- e aa 14. nr pana, r)recryaynyeray,apennyerae pcaecanpaenerperacanp:nare rexaparepcraa,npcraeera; cycneryarpeea;crex- rpecaapaepee;crpahencxpa- nna;cnenarecrpyerapya- repaaacrpyrnccre,narerr nyarrarrJerannnenare;a- rrreeeae;rexeycneapernae nhee;cpernaxcraaacrpea carexpaeeycnexpeea,arepa- apee;rexenpyrenareapyaa- pacrpyrypynarencrpaeanexanxy- axpenyea,perenrexxpcacranapna peaaeearpernapeaaece necr pann, n) yepynyeray,apennyerae pcaecanpaenerperacanp:ppay crpyrnrccreayxnarappayranx cnxcrpyrnxeeearacepnepanay cncr,cracr,ppaypennhexceraa npyrcanpppaycrarxnax yraa,necae,nacracr,ppay nepaa npyr, h) rpay nyeray pcay a ne pe-ar e)paree eapare, pre cryne. (2) HneJpearcrana1.nraacanpea-par ppex panna aa 33. nr pana. (3) Ace neper,penppexpanna apanheenpyrxpannaycanycaa87. 3aa,nepearcrana1.nraa,penne pcae nyerae, canp: a) ceaypannaceapaynnra cny ner pera, ) rexynyerayaapaepannepa- hey a ny ranr pera, n) penep penpay a apae panne, r)nerae ycne a nhee apax panna n) peeepce,cranapnenpyrerpee nare. (4) Hnepearcrana1.nraanee pen y cany ca 3a. (5) A e ne pear crana 1. nr aa pa-he ycrpacrny,canppenna enancyexea yPeynJeecrpaycanyca 3a n pan. 1.3. E a p a r p p e xp a n n a ua 33. (1)Eaparppexpannapahyecearpee nheapannaaa,eerpenecrpe aaa panna rpahea, a r pann ry r: a)perxnpann(yaaecrexeara, eraecapaaacraaa,cperaenn- ra,pananaerepea,acae,canaenp.),a nneceyenpxyppeerepeaanheepannaa ppe rpanra, )pannacranayrpanerpane,nc capaaxanaaarryypeenpyrx nnnaarrerpanraapacrpyrypece ccree, n)ppeanrnapayerpcrpa(nacrnpe ar) a canree rpahencr arepaa, r)pannacrypaycycenxearae- ra,capaaxnpayaxnpyrx- craaa y ry rpahea, n)cranaeyaxpacrpyrypxea- ra(nnnn,aaaa,TTnpyr),pnpeerapa- repa a rpee nhea panna, h)rpanapnpeexyrenayrxearay npyrpahenceapeepannpeerpahencr arepaapee,peraa~yn,yrxna exaae yyrap ppar rpanra, e)raapeeayyrpaxpranep- rarpacprarpanry(pan,rpacpre rpae c.), ) rpaheexearapnpeeraparepa a cera acex a, )rpaheexearapnpeeraparepa a canree rpahencr arepaa pee ) npyrpannyanccrnnpererexe crpyrype era. -8 2.02.2011. 7 ua 34. (1) Eaparppexpannacanprecryae, yepe rpae pre. (2) Tecryaprcrana1.nraacanp: rexneracacanheap-pexpanna;aarpacpr,panynaraerpa-hencrrananpyrxnpcraranrarepaay-ceanepnheaapaxpanna, ceaypeerpeeanheeapax panna,ceayrpahencxarepaarpe-x arpahnaerpanra,rpanyxc-ara pnpeeraparepanheecraxapax panna,rcynyerayapa,rpacprerpae npyrypey,ncrnpnyeencr-pea rpanepee;rexeycneanhe-e apaxpanna,pJeeepcecranapne npyr. (3) Hyepprcrana1.nraacanp: peneppenpayaapaepanne,ppayep-yaaayaypacrpyrypy(eerpecra-ae,nnnnnpyr),ppayeaccrarrr yenaa rppace arre npyr. (4) Ipa pr crana 1.nraa canp:p-eararpanyrpa-cray,pa,rpacprerpae npyr,cryapeeecaypra era,pynnnaapacrpyrypye-pannarpanxcraaa(eerpcraa-a, nnnn aaaa, reeyae) npyr. 2. Ian pea1 ua 35. Ian pear e cy ehyc ycahex pea-ra acenayapxrerc-rpahenca,rexa, rexayaapeeaeracape craaaa,paceraaeraypcrpy,rex--rexapraaapeeaanhee panna, ycn a pee npanae era, rp-n rpanenpanaaera,rnphyecye-crcnx rx rexxaparepcraaearnpyrxycna pcax 3a ce aa. ua 36. (1) Ian per nera ce yrnphyy na . 20.21.nrpana,aaprepeaa59. 3aa,acecreeencrerayryrpa-hea pea,a anpanaecnx rx rexx aparepcra r pennher epna. (2) Haprrerexeaparepcrecrana1. nr aa e e rpe crypar cy: a)exaa rpcrarepaa cracr e-ra ranapennheanenaa(erpec,ane, arcepee,anane,npeecepe npyr)y ryrpaheayrpeeeraepypyy:ae repea,ane,ynaprpa,pyeeeraernr nea, nepae enyrer creea, reee era peernepaecrpyrnrccrea, eppaneareeaerayn-cya yp KO1H HXe ana, ) eencrycyayaparanaceycyay- apa:anpcncrcrpyrnrccrear npehernpeeayrnphercea,cpe peenarpenayyrapera,cpepeena- rpeacyceneere,ryeenayrae era, ry caanae yn arra cacaa, n) arranranpanaarranrerr yraaanrycpenyranapennheanenaa yryrpaheayrpeeeraepypyy:ca- haeacxracna,apanpyrxrerxypaa- raheananyxa,acpaee,araheennee- rarenrnapayernnheapcxran- xnna,na,narerrananpyrxyp- a,epccryaecanpcrran;cayae nareyerynaceeenarrannenaa arpecnrra,npcxnexnna,reepa- rypx pea npyrx enx yraa, r)crypcrypeyranaceryrpee eraeryryenpenepcaerya- crarycenpanaa,ana,cynapa,era,ee- rpr ynapa, ece npyr, n) arranyeranapeneenacryy- rpaernya0 ceyyyeryeyrpanaynpane eerayycneapannpypcrpaa,nany eraeyrpananpaneeerapannp aycycenera,ncnaceaca cpepecpeneayeacraeycenrex- r peca n yrpahex crpea y ery, h)eeprercaeaccr,yrenaeeprerra arra ra nace yn cy a arce ycne, ay aeyeracaryrarreaaaye-py, nc cpearpanae xahee pcrpa ycen nacryraa,ncrpaeeprep pea ypehaa a rpae, xahee pnerpa-nae yne y npypcax cranapna a ne, a na aa apaneyeryynycrypaann-anay rr eer, e)pcryacrranaceacayaeree- ccccracrypaecerapcry,perae, pan pana y ery ) npyre aparepcre. (3) A ceran pJear pahye arpee nana-a npeaapexarayaarcea, pecrpyy,pecraypaynheepannaae-peryryp-crpcnpa,ecencry-r nrexxaparepcracr.1.2.nraaa ceaapyeayrerenpencrcea,y paneycaraccrpraaaneraarry yryp-crpcx napa y cany ca ce a. ua 37. Ian pear ce pahye a rpee: a)nanaa npea a rpahee, ) nhea panna a rpan era, n)npearexrperenananaanpeaa yrpey, r)nanaanpeaapexarayaax cea n)nanaa ee nne npyr. 2.1. Ca n p a r a n r p e r aua 38. Canpa ranr pera : a)ran apxrerc pear, ) ran rpahenc pear, n)ranpeareerpcraaareeya- x craaa, r)ranpearacxcraaa(rpaa, nerae, arae racx craaa), n) ran pear craaa nnnna aaae, h) ran pear rna ecaarpa e)npyrper,peaparaa5.nr pana. ua 39. (1) Ianapxrercpearpahyeceycany caacycna,peranaraa13. nrpana,neperacrperxn panranrpera,ycanyca3anpan . (2) Hpercrana1.nraaneraceyrnp-hyy na aa 25. cran 2. nr pana. (3) Hnreapanyperacrana1.nraacy ayperenercenreaa14.nrpana, neapxrercpearaeernapanaper-xnapanranrpera,crynayraaanr-y -8 2.02.2011. 8 cpenyaereaeepanarecrynepcaa ce a npyr. (4) A ce pan nhey panna a cree e-ry (pecrpya, nrpana,anrpana npyr),a nra a pany ranr pera, pen nyeara crana 3. nr aa,cyranpear,ncpe-arnener craa a cny er e ear rpahe. (5) Tecryaanyeraacanp:rexne-racacaeyynprpahen-ce apee,aaaaracrapcxecra,nc-xnx nenaeceaaeyyxnaryrpahenceapee apaearpahee,naarexapa-repcraa, npcraeera,paypyre-r npaeraeraaa,yyypyrer-npynexanexeraacaanarypa-crapaerpa:eerrpahecre-ercpecr,yyyeeecrrpahe-nceapeenpyreanareapaerpe,cycne-r yarpeea,crexrpe-ca apaepee,crpahencxrpahen-c-aarcx panna, cn naa crpy era, py arepaa, anp pan yyrpax npa acane, arr era n nne nare c~e-neenare: rranyaarra,nane-rae, crapa,panapa,arranpnaanpyrenare aae a ear. (6) Hyepanyeraacanp:penep penpaycnxrpahencxrpahenc-aarcxpa-nna,aapaxpannaanpanayera;e-e crapepanapeceaypeea-e yxnaeanpyrpera,ppayacrrpa-hencee:ppayrepenyearre npyreppayeyanccrnnpere rexecrpyrype era. (7) Ipaa nyeraa canp rpae pre: a) cryapeeeynrnapayeepyca aeaeapeeyncyacrpaecnera pearacrapceecre,aecycenxapea capenaaracrapcxecra,ypraanca- paanpaaanya,cre apaera,cparcraparera,pe- ryarpahencaa,rpaapee npyr, ) cxp a - py nnna craaa, n) ypehee nacx npa, r)rprreea,rprcnxnexanex eraacanaaaepcrparpen- eaarprpnacaarapnxpan, cepahyyyepy1:501:100,canpaaep- raycanycanaecranapna:nccere, renexnna,aepecea,neraa, yprarpahencperyaaa,raea- apyrernpa,erenaaarepaa,aa- arpahencxeeearanpehexppayayrpa- henc npyr, n)aparepcrenyepeepecee era,cepahyyyepy1:501:100,caa- epecea,epracenanna- crpye,capearnacyrraacreer pernarrepea,nnacrpye,nan- eenneaecaca:a,eeeara,e- renearepaa,aparepcrenerae,peryae rpahence e npyr, h) cne rene era, ce pahyy y epy 1:50 1:100,caaaanccxraaaeare-paa rpahencx eeeara e)apxrerceneraecnxaaxa npyrepreyanccrnnpererexecrpyrype era. ua 40. (1) Ianrpahencpearpahyecearpee neraryrnphnaacrpyrnrccreaaapa- ear. (2) Hnreapanyperacrana1.nraacy rpapnayrnpheranapxrer-cper,ceenre,xnpree nre,eaparrerexreexaapa-repcraa era npyre nre eapar aa 14. nr pana. (3) Tecryaa nyeraa canp: a)rexneraJyxnara:renare crpyrnccrey,narea,ycnare- eea,aeaparepcrara,pananapar- ,na,arrareeeae,naarc cecr,cpcrpyrnr crarrccrea,parepaaacnycrpy- y npyr, )rexeycneapernaenhee:pe- renrexxpcacranapnapeaaee- arpernapeaaecenecrpann,nera- ecnheaenxeeearapanna,ycne nareraanapaarepaapana,ern- ryrpe,neraacrexrpeca rpahea, arry crpyrnx eeeara npyr. (4)Hyepa nyeraa canp: a)ppaycrpyrnrccreayxnara: ppaycnxcnxcrpyrnxeeeara cepnepanaycncr,cracr,ppaypennhe- xceraa,nepaenpyrcanpey ppaycrneacapenecaa- arpaycna,eyrepeea,ppay crarxnaxyraa,necae,na cracr,ppaynepaanea,aycneype- a rex parna )cea arepaa. (5)Ipaa nyeraa canp rpae pre: a) ncepreecaaaacnxcrpyrn- xeeearacrpyeynaearacanpe rpeerpre,peceerenecaaaaa crarr ppaya, ) aneareercecrpye,aneap- arype rpee nerae appaa, n) preecrpyrnrpeeaeecrpy- e rpee crpyrne nerae, r) anenceanaaperxnape- ae n)npyrepreeyanccrnnpererexe crpyrype era. (6)Aceranrpahencpearpahyea- rpeerpanecxpacrpyrypxccrea,rpa- anyeraacanp:cryapeeeye- py1:1000npyrnrnapayeepyypahea ayprenercncayprarparpahe- nceapee,rpan,rypaaaca,yceace rpace craaaa; ynye pe y epy 1:2000/200;peepeyepy1:501:100, ncnpyrepreyanccrnnperecr-pacrpyrypr ccrea. ua 41. (1) Ianpeareerpcraaareey-axcraaapahyecearpeenerar yrnphnaaccreaanenexcraaaaapa ear. (2) Hnreapanyperacrana1.nraacy rpapnayrnpheranapxrer-cper;caraccrcrpyaea,nc rexycnnarancrpaeanxyax penyeanepeareerpcraaaree-yax craaa aeernapanaperxn-a pan ranr pera. -8 2.02.2011. 9 (3) Tecryaanyeraacanprexne-rayxnara:cpernaxcraaa-crpeaeerpeeprercxcraaa,craaa rppaayeea,craxreeya-x ccreacarexpaeeycnexpee-a, arepaapee,rexeycneanhee, peee pce, cranapne npyr. (4) Hyepa nyeraa canp: a)ppaycracaeennpeeecare,ppa- y10kV1kVnnna,ppaynacryyrpaer cnerea,craaarepxrpaaeerp- rprra,ppayeaccrarrrye- earppacearre,ppaycraaa craxreeyaxccrea,enerya ppay rpacparpce crae npyre ppaye )penep penpay pee, arepaa panna. (5)Ipaanyeracanpceneerpae pre: a) cryapeeecayprapynn- na a pacrpyrypy, ) -eeranrpannayyrpanxeerpe- eprercx, crax reeyax craa- n) pree ranr panna eraaa, r) preeyyrpaxcraaacnerea,rep- xrpaa,eerprprra,crax reeyax ccrea npyrx craaa, n) preeyeearppacearrepaa- eacnrena,ncacanaaeracn pna, h)eneeeeenenaacnxpannx paa e) preeeneryaerpa-craenacrcne- rea. ua 42. (1) Ianpearacxcraaa(rpaa, nerae,araeracxcraaa)pahy-e cearpeeneraryrnphnaaccreaanenex craaa a apa ear. (2) Hnreapanyperacrana1.nraacy rpapnayrnpheranapxrer-cper,caraccrcrpyaea,nc rexycnnarancraeanxyaxpeny-ea ne pearacx craaa a e er-na pana perxna pan ranr pJera. (3) Tecryaa nyeraa canp: a)rexenpyrenareapyaapa-crpyrypynarencrpaeanexanxyax penyea,perenrexxpcacranapnapea aeearpernapeaaecenecr pann,neraacnheaenxeeeara panna, ycn narera a napa arepa a pana, ernry crnaa rpe )rexnerayxnaraaayne-caeyyrya,cpernaepeecra-aa ca paee ycnex peea. (4) Hyepa nyeraa canp: a)neraeppaye,necaeppe- e ) penep penpay pee, arepaa panna. (5) Ipaa nyeraa canp rpae pre: a)crya peee ca ypra pya, )nce pree pee craaa n)rpeerpre,pecee,acerpceee, nerae npyr. ua 43. (1) Ianpearcraaannnnaaaa-epahyecearpeeneraryrnphnaaccrea anenex craaa a apa ear. (2) Hnreapanyperacrana1.nraacy rpapnayrnpheranapxrer-cper;caraccrcrpyaea,nc rexycnnarancraeanxyaxpeny-eanepearcraaannnnaaaa-e a e erna pana perxna pan ranr pe-ra. (3) Tecryaa nyeraa canp: a) rexenpyrenareapyaapa- crpyrypynarencrpaeanexanxya- x penyea ) rexneracanp:cpernax xnprexxcraaacapaeeycnex peea,apanacraaa,narenac- craaaannnnaaaae,peeerex- epcecranapne,crepea,napaearep- ae npyr. (4)Hyepa nyeraa canp: a)neraexnpayenpyreppayeyanc- crnnperexnprexxcraaa,arp- re npyr ) penep penpay pee, arepaa panna. (5)Ipaa nyeraa canp rpae pre: a) cryapeeecaypraaeya- ennnneaaaepee,pe,pac- nprac,ecrayxpenxaa, pe an aaa ypra pya, ) eypannacaecranepraapann pencarapxypehaa,pea,anna npyr, n) rprecnxeraaaycarprpna,- ce pahyy y epy 1:50 1:100, r) peceeaaaa,nyepenerpa- nnaaaaepeeerpcyeynnnn- e pee n) nerae,cepahyyyepy1:101:20 npyr. ua 44. (1) Ianpearrnaecaarpapahyecea rpeeneraryrnphnaaccreaanenexcrp-e~a a apa ear. (2) Hnreapanyperacrana1.nraacy rpapnayrnpheneapxrer-c per ne pear rna ecaarpa a e erna pana perxna pan ranr pera. (3) Tecryaa nyeraa canp: a)rexneracarexnaa:apare-pcrecrpe~a;rexcnaxeeeara rpahencr, acr eerpr nea crpe-a, a aprcrypcxypehaa,craaane-a; ceerpraaaa;cpanaypanaa crpee;ccexcryaacarna;c peex pca cranapna npyr )rexeycneanheeraycar ycna:aneenecrrpaapya,epeax-rene p nhey ra crpea npyr. (4)Hyepa nyeraa canp: a)ppayacrneacrpeayxna- ra:aenare,ppaynxaareracare ra,crareppayecaycnyana,ce- prcayeyyeaercecc- cr,repeeaanhaa,repeeaany- aaaenraeneryaacep- crpeaeerperne,ppayeprcaa repeeayxnpaycraaaxnpaye rne,ppayneraanranrna, -8 2.02.2011. 10 ppayenyxcaaacaacan ecaarpa, ppay crypcx yrena npyr, ) ppayeerprneayxnara:ae nare,ppayeanaaa,crpyeparrca,a- rrennperrnnpaaareraAKVarepe npyr n) ceaypee,arepaapannacapen- pay. (5)Ipaa nyeraa canp rpae pre: a)preeacrnea:cryapeee,n- canrara,ncecaarpaye- ry,ncarncrcrpeayny,n- cecaarpaaayrpane,caaparepcr- rpra,peceaneraa,araaa caaparepcraaracaaeaaanhee ray, ) preeeerprnea:eeaaaa,ypa- naa crypcx crax a n) npyrerpaepreyanccrnnpererex- e crpyrype crpea. ua 45. (1)Aceranpearpahyearpeenrpan- ~eanrpanecreerera,ranpearca- nprpcecrarppaycaaa- ycnanrpane,ncanrpane,ce- rnphye na: a)eyrpeacracrera,acycen er, ) erpaayrpencrenxnena eraacnpxeacyenpyreycnepea era n) earaeaannanaaxreneaa59. 3aa. (2)Aceranpearpahyearpeeperna- paaaenxnenaeraycrae,nc cnpcrp,ranpearcanpnyera- y, nc nare: a)nacepernapaeenecrpcarex- ycna a rpany crana, ) nacepernapaeeeyrprcracre- ra, a cycen er n) nacepernapaeeerparyrpencr enxnenaeraacnpxeacyenpyre ycne pea era. (3)Hperacr.1.2.nraanpehyece- aa p a anpera apax panna. ua 46. Panryparpaeaycahecrrpahea eracarexnyera,ranperce e axrenar na ce np crpy apxrerc anp yenaaarpaheaera,ycanycaa75. 3aa. 2.2. H c e en pe r er a n r p e r a ua 47. Hcee npere ranr pera cy: a)pear pexarae aar cea, ) ranpearnnnyarcraernn- nyarcrae-cnrerapyrrpahence npe n 400 2 n)ranpearaenpyreereen- crane crpye. ua 48. (1) Hpearpexaraeaarcea ranepearcyyxnaepannace reeyrenpnpaaycraeyeer nppeernrreeayrea,npa-yryeepe,yyyyrpanyaar ceaacrecry,ycryp,crx neancrrarepaaarepepy-e~a,ypeecrxrexrarpahea,anrne r pay rye. (2) Hpearpexaraeeracepahyea-rpee: a)nanaanpeaapexarayaax cea )nheapannaanrpan,pecraypa- npyrpannaaarraarce- a. (3)Hpear pexaraJe canp: a)rynyerayaa12.nrpana, c acx ycna, y cany ca ce a, )per anara aa 13. nr pana, n)nyyKceynayaaxcea FceXepernepraeynpaaa ceFX,ncnyycranaynpaa pnpeey cry aax cea FX, r)nreeapareapanyrexenyera- e n)recryay,yepyrpaynyeray pareeeapare,precryne,arepca- a ran pear. (4) Hpen nyerae crana 3.nraa pe-ar pexaraeaprcanp:crpcrpahe-nc cnprcraaeraecaca-cre apxrerc,rrpacr-nye-ra; rexynyeraycanaer,nc-creer craa era eca. (5) HapJearpexaraeanecepana caraccrpraaaneraarryyryp-cr-pcx napa. (6) Hpear pexarae nee pen y cany ca 3a, ce a n pan-. (7) Aepearpexaraeerapahey crpacrny,canppennaenan cyexeay Pey neecrpaycanyca3a n pan. ua 49. IanpJearnnnyarcraernnny-arcrae-cnrerapyrrpahence-npen4002canprynyerayaa12. nr pana : a)per anara aa 13. nr pana, ) rex c, n)cryapeeeynrnapayeepyrpa- epreyepy1:50(rprecnxnex anexeraapna,pecee,rene,eecraa- a ee crape panape), r)ppay exae rpcr cracr, n) ppay rexx aparepcra era y re-ny eeprerceeaccr,ncyreneeeprer-re arre h)npyrepreyanccrncecrera npere nearcr a ce ana y cn ney era. ua 50. Ianpearaenpyreereencrane crpyecanpneneaa49.nrpana, c ppaya rae n) aa 49. nr pana. 3. Hnene pear ua 51. Hnenepearepearcncanpay nrnaparanperypahyeceyepyranr pera. ua 52. Hnene pear ce pahye a rpee: -8 2.02.2011. 11 ) nheapannaarpanera,aran pearecanppapanyneraarpexanhee panna n) npearexrperenananaanpeaa yrpey,acypannneneacnynener pera. 4. Hpear nener craa ua 53. (1) Hpearnenercraa,ycanyca3a,e ranpear caypra cn eaae cy acra-e rrpahea,aecyycanycanarnpeea rpaheenpeenpJerararanrperaa e np anp. (2) Hpear crana 1. nr aa pahye ce y ep-y ranr, nc nener pera. (3) Hpear nener craa pahye ce a rpee: a)npearexrperenananaanpeaa yrpey, ) pea, npanaa carpaa era, n) pane pera a yaae, r)anraaeneryaaanepannerpahea (pecrpya, nrpana, anrpana npyr) n) cyaaapaypannaaacc pan perycae nca necrrpa nhaa panna. ua 54. HpOJear nener craa canp: a) rexneranenepannacapa- encryaa(recrya,yeprpa- p)yncyarexynyerayac- nyeenarnpeearpahee,rexrnhe- ~a rx panna, yrpahe arepaa npyr, ) pan-accynyeraynenepa- nna:cnaanyrnpaecyrnpa, neraapaprpnarpane, peaaa accx axrena npyr, n) cyeypecy(nce,are,anJerea npyr)rrpaheaera(necrrp,perar, nha, nnha, anp, cea), r) nJeraearecrarpaanper nheapanna(rea.rerexanpyracrpana- a,yrnphnaenarerayrpaherarepaa,pee, pa repeea, r-nyeraa npyr) n) npyrenerae,nareprerecryar,y- epr rpar nea pera. ua 55. (1)Hpearnenercraaanecanpepea npanaepeeerapearcarpaara era y ry rpahea pea. (2)Hpearnenercraannnyaxcrae-x nnnyaxcrae-cnxearapyr rpahencenpen4002,xnpyrxe-araencranecrpyeecanpeepepere crana 1. nr aa. .Bye1aa 1pe na1e1a ua 56. (1) Pyerayrpenarera,ycanyca3a-,ecnarecryrpaherarepaapee,pe-yraranprepearecrnacycpneney canycacepca parnanecea cny aa pana crpye. (2) Pyeraa rpe narera cacran n rexenyeraeacencranaarpeenpea rexr perena era nanaa yrpee nne. .Yy1c1na a apanae r e1a ua 57. (1) Vyrcrnaanpanaeyrpeyera,ycany ca3a,eyyrcrnapeynpanay pee,crpeaera,anrnapayrapar crn cracae pee. (2) Vyrcrnacrana1.nraaecacrann rexe nyerae a ce pahye a rpee: a)npearexrperenaerananaay- rpee nne ) npanaa crpea, pee era. (3)Vyrcrnacrana1.nraanpehyyrepe anexpennxperena,pnenpeex perena,apannapennrnpanaaera, crpea pee. (4)Acyyyrcrnaacrpaey,ycraceane-paepennaenancyexeayPey-. 7.Hpea1 yaaa e1a ua 58. Hpearyaaaera,ycanyca3a,ecre pearcepahyearpeepyeanerae era ernr nea pahye cea cne ere pyr rpahence npe pe 400 2, c a ere . 78. 88. 3aa. ua 59. Hpearyaaaera,yanccrnnpererex-e crpyrype era ce py, cacr ce n ne-na rexe nyerae aa 9. nr pana. ua 60. (1) Canpapearayaaa:ranye-raaaa12.nrpana;peranaraca naaa,naaery,naa-nraaapanypera;rexryaaa,recry-aa, yepa rpaa nyeraa. (2) Tecryaa nyeraa canp: a) rexneracrayeracanp: ccraecrpyrnrccrea,nareycna reeea,narearcce- cr,nareyrpahearepaa,narerex- pecy, nare crpey yrpahe pe, ) rexneracraycraaacanp- :ccraeeerpcraaa;craaarpaa npcryrpaa;craaannnnaaaae; npyrxcraaa;apyeacraaaa nacy pey npyr, n) rexneranacypeheycanp: narenpyreraaape,narecycen- apeaaera;neanepa- crpyryp cray nre cpene, r) rexeycneanheepannaapyeyy nera era n)npyreneraeyanccrnnpererexe crpyrype era. (3) Hyepa nyeraa canp: ppaye npyre naena yry pyea neraeera ernr nea ee n n ryra cracr -crpye enaceyrpnrnpaneyn,nracpena, ppne npencr, yryp-cr-pca npa cycen er;ppayecracrra(cycenrnpyrr era)cycenxnpyrxearaapyee neraaerarex-rayaaayrea cracr rr ra a rexe aparepcre aa 59. 3aacycenxnpyrxeara;naenarexra nerae pee yrpahe-e a rpeenpea rexr pecaeeyrprnrnpaneynnry cpeny;npyreppayeyanccrnnpererexe crpyrypeerapeneppenpaycacpanna e e rpe necr a pyey nera era. (4) Ipaanyeraacanp:cryape-eeynrnapayeepy;rpaeprece nayenayrypyeaneraeera~e-rnr nea ee n n ryra cracr crpy e ceeyrprnrnpaneyn,nra -8 2.02.2011. 12 cpena,ppnenpencr,yryp-crpcanpa cycen er npyr. (5) Cryapeeecepahyeynrnapaye epy,acnyayprrenercrcaapee ypaherncrpaeanaeraanaecna peepaaracrpaaprcanp:ypraearca neaapnarraaa;aecycenx earaynaecreracepynrpaacy-c`enxapea;ayaracrapceapeeae earrpahe,repecapaae;ecrapy-aa a pacrpyrypy; rpace nex craaa npyr. (6) Acepearyaaapahyearpeepy-ea,ncneraecrpacrpyrypr ccrea,cryapeeecrana10.nraacanp npyrenareyanccrnnpereera(nn aracrpanexcraaa,carpacecreer nna npyr). ua 61. Kanraapanyperayaaaeracy ranpear, ncpear nener craa a cny er e ear rpahe. ua 62. Hpear yaaa era n ee pen rexe nyerae,nccrpaycanyca 3a. V - uOPMHPABE TEXHHuKE POKVMEHTAHHJE ua 63. (1) Vcanycaa69.3aa,rexanye-raa e nen pay r ynea aeae. (2) Texa nyeraa ce ppa y y: a)aarx(apx)cneaa,ncrap- araA4yepcax,pexrnpnne- neaxecrne,aeaexnrar nepex y cany ca 3a )ynrrayaennrraxa- ca naraa (CD, DVD). (3) Ipapecacrannrexe nyerae,ncperacayceyparA4, pe yneyy a y crany 2. nr aa. (4) Hyerncrana2.nraa,rpap ecacrannpearacxpacrpy-rypxccrearycepanrycneca,nc~-raaparaA3,ayanccrnnyeapaerpace pacrpyrypr ccrea. (5) Tecrya,yeprpappay r ac r. (6) Arpapcyacryp-erexpane,payrpaheycaa-c eren. (7) Crpaecneaa,ncreperacyye-pcaepenpena,arpapcyce yepca a p. (8) Texanyeraaynrrayce pahyeyPDFpary,Word,AutoCADArcGisp-ary. ua 64. (1) Cneca,ncraperayyeyneaa ranyeraaaa12.nrpanacanp: acnycrpay,erenycnece,ccraxcneaa, ncrapera,canpacnecepareyn-yeray. (2) Hapaacnaecneceperaccyyce:-nanaepanyeepanrexy nyeray;napery(paa,na-ry pane,npcraperanpyr)nanecrrpyy rpeenyry;npcraperanae-ry a y cpen acne crpae; na ney pera e ynea y cnecy (npcra, aa p nary pane) y neen yry acne crpae p cnece, nc re y ne nec yry pa. (3) Herenacnececanp:narenae panyeepanrexynyeray, pery,necrrpy,cnec(an,pay,p pepaa,canpanpyr);eranrperara,n-c pnarpa pera cnx a a cy yecrn-naa ypanneaperaepenercnece,r-ca ncrpaecnxyecaypannJepencrpae panr a e e ca pane rexe ny-erae. ua 65. Haana a pany rexe nyerae yrnphye ce a cnyyrnpacerehynecrrpac-a pane rexe nyerae. VI - KOHTPOHA TEXHHuKE POKVMEHTAHHJE ua 66. Bpere rpe rexe nyerae cy: a) pena rexe nyerae ) crpaa rexe nyerae. 1. Pena 1exe aye1ae ua 67. (1) Penarexenyeraeerparex-enyerae, cenpycanycaa73. 3aa n pan. (2) Penarexenyeraenpceacne erecannnyaecraeennnyae crae-cneerepyrrpahencenpen 400 2. (3) Hpanenaeapenyrexeny-eraenprpypera,caanaanp neranpepenrexenyerae, nepanarppJepaperanaJernpnynp-e pen, y cany ca 3a n pan. (4) Onrnppennerprayepanyanpr neraarpyyerexenyerae crana3.nraa,acnyneraarpe-nxnenarexenyerae,cepayy anp nJera. ua 68. Pen rexe nyerae ce pnepana: na e nyeraypanpanenaeapany rexenyeraearynpcryeara,nae nyeraa era, na e nyeraapa-hea y canycaacycna,naperapeea annanayycneynecacrypyearaaa 59. 3aa na cy pera peea pa-hea y cany ca naerexcranapna,p-ca,pana crpye npenaa cex aa. ua 69. (1) Penranrpera,yanccrnnpere rexecrpyrypeera,aprcepnepana:nae pearpaheycanycaperanar,a-c ycna ae1HHM per, a e erna pana perxnapanranrpera,nacyp pernaacrnacnycnperxnp-anexcaraccreaanxyax penyea npyrxanexpraa, na cy crna ycn aa 59. 3aa aa 36. nr pana, na cycneaeperaycaheecapennheepaa arrenapaeca,nacycrna ycnarrenrecpenenpyrycnpca 3a,ceaanpan,nacy perapeeapaheaycanycape-yrara perxn nenex crpax panna, nae- rex cranapna,pca,panacrpyenpenaa cex aa na rexa nye-raa canp cne pcaenene,nacycrehy-cycahe, nepe,yneaaeaeycanyca3an pan. -8 2.02.2011. 13 (2) Penperapexaraeaprce pnepananaepearpaheycanyca:ce a pca a ry npcry eara ny aa 13.cran3.nrpana,perxnnarca-raccra,eacepaapraaane-r aarryyryp-crpcxnapa,apanye np ra pra npyr. (3) Aeanheepannarpepanrnen-epear,ncaepenneryanpne-rayrpyyerexenyeraecra-rnanaerpe,peeranheapanna,pa-nr nene pear Jene nene rr pe-ra, npcepenanenerpera ernrn-ea,a pe aaa panna. (4) Pen crana 3. nr aa pnepana ce na e nene pear ypahe y cany ca ran pe-r, a cnyerenarnpeearpaheeycna anpr neraa pen ranr pera. (5) Kanacenppenaranrpera,ee perxnapananerpeara,pnepanaceerna ycahecr ca ne per. (6) Apenneryanpneraypen perayrnpnnaeexnapneparacrye-px npyrx naraa enxnenape-ra, arpaenperaranaeennycenae cpancr racr pera. ua 70. (1) Pennerperacepahyea-rpee nanaa npea a rpahee a nhee ppex pannanpyrxpannayxnaexnepe-ra ereaa50.cran2.3aa,aprcep-nepana: rncraeyncyanpcryaeyera, ycnrpaheayrenypeeepaarrenre cpene,epaarreyryp-crpcxppnx napa, epa arre n apa eca, cex, rerexx,capaaxnpyrxycna,eeprerc ycnyncyanpcryapaxeep-reara,rex-rexeaparepcreera,rex--rexa praaapeeaarpaheeera,canpeecr rexx peea ycahecr capan prpaa y r acr npyr ycn. (2) Hneranpepennerpera crana 1. nr aa canp epe e ce ane pe-yy p panranrpera apanne cy y-xnae ne per. ua 71. Hpanenaeapenyrexenye-rae,anerprexenyerae, pahyeanpnerarpyyerexe nyerae, canp: a) narenecrrpy(epee/anpanr a, anpecy cranaa/cenre, ree npyr), ) nareeryaacerpan(npcra, aea,aareraparepera,npcrapannaa ery,anpecaaeaceaparpahee,a- earacrapcxecraeceaaeyyxnaryrpahe- nce apee npyr), n) renareperyepenerrexe rpe(npcrapera,aappera,nary pane pera npyr), r) narenaepanyeepan- pear (an, cenre, ree npyr), n) narenaepanyeenp- rpyrexenyerae(an,cenre,re- e,pnarypeeanaeyapenyrex- e nyerae), h)nareranpenneryaacynp-arpyenxnenarexenyera-e (epee,crpyacpea,ppeeae-nay ranrpennera,ncpenneraaenn rexe nyerae p nary peea naey a peny rexe nyerae), e) c nena canpaa rexe nyerae, ) nary npea rexe rpe, )ayanpepenrexenyera- e,cecraryenaerexanyeraa- eranacyenenehycycahe;nae nyeraypanpanenaearynp- cryeara;naenyeraapaheaycanycap- eranar,acycna,nepe- raeperxnpanranrpera,ran peracenprpanenerpera;na perapeeaannanayycneynecacryp- yearaaa59.3aa;naenyeraapa- heaycanyca3apcaneceac- ny3aa;ceaapcanecea cnyrxaacranapna,rexparn- a,paanarerapanacrpyearenperea- eeearayPeycecraryyepan- cryrnpheerexrppenayepea nxn raae, ) neraerpenxnenarexe nyerae )rnpnynpepen,a,penrx naraanaepanyeenp rpyrexenyerae,canp:anyna-er panr a e e np peny pera, a rac: "Texa nyeraa - Hpear (cn na pennnapery)necrrpa(cnna necrrpy) pxnara ce a rex cpana era rexanyeraaacnycrean-epra e nar npee a rpahee (pepa-r npcry panna cenne:arpany,nrpany,pe-crpyy npyr)";epeeranrpennerapenneara enxnenarexenyerae,crpyacpea xnrc,pnaryrnpnercear naer panra e e np peny rexe nyerae. ua 72. (1)Hcpancrpennnarperarnphyecene-paacncrpacnarnrppepaynear, aeaerneperperaencranea-rpy,ncaacncrpacnarcerne-a aeaerpera,ranaceycyype:"Ona pearepennnapxnara cearexcpa-na, era ycahe ca ac ycna.", p, ecr naryrcearnaerpanraee np peny rexe nyerae. (2) Hren,neacanparaaanepype-nnnarpera paaeyHpry1,ecacran n nr pana. (3) Hpanyraacrana2.nraa,acny naeaapenyrexenyerae,np nae e. (4) Bracrana2.nraapenaeceM-crapcrnypanernrccryreaycyay: reearaa,pecraanaeanaeaape-nyrexenyerae,nyaanaeaa penypecraapanapanranaerape-BH3H1Y rexe nyerae. ua 73. (1) 3anpnerapenrexenyera-e cacran n rexe nyerae. (2) Hneracrana1.nraancranacene-crrpy y rp pepa. ua 74. Hpanenaeapenyrexenye-raennenneyanexpena,ycanyca 3a. ua 75. -8 2.02.2011. 14 (1) Haanaanpeypenyrexenyera-eyrnphyeceycyn10neepanerexe nyerae. (2) A pena perayxnaranecrx ea-ra, aanaanpyrcnacenepearcn5 aane a peny pnr pera crana 1. nr aa. 2. Hcrpaa rexe nyerae ua 76. Hcrpaarexenyeraeerpa rexe nyerae ,ie pahea y crpacrny. ua 77. (1) Hcrpaarexenyeraenpcea pepyperaeperxnpeneneaenan cyex ea y Pey. (2) Aceycryycrpaeyrnpnnaepe-nnpera eaca,receanJerananecrrppan eeheacrpyrrarpennacnxnena pera. (3) Panaerypehnaapenenerperaca praperpaheycrpacrnypan paacrpanerpaxprapera, pearneecrpaer pa-he a nne pear. (4) Tecryanenperacrana3.nraa ccyyceannaeapacpehyyynnacryae-na pennpyrr,nceyrpaparecrn pacpehyy ena pen npyrr. ua 78. (1) Crpypenenepearnecrrpncrana naepanyenpcrpayrex-e nyera e. (2) Hpanecrana1.nraanp:crp-ay pera, caana anp nera npe- crparexenyerae,nepanarp pepaperanaernpnycrpay cany ca 3a n pan. ua 79. (1) Hcrparexenyerae,pen rpeyxnaeepenrexenyerae, pnepanaceycahecrcrpaxpcaacny-x epahearexanyeraacapcace peyy a re npere aee eara y Pey. (2) Acyyperypaheycrpacrnyp-eeenpenecrpaxpcap,nae paneenpcrpayperayanp nera crpa rexe nyerae pae peepcepecrpypeneneeaenan cyex ea ce peyy y Pey. (3) Apeecrpapcap-aanrnapaynpehepcpecepe-yyyPey,prcrana2.nraacanp cnrnapayxpcapcepeyyy Pey. (4) Aceycryycrpaerexeny-eraeyrnpnnaencrayennenrexe nyerae,cypca3a,npa-n,ceaapcanecea cnyrxaa,naepaneenp crpayepanrrenenerexeny-erae y caraccr necrrpa. (5) HcrpnapJeareneepen,y cany ca 3a n pan. ua 80. (1)Hpanenaeacrpayrex- enyerae,anerp,pahyeanp- nera, canp: a) nare aa 71. nr pana, ) pre aa 79. cr. 2. 3. nr pana, n) neraecrpaenxnena rexe nyerae, r)ayanpecrparexen- yerae,cepennaraaaa71.raa) nrpana,craryenaecrpnape- arycaheca3apcanpyarpahea nae y Pey n) rnpnycrpaa,penrxna- raanaepanyKoieienprp- yrexenyerae,canp:anynaer panraeienpcrpaypera, arac:"Texanyeraa-Hpear(cn nacrpnapery)necrrpa(cn- nanecrrpy)pxnaracearex cpana,eraycaheaca3apca npyarpaheanaeyPeyCpca cnycreanepraenarnpeearpa- hee(peparnpcrypannacenne:arpan- y,nrpany,pecrpyynpyr)";epee ranrpenneraaacynpacrpa- yenxnenarexenyerae,crpya cpeaxnrc;p,nary,rcear naerpanraeienpcrpa- iy rexe nyerae. (2)Hpennenacrana1.nraa,anp neracrparexenyeraecanp- pJenepJenreaeynyypera, apenrrexx,rexxnpyrxpee- apanycaraanaapJeracanrnapaypc- a cranapna ce peyy y Pey. ua 81. (1) HcpancrcrpnarperarnphyJece nepaacnJcrpacnarnrppepayne-ar,aeaer nJeperperaiencranea rpy,ncaacncrpacnarcer nJeaaeaer pJera, rana ceycyy pe: "Ona peariecrpnapxnaracearex cpana,eraycaheca3apca npyarpaheaKO1HnaeyPeyCpc",p, Jccr nary, rc ear naer panr a KOie ie np crpay rexe nye-rae. (2) Hren,neacanparaaanepy-crpnarperapaaieyHpry2,ie cacran n nr pana. (3) Hpanyraacrana2.nraa,acny naea acrpayrexe nyerae,np nae e. (4) Bra,crana2.nraapenaeceM-crapcrnypanernrccryreaycyay aa 72. cran 4. nr pana. ua 82. (1) 3anpneracrparexen-yerae cacran n rexe nyerae. (2) Hneracrana1.nraancranacene-crrpy y rp pepa. ua 83. Hpanenaeacrpaynnen-ney anex crpaa y cany ca 3a. ua 84. (1) Haanaanpeycrpayrexen-yeraeyrnphyeceycyn15neepane rexe nyerae. (2) Acrpaaperayxnaranecrx eara,aanaanpyrcnacenepearc n5aaneacrpaypnrperacrana1. nr aa. VII - 3ABPBHE OPPEPFE ua 85. -8 2.02.2011. 15 Cryaeacarynrpanapecraenana Hpancrparexenyerae ("Cye rac Peye Cpce", p 10/04). ua 86. Onapancryaacarycrnaannaaa-nnaa y "Cye racy Peye Cpce". Fp: 15-020-49/10 24. neepa 2010. rneMcrap, Faa Hyaa1a e1ern. cp. Hpr 1. Opaa raa a nepy pennnar pera Bea raa: 85 x 75 OBAJ HPOJEKAT JE PEBHPOBAH H HPHXBATA CE KAO TEXHHuKH HCHPABAH, KOMHHETAH H VCKHA-TEH CA HOKAHHJCKHM VCHOBHMA Hpan e nae a peny pera (an naer a) H3PAJE HOTBPPV O PEBH3HJH Fp:Mecr nary: (rc ear naer a) Hpr 2. Opaa raa a nepy crpnar pera Bea raa: 85 x 75 OBAJ HPOJEKTAJE HOCTPHuHKOBAH H HPHXBATA CE KAOTEXHHuKHHCHPABAH,KOMHHETAHH VCKHATEHCA3AKOHOMHHPOHHCHMAH3 HOPPVuJAIPATEBAKOJHBAXEVPEHVFHHHH CPHCKOJ Hpan e nae a crpay pera (an naer a) H3PAJE HOTBPPV O HOCTPHuHKAHHJH Fp:Mecr nary: (rc ear naer a) 124 Hacnyaa22.3aapaynncrnypen- PeyeCpce("CyeracPeyeCpce", p36/09),aa11.3aaJencrnepercrpy accxneraa("CyeracPeye Cpce",p74/10),aa64.3aayercccrey PeyeCpce("CyeracPeyeCpce", p.54/08-Hpeerecr, 126/0892/09)aa69.cr. 1.3.3aapeyypan("Cyerac PeyeCpce",p.118/08,11/09,74/1086/10), crap aca n c HAPEBBY O HPEBA1H HHAHCH1CKHX H3B1EmTA1A OHmTE HAM1EHE CAHHHEHHX 3A OBPAHYHCKH HEPHOB a 1. ayapa a 31. aeepa 2010. rae 1. OaneapenaeaccxneraayJen-crnepercrapaccxneraa(ynaerecry: Percrap)pcaa ea22.3aapaynncrny pen Peye Cpce. 2. uacc nera re aeeapay-c epn n 1. ayapa n 31. neepa 2010. rne, ca-e ycanycapcaacrpaynncrnapene necayay2.cran1.raa)3aa paynncrnypenPeyeCpce,penayce Areacpene,pareacce ycyrea.n.FaaHya(ynaerecry:Area),pea ecrycenrancaneraa,ypnaa apcaa22.3aapaynncrnypen-Peye Cpce. 3. Hyernrae2.neapene,acc nerayercxpcannacaanayce penayypnaaapcaHpan accnerana~yapcepxnay-era Peye, ra rpanna nna ("Cye rac PeyeCpce",p.56/04,62/04,11/0514/07)ycany ca 3a yerc ccrey Peye Cpce. 4. Kcnnarnaccnera-pca pxna yera Peye, cnna rn- acc nera pca yera ra rpanna rnaccnerannancra-nayce Areypypca3ayercccrey Peye Cpce. 5. uacceneraereaeee-ra cer accx neraa , y ccy npenaa MPC 1,ncMPC-JC1-Hpeeraaaccx neraa, yxnaray: - Faccraa-Hneraaccaya pay epna, - Facycexa-Hnerayypeyraryae-pn, - Hnera peaa a aray, - Facrnarrne-Hnerarnarr-ne - Haee y acce nerae. 6. Haeeyacceneraepenaycey pcacanpaecyppeeycanyca axrenaMPC1/MPC-JC1npyrxpeenarxpay-nncrnexcranapna,necaxy3aypay-nncrny pen Peye Cpce. 7. Vacceneraerae2.neapene, nepenayacceneraerea-ee penay :