pravilnik o radu - hzjz.hr o radu za poslove ravnatelja, zamjenika ravnatelja, pomoćnika ravnatelja...

Download PRAVILNIK O RADU - hzjz.hr o radu za poslove ravnatelja, zamjenika ravnatelja, pomoćnika ravnatelja i voditelja službe koji se temelji na odluci o imenovanju za određeno razdoblje,

Post on 28-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PRAVILNIK O RADU

  Zagreb, sijeanj 2015. godine

 • 2

  Na temelju odredbe lanka 26. i 27. Zakona o radu (Narodne novine broj: 93/14), lanka 58. Zakona o zdravstvenoj zatiti (Narodne novine broj: NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14), i lanka 17. Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ( u daljnjem tekstu: poslodavac) Upravno vijee na sjednici odranoj 29. sijenja 2015. godine donosi

  PRAVILNIK O RADU

  I. OPE ODREDBE

  lanak 1. Ovim Pravilnikom o radu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ureuju se prava i obveze

  radnika zaposlenih kod poslodavca, plae, organizacija rada, postupak i mjere za zatitu dostojanstva radnika te mjere zatite od diskriminacije kao i druga pitanja vana za radnike zaposlene kod poslodavca, kao i prava radnika propisana kolektivnim ugovorom koji obvezuje poslodavca.

  Odredbe ovog Pravilnika neposredno se primjenjuju na sve radnike koji su sklopili ugovor o radu na neodreeno ili odreeno vrijeme, s punim ili nepunim radnim vremenom, koji rad obavljaju kod poslodavca ili na drugom mjestu koje odredi poslodavac.

  Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno znaenje, bez obzira jesu li koriteni u mukom ili enskom rodu, obuhvaaju na jednak nain muki i enski rod.

  lanak 2. Organizacija rada i unutarnji ustroj organizacijskih jedinica utvrenih Statutom,

  radnih mjesta sa saetim opisom poslova i posebnim uvjetima, brojem sistematiziranih radnih mjesta po organizacijskim jedinicama te popisom radnih mjesta s koeficijentima sloenosti ureuje se Pravilnikom o unutarnjem ustroju.

  Pravilnik iz st. 1. ovoga lanka zajedno s odredbama ovog Pravilnika osnova su za utvrivanje uglavaka ugovora o radu za pojedinog radnika.

  lanak 3. Prije stupanja na rad, radniku se mora omoguiti da se upozna s odredbama ovog

  Pravilnika, s organizacijom rada i pravilima iz zatite zdravlja i sigurnosti na radu. Ako je neko pravo iz radnog odnosa razliito ureeno ugovorom o radu, pravilnikom

  o radu, sporazumom sklopljenim izmeu radnikog vijea i poslodavca, kolektivnimugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako ovim ili drugim zakonom nije drukije odreeno.

  U sluaju kad odredbe ugovora o radu upuuju na primjenu odredaba vaeeg Pravilnika o radu i ostalih opih akata koji reguliraju prava i obveze iz rada i po osnovi rada, iste postaju sastavni dio prava i obveza radnika i poslodavca iz sklopljenih ugovora o radu.

  lanak 4. Svaki radnik obvezan je ugovorom preuzete poslove radnog mjesta za koje je sklopio

  ugovor o radu obavljati osobnim radom, savjesno i struno, sukladno pravilima struke i uputama poslodavca, odnosno ovlatenih osoba poslodavca, duan je usavravati svoje znanje i vjetinu, titi poslove i interese poslodavca i pridravati se strukovnih i stegovnih

 • 3

  pravila koje proizlaze iz organizacije rada, a poslodavac je obvezan radniku za obavljeni rad isplatiti plau i omoguiti mu ostvarivanje drugih prava utvrenih Pravilnikom.

  Poslodavac uz puno potivanje prava i dostojanstva radnika jami mogunost izvravanja svojih ugovornih obveza, sve dok rad i ponaanje radnika ne teti poslovanju i ugledu poslodavca i dok njegov uspjeh na radu i gospodarske prilike to doputaju.

  II. ORGANIZACIJA RADA KOD POSLODAVCA

  lanak 5. Poslodavac obavlja svoju djelatnost putem organizacijskih jedinica koje su u funkciji

  pruanja zdravstvene zatite, ekonominog i racionalnog poslovanja. Sve organizacijske jedinice funkcionalno su povezane u jedinstvenom pruanju

  zdravstvene zatite i voenju poslovanja. Unutarnji ustroj organiziran je po slubama, odjelima i odsjecima, odnosno s njima

  izjednaenim nazivima organizacijskih jedinica sukladno posebnom Pravilniku o unutarnjem ustroju organizacijskih jedinica. U Pravilniku o unutarnjem ustroju opisana je djelatnost i poslovi koji se u organizacijskoj jedinici obavljaju.

  lanak 6. Za izvrenje poslova iz cjelokupne djelatnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

  sistematiziraju se funkcije (poloaji) i radna mjesta s uvjetima koje trebaju ispunjavati radnici rasporeeni na te funkcije ili radna mjesta a propisuje se Pravilnikom o unutarnjem ustroju.

  Organizacijskim jedinicama rukovode njihovi voditelji koji su za svoj rad odgovorni neposredno nadreenom voditelju i ravnatelju, a voditelji slubi odgovorni su izravno ravnatelju.

  Voditelji slubi ujedno mogu biti voditelji i jednog od odjela ili odsjeka svoje slube, a voditelji odjela mogu biti i voditelji jednog od odsjeka u svom odjelu u kojem operativno obavljaju i radne zadae. Za radno mjesto voditelja odjela i odsjeka radnik sklapa ugovor o radu na neodreeno vrijeme.

  Poloaj voditelja slube je reizborno radno mjesto kao i pomonik ravnatelja. Voditelje slube i pomonika ravnatelja za kvalitetu imenuje ravnatelj za razdoblje od

  etiri godine. Pomonik ravnatelja za kvalitetu ujedno je Povjerenik povjerenstva za kvalitetu imenovanog od Upravnog vijea.

  III. SKLAPANJE UGOVORA O RADU

  1. Donoenje odluke o potrebi zapoljavanja i zasnivanje radnog odnosa

  lanak 7. Odluku o potrebi zapoljavanja radnika donosi ravnatelj na prijedlog voditelja slube,

  drei se propisanih vremenskih i kadrovskih normativa i standarda kod zapoljavanja zdravstvenih radnika, odnosno plana zapoljavanja kod zapoljavanja nezdravstvenih radnika.

 • 4

  Potreba za zasnivanjem radnog odnosa oglaava se putem Hrvatskog zavoda za zapoljavanje, na web stranicama poslodavca ili oglasnoj ploi te u Narodnim novinama.

  lanak 8. Radni se odnos zasniva ugovorom o radu. Ugovor o radu mora sadravati uglavke propisane zakonom.

  Ugovor o radu u ime poslodavca zakljuuje ravnatelj, a u njegovoj odsutnosti zamjenik ravnatelja. Prava i obveze poslodavca i radnika iz ugovora o radu, zakona i drugih opih akata ostvaruju se od dana kada je radnik poeo raditi. Prije sklapanja ugovora o radu radnika je potrebno upoznati sa odredbama Pravilnika o radu, Pravilnika o sistematizaciji poslova i ostalih pravilnika, obavijestiti ga gdje moe do vaeih pravilnika doi, te odredbu o tome unijeti u ugovor o radu.

  Pravilnici koji se tiu prava i obveza radnika nalazit e se kod voditelja slube, radnikog vijea ili povjerenika sindikata i na taj nain uinit e se dostupnim radnicima.

  lanak 9. Ugovor o radu moe sklopiti osoba koja pored uvjeta utvrenih zakonom, ispunjava i

  posebne uvjete. Kao posebni uvjet u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustroju utvruje se:

  - struna sprema, - odobrenje za samostalan rad, - posebna znanja i sposobnosti potrebna za uspjeno obavljanje posla, - radno iskustvo na poslovima za koje se sklapa ugovor o radu, - posebna zdravstvena sposobnost.

  lanak 10.

  Radnik obavlja poslove iz opisa poslova organizacijske jedinice u kojoj je sistematizirano njegovo radno mjesto, sukladno sklopljenom ugovoru o radu, svojoj strunoj spremi, strunim znanjima i vjetinama steenim radom, te nalozima i uputama nadlenog voditelja. Prije sklapanja ugovora o radu, radnik se za poslove s posebnim uvjetima rada mora uputiti na lijeniki pregled. Za ostale poslove radnika se moe uputiti na lijeniki pregled u svrhu utvrivanja ope zdravstvene i psihofizike sposobnosti s tim da trokove pregleda snosi poslodavac.

  2. Ugovor o radu na neodreeno vrijeme

  lanak 11. Ugovor o radu sklapa se u pravilu na neodreeno vrijeme. Ugovor o radu na neodreeno vrijeme obvezuje ugovorne strane dok ga jedna od

  ugovornih strana ne otkae, ili dok ne prestane na neki drugi nain odreen Pravilnikom, Kolektivnim ugovorom, ili zakonom.

 • 5

  3. Ugovor o radu na odreeno vrijeme

  lanak 12.

  U skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom koji obvezuje zdravstvenu ustanovu radni se odnos iznimno moe zasnivati i na odreeno vrijeme.

  Radni odnos na odreeno vrijeme sklapa se u sluajevima kad je prestanak radnog odnosa unaprijed utvren objektivnim opravdanim razlozima kao to je:

  -rok,

  -izvrenje odreenog posla,

  -nastup odreenog dogaaja.

  Poslodavac s istim radnikom smije sklopiti uzastopni ugovor o radu na odreeno vrijeme samo ako za to postoji objektivan razlog koji se u tom ugovoru ili u pisanoj potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu mora navesti.

  Ukupno trajanje svih uzastopnih ugovora o radu sklopljenih na odreeno vrijeme, ukljuujui i prvi ugovor o radu, ne smije biti neprekinuto due od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazonog radnika, ugovora o specijalizaciji ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga doputeno zakonom ili kolektivnim ugovorom.

  Ogranienja iz stavaka 3. i 4. ovoga lanka ne odnose se na prvi ugovor o radu sklopljen na odreeno vrijeme.

  Svaka izmjena, odnosno dopuna ugovora o radu na odreeno vrijeme koja bi utjecala na produljenje ugovorenog trajanja toga ugovora, smatra se svakim sljedeim uzastopnim ugovorom o radu na odreeno vrijeme.

  Prekid krai od dva mjeseca ne smatra se prekidom razdoblja od tri godine iz stavka 4. ovoga lanka.

  Ako je ugovor o radu na odreeno vrijeme sklopljen protivno odredbama Zakona o radu ili ako radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je ugovor sklopljen, smatra se da je sklopljen na neodreeno vrijeme.

  Ugovor o radu na odreeno vrijeme prestaje istekom vremena, odnosno prestankom drugog razloga zbog kojeg je sklopljen.

  O prestanku ugovora o radu sklopljenog na odreeno vrijeme poslodavac e na vrijeme obavijestiti radnika.

  Poslodavac je obvezan svaka tri mjeseca obavijestiti radniko vijee o broju radnika zaposlenih na odreeno vrijeme.

  lanak 13. Ugovor o radu za poslove ravnatelja, zamjenika ravnatelja, pomonika ravnatelja i

  voditelja slube koji se temelji na odluci o imenovanju za odreeno razdoblje, sklapa se kao dodata

Recommended

View more >