pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja stručne prakse

Click here to load reader

Post on 28-Jan-2017

230 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VELEUILITE U KARLOVCU Trg J.J. Strossmayera 9 Karlovac

  __________________________________________________________________

  Pravilnik o nainu i uvjetima

  obavljanja strune prakse

  __________________________________________________________________

 • Na temelju lanka 102. Statuta Veleuilita u Karlovcu, Struno vijee Veleuilita u Karlovcu na svojoj 85. sjednici odranoj dana 15. lipnja 2015. godine, donosi

  Pravilnik o nainu i uvjetima

  obavljanja strune prakse

  I. Ope odredbe

  lanak 1.

  Ovim Pravilnikom ureuju se ciljevi i organizacija strune prakse, sadraj strune prakse, studentske obveze, mentorstvo, voditeljstvo i druga pitanja u vezi sa obavljanjem strune prakse studenata Veleuilita u Karlovcu.

  lanak 2.

  Struna praksa odreuje se studijskim programom svakog pojedinog studija i obvezni je sastavni dio nastavnog procesa na strunim studijima Veleuilita.

  Tijekom studija student je obvezan obaviti strunu praksu u vremenu i trajanju predvienom studijskim programom.

  II. Struna praksa

  II.1. Pojam

  lanak 3.

  Struna praksa je oblik praktine nastave u organizaciji Veleuilita koja se izvodi kod poslodavca ( trgovako drutvo, ustanova, obrtnika radionica i sl.) koji u sklopu svoje temeljne djelatnosti obavlja strune poslove koji su sukladni strunom profilu pojedinog studija.

  Studenti strunu praksu obavljaju radom kod poslodavaca ija je djelatnost usko vezana uz program studija.

 • II.2. Ciljevi strune prakse

  lanak 4.

  Studenti se na strunu praksu upuuju radi upotpunjavanja teoretskog znanja praktinim, upoznavanja s odgovarajuim poslovima za koje se osposobljavaju kroz programe studija, dopune strunih znanja cjelovitim sagledavanjem tehnolokog i radnog procesa, a sve u svrhu omoguavanja uspjenijeg ostvarivanja programa studija i ukljuivanja u profesionalni rad.

  U okviru obavljanja strune prakse studenti provjeravaju i dopunjuju postojea znanja, stjeu neophodna praktina iskustva, rjeavaju tekue praktine probleme i obavljaju praktine poslove te se na navedeni nain osposobljavaju za samostalan rad u struci.

  II.3. Status strune prakse

  lanak 5.

  U okviru cjelokupnog obrazovnog procesa, strunoj praksi pridaje se poseban znaaj i kao takva se tretira ravnopravno s ostalim kolegijima.

  U zavrnom semestru praksa se unosi u indeks kao predmet s optereenjem u skladu s programom studija.

  Predmet se u indeks unosi pod nazivom Struna praksa.

  Vrednovanje strune prakse ECTS bodovima odreuje se studijskim programima za svaki pojedini studij.

  III. Provoenje strune prakse

  lanak 6.

  Student obavlja strunu praksu kod poslodavca koji u sklopu svoje temeljne djelatnosti obavlja strune poslove koji su sukladni strunom profilu njegovog studija.

  Student moe obaviti strunu praksu i kod poslodavca koji u svom sastavu ima organizacijsku cjelinu koja se bavi strunim poslovima koji su sukladni strunom profilu njegovog studija

  Student strunu praksu moe obaviti kod jednog ili vie poslodavaca.

 • lanak 7.

  Struna praksa provodi se u organizaciji Veleuilita u Karlovcu.

  Planiranje, organizaciju, izbor poslodavca kod kojega e biti obavljena struna praksa i druge poslove oko izvoenja strune prakse provodi voditelj strune prakse.

  Student moe uz suglasnost voditelja strunu praksu obaviti i kod poslodavca prema vlastitom izboru, koji mora ispunjavati uvjete iz l. 6. ovog Pravilnika.

  U sluaju obavljanja strune prakse kod poslodavca prema izboru studenta, voditelj strune prakse e provjeriti da li odabrani poslodavac ispunjava uvjete iz l. 6. Pravilnika te e ako poslodavac ispunjava sve traene uvjete sa istim biti sklopljen Ugovor o suradnji kojim e biti regulirana pitanja obavljanja strune prakse.

  IV. Trajanje strune prakse

  lanak 8.

  Trajanje strune prakse i vrednovanje ECTS bodovima odreuje se studijskim programima za svaki pojedini studij.

  Struna praksa obavlja se u pravilu u terminu predvienom studijskim programom svakog pojedinog studija.

  lanak 9.

  Struna praksa u pravilu se obavlja bez prekida, pri emu se neradni dani (subote, nedjelje i blagdani) ne raunaju kao prekid.

  Obavljanje strune prakse s prekidima odobriti e se samo iznimno zbog vie sile, bolesti studenta ili poslovnih razloga poslodavca kod kojega student provodi

  strunu praksu.

  V. Voditelj strune prakse

  lanak 10.

  Za provoenje strune prakse za svaki struni studij imenuje se voditelj strune prakse.

  Voditelja strune prakse predlae proelnik odjela u sklopu povjere nastave i potvruje Vijee odjela.

 • Voditelj strune prakse odgovoran je za svoj rad proelniku odjela i prodekanu za nastavu.

  lanak 11.

  Voditelj strune prakse organizira, ustrojava i evidentira izvoenje prakse i u tu svrhu:

  - izrauje plan izvrenja prakse za tekuu akademsku godinu, - kod poslodavaca koji ispunjavaju uvjete za izvoenje prakse osigurava

  dovoljan broj mjesta i termina za obavljanje strune prakse te u navedenu svrhu u koordinaciji i suradnji sa pravnom slubom Veleuilita organizira sklapanje ugovora u svrhu reguliranja uzajamnih obveza,

  - svakom polazniku strune prakse izdaje uputnicu na strunu praksu i odreuje zadatak strune prakse,

  - ocjenjuje strunu praksu na osnovi Potvrde o obavljenoj strunoj praksi, Izvjea o praksi/Dnevnika rada i ispunjenja svih obveza strune prakse za svaki pojedini studij,

  - vodi evidenciju o obavljenoj strunoj praksi studenata (Obrazac QO 7.5 11-1),

  - sastavlja godinje izvjee o obavljenoj strunoj praksi u protekloj akademskoj godini,

  - povremeno moe obilaziti studente na praksi i nadzirati njihov rad, - obavlja i duge poslove od znaaja za kvalitetno izvoenje strune prakse.

  VI.Mentor

  lanak 12.

  Studentu koji se nalazi na strunoj praksi odreuje se mentor.

  Mentor je djelatnik poslodavca kod kojeg student obavlja strunu praksu.

  Mentora odreuje ovlatena osoba kod poslodavca u dogovoru s voditeljem strune prakse.

  Nakon uspjeno obavljene strune prakse mentor ili druga odgovorna osoba kod poslodavca izdaju studentu potpisanu i ovjerenu Potvrdu o obavljenoj strunoj praksi (Obrazac QO 7.5 11-2).

 • VII. Zadatak strune prakse

  lanak 13.

  Zadatak strune prakse za svakog studenta odreuje voditelj strune prakse u dogovoru s mentorom imenovanim kod poslodavca kod koje student izvrava strunu praksu.

  Sadraj zadatka strune prakse mora proizlaziti iz sadraja i karaktera strunih predmeta studija te biti u skladu sa studijskim programom svakog pojedinog studija

  VIII. Obveze studenata

  lanak 14.

  Student je duan upisati strunu praksu u trajanju i pod uvjetima predvienim prema studijskom programu za svaki pojedini studij, te pristupiti izvrenju strune prakse i realizaciji postavljenog zadatka.

  Prijava za izvrenje strune prakse podnosi se voditelju strune prakse, te temeljem podnesene prijave voditelj strune prakse studentu izdaje Uputnicu za provoenje strune prakse (Obrazac QO 7.5 11-2).

  lanak 15.

  Za vrijeme obavljanja strune prakse student je duan potovati pravila ponaanja kod poslodavca, propisana i priznata pravila sigurnosti i zatite na radu te se pridravati uputa mentora i drugih ovlatenih osoba.

  Student je svojim postupanjem za vrijeme provoenje strune prakse duan u odnosu sa ostalim zaposlenicima postupati obazrivo, paziti da svojim ponaanjem ili postupanjem ne narui osobni ugled i ugled Veleuilita u Karlovcu, uvati imovinu poslodavca kod kojega obavlja praksu te paziti da svojim postupanjem ne nanese

  tetu poslodavcu kod kojega obavlja praksu.

  IX. Osloboenje od strune prakse

  lanak 16.

  Studentu koji je radio poslove u struci najmanje godinu dana moe se priznati struna praksa i u navedenom sluaju student ne treba pisati Izvjee o praksi/Dnevnik rada.

  Student koji trai oslobaanje od strune prakse duan je voditelju strune prakse podnijeti pisani zahtjev za osloboenje od izvrenja strune prakse.

 • Uz zahtjev za osloboenje od obavljanja strune prakse student je duan priloiti potvrdu poslodavca kod kojega je radio ili radi te navesti detaljan opis poslova koje obavlja ili je obavljao.

  Odluku o osloboenju od obavljanja strune prakse donosi voditelj strune prakse na temelju priloene potvrde poslodavca.

  lanak 17.

  Student koji je osloboen od obveze obavljanja strune prakse sukladno odredbama lanka 16. ovog Pravilnika duan je prema dogovoru sa voditeljem strune prakse izraditi seminarski rad iz podruja koje odgovara obvezi provoenja strune prakse.

  Temeljem predanog seminarskog rada voditelj strune prakse provodi usmeni dio ispita te ocjenjuje strunu praksu.

  X. Obavljanje strune prakse u inozemstvu

  lanak 18.

  Struna praksa moe biti obavljena i putem suradnje s institucijama u inozemstvu, kao i putem meunarodnih studentskih organizacija.

  Radi obavljanja strune prakse u inozemstvu student je duan osobno pribaviti vizu ili druge isprave potrebne za boravak u drugoj zemlji.

  Nakon obavljene strune prakse u inozemstvu student je duan priloiti potvrdu institucije u kojoj je radio, a koja sadri i opis poslova koje je student obavljao.

  XI. Dnevnik strune prakse i Izvjee o obavljenoj strunoj praksi.

  lanak 19.

  Tijekom obavljanja strune prakse student obavezno vodi radni dnevnik i pie Izvjee o praksi/Dnevnik rada.

  Izvjee o praksi/Dnevnik rada sadrava: uvod, opis poslova kod poslodavca kod kojega je obavljana struna praksa, opis problemskih pitanja, poslova i radnih zadataka koje je student obavljao, kritiki osvrt, zakljuak te prema potrebi dodatke, odnosno, priloge.

  Ako Iz