pravilnik o izmjenama i dopunama ... nedovoljan (1), a ukoliko student ne pristupi ispitu, nastavnik...

Click here to load reader

Post on 28-Dec-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

  KINEZIOLOŠKI F A K U L T E T

  P R A V I L N I K

  O I Z M J E N A M A I DOPUNAMA P R A V I L N I K A O STUDIRANJU NA I N T E G R I R A N O M P R E D D I P L O M S K O M I D I P L O M S K O M

  SVEUČILIŠNOM STUDIJU K I N E Z I O L O G I J E

  Zagreb, srpanj 2()17.g.

 • Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/2015.) i članka 56. Statuta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a sukladno odredbama Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te Smjernicama unaprjeđenja kvalitete studija kineziologije i studija izobrazbe trenera, Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta, na prijedlog Povjerenstva za nastavu i studentska pitanja, na 8. redovitoj sjednici održanoj 13. srpnja 2017.g., d o n o s i

  P R A V I L N I K

  O IZMJENAMA I DOPUNAMA P R A V I L N I K A O STUDIRANJU NA I N T E G R I R A N O M P R E D D I P L O M S K O M I D I P L O M S K O M

  SVEUČILIŠNOM STUDIJU K I N E Z I O L O G I J E

  Članak 1.

  U Pravilniku 0 studiranju na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije od 30. lipnja 201 l .g. . Klasa: 602-04/11-0101/00002, Ur.broj: 251-75-01-11-00008, te izmjenama i dopunama navedenog Pravilnika od 4. srpnja 2013.g., 19. rujna 2013.g., 29. listopada 2013.g., 27. ožujka 2014.g. i 27. listopada 2016.g., članak 12. mijenja se i glasi:

  „Članak 12.

  (1) Nastava pojedinog nastavnog predmeta izvodi se, u pravilu, unutar jednog semestra, a ne može trajati dulje od dva semestra.

  (2) Redoviti student u jednom semestru upisuje od 25 do 35 ECTS bodova, sukladno studijskom programu. (3) Studentu koji redovito ispunjava svoje obveze može se omogućiti upis i više od 35 ECTS bodova s

  ciljem bržeg završavanja studija i l i stjecanja šireg obrazovanja. (4) Iznimno, redoviti student može upisati manje od 25 ECTS bodova semestralno ako nije stekao

  preduvjete za upis dovoljnog broja predmeta. (5) Pod zaduženjem od 25 do 35 ECTS bodova u jednom semestru smatraju se i svi oni predmeti koje

  student prethodne akademske godine nije položio."

  Članak 2.

  Iza članka 12. dodaje se novi članak 12a. koji glasi:

 • „Članak 12a.

  (1) Odlukom Povjerenstva za nastavu i studentska pitanja iznimno uspješnom studentu može se omogućiti brži i uspješniji završetak studija i / i l i stjecanje šireg obrazovanja na način da mu se odobri upis dodatnih predmeta koji zajedno nose više od 35 ECTS bodova, ali ne više od 60 ECTS bodova semestralno.

  (2) Iznimno uspješan student je student koji redovito ispunjava svoje obveze, koji u roku polaže sve predmete propisane nastavnim programom, kojemu je težinska prosječna ocjena svih položenih predmeta jednaka i l i veća od 4,50 odnosno za kategorizirane sportaše I . i I I . kategorije težinska prosječna ocjena svih položenih predmeta jednaka il i veća od 4,00.

  (3) U roku od dva tjedna od upisa dodatnih predmeta, student može podnijeti zahtjev za brisanjem istih iz upisnog lista ukoliko zbog kolizije u rasporedu neće moći slušati neke od upisanih predmeta."

  Članak 3.

  U članku 35. mijenja se stavak (1)1 dodaje se stavak (4) te isti članak sada glasi:

  „Članak 35.

  (1) Na izričit zahtjev (zamolbu) studenta predmetni nastavnik iznimno može osloboditi studenta obveze ponovnog pohađanja:

  dijela praktičnog dijela nastave i pripadnog teorijskog dijela nastave odnosno praktična nastave u cjelini ukoliko je isti student prethodno položio taj dio gradiva odnosno praktični dio ispita u cijelosti;

  dijela teorijske nastave iz teorijskog predmeta ukoliko je student prethodno položio taj dio gradiva. (2) Predmetni nastavnik iz predmeta kod kojih se praktični dio nastave izvodi kao terenska nastava

  (Skijanje, Sportovi na vodi i dr.) na izričit pisani zahtjev oslobodit će obveze ponovnog pohađanja praktične nastave i studenta koji nije položio sve elemente iz praktičnog dijela ispita, s tim da isti student mora obvezno pristupiti ponovnoj provjeri znanja iz svih zaostalih elemenata praktičnog dijela ispita.

  (3) Zahtjev za djelomičnim oslobađanjem obveze ponovnog pohađanja nastave podnosi se na propisanom obrascu (Prilog I I . ovom Pravilniku).

  (4) Preslika odobrenog zahtjeva za oslobođenjem obveze ponovnog pohađanja nastave iz stavka (3) ovog članka dostavlja se prodekanu za nastavu i studente."

  Članak 4.

  U članku 43. stavak (1) mijenja se te isti članak sada glasi:

  „Članak 43.

  (1) Svaki predmetni nastavnik odnosno nositelj predmeta dužan je prije početka akademske godine za svoj predmet definirati komponente i termine polaganja kolokvija i cjelovitih ispita u odnosnoj akademskoj godini te iste u predviđenom roku dostaviti prodekanu za nastavu i studente.

 • (2) Na testove, kvizove i sve ostale vidove stalne provjere znanja studenta kao i na kolokvije studenti izlaze bez prijavnice za ispite, s t im da predmetni nastavnici vode obvezno svoju internu evidenciju o održanim provjerama znanja kao i o postignutom uspjehu studenata na tim provjerama.

  (3) Studentu se ne može nametnuti obveza polaganja dvaju i l i više cjelovitih ispita u istom danu."

  Članak 5.

  Članak 74. mijenja se i glasi:

  „Članak 74.

  (1) Studenta koji na cjelovitom ispitu iz teorijsko-praktičnog predmeta, nakon položenog praktičnog dijela ispita, u istom ispitnom terminu ne položi i teorijski dio ispita, nastavnik će ocijeniti ocjenom nedovoljan (1), a ukoliko student ne pristupi ispitu, nastavnik će u ISVU sustav unijeti nulu (0), s tim da će se istom studentu pozitivna ocjena dobivena na praktičnom dijelu ispita priznati sve do završetka studija na Fakultetu.

  (2) Studenta koji na cjelovitom ispitu iz nekog teorijsko-praktičnog predmeta, kod kojeg se teorijski dio ispita sastoji od pisanog i usmenog dijela ispita, nakon položenog praktičnog dijela ispita i teorijskog pisanog dijela ispita, ne položi u istom ispitnom terminu i usmeni dio ispita, nastavnik će ocijeniti ocjenom nedovoljan ( I ) , a ukoliko ne pristupi ispitu, nastavnik će u ISVU sustav unijeti nulu (0), s tim da će se istom studentu dobivena pozitivna ocjena na pisanom dijelu ispita priznati do kraja započetog ispitnog ciklusa (3+ I ) .

  (3) Konačna ocjena na ispitu iz bilo kojeg teorijsko-praktičnog predmeta ovisi, uz ostale elemente, o pokazanoj razini znanja studenta na praktičnom i teorijskom dijelu ispita, s tim da student niti u kojem slučaju ne može dobiti konačnu prolaznu ocjenu na ispitu iz dotičnog predmeta ako je negativno ocijenjen na bilo kojem od navedena dva dijela ispita, osim kad se radi o četvrtom izlasku na ispit kod kojeg se teorijski dio ispita sastoji od pisanog i usmenog dijela ispita, a student je negativno ocijenjen na pisanom dijelu ispita."

  Članak 6.

  Članak 83. mijenja se i glasi:

  ..Članak 83.

  (1) Sukladno navedenom u članku 43. stavak (1) ovog Pravilnika, svaki predmetni nastavnik odnosno nositelj predmeta dužan je prije početka akademske godine za svoj predmet definirati komponente i termine polaganja kolokvija i cjelovitih ispita u odnosnoj akademskoj godini te iste u predviđenom roku dostaviti prodekanu za nastavu i studente.

  (2) Nakon što proanalizira, a po potrebi i u dogovoru s predmetnim nastavnicima odnosno nositeljima pojedinih predmeta izvrši eventualne nužne korekcije predloženih termina polaganja kolokvija i cjelovitih ispita, prodekan za nastavu i studente objavit će iste na mrežnim stranicama Fakulteta u okviru izvedbenog plana nastave u odnosnoj akademskoj godini.

 • (3) Svaki predmetni nastavnik odnosno nositelj predmeta dužan je utvrđeni izvedbeni plan nastave svojeg predmeta objaviti na mrežnim stranicama istog predmeta."

  Članak 7.

  Članak 85. mijenja se i glasi:

  „Članak 85.

  (1) Student prijavljuje polaganje ispita putem informacijskog sustava visokih učilišta (u daljnjem tekstu: ISVU) odnosno preko studomata i l i bilo kojeg osobnog računala najkasnije 3 (tri) kalendarska dana prije određenog ispitnog termina za koji se prijavljuje.

  (2) Ako student iz bilo kojeg razloga ne može pristupiti prijavljenom ispitu isti ispit može odjaviti na način kako je ispit i prijavio i to najkasnije 2 (dva) kalendarska dana prije ispitnog termina za koji se prijavio.

  (3) Student koji ne odjavi ispit u roku predviđenom stavkom (2) ovog članka može iznimno zatražiti odjavu ispita izravno od predmetnog nastavnika pisanom zamolbom koja se podnosi na propisanom obrascu i to najkasnije do početka zakazanog ispitnog termina. Zamolbu odobrenu od predmetnog nastavnika student je dužan bez odgode osobno proslijediti na ovjeru prodekanu za nastavu i studente te neposredno potom tako ovjerenu zamolbu dostaviti ISVU koordinatoru.

  (4) Za svaku tako naknadno odobrenu odjavu ispita student je obvezan uplatiti Fakultetu odgovarajuću novčanu naknadu utvrđenu posebnom odlukom nadležnih tijela Fakulteta.

  (5) Iznimno od stavka (3) ovog članka, student može u slučaju više sile (bolest, ozljeda, smrtni slučaj i si.) i po isteku krajnjeg roka za odjavu ispita, sve do zatvaranja ispitnog termina u ISVU sustavu, zatražiti od predmetnog nastavnika i prodekana za nastavu i studente odjavu ispita, i to pisanom zamolbom koja se podnosi na propisanom obrascu

View more