practica bancpost

Download Practica Bancpost

Post on 26-Jun-2015

828 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Caiet de practic BANCPOST

Studenta : Patra cu Elena-M d lina Specializarea: Finan e i B nci Anul II, Grupa 22

-1-

Cuprins :

-2-

1. SISTEMUL INFORMA IONAL AL B NCIISistemul informa ional, cuprinde ansamblul mijloacelor i procedurilor de prelucrare, clasare, stoc ri, difuzare i valorificare a datelor i informa iilor la nivelul unei entit i economico-sociale n scopul furniz rii de informa ii, sub form direct utilizabil , la momentul oportun, a unei bune func ion ri a sistemelor opera ionale, precum i a lu rii deciziilor la diferite niveluri. Bancpost este una dintre b ncile de top din Romnia i ofer clien ilor corporativi, de retail i persoanelor fizice cu statut financiar ridicat din Romnia o gam larg de solu ii financiar-bancare inovative i adaptate nevoilor n continu schimbare ale acestora. Bancpost este membr a Grupului Eurobank EFG, care are o prezenta solid n Grecia, Bulgaria, Serbia, Romnia, Turcia, Polonia, Ucraina, Marea Britanie, Luxemburg i Cipru. Eurobank EFG este membr a EFG Group, un grup bancar prezent n 40 de tari. Ca urmare a unui profund proces de restructurare i a implement rii modelului unic de business al Eurobank EFG Group, Bancpost beneficiaz ast zi de noi atu-uri, esen iale ntr-un mediu intens concuren ial: produse i servicii eficiente i orientate c tre client, personal bine instruit, procese i opera iuni optimizate, precum i sisteme informatice moderne. ntreaga activitate a fost concentrat i orientat c tre n elegerea obiectivelor fiec rui client, oferind un parteneriat de ncredere, pe termen lung, n vederea atingerii cu succes a acestor obiective. Acest sistem informa ional bancar lucreaz ca un sistem de interfa ntre sistemul decizional i cel operativ, avnd la baz un mecanism de freed-back. Se poate afirma c activitatea bancar de calitate este influen at direct de organizarea i func ionarea sistemului informa ional, de operativitate, precizia i calitatea informa iilor culese, prelucrate i transmise ca date. Activitatea bancar , n general, dar mai ales organizarea controlului bancar i conducerea b ncilor se realizeaz n bune condi ii avnd ca suport activitatea decizional . Deciziile sunt cele care stau la baza activit ii opera ionale. Practic sistemul informa ional are urm toarele func ii: 1. cunoa terea func ion rii i specificul prelucr rii realizate la nivelul subsistemului operant; 2. furnizarea de date pertinente, exacte i operative subsistemului de conducere; 3. implementarea func iilor esen iale relative la informa iile cu specific financiar - contabil; 4. generarea de informa ii cu caracter particular financiar-bancar; 5. memorarea acestor informa ii; 6. prelucrarea informa iilor. O analiz a acestor func ii ale sistemului informa ional bancar conduce la ideea c acestea pot fi simplificate, diversificate i exploatate prin intermediul tehnicilor operative. n aceste condi ii, informatizarea sistemului informa ional cuprinde dou nivele distincte: y Nivelul subsistemului informa ional organiza ional care reflect activit ile asociate ntregului organism financiar-bancar prin prisma informa iilor, a sarcinilor umane, a sarcinilor informatice, inclusiv a modalit ilor de func ionare (servicii, manageri, leg turi informa ionale directe i indirecte); y Nivelul subsistemului informa ional informatizat prin care se n elege memorarea, prelucrarea i transferul automat al datelor prin intermediul sistemelor electronice de calcul i comunica ie. La nivelul opera ional acest sistem informa ional este format fizic din re ele de calculatoare interdependente instalate la nivelul organismului bancar, iar logic din baze de date manipulate prin intermediul unor baze de proceduri i standarde prelucrate/comunica ie i/sau generatoare de sisteme expert. Dac se are n vedere complexitatea sistemului informa ional bancar se impune c dezvoltarea nivelelor sale s aib n vedere o serie de principii cum ar fi: o conceperea i func ionarea sistemului informa ional bancar n func ie de structura organizatoric a Bancpost-ului ce va avea n vedere reducerea volumului i frecven ei transmiterii informa iilor pe m sura trecerii lor de la veriga inferioar spre cea superioar ;

-3-

o ierarhizarea informa iilor bancare dup importan a i gradul de operativitate ceea ce va duce la o cre tere a num rului de opera iuni efective pe unitatea de timp i implicit se vor ncasa mai multe dobnzi i comisioane, iar pe ansamblu se va realiza o mai bun circula ie b neasc ; o concentrarea i centralizarea informa iilor bancare, ac iuni ce contribuie la nl turarea paralelismelor, la asigurarea inform rii operative i o mai bun fundamentarea a deciziilor; o tipizarea documentelor bancare innd cont de forma i elementele pe care acestea le con in. Se are n vedere o unificarea a codific rii opera iunilor, a documentelor n care acestea se reflect i totodat adoptarea documenta iei bancare la cerin ele automatiz rii activit ii bancare; o conceperea, organizarea i func ionarea sistemului informa ional bancar astfel nct aplicarea n practic a m surilor de mbun t ire s se realizeze cu cheltuieli ct mai reduse i ntr-o perspectiv de timp ct mai scurt .

n prezent, gradul de informatizare a b ncii este destul de dezvoltat Bancpost pune ns un mare accent pe crearea unui sistem informatic integrat n toat re eaua de sucursale i pe automatizarea n continuare a opera iilor sale. n acest moment, opera iunile Bancpost se realizeaz pe mai multe aplica ii de baz : FlexCube, Fastbanking, IAPPLY, Kofax. 1. FlexCube - program integrat utilizat pentru efectuarea opera iunilor bancare: ini ierea rela iei de afaceri cu clien ii: persoane fizice i juridice deschiderea i administrarea att a conturilor ct i a cardurilor de debit editarea extraselor de cont i a altor situa ii zilnice, lunare, etc. constituirea - lichidarea depozitelor la termen

Aplica ii de baz

-4-

Principalele avantaje: - ofer o mai mare flexibilitate a institu iilor financiare pentru adaptabilitatea u oar la nevoile pie ei - permite b ncilor s i mbun t easc eficien a global 2. IAPPLY- introducerea cererilor de credite de orice ip: persoane fizice, persoane juridice, carduri de credit i overdraft i analizarea la nivel de Central a cererilor de creditare depuse de persoanele fizice i juridice: credite nevoi personale; credite de nevoi personale cu ipoteca credite imobiliare; credite pe card VISA i American Express.

3. Kofax este un program informatic care este utilizat pentru efectuarea transferurilor f r numerar n lei i n valut prin intermediul ordinelor de plat (OP) respectiv dispozi iilor de plat externe (DPE). Aceste documente sunt preluate de la clien ii ce ordoneaz aceste transferuri i sunt scanate prin intermediul aplica iei urmnd s fie procesate la nivel central. la finalul zilei ordinele de plat mpreun du dispozi iile de plat extern sunt grupate mpreun cu un raport ce con ine transferurile efectuate i sunt arhivate la actele zilei, 4. Fastbanking - produs electronic banking este un serviciu de tip banc la distan , menit s faciliteze derularea afacerilor clien ilor. Fastbanking se adreseaz tuturor persoanelor juridice clien i Bancpost i n special clien ilor care au nevoie s efectueze un num r mare de opera iuni de plat i clien ilor cu mai multe conturi deschise la unit i diferite. Opera iuni bancare ce pot fi efectuate prin Internet Banking ordine de plat n lei plati programate n lei ordine de plat globale utilizate pentru plata salariilor c tre angaja i transferuri intra bancare ntre conturile proprii -5-

pl i valutare interne sau externe schimburi valutare Gama serviciilor furnizate de aplica ia Fastbanking - vizualizarea n orice moment a oldurilor conturilor deschise la Bancpost - informa ii despre diversele cursuri valutare - posibilitatea vizualiz rii i tip ririi extraselor de cont - definirea beneficiarilor pl ilor direct de c tre client - crearea unor machete cu ordine de plat - posibilitatea de a importa ordine de plat create cu alte aplica ii Comisioanele percepute asupra ordinelor de plat n lei efectuate prin Fastbanking sunt mai mici cu pn la 40% fata de cele practicate pentru opera iunile derulate la ghi eul b ncii. Avantajele dumneavoastr : un pre atractiv, posibilitatea de a alege, ad ugarea de func ionalit i gratuite, crearea propriului produs (prin combinarea a cel pu in dou module).

Bancpost n cadrul acestei problematici a sistemului informa ional bancar pune accentul pe primul nivel al acestuia i anume subsistemul informa ional organiza ional care reflect activit ile generatoare i consumatoare de informa ii: opera ii curente de ghi eu; gestiunea depozitelor bancare; gestiunea clien ilor b ncii; gestiunea i controlul tuturor sistemelor de credite utilizate de c tre banc ; opera iuni de scont cu efecte comerciale; opera iuni valutare i de pl i; gestiunea opera iunilor de decont ri cu alte b nci; gestiunea opera iilor de transfer; activitatea de personal. n concluzie se poate observa c sistemul informa ional bancar structurat pe cele dou nivele trebuie s asigure derularea unui flux continuu de informa ii ntre activitatea de conducere i cea opera ional , activit i aflate ntr-o interdependen , n care fiecare constituie suport pentru cealalt .

-6-

2. DESCHIDEREA I FUNC IONAREA CONTURILOR BANCARE2.1. Conturile puse de Bancpost la dispozi ia clien ilor: La cererea clien ilor persoane fizice i juridice Bancpost poate deschide: 1. Conturi curente: A) Contul curent acces direct i rapid la bani B) Contul Escrow pentru garan ii solide n afaceri 2. Conturi de economii: A) Mega Contul de Economii n USD B) Mega Contul de Economii n EUR C) Contul de economii PERFECT D) Contul de economii COMBINAT 3. Depozite la termen: A) Depozitul START 4 luni B) Depozitul START 100 de zile C) Depozitul PAS cu PAS D) Depozitul SUPER 90 E) Depozitul PRIM F) Depozitul OLIMP 2.2. Modalit i de deschidere i func ionarea conturilor bancare Conturile bancare sunt folosite de c tre clien i