pozitivna disciplina u svakodnevnom roditeljstvu

Download Pozitivna disciplina u svakodnevnom roditeljstvu

Post on 30-Jan-2017

250 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Global Initiative to

  Enf All Corporal Punishmentof Children Sweden

  Sweden

  Roditelji, zajednice i vlade irom svijeta uviaju i uvaavaju da djeca imaju prava nazatitu od fizikog kanjavanja i na disciplinu kojom se potuje njihovo dostojanstvo. Roditeljima se sve vie savjetuje da koriste pozitivnu disciplinu. Meutim, oni esto pitaju: ta je pozitivna disciplina i kako da je provodim?

  Ovaj prirunik prua konkretne odgovore na ta pitanja. U njemu su navedena etiri jasna principa pozitivne discipline. Roditelji mogu nauiti kako da: 1) postave ciljeve, 2) stvore pozitivno porodino ozraje, 3) razumiju kako njihova djeca misle i osjeaju i 4) kako da rijee problem u kompliciranim situacijama. Oni e svoje umijee vjebati kroz praktine vjebe. I nauiti kako da te iste principe primjene u velikom broju situacija.

  Prirunik je namjenjen roditeljima djece svih uzrasta od novoroenadi pa do adolescenata. Mogu ga koristiti i socijalni radnici zadueni za podrku porodicama, edukatori roditelja, te ostali strunjaci koji rade sa roditeljima i djecom.

  Priznanje priroenog dostojanstva, te jednakih i neotudivih prava svih lanova ljudske porodice temelj su slobode, pravde i mira u svijetu.

  PreambulaKonvencije UN-a o pravima djeteta

  ta je i kako je provoditiprof. dr. Joan E. Durrant

  ta je i kako je provoditi

  POZITIVNA DISCIPLINAU SVAKODNEVNOM RODITELJSTVU

 • POZITIVNA DISCIPLINA U SVAKODNEVNOM RODITELJSTVU

  prof. dr. Joan E. Durrant

 • SAVE THE CHILDREN je vodea neovisna organizacija za djecu u svijetu.

  NAA VIZIJA je svijet u kojem svako dijete ostvaruje pravo na ivot, zatitu, razvoj i uee.

  NAA MISIJA je da podstiemo inovativne pomake u nainu na koji se svijet odnosi prema

  djeci i da postiemo trenutne i trajne promjene u njihovim ivotima.

  Naziv originala: Positive discipline in everyday parenting

  Save the Children Sweden

  Prethodno objavljeno kao Pozitivna disciplina: ta je to i kako je provoditi

  Prvo izdanje 2007, drugo izdanje 2011, tree izdanje 2013

  Voditelj projekta: Dominique Pierre Plateau

  Autorica: prof. dr. Joan E. Durrant

  Oprema korica i produkcija:

  Keen Media (Thailand) Co. Ltd.,

  22nd Floor Ocean Tower II, 75/40 Sukhumvit 19

  Bangkok 10110, Thailand

  Za vie informacija moete se obratiti:

  Savjetnik za zatitu djece

  Save the Children Sweden

  SE-107 88 Sundbyberg

  E-mail: php@rb.se

  Phone: +46 8 698 90 00

  web: resourcecentre.se

  Naziv: Pozitivna disciplina u svakodnevnom roditeljstvu

  ISBN: 978-9958-0998-1-6

  tampa: Amos graf d.o.o.

  Tira: 500

  Prijevod ove knjige sa engleskog jezika omoguio je i finansirao Save the Children za

  sjeverozapadni Balkan.

  Prijevod: Udruenje mladih lingvista i prevodilaca u BiH

  2014.

 • POZITIVNA DISCIPLINA iii

  PREDGOVOR

  Ova knjiga predstavlja odgovor na Svjetski izvjetaj o nasilju nad djecom za 2006. godinu, globalno istraivanje nad djecom koje su provele Ujedinjene nacije.

  Istraivanjem je ustanovljeno da se zlostavljanje deava u porodinim domovima djece u svim zemljama svijeta i da se esto zasniva na odavno ukorijenjenim praksama u kulturi, kao i na nedostatku svijesti o ljudskim pravima djece.

  U Svjetskom izvjetaju o nasilju nad djecom date su preporuke za smanjenje nasilja nad djecom u njihovim domovima. U ovim preporukama naglaava se znaaj:

  promjene kulturolokih praksi koje doprinose nasilju nad

  djecom, ukljuujui i ukidanje fizikog kanjavanja.

  promoviranja nenasilne komunikacije i odnosa sa djecom.

  usavravanja vjetina roditelja u nenasilnoj disciplini, rjeavanju problema i rjeavanju konflikata.

  potivanja djece kao kompletnih linosti i njihovih

  porodica, njihovog dostojanstva i razvojnih potreba.

  boljeg razumijevanja razvoja djeteta.

  pojaane svijesti o pravima djece.

  Ako elite saznati vie informacija o Svjetskom izvjetaju o nasilju nad djecom, posjetite www.violencestudy.org.

  http://www.violencestudy.org/

 • iv POZITIVNA DISCIPLINA

  Predgovor

  Koja su to prava djece?

  Svi ljudi imaju osnovna prava. Ta prava odnose se na sve ljude, bez obzira na njihovu rasu, boju koe, spol, jezik kojim govore, vjersku opredijeljenost, uvjerenja, porijeklo, imovinsko stanje, status koji su dobili roenjem ili sposobnosti.

  Nisu samo odrasli ti koji imaju ljudska prava i djeca imaju svoja prava. Ali, zbog toga to su djeca mala i ovise o roditeljima, odrasli ih esto ne doivljavaju cjelovitim ljudskim biima koja imaju svoja prava.

  Svjetske voe su 1989. prihvatile sporazum u kojem su utvrene osnove ljudskih prava za svako dijete. eljeli su osigurati da svi ljudi svijeta znaju da djeca imaju svoja prava.

  Taj sporazum, Konvenciju o pravima djeteta, ratificirale su skoro sve zemlje svijeta. Svaka zemlja koja ratificira taj sporazum obavezuje se na to da e osigurati da djeija prava budu zatiena.

  Konvencijom se priznaje da roditelji imaju primarnu ulogu u odgoju djece. Roditelji su najvaniji uitelji svoje djece, njihovi uzori i

  savjetnici.

  Ali, roditelji nisu vlasnici svoje djece. Principima ljudskog prava

  zagarantirano je da nijedna osoba ne moe biti neije vlasnitvo.

 • POZITIVNA DISCIPLINA v

  Predgovor

  Prema Konvenciji, djeci su zagarantirana sljedea prava: Pravo na preivljavanje i puni razvoj njihovog potencijala:

  odgovarajuu ishranu, smjetaj i pitku vodu obrazovanje zdravstvenu zatitu slobodno vrijeme i razonodu kulturne aktivnosti informaciju o njihovim pravima dostojanstvo

  Pravo na zatitu od:

  zlostavljanja i zanemarivanja iskoritavanja i izrabljivanja okrutnosti

  Pravo na uee u odluivanju na nain da:

  izraavaju svoja miljenja i da se njihova miljenja potuju imaju utjecaja u pitanjima koja se na njih odnose imaju pristup informacijama slobodno se udruuju s drugima

  Pozitivna disciplina u svakodnevnom roditeljstvu zasnovana je na pravu djece na zdravi razvoj, zatitu od nasilja, i suodluivanje u svom uenju.

  Ova knjigaupuuje roditelje na koji nain mogu nauiti svoju djecu a da pritom potuju njihova ljudska prava.

  Ako elite saznati vie o Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, posjetite www.unicef.org/crc.

  http://www.unicef.org/crc

 • POZITIVNA DISCIPLINA vii

  SADRAJ

  Predgovor iii

  Uvod u knjigu 1 Kome je namijenjena ova knjiga 5 Kako je strukturirana ova knjiga 7

  Poglavlje 1: ODREDITE SVOJE DUGORONE CILJEVE 11

  Poglavlje 2: PRUITE TOPLINU, RED I STRUKTURU 23

  Pruite toplinu 24 Pruite red i strukturu 31

  Poglavlje 3: RAZUMJETI KAO DJECA MISLE I OSJEAJU 41

  0 do 6 mjeseci 43 6 do 12 mjeseci 47 1 do 2 godine 51 2 do 3 godine 59 3 do 5 godina 65 5 do 9 godina 73 10 do 13 godina 101 14 do 18 godina 109

  Poglavlje 4: RJEAVANJE PROBLEMA 123

  0 do 6 mjeseci 125 6 do 12 mjeseci 131 1 do 2 mjeseci 135 2 do 3 godina 143 3 do 5 godina 147 5 do 9 godina 155 10 do 13 godina 159 14 do 18 godina 161

 • Uvod

  viii POZITIVNA DISCIPLINA

  Poglavlje 5: UZVRATITE POZITIVNOM DISCIPLINOM 165

  Korak 1 Prisjetite se svojih ciljeva 166 Korak 2 Fokusirajte se na toplinu, red i strukturu 168 Korak 3 Razmislite kako vae dijete misli i osjea 170 Korak 4 Rjeavanje problema 171 Korak 5 Uzvratite pozitivnom disciplinom 172

  0 do 6 mjeseci 173 6 do 12 mjeseci 179 1 do 2 godine 191 2 do 3 godine 213 3 do 5 godina 227 5 do 9 godina 255 10 do 13 godina 267 14 do 18 godina 287

  NAPOMENE:

  Napomena o postporoajnoj depresiji 178 Napomena o bebinom plau 184 Napomena o raspoloenju roditelja 190 Napomena o tome kako da dom i predmete uinite sigurnim za dijete 197 Napomena o ljutnji i bijesu roditelja 204 Napomena o negativizmu malog djeteta 212 Napomena o djeijim strahovima 219 Napomena o izljevima bijesa 226 Napomena o udaranju 233 Napomena o djeci i promjenama 240 Napomena o kritici i prigovaranju 247 Napomena o djeijoj ljutnji 273

  Zakljuak 331 Biljeka o autorici 333

 • POZITIVNA DISCIPLINA 1

  UVOD U KNJIGU

  Odgajati dijete znai otisnuti se na putovanje koje e vam donijeti i radost i frustracije, koje e vas i razveseliti i iscrpiti. Veliki je to izazov uzeti rukicu ljudskog bia koje je tek dolo na svijet i usmjeravati ga ka odrasloj dobi, poduavati ga svemu to treba da zna kako bi imalo sretan i uspjean ivot.

  U ivotu svakog roditelja ima trenutaka kada mu se ini da je izazov gotovo nemogue nadvladati. Ponekad jednostavno ne znamo ta da uradimo. Ponekad nam se ini da nita to uradimo nije dobro. A ima i trenutaka kada nas shrvaju svi drugi stresovi u ivotu.

  Veina nas ui da bude roditelj u samom tom procesu. Nemamo mnogo informacija o razvoju djeteta, pa se uzdamo u vlastite instinkte i iskustva iz djetinjstva. Ali, u mnogim sluajevima nai instinkti su ustvari samo emocionalne reakcije o kojima nismo ba najbolje promislili. A u nekim sluajevima i nae je iskustvo iz djetinjstva negativno ili ak obiljeeno nasiljem.

 • Uvod

  2 POZITIVNA DISCIPLINA

  Posljedica toga je da mnogi roditelji misle da disciplina podrazumijeva samo to da izrue i udare dijete. Drugi roditelji misle da je loe kada izgube kontrolu nad svojim emocijama. A neki se osjeaju bespomonim.

  No, postoji i drukiji nain. Disciplina ustvari znai uenje. Uenje se zasniva na odreivanju ciljeva za poduavanje, planiranju djelotvornog pristupa i iznalaenju uspjenih rjeenja.

  Konvencijom o pravima djeteta garantira se zatita djec