pozitivna disciplina u svakodnevnom poduؤŒavanju njihovo samopouzdanje, i dovesti do toga da ne...

Download POZITIVNA DISCIPLINA U SVAKODNEVNOM PODUؤŒAVANJU njihovo samopouzdanje, i dovesti do toga da ne vole

Post on 31-Aug-2019

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sweden

  Sweden

  POZITIVNA DISCIPLINAU SVAKODNEVNOM

  PODUAVANJU

  Na globalnom nivou dolazi do sve veeg priznavanje prava uenika na disciplinu koja potuje njihovo dostojanstvo i uloge pozitivne discipline u uenju djece. Nastavnici se sve vie upuuju na nekoritenje fizikog ili poniavajueg kanjavanja i da umjesto toga koriste pozitivnu disciplinu. Ali, nastavnici esto pitaju: ta je pozitivna disciplina i kako je provoditi?

  Ovaj prirunik daje temelje i principe pozitivne discipline u uionici. Kod pozitivne discipline se radi o razumijevanju naina na koji uenici ue, izgradnje njihovih vjetina i unaprjeenja samodiscipline koja im je potrebna kako bi bili uspjeni uenici. Kako bi prakticirali te vjetine, date su vjebe koje pomau nastavnicima da te principe pretvore u praksu u velikom broju situacija. Na kraju, koritenje pozitivne discipline smanjuje vrijeme koje nastavnici troe na pitanja o ponaanju, tako da mogu posvetiti vie vremena nastavi.

  Ovaj prirunik je namijenjen nastavnicima uenika svih nivoa, kao i direktorima, upravnicima kola, nastavnom osoblju, asistentima u nastavi, i ostalim profesionalcima ukljuenim u obrazovni sistem. SMJERNICE ZA NASTAVNIKE

  Dr. Joan E. Durrant

  PO

  ZIT

  IVN

  A D

  ISCIP

  LINA

  U SV

  AK

  OD

  NE

  VN

  OM

  PO

  DU

  A

  VA

  NJU

  SMJER

  NIC

  E ZA

  NA

  STAV

  NIKE

  1. Djeca imaju pravo na obrazovanje sa ciljem ostvarenja tog prava na progresivan nain i na osnovu jednakih ansi.

  2. kolskom disciplinom se mora upravljati na nain koji je konzistentan sa djejim ljudskim dostojanstvom i u skladu sa ovom Konvencijom.

  lan 28 Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta

 • Sweden

  POZITIVNA DISCIPLINAU SVAKODNEVNOM

  PODUAVANJU

  SMJERNICE ZA NASTAVNIKEDr. Joan E. Durrant

 • SAVE THE CHILDREN je vodea neovisna organizacija za djecu u svijetu.

  NAA VIZIJA je svijet u kojem svako dijete ostvaruje pravo na ivot, zatitu, razvoj i uee.

  NAA MISIJA je da podstiemo inovativne pomake u nainu na koji se svijet odnosi prema djeci i da postiemo trenutne i trajne promjene u njihovim ivotima.

  Naziv originala: Positive Discipline in Everyday Teaching: Guidelines for Educators

  Save the Children, 2010

  Autor: Dr. Joan E. Durrant, Ph

  Projekt menader: Narantuya Sanjaa

  Projektni savjetnik: Terry Durnnian

  Za vie informacija moete se obratiti:

  Savjetnik za zatitu djece

  Save the Children Sweden

  SE-107 88 Sundbyberg

  E-mail: php@rb.se

  Phone: +46 8 698 90 00

  web: resourcecentre.se

  Naziv: Pozitivna disciplina u svakodnevnom poduavanju: Smjernice za nastavnike

  ISBN:

  tampa: Amos graf d.o.o.

  Tira: 500

  Prijevod ove knjige sa engleskog jezika omoguio je i finansirao Save the Children za sjeverozapadni Balkan.

  Prijevod: Profis d.o.o.

  2014.

  sejla.dizdarevicTypewritten Text978-9958-0998-0-9
 • Zahvale autora

  Za Dominique Pierre Plateau i Peter Newell hvala za iniciranje projekta pozitivne discipline, za Vau stalnu podrku i za Vae neumorno zagovaranje zaustavljanja nasilja u djejim ivotima.

  Za Terry Durnnian i Narantuya Sanjaa hvala za Vau viziju pozitivne discipline u uionicama irom svijeta, za brigu oko ove knjige i za Va nepogrijeivi optimizam.

  Naiyana Thanawattho, Pariphan Uawithya, Noppadol Manachaiyarak, Pathamapond Yiamsudhisopon i osoblje iz Save the Children vedska Regionalni ured za jugoistonu Aziju i Pacifik hvala to ste tako vrsto vjerovali u projekat pozitivne discipline i to ste ga oivjeli.

  Za Jargal Chuluuntulga, Olonchimeg Dorjpurev osoblje iz Save the Children programa u Mongoliji hvala za Vau posveenost, entuzijazam i energiju.

  Za Sombat Tapanya hvala za Vae neprocjenjivo znanje, Va vjeti prevod, i Vau posveenost da pristup pozitivne discipline proirimo nadaleko.

  Za Raffi Cavoukian hvala za Vae pronicljive prijedloge, Vau bezgraninu velikodunost i za rasvjetljenje univerzalnosti Zlatnog pravila.

  Za Chris Dodd hvala za Vau pomo prilikom istraivanja o religijskim gleditima o disciplini i za vau posveenost prenoenju poruka svih religija o nenasilju.

  Za Gregg i Jonah Olsen hvala za neprestanu podrku i stalno partnerstvo. Vi ste inspiracija ovog projekta.

  Za Jonaha, mog najveeg uitelja.

  Opredijeljeni smo za mirna sredstva i zavjetujemo se da emo sauvati od zla i zanemarivanja, njih, nae najranjivije graane.

  Raffi Cavoukian, osniva Centra za potivanje djeteta, Iz njegove Konvencije za potivanje djeteta.

 • 1Pozitivna disciplina u svakodnevnom poduavanju

  PREDGOVOR

  Ovaj prirunik je odgovor na Izvjetaj o nasilju nad djecom iz 2006. godine, globalnu studiju o nasilju nad djecom koju su napravile Ujedinjene nacije.

  Studija je zakljuila da je nasilje uobiajeno iskustvo u ivotima djece kolskog uzrasta irom svijeta i da se esto zasniva na dugotrajnom vjerovanju o nainu na koji djeca ue, kao i na nedostatku svijesti o ljudskim pravima djece.

  Svjetski izvjetaj o nasilju nad djecom daje preporuke za smanjenje nasilja nad djecom u kolama.

  Preporuke naglaavaju vanost:

  Zabrane nasilja u kolama, ukljuujui i fiziko kanjavanje.

  Obuke i podrke kolskom osoblju u koritenju nenasilnih pristupa nastavi i voenju uionice.

  Revizije nastavnih planova i programa za modeliranje nenasilnog rjeavanja konflikata.

  Sprovoenja programa sprjeavanja nasilja za cjelokupno kolsko osoblje.

  Uspostave kodeksa ponaanja zasnovanog na principima prava djece.

  Za vie informacija o Svjetskom izvjetaju o nasilju nad djecom posjetite www.violencestudy.org.

  Predgovor

 • 2 Pozitivna disciplina u svakodnevnom poduavanju

  PREDGOVOR

  ta su prava djece?

  Svi ljudi imaju osnovna prava. Ta prava vae za svakoga, bez obzira na rasu, boju, pol, jezik, religiju, miljenja, porijeklo, bogatstvo, status po roenju, ili sposobnost.

  Ljudska prava nemaju samo odrasli djeca takoer imaju prava. Ali, zbog toga to su djeca mala i zavisna, odrasli ih esto ne smatraju potpunim ljudskim biima sa pravima.

  Svjetske voe su 1989. odobrile sporazum koji odreuje osnovna ljudska prava svakog djeteta. Oni su htjeli osigurati da svako u svijetu zna da djeca imaju prava.

  Ovaj sporazum, Konvencija o pravima djeteta, je ratificiran od strane skoro svih zemalja svijeta. Svaka zemlja koja ratificira ovaj sporazum je opredijeljena da osigura zatitu prava djece.

  Konvencija priznaje da su djeca ljudi u razvoju kojima su potreb-ni odrasli da ih vode.

  Ali, odrasli nisu vlasnici djece. Principi ljudskih prava garantiraju da nijedna osoba ne moe biti vlasnitvo druge.

 • 3Pozitivna disciplina u svakodnevnom poduavanju

  PREDGOVOR

  Pravo na preivljavanje i puni razvoj njihovog potencijala:

  odgovarajuu ishranu, smjetaj i pitku vodu obrazovanje zdravstvenu zatitu slobodno vrijeme i razonodu kulturne aktivnosti, ukljuujui pravo na jezik informaciju o njihovim pravima dostojanstvo

  Pravo na zatitu od:

  zlostavljanja i zanemarivanja eksploatacije okrutnosti diskriminacije

 • 4 Pozitivna disciplina u svakodnevnom poduavanju

  PREDGOVOR

  Pravo na uee u odluivanju na nain da:

  izraavaju svoja miljenja i da se njihova miljenja potuju imaju utjecaja u pitanjima koja se na njih odnose imaju pristup informacijama slobodno se udruuju s drugima

  Pozitivna disciplina zasnovana je na pravu djece na zdravi razvoj, zatitu od nasilja, i suodluivanje u svom uenju.

  Ovaj prirunik pokazuje nastavnicima kako da poduavaju djecu potujui njihova uenika ljudska prava.

  Za vie informacija o UN Konvenciji o pravima djeteta posjetite www.unicef.org/crc

 • 5Pozitivna disciplina u svakodnevnom poduavanju

  PREDGOVOR

 • 6 Pozitivna disciplina u svakodnevnom poduavanju

  SADRAJ

  Predgovor ....................................................................................................................... 1Uvod u prirunik ........................................................................................................ 9Za koga je ovaj prirunik ......................................................................................16Kako je organiziran ovaj prirunik ...................................................................20

  DIO 1:TEMELJI POZITIVNE DISCIPLINE U KOLAMA .................................23

  Poglavlje 1:PRINCIPI PRAVA DJETETA .........................................................................25

  Poglavlje 2:PEDAGOKI PRINCIPI ...................................................................................39

  DIO 2:PRAKSA POZITIVNE DISCIPLINE U KOLAMA ................................50

  Poglavlje 3:UTVRIVANJE DUGORONIH CILJEVA .........................................53

  Poglavlje 4:PRUANJE TOPLINE I STRUKTURE ....................................................69

  Poglavlje 5:RAZUMIJEVANJE DJEIJEG RAZVOJA ...............................................89Rani razvoj i zato je vaan ............................................................................91Tranzicija u kolu .................................................................................................99Razvoj djece uzrasta od 6 do 8 godina ................................................111Razvoj djece uzrasta od 9 do 12 godina .............................................121Razvoj djece uzrasta od 13 do 18 godina ..........................................131

  Sadraj

 • 7Pozitivna disciplina u svakodnevnom poduavanju

  SADRAJ

  Poglavlje 6:UOAVANJE INDIVIDU