poslovni tuji jezik i nem¥ ¤’ 2010. 8. 24.¢  poslovni tuji jezik 1,...

Download POSLOVNI TUJI JEZIK I NEM¥ ¤’ 2010. 8. 24.¢  Poslovni tuji jezik 1, nem¥Œ¤†ina 5 1 PERS£â€“NLICHE VORSTELLUNG

Post on 29-Jan-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • POSLOVNI TUJI JEZIK I NEMŠČINA

  MERI KOLMAN-MITROVIĆ ROSVITA ŠENGELAJA

 • Višješolski strokovni program: Ekonomist Učbenik: Poslovni tuji jezik 1, nemščina Gradivo za 1. letnik Avtorici: Meri Kolman-Mitrović, prof. ped. in nem. B&B, d. o. o., Kranj Višja strokovna šola mag. Rosvita Šengelaja, prof. nem. in slov. B&B, d. o. o., Kranj Višja strokovna šola Strokovna recenzentka: Helena Kozar, prof. nem. in angl. Lektorica: Helena Kozar, prof. nem. in angl. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.112.2:33(075.8)(0.034.2) KOLMAN Mitrović, Marija Poslovni tuji jezik I. Nemščina [Elektronski vir] : gradivo za 1. letnik / Meri Kolman-Mitrović, Rosvita Šengelaja. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod IRC, 2010. - (Višješolski strokovni program Ekonomist / Zavod IRC) Način dostopa (URL): http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/ Poslovni_tuji_jezik_1-nemscina-Kolman_Senegalaja.pdf. - Projekt Impletum ISBN 978-961-6824-39-2 1. Šengelaja, Rosvita 251895296

  Izdajatelj: Konzorcij višjih strokovnih šol za izvedbo projekta IMPLETUM Založnik: Zavod IRC, Ljubljana. Ljubljana, 2010 Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na svoji 124. seji dne 9. 7. 2010 na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-ZOFVI-UPB5, 36/08 in 58/09) sprejel sklep št. 01301-4/2010/11 -2 o potrditvi tega učbenika za uporabo v višješolskem izobraževanju.

  © Avtorske pravice ima Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. Gradivo je sofinancirano iz sredstev projekta Impletum ‘Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008–11’. Projekt oz. operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’. Vsebina tega dokumenta v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije. Odgovornost za vsebino dokumenta nosi avtor.

 • I

  KAZALO VSEBINE

  PREDGOVOR ...................................................................................................................................................... 3

  1 PERSÖNLICHE VORSTELLUNG ................................................................................................................. 5

  1.1 DATEN ZUR PERSON ................................................................................................................................ 6 1.2 VISITENKARTE .......................................................................................................................................... 8 1.3 VORSTELLUNG IM BERUFSLEBEN ....................................................................................................... 9 1.4 VORSTELLUNGSGESPRÄCHE - REDEMITTEL .................................................................................. 11 1.5 GESPRÄCHE ÜBER ALLTAGSTHEMEN .............................................................................................. 13 1.6 BRIEFFREUNDSCHAFT .......................................................................................................................... 16

  2 AUS MEINER ARBEITSWELT ................................................................................................................... 17

  2.1 MEIN BERUF............................................................................................................................................. 18 2.2 BERUF – BETRIEBSWIRT/-IN ................................................................................................................ 20 2.3 STELLENANGEBOT ................................................................................................................................ 25 2.4 BEWERBUNG UM DIE ARBEITSSTELLE ............................................................................................ 29 2.5 TABELLARISCHER LEBENSLAUF ....................................................................................................... 34 2.6 DER ARBEITSRAUM – BÜRO .............................................................................................................. 36

  3 UNTERNEHMEN ........................................................................................................................................... 40

  3.1 UNTERNEHMEN ALLGEMEIN .............................................................................................................. 41 3.2 RECHTSFORMEN DER UNTERNEHMEN ............................................................................................. 49 3.3 FIRMENORGANIGRAMM ....................................................................................................................... 55 3.4 FIRMENPRÄSENTATION ....................................................................................................................... 57

  3.4.1 Elemente einer Firmenpräsentation ..................................................................................................... 57 3.4.2 Einige Redemittel zur mündlichen Firmenpräsentation ...................................................................... 57

  4 MÜNDLICHE KOMMUNIKATION IM BETRIEB .................................................................................. 63

  4.1 LEXIK RUND UMS TELEFON UND TELEFONIEREN ........................................................................ 64 4.1.1 Erfolgreich telefonieren im Beruf ...................................................................................................... 66 4.1.2 Telefongespräch – Redewendungen ................................................................................................... 68

  4.2 TERMINE ................................................................................................................................................... 76 4.2.1 Termine und Fristen ............................................................................................................................ 76 4.2.2 Termine – Redemittel .......................................................................................................................... 79

  4.3 GESPRÄCHSRUNDE ................................................................................................................................ 82 4.3.1 Redemittel zur Moderation einer Gesprächsrunde .............................................................................. 82

  5 TEXTSORTEN DES BERUFLICHEN SCHREIBENS .............................................................................. 86

  5.1 NOTIZ......................................................................................................................................................... 88 5.2 PROTOKOLL ............................................................................................................................................. 90 5.3 E-MAIL....................................................................................................................................................... 93 5.4 GESCHÄFTSBRIEFE ................................................................................................................................ 97

  5.4.1 Begleitbrief (Begleitschreiben) ......................................................................................................... 102 5.4.2 Anfrage .............................................................................................................................................. 103 5.4.3 Bausteine eines Angebots .................................................................................................................. 107 5.4.4 Bestellung/Auftrag ............................................................................................................................ 112 5.4.5 Mahnung ........................................................................................................................................... 116 5.4.6 Reklamation/Mangelrüge .................................................................................................................. 120 5.4.7 Einladung .......................................................................................................................................... 122 5.4.8 Absage ............................................................................................................................................... 124 5.4.9 Grußadresse ....................................................................................................................................... 125 5.4.10 Glückwunschschreiben .................................................................................................................... 126 5.4.11 Danksagung ..................................................................................................................................... 128 5.4.12 Kondolenzschreiben ........................................................................................................................ 129

  5.5 VERTRAG ................................................................................................................................................ 130 5.5.1 Kaufvertrag ......................

View more >