portland pandit (hindu priest, portland, oregon, bhuta bhavod bhavam ધમવનq ĥણનારા...

Download Portland pandit (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, bhuta bhavod bhavam ધમવનq ĥણનારા નq રનારા સદાય જે, ... bhuta-bhavya-bhavat-prabhuh; Bhutakrud

Post on 10-Mar-2018

235 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA)

  PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM

  Yasya smarana-mtrena

  janma-samsra bandhant;

  Vimuchyate namas-tasmai

  vishnave prabha-vishnave

  , .

  Namah samasta bhutnam

  adi-bhutya bhubrite;

  Aneka-rupa-rupya

  vishnave prabha-vishnave.

  , , .

  VAISHAMPAYANA UVACHA

  Shrutv dharmana sheshana

  pavanni cha sarvashah;

  Yudhishthirah shantanavam

  punarevabhya-bhshata.

  , .

  http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com

 • PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA)

  PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM

  YUDHISHTHIRA UVACHA

  Kimekam daivatam loke

  kim vapyekam pryanam;

  Stuvantah kam kam-archantah

  prpnuyur manavah-shubham.

  , ? ?

  Ko dharmah sarva-dharmnam

  bhavatah paramo matah;

  Kim japan muchyate janthuh

  janma samsra bandhant.

  ? ?

  BHISHMA UVACHA

  Jagat-prabhum deva-devam

  anantam purushottamam;

  Stuvan nma-sahasrena

  purushah satat utthitah.

  , .

  http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com

 • PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA)

  PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM

  Tameva charcha yan nityam

  bhaktya purusham avyayam;

  Dhyayan stuvan namasyam scha

  yajamnas tam eva cha.

  , , , .

  Andi-nidhnam vishnum

  sarvaloka maheshvaram

  Lokdhyaksham sthuvan nityam

  sarva-duhkh atigo bhavet

  , , , .

  Brahmanyam sarva-dharmagnam

  loknam kerthi-vardhanam

  Lokantham mahad bhootam

  sarva bhuta bhavod bhavam

  , .

  Esha me sarva-dharmnam

  dharmo(a)dhika tamo matah

  Yadbhaktya pundaree-kaksham

  stavair arche nara sada

  , , .

  http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com

 • PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA)

  PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM

  Paramam yo mahat-tejah

  paramam yo mahat-tapah

  Paramam yo mahad-bramha

  paramam yah paryanam

  , , , .

  Pavitrnam pavitram yo

  mangalnm cha mangalam

  Daivatam devatnm cha

  bhootnm yovyayah pit

  , , , .

  Yatah sarvni bhutani

  bhavantydi yuggame

  Yasminscha pralayam ynti

  punareva yuga-kshaye

  , , , .

  Tasya loka-pradhnasya

  jagannthasya bhupate

  Vishnur nama-sahasram me

  shrunu ppa-bhayapaham

  http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com

 • PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA)

  PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM

  , , , .

  Yni nmni gounni

  vikhytni mahtmanah

  Rishibhih parigeetani

  tni vakshymi bhootaye

  , , .

  Rishir-nmnm sahasrasya

  Ved Vyso mah munihi;

  Chhando Anushtup tath devo

  Bhagavn Devaki-suta

  , , .

  Vishnum jishnum mah-vishnum

  prabha-vishnum mahesvaram

  Aneka rupam daitya-antam

  nammi purushottamam

  , , . -------

  http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com

 • PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA)

  PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM

  Om vishvam vishnur-vashatkro

  bhuta-bhavya-bhavat-prabhuh;

  Bhutakrud bhutabhrud bhvo

  bhuttma bhuta-bhvanah.

  () , ; , , , ! .

  Puttma paramtma cha

  muktnm param gatih;

  Avyayah purusha sakshi

  kshetrajno(na)kshara eva cha.

  , , ; , , , , .

  Yogo yoga-vidam neta

  pradhna purusheshvarah;

  Narasimha vapuh shreemn

  keshavah purushottamah.

  , , , ; , ,

  http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com

 • PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA)

  PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM

  , .

  Sarvah sharvah shivah sthnuh

  bhootdir nidhir avyayah;

  Sambhavo bhvano bharta

  prabhavah prabhur ishvarah.

  , , ; , , !

  Svayambhoo shambhur adityah

  pushkaraksho mah-svanah;

  Andi nidhano dhta

  vidhta dhtur uttamah

  , ; , , .

  Aprameyo rishikeshah

  padmanbho mara-prabhuh;

  Vishvakarm manu-stvastha

  sthavishtah sthaviro dhruvah.

  , , , ! , , ,

  http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com

 • PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA)

  PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM

  , .

  Agrhyah shshvatah krishno

  lohitkshah pratardanah;

  Prabhoota strika kubdhma

  pavitram mangalam param.

  , , , , ; , , , , , !

  Ishnah prnadah prno

  jyeshthah shreshthah prajpatih;

  Hiranya-garbho bhoo-garbho

  mdhavo madhusudanah.

  , , , ' ; , , , , !

  Ishvaro vikramee dhanve

  medhvee vikramah kramah;

  Anuttamo duradharshah

  krutagnah krutir tmavan.

  , , ,

  http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com

 • PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA)

  PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM

  , ; , , !

  Suresha sharanam sharma

  vishva-retah praja-bhavah;

  Aham samvatsaro vyalah

  pratyaya sarva-darshanah.

  , , , , ; , , , !

  Aja sarveshvara siddhah

  siddhi sarvadir achyutah;

  Vrishkapiramey atma

  sarva-yoga vinih-srutah.

  , , , , ; , , , '.

  Vasurva sumanh satyah

  samatm sammita samah;

  Amoghah pundaree-kksho

  vrusha-karma vrusha-krutih.

  http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com

 • PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA)

  PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM

  , , , , ; , , .

  Rudro bahushira babhruh

  vishva-yoni shuchi-shravah;

  Amrita shashvatah stanuh

  vararoho maha-tapah.

  , , ; , , , !

  Sarvaga sarva-vidbhanuh

  vishva-kseno janardanah;

  Vedo veda-vidha-vyango

  vedango veda-vit-kavih.

  , , , ; , , , , , ?

  Lok-dhyaksha sur-dhyaksho

  dharm-dhyakshah krut-krutah;

  Chatur-tm chatur-vyooha

  http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com

 • PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA)

  PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM

  chatur-damshtrah chatur-bhujah.

  , , , , , .

  Bhrjishnur bhojanam bhokta

  sahishnur jagaddijah;

  Anagho vijayo jeta

  vishva-yonih punar-vasuh.

  , , , , , , ; , , , , !

  Upendro vamanah prmshur

  amogha shuchir urjitah;

  Ateendra sangrahah sargo

  dhrutatma niyamo yamah.

  , , , ; , , , !

  Vedyo vaidya sad yogi

  veerah mdhavo madhuh;

  http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com

 • PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA)

  PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM

  Ateendriyo maha-mayo

  mahotsho mah-balah.

  , , , , , ; , !

  Mah-buddhir-mah-veeryo

  mah-shaktir-mah-dyuthih;

  Anirdeshya vapuh-shreeman

  ameyatma mah dridhrut.

  , , , , ; , , , !

  Maheshvso mahee-bharta

  shreenivasah satm gatih;

  Aniruddha surnando

  govindo govidm patih.

  , , , ; , , , .

  Mareechir damano hamsah

  http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com

 • PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA)

  PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM

  suparno bhujag uttamah;

  Hiranya-nbhah sutaph

  padmanbhah prajpatih.

  , , ; , , .

  Amrityuh sarvadruk simhah

  sandhta sandhimn sthirah;

  Ajo durmarshana shsta

  vishruttma surrih.

  , , ; , , , !

  Gurur guru-tamo dhama

  satyah satya parkramah;

  Nimisho-nimisha srugvee

  vchaspatir udaradheeh.

  , ; , , , , !

  http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com

 • PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA)

  PORTLAND PA