Portland pandit (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, bhuta bhavod bhavam ધમવનq ĥણનારા નq રનારા સદાય જે, ... bhuta-bhavya-bhavat-prabhuh; Bhutakrud bhutabhrud bhāvo

Download Portland pandit (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON,   bhuta bhavod bhavam ધમવનq ĥણનારા નq રનારા સદાય જે, ... bhuta-bhavya-bhavat-prabhuh; Bhutakrud bhutabhrud bhāvo

Post on 10-Mar-2018

231 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p>Yasya smarana-mtrena </p><p>janma-samsra bandhant; </p><p>Vimuchyate namas-tasmai </p><p>vishnave prabha-vishnave </p><p> , . </p><p>Namah samasta bhutnam </p><p>adi-bhutya bhubrite; </p><p>Aneka-rupa-rupya </p><p>vishnave prabha-vishnave. </p><p> , , . </p><p>VAISHAMPAYANA UVACHA </p><p>Shrutv dharmana sheshana </p><p>pavanni cha sarvashah; </p><p>Yudhishthirah shantanavam </p><p>punarevabhya-bhshata. </p><p> , . </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p>YUDHISHTHIRA UVACHA </p><p>Kimekam daivatam loke </p><p>kim vapyekam pryanam; </p><p>Stuvantah kam kam-archantah </p><p>prpnuyur manavah-shubham. </p><p> , ? ? </p><p>Ko dharmah sarva-dharmnam </p><p>bhavatah paramo matah; </p><p>Kim japan muchyate janthuh </p><p>janma samsra bandhant. </p><p> ? ? </p><p>BHISHMA UVACHA </p><p>Jagat-prabhum deva-devam </p><p>anantam purushottamam; </p><p>Stuvan nma-sahasrena </p><p>purushah satat utthitah. </p><p> , . </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p>Tameva charcha yan nityam </p><p>bhaktya purusham avyayam; </p><p>Dhyayan stuvan namasyam scha </p><p>yajamnas tam eva cha. </p><p> , , , . </p><p>Andi-nidhnam vishnum </p><p>sarvaloka maheshvaram </p><p>Lokdhyaksham sthuvan nityam </p><p>sarva-duhkh atigo bhavet </p><p> , , , . </p><p>Brahmanyam sarva-dharmagnam </p><p>loknam kerthi-vardhanam </p><p>Lokantham mahad bhootam </p><p>sarva bhuta bhavod bhavam </p><p> , . </p><p>Esha me sarva-dharmnam </p><p>dharmo(a)dhika tamo matah </p><p>Yadbhaktya pundaree-kaksham </p><p>stavair arche nara sada </p><p> , , . </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p>Paramam yo mahat-tejah </p><p>paramam yo mahat-tapah </p><p>Paramam yo mahad-bramha </p><p>paramam yah paryanam </p><p> , , , . </p><p>Pavitrnam pavitram yo </p><p>mangalnm cha mangalam </p><p>Daivatam devatnm cha </p><p>bhootnm yovyayah pit </p><p> , , , . </p><p>Yatah sarvni bhutani </p><p>bhavantydi yuggame </p><p>Yasminscha pralayam ynti </p><p>punareva yuga-kshaye </p><p> , , , . </p><p>Tasya loka-pradhnasya </p><p>jagannthasya bhupate </p><p>Vishnur nama-sahasram me </p><p>shrunu ppa-bhayapaham </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p> , , , . </p><p>Yni nmni gounni </p><p>vikhytni mahtmanah </p><p>Rishibhih parigeetani </p><p>tni vakshymi bhootaye </p><p> , , . </p><p>Rishir-nmnm sahasrasya </p><p>Ved Vyso mah munihi; </p><p>Chhando Anushtup tath devo </p><p>Bhagavn Devaki-suta </p><p> , , . </p><p>Vishnum jishnum mah-vishnum </p><p>prabha-vishnum mahesvaram </p><p>Aneka rupam daitya-antam </p><p>nammi purushottamam </p><p> , , . ------- </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p>Om vishvam vishnur-vashatkro </p><p>bhuta-bhavya-bhavat-prabhuh; </p><p>Bhutakrud bhutabhrud bhvo </p><p>bhuttma bhuta-bhvanah. </p><p>() , ; , , , ! . </p><p>Puttma paramtma cha </p><p>muktnm param gatih; </p><p>Avyayah purusha sakshi </p><p>kshetrajno(na)kshara eva cha. </p><p> , , ; , , , , . </p><p>Yogo yoga-vidam neta </p><p>pradhna purusheshvarah; </p><p>Narasimha vapuh shreemn </p><p>keshavah purushottamah. </p><p> , , , ; , , </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p> , . </p><p>Sarvah sharvah shivah sthnuh </p><p>bhootdir nidhir avyayah; </p><p>Sambhavo bhvano bharta </p><p>prabhavah prabhur ishvarah. </p><p> , , ; , , ! </p><p>Svayambhoo shambhur adityah </p><p>pushkaraksho mah-svanah; </p><p>Andi nidhano dhta </p><p>vidhta dhtur uttamah </p><p> , ; , , . </p><p>Aprameyo rishikeshah </p><p>padmanbho mara-prabhuh; </p><p>Vishvakarm manu-stvastha </p><p>sthavishtah sthaviro dhruvah. </p><p> , , , ! , , , </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p>, . </p><p>Agrhyah shshvatah krishno </p><p>lohitkshah pratardanah; </p><p>Prabhoota strika kubdhma </p><p>pavitram mangalam param. </p><p> , , , , ; , , , , , ! </p><p>Ishnah prnadah prno </p><p>jyeshthah shreshthah prajpatih; </p><p>Hiranya-garbho bhoo-garbho </p><p>mdhavo madhusudanah. </p><p> , , , ' ; , , , , ! </p><p>Ishvaro vikramee dhanve </p><p>medhvee vikramah kramah; </p><p>Anuttamo duradharshah </p><p>krutagnah krutir tmavan. </p><p> , , , </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p> , ; , , ! </p><p>Suresha sharanam sharma </p><p>vishva-retah praja-bhavah; </p><p>Aham samvatsaro vyalah </p><p>pratyaya sarva-darshanah. </p><p> , , , , ; , , , ! </p><p>Aja sarveshvara siddhah </p><p>siddhi sarvadir achyutah; </p><p>Vrishkapiramey atma </p><p>sarva-yoga vinih-srutah. </p><p> , , , , ; , , , '. </p><p>Vasurva sumanh satyah </p><p>samatm sammita samah; </p><p>Amoghah pundaree-kksho </p><p>vrusha-karma vrusha-krutih. </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p> , , , , ; , , . </p><p>Rudro bahushira babhruh </p><p>vishva-yoni shuchi-shravah; </p><p>Amrita shashvatah stanuh </p><p>vararoho maha-tapah. </p><p> , , ; , , , ! </p><p>Sarvaga sarva-vidbhanuh </p><p>vishva-kseno janardanah; </p><p>Vedo veda-vidha-vyango </p><p>vedango veda-vit-kavih. </p><p> , , , ; , , , , , ? </p><p>Lok-dhyaksha sur-dhyaksho </p><p>dharm-dhyakshah krut-krutah; </p><p>Chatur-tm chatur-vyooha </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p>chatur-damshtrah chatur-bhujah. </p><p> , , , , , . </p><p>Bhrjishnur bhojanam bhokta </p><p>sahishnur jagaddijah; </p><p>Anagho vijayo jeta </p><p>vishva-yonih punar-vasuh. </p><p>, , , , , , ; , , , , ! </p><p>Upendro vamanah prmshur </p><p>amogha shuchir urjitah; </p><p>Ateendra sangrahah sargo </p><p>dhrutatma niyamo yamah. </p><p> , , , ; , , , ! </p><p>Vedyo vaidya sad yogi </p><p>veerah mdhavo madhuh; </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p>Ateendriyo maha-mayo </p><p>mahotsho mah-balah. </p><p> , , , , , ; , ! </p><p>Mah-buddhir-mah-veeryo </p><p>mah-shaktir-mah-dyuthih; </p><p>Anirdeshya vapuh-shreeman </p><p>ameyatma mah dridhrut. </p><p> , , , , ; , , , ! </p><p>Maheshvso mahee-bharta </p><p>shreenivasah satm gatih; </p><p>Aniruddha surnando </p><p>govindo govidm patih. </p><p> , , , ; , , , . </p><p>Mareechir damano hamsah </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p>suparno bhujag uttamah; </p><p>Hiranya-nbhah sutaph </p><p>padmanbhah prajpatih. </p><p> , , ; , , . </p><p>Amrityuh sarvadruk simhah </p><p>sandhta sandhimn sthirah; </p><p>Ajo durmarshana shsta </p><p>vishruttma surrih. </p><p> , , ; , , , ! </p><p>Gurur guru-tamo dhama </p><p>satyah satya parkramah; </p><p>Nimisho-nimisha srugvee </p><p>vchaspatir udaradheeh. </p><p> , ; , , , , ! </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p>Agraneer gramanee shreemn </p><p>nyyo net sameeranah; </p><p>Sahasra-moordh vishvtma </p><p>sahasrkshah saha-srapt. </p><p> , , , , , ; , ! </p><p>Avartano nivruttma </p><p>samvruta sampra-mardanah; </p><p>Aha-samavartako vahnih </p><p>anilo dharanee-dharah. </p><p> , , , ; , , , ! </p><p>Su-prasdah prasan-tma </p><p>vishva srudvishva-bhug vibhuh; </p><p>Satkart satkruta-sadhuh </p><p>jahnur-nryano narah. </p><p> , , , ; , , , , . --------------- </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p>Asankhyeyo prameytma </p><p>vishishta shishta-kruchuchih; </p><p>Siddharthah siddha-sankalpah </p><p>siddhidah siddhi-sadhanah. </p><p> , , ; , , , ! -------------- </p><p>Vrishhee vrishabho vishnuh </p><p>vrusha-parv vrusho-darah; </p><p>Vardhano vardhamnascha </p><p>vivikta shruti-sgarah. </p><p>, , , ; , , , , ! --------------- </p><p>Subhujo durdharo vagmee </p><p>mahendro-vasudho vasuh; </p><p>Naika-roopo bruhad-roopah </p><p>shipi-vishtah prakshanah. </p><p> , , , , ; , </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p> , . --------------- </p><p>Ojas-tejo dyuti-dharah </p><p>prakshatma pratpanah; </p><p>Bhuddhah-spashtaksharo mantrah </p><p>chandrmshur-bhskara-dyutih. </p><p> , ; , , , ! </p><p>Amritam-shoodbhavo bhnuh </p><p>shasha-bindhu-sureshvarah; </p><p>Aushadham jagatah setuh </p><p>satya-dharma parakramah. </p><p> , , , , ; , , ! </p><p>Bhoota-bhavya bhavannthah </p><p>pavanah pvano-analah; </p><p>Kmaha-kma-krutkntah </p><p>kmah kma-pradah prabhuh. </p><p> , , , ; </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p> , , , , ! </p><p>Yugdi-krud yuga-varto </p><p>naika-myo mah-shanah; </p><p>Adrushyo vyakta-roopa schha </p><p>sahasra jid ananta jit. </p><p> , , , , ; , , ! </p><p>Ishto-vishishta shishte-shtah </p><p>shikhandee nahusho vrushah; </p><p>Krodhah krodha-krutkarta </p><p>vishva-bhur maheedharah. </p><p> , , , , ; , , , ! </p><p>Achyutah-prathitah prnah </p><p>prnado vsav nujah; </p><p>Apmnidhir adishthnam </p><p>apramattah pratishthitah. </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p> , , ; , , , ! . </p><p>Skandah sanda-dharo dhuryo </p><p>varado vyu-vhanah; </p><p>Vsudevo bruhad bhanuh </p><p>adidevah purandarah. </p><p>, , , , , , ; , , , , ! </p><p>Ashokas tranas tarah </p><p>shoorah-shourir janeshvarah; </p><p>Anukulah shatvartah </p><p>padmee padma-nibhekshanah. </p><p> , , , , ; , , , , ! </p><p>Padmanbho ravindkshah </p><p>padma-garbha-sharerabhrut; </p><p>Mahrdhibhooddho vruddhtma </p><p>mahksho garuda-dhvajah. </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p> , , ; , , , ! </p><p>Atulah-sharabho bheemah </p><p>sama-yagno havir-harih; </p><p>Sarva lakshana lakshanyo </p><p>lakshmeevn samitin-jayah. </p><p> , , ; , , , , ! </p><p>Viksharo rohito margo </p><p>hetur-dmodara sahah; </p><p>Mahidharo mahbhago </p><p>vegavna-mitshanah. </p><p>, , , , , , ; , ; , ! </p><p>Udbhavah kshobhano devah </p><p>shree-garbhah parameshvarah; </p><p>Karanam kranam karta </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p>vikart gahano guhah. </p><p> , , , ; , , , , , ! </p><p>Vyavasyo vyavasthnah </p><p>samsthnah sthnado dhruvah; </p><p>Parardhih parama-spashta </p><p>stushtah pushtah-shubhe kshanah. </p><p> , , , , ; , , , . </p><p>Ramo virmo virato </p><p>mrgo neyo nayo-nayah; </p><p>Veerah-shaktimatam shreshto </p><p>dharmo dharma-viduttamah. </p><p> , , , , , ; , , ! . </p><p>Vaikunthah purushah prnah </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p>prnadah pranavah pruthuh; </p><p>Hiranya-garbha shatrughno </p><p>vyapto vayur-adhokshajah. </p><p> , , , , ; ', , , . </p><p>Rutu-sudarshanah-kalah </p><p>parameshthi parigrahah; </p><p>Ugra-samvatsaro daksho </p><p>vishramo vishva-dakshinah. </p><p> , , , ; , , , , . </p><p>Vistarah sthavara sthanuh </p><p>pramnam beejam avyayam; </p><p>Artho-anartho mah-kosho </p><p>mah-bhogo mah-dhanah. </p><p>() , , , ; , , , , . </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p>Anirvinnah sthavishto bhooh </p><p>dharma-yoopo mah-makhah; </p><p>Nakshatra-nemir-nakshatree </p><p>kshamah ksh-sameehanah. </p><p> , , , - ; - , - . </p><p>Yagna ijyo mahejyashcha </p><p>kratuh-satram satm-gatih; </p><p>Sarva-darshee vimukt tma </p><p>sarvajno jnnam uttamam. </p><p> , , ! , ; ! </p><p>Suvrata-sumukha-sookshmah </p><p>sughosha-sukhada-suhrut; </p><p>Manoharo jita-krodho </p><p>veer bahur vidaranah. </p><p> , , ; , , , </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p> ! </p><p>Swpanah svavasho vypee </p><p>naiktma naika-karmakrut; </p><p>Vatsaro vatsalo vatsee </p><p>ratnagarbho dhaneshvarah. </p><p> , , ; , , , . </p><p>Dharma-gub dharma-krut dharmee </p><p>sada satksharam aksharam; </p><p>Avignata sahasramshur </p><p>vidht kruta-lakshanah. </p><p> , , ; , , , ! </p><p>Gabhasti-nemih satva-sthah </p><p>simho bhoota-maheshvarah; </p><p>Adi-devo mah-devo </p><p>devesho deva-bhrudguruh. </p><p> , , , , ; </p><p>http://www.portlandpandit.com/mailto:portlandpandit@gmail.com</p></li><li><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) </p><p> PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM </p><p>, , , , , ! </p><p>Uttaro gopatir-gopta </p><p>jnna-gamyah purtanah; </p><p>Shareera-...</p></li></ul>