poroČanje medijev o povojnih pobojih v 90. dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/bacnik-  ·...

Download POROČANJE MEDIJEV O POVOJNIH POBOJIH V 90. dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/bacnik-  · PDF fileuniverza v ljubljani fakulteta za druŽbene vede barbara baČnik poroČanje medijev

If you can't read please download the document

Post on 31-Jan-2018

242 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA DRUBENE VEDE

  BARBARA BANIK

  POROANJE MEDIJEV O POVOJNIH POBOJIH V

  90. LETIH 20. STOLETJA

  DIPLOMSKO DELO

  LJUBLJANA 2008

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA DRUBENE VEDE

  BARBARA BANIK

  MENTOR: doc. dr. Ale Gabri

  SOMENTOR: doc. dr. Marko Milosavljevi

  POROANJE MEDIJEV O POVOJNIH POBOJIH V

  90. LETIH 20. STOLETJA

  DIPLOMSKO DELO

  LJUBLJANA 2008

 • ZAHVALA

  V prvi vrsti bi se rada zahvalila svoji sestri Katarini, ki mi je v asu pisanja diplomske naloge

  resnino stala ob strani kot sestra. Tega ne bom nikoli pozabila. Potem je tu moja druina, ki

  je potrpeljivo in brez oitkov akala na konne rezultate in dokonanje resninega

  zrelostnega izpita diplome. Rada bi se zahvalila tudi Mariu J. za ljubeo podporo in vero

  vame. Seveda gre zahvala tudi obema mentorjema.

  Hvala vsem.

 • POROANJE MEDIJEV O POVOJNIH POBOJIH V 90. LETIH 20. STOLETJA V diplomskem delu obravnavam poroanje slovenskih tiskanih medijev, toneje nekaterih asopisov, o povojnih pobojih, ki so se zgodili po koncu druge svetovne vojne leta 1945, ko so zmagovalci pobili ve kot 10.000 ljudi. Ti mediji o tem poroajo v obdobju tranzicije (1990 2000), prehoda v demokratino dravo Slovenijo. Preko konkretnih primerov sem ugotovila, da o povojnih pobojih teko govorimo kot o tabu temi v asu slovenske demokratizacije, lahko pa govorimo o desni in levi obravnavi te tematike. Predvsem se je izkazalo, da v politino levo orientiranih asopisih veinsko prevladujejo pisma bralcev, ki se ukvarjajo s temo povojnih pobojev, obutno manj je dejanskih novinarskih prispevkov. Politino desni asopisi pa slednjim dajejo prednost, jih objavljajo praktino vsak dan ali vsako periodo izhajanja in s tem bralcem ponujajo vedno ve novih informacij. Ta poveana obravnava povojnih pobojev v medijih je vplivala tudi na odnos Slovencev do povojnih dogodkov, kar je razvidno iz javnomnenjskih raziskav, torej to, da so povojni poboji obsojani in priznani kot zloin. KLJUNE BESEDE:

  domobranci, mediji, druga svetovna vojna, tabu, demokratizacija. MEDIA COVERAGE ON POST-WAR PURGES IN THE NINETIES OF THE 20th CENTURY In this diploma I deal with media coverage of a few Slovenian newspapers on the subject of post-war purges (retributions) which happened after the Second World War in 1945, when the winning side killed more than 10.000 people. These newspapers were published between the year 1990 and 2000 in the transition era of Slovenia becoming a democratic country. Through concrete examples I have come to a conclusion, that in the era of media coverage this particular topic can not be held as a taboo topic, as it was held before in the era of communism. But we could say that the media coverage was influenced either by left or right political orientation of the newspapers. In the newspaper Delo we can find a lot of letters from readers on this topic, rarely any real journalistic articles. On the other hand the papers leaning to the right political option do give a lot of room to the media coverage on the topic of post-war purges. And it is this enlarged media coverage that gives people in Slovenia more information, which in consequence influences on their public opinion. After that the public opinion pools show increased awareness about the tragic repatriations and people are not afraid to say that it was a crime anymore. KEY WORDS:

  home fighters, media, second world war, taboo, democratization.

 • KAZALO VSEBINE

  1. UVOD ....... 8

  1.1 OPREDELITEV TEZE ........ 8 1.2 METODOLOKI IN RAZISKOVALNI PRISTOP ............ 9

  2. POVOJNI POBOJI ZGODOVINSKO DEJSTVO ..... 9

  2.1 KONEC VOJNE TRAGEDIJA SE E STOPNJUJE .......... 9 2.2 DOREEN STATUS SLOVENSKIH DOMOBRANCEV ...... 12 2.3 KRUTA REALNOST .....15 2.4 PREVZEM SLOVENSKIH UJETNIKOV ........16 2.5 TEVILO RTEV POVOJNIH POBOJEV ...21 2.6 MNOINA GROBIA ..22 2.7 MORALNI VIDIK POVOJNIH POBOJEV ...24 2.8 TEVILO RTEV DRUGE SVETOVNE VOJNE ....25

  3. MEDIJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V 90. LETIH 20. STOLETJA .. 27

  3.1 PADEC KOMUNIZMA IN VZPOSTAVITEV DEMOKRATINEGA SISTEMA .. 27

  3.1.1 AS PO VOJNI KOMUNISTINI REIM IN TISK ..... 27

  3.1.2 OSEMDESETA LETA V SFR JUGOSLAVIJI .......... 28 3.1.3 ZAMETKI SAMOSTOJNE DRAVE IN DESET-DNEVNA VOJNA .....29

  3.2 DEMOKRATIZACIJA MEDIJEV V SLOVENIJI V 90. LETIH 20. STOLETJA .. 30

  3.3 ZAGOTAVLJANJE MEDIJSKE PLURALNOSTI ...... 34

  3.3.1 TEMA POVOJNIH POBOJEV ZAVITA V SPIRALO MOLKA ...36

  3.4 POROANJE O VOJNI IN NASILJU ...... 36

  3.4.1 VIRI INFORMACIJ NEKO IN DANES .......... 37 3.4.2 CENZURA ........39 3.4.3 PROPAGANDA .......... 40 3.4.4 ANRI NOVINARSKIH PRISPEVKOV O POVOJNIH POBOJIH ..... 40 3.4.5 ETINI VIDIK POROANJA O POVOJNIH POBOJIH ...... 41

  3.5 IZBRANI TISKANI MEDIJI (asniki) IN NJIHOVA POLITINA ORIENTIRANOST .... 41

  3.5.1 SLOVENEC ......... 41

  3.5.2 DELO ........... 42 3.5.3 DEMOKRACIJA ......43

 • 6

  3.6 UVRANJE TEME NA MEDIJSKO AGENDO RELEVANTNOSTI.. 44

  4. NI VE TABU TEMA ..... 45 4.1 DEFINICIJA TABU TEME ...... 45

  4.2 EDVARD KOCBEK (1975) ...... 46 4.3 SPOMENKA HRIBAR (1987) .......... 49 4.4 DETABUIZIRANOST POVOJNIH POBOJEV Z DEMOKRATIZACIJO KULTURNEGA IN MEDIJSKEGA PROSTORA ....... 53 5. OBRAVNAVA POVOJNIH POBOJEV V SLOVENSKEM ASOPISJU V

  90. LETIH 20. STOLETJA .... 56 5.1 TRENDI PISANJA O POVOJNIH POBOJIH V 90. LETIH 20. STOLETJA SKOZI RAZLINO SLOVENSKO ASOPISJE 56

  5.2 DEMOKRACIJA ... 57

  5.2.1 LETO 1989 ..... 57 5.2.2 LETO 1990 ..... 58

  5.3 DELO ..... 63

  5.3.1 LETO 1990 .... 65 5.3.2 LETO 1991 .... 68 5.3.3 LETO 1992 .... 69 5.3.4 LETO 1993 .... 71 5.3.5 LETI 1994 IN 1995 ........... 72 5.3.6 LETO 1996 .... 74 5.3.7 LETI 1997 IN 1998 ........... 75 5.3.8 LETI 1999 IN 2000 ........... 76

  5.4 SLOVENEC ... 77

  5.4.1 LETO 1991 ..... 77 5.4.2 LETO 1992 ..... 79 5.4.3 LETO 1993 ..... 83 5.4.4 LETO 1994 ..... 86 5.4.5 LETO 1995 ..... 88 5.4.6 LETO 1996 ..... 89

  5.5 RAZLIKE IN SORODNOSTI V POROANJU OBRAVNAVANIH ASOPISOV .. 93

 • 7

  6. TERMINOLOGIJA POROANJA O POVOJNIH POBOJIH .95

  6.1 IZDAJALEC .......... 95 6.2 PARTIZAN ........ 97 6.3 DOMOBRANEC ... 99 6.4 KRIVDA IN GREH ........... 99 6.5 ZLOIN, ZLOINEC IN RTEV .......... 100 6.6 KOLABORACIJA, KVIZLINTVO ...... 102 6.7 GENOCID, ETNINO IENJE, IZVENSODNI POBOJI, POKOPI ... 103 6.8 REVANIZEM .... 105 6.9 NARODNO-OSVOBODILNI BOJ, REVOLUCIJA IN DRAVLJANSKA VOJNA .. 106

  6.10 ZMAGOVALEC IN PORAENEC ...... 107 7. VPLIV NA JAVNO MNENJE ..... 108

  7.1 SLOVENSKO JAVNO MNENJE V RELACIJI DO POLPRETEKLE ZGODOVINE PO OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE ...... 108

  7.2 PRIMERJAVA in ANALIZA JAVNEGA MNENJA V RELACIJI DO POLPRETEKLE ZGODOVINE.....110

  8. ZAKLJUKI IN UGOTOVITVE ... 112 9. VIRI IN LITERATURA ... 115

 • 8

  1. UVOD

  1.1 OPREDELITEV TEZE Mediji so iva stvar, njihovo delovanje pa e toliko bolj specifino, ko poroajo o vojni in

  nasilju. V tem konkretnem primeru se spraujem, kako so tiskani mediji, toneje nekateri

  asopisi, poroali o povojnih pobojih, ki so se zgodili po koncu druge svetovne vojne leta

  1945, v obdobju tranzicije (od leta 1990 do 2000) po osvobodilni vojni v Sloveniji leta 1991.

  Zanimajo me medijski in drugi teksti tiskanih medijev v 90. letih 20. stoletja ter njihova

  domnevno razlina vsebina na isto temo, o istih dogodkih in istih akterjih.

  Cilj diplomskega dela je osvetliti zadevo v doloenem asovnem okviru in tako preko

  konkretnih primerov medijskega poroanja ugotoviti, kakno je bilo takrat stanje, ali lahko

  govorimo o tabu temi oziroma ali tabu teme v asu demokratizacije sploh lahko e obstajajo.

  Cilj pa je hkrati pokazati na mo in vpliv medijev, ki preko naina poroanja, preko

  konteksta, ki ga uporabljajo, vplivajo na miljenje ljudi o doloeni tematiki ter tako ustvarjajo

  doloeno javno mnenje konkretno o takratnem dogajanju, o nai polpretekli zgodovini

  oziroma povojnih pobojih.

  V lui tega, da so se povojni poboji dogajali leta 1945, se v nalogi spraujem, ali e obstajajo

  tabu teme ali je to ena izmed njih; oziroma ali je ta tema obutljiva tudi za novinarje v

  smislu ali gre njihov nain poroanja z roko v roki s prevladujoo ideologijo tistega, ki je na

  oblasti oziroma z roko v roki s politiko urednitva tiskanega medija?

  Moja teza se glasi, da so povojni poboji v asu po drugi svetovni vojni, torej ves as

  komunistine Jugoslavije vse do osamosvojitve Slovenije leta 1991, predstavljali

  prepovedano (tabu) temo. Predvidevam pa, da je v 80. letih tabu padel s Spomenko Hribar in

  njenim delom Krivda in greh (1987) ter konno v 90. letih s tevilnimi drugimi deli in

  objavami. Glede naina poroanja pa predvidevam, da je sproenost v 90. letih privedla do

  poroanja v skladu z idejnimi opredelitvami posaminega tiskanega medija. Takrat je bilo

  namre zaradi politinih sprememb omogoeno tiskanje del s tovrstnimi stalii, kot posledica

  nove demokratine ureditve je prilo do sprostitve in neoviranega izraanja mnenj, novih

  pogledov in objavljanja razlinih dokumentov, prav tako pisem bralcev. Vse to pred letom

  1991 v komunistini Jugoslaviji ni bilo mogoe. Z mnoinim pojavljanjem tovrstnih vsebin

  se je poveal tudi vpliv na javno mnenje, tako predvidevam tudi, da je bila v 90. letih javnost

 • 9

  zaradi vpliva medijev

View more