poremećaji prometa vode

Download poremećaji prometa vode

If you can't read please download the document

Post on 03-Jul-2015

470 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Poreme aji prometa vode u organizmu

Doc. Dr Amra Maci - D ankovi

Odjeljci tjelesne te nosti

Tjelesne te nosti su vodene otopine koje mehani kim pomacima u tijelu (krvotok, limfotok, filtracija) te fiziolo kim procesima lu enja i reapsorpcije omogu avaju temeljne biolo ke komunikacije me u tkivima slo enog organizma. Voda zauzima znatan udio u masi tijela. Dva glavna odjeljka: ekstracelularna i intracelularna te nost; Odjeljak transcelularne te nosti te nost u perikardijalnom, pleuralnom, peritonealnom, intraokularnom prostoru te cerebrospinalni likvor (sve ine oko 1-2 L te nosti). Transcelularnu te nost ine izlu evine epitelnih elija.

Odjeljci tjelesne te nosti

Tjelesne teku ine otopine su elektrolita i neelektrolita u vodi. Normalna, odrasla osoba, tjelesne te ine oko 70 kg, sadr i 42 L vode 60% tjelesne mase. Od toga 2/3 se nalazi u eliji intracelularna te nost (28L). Ostatak oplakuje eliju i naziva se ekstracelularna te nost -14 L (20%). Granica izme u ta 2 prostora elijska membrana (osmotska brana). elijska memebrana ima 2 svojstva:1. 2.

Potpuna propusnost za vodu, ne za otopljne estice, i Na K pumpa.

Odjeljak ekstracelularne te nosti

Dva odjeljka:

Intersticijumska te nost - odjeljka, i Intravaskularna te nost ili plazma ili oko 3L.

Odjeljci me usobno odjeljeni kapilarnom membranom. U njoj se nalazi gotovo sav tjelesni natrij (oko 98%) sa prate im anionima (bikarbonati, hloridi); Na - nositelj osmolalnosti.

Odjeljak ekstracelularne te nostiIntravaskularni prostor:

Plazma te ni dio krvi i krvne elije; Prosje na koli ina krvi 8% tjelesne mase ili 5L. Oko 60% ini plazma a 40% eritrociti; Hematokrit (zapremina eritrocita);

Kretanje te nosti kroz kapilarnu membranu

Odjeljak intracelularne te nosti

ini oko 40 % tjelesne mase ovjeka; Sadr i gotovo sav kalij (90%) s prate im anionima (fosfati i sulfati); Na u eliji ima malo zahvaljuju i aktivnom transportu (Na-K pumpa);

Raspodjela tjelesnih te nostiDva pravila:

Osnovno pravilo manjak ili vi ak vode nastao u bilo kojem procesu raspodjeljuje se tako da tre ina otpada na ekstracelularnu a 2/3 na intracelularnu te nost. Gubitak natrija iz ekstracelularne te nosti smanjuje njenu osmolalnost i vodu izvan elije pomjera unutar elije uspostavlja se ravnote a.

Ukupan dnevni promet vode u zdravom odraslom organizmu iznosi 2 - 2.5 L, 3.3% tjelesne mase (kod djece i do 10%;

Raspodjela tjelesnih te nosti

Odre ena je osmotskim silama na elijskoj membrani (osmotska brana). Raspodjela te nosti kroz kapilarnu membranu odre ena je onkotskim i hemodinamskim silama te limfnom drena om (onkotska brana). I osmotke i onkotske brane su polupropusne, osmotske za vodu a onkotske za osmolite, vodu a nepropusne za onkotske estice. Osmolalna aktivnost mjeri se koncentracijom osmolita izra enim kao osmolalnost (mOsm/kg otopine) odnosno osmolarnost (mOsm/L otopine); Onkotska aktivnost koncentracija onkotski aktivnih estica ve inom proteina.

Raspodjela tjelesnih te nosti

Promet, sadr aj i koncentracija osmolita usko su povezane sa prometom i regulacijom sadr aja vode (hidracija, hidriranost); Poreme aji osmolalnost u etipatogenetskom pogledu mogu biti posljedica:

Primarnih poreme aja prometa vode, Primarnih poreme aja osmolita.

Tjelesni sadr aj vode odre en je uzimanjem vode (pijenjem) i izlu ivanjem vode. Osmolalnost plazme: 285 295 mOsm/L

Regulacija sadr aja vode

Centar za e smje ten je u hipotalamusu. ADH omogu ava reapsorpciju vode u distalnim bubre nim kanali ima; Hipohidracija pri negativnoj bilanci vode (smanjen unos ili poe an gubitak); Hiperhidracija pozitivna bilanca vode (pove an unos patolo ka polidipsija, smanjeno izlu ivanje oligurija, anurija)

Regulacija sadr aja vode

Hipovolemija ili hipertenzija hemodinamska regulacija sadr aja vode nadre ena je osmotskoj regulaciji; Promjene osmolita (pozitivan i negativan bilans) uzrokuju anizoosmolalnost i poreme aje hidracije.

Uzroci i mehanizmi odgovorni za anizoosmolalnostUzrok Pozitivan i negativan bilans vode Pozitivan i negativan bilans natrija Hiperglikemija Osnovni mehanizam Kompenzatorne promjene prometa Na i drugih aniona; Kompenzatorne promjene prometa i preraspodjele vode; Glukoza djeluje kao osmolit u ekstracelularnom prostoru; hiperglikemija hiperosmolarnost plazme; Etilenglikol hiperosmolarnost; Manitol, unos hiperosmolarnih teku ina, parenteralna prehrana, infuzije glukoze;

Drugi uzroci: trovanja unos osmolita

Osmolalni i hidracijski poreme aji u tijeluPoreme aj elijski edem Edem me u elijski Hipovolemija Hipervolemija Hiperosmolalnost Hipoosmolalnost Hipohidracija Hiperhidracija Mehanizam nastankaHipoosmolalnost van elije ulazak vode u eliju; reverzibilno je stanje; Izoosmolalno pove anje volumena me u elijskog prostora; edem pove ava krvni pritisak te usporava difuziju gasova i supstrata; Smanjenje volumena krvi; Pove anje volumena krvi; Pove anje osmolalnost ekstracelularnog prostora >295 mOsm/L; mo e biti izohidracijsko, hipohidracijsko i hiperhidracijsko; Smanjenje osmolalnosti ekstracelularnog prostora < 285 mOsm/L; mo e biti izohidracijsko, hipohidracijsko i hiperhidracijsko; Smanjenje sadr aja vode u organizmu; izoosmolalno, hipoosmolalno i hiperosmolalno; Pove anje sadr aja vode u organizmu; izoosmolalno, hipoosmolalno i hiperosmolalno;

Osmolalni poreme aji hidracije

Izoosmolalni poreme aji hidracije:

Izoosmolalna hipohidracija npr. sni enje CVP, sni enje krvnogpritiska, refleksna tahikardija;

Izoosmolalna hiperhidracija - npr. razni oblici ekstracelularnogedema;

Hiperosmolalni poreme aji hidracije:

Hiperosmolalna hipohidracija primarni manjak vode; hipertermija,tromboze, smanjenje ICP;

Hiperosmolalna hiperhidracija preko osje aja e i, polidipsija izadr avanje vode pomo u ADH-mehanizma;

Hipoosmolalni poreme aji hidracije:

Hipoosmolalna hiperhidracija vi ak vode, pove anje volumenaekstracelularnog prostora, pove anje hidrostatskog pritiska;

Hiperosmolalna hiperhidracija manjak Na i prate ih aniona;

Patogeni u inci poreme aja osmolalnosti i hidracije

Poreme aj osmolalnosti Hipoosmolalni edem elije

Simptomi i znaci Anoreksija, mu nina, povra anje, mi i ni gr evi, epilepsija, letargija, apatija, konfuzija, smanjen senzorij; Iritabilnost, gr enje, epilepsija, koma, intrakranijalno krvarenje; Promjene elijskog metabolizma (proizvodnja endogenih osmolita, pokretanje kataboli ke reakcije);

Hiperosmolalna dehidracija i sme uranje elije

Osmotska ravnote a izme u intracelularne i ekstracelularne te nostiUticaj

razli itih koncentracija nepermeabilne rastvorene supstance u ekstracelularnoj te nosti izotoni ni, hipotoni ni i hipertoni ni rastvori.

?

??