poremeĆaj metabolizma masti

Click here to load reader

Post on 03-Nov-2021

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint PresentationMasti u organizmu su EGZOGENOG i
ENDOGENOG porekla.
Egzogene su ESENCIJALNE masne
sintetišu se u organizmu
fosfolipida i esterifikovanog holesterola.
Fosfolipidi i holesterol imaju GRADIVNU ulogu.
Masti još omoguavaju apsorbciju i transport liposolubilnih vitamina.
Pošto su nerastvorljivi u vodi, transport lipida i liposolubilnih vitamina ostvaruje se preko LIPOPROTEINA.
Metabolizam lipoproteina
Nastaju u: crevima, jetri i transformacijom u
cirkulaciji.
holesterol)
1. HILOMIKRONI (najvei su i „najmanje
guste“)
3. SREDNJE GUSTINE (IDL)
4. NISKE GUSTINE (LDL)
najguši.
Holesterol se transportuje najveim delom sa LDL i HDL esticama
Trigliceridi se transportuju najveim delom u hilomikronima i VLDL.
APOLIPOPROTEINI
crevima a une kiseline ih oblau (emulguju)
i stvaraju micele.
proksimalnom delu tankog creva.
ESTERIFIKACIJA holesterola i masnih
kiselina i nastaju HILOMIKRONI.
HILOMIKRONI su sastavljeni najviše od triglicerida, manjim delom od holesterola i holesterol estra. To su „nascentni „ ili spolja stvoreni ili novo nastali, idu direktno u sistemsku cirkulaciju i dalje u periferna tkiva.
LPL (lipoprotein lipaza) je vezana za endotel kapilara: MASNOG, SRANOG I SKELETNOG mišia i ona hidrolizuje trigliceride.
Hidrolizovane masne kiseline preuzimaju elije mišia i dalje ih oksidišu da bi stvorili energiju za svoj rad ili ih preuzimaju ADIPOCITI koji ih reesterifikuju i uvaju kao trigliceride.Postepenom hidrolizacijom hilomikrona nastaju HILOMIKRONSKI OSTACI ili REMANANTI.
Remnanti se brzo uklanjaju iz cirkulacije kroz proces koji zahteva apo E koji je veza za receptor jetre (apo E receptori) i
U roku od 12 sati od obroka,više ih nema u krvi.
Endogeni transoport
(hepatinih) lipida
U jetri se iz holesterola i triglicerida stvaraju VLDL koji „lie“ na hilomikrone, imaju nešto više holesterola a manje triglicerida.
Isti enzim LPL, hidrolizuje VLDL, naroito u MIŠINOM I MASNOM tkivu. Od njih nastaju takoe remnanti koji se ovde zovu IDL estice. Oni sadre sline koliine holesterola i triglicerida. Uklanjaju iz cirkulacije za 2 do 6 sati.
Pomou odreenih receptora, vezuju se za jetrene elije i jetra ih uklanja u koliini od 40-60%.
Preostale IDL estice se u prisustvu drugog enzima HEPATINE LIPAZE pretvaraju u LDL.
LDL ostaju u krvi do 60 sati jer nemaju apo E.
Preostale LDL estice se uklanjaju iz
cirkulacije posredstvom SKAVENDER
MONONUKLEUSNOG FAGOCITNOG
elije mogu prepuniti holesterolom što ih
transformiše u penaste elije (FOAM
CELLS).
transport holesterola
Sve elije sa jedrom sintetišu holesterol ali samo hepatociti i enterociti mogu da ga ekskretuju iz organizma bilo u u ili u lumen creva.
Dopremanje holestrola iz perifernih elija u jetru i creva odvija se posredstvom HDL estica putem procesa koji se naziva REVERZNI TRANSPORT HOLESTEROLA.
HDL ima dvojaku ulogu:
- spreava nagomilavanje holesterola u
- Poremeaja sinteze
koncentracije holesterola i triglicerida a
zbog porasta lipoproteina
To nastaje zbog:
- poveane sinteze lipoproteina
- smanjene razgradnje lipoproteina
Ukupnog holesterola,
Tip II a HIPERHOLESTEROLEMIJA
Tip II b (45%)MEŠOVITA HIPERLIPIDEMIJA
Povišeni LDL i VLDL Ukupni Hol. i Tg.
Tip III ŠIROKA BETA (BROAD BETA)
Povišeni Hilomikroni.IDL,Ukupni Hol. i Tg.
Tip IV (ENDOGENA
normalan ukupni holesterol.
Tip V (KOMBINOVANA
lipida.
metabolizam LPL ili u sklopu neke terapije
PRIMARNE HLP
Poveanje ukupnog holesterola i LDL sa normalnim trigliceridima.
Ovde dolazi do poveanog ulaska LDL u arterijski zid i izaziva rani razvitak ateroskleroze.
Poveano odlaganje LDL u makrofage u intersticijumu dovodi do stvaranja tkivnih depoa lipida (ksantomi), u rastresitom tkivu onih kapaka (ksantelazme), u ronjai (arcus corneae).
Ksantomi
Homozigotni (1: milion osoba) - redak poremeaj, holesterol preko 13 mmol/l, razvija se pre puberteta.
Heterozigotni (1: 500 osoba) - naješi poremeaj,
Poveanje ukupnog holesterola( 7-13 mmol/L) povean LDL i normalni trigliceridi.
Posledica je nagomilavanje holesterola u ksantomima i prevremena koronarna ateroskleroza.
I/2. POLIGENSKA
HIPERHOLESTEROLEMIJA (IIa)
- Rano pojavljivanje koronarne
45% i V 5%)
1%)
II/1.Porodina (familijarna)
umereno poveanje ili normalne vrednosti
Hol ( Tip IV, 45% hlp )
2.Poveanje Tg, VLDL i Hilomikrona
( Tip V, 5% hlp ) a posebno LDL.
II/2.Deficit LPL, Tip I hlp
Zbog nedostatka LPL nakupljaju se
hilomikroni.
esto u detinjstvu
Nije ubrzana ateroskleroza.
III Hipertrigliceridemija sa
velika aterogenost!
- javlja se u kasnijoj ivotnoj dobi
- imaju porast Tg i Hol
Disbetalipoproteinemija (redak, manje od
SEKUNDARNE
HIPERLIPOPROTEINEMIJE
Povišen nivo insulina stimuliše poveanu
sintezu MK u jetri, esterifikuju se u Tg i
VLDL i ubacuje direktno u cirkulaciju.
HDL je nizak
frakcija
poveano se oslobaaju MK iz masnog tkiva i
poveava se VLDL frakcija
- Abetalipoproteinemija
- Apo A 1
vaskularizuje.
stenozu i sledstvenu ishemiju distalnog organa
2. Difuzno : smanjuje elastinost zida krvnog
suda.
krvnog suda
Naješe lokalizacije:
1. Koronarne arterije ( suenje = angina pectoris i zaepljenje = infarkt ).
2. Krvni sudovi mozga ( suenje = cerebralna ishemija i zaepljenje = modani udar ).
3. Periferni krvni sudovi ( suenje = klaudicatio intermitens i zaepljenje = gangrena.
4. Renalna arterija ( bubrena hipertenzija )
Patogeneza nastanka
Uzrok za poetak je:
Poveanom arterijskom krvnom pritisku i
Ošteenju endotela a moe i bez ošteenja ukoliko nastane oksidativna transformacija LDL frakcije i nastane oksidisani LDL ( ox- LDL ) koji zapone postupak nastanka masnih pruga.
Ueše leukocita u nastanku
masnih pruga U osnovi je prisutna zapaljenska reakcija u koju su
ukljueni limfociti i makrofagi iz cirkulišuih monocita.
1. dešava se adhezija – priljubljivanje leukocita za endotel krvnog suda.
2. Monociti prodiru u endotel i zauzimaju mesto u intimi zida krvnog suda.
3. Zarobljeni monociti sazrevaju u makrofage.
4. Makrofazi vrše endocitozu ,“pojedu”, ox-LDL
5. Nastanu PENASTE ELIJE, bogate lipidima.
Tako je završena faza nastanka masnih pruga.
Zaštitni mehanizmi
Ne napreduju sve masne pruge u aterome
Postoje zaštitni mehanizmi koji imaju ogranieni kapacitet i zavisi od koliine lipida koja se unosi u krvni sud. Ako je ona vea od uklanjanja, proces napreduje u pravcu ateroma.
Zaštitnici su:
- sami makrofagi koji napuste krvni sud odnosei lipide i
- HDL estice koje preuzimaju holesterol iz penastih elija i odnose ih u jetru gde se metabolišu i ekskretuju.
Ueše hemodinamskih faktora i
formiranje fibroznog tkiva Poveano trenje unutar lumena krvnog suda je
presudno za poetak procesa a to su rave arterija.
Sledea faza je formiranje NEKROTINE KORE bogate lipidima, jer penaste elije propadaju u intimi krvnog suda.
Makrofagi stvaraju citokine : IL-1 , TNFalfa i faktore rasta koji dovode do
Proliferacije intime sa mišinim elijama.
Unutar njih se stvara kolagen i fibrozira intimu krvnog suda i to je ATEROM.
Nastanak aterotromboze
pojave “rascepi” u endotelu.
prisutan tkivni inioca koagulacija i sistem
trombocita koji se nagomilavaju i lue
faktore rasta te nastaju MIKROTROMBI.
Vaskularizacija ateroma
za koja dodatno pogoršava situaciju jer dolaze
novi leukociti i ceo krug se zatvara.
Osim toga novoformirani mali arterijski krvni
sudovi su trošni pa pucaju i dovode do lokalnih
krvarenja.
“kruim”.
suda do odreene veliine kada,
Poinje rast ka lumenu,
koji vaskularizuje.
dolazi do stvaranja kolateralne mree koja
obezbeuje dovoljno kiseonika u mirovanju.
Ruptura plaka
- plakovi sa TANKOM fibroznom kapom i
VELIKIM lipidnim jezgrom eše ruptuiraju
- plakovi sa DEBELOM fibroznom kapom i
MALIM lipidnim jezgrom, ree ruptuiraju.
Faktori rizika ateroskleroze
1. Lipidni poremeaj
3. Diabetes Mellitus
4. Insulinska rezistencija
5. Metaboliki sindrom