poradnik projektanta-certyfikat energetyczny

Click here to load reader

Post on 16-Jul-2015

160 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ArCADia-TERMOPORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU

Certyfikat

1

1 SPIS TRECI

2

1 2

Spis treci ..................................................................................2 Poradnik krok po kroku ........................................................52.12.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

Krok 1 Obliczenia cieplne ...................................................... 6Wybr oblicze ............................................................................................6 Dane projektu ...............................................................................................7 Dane o budynku ...........................................................................................7 Obliczenia wspczynnikw U i R ...............................................................8 Strefy cieplne ...............................................................................................9

2.22.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6

krok 2 Ogrzewanie i wentylacja ............................................11Sprawno wytwarzania .............................................................................12 Sprawno regulacji ...................................................................................13 Sprawno przesyu....................................................................................14 Sprawno akumulacji ...............................................................................16 Sprawno cakowita ..................................................................................17 Roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej kocowej do napdu

urzdze pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji......................................18

2.32.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6

Krok 3 Cipa woda uytkowa ............................................... 19Roczne zapotrzebowanie ciepa uytkowego.........................................20 Sprawno wytwarzania .............................................................................23 Sprawno przesyu....................................................................................24 Sprawno akumulacji ...............................................................................27 Sprawno cakowita ..................................................................................28 Roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej kocowej do napdu

2.3.1

urzdze pomocniczych systemu przygotowania ciepej wody. ..............................29

2.42.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5

Krok 4 - Chodzenie................................................................. 31Wspczynnik efektywnoci energetycznej wytwarzania chodu ...............32 Sprawno rozdziau chodu.......................................................................33 Sprawno regulacji i wykorzystania chodu .............................................34 Sprawno akumulacji. ..............................................................................35 Sprawno cakowita ..................................................................................36

2.5

Krok 5 - Owietlenie ................................................................ 383

2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6

Czas uytkowania owietlenia. ..................................................................39 Wpyw wiata dziennego ..........................................................................40 Wpyw nieobecnoci pracownikw w miejscu pracy .................................40 Wpyw obnienia natenia owietlenia. ...................................................41 Parametry oblicze jednostkowej mocy opraw owietleniowych. .............42 Parametry do oblicze redniej waonej mocy jednostkowej i

zapotrzebowania energii. .........................................................................................44

2.62.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8

Krok 6 Dane uzupeniajce ................................................... 45Dane uzupeniajce ....................................................................................45 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi kocow. .....................46 Zdjcia/rysunek - podgld ..........................................................................46 Zakadki .....................................................................................................47 Charakterystyka techniczno-uytkowa. ......................................................47 Instalacje ....................................................................................................48 Uwagi .........................................................................................................49 Dane do budynku referencyjnego...............................................................50

2.72.7.1 2.7.2

Krok 7 Raporty ..................................................................... 54Raport uporszczony....................................................................................54 Raport RTF ................................................................................................54

4

2 PORADNIK KROK PO KROKU

5

2.1 KROK 1 OBLICZE2.1.1 Wybr oblicze

IA CIEPL E

Aby wykona wiadectwo energetyczne wg Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z listopada 2008r naley wykona obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepo budynku wg normy PN EN 13790, metod szczegow. Straty ciepa od gruntu naley liczy wg normy PN EN 12831. Nastpnie naley zaznaczy opcj certyfikat. Jeeli zostanie wybrany inny zestaw norm nie bdzie moliwe wykonanie wiadectwa energetycznego.

Rys 1.

Okno wyboru oblicze

6

2.1.2 Dane projektuW oknie Dane projektu audytor musi zdefiniowa danych adresowych itp. niezbdne w raporcie RTF do wypenienia stron tytuowych, oraz oglnych charakterystyk budynku. Konieczne jest kompletne wypenienie danych aby speni wymagania formalne stawiane przez rozporzdzenie

Rys 2.

Okno dane projektu

2.1.3 Dane o budynkuW oknie dane o budynku konieczne jest zdefiniowanie podstawowych parametrw budynku takich jak: przeznaczenie, lokalizacji, strefa klimatyczna, rok budowy, osonicie od wiatru, itp. Dane te bd potrzebne do dalszych oblicze zarwno strat w pomieszczeniach, sezonowego zapotrzebowania na ciepo jak i certyfikatu.

7

Rys 3.

Okno dane o budynku

2.1.4 Obliczenia wspczynnikw U i RW oknie definicje przegrd uytkownik musi zdefiniowa wszystkie przegrody wystpujce w ocenianym budynku i wykona obliczenia oporu Rc i wspczynnika U przegrd.

8

Rys 4.

Okno definicji przegrd

2.1.5 Strefy cieplneOkno to suy do oblicze sezonowego zapotrzebowania na ciepo budynku. Dane te potrzebne s do oblicze wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, audytu energetycznego oraz aby oszacowa roczne zuycie ciepa przez budynek

9

Rys 5.

Okno stref cieplnych

PO WYKO A IU OBLICZE CIEPL YCH UYTKOW IK ROZPOCZY A PRAC Z MODUEM CERTYFIKAT

10

2.2

KROK 2 OGRZEWA IE I WE TYLACJA

Pierwszym etapem w module Certyfikat zmierzajcym do wykonania wiadectwa charakterystyki energetycznej jest okrelenie sposobu zaopatrzenia oraz rozprowadzenia w budynku (lokalu) ciepa. Pozwoli to na okrelenie poszczeglnych sprawnoci systemu grzewczego, koniecznych do wyliczenia rocznego zapotrzebowania energii elektrycznej kocowej do napdu urzdze pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji.

Rys 6.

Okno dialogowe Ogrzewanie i wentylacja.

Okno dialogowe Ogrzewanie i wentylacja skada si z grup: Wytwarzanie, Regulacja, Przesy, Akumulacja ciepa.

11

2.2.1 Sprawno wytwarzania

Rys 7.

Okno doboru sprawnoci wytwarzania.

W grupie Wytwarzanie naley wybra za pomoc listy rozwijalnej Rodzaj paliwa oraz wybra wystpujcy w budynku Rodzaj rda ciepa. Wartoci moliwe do wyboru w listach rozwijalnych przedstawione s na podstawie rozporzdzenia. Istnieje take moliwo podania wasnych wartoci przez audytora. Na podstawie wybranych w grupie Wytwarzanie, informacji z list rozwijalnych w grupie Sprawno wytwarzania zostanie dobrana sprawno wytwarzania. Doboru mona dokona rwnie za pomoc przycisku Tablica, po naciniciu ktrego otworzy si odpowiednia tabela z Rozporzdzenia.

12

Audytor ma take moliwo podania wasnej wartoci. W przypadku gdy rozporzdzenie przewiduje zakres sprawnoci audytor za pomoc suwaka bdzie mia moliwo wybrania wartoci sprawnoci.

2.2.2 Sprawno regulacji

Rys 8.

Okno doboru sprawnoci regulacji.

W grupie Regulacja naley wybra za pomoc listy rozwijalnej Rodzaj instalacji. Wartoci moliwe do wyboru w listach rozwijalnych przedstawione s na podstawie rozporzdzenia. Istnieje take moliwo podania wasnych wartoci przez audytora. Na podstawie wybranych w grupie Przesy, informacji z list rozwijalnych w grupie Sprawno regulacji zostanie dobrana sprawno regulacji. Doboru mona dokona rwnie za pomoc przycisku Tablica, po naciniciu ktrego otworzy si odpowiednia tabela z Rozporzdzenia.

13

Audytor ma take moliwo podania wasnej wartoci. W przypadku gdy rozporzdzenie przewiduje zakres sprawnoci audytor za pomoc suwaka bdzie mia moliwo wybrania wartoci sprawnoci.

2.2.3 Sprawno przesyu

Rys 9.

Okno doboru sprawnoci wykorzystania.

W grupie Przesy naley wybra za pomoc listy rozwijalnej Rodzaj instalacji ogrzewczej. Wartoci moliwe do wyboru w listach rozwijalnych przedstawione s na podstawie rozporzdzenia. Na podstawie wybranych w grupie wytwarzanie, informacji z list rozwijalnych w grupie Sprawno przesyu zostanie dobrana sprawno przesyu. Doboru mona dokona rwnie za pomoc przycisku Tablica, po naciniciu ktrego otworzy si odpowiednia tabela z Rozporzdzenia.

14

Audytor ma moliwo podania wasnej wartoci bd wyl