popularna kultura in globalna slovenska ... popularna kultura in globalna slovenska skupnost na...

Download POPULARNA KULTURA IN GLOBALNA SLOVENSKA ... Popularna kultura in globalna slovenska skupnost na spletu

If you can't read please download the document

Post on 24-Jan-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

  AHAC MEDEN

  POPULARNA KULTURA IN GLOBALNA SLOVENSKA SKUPNOST NA SPLETU

  Diplomsko delo

  Ljubljana, 2007

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

  AHAC MEDEN

  Mentorica: doc. dr. Tanja Oblak

  POPULARNA KULTURA IN GLOBALNA SLOVENSKA SKUPNOST NA SPLETU

  Diplomsko delo

  Ljubljana, 2007

 • Ob tej priliki bi se rad zahvalil Jožetu za idejo, Nedi za napotke in Alji za potrpežljivost,

  ter Leni in Ignacu za podporo.

  Nalogo posvečam mladim Slovencem po svetu.

 • Popularna kultura in globalna slovenska skupnost na spletu - Povzetek

  Po osamosvojitvi Slovenije je bilo veliko govora o t. i. »skupnem slovenskem kulturnem

  prostoru«, interpretacije tega pojma pa so se razlikovale od tistih, ki so ga dojemali ožje kot

  Slovenijo in zamejske skupnosti, do tistih, ki so v njega vključevale Slovence po celem svetu. Za

  boljše razumevanje omenjene problematike se pričujoče delo posveča predstavitvi položaja

  slovenskih skupnosti v svetu in članov teh skupnosti. Poseben poudarek je namenjen mladim

  potomcem slovenskih izseljencev in njihovi umeščenosti v sodobno globalno družbo, ki jo

  prepredajo popularna kultura, množični mediji in tehnologija. Avtor se pri tem poslužuje

  različnih teoretskih orodij, s katerimi si prizadeva osvetliti področja nastanka skupnosti,

  ustvarjanja in razvoja identitete, družbenega in tehnološkega razvoja, popularne kulture in

  množičnih medijev ter pojava interneta in svetovnega spleta. Na slednjega se navezuje empirični

  del, zasnovan kot pregled spletne produkcije Slovencev po svetu, ki v kombinacij s teoretskimi

  nastavki ponudi bolj celovit vpogled v omenjeno problematiko, v sklepu pa poda nekaj smernic

  za njeno reševanje.

  Ključne besede: slovenske skupnosti, popularna kultura, slovenska identiteta, svetovni splet

  Popular Culture and Global Slovenian Community on the Web - Abstract

  After the independence of Slovenia there was a lot of talk about the so-called “common

  Slovenian cultural space”, and the interpretations about its meaning differed from those who

  thought of it as of Slovenia and Slovenian communities in border countries, to those who percept

  it in a wider term by including all Slovenians around the world. For a better understanding of

  such problems this work tries to present Slovenian communities and their members, thereby

  giving special emphasis to young descendents of Slovenian emigrants and their position in the

  contemporary society, which is defined by popular culture, mass media and technology. The

  author incorporates various theoretical tools to enlighten the fields of community beginnings, the

  creation and development of identities, social and technological progress, popular culture and

  mass media, and the phenomena of the internet and World Wide Web. The latter made it possible

  to carry out the empirical part, conceived as an overview of Slovenian Web production around

  the world, which, by combining with the theoretical contributions, provides a more wholesome

  insight into these problems and at the same time gives some guidelines for their solution.

  Keywords: Slovenian communities, Slovenian identity, popular culture, World Wide Web

 • 5

  Kazalo 1. Uvod........................................................................................................................................................................... 7

  1.1 Teze in izhodišča naloge ...................................................................................................................................... 9 1.2 Teoretski okvir naloge........................................................................................................................................ 13

  2. Poskus rabe teorije inštitucij .................................................................................................................................... 16 2. 1 Dejavniki oblikovanja medosebnih odnosov .................................................................................................... 16 2. 2 Vedenje posameznikov v institucionalnem okviru............................................................................................ 19 2. 3 Prestrukturiranje institucij ................................................................................................................................. 22 2. 4 Učinkovitost institucij ....................................................................................................................................... 23

  3. Posameznik in »identitete« ...................................................................................................................................... 26 3. 1 Identitetni statusi v adolescenci......................................................................................................................... 28 3. 2 Izobraževalni moratorij ..................................................................................................................................... 29 3. 3 Postadolescentski status .................................................................................................................................... 30 3. 4 Interakcionistična razlaga identitete.................................................................................................................. 32

  3.4.1 George Herbert Mead in Lev Vigotski........................................................................................................ 33 3.4.2 Socialni konstruktivizem............................................................................................................................. 34 3.4.3 Stigmatizirana identiteta.............................................................................................................................. 35

  4. Družbeni razvoj in popularna kultura....................................................................................................................... 37 4.1 Teorija množične kulture ................................................................................................................................... 38 4.2 Frankfurtska šola................................................................................................................................................ 41 4.3 Strukturalizem in semiologija ............................................................................................................................ 43 4.4 Postmodernizem................................................................................................................................................. 46 4.4.1 Postmodernizem in identitete .......................................................................................................................... 48

  5. Tehnološki razvoj, inovacije in novi mediji ............................................................................................................. 51 5.1 Svetovni splet in internet.................................................................................................................................... 53 5.2 Mediji in etnične skupnosti ................................................................................................................................ 56

  6. Spletne strani Slovencev po svetu............................................................................................................................ 58 6.1 Metodološko pojasnilo ....................................................................................................................................... 58 6.2 Opredelitev pojmov............................................................................................................................................ 60 6.3 Pregled spletnih strani Slovencev po svetu ........................................................................................................ 61

  6.3.1 Institucije pristojne za Slovence po svetu ................................................................................................... 61 6.3.2 Slovenske skupnosti v obmejnih državah.................................................................................................... 63

  6.3.2.1 Avstrija................................................................................................................................................. 63 6.3.2.2 Italija .................................................................................................................................................... 64 6.3.2.3 Madžarska ............................................................................................................................................ 66

  6.3.3 Slovenske skupnosti v bivših jugoslovanskih deželah ................................................................................ 66 6.3.3.1 Bosna in Hercegovina .......................................................................................................................... 66 6.3.3.2 Hrvaška ................................................................................................................................................ 67 6.3.3.3 Srbija in Črna Gora .............................................