pomocnik u preradi drveta - cso.edu.me csoa/programi obrazovanja odraslih/nivo... · znanja...

23
1 CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE PROGRAM OBRAZOVANJA ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA ZANIMANJE POMOĆNIKA/CA U PRERADI DRVETA

Upload: phamkhanh

Post on 25-Apr-2018

219 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

1

CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

PROGRAM OBRAZOVANJA ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA ZANIMANJE

POMOĆNIKA/CA U PRERADI DRVETA

2

1. Naziv programa obrazovanja: Program obrazovanja za osposobljavanje za

zanimanje Pomoćnik/ca u preradi drveta

2. Utemeljenost programa:

Program obrazovanja se bazira na standardu zanimanja za Pomoćnika/ca u preradi drveta, koji je usvojen na 31. sjednici Savjeta za stručno obrazovanje 28.06.2005. godine.

Program obrazovanja za Pomoćnika/cu u preradi drveta se radi na zahtjev Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, obuku i doobuku nezaposlenih lica.

3. Ciljevi programa obrazovanja:

3.1. Opšti cilj

Osposobiti polaznika da obavlja poslove i zadatke Pomoćnika u preradi drveta.

3.2. Posebni zadaci:

- razvijanje radnih navika i radne discipline; - osposobljavanje za samostalan rad; - osposobljavanje za rad u grupi; - razvijanje preciznosti; - razvijanje kreativnosti; - poštovanje ugovorenih rokova; - razvijanje odgovornosti u obavljanju poslova; - razvijanje kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu; - razvijanje pravilnog odnosa prema mašinama, alatima i opremi; - razvijanje svijesti o značaju čuvanja i zaštite životne sredine. 4. Trajanje programa obrazovanja: 3 mjeseca

5. Lični profil polaznika

( Uslovi za uključenje u program obrazovanja) Osnovni obrazovni zahtjev : - završena osnovna škola Poželjni obrazovni zahtjevi: III stepen stručne spreme - smjer drvoprerada. Osnovne osobine koje polaznik treba da posjeduje: - zdravstvena sposobnost ; - spremnost za rad u smjenama.

3

Poželjne osobine koje polaznik treba da posjeduje: - preciznost; - istrajnost;

- odgovornost.

6. Identifikacija prioritetnih oblasti programa obrazovanja:

Polaznik mora da zna: - uputstva za rad; - izbor odgovarajućih materijala i alata; - osnovne tehnike mjerenja i rad sa mjernim instrumentima ; - mjere za siguran rad; - rukovanje jednostavnijim mašinama i uređajima za preradu drveta; - pomoćne poslove na zahtjevnijim mašinama; - standarde kvaliteta; - zaštitu radne i životne sredine. Polaznik treba da zna: - značaj drvoprerade kao grane privrede; - osnove tehnologije drveta; - vrste i karakteristike materijala u drvopreradi; - svojstva drveta, upotrebnu vrijednost i namjenu; - poslove pri uskladištenju sirovina, materijala i gotovih proizvoda; - poslove na pripremi oblovine za preradu; - poslove manipulacije drveta pri preradi drveta; - pomoćne poslove na mašinama za primarnu i sekundarnu preradu drveta; - pomoćne poslove u proizvodnji furnira; - pomoćne poslove u proizvodnji drvnih ploča;

Poželjno je da polaznik zna: - organizaciju rada preduzeća; - tehničku i tehnološku dokumentaciju; - propise iz zaštite čovjekove okoline. 7. Predmetne oblasti programa obrazovanja:

1. Osnovi materijala; 2. Prerada drveta; 3. Praktična nastava.

8. Broj časova za realizaciju predmetne oblasti programa obrazovanja: Naziv predmetne oblasti Ukupno Teorija Praksa 1. Osnovi materijala 10 10 - 2. Prerada drveta 30 30 - 3. Praktična nastava sa tehnologijom

zanimanja 320 - 320

U k u p n o: 360 40 320

4

9. Sadržaji predmetnih oblasti 9.1. Predmetna oblast: Osnovi materijala

OSNOVI MATERIJALA

Redni broj Djelovi predmetne oblasti Teorija

Teorija i demonstracija

Teorijski dio

1 Drvo kao sirovina - stablo, djelovi, dimenzije; - osobine i karakteristike djelova stabla.

Teorija i demonstracija

2

Unutrašnja građa drveta - makroskopska građa drveta; - mikroskopska građa drveta.

Teorija i demonstracija

3

Tehnička svojstva drveta - estetska svojstva drveta; - fizička svojstva drveta; - fizičko-hemijska svojstva drveta; - mehanička svojstva drveta.

Teorija i demonstracija

4 Greške drveta - pojam i vrste grešaka. Teorija i

demonstracija

5

Karakteristike i upotreba najvažnijih domaćih vrsta drveta - četinarske vrste; - lišćarske vrste.

Teorija i demonstracija

6. Pomoćni materijali u drvnoj industriji - ljepila za drvo; - sredstva za brušenje.

Teorija i demonstracija

Ukupno: 10

9.2. Predmetna oblast: Prerada drveta

PRERADA DRVETA

Redni broj Djelovi predmetne oblasti Teorija

Teorija i demonstracija

Teorijski dio

1

Proizvodnja rezane građe: - stovarište trupaca; - pilanska hala; - stovarište rezane građe.

Teorija i demonstracija

2

sušenje drveta; parenje drveta; Impregnacija drveta.

Teorija i demonstracija

3 Proizvodnja lamperije, brodskog poda i parketa. Teorija i

demonstracija

4 Proizvodnja furnira. (sječeni i ljušteni furnir) Teorija i

demonstracija

5 Proizvodnja furnirskih ploča - šper ploče;

Teorija i demonstracija

5

- panel ploče.

6. Proizvodnja drvno-vlaknastih ploča - ploče iverice; - ploče vlaknatice.

Teorija i demonstracija

Ukupno 30 Predmetna oblast: Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja

PRAKTIČNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA Redni broj

Djelovi predmetne oblasti Teorija Teorija i demonstracija

Teorijski dio

1

Uvod - značaj drvne industrije; - podjela drvne industrije i zanimanja; - zanimanje Pomoćnik u preradi drveta.

Teorija i demonstracija

2

Osnovi tehnologije primarne prerade drveta - osnovi pilanske prerade, proizvodnje furnira, furnirskih i drvno-vlaknastih ploča.

Teorija i demonstracija

3

Osnovi pilanske prerade drveta - stovarište trupaca; - pilanska hala; - stovarište rezane građe.

Teorija i demonstracija

4

Sušenje i parenje drveta - priprema građe za sušenje i parenje; - parametri sušenja i parenja; - postupci sušenja i parenja.

Teorija i demonstracija

5 Impregnacija drveta - pojam i značaj impregnacije; - metode impregnacije.

Teorija i demonstracija

6 Proizvodnja brodskog poda, lamperije i parketa. Teorija i

demonstracija

7 Proizvodnja ambalaže. Teorija i demonstracija

8 Osnovi proizvodnje furnira. Teorija i demonstracija

9. Osnovi proizvodnje šper ploča. Teorija i demonstracija

10. Osnovi proizvodnje panel ploča. Teorija i demonstracija

11. Osnovi proizvodnje iverica. Teorija i demonstracija

12. Osnovi proizvodnje vlaknatica. Teorija i demonstracija

U k u p n o : 30

6

TEHNOLOGIJA RADA SA PRAKSOM Redni broj Djelovi predmetne oblasti Demonstracija

i ponavljanje Praktičan

rad P R A K S A

1.

Uvod - upoznavanje sa programom praktične obuke; - upoznavanje sa organizacijom rada praktične

nastave; - upoznavanje sa sredstvima lične zaštite i

značajem zaštite na radu; - upoznavanje sa izvorima opasnosti i postupkom

pružanja prve pomoći.

Ponavljanje demonstracija

Metod praktičnog rada (demonstracija)

Napomena: Polaznici

uvježbavaju rad na poslovima

primarne prerade drveta

2.

Proizvodnja rezane građe - rad na stovarištu trupaca; - rad u pilasnkoj hali; - rad na stovarištu rezane građe - zaštita na radu.

Ponavljanje demonstracija

3.

Parenje drveta - priprema građe za parenje i sprovođenje postupka parenja; - zaštita na radu.

Ponavljanje demonstracija

4.

Sušenje drveta - priprema građe za sušenje; - sprovođenje postupka sušenja; - zaštita na radu.

Ponavljanje demonstracija

5.

Impregnacija drveta - priprema građe za impregnaciju; - sprovodjenje postupka impregnacije; - zaštita na radu.

Ponavljanje demonstracija

6.

Proizvodnja lamperije, brodskog poda i parketa - priprema i sortira sirovinu i izvodi pomoćne poslove na mašinama ; - zaštita na radu.

Ponavljanje demonstracija

7. Proizvodnja ambalaže - priprema i sortira sirovinu.

Ponavljanje demonstracija

8.

Proizvodnja furnira (sječeni i ljušteni) - rad na stovarištu trupaca; - rad na izradi furnira; - rad na završnoj obradi, sortiranju i skladištenju; - zaštita na radu.

Ponavljanje demonstracija

Metod praktičnog rada (demonstracija)

Napomena: Polaznici

uvježbavaju rad na poslovima proizvodnje

furnira

9.

Proizvodnja šper ploča - rad na stovarištu trupaca; - rad na izradi šper ploča; - rad na završnoj obradi, sortiranju i uskladištenju; - zaštita na radu.

Ponavljanje demonstracija

Metod praktičnog rada (demonstracija)

Napomena: Polaznici

uvježbavaju rad na poslovima proizvodnje

7

10.

Proizvodnja panel ploča - rad na stovarištu sirovina; - rad na izradi panel ploča ; - rad na završnoj obradi, sortiranju i uskladištenju; - zaštita na radu.

Ponavljanje demonstracija

furnirskih ploča

11.

Proizvodnja ploča iverica - rad na stovarištu sirovina; - rad na izradi ploča iverica; - rad na završnoj obradi, sortiranju i uskladištenju; - zaštita na radu.

Ponavljanje demonstracija

Metod praktičnog rada (demonstracija)

Napomena: Polaznici

uvježbavaju rad na poslovima

drvno-vlaknastih ploča 12.

Proizvodnja ploča vlaknatica - rad na stovarištu sirovina; - rad na izradi ploča vlaknatica; - rad na završnoj obradi, sortiranju i uskladištenju; - zaštita na radu.

Ponavljanje demonstracija

U k u p n o : 320

10. Znanja i vještine koja se očekuju od polaznika na kraju programa obrazovanja: - osposobljenost polaznika da izvodi pomoćne poslove manipulacije drvetom; - osposobiti polaznike da izvodi pomoćne poslove na mašinama za primarnu preradu

drveta; - osposobiti polaznike da izvodi pomoćne poslove na mašinama za sekundarnu preradu

drveta; - osposobiti polaznika da izvodi pomoćne poslove u proizvodnji furnira; - osposobiti polaznika da izvodi pomoćne poslove u proizvodnji drvnih ploča; - osposobiti polaznika da izvodi pomoćne poslove pri uskladištenju sirovine, materijala i

gotovih proizvoda; - osposobiti polaznika da komunicira sa saradnicima ; - osposobiti polaznika da se pridržava odredbi i načela standarda kvaliteta; - osposobiti polaznika da vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu sa

higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite. 11. Audio i vizuelna sredstva i oprema:

Po mogućnosti koristiti audio i vizuelna sredstva i opremu (računar, dijaprojektor, grafoskop, epidijaskop, zbirke, crteže, slike, kataloge i dr.). Ovaj program obuke treba da prati »Praktikum« za teorijska znanja koja se tokom obuke prezentiraju. (skripta - tekst i slike)

12.Katalog znanja za predmetne oblasti: 12.1. Osnovi materijala

Polaznik :

8

Znanja Vještine Drvo kao sirovina

- pojam stabla, djelove i dimenzije; - spoljašnje osobine debla i njihov značaj za

tehničku upotrebljivost drveta.

- upotrebnu vrijednost djelova stabla.

Unutrašnja građa drveta - elemente makroskopske građe drveta (kora,

kambijum, bjeljika, srčika, godovi, sržni zraci, pore..);

- elemente mikroskopske građe drveta. (vlaknastu i poroznu strukturu)

- raspoznavanje elemenata građe drveta

lišćara i četinara i uticaj na tehnologiju.

Tehnička svojstva drveta

- pojam i vrste tehničkih svojstava drveta; - pojam i vrste estetskih svojstava drveta (boja,

tekstura, finoća … ); - pojam i vrste fizičkih svojstava drveta (masa,

poroznost, vlažnost, higropskopnost …); - pojam i vrste mehaničkih svojstava drveta

(tvrdoća, čvrstoća, elastičnost, žilavost … ); - pojam i vrste fizičko-hemijskih svojstava

drveta (trajnost i snaga ogrijevanja).

- uticaj tehničkih svojstava drveta na njegovu upotrebnu vrijednost .

Greške drveta - pojam i vrste grešaka drveta; - pojam i vrste grešaka građe drveta; - pojam i vrste greške fizičke prirode; - pojam i vrste grešaka boje; - pojam i vrste grešaka od insekata.

- uticaj grešaka drveta na njegovu upotrebnu vrijednost.

Karakteristike i upotreba najvažnijih domaćih vrsta - karakteristike i upotrebu najvažnijih; - četinarski vrsta (smrča, jela, crni bor, bijeli

bor... ); - karakteristike i upotrebu najvažnijih lišćarskih

vrsta (hrast, bukva, jasen, brijest, javor … ).

- raspoznavanje najvažnijih četinarskih i lišćarsdkih vrsta (uzorci).

Pomoćni materijali u drvnoj industiji - pojam, vrste i upotrebu pomoćnih materijala

(ljepila, sredstva za brušenje …). - raspoznavanje i izbor pomoćnih

materijala za određenu namjenu.

12.2. Prerada drveta

Polaznik : Znanja Vještine

9

Proizvodnja rezane građe - osnovne sortimente iskorišćavanja šuma; - pojam pilane i podjelu pilanskog prostora.

- sirovine u tehnologiji proizvodnje rezane građe

- osnovne karakteristike i namjenu stovarišta

trupaca; - radove na stovarištu trupaca; - opasnosti i mjere zaštite na radu.

Stovarište trupaca - osnove tehnologije rada na stovarištu

trupaca; - postupke premjeravanja trupaca i

preuzimanja po količini i kvalitetu; - postupke pripreme trupaca za rezanje.

- osnovne načine rezanja trupaca (rezanje

skroz, prizmiranje, individualno rezanje, specijalno rezanje…);

- uređaje za transport u pilasnkoj hali; - opasnosti i mjere zaštite na radu.

Pilanska hala - karakterisitke osnovnih načina rezanja i

uočava prednosti i nedostatke; - tehnike prerade trupaca na gaterima i

tračnim testerama (pilama); - tehnike prerade na sekundarnim

mašinama; - uočavanje i razumijevanje razlike u

postupku rezanja četinara i lišćara. - osnovne karakteristike i namjenu stovarišta

rezane građe; - radove na stovarištu rezane građe; - osnove Standarda za rezanu građu; - opasnosti i mjere zaštite na radu na

stovarištu rezane građe.

Stovarište rezane građe - osnove tehnologije rada na stovarištu

rezane građe; - postupke premjeravanja rezane građe,

načine slaganja, sortiranja, zaštite i otpreme.

Sušenje, parenje i impregacija drveta

- osnovne načine sušenja drveta i faktore koji

utiču na sušenje drveta; - tipove sušara za drvo ; - tehniku sušenja i rada sušare ; - osnovne greške sušenja i način njihovog

otklanjanja .

Sušenje drveta - parametre sušenja drveta ; - značaj TZV i uticaj pri sušenju drveta ; - namjenu i značaj glavne i pomoćne

opreme.

- osnovne načine parenja drveta i faktore koji utiču na parenje drveta;

- tehniku parenja i rada parionice ; - osnovne greške koje nastaju pri parenju

drveta i način otklanjanja.

Parenje drveta - parametre parenja drveta ; - namjenu i značaj opreme za parenje.

- faktore koji uslovljavaju propadanje drveta ;

- osnovna sredstva za impregnaciju drveta ; - mjere zaštite na radu sa hemijskim

sredstvima.

Impregnacija drveta - postupke pripreme drveta i tehnike

impregnacije drveta .

Proizvodnja lamperije, brodskog poda i parketa

10- osnovne karakteristike lamperije, brodskog

poda i parketa; - postupak pripreme materijala za izradu

lamperije, brodskog poda i parketa; - osnove Standarda za lamperiju, brodski pod

i parket; - opasnosti i mjere zaštite na radu.

- osnove tehnologije proizvodnje lamperije, brodskog poda i parketa;

Proizvodnja furnira

- pojam, vrste i tehniku izrade furnira; - postupak čuvanja i zaštite sirovine; - osnove Standarda za trupce za izradu

furnira; - radove na pripremi trupaca za izradu

furnira; - opasnosti i mjere zaštite na radu.

- osnove tehnologije proizvodnje raznih vrsta furnira;

- upoređuje i uočava osnovne karakteristike sirovine za izradu furnira;

- rad na stovarištu oblovine (čuvanje, zaštita…).

- postupak izrade sječenog furnira; - postupak sušenja furnira; - tehniku rada na furnirskim makazama; - postupak završne obrade furnira; - opasnosti i mjere zaštite na radu.

Sječeni furnir - tehnološke osnove izrade sječenog

furnira; - osnovne greške pri izradi sječenog

furnira.

- postupak izrade ljuštenog furnira; - tehniku obrade furnira na mokrim

makazama; - postupak sušenja furnira; - tehniku rada na suvim makazama; - postupak završne obrade furnira; - opasnosti i mjere zaštite na radu.

Ljušteni furnir - tehnološke osnove izrade ljuštenog

furnira; - osnovne greške pri izradi ljuštenog

furnira.

Proizvodnja furnirskih ploča

- osnove tehnološkog procesa proizvodnje šper ploča;

- osnovne principe konstrukcije šper ploča ; - opasnosti i mjere zaštite na radu.

Šper ploče - uočava osnovne elemente tehnološkog

procesa proizvodnje šper ploča; - osnovne greške pri izradi šper ploča; - značaj završne obrade šper ploča.

- osnove tehnološkog procesa proizvodnje

panel ploča; - principe konstrukcije panel ploča; - opasnosti i mjere zaštite na radu.

Panel ploče - uočava osnovne elemente tehnološkog

procesa proizvodnje panel ploča; - osnovne greške pri izradi panel ploča; - značaj završne obrade panel ploča.

Proizvodnja drvno-vlaknastih ploča

- osnove tehnološkog procesa proizvodnje ploča iverica;

- principe konstrukcije ploča iverica; - opasnosti i mjere zaštite na radu.

Ploče iverice - osnove tehnološkog procesa proizvodnje

ploča iverica; - osnovne principe konstrukcije ploča

iverica ; - opasnosti i mjere zaštite na radu.

11

- osnove tehnološkog procesa proizvodnje ploča vlaknatica;

- principe konstrukcije ploča vlaknatica; - opasnosti i mjere zaštite na radu.

Ploče vlaknatice - osnove tehnološkog procesa proizvodnje

oploča vlaknatica; - osnovne principe konstrukcije ploča

vlaknatica; - opasnosti i mjere zaštite na radu.

12.3.Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja Polaznik :

Znanja Vještine - značaj drvne industrije; - značaj zaštite na radu; - izvore opasnosti na radu i pružanje prve pomoći;

- primjenu mjera zaštite na radu; - pružanje prve pomoći;

- Materijale u struci – osnovne karakteristike: - osnovni (trupci, prostorno drvo, sortimenti rezane građe); - pomoćni; - potrošni;

- raspoznavanje i odabiranje materijala;

- osnovnu tehničko-tehnološku dokumentaciju, svrhu, namjenu i značaj.

- proučavanje osnovne tehničko-tehnolo- ške dokumentacije.

Tehnologija primarne prerade drveta

Pilanska prerada drveta - vrste i princip rada uređaja za transport; - vrste i namjenu ručnog alata u primarnoj

preradi drveta, pripremu za rad i način rada (sjekira, testera, čekić, prečnica, metar, capin, obrtač . . . );

- izvore opasnosti pri radu na stovarištu trupaca, mjere zaštite na radu .

Stovarište trupaca - pomoćne poslove pri istovaru i razvozu

trupaca; - pomoćne poslove pri rukovanju

uređajima za transport ; - tehniku mjerenja dužine i prečnika

trupaca; - izračunavanje zapremine trupaca i oble

građe pomoću tablica; - poslove pripreme oblovine za preradu

(guljenje kore, prerezivanje, pranje, čišćenje . . .);

- poslove zaštite trupaca i oble građe do momenta prerade (premazivanje čela trupaca, prskanje vodom i antiseptičkim sredstvima i d r.);

- ostale pomoćne poslove na stovarištu trupaca;

- sprovođenje mjera zaštite na radu.

12 - vrste, djelove, princip rada mašina za

pilansku preradu drveta (gateri, tračne testere, kratilice, paralice. . .) ;

- osnove pripreme alata mašina za pilansku preradu drveta;

- osnove tehnike rada na mašinama za primarnu preradu drveta ;

- osnove tehnike rada na mašinama za sekundarnu preradu drveta;

- izvore opasnosti, mjere zaštite na radu.

Pilanska hala - pomoćne poslove pri rezanju trupaca na

gateru; - pomoćne poslove pri rezanju trupaca na

tračnoj testeri; - pravilnu upotrebu i rad na kružnim

testerama za poprečno rezanje u sekundarnoj preradi drveta;

- pravilnu upotrebu i rad na kružnim testerama za podužno rezanje rezanje u sekundarnoj preradi drveta;

- pravilnu upotrebu i rad na stolarskim tračnim testerama u sekundarnoj preradi drveta;

- pravilnu upotrebu i rad na sjekačicama; - održavanje čistoće, odstranjivanje

otpadaka iz pilanske hale; - ostale pomoćne poslove u pilanskoj hali; - sprovođenje mjera zaštite na radu.

- tehniku slaganja sortimenata rezane građe; - tehniku mjerenja i objelježavanja sortimenata rezane građe; - izvore opasnosti pri radu na stovarištu rezane građe, mjere zaštite na radu.

Stovarište rezane građe - pomoćne poslove pri sortiranju i slaganju

rezane građe ; - poslove međuoperacijskog transporta ; - slaganje rezane građe i elemente za

prirodno sušenje (priprema i polaganje letvica, zaštita čela, pokriva složaj . . .) ;

- obiljelježavanje rezane građe prije otpreme ;

- vezivanje i pakovanje rezane građe ; - mjerenje dimenzije sortimenata rezane

građe ; - utovar rezane građe za transport ; - ostale pomoćne poslove na stovarištu

rezane građe; - sprovođenje mjera zaštite na radu.

- postupak pripreme građe za sušenje ; - osnovne parametre sušenja drveta ; - osnove tehnike vođenja sušenja i

parenja; - osnovne greške pri sušenju i parenju

drveta, uzroke nastajanja; - izvore opasnosti, mjere zaštite na

radu.

Sušenje i parenje drveta - slaganje građe i elemente za

vještačko sušenje; - pripremanje palete za slaganje i

letvice za ulaganje; - otpremanje građe i elemenata do

sušare; - punjenje i pražnjenje sušare; - slaganje građe i elemenata za

parenje; - punjenje i pražnjenje parionice; - skladištenje parene građe; - ostale pomoćne poslove pri sušenju i

parenju drveta; - sprovođenje mjera zaštite na radu.

13

- značaj, metode i sredstva za

impregnaciju drveta; - vrste, djelove, princip rada uređaja za

impregnaciju; - izvore opasnosti, mjere zaštite na radu;

Impregnacija drveta - pripremanje drveta za impregnaciju;

(ručno i mehanizovano) - pripremanje i skladištenje sredstava

za impregnaciju; - punjenje i pražnjenje uređaja za

impregnaciju; - skladištenje i zaštita impregnisanih

proizvoda ; - ostale pomoćne poslove pri

impregnaciji drveta; - sprovođenje mjera zaštite na radu;

- osnovne karakteristike, djelove, princip rada mašina za izradu brodskog poda, lamperije i parketa; - osnove pripreme alata mašina za za

izradu brodskog poda, lamperije i parketa;

- osnove tehnike rada na mašinama ; - izvore opasnosti, mjere zaštite na radu.

Proizvodnja brodskog poda, lamperije i parketa - pripremu i sortiranje materijala za

izradu lamperije i brodskog poda - pomoćne poslove na mašinama za

izradu brodskog poda i lamperije - pripremu i sortiranje materijala za

izradu parketa - pomoćne poslove na mašinama za

izradu parketa - sortiranje, označavanje i povezivanje

brodskog poda, lamperije i parketa - ostale pomoćne poslove pri izradi

brodskog poda, lamperije i parketa - sprovođenje mjera zaštite na radu

Proizvodnja furnira - radove na prijemu i zaštiti trupaca - radove na pripremi trupaca za izradu

furnira (mehanička i hodrotermička) - Izvore opasnosti, mjere zaštite na radu

Stovarište sirovina - poslove pripreme oblovine za preradu

(guljenje kore, prerezivanje, pranje, čišćenje . . .) ;

- poslove zaštite trupaca do momenta prerade (potapanje u vodi, prskanje .. . );

- poslove mehaničke pripreme sirovine (prerezivanje trupaca, guljenje kore…);

- poslove hidrotermičke pripreme (slaganje trupaca u jame,osnovna kontrola parenja, čišćenje);

- održavanje čistoće jama za parenje i čitavog stovarišta (odstranjuje otpadak i d r.);

- ostale pomoćne poslove na stovarištu trupaca;

- sprovođenje mjera zaštite na radu.

14- osnovne karakteristike, djelove, princip rada ljuštilice, makaza i sušare; - izvore opasnosti, mjere zaštite na mašinama i uređajima za izradu ljuštenog furnira.

Ljušteni furnir - pomoćne poslove pri ljuštenju furnira (prerezivanje, premjeravanje, centriranje, rukovanje transportom za dovoz trupaca do ljuštilice, ulaganje furnira u uređaj za namotavanje, skidanje rolne namotanog furnira, posluživanje transportera za odvoz otpada ...); - pomoćne poslove pri obradi sirovog

furnira (odvajanje furnira poslije obrade na mokrim makazama, čišćenje radnog mjesta);

- pomoćne poslove pri sušenju furnira (ulaganje furnira u sušaru,slaganje furnira…);

- pomoćne poslove pri obradi furnira na suvim makazama (sortiranje, slaganje ...);

- mjerenje i sortiranje furnira; - objelježavanje i uskladištenje

furnira; - ostale pomoćne poslove pri izradi

ljuštenog furnira ; - sprovođenje mjera zaštite na radu.

- osnovne karakteristike, djelove, princip rada furnirskog noža ; - izvore opasnosti, mjere zaštite na mašinama i uređajima za izradu sječenog furnira ;

Sječeni furnir - pomoćne poslove pri sječenju furnira (postavljanje fliča, rukovanje transportom za dovoz fliča, prihvatanje i odlaganje sječenog furnira, posluživanje transportera za odvoz otpada . . .); - pomoćne poslove pri sušenju furnira

(ulaganje furnira u sušaru,slaganje furnira…) ;

- pomoćne poslove pri obradi furnira na suvim makazama (sortiranje, slaganje ...);

- mjerenje i sortiranje furnira; - obilježavanje i uskladištenje furnira; - ostale pomoćne poslove pri izradi

sječenog furnira ; - sprovođenje mjera zaštite na radu.

15

PROIZVODNJA FURNIRSKIH PLOČA - osnovne tehnologije proizvodnje šper ploča; - izvore opasnosti, mjere zaštite na radu pri proizvodnji furnirskih ploča

Proizvodnja šper ploča - pomoćne poslove na stovarištu

trupaca; - pomoćne poslove na izradi ljuštenog

furnira; - pomoćne poslove na obradi sirovog

furnira; - pomoćne poslove pri sušenju furnira ; - pomoćne poslove pri krojenju i

spajanju furnira ; - pomoćne poslove pri pripremi i

nanošenju ljepila na furnir; - pomoćne poslove pri konstrukciji i

presovanju ploča; - pomoćne poslove pri završnoj obradi

ploča; - ostale pomoćne poslove pri

proizvodni šper ploča; - sprovođenje mjera zaštite na radu.

- osnovne tehnologije proizvodnje panel ploča; - izvore opasnosti, mjere zaštite na radu pri proizvodnji panel ploča.

Proizvodnja panel ploča - pomoćne poslove na stovarištu

trupaca; - pomoćne poslove na izradi ljuštenog

firnira; - pomoćne poslove na pripremi

furnira ; - pomoćne poslove pri pripremi

srednjice ; - pomoćne poslove pri pripremi i

nanošenju ljepila na srednjicu; - pomoćne poslove pri konstrukciji i

presovanju ploča; - pomoćne poslove pri završnoj obradi ploča; - ostale pomoćne poslove pri

proizvodnji panel ploča ; - sprovođenje mjera zaštite na radu.

- osnovne tehnologije proizvodnje panel ploča; - izvore opasnosti, mjere zaštite na radu pri proizvodnji panel ploča.

Proizvodnja ploča iverica - pomoćne poslove na stovarištu drvne

sirovine; - poslove na izradi sječke, iverja,

sortiranja i uskladištenja - pomoćne poslove kod sušenja i

sortiranja iverja; - pomoćne poslove pri pripremi ljepila

i oblepljivanju iverja; - pomoćne poslove kod natresanja

iverja i formiranja sirove ploče i presovanja;

- pomoćne poslove pri završnoj obradi ploča; - ostale pomoćne poslove pri

proizvodnji ploča iverica; - sprovođenje mjera zaštite na radu;

16 - osnovne tehnologije proizvodnje ploča vlaknatica; - izvore opasnosti, mjere zaštite na radu pri proizvodnji ploča vlaknatica.

Proizvodnja ploča vlaknatica - pomoćne poslove na stovarištu drvne

sirovine - poslove na izradi sječke, iverja,

sortiranja i uskladištenja - praćenje rada uređaja za

razvlaknjivanje, formiranje ploče i završne obrade

- ostale pomoćne poslove pri proizvodni ploča vlaknatica; - sprovođenje mjera zaštite na radu.

13. Metode i tehnike koje treba koristiti u pojedinim djelovima programa obrazovanja:

- metoda izlaganja; - kombinovana metoda izlaganje sa razgovorom; - metoda ilustracije, demonstracije, instrukcije; - metoda praktičnih radova.

14. Ispitni katalog za predmetnu oblast

1. Naziv ispitne oblasti: Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja

1.1. Ispitni ciljevi Na ispitu se provjerava:

- stepen povezanosti stručno- teorijskih i praktičnih znanja; - poznavanje osobina i načina čuvanja i skladištenja sirovina, materijala i

gotovih proizvoda; - poznavanje postupaka ulazne kontrole i kontrole u toku rada; - racionalno korišćenje sredstava rada, materijala, vremena i energije; - razumijevanje toka procesa i postupaka; - poznavanje rada na pomoćnim poslovima u okviru primarne prerade drveta; - korišćenje odgovarajućih mjera i postupaka i poznavanje propisa za

obezbjeđenje zaštite na radu i zaštite okoline;

1.2. Znanja i vještine koje se provjeravaju

Djelovi predmetne

oblasti Znanja i vještine

Nastavna sredstva i rad i oprema

17

Prak

tičn

a na

stav

a sa

teh

nolo

gijo

m z

anm

iman

ja

Pilanska prerada drveta Stovarište trupaca - pomoćni poslovi pri prijemu i

uskladištenju trupaca; - sprovođenje mjera zaštite na radu ; - pomoćni poslovi na zaštiti i čuvanju

trupaca i oble građe na stovarištu; - sprovođenje mjera zaštite na radu ; - poslovi pripreme oblovine za preradu ; - sprovođenje mjera zaštite na radu.

Uređaji za istovar i razvoz Radni alat : sjekira,testera, capin, obrtač . . . Mjerni alat : prečnica, metar (prijemna dokumentacija, tablice) Sredstva za zaštitu, pomoćna sredstva . . .

- Pilanska hala - pomoćni poslovi pri rezanju trupaca na

gateru i tračnoj testeri; - sprovođenje mjera zaštite na radu ; - rad na kružnim testerama za poprečno

rezanje u sekundarnoj preradi drveta; - sprovođenje mjera zaštite na radu ; - rad na kružnim testerama za podužno

rezanje u sekundarnoj preradi drveta; - sprovođenje mjera zaštite na radu ; - rad na sjekačicama; - sprovođenje mjera zaštite na radu.

Mašine za primarnu preradu

drveta (gater i tračna testera)

Mašine za sekundarnu obradu drveta (za podužno i poprečno

rezanje)

Sjekačica

Stovarište rezane građe - slaganje rezane građe i elemenata za

prirodno sušenje ;(priprema i polaganje letvica, zaštita čela, pokriva složaj . . .)

- sprovođenje mjera zaštite na radu ; - poslovi mjerenja, sortiranja,

objelježavanja, zaštite i uskladištenja rezane građe na stovarištu

- sprovođenje mjera zaštite na radu

Uređaji za sortiranje Uređaji za transport Mjerni alat Prateća dokumentacija

Prak

tičn

a na

stav

a sa

te

hnol

ogij

om z

anm

iman

ja Sušenje i parenje drveta

- pomoćni poslovi pri vještačkom sušenju drveta ;

- sprovođenje mjera zaštite na radu ; - pomoćni poslovi pri parenju rezane

građe ; - sprovođenje mjera zaštite na radu ;

Sušara za rezanu građu Parionica za rezanu građu

Impregnacija drveta - pomoćni poslovi pri impregnaciji drveta ; - sprovođenje mjera zaštite na radu.

Uređaji za impregnaciju drveta

18

Proizvodnja brodskog poda, lamperije i parketa - pomoćni poslovi pri proizvodnji brodskog

poda i lamperije; - sprovođenje mjera zaštite na radu - pomoćni poslovi pri proizvodnji parketa ; - sprovođenje mjera zaštite na radu.

Mašine i uređaji za proizvodnju brodskog poda i lamperije Mašine i uređaji za proizvodnju parketa

Proizvodnja furnira - pomoćni poslovi pri pripremi sirovine u proizvodnji furnira (mehanička i hidrotermička priprema); - sprovođenje mjera zaštite na radu; - pomoćni poslovi pri proizvodnji ljuštenog furnira; - sprovođenje mjera zaštite na radu; - pomoćni poslovi na proizvodnji sječenog furnira; - sprovođenje mjera zaštite na radu.

Jame za parenje Tračna testera Motorna testera Mašine za izradu ljuštenog furnira Mašine za izradun sječenog furnira

Proizvodnja furnirskih ploča - pomoćni poslovi pri proizvodnji šper ploča; - sprovođenje mjera zaštite na radu; - pomoćni poslovi pri proizvodnji panel ploča; - sprovođenje mjera zaštite na radu.

Mašine za izradu šper ploča Mašine za izradu panel ploča

Proizvodnja drvno-vlaknastih ploča - pomoćni poslovi pri proizvodnji ploča iverica ; - sprovođenje mjera zaštite na radu ; - pomoćni poslovi pri proizvodnji ploča vlaknatica ; - sprovođenje mjera zaštite na radu ;

Mašine i uređaji za izradu ploča iverica Mašine i uređaji za izradu ploča vlaknatica

Napomena: Polaznik obuke u zavisnosti od zadate teme treba da za svaki zadatak ispuni sledeće elemente: da uradi skicu stovarišta ili pogona, osnovne tehnološke postupke, skicu rasporeda radnih mjesta u proizvodnji, opis mašina i uređaja, kontrolno-mjerne alate, mjere zaštite na radu, mjere zaštite okolone i dr.

15. Mjesto izvođenja i plan realizacije programa obrazovanja Mjesto izvođenja Obuka se izvodi dijelom u školskoj radionici – trening centru za obuku kadrova za

drvopreradu, a veći dio u pogonima prerade drveta koji raspolaže odgovarajućom opremom.

Plan realizacije: Obuka traje 360 časova:

- teorijski dio 40 časova - praktični dio 320 časova

19

16. Napredovanje, provjeravanje i vrednovanje znanja 16.1. Napredovanje: Savladavanje jednostavnih vještina je uslov da bi se moglo preći na usvajanje složenijih vještina. 16.2. Provjeravanje:

U toku programa obrazovanja: Provjeru vještina i znanja treba obavljati sistematski u toku obuke, nakon svake zaokružene cjeline. Uspješnost na provjerama u toku obuke treba uzeti u obzir prilikom završne provjere. Na kraju programa obrazovanja: Organizuje se završna provjera praktične osposobljenosti polaznika za obavljanje posla Pomoćnika u preradi drveta ( praktičan rad). Zadatak za praktičan rad može bit tipa projektnog zadatka u kojem polaznik obradi određenu temu. Nastavnici na bazi Ispitnog kataloga definišu konkretne radne zadatke. Provjera stručne osoposobljenosti se vrši kroz usmenu odbranu rada. 16.3. Vrednovanje: Vrednovanje se vrši na sledeći način:

- polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom za zanimanje Pomoćnik/ca u preradi drveta na visokom nivou;

- polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom za zanimanje Pomoćnik/ca u preradi drveta na zadovoljavajućem nivou;

- polaznik nije ovladao vještinama i znanjima utvrđenim standardom za zanimanje Pomoćnik/ca u preradi drveta na zadovoljavajućem nivou.

17. Stručne kompentencije nastavnog kadra – instruktora pojedinih djelova programa obrazovanja

1. Dipl. inženjer drvne industrije za teorijski dio. 2. Instruktor (V stepen stručne spreme) odgovarajućeg profila za praktični dio

Za predavače potrebno andragoško – didaktičko – metodička osposobljenost za rad sa odraslim polaznicima.

18. Zanimanje koje se dobija po završetku programa obrazovanja: Pomoćnik/ca u preradi drveta 19. Dokument koji se dobija po završetku programa obrazovanja: biće regulisano u skladu sa Zakonom.

20. Autori programa, predlagač programa, datum prijema i ko je odobrio program : Autori programa: Milan Spasojević Naser Gargović

Koordinator: Dragan Nikolić Konsultat: Dipl. ing Hasim Dacić

20

Predlagač programa: Centar za stručno obrazovanje Program je usvojen na XXX sjednici Savjeta za obrazovanje odraslih 04.04.2006. godine.

UPUTSTVO ZA TRENERA ZA OBUKU ZA POMOĆNIKA U PRERADI DRVETA Treneri realizuju program obrazovanja kroz slijedeće faze: 1. Priprema za realizaciju programa obrazovanja – odredjivanje nastavnog materijala

(na pr. Uredjaji za istovar i razvoz; radni alat – sjekira, testera, capin, obrtač; mjerni alat - prečnica, metar, prijemna dokumentacija, tablice; mašine za primarnu preradu drveta – gater i tračna testera; mašine za sekundarnu obradu drveta – za produžno i poprečno rezanje; sjekačica ... pogledati program obuke za pomoćnika u preradi drveta – poglavlje “Znanja i vještine koje se provjeravaju” (ispitni katalog)

2. Uvodni dio realizovati kroz teme: - trenerevo predstavljanje; - upoznavanje sa kandidatima za obuku (polaznicima); - upoznavanje sa predmetnim oblastima u kontekstu zanimanja; - uloga i značaj poslova pomoćnika u preradi drveta; - mišljenje kandidata (polaznika); - diskusija i razgovor sa kandidatima (polaznicima); 3. Definisanje indukcionog modula (modul čiji se djelovi koriste tokom čitave obuke) koji sadrži: Karakteristike zanimanja za koje su se polaznici opredijelili (uslovi rada) radno vrijeme, nagradjivanje, mogućnost napredovanja...). Odredjivanje profila radnika za ovo zanimanje (psihofizičko zdravlje, sposobnost organizacije, sposobnost komunikacije, lično i profesionalno poštenje, urednost, ljubaznost u ophodjenju sa ljudima, kultura govora, snalažljivost, kreativnost, istrajnost, odgovornost, spremnost za fleksibilno radno vrijeme... je predmet obrade kroz ove teme (module). 4. Definisanje svih modula obuke neophodnih za ovo zanimanje, pri čemu treba voditi računa da obuka bude primjerena osobinama polaznika i njihovim interesima (treba ispreplitati teoriju, demonstraciju i praksu). 4.1. Upoznavanje polaznika sa nastankom i razvojem prerade drveta: - poslovne jedinice za projektni inženjering i pružanje usluga iz drvoprerade; - manje organizacione jedinice za pružanje usluga iz drvoprerade; - organizacija rada poslovne jedinice za drvopreradu. 4.2. Organizacija radnog mjesta: - priprema radnog prostora; - priprema predmeta za rad; - priprema sredstava za rad u skladu sa radnim nalogom.

21

4.3. Vrste mašina u radionici za drvopreradu: - radni alat – sjekira, testera, capin, obrtač; mjerni alat – prečnica, metar; gater, tračna testera, mašine za produžno i poprečno rezanje sjekačica, uredjaji za sortiranje, uredjaji za transport, uredjaji za impregnaciju drveta, mašine i uredjaji za proizvodnju brodskog poda, mašine i uredjaji za proizvodnju parketa... Demonstracija: - demonstracija upotrebe i rukovanja alatom, mašinama i uredjajima koji se koriste u drvopreradi navedenih u prethodnoj alineji; Praktičan rad polaznika: - izrada ili dorada različitih elemenata ili djelova iz oblasti drvopre- rade uz korišćenje potrebnih alata, pribora, mašina i uredjaja. 4.4. Pilanska prerada drveta Rad na stovarištu trupaca Demonstracija: - navodi i prikazuje sve faze tehnološkog postupka pilanske prerade drveta; Praktičan rad polaznika: - prijem i uskladištenje trupaca, zaštita i čuvanje trupaca i oble gradje na stovarištu i priprema oblovine za preradu. 4.5. Rad u pilanskoj hali Demonstracija: - navodi i prikazuje sve faze tehnološkog postupka obrade drveta u pilanskoj hali; Praktičan rad polaznika: - demonstrira pomoćne poslove pri rezanju trupaca na gateru i trač- noj testeri; rad na kružnim testerama za poprečno rezanje i poduž- no rezanje u sekundarnoj preradi drveta i rad na sjekačicama. 4.6. Rad u stovarištu rezane gradje Demonstracija: - navodi i prikazuje sve faze tehnološkog postupka u stovarištu reza- ne gradje; Praktičan rad polaznika: - prikazuje (demonstrira) slaganje rezane i elemenata za prirodno sušenje i poslove mjerenja, sortiranja, obilježavanja, zaštite i us- kladištenja rezane gradje na stovarištu. 4.7. Sušenje i parenje drveta Demonstracija: - navodi i prikazuje sve faze tehnološkog postupka sušenja i parenja; Praktičan rad polaznika: - prikazuje (demonstrira) pomoćne poslove pri vještačkom sušenju drveta i parenju rezane gradje. 4.8.Impregnacija drveta

Demonstracija: - navodi i prikazuje sve faze tehnološkog postupka impregnacije drveta; Praktičan rad polaznika:

22

- prikazuje (demonstrira) pomoćne poslove impregnacije drveta. 4.9. Proizvodnja brodskog poda, lamperije i parketa Demonstracija: - navodi i prikazuje sve faze tehnološkog postupka proizvodnje brod- skog poda, lamperije i parketa; Praktičan rad polaznika:

- prikazuje (demonstrira) pomoćne poslove proizvodnje brodskog poda, lamperije i parketa.

4.10. Proizvodnja furnira Demonstracija: - navodi i prikazuje sve faze tehnološkog postupka pomoćnih poslova proizvodnje furnira; Praktičan rad polaznika: - prikazuje (demonstrira) pomoćne poslove pripreme sirovine u proizvodnji furnira, proizvodnje ljuštenog furnira i pomoćne poslove proizvodnje sječenog furnira.

4.11. Proizvodnja furnirskih ploča Demonstracija: - navodi i prikazuje sve faze tehnološkog postupka pomoćnih pos- lova pri proizvodnji furnirskih ploča; Praktičan rad polaznika: - prikazuje (demonstrira) pomoćne poslove proizvodnje šper plo- ča i panel ploča.

4.12. Proizvodnja drvno-vlaknastih ploča Demonstracija: – navodi i prikazuje sve faze tehnološkog postupka pomoćnih pos- lova u proizvodnji drvno-vlaknastih ploča; Praktičan rad polaznika: - prikazuje (demonstira) pomoćne poslove proizvodnje ploča vla- knatica.

4.13. Načini održavanja alata, mašina i uredjaja za drvopreradu: Demonstracija: - upoznavanje sa čišćenjem i održavanjem alata i podmazivanjem mašina, opreme i uredjaja za drvopreradu; Praktičan rad polaznika: - podmazivanje, čišćenje i održavanje mašina, opreme i uredjaja za drvopreradu.

4.14. Metode i vrste kontrole Demonstracija: - upoznavanje sa metodama kontrole i osiguranjem kvaliteta u drvopreradi; Praktičan rad polaznika: - tehnička kontrola polufabrikata od drveta uz korišćenje mjernih i kontrolnih instrumenata. 4.15. Zaštita na radu, zaštita životne sredine i pružanje prve pomoći

23

Demonstracija: - primjena mjera zaštite na radu i zaštite životne sredine; - pravilno korišćenje sredstava zaštite na radu; Praktičan rad polaznika: - simulacija pružanja prve pomoći prema zadatim primjerima kod manjih povreda i neugodnih situacija koje se mogu desiti u rad- ionici za drvopreradu uz korišćenje priručne apoteke. 4.16. Sticanje znanja o korišćenju stručne terminologije u drvopreradi i izrada specifikacije troškova materijala potrebnih za izradu polufabrikata od drveta. 4.17. Sticanje znanja o pravilnoj komunikaciji sa saradnicima i korisni- cima (igranje uloga – timski rad). 5. Odredjivanje vremena neophodnog za praktičnu obuku (stvarni uslovi). 6. Način provjere znanja kandidata tokom trajanja programa i na kraju

programa(naznačeni su u programu obrazovanja za pomoćnika u preradi drveta).