pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisagrobiznis neustále venujeme. a hodláme v tom...

32
EXKLUZíVNA ROčENKA PRE AGROSEKTOR samostatne nepredajné AGRáRNY VýHľAD PRE ROK 2017 POKRAčOVANIE OBRATU NA KOMODITNOM TRHU

Upload: others

Post on 26-Feb-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

Exkluzívna ročEnka prE agrosEktor samostatne nepredajné

Agrárny výhľAd pre rok 2017Pokračovanieobratu nakomoditnom trhu

Page 2: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

Vyp

očíta

jte s

i cen

u p

oist

ného

onl

ine

na www.agropoistenie.sk

Ref

eren

cie S maklérskymi službami nášho

partnera sme veľmi spokojní. Rýchlo a kvalitne nám zabepe-

čujú servis poistných udalostí a zároveň optimalizujú naše poistné zmluvy. Vždy sa snažia nájsť navýhodnejšie riešenie pre naše potreby“. Ing. Jozef Mészáros Konateľ spoločnosti AGRO Divízia s.r.o. Selice

Sme veľmi spokojní s prácou ľudí vo Vašej spoločnosti. Nám ide hlavne o efektívne riešenie

poistných udalostí a správu poistných zmlúv, keď z roka na rok stále niečo ušetrí-me napriek tomu, že náš poistený hnuteľný aj nehnuteľný majetok sa rozrastá. Komu-nikácia je seriózna a v priateľskom duchu“. Ing. Jozef Šnegoň, PhD.

Riaditeľ spoločnosti DAN-FARM s.r.o.

Poľnohospodárske družstvo Podhájska-Radava začalo spo-lupracovať s maklérmi zo skupi-

ny Agropoistenie ihneď ako prišli s ponu-kou svojich služieb. Na ich práci si ceníme hlavne to, že všetky potrebné formality spojené so škodovou udalosťou vybavujú rýchlo a na vysokej profesionálnej úrov-ni. Svojou prácou nám ušetrili množstvo času, ktorý sme mohli využiť na riadenie výrobných činností v poľnohospodárskom družstve. Jednotlivé poistné produkty nám vedia optimalizovať presne na naše podmienky s minimálnou finančnou ná-ročnosťou. Spolupráca s nimi je na veľmi korektných vzťahoch“. Ing. Tibor Šafár Predseda PD Podhájska - Radava

Skupina Donau farm, zamera-ná na poľnohospodársku prvo-výrobu, je spokojná so službami

maklérov zo skupiny Agropoistenie. Všetky služby sú poskytované promptne, v prípa-de riešenia akýchkoľvek komplikácií alebo poistných udalostí sú tu pre nás a pomá-hajú nám, aby naše spoločnosti boli z hľa-diska poistenia správne zabezpečené. Poradenstvo a profesionalita je ich silnou stránkou a vždy sa na nich vieme spo-ľahnúť. Spoluprácu s nimi si veľmi ceníme“. Zuzana Benešová, MBA Riaditeľka skupiny Donau farm

„„„

Agropoistenie s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislavatel: +421 2 555 77 445, fax: +421 2 555 77 447, email: [email protected]

Ing. Milan Knoll, [email protected], +421 918 900 830Ing. Marek Dudáš, [email protected], +421 903 380 135

„Chcem mať veci pod kontrolou. O poistenie sa mistará silný maklér.“ Zuzana Benešová, MBA

poistné riešenia pre poľnohospodárov...

®

„Chcem mať veci pod kontrolou. O poistenie sa mistará Zuzana Benešová, MBA

Vyp

očíta

jte s

i cen

u p

oist

ného

onl

ine

na www.agropoistenie.sk

Page 3: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

Nedávno som dostal zadanie pripraviť krátku prezentáciu na tému „Súčasný stav živočíšnej výroby

na Slovensku, problémy a ich riešenie“. Pre charakteristiku súčasného statusu som zvolil porovnanie

so situáciou v roku 1985 na Slovensku a s aktuálnym stavom v chovateľsky najvyspelejších štátoch

EÚ. Vybral som 11 kritérií. Keďže podobný benchmarking možno urobiť aj v odvetví rastlinnej výroby,

hodnotené kritériá pre túto úvahu rozšírme nasledovne: Postavenie chovateľov (pestovateľov)

v spoločnosti a obchodnej vertikále, životné podmienky zvierat (rastlín), kvalita produkcie, celková

produkcia (potravinová bezpečnosť krajiny), príspevok chovu HZ (pestovania plodín) ku tvorbe kra-

jiny a životnému štýlu, redukcia vplyvov na životné prostredie, podiel pracovníkov ŽV a RV na celkovej

zamestnanosti, produktivita práce, úžitkovosť zvierat a úrody plodín, početné stavy zvierat (výmery

plodín) v prepočte na obyvateľa, straty v procese výroby - využívanie odpadov - biohospodárstvo.

Skúste teraz sami uvažovať, v ktorých z vyššie uvedených kritérií sme sa oproti roku 1985 zlepšili,

resp. zhoršili a ako sme na tom v porovnaní s NAJ krajinami EÚ. Mne pri porovnaní s rokom 1985 vyš-

lo, že v ŽV sme na tom horšie v kritériu postavenie chovateľov HZ v spoločnosti a obchodnej vertikále,

celkovej produkcii, príspevku k tvorbe krajiny (myslím hlavne zarastené lúky a pasienky vzhľadom na

zdecimované počty prežúvavcov), podiele na zamestnanosti a počte zvierat na obyvateľa. A zdá sa

mi, že všetky tieto kritériá viac či menej závisia od prvého (postavenie roľníckeho stavu v spoločnos-

ti). Toto kritérium je veľmi ťažko merateľné. Skúsme aspoň veľmi zjednodušene. V roku 1985, keď

som začínal študovať na VŠP, sa nás na zootechnický odbor hlásilo vyše 400 a prijatých bolo 330.

O fytotechnický odbor bol záujem ešte vyšší. V súčasnosti je záujem o štúdium odboru manažment

živočíšnej výroby na SPU v Nitre okolo 40 maturantov, o manažment rastlinnej výroby ešte menej.

Hľadajme spoločne dôvody. A položme si otázku. Mali by sme ako maturanti záujem pracovať v od-

vetví, ktoré je prezentované ako dlhodobo stratové? A tu treba začať. Ziskovosť odvetvia v ostatných

rokoch determinujú hlavne ceny komodít. Ich analýze, prognózam, zabezpečeniu rizík súvisiacich

s ich výkyvmi sa v Agromagazíne, na portáli agrobiznis.sk, v tejto ročenke, ako aj na konferenciách

Agrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri

vašom rozhodovaní. To je mojim prianím, ale hlavne odporučením do budúcnosti.

Nech sa nám rok 2017 vydarí.

EDITORIÁL

Mladých ľudí lákajú ziskové odvetvia

Ján HubaAGROMAGAZÍN

Konferencia v roku 2017Konferencia sa bude Konať počas výstavy agrosalón na výstavisKu agroKomplex nitra

30.3.2017

Tešíme sa na stretnutie s vami

Bude sa venovať podporám v roku 2017, prognózam cien komodít a zabezpečeniu cenových rizík.So svojimi skúsenosťami s riadením podniku sa s vami podelí špičkový agromanažér.oboznámime vás s technickými novinkami mechanizmov, nominovaných do súťaže o naJinovatívnejší stroj.predstavíme vám finalistov 5. ročníka súťaže naJ agro dievča, chlapec.

novinkou bude prednáška zahraničného experta - victora e. cambrera (univerzita Wisconsin),zameraná na riadenie a optimalizáciu ekonomiky na úrovni farmy dojníc.

Page 4: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

4 2017

presnosť prognóz

V minuloročnej prognóze cien sme nadhodnotili ceny obilnín a boli sme optimistami pri cenách mlieka a ropy.

Euribor, kurz USD/EURNaše vlaňajšie prognózy vývoja sadzieb EU­RIBOR sa potvrdili čiastočne. Správne sme predpokladali, že 12 – mesačný EURIBOR sa v roku 2016 pozrie do negatívneho pásma, mysleli sme si však, že koncom roka 2016 Eu­rópska centrálna banka (ECB) napokon pristú­pi k prvému miernemu zvyšovaniu základnej úrokovej sadzby, čo sa napokon neudialo. Fi­nálny míting roku 2016 má aktuálne ECB už za sebou, pričom aj po tomto stretnutí ponechala základnú úrokovú sadzbu na nule. Pri vývoji kurzu USD/EUR sme prognózovali, že v roku 2016 sa euro dočká parity voči doláru. Ku dňu písania tohto článku (úvod druhej de­kády decembra) sa tak zatiaľ nestalo, keďže kurz sa aktuálne hýbe na kritickej úrovni ceno­vej podpory na 1,05 USD/EUR. Treba ale podot­knúť, že Americká centrálna banka (FED) bude mať svoje finálne tohtoročné zasadanie v polo­vici decembra, kde sa takmer s istotou očaká­va zvýšenie základnej úrokovej sadzby. Ak FED potvrdí toto zvýšenie, stále existuje realistická šanca, že do konca roka 2016 eurodolár na na­mi prognózovanú paritu aj zaútočí.

Ceny plodínKým v roku 2015 sa nám v našej ročenke AGRO­BIZNIS 2015 podarilo podhodnotiť očakávané ceny plodín o zhruba 4 až 9 % oproti realite, v prognóze na rok 2016 sme zaznamenali opač­ný efekt. Ceny plodín sme v rámci nášho prefe­rovaného realistického očakávaného scenára

nadhodnotili o 4,4 až 18,7 %. Najmenej presný bol náš odhad za pšenicu, kde sme počas roka 2016 očakávali priemerné ceny komodity na úrovni 190 EUR/t, teda o 18,7 % vyššej cene ako bola napokon realita. Pri kukurici sme na­šu prognózu nadhodnotili o 14 % oproti reali­te. Dôvodom nadhodnotenia bolo dosiahnutie ďalšej rekordnej produkcie vo svete pri obi­dvoch plodinách. Náš predpoklad nižšej pro­dukcie pšenice v regióne Čierneho mora z titu­lu pomalej sejby na jeseň roku 2015 sa ukázal ako chybný, keď Rusko i Ukrajina napokon dodali na trh rekordné množstvo pšenice. Tiež USA zaknihovali rekordnú úrodu napriek naj­nižším osevným plochám pšenice za ostatných 42 – rokov. V prípade kukurice bola prekvape­ním medziročne až o 12 % vyššia tohtoročná produkcia v USA na úrovni gigantických 387 mil. ton. Popri rekordnom výnose sa o bohatú úrodu postaral aj medziročný výrazný nárast pestovateľských plôch kukurice v USA, s kto­rým sme nepočítali.Najpresnejšie sa nám podarilo odhadnúť ce­nu repky, ktorú sme za rok 2016 nadhodnotili oproti realite o 4,4 %. V súčasnosti sa potvr­dzuje, že nízka produkcia Ukrajiny môže viesť k tesnejšej bilancii repky v EÚ, keďže Ukrajina spravidla svojimi exportmi kompenzuje tradič­ný deficit komodity v EÚ, pričom tento ročník náš východný sused nebude mať k dispozícii až tak veľa repky na export ako obvykle máva. Rovnako tak tohtoročná produkcia repky v EÚ dosiahla z historickej perspektívy len slabý priemer.

Ceny živočíšnych komodít Vývoj cien živočíšnych komodít v SR sme pre rok 2016 odhadli relatívne presne. Výnimkou boli ceny mlieka, kde sme síce správne odhad­

li ďalší očakávaný pokles cien mlieka na nové minimá v roku 2016, no predpokladali sme, že ceny sa zotavia skôr ako sa napokon uká­zala skutočnosť. Našu prognózu cien jatoč­ných ošípaných sme voči realite podhodnotili o 2,7 %. Správne sme odhadli oživenie cien ošípaných v roku 2016, bombastické čísla ex­portov z EÚ však boli aj nad naše očakávania, čo ceny pos lalo ešte na vyššie úrovne ako sme pôvodne prognózovali. Ceny jatočných býkov sme podhodnotili voči realite o 2,8 %. Ceny už spomínaného mlieka v rámci našej prognó­zy na rok 2016 sme nadhodnotili voči realite až o 13,4 %. Takmer presne sme odhadli ceny mlieka v SR za 1.Q 2016, no následne sme už boli v našom výhľade optimistickejšími ako sa napokon ukázal.

Ropa sa s rastom ceny neponáhľaCeny ropy Brent sme v našej prognóze na rok 2016 nadhodnotili o 15 % oproti realite. Pri­tom za prvé tri kvartály roka naša prognóza bežala v súlade s reálnym vývojom. Predpo­kladali sme ale, že koncom roka 2016 dôjde k vybilancovaniu ponuky ropy s jej dopytom na trhu, čo pošle ceny ropy späť k 65 USD za barel. Treba povedať, že dohoda členov OPEC na konci novembra 2016 o znížení produkcie priniesla na trh rast cien, keď v úvode druhej dekády decembra 2016 (v čase písania tohto článku) sa cena ropy Brent dostala už na 57 USD za ba­rel. Náš predpoklad zlepšenia cien ropy Brent sa tak nateraz aj manifestuje, rast cien je ale naďalej opatrnejší ako sme pôvodne očakávali. Detailnejšie informácie o reálnom vývoji cien agrokomodít a ropy v roku 2016 vrátane porov­nania s našimi odhadmi, ktoré sme prezento­vali v decembri 2015 v rámci ročenky AGROBIZ­NIS 2016 nájdete v tabuľke.

Úspešnosť našich vlaňajších odhadov cien agrokomodít a ropy pre rok 2016

Tabuľka porovnania reálneho vývoja cien v roku 2016 s odhadmi AGROMAGAZÍNu z decembra roku 2015, prezentovanými v ročenke AGROBIZNIS v roku 2016.

Komodita Reálny cenový vývoj za jednotlivé kvartályroku 2016 (burzy, fyzický trh)

Odhad AGROMAGAZÍNu za rok 2016(ročenka AGROBIZNIS v roku 2016)

Odchýlkaodhad vs. realita

(%)1.Q 2.Q 3.Q 4.Q* rok 2016 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q rok 2016

Pšenica (MATIF) EUR/t 157,38 159,60 161,32 162,54 160,08 165 200 190 205 190 +18,7Kukurica (MATIF) EUR/t 152,48 168,07 165,45 162,62 162,30 160 185 195 200 185 +14,0Repka (MATIF) EUR/t 358,12 369,88 368,65 394,10 371,30 360 395 390 405 387,50 +4,4Jatočné ošípané (ATIS) EUR/kg j. hm. 1,29 1,39 1,67 1,62 1,48 1,30 1,42 1,57 1,48 1,44 -2,7Mlieko (ATIS) EUR/100 kg 26,76 23,85 23,57 26,54 25,06 26,32 27,85 29,56 29,98 28,43 +13,4Jatočné býky A (ATIS) EUR/kg j.hm. 3,13 3,17 3,17 3,16 3,16 3,10 3,10 3,04 3,04 3,07 -2,8Ropa Brent (ICE) USD/barel 35,21 47,05 47,06 49,74 44,56 44 48 48 65 51,25 +15,0

Reálne ceny: Pšenica, kukurica, repka, – denný vývoj cien kontraktov s najbližším termínom dodávky (najobchodovanejšie kontrakty) na burze MATIF Paríž (plodiny) od 1.1.2016 do 6.12.2016. Ceny jatočných ošípaných a jatočných býkov predstavujú ceny aktualizované ATISom každé dva týždne, ceny mlieka (tiež ATIS) sú aktualizované mesačne. Ceny ropy Brent sú vypočítané z denných cien kontraktov s najbližším termínom dodávky (najobchodovanejšie kontrakty) na burze ICE.*Priemerná cena za 4.Q predstavuje ceny od 1.10. od 30.11.2016 pre mlieko, jatočné býky a ošípané a od 1.10. do 6.12. pre ostatné komodity.

Page 5: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

52017

prognóza cien

Rok 2017 by mohol poľnohospodárom konečne priniesť vyššie ceny plodín. Rizikom manifestácie tohto scenára je zaknihovanie ďalšej rekordnej globálnej produkcie.

Odraz od dnaRok 2016 môžu hodnotiť poľnohospodári na prvý pohľad rozpačito. Na jednej strane sme sa ne­dočkali znovu citeľnejšieho posilnenia cien agro­komodít, no na druhej strane vzhľadom na ďal­šiu, v poradí už štvrtú rekordnú globálnu úrodu väčšiny plodín, si ich ceny udržali svoje úrovne z roku 2015 a viaceré z nich dokonca posilnili. Tak ako sme vo vlaňajšej ročenke správne predpokla­dali, investori sa pomaly začali vracať do cenovo podhodnotených komodít. Tento trend možno jasne zdokumentovať na tohtoročnom cenovom vývoji globálneho komoditného indexu Reuters Jefferies CRB, ktorý monitoruje ceny 19 hlavných komodít (agrokomodity v tomto indexe majú 41 % zastúpenie). Ten sa dokázal začiatkom jari 2016 konečne vymaniť z dovtedajšej drastickej poklesnej špirály (ceny komodít klesli vo februári 2016 na 42 ­ ročné minimá) a do novembra tohto roka zaknihoval nárast o viac ako 20 % (graf 1). Agrokomodity síce neboli hlavným lídrom ras­tu celého komoditného koša, no i tým sa tento rok v porovnaní s rokom 2015 darilo viac. Graf 2 dokumentuje vývoj cien S&P GSCI poľnohos­podárského indexu (ďalší významný globálny benchmark, ktorý je zameraný priamo na vývoj cien agrokomodít), kde taktiež badať v roku 2016 postupný odraz cien agrokomodít od cenového dna. Znovu podotýkame, že rok 2016 bol pritom z pohľadu globálnych úrod opätovne rekordným a i preto celkový cenový vývoj na agrokomodit­ných trhoch v roku 2016 vnímame ako pozitívny. Dokáže trh na tento vývoj nadviazať aj v roku 2017? Ako vždy, presnú odpoveď na túto otázku nemôže poskytnúť nikto, ani my v AGROMAGAZÍ­Ne. No detailná analýza aktuálnych fundamentov trhu nám opätovne môže veľa napovedať o tom, kam by sa ceny agrokomodít v roku 2017 mohli pri najpravdepodobnejšom realistickom scenári (vychádza z predpokladu dosiahnutia priemer­ných dlhodobých úrod, resp. produkcie) uberať.

Čaká svet podpriemerná úroda?Aj pre rok 2017 ostávame optimistami. Svet má za sebou štyri roky rekordných úrod a ak by sme sa mali držať štatistických faktov, predovšetkým pravidla, že všetko smeruje späť k priemernej hodnote, potom v roku 2017 existuje značná

pravdepodobnosť, že svet zaznamená podprie­merné úrody. Možno to tak bude. Od 10.11.2016 Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA) ofi­ciálne potvrdil nástup klimatického fenoménu La Nina, ktorý spravidla prináša suché a teplé poča­sie do J. Ameriky aj USA a tým redukuje výnosy jarín. Ak si spomínate, s možnosťou príchodu fenoménu La Nina sme kalkulovali už vo vlaňajšej ročenke, pretože býva štatisticky vysoko prav­depodobné, že po epizódach El Nino nasledujú veľmi rýchlo epizódy La Nina. Vlaňajší El Nino bol pritom mimoriadne silný, čo celkovo spomalilo príchod La Nina. El Nino pritom znovu potvrdil, že keď vládne on, produkcia jarín vo svete je vy­soká. La Nina má však opačnú povesť a La Ninu máme od novembra oficiálne tu. Meteorológovia nateraz predpokladajú, že La Nina bude slabá a že s 55 % ­ nou pravdepodobnosťou vydrží do februá ra 2017. Ako vieme, obdobie od decem­bra do februára je kľúčové pre tvorbu budúceho výnosu sóje a kukurice v Južnej Amerike. A tak vyvstáva otázka: Prinavráti nepriazeň počasia v roku 2017 globálne výnosy plodín späť k dlho­dobému priemeru?

Inflácia môže „spolupracovať“Ako sme už spomínali, investori sa postupne za­čínajú znovu vracať späť do komodít. Dlhopisový trh ostáva predražený, akcie nadhodnotené a tak kapitál si hľadá ďalšie cesty pre svoje zhodno­tenie. V roku 2017 to môžu byť práve komodity, ktoré prinesú investorom vyššie výnosy. K tomu, aby tomu tak ale bolo, je nevyhnutné, aby naďa­lej vo svete silneli inflačné očakávania. V tejto súvislosti AGROMAGAZÍN naďalej upriamuje po­zornosť na budúci vývoj cien ropy, resp. energií, pretože práve prípadný rast cien energií by mo­hol byť motorom nárastu cenovej inflácie a tým aj celkovej zmeny súčasnej politiky hlavných centrálnych bánk na svete. Komodity ako také pritom poskytujú investorom zaistenie voči zne­hodnocovaniu peňazí. Inými slovami, ak bude v roku 2017 inflácia „spolupracovať“ a porastie,

porastú aj ceny komodít vrátane agrokomodít. Predpokladáme, že budúci rok definitívne nasta­ne rovnováha medzi ponukou a dopytom na trhu s ropou a že i vďaka tomu uvidíme aj rast inflač­ných očakávaní. Aj z tohto dôvodu veríme vo vyš­šiu pravdepodobnosť budúcoročného rastu cien agrokomodít. Ďalším faktorom hovoriacim v pro­spech budúceho rastu cien plodín je aktuálny sil­ný dopyt po nich. Keďže plodiny sú momentálne cenovo atraktívne, silný dopyt môže pretrvávať aj v roku 2017.

RizikáAj keď je AGROMAGAZÍN optimistický zo stredno­dobého hľadiska, koncom roka 2016 a v úvode roka 2017 ešte stále počítame s tým, že trh bude do súčasných cien započítavať rekordnú tohto­ročnú úrodu jarín v USA. Otázny je aj vývoj cien ropy v tomto období, keďže členovia OPEC stále hľadajú vzájomnú dohodu pre zníženie produkcie ropy. Je tak značne pravdepodobné, že koncom roka 2016 a v úvode roka 2017 budú komodity (a možno i ropa) znovu atakovať svoje ročné ce­nové minimá. Na nich by však už mohli nájsť de­finitívne svoje dno. Predpokladáme, že počas jari 2017 silný dopyt po plodinách podporí ich ceny a tajným žolíkom pre vyššie ceny môže byť suché počasie v J. Amerike kvôli fenoménu La Nina. Ďalší vývoj cien potom ovplyvní budúca úroda. Opäť nám nedá nespomenúť, že aj v roku 2017 môže byť svetová produkcia rekordná, čo by zna­menalo nový tlak na pokles dnes už aj tak níz­kych cien plodín. Svetové zásoby hlavných plodín sú nadštandardné a ďalšia veľká úroda by mala ambície stlačiť ceny v druhom polroku 2017 pod úroveň tohto roka. Tento náš pesimistický scenár (nadpriemerná produkcia) nemôžeme vylúčiť, považujeme ho ale za menej pravdepodobný. Summa summarum: Rok 2017 by mohol poľno­hospodárom konečne priniesť vyššie f inančné zhodnotenie ich celoročného úsilia v podobe vyšších cien agrokomodít.

AGROMAGAZÍN

Rok 2017: Pokračovanie obratuna komoditnom trhu

Graf 2: Vývoj ceny globálneho S&P GSCI poľno-hospodárskeho indexu monitorujúceho ceny agrokomodít za ostatných 10 rokov do decembra 2016 (cena v USD/index).

07 A J O 08 A J O 09 A J O 10 A J O 11 A J O 12 A J O 13 A J O 14 A J O 15 A J O 16 A J O

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

260

240

220

200

180

160

07 A J O 08 A J O 09 A J O 10 A J O 11 A J O 12 A J O 13 A J O 14 A J O 15 A J O 16 A J O

560

540

520

500

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

260

Graf 1: Vývoj ceny globálneho komoditného in-dexu Reuters Jefferies CRB monitorujúceho ceny 19 hlavných komodít za ostatných 10 rokov do decembra 2016 (cena v USD/index).

Page 6: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

6 2017

Aj v roku 2017 by sa slovenskej ekonomike malo dariť

makroekonomický vývoj v SR

V roku 2017 by si slovenská ekonomika mala udržať pomerne silné tempo rastu, podobné ostatným dvom rokom. Pracovný trh by si mal pripísať ďalšie zlepšenie a podporiť domácu spotrebu a sektory na ňu naviazané. Úrokové prostredie by malo ostať aj naďalej veľmi nízke a tým držať pri zemi úrokové náklady dlžníkov. Riziká pre slovenskú ekonomiku plynú predovšetkým z externého prostredia, vrátane vplyvu referenda o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie.

Krátky pohľad späťSlovenská ekonomika v prvých troch štvrťro­koch 2016 medziročne vzrástla o 3,4%, čo bol o štyri desatiny pomalší rast ako v priemere za rok minulý. Spomalenie celkového rastu HDP sa očakávalo, predovšetkým kvôli výraznému zníženiu čerpania eurofondov – po rekordnom roku 2015 – a tým aj verejných investícií. V po­rovnaní s očakávaniami príjemne prekvapila najmä spotreba domácností, ktorá si v druhom štvrťroku pripísala najrýchlejší medziročný rast za ostatných sedem rokov. Oživenie spotreby možno zrejme pripísať zlepšeniu na trhu prá­ce, ktorý v tomto roku pokoril hneď niekoľko míľnikov: 1) počet pracovných miest v ekono­mike prekonal predkrízové maximum; 2) počet nezamestnaných klesol na predkrízové úrovne; a 3) miera nezamestnanosti klesla pod úroveň eurozóny, vôbec po prvýkrát v histórii (graf 1).

Čo nás čaká v roku 2017?Aj v nadchádzajúcom roku by si slovenská ekonomika mala udržať pomerne slušné tem­po rastu, okolo 3,5%. Očakávame, že k rastu prispeje tak domáci ako aj zahraničný dopyt.

V rámci zahraničného dopytu, neistota samo­zrejme zostáva veľká, zvlášť po referende o vystúpení Veľkej Británie z EÚ a zmene v ad­ministratíve USA po prezidentských voľbách. V súčasnosti však nie je možné kvantifikovať

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

eurozónaSlovensko

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Graf 1: Miera nezamestnanosti: Slovensko vs. eurozóna (ILO metodika).

Zdroj: Eurostat, VÚB

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

201816141210

86420

službypriemysel

Graf 2: Pracovná sila ako obmedzu-júci faktor produkcie (% saldo, sezónne očistené).

Zdroj: Konjunkturálne prieskumy Európskej komisie, VÚB

Prieskum AGROMAGAZÍNu (makroekonomický vývoj SR):

Tabuľka: Ako by sa malo dariť ekonomike Slovenska v roku 2017 podľa odhadov analytikov (vrátane porovnania očakávaní za aktuálny rok).

Prognóza od: Ekonomický rast(% HDP)

Inflácia CPI (ročný priemer, %)

Deficit verejných financií(% HDP)

Nezamestnanosť*(%)

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

IFP, MF SR 3,6 3,5 -0,5 0,9 -2,0 -1,3 9,8 8,5Tatra banka 2,9 4,0 -0,5 1,1 -2,5 -2,0 9,3 8,4VÚB 3,3 3,5 -0,5 0,8 -2,0 -1,4 9,7 8,7UnicreditBank 3,2 3,2 -0,5 1,0 -2,1 -1,5 9,7 8,8Slov.sporiteľňa 3,3 3,1 -0,6 0,7 -2,2 -1,5 10,0 9,3Priemer** 3,3 3,5 -0,5 0,9 -2,2 -1,5 9,7 8,7

* Nezamestnanosť podľa metodiky výberového zisťovania pracovných síl, ** priemer všetkých odhadovAnalytici oslovení redakciou AGROMAGAZÍN (a súčasne autori údajov): Roman Vasiľ (Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo financií SR), Tibor Lörincz (Tatra banka), Andrej Arady (VÚB), Ľubomír Koršňák (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia), Katarína Muchová (Slovenská sporiteľňa).

Page 7: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

72017

Zdenko Štefanides,hlavný ekonómVÚB

makroekonomický vývoj v SR

Európska ekonomika sa v budúcom roku pravdepodobne začne postupne zotavovať, avšak politické riziká sú vysoké.

ECB v tomto roku rozšírila program nákupu vlád­nych dlhopisov a znížila hlavnú úrokovú mieru na 0,0% z 0,05% na marcovom zasadnutí. Na druhej strane americká centrálna banka (Fed) síce v priebehu roka nezvýšila úrokovú mieru, avšak očakávame, že tak spraví na decembrovom zasadnutí. Práve tieto faktory mali vplyv na EU­RIBOR, ktorý sa pohyboval takmer celý rok v mí­nusových hodnotách. Monetárna politika mala dopad aj na USD/EUR, ktorý reagoval na očaká­vanie zvýšenie sadzieb v USA rastom na 1,09. Rok 2016 bol veľmi dynamický na oboch stra­nách Atlantiku a pravdepodobne sa zapíše aj do historických análov. Odchod Veľkej Británie

z EÚ a výhra Donalda Trumpa v prezidentských voľbách sú veľkými prekvapeniami, ktoré budú mať zásadný vplyv na európsku ekonomiku aj na budúci rok. Rast USD sa zdá byť na konci roka 2016 neza­staviteľný a to nie len vďaka víťazstvu Donal­da Trumpa. Ďalším dôvodom je aj divergencia monetárnej politiky Fedu a ECB, ako aj rastúce politické riziká v Európe. Neúspešné talianske referendum môže byť rýchlo prekonané, prezidentskými voľbami vo Francúzsku, alebo holandskými a nemeckými parlamentným voľbami. Tieto udalosti môžu mať zásadný dopad na postoj týchto krajín k eurozóne a európskemu projektu ako takému. Kandidátka na francúzskeho prezidenta Marine Le Pen sa netají tým, že chce aby Francúzsko opustilo eurozónu ako aj Európsku úniu, Práve zo spomenutých dôvod si myslíme, že USD/EUR bude na začiatku budúceho roka rásť

k parite a na EURIBORe (3­mesačnom a 12­me­sačnom benchmarku) uvidíme ďalší pokles. V druhej polovici 2017 by ale mohlo dôjsť k to­mu, že ECB úspešne dokončí program nákupov vládnych dlhopisov a rozhodne sa ho neroz­šíriť. To by malo mať dopad nie len v podobe posilnenia EUR, ale aj raste sadzieb EURIBOR. Neočakávame, že by ECB na budúci rok menila hlavnú úrokovú sadzbu. Čo sa týka americkej centrálnej banky, nie sú vylúčené dve zvýšenia sadzieb. Treba ale pripomenúť, že Fed pod sú­časnou guvernérkou Yellen je veľmi opatrný pri uťahovaní menovej politiky a chce sa vyhnúť príliš silnému USD. Rok 2017 by mohol priniesť na f inančné tr­hy značnú volatilitu a dynamika pohybov na USD/EUR môže byť podobná ako v rokoch 2010 a 2011.

Peter Greguš,senior analytik TRIM Broker

ECB v roku 2017 sadzby meniť nebude

ako tieto zmeny ovplyvnia rast našich hlavných obchodných partnerov v eurozóne a ich dopyt po slovenskom exporte. Nateraz je podstatné, že slovenské firmy získavajú podiely na zahra­ničných trhoch a predpokladáme, že tento trend sa udrží aj v budúcom roku.V rámci domáceho dopytu by ťahúňom rastu mal byť predovšetkým súkromný sektor. Vzrásť by ma­li investície podnikov, najmä v automobilovom priemysle a energetike. Kľúčovým je nabehnutie investície Jaguar Land Rover, ktorá má potenciál zvýšiť výkonnosť ekonomiky Slovenska do roku 2020 celkovo o viac ako dve percentá. Očakávame však aj pokračovanie svižnej výstavby nehnuteľ­ností, bytov a domov s tým ako rastie dopyt oby­vateľstva po bývaní – vďaka poklesu úrokových sadzieb na historické minimá a širokej dostup­nosti úverov na bývanie. Zároveň očakávame, že bude pokračovať aj oživenie spotreby domácnos­tí, ktorá bude podporená ďalším rastom pracov­ných miest a poklesom nezamestnanosti.

Trh práce sa blíži k plnej zamestnanostiJe tu však aj odvrátená strana scenára, keď sa trh práce blíži k scenáru plnej zamestnanosti. Už teraz sa niektoré spoločnosti, najmä v spra­covateľskom priemysle, sťažujú na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Aj v iných odvet­viach, napríklad IT, dopyt po profesionáloch už prevyšuje ponuku, čo vedie k pnutiu v ich od­meňovaní. S tým ako sa pracovný trh ďalej uťa­huje, budú tieto problémy čoraz vypuklejšie a zatlačia nahor mzdové náklady a v prípade niektorých spoločností aj reálne obmedzia ich výrobné a investičné plány (viď graf 2).

Inflácia sa prehupne do kladných hodnôtRast miezd okrem toho bude posilnený aj ná­vratom inflácie do kladných hodnôt. Iste, ta­kýto scenár bol na stole aj v ostatných dvoch rokoch, no nenaplnil sa. Tentoraz sa však už reálne javí, že inflácia sa odrazila od dna spolu s tým, ako sa odrazili od dna svetové ceny ropy

ako aj ostatných komodít, vrátane potravín.Návrat inflácie do pozitívnych hodnôt však eš­te neznamená, že obrat nastane aj v úrokovom prostredí. Hoci inflácia je konečne na vzostupe aj v Eurozóne ako takej, ECB sa po rokoch dez­inflácie, deflácie a neuspokojivého ekonomic­kého rastu do zvyšovania úrokových sadzieb nebude ponáhľať. Podľa odhadov analytikov našej materskej spoločnosti Intesa Sanpaolo, k zvyšovaniu sadzieb ECB príde najskôr kon­com roku 2018. Iní pozorovatelia sú ešte opa­trnejší a nárast oficiálnych sadzieb v eurozóne nepredpokladajú skôr ako v roku 2020.

Prieskum AGROMAGAZÍNu (sadzby EURIBOR a základná úroková sadzba)

Tab. 2: Očakávaný vývoj EURIBORu a základnej úrokovej sadzby v roku 2017 analytikmi MFSR, našich finančných inštitúcií, brokerskej spoločnosti TRIM Broker a mesačníka AGROMAGAZÍN.Prognóza od, k dátumu: 3M EURIBOR 12M EURIBOR Základná úroková sadzba (ECB)

31.3.2017 30.6.2017 31.12.2017 k 31.3.2017 30.6.2017 31.12.2017 k 31.3.2017 30.6.2017 31.12.2017IFP, MF SR -0,32 -0,31 -0,27 -0,05 -0,05 -0,04 0,00 0,00 0,00Tatra banka -0,30 -0,30 -0,30 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 0,00 0,00VÚB -0,32 -0,32 -0,32 -0,15 -0,15 -0,12 0,00 0,00 0,00UnicreditBank -0,35 -0,35 -0,35 -0,05 -0,05 -0,05 0,00 0,00 0,00Slov.sporiteľňa -0,32 -0,31 -0,28 -0,08 -0,07 -0,05 0,00 0,00 0,00TRIM Broker -0,30 -0,38 -0,20 -0,08 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00Priemer* -0,32 -0,33 -0,29 -0,10 -0,09 -0,06 0,00 0,00 0,00AGROMAGAZÍN -0,30 -0,30 -0,15 -0,08 -0,05 0,02 0,00 0,00 0,25

* priemer všetkých odhadov okrem odhadu AGROMAGAZÍNuAnalytici oslovení redakciou AGROMAGAZÍN (a súčasne autori údajov): Roman Vasiľ (Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo financií SR), Tibor Lörincz (Tatra banka), Andrej Arady (VÚB), Ľubomír Koršňák (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia), Katarína Muchová (Slovenská sporiteľňa), Peter Greguš (TRIM Broker).

Page 8: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

8 2017

menové kurzy, Euribor

V roku 2017 by USD mal potvrdiť svoju dominanciu a po dlhom období sa obchodovať drahšie ako euro.

Euro počas roka 2016 dokázalo držať krok s americkým dolárom, keď sa najsledovanej­ší menový pár obchodoval v pomerne úzkom pásme 1,07 až 1,16 USD/EUR. Po prezident­ských voľbách v USA (november 2016) ale dolár znovu prebral iniciatívu a začal posilňo­vať, pričom tento trend by si zelená bankovka mala udržať aj počas roka 2017. EÚ v porovna­ní s USA totiž stále ťahá za kratší koniec a to nielen z pohľadu pomalšieho ekonomického rastu, ale aj z pohľadu nižších inflačných oča­kávaní. Aj preto sa predpokladá, že Európska centrálna banka (ECB) v roku 2017 predĺži svoj program kvantitatívneho uvoľňovania, zatiaľ čo Americká centrálna banka FED bude pokračovať v postupnom sprísňovaní meno­vej politiky v podobe zvyšovania úrokových sadzieb. Na tento vývoj už dnes poukazuje zvyšujúci sa diferenciál úrokových sadzieb na dlhopisoch obidvoch krajín v prospech vyš­

ších sadzieb pre americké dlhopisy. Vyššie úrokové sadzby v USA tak motivujú investorov pokračovať v investovaní do amerického dolá­ra. AGROMAGAZÍN predpokladá, že už koncom roka 2016 FED zvýši základnú úrokovú sadzbu a menový pár bude atakovať paritu (kurz 1,00 USD/EUR). Ďalším cieľom by malo byť posil­nenie dolára k 0,95 USD za euro. Počas roku by sa tak transatlantický menový pár mohol podľa nášho názoru obchodovať v pásme 0,95 až 1,05 USD/EUR. Investičná banka Goldman Sachs očakáva koncom roka 2017 kurz USD/EUR na úrovni parity, Deutsche Bank na 0,95 USD/EUR. Ďalšie očakávané oslabenie eura voči doláru by malo naďalej zvýšiť konkurencieschopnosť európskych exportov agrokomodít, čo vytvorí priestor aj pre rast cien agrokomodít denomi­novaných v eurách v porovnaní s dolárom. Ce­ny plodín na burze MATIF tak môžu v roku 2017 získať extra podporu práve z efektu pokračova­nia oslabovania eura voči doláru. Zvrátiť trend oslabovania eura voči doláru by mohol skokový nárast inflácie v eurozóne, ktorý by prinútil ECB náhle sprísniť menovú politiku. Tento sce­nár je však menej pravdepodobný, i keď AGRO­

MAGAZÍN očakáva, že ako v USA, tak i eurozóne začne v roku 2017 miera inflácie postupne na­rastať. AGROMAGAZÍN

Kurz USD/EUR: Novým lídrom dolár

Postupný rast inflačných očakávaní by mohol prinútiť Európsku centrálnu banku koncom roka 2017 pomaly začať sprísňovať jej menovú politiku.

Aj v roku 2016 Európska centrálna banka nepo­ľavila vo svojej honbe za 2 % ­ ným inflačným cieľom, vďaka ktorému ponechala svoju meno­vú politiku uvoľnenú a súčasne zvýšila objemy nákupov dlhopisov v rámci svojho programu kvantitatívneho uvoľňovania. Základná úro­ková sadzba v eurozóne tak počas celého roka ostala na 0 %, pričom sadzbu pre jednodňové refinančné operácie ECB ponechala v negatív­nom teritóriu na – 0,4 %. Pri takomto nastave­ní sa trhovým úrokom EURIBOR nechcelo počas celého roka vymaniť z mínusu. Kým sadzba 3 ­ mesačného EURIBORu oscilovala blízko mínus 0,3 %, sadzby 12 – mesačného EURIBORu, kto­rý je benchmarkom pre úrokové sadzby dlho­dobých úverov, oscilovali blízko úrovne mínus 0,05 %. Napriek výrazným stimulom zo strany ECB sa doteraz nepodarilo výraznejšie naštar­tovať infláciu, čo vytvára predpoklady pre to, že ECB bude pokračovať vo svojej uvoľnenej menovej politike aj v úvode roku 2017. Zname­

ná to, že sadzby EURIBOR by mohli počas väč­šiny roka 2017 ostať naďalej uväznené v nega­tívnom pásme. AGROMAGAZÍN ale predpokladá, že v budúcom roku by sa eurozóna už konečne mohla dočkať zvýšených inflačných tlakov. Tie by mohli prísť jednak z efektu oslabujúceho eura voči doláru, ktorý zvyšuje ceny dovozov a taktiež z možného rastu cien ropy a tým aj cien energií. Prípadné zvýšenie inflácie sme­rom k cieľovým 2 % tak môže v neskorších fá­zach budúceho roka prinútiť ECB zmeniť svoju rétoriku a postupne nastúpiť na cestu Americ­

kej centrálnej banky (FED), ktorá opatrne za­čala sprísňovať svoju politiku už od decembra 2015. Predpokladáme tak, že v roku 2017 ECB zvýši základnú úrokovú sadzbu z nuly na 0,25 %, čo by mohlo minimálne 12 mesačnému EU­RIBORu pomôcť opustiť negatívne pásmo a do­stať sa jemne do plusových hodnôt. Náš odhad už tradične obohacujeme o odhad budúceho vývoja hodnôt EURIBORu aj od ana­lytikov slovenských komerčných bánk, ktorý nájdete v tabuľke na s. 7.

AGROMAGAZÍN

EURIBOR: Z mínusu späť do plusu

Tabuľka: Očakávaný vývoj kurzu USD/EUR v roku 2017 podľa analytikov finančných inštitúcií SR, brokerskej spoločnosti TRIM Broker a AGROMAGAZÍNu:

Kurz USD/EURPrognóza od,k dátumu:

31.3.2017 30.6.2017 31.12.2017

IFP, MF SR 1,14, 1,15 1,16Tatra banka 1,10 1,10 1,10VÚB 1,10 1,14 1,16UniCredit Bank 1,10 1,12 1,15Slov.sporiteľňa 1,06 1,08 1,10TRIM Broker 0,95 1,00 0,90Priemer* 1,08 1,10 1,09AGROMAGAZÍN 0,95 1,04 1,00

* priemer všetkých odhadov okrem odhadu AGROMAGAZÍNun.a. - neuvedenéAnalytici oslovení redakciou AGROMAGAZÍN (a súčasne autori údajov): Roman Vasiľ (Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo financií SR), Tibor Lörincz (Tatra banka), Andrej Arady (VÚB), Ľubomír Koršňák (UniCredit Bank Czech Republic and Slova-kia), Katarína Muchová (Slovenská sporiteľňa)

Page 9: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

www.vub.sk 0850 123 000, *0200

VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ

SILNÝ SPOJENEC

V POĽNOHOSPODÁRSTVE

12986 Inzercia - Argo 2016 210x297+5.indd 2 25.7.2016 17:06

Page 10: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

10 2017

podpory

Ďalšie mierne navýšenie finančného stropu pre priame platby v roku 2017 marginálne zdvihne platby SAPS a greeningu. Pokles stavov dojníc však môže naďalej zvyšovať sumu viazaných platieb pre túto kategóriu zvierat.

Mimoriadny rok 2016Uplynulý rok 2016 sa niesol v znamení pokra­čovania cenovej krízy v odvetví prvovýroby mlieka, na ktorú podobne ako v roku 2015 zareagovala Európska komisia ďalším podpor­ným balíčkom. Slovenskí chovatelia dojníc tak dostali mimoriadnu platbu vo výške 5,3 mil. EUR a k tomu ďalších 31 mil. EUR putovalo do odvetvia z národných zdrojov. Tieto zdroje predstavujú pomoc navyše k priamym platbám, ktoré však v roku 2016 budú zrejme vypláca­né s istým omeškaním. Povinnosť požiadať o podporu formou geopriestorovej žiadosti (25 % výmer) s veľkou pravdepodobnosťou povedie k tomu, že do Vianoc bude tento rok vyplatených len 70 % priamych platieb. Čo sa týka výšky priamych platieb, tie by sa v roku 2016 mali hýbať nezmeneným trendom. Oča­káva sa marginálne navýšenie podpory SAPS, greeningovej platby, pričom víťazom roka by mohli byť chovatelia dojníc, keďže stavy dojníc medziročne mierne klesali, čo znamená, že sa sadzba viazaných platieb rozpočíta medzi me­nej jedincov.

Rok 2017 v koľajach roku 2016 V roku 2017 dôjde podľa príslušného nariade­nia znovu k miernemu navýšeniu finančného stropu pre udeľovanie priamych platieb. Ten by mal vzrásť z 383,9 mil. EUR v roku 2016 na 387,2 mil. EUR v roku 2017. K tomuto stropu bude pripočítaný presun časti f inancií z II. piliera do I. piliera, čo predstavuje zhruba 58 mil. EUR. Tieto presunuté financie sú využíva­né na výplatu viazaných platieb. Keďže mier­ne narastie f inančný strop, platba SAPS ako aj greeningová platba budú mať priestor pre ďalší rast. Podľa našich prepočtov by v roku 2017 mohla platba SAPS vzrásť na 135 EUR/ha, greeningová platba na 72,20 EUR/ha, te­da medziročne zhruba o 1 %. Výška platby pre mladých farmárov je otázna, keďže je možné, že budúci rok si už budú žiadať o podporu aj úspešní uchádzači so schválenými projektmi pre začínajúcich farmárov v opatrení 6.1. Nové žiadosti by mohli priniesť vyšší počet hektárov pre udelenie podpory, čo by malo výšku platby

pre mladých farmárov zriediť. Na druhej strane má ministerstvo na základe schválených limi­tov výmer stále priestor zvyšovať sadzbu, takže predpokladáme, že aj v roku 2017 bude táto platba s veľkou pravdepodobnosťou udržaná v pásme 60 až 62 EUR/ha bez ohľadu na to, či pribudne žiadateľov o túto platbu alebo nie.

Viazané platby: viac na dojniceTradične najsledovanejšou platbou spomedzi viazaných platieb je platba na dojnice, ktorá predstavuje viac ako polovicu z celkovej sumy týchto platieb. Keďže dopady cenovej krízy v chove dojníc ešte budú pretrvávať aj v prvej polovici roka 2017 a súčasne 48 prvovýrobcov mlieka pristúpilo k programu redukcie produk­cie nedávno vyhláseným zo strany Európskej komisie, predpokladáme, že v roku 2017 bude podpora na dojnicu prerozdeľovaná na menší počet dojníc. Ten odhadujeme na 120 tisíc je­dincov, čo by pri nezmenenej výške finančné­ho balíka mohlo priniesť chovateľom viazanú platbu vo výške 280 EUR/dojnica. V prípade chovu vybraných kategórií HD predpokladáme jemný nárast stavov zvierat a tak i pokles plat­by na 200 EUR/DJ. Platby na ovce a kozy by sa mohli naďalej hýbať blízko 17 EUR za kus ako v roku 2016. Spomedzi viazaných platieb pre rastlinnú výrobu bude naďalej patriť domi­

nantný balík na platbu na cukor. Tá by si mohla udržať svoju sadzbu na 365 EUR/ha, aj keď tre­ba povedať, že sektor výroby cukru čaká v roku 2017 veľká výzva – zrušenie kvót. Dopad tejto zmeny na národné výmery cukrovej repy (šan­ca pre rast výmer) však bude badateľný zrejme až v roku 2018. Čo sa týka ostatných kategórií viazaných platieb v RV, tie by mohli ostať na podobných úrovniach ako rok predtým, aj keď schválenie projektov PRV zameraných na tie­to oblasti môže zvýšiť pestovateľskú výmeru a tým viesť k medziročnému zníženiu platieb. Zníženie platby môže byť pritom medziročne najmarkantnejšie pri platbe na rajčiaky, keď­že pri tejto plodine bol doteraz podporovaný relatívne malý počet hektárov (330 ha v roku 2015). Súčasne predpokladáme, že tak ako po ostatné roky, aj v roku 2017 budú mať poľno­hospodári možnosť čerpať vnútroštátne platby a to v objeme tradičných 19 mil. EUR.

Využijeme presun medzi piliermi?Bilancia podpôr by sa teoreticky mohla zmeniť v roku 2018, keďže do konca roka 2017 nám Brusel dovoľuje robiť presuny financií medzi piliermi. V roku 2016 pritom boli úvahy o tom, či by nebolo rozumnejšie predsa len vrátiť časť financií z I. piliera do II. piliera. Ak by sa tak stalo a MPRV SR pristúpilo k tomuto kroku, sadzby priamych platieb pre rok 2018 by mohli klesať. Na druhej strane by ostalo viac financií v PRV napr. v opatrení Dobré životné podmien­ky zvierat. Uvidíme ako sa agrárna samospráva a následne ministerstvo napokon v tejto otáz­ke rozhodne. Priame platby 2017 by však tento prípadný zámer ovplyvniť nemal, keďže nego­ciácie na túto tému si budú vyžadovať nejaký ten čas. V každom prípade, ak sa rozhodneme financie v roku 2017 nepresunúť, budeme mať povinnosť súčasné nastavenie alokácie zdrojov medzi piliermi ponechať nezmenené až do roku 2020.

Priame platby 2017:Menej dojníc, vyššia platba

Tabuľka: Očakávaná výška vybraných podpôr z I. piliera SPP pre rok 2017 vrátane očakávaného trendu medziročnej zmeny sadzieb (odhad AGROMAGAZÍNu):

Odvetvie/ Podpora I. pilierMedziročnýočakávaný

trendPlatby na plochu (EUR/ha)Základná platba 135,02Greeningová platba 72,20Mladí poľnohospodári 60-62*

Viazané platby – RV (EUR/ha)Ovocie – vysoká prácnosť 200 - 250Ovocie – veľmi vysoká prácnosť 300 - 350Zelenina – vysoká prácnosť 45-50Zelenina –veľmi vysoká prácnosť 85 - 90Rajčiaky 500-550Cukrová repa 365

Chmeľ 590 - 600

Viazané platby - ŽV (EUR/VDJ) Ovce a kozy EUR/kusDojnice 280HD – teľatá jalovice, býky 200Ovce a kozy 17

* podpora na maximálne 28 ha pôdy na žiadateľa

Page 11: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

pre Kvalitné uloženie osiva

terrasem c6…live 2 rokyzáruka

obchodné zastúpenie firmy pöttinger pre sr:

Ing. Juraj kandera, tel.: 0918 520 426

[email protected], www.pottinger.sk

ZHrŇovač s vysoKou výKonnosťou

www.pottinger.sk

top 1252 s-line…live

dealerská sieť: Agrobon Zvolen, s.r.o., Zvolenská Slatina

• Agro-Auto Veľká Lomnica • Agrotradegroup, s.r.o.,

Rožňava • Agrotyp, s.r.o., Ružomberok

2 rokyzáruka

Page 12: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

12 2017

podpory

PPA v roku 2017 bude sústrediť všetky svoje sily na vyhodnotenie masívnej vlny výziev z roku 2015, nových výziev tak mnoho nepribudne.

Prioritou vyhodnocovaniePPA v rámci investičných opatrení nového Programu rozvoja vidieka (PRV) v roku 2015 pre­hltla dosť veľké sústo, ktoré bude ešte nejaký ten čas tráviť. Hneď po schválení PRV bolo totiž vyhlásených 18 výziev na všetky hlavné opat­renia. Pracovníkom PPA tak na stoloch pristálo dovedna viac ako 6000 projektov. Rok 2016 sa pritom niesol hlavne v znamení vyhodnocovania týchto projektov, pričom pokračovanie v danej úlohe bude zrejme na hlavnom programe dňa aj v roku 2017. Poľnohospodárom sa zdá, že ide o veľmi dlhú dobu, pravdou však je, že v rámci tejto masívnej výzvy bolo alokovaných až 85 % celkového rozpočtu PRV pre investičné opatre­nia, preto dlhá doba na vyhodnocovanie má svo­je opodstatnenie. Okrem toho PPA pristúpila aj k prísnejšej kontrole projektov, čo daný časový horizont predĺži ešte viac. PPA predpokladá, že do konca roka 2016 bude zadministrovaná a vy­daná časť zmlúv o nenávratný finančný príspe­vok v rámci opatrenia 4 Investícií do hmotného majetku /oblasť 4.1.6. Následne v roku 2017 by malo pokračovať vyhodnocovanie žiadostí v sle­de, v akom boli zverejnené výzvy. Vyhodnocova­nie projektov viedlo k tomu, že v roku 2016 boli vyhlásené len malé výzvy v opatrení LEADER. Pritom existuje značná pravdepodobnosť, že PPA nevyhlási príliš veľa výziev ani v roku 2017. Určite nie do doby, než bude mať vyhodnotené projekty vyššie spomínaných výziev. V segmente investičných podpôr PRV by sme sa tak v roku 2017 mali z pohľadu nových výziev pripraviť na ďalší skromný rok. Prioritu v tomto roku môžu mať vybrané projekty v opatrení Spolupráca či projekty týkajúce sa poradenstva, prípadne les­níctva. Súčasne treba pripomenúť, že aj v nasle­dujúcich rokoch už bude na investičné opatrenia k dispozícii výrazne oklieštený rozpočet. Tento by mal už byť primárne určený na malé projekty finalizácie produkcie a tvorby produktov s pri­danou hodnotou. V tabuľke prinášame aktuálny stav alokovaných prostriedkov v rámci hlavných investičných opatrení programu.

Neprojektové podpory podobnéroku 2016 V rámci neprojektových podpôr tradične pútajú najviac pozornosti tie najbohatšie opatrenia.

Platby pre znevýhodnené oblasti (ANC), Dobré životné podmienky zvierat a Ekologické poľno­hospodárstvo. V týchto opatreniach je mate­matika pre rok 2017 pomerne jasná. Opatrenie Ekologické poľnohospodárstvo je beznádejne obsadené a existuje len minimálna šanca, že v roku 2017 by sa podarilo dostať do schémy novým žiadateľom. Opatrenie Dobré životné podmienky zvierat beží v špecifickom móde, keď sú v rámci schémy v pôvodnej výške uspo­kojení všetci žiadatelia o platbu. Kompenzačná platba v nezmenenej výške má pokračovať až do doby, než sa nevyčerpajú financie aloko­vané v opatrení. V roku 2017 tak všetci žiada­telia budú mať možnosť s veľkou pravdepo­dobnosťou získať rovnaké platby ako dva roky predtým. AGROMAGAZÍN predpokladá, že ak by došlo v roku 2017 k presunu časti finančných zdrojov z I. piliera do II. piliera, práve toto opatrenie by na tomto presune mohlo pro­

fitovať. Samozrejme, berte túto našu úvahu len ako špekuláciu a nie potvrdený fakt, keď­že v konečnom dôsledku v roku 2017 napokon ani nemusí dôjsť k zmene alokácií finančných zdrojov medzi piliermi.

ANC platby – zmeny až v 2018V roku 2017 by žiadne zmeny nemali doľahnúť ani na ANC platby. Naďalej bude platiť pod­mienka zaťaženia minimálne 0,3 VDJ/ha pre TTP a tiež uplatňovanie degresivity platieb pri výmerách nad 784 ha. Na zmeny sa však budú musieť pripraviť poľnohospodári po roku 2017. Dôjde k novému členeniu ANC území, pričom niektoré súčasné územia z podpornej schémy vypadnú. Tieto územia budú naďalej poberať platbu ANC, tá však bude postupne klesať na 80 % z pôvodnej výšky v roku 2018, 50 % v roku 2019 a rozlúči sa 20 % výškou v roku 2020.

AGROMAGAZÍN

PRV v roku 2017: Najprv vyhodnocovanie, potom ďalšie výzvy

Tabuľka 1: Aktuálny stav alokovaných financií vo vybraných opatreniach PRV 2014-2020 v rámci doteraz zverejnených výziev a predpokladaný zostatok finančných zdrojov na ďalšie výzvy (v mil. EUR).Opatrenie(podopatrenie)

Celková alokáciav mil. EUR

Alokované prostriedkyv doterajších výzvach

v mil. EUR

Zostatokna ďalšie výzvy*

mil. EUR4.1 Investície do HM – farmy 227,75 191,05 36,704.2 Investície do HM – spracovatelia 200,00 200,99 06.1 Podpora zač. podnikania mladých farmárov 48,00 25,00 23,006.4 Diverzifikácia 104,56 102,60 1,96 16 Spolupráca (celé opatrenie) 48,50 34,40 14,1

Zdroj: PRV 2014-2020, PPA

Tabuľka 2: Stav čerpania vybraných neprojektových opatrení (mil. EUR).Alokácia v rámciPRV v mil. EUR

Stav čerpaniav mil. EUR

k 31.12.2016

Predpokladaná výškaplatby na rok 2016*

v mil. EUR

Zostatokna ďalšie roky

v mil. EUR

ANC platby 482,65 146,03 65,00 271,62Dobré životné podmienky zvierat 108,00 16,78 25,00 66,22

* odhadovaná platba na žiadosti o platbu za rok 2016 Zdroj: PRV 2014-2020, PPA

Page 13: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

prognóza: Saxo Bank

Goldman Sachs: Obmedzené vyhliadky pre rast cien plodínGoldman Sachs vidí v roku 2017 priestor pre širšie investície do komodít. Rast cien plodín má však byť obmedzený vplyvom faktoru ich momentálne vysokých globálnych zásob.

KomodityNapriek rally cien na komoditnom trhu počas ja­ri 2016 ostali výnosy za rok 2016 relatívne malé, keď ceny komodít za rok 2016 (do 21.11.2016) posilnili o 1,4 %. To naznačuje, že napriek cyklic­kému zlepšeniu makroekonomických dát investo­ri ešte stále nezmeškali možnosť vstúpiť do „re­flačného obchodu“ (reflácia je prvá fáza rastu po období kontrakcie – pozn. red.) v rámci komodít. Napriek tomu, že aktuálne už máme signifikantný počet indícií, že trhy vstupujú do tretej fázy svoj­ho biznis cyklu, počas ktorého si komodity ako aktívum vedú najlepšie spomedzi všetkých aktív, vzhľadom na malú ekonomickú volatilitu, ktorú sme doteraz zaznamenali od minulej finančnej krízy, ostávame v rámci našich odporúčaní opa­trní. Za ostatných 8 rokov sme sa naučili, že trhy reagujú veľmi pomaly a teda môže chvíľu trvať, než dôjde k naplneniu spomínaného reflačného obchodu. Dôležité ale je, že z pohľadu bilancie rizika a odmeny dnes vidíme priestor pre podporu dlhých pozícií (stávok na rast cien) v komoditách a považujeme za komfortné zvýšiť zastúpenie tej­to triedy aktív v portfóliu investorov.

Plodiny: Kukurica, sója: Napriek obavám z konca jari

2016, že klimatický fenomén La Nina negatív­ne ovplyvní produkciu jarín v USA, sa napokon pestovateľská sezóna 2016/17 v USA ukázala ako rekordná nielen pre kukuricu, ale aj sóju. Momentálne už na počasie síce vplýva La Nina, pôsobenie tohto fenoménu je však nateraz sla­bé, pričom začiatok pestovateľského ročníka (sejba) v Južnej Amerike momentálne prebie­ha pri priaznivých klimatických podmienkach. Aj preto predpokladáme, že v prípade pretr­vávania normálnych klimatických podmienok budú ceny kukurice a sóje v roku 2017 postup­ne naďalej klesať až k úrovni marginálnych nákladov na produkciu, aby došlo k limitácii ďalšieho zvyšovania globálnych zásob tých­to plodín. Očakávame, že ceny obidvoch jarín o 12 – mesiacov poklesnú pod súčasnú forwar­dovú cenovú krivku (krivka signalizujúca dnes očakávané ceny plodín v budúcnosti, v tomto prípade v rámci kontraktov na rok 2017 – pozn. red.). Pokračujúci silný dopyt po sóji zo strany Číny nás núti naďalej predpokladať, že ceny só­je sa v roku 2017 budú znovu obchodovať s his­toricky zvýšenou cenovou prémiou vzhľadom

k cenám kukurice (historicky sója býva 2,4 – násobne drahšia ako kukurica, v budúcom roku môže byť tento pomer o niečo vyšší v prospech sóje – pozn. red.). Tento fenomén tak bude motivovať poľnohospodárov pre zvyšovanie alokácie pôdy viac v prospech sóje.

Cenový výhľad plodínPredpokladáme, že v nasledujúcom 3 až 6 ­ me­sačnom časovom horizonte sa ceny kukurice na burze v Chicagu budú obchodovať za 3,5 USD/bušel (140 USD/t), ceny sóje za 9,5 USD/bu­šel (350 USD/t), resp. 9,25 USD za bušel (340 USD/t), pričom pšenica by sa v tomto časo­vom intervale mala obchodovať za 4,25 USD za bušel (156 USD/t). Za rovnakú cenu by sa pšenica mala obchodovať aj v 12 – mesačnom horizonte, cena kukurice by mala v závere roka poklesnúť k 3,35 USD/bušel (132 USD/t), cena sóje skorigovať nadol na 8,85 USD/bušel (325 USD/t).

Jeffrey Currie,celosvetový vedúci pre výskum komodít,

Global Investment Research Division

Očakávané priemerné ceny rastlinných agrokomodít komoditného vedeckého tímu investičnej banky Goldman Sachs na burze v Chicagu v roku 2016 (ceny v UScent/bušel): (prognóza z 21.11. 2016)

Komodita: Február 20173 – mesačný horizont

Máj 20176 – mesačný horizont

November 201712 – mesačný horizont

Pšenica 425 425 425Kukurica 350 350 335Sója 950 925 885

Zdroj: Goldman Sachs Commodities Research

VÁŠ PARTNER V POISTENÍ

SLÚŽIME VÁM S RADOSŤOU +421 908 721 791 www.renomiaagro.sk

Exkluzívna ponuka poistenia plodín a zvierat, strojov, majetku, vozidiel, zodpovednosti za škodu

aj osobného poistenia.

Partner Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Agrárnej komory Slovenska

Poskytované služby� Zhodnotenie existujúcej poistnej ochrany, identifikácia úspor� Návrh optimálneho poistného programu� Nezávislé jednanie s poisťovateľmi� Osobný prístup a stála individuálna starostlivosť počas

poistného obdobia

Prínosy spolupráce� Ponuka všetkých druhov poistenia� Najlepšia cena, garancia kvality� Široký rozsah poistného krytia� Rýchle riešenie škôd� Ponuky od všetkých poisťovní

INZERCE_AGRO SK:184x84 12/8/16 12:19 PM Page 1

Page 14: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

14 2017

V roku 2017 sa očakáva mierny pokles globálnych zásob plodín, čo by mohlo na trh priniesť jemné oživenie cien.

Pšenica:V sezóne 2017/18 v rámci nášho základného sce­nára očakávame normálnejší rok z pohľadu do­siahnutej produkcie, ktorú odhadujeme vo svete na 727 mil. ton, teda zhruba 2 % nad päťročným priemerom. Takáto produkcia však aj tak len mar­ginálne (o 1 %) zníži stavy svetových zásob, kto­ré zrejme ostanú blízko 250 mil. ton. Na to, aby došlo k citeľnejšej redukcii zásob, je potrebné, aby došlo k významnejším produkčným šokom súčasne minimálne v dvoch významných pes­tovateľských oblastiach, napr. v EÚ a USA. Kľú­čovým motorom cenového vývoja v najbližších mesiacoch bude veľkosť pestovateľských výmer na severnej hemisfére. Predpokladáme, že nízke ceny prispejú k ďalšej redukcii pestovateľských výmer v USA, ktoré môžu klesnúť len na 48 mil. akrov (19,4 mil. ha). Táto zmena by mala prispieť k redukcii finálnych zásob pšenice v USA v nasle­dujúcom ročníku. Pre EÚ počítame so stabilnou pestovateľskou výmerou pšenice (vrátane tvr­dej) na úrovni 27 mil. ton, pričom ak kalkuluje­me s trendovým (priemerným) výnosom, potom budúcoročná produkcia pšenice v EÚ by mohla dosiahnuť 154 mil. ton. Avšak suché počasie vo vybraných regiónoch EÚ a medziročne pomalšia sejba ozimín môže priniesť krátkodobé riziká rastu cien komodity na burze MATIF a to hlavne v prípade nepriaznivých klimatických podmie­nok počas zimy v regióne EÚ či Čierneho mora. V regióne Č. mora však počítame najbližší ročník s expanziou pestovateľských výmer pšenice. Be­rúc do úvahy vyššie spomínané faktory, v rámci nášho základného scenára počítame s miernym rastom cien v 1. polroku 2017, keď predpokladá­me, že nižšie pestovateľské výmery zastavia rast svetových zásob. V prípade burzy MATIF predpo­kladáme, že sa pšenica bude obchodovať blízko 170 EUR/t počas celého roka 2017.

Kukurica:Napriek tomu, že vo vlaňajšom ročníku svetová produkcia kukurice kvôli výpadkom J. Ameri­ky poklesla o 5 %, svetové zásoby rástli piaty ročník po sebe, pričom aktuálny pomer zásob k produkcii ostáva na komfortných 22 %. Pred­pokladáme ale, že v sezóne 2017/18 po prvýkrát od roku 2009 dôjde k poklesu globálnych zásob, pričom pomer zásob k spotrebe vo svete pokles­ne na 19 %, čo bude najmenej za ostatné 4 roky. USA v súčasnosti dodali na trh bohatú ponuku kukurice, čo by malo brániť jej cenám šplhať sa v blízkej budúcnosti nad 4 USD za bušel. Silné exporty z USA aktuálne suplujú výpadok expor­

tov z Brazílie, ktorá zaznamenala v roku 2016 nižšiu produkciu kvôli suchu počas jari. Práve vyššie lokálne ceny v Brazílii prinútia krajinu v novej sezóne výrazne zvýšiť pestovateľské vý­mery prvej úrody kukurice, pričom toto zvýšenie sa odhaduje medziročne o 10 %. V Argentíne naštartovalo produkciu zníženie exportných daní na kukuricu. Tento vývoj môže viesť v na­sledujúcej sezóne v týchto dvoch krajinách pri normálnom vývoji počasia kumulatívne k me­dziročnému nárastu celkovej produkcie o 25 mil. ton (o 26 %). Vyššia predpokladaná produkcia J. Ameriky tak vytvorí novú konkurenciu na ex­portnom trhu oproti americkej kukurici, čo môže vytvoriť tlak na ceny na burze v Chicagu. V USA v budúcej sezóne očakávame medziročný pokles pestovateľských výmer kukurice o 2 % na 92,5 mil. akrov a to vzhľadom na to, že pomer ceny sóje ku kukurici pre kontrakty obidvoch plodín pre rok 2017 sa hýbe nad 2,5:1 (viac ako 2,5 – násobne drahšia cena sóje voči kukurici). Ak by produkcia kukurice v USA v roku 2017 ostala na úrovni dlhodobého trendu, ktorý aktuálne leží na 168 bušeloch na aker, nemalo by dôjsť medzi­ročne k významným zmenám v rámci amerických zásob. Pri tomto našom základnom scenári oča­kávame v roku 2017 pohyb ceny kukurice na bur­ze CBoT v pásme 3,4 až 3,65 USD za bušel (132 až 142 USD/t). Rizikom budúcej sezóny môže byť nárast efektu klimatického fenoménu La Ni­na, ktorý by mohol priniesť nižšiu produkciu v J. Amerike a ak by jeho pôsobenie pretrvávalo dlh­šie, tak aj v USA. Takýto vývoj by v druhom pol­roku 2017 mohol vytlačiť ceny kukurice v Chica­gu výrazne nad 4,50 USD za bušel (180 USD/t).

Sója:Svetová produkcia sóje presiahla 300 mil. ton počas dvoch uplynulých ročníkov pred sezónou 2016/17 a zdá sa, že dosiahne nový rekord aj v tejto sezóne. Súčasne ale ostáva veľmi silný svetový dopyt po komodite, keď spracovanie sóje za ostatné tri roky celosvetovo rástlo tem­pom 6,6 % ročne. V sezóne 2016/17 má vzrásť medziročne o ďalších 4 až 5 %. Očakáva sa, že cena sóje na burze CBoT sa bude počas prvého kvartálu 2017, t.j. v období formovania budú­cej úrody v J. Amerike, obchodovať v pásme 10 – 11 USD/bušel (367 – 404 USD/t). S rastúcim svetovým dopytom by cena mohla počas roka

2017 pokračovať v raste. Stenčujúca sa bilancia medzi ponukou a dopytom môže priniesť v roku 2017 na trh väčšiu cenovú volatilitu s rastúci­mi rizikami poháňanými v dôsledku možných výpadkov produkcie či nepriaznivého počasia v hlavných exportných krajinách. Pestovatelia v J. Amerike v novej sezóne zrejme zredukujú pestovateľské výmery sóje, keďže plánujú zvýšiť pestovateľské plochy kukurice. Predpokladáme, že výmery v Argentíne klesnú o 3 %, v Brazílii ostanú nezmenené, maximálne vzrastú o 2 %, čo však je stále výrazne menej ako 5 % ­ né tem­po, počas ktorého výmery v krajine každoročne rástli v ostatných 3 rokoch. Produkcia sóje v J. Amerike v sezóne 2016/17 (končí 31.8.2017) by mohla dosiahnuť 165 mil. ton. Čo sa týka USA, tohtoročná produkcia v krajine bola rekordná kvôli dosiahnutému rekordnému hektárovému výnosu ako aj medziročne vyššej pestovateľskej ploche. Predpokladáme, že vzhľadom na ceno­vý vývoj sóje a kukurice, aj v novej sezóne by v USA mohli medziročne vzrásť pestovateľské plochy a to hlavne v prípade, že sója sa bude na trhu obchodovať viac ako 2,5 – násobok ce­ny kukurice. Keďže ale počítame v základnom scenári s hektárovým výnosom na úrovni dlho­dobého trendu, budúcoročná celková produkcia sóje v USA by mala medziročne klesnúť, no stále zostane nad úrovňou 4 mld. bušelov (109 mil. ton). Svetové ceny sóje bude naďalej ovplyvňo­vať dopyt Číny, ktorá by v sezóne 2017/18 mohla importovať 89 – 91 mil. ton sóje, čo je viac ako predpokladaných 87 mil. ton v aktuálnej sezóne 2016/17. V rámci nášho scenára vysokých cien počítame s možnosťou rastu cien sóje v prípade výpadkov produkcie v J. Amerike. Budúcoročná jarná produkcia v Brazílii pod 99 mil. ton bude znamenať podporu cien, rovnako tak podporu cenám podľa nás prinesie menší než 3 % ­ ný medziročný nárast pestovateľských plôch sóje v USA či pokles výnosu sóje budúcej úrody pod 46 bušelov/aker. Na sile môže nabrať aj feno­mén La Nina. Naopak, ceny pod úroveň nášho základného scenára môžu v roku 2017 klesnúť v prípade nižšieho dopytu zo strany Číny, ďalšej veľkej produkcie v USA či oslabení meny brazíl­skeho realu voči USD.

Stefan Vogel,analytik Agri Commodity Markets Research,

Rabobank

prognóza: Rabobank

Rabobank: Silný dopyt stenčí zásoby plodín

Odhad priemerných cien plodín na burzách v Chicagu (CBoT) a MATIF v roku 2017 od analytikov investičnej banky Rabobank pri ich základnom scenári vývoja:Plodina cena/jedn. Burza Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16Pšenica UScent/bušel CBoT 420 440 450 460Pšenica EUR/t MATIF 172 175 175 170Kukurica UScent/bušel CBoT 340 360 365 355Sója UScent/bušel CBoT 1035 1070 1060 1040

Zdroj: Agri Commodity Markets Research, Rabobank Outlook 2017: Bear in Mind – Stock remain Large.

Page 15: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

V roku 2017 bude ropa naďalej profitovať z predpokladaného výhľadu, že konečne dôjde k vybilancovania ponuky s dopytom. To je založené na predpoklade, že rovnako tak ako členovia OPECu, tak i nečlenovia OPEC naplnia svoje sľuby o požadovanej redukcii produkcie ropy s cieľom rebalancovať trh.

Zatiaľ čo v prvom kvartáli roku 2017 je pravdepodobné, že cena ropy Brent sa bude obchodovať nad 50 USD za barel, účastníci tr­hu začnú čoraz viac svojej pozor­nosti venovať tomu, či producenti znížia svoju produkciu, tak ako sa dohodli na konci roku 2016. Berúc do úvahy z historického hľadiska zlú povesť členov OPEC pri napĺ­ňaní vyhlásených produkčných cieľov, potenciál ďalšieho zvýše­nia produkcie ropy v Líbyi, Nigérii ako aj kolektívnej reakcii americ­kých producentov bridlicovej ropy na vyššie ceny, vidíme v druhom kvartáli 2017 priestor pre vytvo­renie nového tlaku na pokles cien.Predpokladáme, že ako členovia, tak i nečlenovia OPEC znížia svoju produkciu, no neznížia ju až o také množstvo, na ktorom sa koncom roka 2016 dohodli. Tento vývoj tak pravdepodobne spomalí proces vyrovnania ponuky s dopytom na

trhu, čo súčasne vytvorí dodatoč­né riziká pre korekcie cien ropy v priebehu roka.Makroekonomický vývoj bude tak­tiež zohrávať špecifickú úlohu pri cenotvorbe ropy. Prezidentské voľby v USA vyhral Donald Trump aj prostredníctvom sľubov zní­ženia daňového zaťaženia ako aj zvýšenia výdavkov na infraštruk­túru s cieľom naštartovať americ­kú ekonomiku. Tieto sľuby doteraz viedli k posilneniu USD a súčasne k spusteniu odlivu financií z dlhopi­sov a vytvoreniu budúcich vyšších inflačných očakávaní. Riziko pro­tekcionizmu, silný dolár a rastúce náklady na f inancovanie môžu potenciálne vytvoriť problém v niektorých rozvíjajúcich ekono­mikách (emerging markets), čo následne môže mať dôsledky aj na dopyt po rope.Berúc do úvahy všetky vyššie spo­menuté faktory vidíme priestor pre rast priemernej ceny ropy Brent z 45 USD za barel v roku 2016 na priemernú cenu 54 USD/barel v roku 2017. Najvyššia cena v priebehu roka 2017 bude pravde­podobne dosiahnutá v jeho záve­re. V tomto období môže cena ropy Brent vzrásť na 60 USD za barel, čo signalizuje dodatočný rastový potenciál o 5 % v porovnaní so súčasnou cenou ropy Brent, za ktorú sa momentálne obchoduje decembrový kontrakt 2017 tejto komodity.

Ole S. Hansen, autor je hlavný komoditný stratég

investičnej banky Saxo Bank.

Saxo Bank: Posun ceny ropy k 60 USD za barel

Odhad Saxo Bank: Očakávané priemerné ceny ropy BRENT v roku 2017 a porovnanie s aktuálnou cenou (decembrového kontraktu 2017) z decembra 2016 (ceny v USD za barel):

Kom

odita

Aktu

álna

cen

a (7

.12.

2016

)ko

ntra

kt d

ec 2

017

Očak

ávan

ápr

iem

erná

cen

aza

cel

ý ro

k 20

17

Očak

ávan

á ce

naro

py v

dec

embr

i20

17 (U

SD/b

arel

)

Med

ziro

čný

očak

ávan

ýtr

end

Ropa BRENT 55,91 54 60

Poznámka: Očakávané ceny ropy BRENT v roku 2016 od analytikov slovenských i zahraničných finančných inštitúcií vrátane odhadu AGROMAGAZÍNu nájdete aj v komplexnej tabuľke odhadov cien ropy na s. 30 tejto publikácie.

prognóza: Saxo Bank

Líder vo financovanípoľnohospodárstva

na Slovensku

Váš biznis1515rokov pomáhame financovať

www.ss lovensko.sk

Page 16: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

16 2017

prognóza: fytokomodity

Ceny obilnín na burze v Chicagu by mohli v roku 2017 posilniť. Na druhej strane súčasná cenová atraktivita sóje môže farmárov motivovať rozširovať jej pestovateľské výmery, čo zvyšuje šance na vysokú produkciu a tým aj nižšie ceny.

PšenicaPrognózy z konca minulého roka pre pšenicu sa vyplnili a tento trh pokračoval vo svojom dlhodobom „medveďom trhu“, ktorý trvá už od roku 2012. To znamená rok čo rok nižšie ceny a aj keď na trhu sú krátke obdobia rastov cien – väčšinou ovplyvnené počasím – tie sú následne vystriedané ešte väčšími poklesmi. Prognóza hovorila o silnom poklese ceny v druhom kvar­táli pod hranicu 4,20 USD za bušel a následnej stabilizácii v druhej polovici roka. Na trhu do­šlo k výrazným prepadom na konci 2.kvartálu, ceny sa prepadli do nových 10­ročných miním a otestovali 4­dolárovú úroveň. Akurát stabi­lizácia bola na nižších úrovniach, ako sa pred­pokladalo. Je však celkom dobrá šanca, že po­dobný vývoj v budúcom roku neuvidíme. Nižšie výmery ozimnej pšenice v USA by mohli stenčiť zásoby v skladoch a pomôcť pšenici získať pôdu pod nohami. Takisto budúcoročná celosvetová úroda sa podľa terajších prognóz bude pohy­bovať na úrovni okolo 727 miliónov ton a moh­la by byť o málo (1%) menšia ako tá tohtoroč­ná. Problémom sú naďalej veľmi vysoké zásoby v skladoch a pokračujúca sila amerického do­láru. To bude brzdiť prípadný cenový odraz, nemali by ho však úplne zastaviť. Výsledkom by mohol byť návrat k úrovniam nad 4,5 USD za bušel v druhej polovici roka.

Kukurica Prognózy cien na rok 2016 pre kukuricu sa ukázali ako relatívne presné pre tri zo štyroch kvartálov. Okrem krátkeho obdobia v druhom kvartáli, keď sa nepriaznivé počasie podpísalo pod obavy z nižšej úrody a krátkodobo vytla­čilo ceny nahor, sa cena kukurica pohybovala očakávaným smerom. Predpoklad silnej úro­dy kukurice v USA sa naplnil a to sa prejavilo predajným tlakom na pokles cien počas le­ta. Od leta sa už ceny kukurice pohybovali na úrovniach očakávaných na konci minulého roku. Je veľká šanca, že v roku 2017 nebude­me svedkami takých masívnych prepadov cien ako počas spomínaného leta. Cena kukurice

na jeseň dosiahla 7­ročné minimum a je veľká šanca, že toto bude na dlhší čas najnižšia do­siahnutá úroveň. Predpokladám, že priebežne počas roka by sme mohli byť svedkami vyšších cien. K tomu by mohla prispieť aj strata akrov v prospech f inančne atraktívnejších plodín a tým napomôcť prvému medziročnému pokle­su celosvetových zásob za ostatných desať ro­kov. Na druhej strane, tieto zásoby sú na stále veľmi vysokých úrovniach a to celosvetovo aj v USA, čo je pre vývoj cien na burze v Chicagu kľúčové. Výsledkom by tak mohol byť mierny rast ceny, ktorý však zvrchu bude limitovaný vysokými zásobami. Hlavnou premennou však stále zostáva počasie, akýkoľvek extrém zamá­va s cenami a výsledkom môže byť cena úplne iná v porovnaní s očakávaniami.

SójaMinuloročná predpoveď na sóju sa vyplnila iba v prvom kvartáli, kde bola priemerná cena na úrovni očakávanej. Pre zvyšok roka sa nepo­tvrdil predovšetkým predpoklad nižšieho do­pytu po sóji zo strany Číny, naopak očakávania obrovskej úrody v USA sa ukázali ako správne. Kľúčovým faktorom bolo nakoniec – ako inak –

počasie, keď dažde v Južnej Amerike v druhom kvartáli priniesli obrovský rast ceny sóje, kto­rý aj keď sa takmer celý zvrátil, udržal ceny na vyšších priemerných úrovniach. Čo však možno očakávať pre rok 2017? V prvom rade výrazný presun pôdy od kukurice v prospech sóje. Sú­časný pomer ceny kontraktov budúcoročnej úrody sóje a kukurice je 2,68, pričom priemer­ný pomer za ostatných 40 rokov je 2,5. Čísla okolo 2,70 znamenajú obrovskú atraktivitu sóje pre pestovateľov v porovnaní s kukuricou, ktorej cena sa v niektorých regiónoch sveta navyše pohybuje už okolo výrobných nákladov. Očakávania hovoria o presune zhruba 4­8 mi­liónov akrov len v USA v prospech sóje. Navyše sa očakáva vysoká úroda v Brazílii a Argentíne, kde zatiaľ vládnu ideálne klimatické podmien­ky. A tretím negatívnym faktorom sú plnšie sklady ako dôsledok rekordnej tohtoročnej úrody v USA. To všetko by malo predovšetkým v druhej polovici roka výraznejšie stlačiť ceny sóje pod 10­dolárovú hranicu.

Michal MájekAutor je komoditným portfólio manažérom

spoločnosti Tatra Asset Management

Čakajú nás v roku 2017 prvé „býčie“ lastovičky na trhoch s obilninami?

Očakávané ceny agrokomodít na burze v Chicagu v roku 2017 (ceny v USD/bušel).

Komodita Cena v: Priemernácena 1.Q

Priemernácena 2.Q

Priemernácena 3.Q

Priemernácena 4.Q

Pšenica USD/bušel 4,00 4,30 4,50 4,60Kukurica USD/bušel 3,50 3,70 3,80 3,80Sója USD/bušel 10,00 9,75 9,75 9,50

Obilniny by si v roku 2017 mohli cenovo prilepšiť.

Page 17: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

COB-16-071-04 Agrobiznis Agromagazin 210x297.indd 2 21.7.2016 15:58

Page 18: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

18 2017

prognóza AGROMAZÍNu: pšenica

Ceny pšenice by v roku 2017 mohli posilniť, nakoľko pravdepodobnosť dosiahnutia piatej po sebe nasledujúcej rekordnej svetovej produkcie nie je príliš vysoká.

Rekordná šnúraGlobálna produkcia pšenice má za sebou uni­kátnu šnúru úspechov, keď v ostatných štyroch rokoch dokázala každoročne prekonávať svoj produkčný rekord z predchádzajúceho roku. Vďaka tomu svetové zásoby komodity vzrástli na veľmi komfortných 250 mil. ton čo, samo­zrejme, vyvolalo tlak na pokles jej ceny. Na druhej strane nízke ceny stimulujú dopyt, kto­rý sa v aktuálnom ročníku 2016/17 môže vyšpl­hať až k 740 mil. ton, teda zhruba 11 mil. ton pod tohtoročníkovú globálnu produkciu (751 mil. ton). Ceny komodity v niektorých pesto­vateľských regiónoch však prepadli natoľko, že miestni farmári budú mať v budúcom roku malú motiváciu komoditu pestovať na rovna­kej výmere ako rok predtým. Príkladom môžu byť USA, kde priemerný pestovateľ pšenice v ostatnom roku zaknihoval stratu vo výške 60 USD/t. Ceny v EÚ boli v roku 2016 od prepadu ochránené hneď z dvoch dôvodov. Tým prvým je pozitívny efekt oslabeného eura voči dolá­ru, ktorý dáva priestor pre vyššie ceny plodín na burze MATIF v porovnaní s ostatnými glo­bálnymi burzami, predovšetkým CBoT. Druhým faktorom bol výpadok 30 % domácej produkcie Francúzska, ktorý povedie k tomu, že Francúz­sko na trh v nasledujúcich mesiacoch dodá o 12 mil. ton menej mäkkej pšenice v porovnaní s pôvodnými odhadmi z jari roka 2016. Vývoj vo Francúzsku prispeje k tomu, že EÚ bude musieť medziročne znížiť exporty pšenice do tretích krajín minimálne o 10 mil. ton, keď sa predpo­kladá, že v ročníku 2016/17 (v EÚ končí 30.6. 2017) sa z EÚ vyvezie len 24 mil. ton mäkkej pšenice. Keďže dáta za tento ročník z konca novembra 2016 hovoria už o vyvezených 10,3 mil. ton pšenice, čo je o 9 % rýchlejšie tempo v porovnaní s minulým rokom, skôr či neskôr v rámci prvej polovice roka 2017 v EÚ dôjde k situácii, keď európske exporty narazia na li­mit a tempo exportov bude musieť spomaliť. Tento vývoj pritom zrejme prinesie na trh oce­nenie kvalitných pšeníc E triedy s vyššou ceno­vou prémiou v porovnaní s rokom 2016.

Ďalší rekord menej pravdepodobnýČo sa týka budúcoročných pestovateľských

výmer pšenice, tie stagnujú v EÚ a mierne vzrástli v regióne Čierneho mora (vzhľadom na vlaňajšie problémy so sejbou na Ukrajine). Otázkou je, kam zamieria pestovateľské výme­ry v USA. Silný dolár robí v krajine pestovanie pšenice stratovou záležitosťou a i preto sa AGROMAGAZÍN domnieva, že pestovateľské plochy v USA v budúcej sezóne prepadnú na viac ako 50 – ročné minimá. Problémy môže mať aj India, kde krízové opatrenie miestnej centrálnej banky v podobe stiahnutia z obehu bankoviek s najvyššou nominálnou hodnotou (kvôli zredukovaniu čiernych obchodov) údaj­ne dostalo do finančných problémov viacerých farmárov, ktorí nebudú mať za čo siať. India nedávno avizovala, že už v tomto ročníku bu­de musieť importovať 5 mil. ton pšenice, takže situácia sa môže zaujímavo vyvinúť v roku 2017 aj v tomto kúte sveta (India dodáva na trh 12 % svetovej produkcie pšenice). Predpokladá­me tak, že v sumárnom hodnotení v roku 2017 klesnú pestovateľské výmery pšenice. Otázkou je, či túto redukciu dokáže vykompenzovať zvýšený hektárový výnos. A práve tu môže na­stať druhý problém. Štatisticky vyjadrené totiž všetko skôr či neskôr smeruje k svojmu prie­meru. A teda s každým ďalším rokom v ktorom sa dosiahne rekordná produkcia, je štatisticky menej pravdepodobné, že ten nasledujúci rok bude tento rekord znova prekonaný. Skôr na­opak, tendenciou výnosov je smerovanie späť k dlhodobému priemeru. Aj preto si myslíme, že v roku 2017 globálna produkcia pšenice ne­dokáže tromfnúť roky predtým a poklesne do pásma dlhodobého priemeru okolo 695 ­ 715 mil. ton. To vyvolá tlak na medziročný pokles stavov svetových zásob, keďže aktuálne silný dopyt sa začne na novú bilanciu ponuky akli­matizovať oneskorene až po tom, čo začnú rásť ceny z titulu nižšej produkcie. Keďže ale svetové zásoby sú momentálne na komfort­ných úrovniach, pri našom realistickom scenári priemernej produkcie nepredpokladáme, že by najbližší rok malo dôjsť k veľmi dramatickému poklesu týchto zásob. Aj preto odhadujeme,

že ceny pšenice budúci rok posilnia, no nie zas až tak významne. No ešte predtým sa v úvode roka 2017 treba pripraviť na možnú miernu ko­rekciu cien (na MATIF by ceny mohli korigovať k 150 EUR/t) vzhľadom na to, že investori mô­žu najbližšie týždne započítavať do cien plodín tohtoročnú rekordnú úrodu jarín v USA. Pokles cien jarín tak môže dočasne stiahnuť nadol aj ceny pšenice. V neskorších fázach roka by však naplnenie vyšších spomenutých potenciálnych faktorov malo napomôcť k postupnému náras­tu cien pšenice. Samozrejme, ako vždy, aj ten­toraz môžu byť v hre extrémne scenáre. Ďalšia rekordná globálna úroda pšenice trebárs aj z titulu veľkého nárastu pestovateľských plôch jarnej pšenice (menej pravdepodobné, no nie nereálne) môže v prípade nášho pesimistické­ho scenára poslať ceny pšenice na MATIF pod 150 EUR/t. Naopak, problémy s produkciou v niektorom z hlavných pestovateľských re­giónov v rámci nášho cenovo optimistického scenára budú mať ambíciu poslať ceny pšenice na MATIT znovu nad 220 EUR/t. Tieto scenáre vnímame ako možné, no menej pravdepodob­né. AGROMAGAZÍNom očakávané ceny plodín v tabuľkách tejto ročenky predstavujú prognó­zované ceny pri realistickom scenári, v ktorom počítame s výnosom plodín na úrovni dlho­dobého priemeru.

AGROMAGAZÍN

Pšenica: Koniec rekordnej éryglobálnej produkcie?

Odhad očakávaných priemerných cien pšenice na burze v Chicagu, MATIF Paríž a na slovenskom trhu v roku 2017 (AGROMAGAZÍN).Burza cena/jedn. Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16

CBoT (USA)UScent/bušel

rozpätie415

365 – 425490

400 – 525500

400 – 550500

400 – 550CBoT (USA)(EU wheat)

EUR/trozpätie

175155 – 180

190175 – 210

190175 – 205

190175 – 205

MATIF (EÚ)EUR/t

rozpätie160

150 – 185185

170 – 200190

170 – 200190

170 – 200

Slovensko (trh)EUR/t

rozpätie130

120 – 155160

140 – 175165

140 – 175165

140 – 175

Pšenica: Medziročne menšia globálna produkcia môže v roku 2017 podporiť ceny komodity.

Page 19: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

www.slsp.sk *0900

Doprajte rast vášmu biznisua žnite úspechy po celý rok Sme dlhodobým a stabilným partnerom agrobiznisu na Slovensku.

Sme banka na strane podnikateľov

20 agrobiznis a4.indd 1 30.11.16 13:03

Page 20: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

20 2017

prognóza AGROMAGAZÍNu: kukurica

Kukurica by v roku 2017 mohla profitovať zo silného globálneho dopytu a odraziť sa na vyššie cenové úrovne.

Americké žatevné hodySvetová produkcia kukurice v sezóne 2016/17 s veľkou pravdepodobnosťou zaknihuje nový rekord, keď svetové sklady sa pripravujú na prí­jem celkovo 1,03 mld. ton komodity. Na druhej strane aj svetový dopyt má zaknihovať rekord, pričom sa očakáva, že po prvýkrát v histórii Svet spotrebuje viac ako 1 mld. ton kukurice. Podobne ako vlani, aj tento rok vývoj na glo­bálnom trhu jasne ukazuje, kto hrá v cenotvor­be komodity prím. Rovnako ako vlani totiž aj tento rok EÚ zaknihuje podpriemernú produk­ciu (okolo 59 mil. ton), no keďže bohatá žatva znovu obdarila USA, európske ceny kukurice napriek deficitu na trhu EÚ nemajú príliš veľ­kú ambíciu rásť. Niet sa čo čudovať, USA totiž vychrlia na globálny trh najbližšiu sezónu 387 mil. ton kukurice, keďže zhruba toľko jej zoža­li počas uplynulých dvoch mesiacov. Rekordná úroda v USA tak bude zrejme hlavným motorom vývoja globálnych cien kukurice v prvom kvar­táli roka 2017. Predpokladáme, že investori bu­dú najbližšie obdobie započítavať túto skutoč­nosť do cien a i preto sa cena kukurice na burze v Chicagu v úvode roka 2017 môže krátkodobo dostať technicky aj pod 3 USD za bušel. Pri ta­komto scenári by potom kukurica na burze MA­TIF mohla znovu otestovať 150 EUR/t.

Obratu môže zaveliť silný dopytMomentálne celosvetovo nízke ceny kukurice sú ale hybnou silou rastúceho dopytu po ko­modite. Ten by v úvode jari mohol nabrať ešte na vyššej intenzite, keďže v tomto období je spravidla tempo amerických exportov kukuri­ce najrýchlejšie. AGROMAGAZÍN predpokladá, že tak ako v ostatných troch rokoch, tak i v ro­ku 2017 budeme počas jarnej sezóny svedka­mi minimálne dočasnej cenovej rally na trhu s kukuricou. Jarný cenový rast kukurice môže technicky oklieštiť prípadná bohatá produkcia v Južnej Amerike, ktorá začne počas jari 2017 prúdiť na globálny trh, keďže vzhľadom na sú­časný deficit plodiny v Brazílii sa predpokladá, že J. Amerika tento rok výrazne navýši pesto­vateľské plochy kukurice. Na druhej strane ne­smieme opomínať fakt, že na globálne počasie má minimálne do februára 2017 pôsobiť klima­tický fenomén La Nina, ktorý je známy tým, že spravidla redukuje výnosy jarín v J. Amerike či

USA. Ak La Nina ukáže svoju silu, jarný cenový rast cien kukurice na globálnom trhu bude de facto jasnou záležitosťou.

Menšia budúca úroda v USA?V druhej polovici roka už tradične diktuje cenotvorbu kukurice vo svete vývoj v USA. AGROMAGAZÍN očakáva, že USA sa nepodarí v budúcom roku zopakovať rekordnú produkciu z roka 2016. Vychádzame pritom z predpokla­du, že pestovateľské výmery kukurice v USA v budúcom roku poklesnú na úkor vyšších vý­mer sóje, keďže pestovanie kukurice bolo pre amerických farmárov v ostatných dvoch ro­koch menej rentabilné v porovnaní so sójou. Taktiež nepredpokladáme, že USA zaknihujú ďalší rok po sebe rekordný hektárový výnos, skôr naopak, škrt cez rozpočet môže priniesť La Nina, ktorá má z historického hľadiska am­bície tlačiť hektárový výnos kukurice v USA o 3 až 7 % pod dlhodobý priemer. Produkcia USA tak môže v budúcom roku realisticky poklesnúť medziročne aj o 10 %. A to by už znamenalo značné zmeny v bilancii komodity v USA, pre­dovšetkým by došlo medziročne k poklesu ich koncoročníkových zásob. AGROMAGAZÍN pred­pokladá, že k tomuto poklesu zásob aj dôjde,

no vychádzajúc zo základného scenára vývoja (v ktorom počítame s priemerným hektárovým výnosom kukurice) očakávame skôr len mierny medziročný pokles ako amerických, tak i sve­tových zásob plodiny. Kukurica by tak v druhej polovici roka, predovšetkým v 4.Q 2017, mohla získať opätovnú podporu pre rast svojej ceny. Aktuálne komfortné zásoby plodiny zrejme bu­dú brániť cenám kukurice posilniť výraznejšie, no pozitívny vývoj na trhu by mohli poľnohos­podári jednoznačne pocítiť. V prípade väčšieho výpadku svetovej produkcie (optimistický sce­nár) by ceny kukurice na burze v Chicagu mohli dokonca otestovať úroveň 5,2 USD/bušel (210 USD/t) a na MATIF sa tak dostať k 220 EUR/t. Na druhej strane ďalšia rekordná úroda v USA (pesimistický scenár) by mohla neúprosne stlačiť ceny komodity v Chicagu pod 3 USD za bušel (120 USD/t), pričom v takomto prípade by cena kukurice na MATIF napriek očakávanej podpore v podobe pokračovania oslabovania eura voči doláru si zrejme nedokázala udržať cenovú hladinu 150 EUR/t. Celkové aktuálne fundamenty na trhu ale naznačujú, že rok 2017 by mohol cenám kukurice priať.

AGROMAGAZÍN

Kukurica: Silný dopyt pri priemernej produkcii načrie do zásob

Odhad priemerných cien kukurice na burze v Chicagu, MATIF Paríž a na slovenskom trhu v roku 2017 (AGROMAGAZÍN).Burza cena/jedn. Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16

CBoT (USA)UScent/bušel

rozpätie340 395 380 425

MATIF (EÚ)EUR/t

rozpätie165

155 – 175180

165 – 185180

165 – 180190

165 – 200

Slovensko (trh)EUR/t

rozpätie130

120 – 150155

135 – 160155

135 – 155160

135 – 175

USA v roku 2017 so značnou pravdepodobnosťou nezopakujú rekordnú produkciu z predchádzajúcej sezóny.

Page 21: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

212017

prognóza AGROMAGAZÍNu: olejniny

Minimálne v prvej polovici roka 2017 bude podporou cien repky jej deficit na európskom trhu. Sója by mohla profitovať na silnom globálnom dopyte, držať skrátka ju ale môžu súčasné veľké zásoby.

Málo repky, veľa sójeRok 2016 priniesol na trh s olejninami zaujíma­vý vývoj. Ako sme už naznačovali vo vlaňajšej ročenke, produkcia repky sa príliš nevydarila Ukrajine, keď bola napokon medziročne takmer o tretinu, resp. o 0,5 mil. ton nižšia. Keďže Ukrajina je jedným z kľúčových importérov EÚ, dúfalo sa, že produkcia v EÚ bude dostačujúca, aby bola potreba importov do spoločenstva čo najnižšia. Napokon však EÚ zaknihovala pro­dukciu v tomto ročníku len vo výške 19,8 mil. ton, čo je o 3,6 mil. ton menej ako predstavu­je plánovaná domáca spotreba. Ku koncu roka 2016 tak už na európskom trhu cítiť zvýšený dopyt po repke, čo pri obmedzenej ponuke tla­čí nahor aj ceny. Situácia na trhu s repkou však nemusí byť až tak kritická. Kanadská produkcia repky bola tento ročník rekordná a tak existu­jú značné šance, že EÚ bude dovážať repkový olej práve z tejto destinácie. Pravdepodobnosť tohto scenára pritom ešte viac vzrástla po tom, čo EÚ v novembri podpísala s Kanadou dohodu CETA o voľnom obchode. Kým na trhu s repkou je ponuka vzhľadom na dopyt pomerne tesná (aspoň v rámci EÚ), ne­dá sa to povedať o globálnom trhu so sójou. Tohtoročníková svetová produkcia s veľkou pravdepodobnosťou zaknihuje rekord, keďže USA zožali historicky najvyššiu produkciu blí­žiacu sa k 120 mil. ton. A tak aj keď počas jari boli evidované isté problémy s produkciou v J. Amerike, súčasná ponuka sóje na globálnom trhu je vysoko komfortná. Faktor rekordnej produkcie sóje v USA môže v prvom kvartá­li 2017 vytvoriť opätovný tlak na pokles cien sóje, keďže investori zrejme budú chcieť do súčasných cien započítať definitívne dáta bo­hatej americkej produkcie. A keďže ceny sóje sú previazané s cenami repky, tento vývoj bude mať ambíciu dočasne stiahnuť na nižšie úrovne (predpoklad korekcie ceny do pásma 370 ­ 380 EUR/t v 1.Q 2017) aj ceny najpestovanejšej olejniny v EÚ. Pre Slovensko však môže byť potešiteľné to, že vďaka tesnej bilancii repky v EÚ by sa minimálne v prvej polovici roka 2017 negatívna cenová prémia repky (cenový rozdiel medzi fyzickým trhom SR a cenou futures na burze MATIF), ktorá je obvykle mínus 30 EUR/t

v neprospech nášho trhu, mohla zmrštiť na mí­nus 10 EUR/t a alternatívne aj vyrovnať s cena­mi na MATIF.

Dopyt podporou cienAGROMAGAZÍN nepredpokladá ale, že ceny sóje ako aj repky v roku 2017 budú dlho v pokles­nom trende. Aktuálny dopyt po americkej sóji je obrovský, keď americké exporty komodity boli v úvode decembra 2016 medziročne o 30 % vyššie. Silný dopyt po sóji bude s veľkou prav­depodobnosťou pokračovať aj v roku 2017, čo by mal byť hlavný faktor pomerne rýchleho obratu cien sóje po nami očakávanej krátkej korekcii v úvode roka. Navyše aktuálne sa o slo­vo vo svete prihlásil aj klimatický fenomén La Nina, ktorý spravidla prináša suché a teplé počasie do hlavných pestovateľských oblastí jarín vo svete. Práve od decembra 2016 do mar­ca 2017 bude prebiehať kľúčové obdobie pre tvorbu budúcej úrody sóje v J. Amerike, pričom La Nina môže priniesť prekvapenie v podobe zredukovania budúcich potenciálnych výnosov plodiny. To by prinieslo počas jari ďalšiu ex­tra podporu cenám sóje. Platí to o to viac, že argentínski a zrejme i brazílski farmári medzi­ročne zredukovali pestovateľské výmery sóje na úkor vyšších výmer kukurice, keďže v roku 2016 obe krajiny (hlavne Brazília) zaznamenali citeľný pokles produkcie kukurice, ktorá je na miestnom trhu aktuálne veľmi žiadanou komo­ditou. Na budúcu cenotvorbu olejniny taktiež bude vplývať faktor výšky budúcoročných osev­ných plôch v USA. Keďže z pohľadu rentabili­ty výroby farmárov v USA je na tom aktuálne lepšie sója v porovnaní s kukuricou, existuje predpoklad, že USA medziročne zvýšia pesto­vateľské výmery práve sóje. Otázne ale je, či aj vyššie pestovateľské výmery sóje v USA dokážu v druhej polovici roka 2017 stlačiť ceny komo­dity nižšie, nakoľko bude veľmi ťažké „tromf­núť“ tohtoročný rekordný výnos plodiny a tak finálna produkcia sóje v USA môže byť napriek vyšším pestovateľským plochám medziročne nižšia. Aj preto predpokladáme, že v kombiná­cii so silným dopytom sa v roku 2017 bude ce­

nám sóje úspešne dariť zotrvať medziročne na vyššej cenovej hladine. Brzdou príliš optimis­tického rastu cien však v novej sezóne ostanú stále komfortné globálne zásoby komodity.

Podpora aj pre repkuI keď predpokladáme, že ceny repky najbližšie mesiace neudržia cenovú hladinu 410 EUR/t, je značná šanca, že v prvom polroku sa nad 400 EUR/t znovu vrátia a technicky môžu atakovať aj úroveň 435 EUR/t. Bilancia komodity bude minimálne do ďalšej žatvy tesná, čo by mohlo držať ceny na vyššej cenovej hladine. Ak pritom v novej sezóne nastanú ďalšie problémy, ceny repky v roku 2017 môžu úspešne otestovať métu na 475 EUR/t. Francúzsko už počas sejby 2016 hlásilo problémy so suchým počasím a súčasné odhady hovoria o tom, že miestni farmári neza­siali až 10 % plánovanej výmery repky. Technicky tak budúcoročná produkcia repky vo Francúzsku môže byť o 0,5 mil. ton nižšia oproti tradičnému predpokladu. Tiež znovu pripomíname, že po­mocnou barličkou európskych cien plodín v roku 2017 kótovaných v eurách na burze MATIF môže byť pokračujúce oslabovanie eura voči doláru. A nezanedbateľný efekt môže priniesť skutoč­nosť, že investori v roku 2017 začnú ešte viac nalievať kapitál do komodít. Ceny olejnín by na tomto vývoji mohli v roku 2017 profitovať. Samozrejme, napriek pozitívnemu výhľadu pre olejniny z titulu veľkého dopytu aj pri týchto plodinách existuje obmedzená imunita rastu cien. Prípadná rekordná produkcia v J. Ameri­ke, no predovšetkým ďalšia veľká v USA môže poslať ceny sóje na nové niekoľkoročné minimá pod 8 USD za bušel. Takýto vývoj by potom ne­gatívne ovplyvnil aj ceny repky, ktoré by znovu mohli podliezť na MATIFe métu 350 EUR/t, kto­rá z pohľadu technickej analýzy aktuálne pred­stavuje úroveň silnej cenovej podpory. Prvé predpoklady novej úrody sóje v USA však ne­budú známe skôr ako v auguste 2017 a i preto predpokladáme, že minimálne do tohto obdo­bia nám olejniny na trhu predvedú aspoň jednu príjemnú „rastovú šou“.

AGROMAGAZÍN

Olejniny: Nedostatok repky v EÚ podporí jej cenu, brzdou môže byť sója

Odhad priemerných cien sóje na burze v Chicagu a cien repky olejky na burze MATIF Paríž a na slovenskom trhu v roku 2017 (AGROMAGAZÍN).

Burza cena/jedn. Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17SÓJACBoT (USA)

UScent/bušelrozpätie

900 1050 1000 1100

REPKAMATIF (EÚ)

EUR/trozpätie

395380 – 410

410385 – 435

420365 – 477

425365 – 477

REPKASlovensko (trh)

EUR/trozpätie

390370 – 410

400375 – 425

405345 – 465

405345 – 465

Page 22: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

22 2017

prognóza AGROMAGAZÍNu: zookomodity

Pokles produkcie mlieka v EÚ v roku 2016 prispeje k pokračovaniu vyrovnávania ponuky a dopytu, vďaka čomu budú mať slovenské ceny mlieka ambície vrátiť sa znovu mierne nad úroveň 30 EUR/100 kg.

EÚ šliapla na brzdyRok 2016 bol napokon z pohľadu cenotvorby mlieka dramatickejší ako sme v minuloročnom vydaní ročenky AGROBIZNIS očakávali. Pro­dukcia mlieka v EÚ ako aj iných kútoch sveta totiž napriek nízkym cenám nepoľavovala, čo stlačilo ceny komodity v SR citeľne pod 25 EUR/100 kg. Od druhého kvartálu 2016 si však producenti mlieka v EÚ začali plne uvedomo­vať negatívne dopady nadprodukcie mlieka, čo odštartovalo dlho očakávanú fázu postupnej redukcie výroby. Tento proces v treťom kvartá­li roku 2016 urýchlila Európska komisia, ktorá spustila podporný program pre redukciu do­dávok mlieka v objeme 150 mil. EUR. Cieľom schémy je v priebehu 4.Q 2016 znížiť produk­ciu mlieka v EÚ o 1,07 mil. ton, pričom účast­níci schémy budú mať nárok na kompenzáciu vo výške 14 EUR za každých 100 kg zníženia produkcie. Spomalenie európskej produkcie mlieka sa tak od začiatku jesene stalo hybným motorom nárastu cien mliečnych komodít na celom svete. Žiaľ, Slovensko si súčasnú cenovú krízu v odvetví odnieslo v značnom rozsahu, keď k decembru 2016 klesli dodávky mlieka do mliekarní medziročne o 7 %, čo je najvyššie číslo spomedzi všetkých krajín EÚ.

Pozitívny vývoj môže pokračovaťDominantným hráčom na európskom trhu je Nemecko, ktoré dokázalo v 4.Q 2016 zredu­kovať medziročné dodávky mlieka o 5 %. Zna­mená to, že dodávky krajiny sa v súčasnosti dostali na úroveň roku 2014. Ak by sa Nemecku v roku 2017 podarilo držať produkciu mlieka na dnešnej úrovni, nepochybne by to prispelo k pokračujúcej stabilizácii cien mlieka na trhu aj v roku 2017. Otázkou je, či aktuálne prebie­hajúci proces rastu cien mlieka na trhu znovu nenamotivuje európskych (hlavne nemeckých a holandských) prvovýrobcov mlieka v roku 2017 zvýšiť svoju produkciu, čím by sa celý proces oživenia cien skomplikoval. Európska komisia predpokladá, že v budúcom roku do­dávky mlieka do európskych mliekarní vzrastú medziročne o 0,5 % na 153,9 mil. ton. Stavy dojníc v EÚ by pritom mali klesnúť z 23,1 mil. jedincov v roku 2016 na 22,8 mil. jedincov v ro­ku 2017. Rast produkcie mlieka na úrovni 0,5 % na ročnej báze by podľa názoru AGROMAGAZÍ­Nu nemal destabilizovať trh, keďže sa očakáva,

že budúcoročné exporty mliečnych komodít z EÚ budú mať naďalej podporu slabšej európ­skej meny voči doláru, čo automaticky zvýši ich konkurencieschopnosť na globálnom export­nom trhu. Na druhej strane s výnimkou Aus­trálie v aktuálnom období nevidíme tendencie, že by niektorí z ostatných veľkých producentov plánovali obmedziť produkciu a i preto nevidí­me potenciál pre významnejší rast cien mlieka v budúcom roku. USA v roku 2016 medziročne zvýšia produkciu o ďalších 1,8 %, mierne na­vyšovať produkciu v sezóne 2016/17 by mal aj N. Zéland. Austrália a Uruguaj na druhej strane kvôli nepriaznivým klimatickým podmienkam znížia produkciu (Austrália aktuálne produku­je medziročne o 10 % menej mlieka). Globálna ponuka mlieka tak v roku 2017 ostane s veľkou pravdepodobnosťou na komfortnej úrovni.

Riziko: veľké zásobyPredpokladáme, že pri plánovanom budúco­ročnom jemnom raste produkcie mlieka v EÚ (0,5 %) a pokračujúcom priaznivom vývoji na exportnom trhu by mohli ceny mlieka na Slo­vensku už v prvom kvartáli roka 2017 zamieriť

nad 30 EUR/100 kg a následne sa zastabilizo­vať mierne nad touto cenovou hladinou. Vý­znamnejší cenový rast mlieka nateraz neočaká­vame, nakoľko ponuka komodity na európskom trhu ostane naďalej robustná. V európskych skladoch je veľké množstvo sušeného odtučne­ného mlieka (SOM), pričom skladovanie tejto komodity v roku 2016podporila aj podpora na skladovanie zo strany EK. Bude dôležité, aby v roku 2017 došlo k poklesu zásob SOM, inak ceny mlieka budú mať v ďalších kvartáloch roka len veľmi obmedzený priestor pre rast. A ako sme už spomínali, rizikom roka 2017 z pohľadu cenotvorby mlieka ostáva fakt, že vyššie ceny na európskom trhu môžu znovu naštartovať rast produkcie. Rovnováha na trhu s mliekom tak ostane aj v roku 2017 krehká, no v celko­vom zúčtovaní by budúci rok mohol priniesť slovenským prvovýrobcom mlieka podstatne viac radosti ako ten práve končiaci. Snáď aj európski poľnohospodári sa v budúcom roku poučia a pochopia, že pokiaľ chcú robiť mlieko rentabilne, nemôžu ho robiť v gigantických ob­jemoch bez ohľadu na to, aký je po komodite dopyt na trhu. AGROMAGAZÍN

Mlieko: Návrat ceny nad 30 EUR/100 kg

Mlieko: Rast ceny, následná stabilizácia.

Tabuľka: Priemerné ceny surového kravského mlieka pre producentov v SR v EUR/100 kg mlieka za jednotlivé kvartály roku 2016 (údaje ATIS) vrátane prognózy cien pre rok 2017 (prognóza AGROMAGAZÍNu).Rok Obdobie Q1 Q2 Q3 Q4 Priemer ceny za rok

2016 EUR/100 kg 26,76 23,85 23,57 26,54 25,062017 EUR/100 kg 28,85 30,65 29,85 30,50 29,96

Pozn. Priemerná cena za 4.Q. 2016 je vypočítaná z reálnych údajov cien na slovenskom trhu od 1.10. do 30.11.2016.

Page 23: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

232017

prognóza: zookomodity

Napriek sezónnemu poklesu v úvode roka 2017 by sa cenám ošípaných malo naďalej dariť.

Čínsky dopytRok 2016 sa napokon môže zapísať do ekono­mických štatistík chovateľov ošípaných ako úspešný. Komodita sa dokázala v úvode roka vymaniť z predchádzajúceho poklesného tren­du a následne zaknihovať slušný cenový príras­tok. Hlavným motorom nárastu cien ošípaných v roku 2016 bolo spomalenie produkcie v úvode roka vyplývajúce z nízkych cien komodity, no predovšetkým veľký čínsky hlad po európskej bravčovine. Čína za prvé tri kvartály roka 2016 medziročne zvýšila svoje importy bravčoviny z EÚ o 85 %, vďaka čomu exporty z EÚ za spo­mínané obdobie poskočili v porovnaní s rovna­kým obdobím roka predtým o 30 % vyššie. A to všetko napriek tomu, že Rusko ani v roku 2016 nezrušilo svoje embargo na dovoz potravín z EÚ. Za silnú exportnú aktivitu EÚ môžeme okrem iného vďačiť aj už niekoľkokrát v tejto ročen­ke spomínanému faktoru slabšej hodnoty eura voči košu svetových mien (predovšetkým USD), pričom pozitívny efekt tohto faktora by mal po­kračovať aj v roku 2017. Znamená to, že svižná dynamika exportov bravčoviny z EÚ môže byť aj v roku 2017 podporou cien jatočných ošípaných. V tejto súvislosti však treba jednoznačne podot­knúť, že koncom roka 2016 vnímame európske ceny bravčoviny v porovnaní s cenami komodity ostatných exportérov ako mierne nadhodnote­né. Ceny ošípaných v EÚ sú suverénne drahšie ako ceny v USA, Kanade či Brazílii, teda hlavných exportných hráčov na globálnom trhu.

Priaznivé ceny podporia produkciuEurópskej komisia očakáva, že v roku 2017 sa bilancia ponuky a domácej spotreby komodi­ty v EÚ meniť nebude. Produkcia ošípaných má zostať nezmenená na 23,53 mil. ton, zatiaľ čo domáca spotreba dosiahne 20,97 mil. ton, čo je taktiež približne rovnaká úroveň roka 2016. Kým AGROMAGAZÍN súhlasí s tým, že domáca spotre­ba bravčoviny v EÚ bude stagnovať, na ponuku komodity máme iný názor. Počítame totiž s tým, že v roku 2017 budeme vidieť na trhu EÚ pokra­čovanie rastu produkcie jatočných ošípaných, ktorý bude motivovaný súčasnými priaznivými realizačnými cenami komodity. Ceny ošípaných sezónne koncom roka spravidla oslabujú, no tento rok tomu tak zatiaľ nie je. Komodita sa síce počas októbra dostala do cenovej korekcie, no už v novembri dokázala otočiť trend a znovu

mierne posilniť. Tento vývoj tak minimálne v pr­vom kvartáli roka 2017 bude „lákať“ chovateľov k zvyšovaniu stavov zvierat. AGROMAGAZÍN však predpokladá, že sezónny efekt nižších zimných cien ošípaných napokon k nám predsa len dora­zí. Ak chce byť európska bravčovina naďalej kon­kurencieschopná na exportnom trhu, jej cena by v prvom kvartáli 2017 mala zamieriť nižšie. Cenová korekcia ale nemusí byť výrazná, pretože súčasná rozdielna politika Európskej a Americkej centrálnej banky naznačuje, že euro by sa mohlo najbližšie mesiace pozrieť pod paritu voči ame­rickému doláru. Vďaka tomu môže byť bravčovi­na konkurencieschopná aj pri vyšších cenách ko­modity denominovaných v eurách. Odhadujeme, že v prvom kvartáli sa ošípané v SR budú rea­lizovať priemerne za 1,48 EUR/kg jat. hm., ne­skôr by cena komodity mala začať znovu stúpať. Slabšie euro podporí exporty, ktoré by mohli znovu atakovať úrovne roka 2016, v ktorom sa predpokladá, že exporty dosiahnu 2,7 mil. ton jatočnej hmotnosti. Keď si tento údaj vložíme do očakávanej bilancie EK za rok 2017, vychádza nám, že aj mierny medziročný nárast produkcie ošípaných v EÚ v roku 2017 by nemusel mať zá­konite negatívny vplyv na cenotvorbu. Ošípané by sa tak v rámci EÚ mohli v budúcom roku rea­lizovať za ceny nad úrovňou svojho päťročného

európskeho priemeru. S medziročným nárastom realizačných cien v Dánsku počítajú aj analytici Rady pre dánske poľnohospodárstvo a potravi­nárstvo. Hlavný analytik Karsten Flemin očaká­va, že priemerná cena ošípaných v Dánsku v roku 2017 posilní v porovnaní s rokom 2016 o 4 % na 1,47 EUR/kg jat. hm. Veľa indícií tak nasvedču­je na to, že budúci rok by ceny ošípaných mohli posilniť na najvyššie úrovne od roku 2014. Bu­dúcoročné letné „cenové maximálky“ v SR v pásme 1,70 až 1,80 EUR/kg jat. hm. a priemerná celoročná cena blízko 1,55 EUR/kg jat. hm. by sa tak mohli stať realitou. V tejto súvislosti treba podotknúť, že významným faktorom prehová­rajúcim do budúcoročnej cenotvorby ošípaných bude stupeň motivácie farmárov EÚ zvyšovať produkciu v závislosti od rastu realizačných cien. Prílišná eufória z priaznivých cien môže ponuku ošípaných na trhu nafúknuť viac, než je žiaduce. V takomto prípade treba počítať s adekvátnou reakciou cenotvorby na novo vzniknutú situáciu – ich poklesom. Veríme však, že rok 2017 bude pre slovenských chovateľov ošípaných minimál­ne tak úspešný ako ten s označením 2016. Dáta Eurostatu totiž naznačujú, že slovenskí produ­centi za prvých osem mesiacov roka 2016 me­dziročne zvýšili produkciu komodity (v tonách spracovania) o 9,8 %. AGROMAGAZÍN

Ošípané: Exporty pomôžu cenámaj v roku 2017

Rok 2017 by mohol priniesť znovu ekonomickú pohodu do slovenských chovov ošípaných.

Tabuľka: Priemerné ceny jatočných ošípaných v SR v EUR/kg jatočnej hmotnosti za jednotlivé kvartály roku 2016 (údaje ATIS) vrátane prognózy cien pre rok 2017 (prognóza AGROMAGAZÍNu).Rok Q1 Q2 Q3 Q4 Priemer ceny za rok

2016 EUR/kg jat. hm. 1,29 1,39 1,67 1,62 1,482017 EUR/kg jat. hm. 1,47 1,53 1,65 1,48 1,53

Pozn. Priemerná cena za 4.Q. 2016 je vypočítaná z reálnych údajov cien na slovenskom trhu od 1.10. do 30.11.2016.

Page 24: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

24 2017

prognóza: zookomodity

Jatočný HD: Silná ponuka môže stlačiť ceny nižšiePonuka jatočného dobytka v EÚ má po redukcii stavov dojníc rastúcu tendenciu. Tento faktor môže v roku 2017 viesť k poklesu cien jatočného HD.

Ceny jatočného dobytka v EÚ sa dostali v roku 2016 pod tlak, pričom trh je v súčasnosti priamo ovplyvnený dianím na susednom trhu s mliekom. V dôsledku poklesu cien mlieka dochádza k re­dukcii stavov dojníc, čo znamená nárast jatočné­ho spracovania kráv a tým aj ponuky jatočného dobytka. Európske ceny HD v roku 2016 sa tak posunuli zhruba 15 až 20 eurocent/kg jat. hm. pod úroveň svojho päťročného priemeru. Tento prepad cien sa však až tak nedotkol slovenské­ho trhu, keďže Slovensko začína byť čoraz viac aktívnejšie na medzinárodnom exportnom trhu. Jatočný dobytok od nás prúdi predovšetkým do Turecka, čo vybilancováva miestnu ponuku s do­pytom a to drží ceny jatočného dobytka na stabil­

nej úrovni. Otázkou je ako sa EÚ popasuje s ďal­ším navyšovaním ponuky jatočných kráv v roku 2017. Európska komisia predpokladá, že spraco­vanie jatočného dobytka len v roku 2016 vzrástlo v EÚ o 3,2 %, pričom predpovedá, že v budúcom roku má dôjsť k poklesu stavov dojníc o ďalších 300 tis. jedincov. Znamená to, že bohatá ponuka jatočného dobytka bude aktuálnym problémom európskych cien aj v roku 2017. Šancou na vybi­lancovanie trhu je rast exportov, ktoré v prvých troch kvartáloch roka 2016 v EÚ posilnili medzi­ročne o 17 %. V roku 2017 sa očakáva medziroč­ný nárast produkcie jatočného dobytka o 0,8 %

na 7,99 mil. ton, domáca spotreba má poklesnúť o 0,5 % na 7,13 mil. ton. EÚ tak bude v roku 2017 čeliť výzve vyexportovať minimálne 0,85 mil. ton hovädziny na zahraničné trhy. Ak sa pritom na trh dostanú brakované dojnice vo zvýšenom množ­stve, potreba exportov môže byť ešte vyššia. AGROMAGAZÍN predpokladá, že v roku 2017 bude pokračovať tlak na pokles cien jatočného HD v EÚ a že čiastočne sa prejaví i na slovenských cenách. Priaznivá dynamika slovenských exportov by však negatívne dopady cien z titulu vysokej ponuky jatočného HD na európskom trhu mala významne eliminovať. AGROMAGAZÍN

Tabuľka: Priemerné ceny jatočných býkov a jatočných kráv v SR v roku 2016 (údaje ATIS) a prognóza cien AGROMAGAZÍNu pre rok 2017.

Komodita Cena/jednotkaCenotvorba 2016 Cenový výhľad 2017

1. polrok2016

2. polrok2016

Priemerza rok 2016

1. polrok2017

2. polrok2017

Očak. priem.za rok 2017

Jatočné býky A, E-P EUR/kg jat. hm. 3,15 3,17 3,16 3,12 3,15 3,14Jatočné kravy A, E-P EUR/kg jat. hm 1,62 1,59 1,61 1,59 1,55 1,57

Pozn. Priemerná cena za 2. polrok 2016 je vypočítaná z cien na slovenskom trhu od 1.7. do 30.11.2016.

Tabuľka: Priemerné ceny jatočných kurčiat a vajec triedy M v SR v roku 2016 (údaje ATIS) a prognóza AGROMAGAZÍNu pre rok 2017.

Komodita Cena/jednotkaCenotvorba 2016 Cenový výhľad 2017

1. polrok2016

2. polrok2016

Priemerza rok 2016

1. polrok2017

2. polrok2017

Očak. priem.za rok 2017

Jatočné kutčatá EUR/kg ž. hm. 0,83 0,83 0,83 0,83 0,81 0,82Vajcia veľ. M EUR/100 ks 5,82 5,44 5,64 6,55 6,35 6,45

Pozn. Priemerná cena za 2. polrok 2016 je vypočítaná z cien na slovenskom trhu od 1.7. do 30.11.2016.

Rok 2017 zrejme neprinesie veľa zmien v cenotvorbe hydinového mäsa, zato ceny konzumných vajec by si mohli prilepšiť.

Jatočné kurčatá: Produkcia jatočných kurčiat v EÚ v roku 2016 rástla i napriek postupnému poklesu ich cien. Predpokladá sa, že v medziroč­nom hodnotení bude produkcia brojlerov o 4 % vyššia v porovnaní s vlaňajškom (žiaľ neplatí to pre SR, kde za prvé tri kvartály roka 2016 pro­dukcia poklesla medziročne o 13,2 %). Trend rastu produkcie má pritom pokračovať aj v roku 2017, v ktorom Európska komisia predpokladá, že ponuka brojlerových kurčiat na trhu stúpne o ďalších 1,7 % na 11,76 mil. ton. Celková pro­dukcia hydinového mäsa má medziročne vzrásť o 1,2 % ma 14,50 mil. ton. Spotrebu hydinového mäsa komisia v budúcom roku odhaduje na 13,90 mil. ton. Dosiahnuť netto exporty na úrovni 0,6 mil. ton pre vyrovnanie ponuky s dopytom nie je nerealistický cieľ, aj keď treba povedať, že v ostatných mesiacoch roka 2016 výrazne klesli ceny brojlerových kurčiat v USA, čo zvýšilo ich konkurencieschopnosť na globálnom exportnom trhu. To je jeden z ďalších dôvodov, prečo v 4.Q 2016 nastala korekcia ich cien nielen v EÚ, ale i na Slovensku. Predpokladáme, že v úvode roka 2017 by ceny jatočných kurčiat mohli mierne po­

silniť, keďže európski producenti v 4.Q 2016 za­čali naskladňovať v rámci svojich chovov výrazne nižší počet kurčiat (v septembri 2016 naskladnili o 25 % menej kurčiat ako rok predtým). Keďže ale konkurencia na exportnom trhu je veľká, je možné, že v ďalších kvartáloch roka bude pre zís­kanie konkurencieschopnosti na trhu potrebné opätovne znižovať ceny. Vzhľadom na predpoklad pokračovania rastu produkcie jatočných kurčiat v EÚ tak priemerná budúcoročná cena komodity môže mať tendenciu naďalej mierne klesať.

Vajcia: Priaznivejšia bilancia v roku 2017 sa čr­tá na trhu s konzumnými vajcami. Európski pro­ducenti vajec totiž počas jesene radikálne zní­žili v chovoch počty naskladnených mládok a to medziročne až o 30 %. Vzhľadom na tento vývoj Európska komisia predpokladá, že počas marca 2017 producenti dodajú na trh len 3,9 mil. ks. va­jec oproti vlaňajšiemu počtu 6,75 mil. ks. Dôvo­dom poklesu naskladnených mládok v európskych

chovoch je nízka cena vajec. Tá sa v prvých troch kvartáloch roka 2016 hýbala 15 % pod päťročným priemerom. No od 4.Q 2016 vykazuje cenotvorba vajec nielen v EÚ, ale aj SR pozitívnu dynamiku, keď cena komodity vzrástla za ostatné tri me­siace už o 20 %. Reálna nižšia produkcia v úvode budúceho roka by pritom mala byť podporou cien vajec minimálne počas prvej polovice roka 2017. EK predpokladá, že za rok 2017 produkcia vajec v EÚ dosiahne 6,75 mil. ton, čo bude o 0,1 % menej ako rok predtým. Slovenskí producenti va­jec by mali v budúcom roku produkovať rovnaké množstvo vajec ako produkovali tento rok. Keďže sa predpokladá, že produkcia vajec v EÚ v úvode roka spomalí, no za celý rok zostane nezmenená, môžeme očakávať, že vyššie ceny komodity v ro­ku 2017 znovu namotivujú producentov zvyšovať počty naskladnených mládok a tým postupne zvy­šovať aj produkciu. AGROMAGAZÍN prognózuje, že priemerná ročná cena vajec v SR v roku 2017 môže vzrásť o 10 ­ 15 %. AGROMAGAZÍN

Hydina: Priaznivejšia bilancia pre vajcia,status quo pri brojleroch

Page 25: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

Poistenie poľnohospodárovAj ten najlepší poľnohospodár je niekedy voči prírode bezbranný. Požiaru, ľadovcu, povodni či nečakanej nákaze v chove zvierat sa niekedy nedá zabrániť. Ale môžete sa na ne včas pripraviť a vyhnúť sa tak obrovským finančným škodám. Využite komplexné poistenie v oblasti poľnohospodárskych rizík od Allianz - Slovenskej poisťovne, ktoré spoľahlivo ochráni vaše podnikanie.

www.allianzsp.skInfolinka 0800 122 222

Spoľahlivý partnerpre poľnohospodárov.

inzercia polno 2016 mustra.indd 1 30/11/16 16:54

Page 26: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

26 2017

ceny krmív

Výroba kŕmnych zmesí má na prvý pohľad za posledné roky pomerne stabilný charakter, avšak každoročne dochádza aj keď k miernemu ale neustálemu poklesu. Bohužiaľ, napriek vy­hláseným stimulom o podpore živočíšnej výro­by, najmä v oblasti hovädzieho dobytka, dojníc a ošípaných, dochádza k neustálemu poklesu stavov týchto druhov zvierat. S tým súvisí aj adekvátny pokles výroby kŕmnych zmesí. Rok 2016 môžeme charakterizovať za stabilný aj v oblasti cien kŕmnych zmesí, keď sa ich jed­notkové ceny pohybovali na najnižších úrov­niach za posledné roky.

Fenomén tzv. „varenej sa žaby“ Za ostatných 6 rokov, vrátane roku 2016, cha­rakterizujeme výrobu kŕmnych zmesí ako aj stavy hospodárskych zvierat za pomerne sta­bilné. Nebadane však dochádza k trvalému medziročnému poklesu stavov hospodárskych zvierat, najmä ošípaných ako aj hovädzieho dobytka. Index poklesu v stavoch podľa jed­notlivých druhov osciluje v rozpätí medziročne od ­1,4% až ­8 %. Tento relatívne nízky pokles má však trvalý charakter, čo sa na prvý pohľad nejaví ako dramatické. Avšak tento trvalý po­kles nám pripomína syndróm variacej sa žaby, ktorý v konečnom dôsledku determinuje aj bie­du živočíšnej výroby na Slovensku. Všetky sna­hy o oživenie tohto sektora sa javia zatiaľ ako neúspešné a ­ okrem stabilizovanej hydiny – čo sa týka počtov nedochádza ku žiadnemu ožive­niu, skôr naopak. Od roku 2012 sme zaevido­vali najnižšie stavy ošípaných vrátane prasníc a to na súčasných 633 tis. kusov, z toho pras­níc na 38 tis. ks. Obdobne a ešte symptoma­tickejšie je to v klesajúcich stavoch hovädzie­ho dobytka, keď sa dosiahli najnižšie stavy či už hovädzieho dobytka spolu 458 tis., z toho dojníc na 139 tis. Nie sme optimistickí ani pre rok 2016, keď budú oficiálne čísla k dispozícii v marci 2017. Avšak všetky indície nasvedčujú tomu, že rok 2016 bude ďalším dnom v týchto štatistických súboroch. Deje sa to napriek to­mu, že náklady na kŕmne zmesi, čo sú najvyš­

šie položky v celkových nákladoch, dosiahli za posledné roky najnižšie úrovne. Ako vždy, a s pravidelným opakovaním, na to reagujú aj ná­kupné ceny živočíšnych produktov. Tieto boli a aj v súčasnosti sú pri mlieku na katastrofálne nízkych úrovniach. Obdobne je to v bravčovom mäse. Až v mesiaci október a november došlo k ich nárastu. Tento nárast však nevykompen­zuje straty z predchádzajúcich mesiacov.

Ceny – priaznivý výhľad min.do I. polroku 2017 Ceny kŕmnych zmesí sú za posledné 2 roky mi­moriadne stabilné s tendenciou ich mierneho znižovania. Podieľajú sa na tomto najmä níz­ke ceny obilnín, ako aj sójových šrotov. Prog­nóza pre rok 2017 je z nášho pohľadu taktiež priaznivá minimálne do 1.polroku 2017, keď sa čerpá obilie z úrody roku 2016, ktorých ce­ny sú relatívne veľmi nízke. Napriek zvýšeným cenám sóje na svetových burzách, ich nárast nebol dramatický, okolo 5­1 0%. Avšak pokiaľ sa realizovali kontrakty v cenách na nízkych úrovniach, nemali by to výrobcovia a ich odbe­ratelia dramaticky pocítiť.

Výroba kŕmnych zmesíVýroba kŕmnych zmesí je, ako uvádzame, sa­mozrejme, ovplyvnená stavom hospodárskych zvierat. Tu nie je situácia optimistická. Cha­rakterizujeme ju preto ako „stabilnú“ s ten­denciou neustáleho znižovania. Pri tak nízkej úrovni pri výrobe kŕmnych zmesí v objeme 660 tis. ton dokáže už aj priamy export ovplyvniť celkovú štatistiku. Predpokladáme, že najmä z ČR dochádza k priamym dovozom hotových kŕmnych zmesí niekde na úrovni 30­40 tis. ton, čo predstavuje okolo 5 % z celkovej výroby. Naopak, slovenským výrobcom sa nedarí svo­je zmesi exportovať do okolitých krajín. Nízka úroveň výroby kŕmnych zmesí má okrem pria­mych ekonomických dopadov na výrobcov a za­mestnanosť v tejto oblasti aj ďalší dopad, a to nízku spotrebu základných obilnín z domácej produkcie. Čo sa týka týchto bilancií v spotrebe

na kŕmenie sme dosiahli ďalšie dno, keď sa na výrobu kŕmnych zmesí spotrebuje necelých 490 tis. ton všetkých obilnín. Pri vysokej produkcii hustosiatych obilnín a kukurice za posledné roky sa tým zvyšuje ich prebytok z nutnosťou vyvážať tieto komodity bez pridanej hodnoty.

Kvalita kŕmnych zmesí Na rozdiel od rokov 2015 a najmä 2014 môže­me konštatovať, že z pohľadu mikrobiologickej kvality dopestovaných obilnín bol rok 2016 veľmi kvalitný. Tzv. suchá žatva a dozrievanie úrody negatívne neovplyvnila rast húb a tvorbu toxínov z nich. Fuzariózne obilie a kukurica sa vyskytujú len okrajove. Taktiež vysoký prebytok týchto obilnín umožňuje výrobcom kŕmnych zmesí vyberať si zo širokej škály ponuky s dô­razom nielen na cenu, ale aj na ich kvalitu. Nemôžeme byť však spokojní s úrovňou obsahu dusíkatých látok najmä v pšenici. Na nízke rea­lizačné ceny obilnín za posledné roky reaguje väčšina pestovateľov optimalizáciou výživy, čoho následkom je nedostatočná výživa naj­mä dusíkom, čoho následkom sú nízke obsahy dusíkatých látok. Môžeme konštatovať, že pri celej produkcii pšenice okolo 2,5 mil. ton došlo v priemere k zníženiu obsahu dusíkatých látok v zrne o absolútnych 1,0 ­ 1,5%. Tento deficit je potrebné kompenzovať koncentrovaným bielkovinovým krmivom, najmä sójou, čo však mierne zdražuje finálne ceny zmesí. Z pohľa­du hodnotenia kvality kŕmnych zmesí v celom komplexe sa nevyskytli mimoriadne anomálie. Celý proces kontroly kvality realizuje ÚKSÚP, ktorý výsledky o kvalite kŕmnych zmesí publi­kuje na svojich webových stránkach. Je poteši­teľné, že nielen za tento sledovaný rok, ale aj za posledné roky nedošlo k žiadnej mimoriadne situácii, čo by malo priamy negatívny dopad na zdravie zvierat, resp. bezpečnosť potravín. Bližšie informácie charakterizujúce túto oblasť uvádzame v tabuľkovej prílohe.

Ing. Marian Uhrík,Zväz výrobcov krmív skladovateľov

a obchodných spoločností

Kŕmne zmesi: S poklesom stavov zvieratsúvisí logicky aj pokles výroby kŕmnych zmesí

Stavy vybraných hospodárskych zvierat v SR v rokoch 1990-2015 (v tis. ton).1990 2000 2005 2005/1990

abs. /%2012 2013 2014 2015 2015/2014

abs. /%2015/2005

abs. /%2015/1990

abs. /%

Ošípané 2521 1488 1108 -1413 -56,1 631 637 642 633 -9 -1,4 -475 -42,9 -1888 -74,9 z toho pasnice 180 131 80 -100 -55,6 40 41 40 38 -2 -5 -42 -52,5 -142 -78,9hydina 16477 13580 14084 -2393 -14,5 11850 10968 12494 12836 342 2,7 -1248 -8,9 -3641 -22,1 z toho brojlery 7566 7139 7876 310 4,1 6266 4741 5104 5128 24 0,5 -2748 -34,9 -2090 -25,7nosnice 8134 5846 5591 -2543 -31,3 6232 5681 5651 6044 393 7 453 8,1 -2090 -25,7HD 1563 646 528 -1035 -66,2 471 468 466 658 -8 -1,7 -70 -13,3 -1105 -70,7 z toho dojnice * 243 199 * * 150 145 143 139 -4 -2,8 -60 -30,2 * *

Spracoval: Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSOS)

Page 27: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

272017

bilancia agrokomodít

Tento expresívny výraz z roku 2015 možno pri plnej zodpovednosti konštatovať v dvojnásobku pre rok 2016. Pokiaľ sme v roku 2015 hovorili o dvoch rozdielnych klimatických fázach v zmysle ideálne pre oziminy a zlé pre jariny, vegetačný ročník s úrodou z r. 2016 bol ideálny pre obe skladby úrod. Je až neuveriteľné ako sa v priebehu prakticky 3 rokov po sebe rysovala úroda hustosiatych obilnín a okrem roku 2015 aj kukurice a slnečnice. Tu sa sila prírody ukázala v plnej nahote a rozsahu v tom pozitívnom slova zmysle.

Ideálny rok Rok 2016 bol charakterizovaný z pohľadu pes­tovania a úrod hospodárskych plodín prakticky za ideálny. Sumár zrážok a teplôt v jednotli­vých mesiacoch bol mimoriadne priaznivý, čo tvorilo základ úspešnosti úrod a na malé vý­nimky aj kvality dopestovaných plodín. Pokiaľ sme rok 2015 hodnotili z hľadiska nepriaznivé­ho ročníka pre jariny – kukurica, slnečnica, bol rok 2016 aj pre tieto plodiny mimoriadne ideál­ny. Odrazom toho sú predpokladané historicky najvyššie úrody hustosiatych obilnín v objeme 3,0 mil. ton, pričom nezaostáva ani repka, 445 tis. ton. Necháme sa prekvapiť kukuricou, keď pesimistický variant predpokladá úrodu vo výš­ke 1,35 mil. ton a optimistický až do výšky 1,6 mil. ton. Jediným negatívom, ktoré je potreb­

né spomenúť, je nízka kvalita pšeníc z pohľadu obsahu dusíkatých látok. Väčšina pestovateľov „nadimenzovala“ úroveň výživy na priemer­né hektárové úrody oscilujúce na úrovni 5,5 ton. Skutočnosť bola taká, že priemerné úrody v týchto podmienkach dosahovali o 1,5 – 2,5 tony vyššie. To malo, samozrejme, za následok určité zriedenie parametra na obsah dusíka­tých látok v zrne. Tento bol oproti minulým ro­kom v priemere nižší o absolútnych 1,0 – 1,5%. Výsledkom je skutočnosť, že aj hybridy osív s vysokou pekárenskou hodnotou vo väčšine prípadov nedosiahli z tohto hľadiska kvalitu

Elita. Na strane druhej dopestovala sa vyso­ká úroda kvalitných sladovníckych jačmeňov. Obdobne môžeme konštatovať vysoké úrody v prípade repky, slnečnice, cukrovej repy a ze­miakov. Nakoľko ešte v dobe tvorby tohto prí­spevku nie sú zozberané všetky plochy kukuríc na zrno, nevieme presnú úrodu. Zo súčasných zberových plôch je jasné, že intenzívne odrody kukuríc dávajú úrodu v priemere na úrovni 9,5 – 10 ton a vyššie.

Limitujúci faktor – zrážkyJedným z hlavných faktorov determinujúcich

Bilancia agrokomodít: Vyšlo by to aj na jednu novú bioetanolku, v prípade roku 2016 už aj na dve

Bilancia hustosiatych obilnín, kukurice a repkového semena z pohľadu ich spotreby (údaje v tonách).ROKY/UŽITIE 2013 2014 2015 2016

obilniny kukurica repka obilniny kukurica repka obilniny kukurica repka obilniny kukurica repkaÚroda spolu 2 288 700 1 123 300 374 000 2 840 493 1 814 113 448 857 2 835 431 929 233 320 626 3 035 100 1 342 000 445 500Spotreba pre:Mlynárenský priemysel** 500 000 450 000 450 000 450 000Sladovnícky priemysel (sladovnícky jačmeň) 280 000 300 000 300 000 280 000Škrobárenský priemysel 350 000 350 000 350 000 350 000Výroba kŕmnych zmesí 270 000 180 000 370 000 190 000 370 000 190 000 202 000 147 000Naturálie, ostatná spotreba 200 000 70 000 542 100 39 000 542 100 39 000 510 000Osivá - (obilniny spolu) 160 000 5 000 76 000 68 800 76 000 68 800 78 000 80 000Spotreba spolu 1 410 000 605 000 1 738 100 647 800 1 738 100 647 800 1 520 000 505 000Kukurica pre ENVIRAL 350 000 310 000 310 000 320 000Repka pre MEROCCO 210 000 210 000 210 000 320 000Repka pre iné spracovanie 30 000 50 000 50 000 60 000SPOLU SPOTREBA 1 410 000 955 000 240 000 1 738 100 957 800 260 000 1 738 100 957 800 260 000 1 520 000 825 000 380 000ROZDIEL 1 180 000 435 000 185 000 900 000 250 000 188 857 1 097 331 -28 567 60 626 1 515 100 517 000 65 500

Zdroj: ŠÚ SR, *Odhad ZVKSOS, ** Interné štatistiky združení a zväzov Spracoval: Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností

Page 28: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

bilancia agrokomodít , inzercia

výšku úrod tvoria okrem kvalitnej agrotech­niky, osív, výživy a ochrany rastlín aj zrážky, resp. pravidelný prísun vlahy. Rok 2016 bol v tomto smere ideálny. Po dostatočných zráž­kach v jesennom období 2015 bola zásoba vlahy v pôde dobrá. Pokiaľ charakterizujeme zrážky podľa mesiacov, taktiež môžeme kon­štatovať, že boli prakticky ideálne. Uvádzame zdroj: M.Lapin – M.Paško, SHÚ podľa mesia­cov v mm:. IX/15 – 74, X/15 – 89, XI/15 – 73, XII/15 – 18. Spolu za rok 2015 celkový úhrn zrážok – 689 mm. I/16 – 51, II/16 – 135, III/16 – 29, IV/16 – 53, V/16 – 81, VI/16 – 62, VII/16 – 156, VIII/16 – 94, IX/16 – 51, X/16 – 113mm. Spolu za 10 mesiacov 2016: 825 mm.Z uvedeného je zrejmé, že zrážkové pome­ry v členení na jednotlivé mesiace boli až na mierne odchýlky III/16 prakticky ideálne. Ani krátkodobé mrazy v jarných mesiacoch vý­razne nepoškodili osiate plochy ozimín. To sa však nedá povedať v prípade ovocných drevín a viniča.

Ceny a cenová politikaNemusíme už neustále opakovať, že ceny týchto zásadných plodín sa tvoria, keď nie vo svetových merítkach, tak minimálne aspoň v európskom priestore. Z tohto pohľadu je si­tuácia pre pestovateľov mimoriadne nepriaz­nivá. Celosvetové zásoby pšenice a kukurice

po rokoch nárastu sú na historických maxi­mách. Jednoducho spotreba nedokáže odsať tieto nahromadené množstvá, najmä vďaka mimoriadne dobrým úrodám v celosvetovom rozsahu. Výsledkom toho je skutočnosť, že druhý rok po sebe sa ceny všetkých hlavných komodít či už pšenice, kukurice a jačmeňa dostali na historické minimá. Neobišlo to ani slovenských farmárov, keď v súčasnej do­be je ponuka nižšia o približne 15­20,­€ na tonu pšeníc a kukuríc oproti roku 2015, pri­čom aj v tomto roku boli ceny už na nízkych úrovniach. Kým sme v minulých rokoch boli zvyknutí predávať pšenicu v kvalite EE za 160 – 190 €/t, dnes je táto cena niekde na úrov­ni 120 – 130 €/t. Obdobné cenové úrovne a trendy sú aj v kukurici na zrno. V situácii, keď sú všeobecne ceny komodít veľmi nízke, vrátane ropy a jej derivátov, nemôžeme s op­timizmom hovoriť o zvyšovaní cien ani tých­to poľnohospodárskych komodít. Posledné týždne naznačujú, že perspektívne môže dôjsť k navyšovaniu cien ropy a plynu, čo by mohlo a malo potiahnuť aj ceny poľnohospodárskych plodín. Optimizmus z tohto pohľadu však nie je veľký, nakoľko nárast cien tlmia vysoké zá­soby plodín a momentálny dopyt po nich nie je tak dramaticky vysoký, aby predpokladal ich výrazný nárast. Z tohto pohľadu predpo­kladáme, že ceny poľnohospodárskych komo­

dít minimálne do novej úrody 2017 nebudú mať výraznú rastovú tendenciu.

BilancieAko sme nadnesene uviedli v nadpise tex­tu pri mimoriadne dobrej úrode v roku 2016 s predpokladanou produkciou 4,8 mil. ton a prakticky nezmenenej domácej spotrebe sa nám javí prebytok týchto sledovaných plodín mimoriadne vysoký. Ide zhruba o 1,5 mil. ton hustosiatych obilnín a min. 0,5 mil. ton ku­kurice v zrne. To je spolu 2,0 mil. ton potreb­ných prakticky vyviezť do novej úrody. Z tohto prebytku by bolo možné naozaj uživiť už aj 2 bioetanolky. Momentálne je najväčší problém okrem nízkych cien týchto komodít aj praktická realizácia vývozov. Potreba vyviezť v prieme­re 200 tis. ton hmoty mesačne kladie vysoké nároky na prepravné kapacity. Momentálne je limitujúcim faktorom exportu nie nedostatok kontraktov, ale ich časové plnenie najmä z po­hľadu dostatočných prepravných kapacít. Na­koľko väčšia časť z potreby vyviesť je ešte v na­šich skladoch sa bude situácia s postupom času dramatizovať. V tabuľke predkladáme bilanciu za ostatné 4 roky, z ktorej sú zrejmé trendy a reálne stavy k porovnaniu.

Ing. Marian Uhrík,Zväz výrobcov krmív skladovateľov

a obchodných spoločností

COB-16-002-03 AGRO 2016 inz 210x148 Agrobiznis.indd 1 7.12.2016 9:01

Page 29: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

292017

Roky s nízkou priemernou realizačnou cenou kravského mlieka (akým bol, žiaľ, i rok 2016), znamenajú veľký tlak na optimalizáciu a nárast úžitkovosti. Aké parametre očakávame v roku 2017?

Odhad vývoja nákladov a cienFundamenty pre túto analýzu vychádzajú predo­všetkým z prognóz vývoja cien ropy a krmív. Pri oboch týchto položkách sa očakáva nárast cien oproti roku 2016. Vzhľadom na ešte neukonče­ný hospodársky rok 2016 máme k dispozícii len štruktúru nákladov na chov dojníc a dojných bahníc za rok 2015 (publikované boli v časopise Agromagazín). Oproti roku 2015 očakávame bu­dúci rok nárast cien nakúpených krmív o 9 % (z dôvodu rastu cien obilnín) a pokles cien doprav­ných nákladov o 2 % (spôsobený odhadovaným poklesom cien nafty v porovnaní s rokom 2015). V prípade daňového zvýhodnenia nafty pre cho­vateľov HZ možno očakávať i výraznejší pokles tejto nákladovej položky. Čo sa týka odhadu vývoja cien mlieka vychádzame z fundamentov, analyzovaných v predchádzajúcich článkoch tej­to ročenky. Uvedené prognózy vedú k odhadova­nej priemernej cene mlieka v roku 2017 na úrov­ni 0,29 eur/kg. S touto hodnotou uvažujeme pri stanovení požiadaviek na mliekovú úžitkovosť pre jednotlivé plemená a systémy chovu.

Produkčné minimá pre dojniceNa základe vyššie uvedených prognóz odha­dujeme priemerné náklady na kŕmny deň hol­štajnských dojníc, chovaných v intenzívnom systéme 7,47 eur (bez odpisov dlhodobého majetku). Na dosiahnutie nulovej rentability bez podpôr je potrebný ročný predaj 9 400 kg mlieka na dojnicu. Pri slovenskom strakatom plemene (chová sa v polointenzívnom, v mno­hých chovoch aj v intenzívnom systéme) odha­dujeme priemerné náklady 6,26 eur na kŕmny deň. Na dosiahnutie nulovej rentability je potrebný ročný predaj 7 880 kg mlieka. Pinz­gauské dojnice chované v polointenzívnom systéme dosahujú priemerné náklady na kŕmny deň bez odpisov DHM 5,05 eur. V tomto systé­me je potrebný ročný predaj 6 350 kg mlieka, čo je pre toto ohrozené plemeno vysoká hod­nota. Vhodnejší pre toto plemeno je extenzív­ny systém, kde sa náklady môžu priblížiť k 3,50 eur/kŕmny deň. V tomto systéme stačí na do­siahnutie nulovej rentability bez podpôr ročný predaj 4 400 kg mlieka na dojnicu. Všetky tie­

to hranice úžitkovosti sa započítaním podpôr úmerne znižujú. Podrobnejšie hodnoty v zá­vislosti od výšky nákladov v jednotlivých sys­témoch chovu a cien mlieka uvádzame v tab. 1.

Produkčné minimá pre dojné ovceV chove dojných oviec sú jednotlivé systémy chovu viac viazané na jednotlivé plemená. S uplatňovaným systémom okrem nákladov súvisí i cena mlieka. Mimosezónne bahnenie, uplatňované v polointenzívnom a intenzív­nom systéme súvisí s vyššou priemernou cenou mlieka. Pri plemenách zošľachtená valaška a cigája, chovaných karpatským systémom de­

finujeme na základe fundamentov, uvedených v úvode článku pri priemernej cene mlieka 1 euro za l produkčné minimum 137 l mlieka. Pri slovenskej dojnej ovci, chovanej polointenzív­nym systémom dosahuje produkčné minimum 180 l a pri plemena lacaune, chovanom inten­zívnym systémom 270 l mlieka ročne.

Ing. Ján Huba 1, CSc.,Ing. David Karkulín 2, PhD.,

Ing. Marta Oravcová 1,PhD., Ing. Miroslav Záhradník 1

NPPC – VÚŽV Nitra 1

Agromagazín 2

Snímka: M. Dukes

Odhady produkčných miním dojníc a bahníc pre rok 2017

sektor prežúvavcov

Tab. 1. Požadovaný predaj mlieka na dojnicu a deň (v kg) v jednotlivých sys-témoch chovu v závislosti od ceny mlieka a výšky nákladov na kŕmny deň.

Extenzívny systém Polointenzívny systém Intenzívny systém3,5 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0

Priemerná realizačná cena mlieka (€/kg)

0,27 13,0 14,8 16,7 20,4 22,2 24,1 26,0 29,6 33,30,28 12,5 14,3 16,0 19,6 21,4 23,2 25,0 28,6 32,10,29 12,0 13,8 15,52 19,0 20,7 22,4 24,1 27,6 31,00,30 11,7 13,3 15,0 18,3 20,0 21,7 23,3 26,7 30,00,31 11,3 12,9 14,5 17,7 19,4 21,0 22,6 25,8 29,0

Tab. 2. Požadovaný predaj mlieka na bahnicu a produkčný deň (v l) v jed-notlivých systémoch chovu v závislosti od ceny mlieka a výšky nákladov na kŕmny deň po započítaní tržby za predaj jahniat.

Extenzívny systém Polointenzívny systém Intenzívny systém0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1

Priemerná realizačná cena mlieka (€/l)

0,9 0,59 0,86 1,13 1,40 1,67 1,94 2,21 2,48 2,751 0,53 0,77 1,02 1,26 1,5 1,75 1,99 2,23 2,48

1,1 0,48 0,70 0,92 1,15 1,37 1,59 1,81 2,03 2,251,2 0,44 0,64 0,85 1,05 1,25 1,46 1,66 1,86 2,061,3 0,41 0,59 0,78 0,97 1,16 1,34 1,53 1,72 1,91

Page 30: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

30 2017

prognóza: ceny ropy

AGROBIZNIS ­ samostatne nepredajná príloha časopisu AGROMAGAZÍN. Vydáva: © Slovenský CHOV, s.r.o., P.O. Box 57, 949 58 Nitra, tel.: 037/7784070,

e­mail: [email protected]. Zostavil: David Karkulín, [email protected]. Snímky: archív vydavateľstva. Autorské práva vyhradené. Akékoľvek

rozmnožovanie textu, fotografií, grafov a tabuliek vrátane údajov v elektronickej podobe je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa.

Upozornenie: Prognózy uvedené v ročenke AGROBIZNIS 2017 sú očakávanými odhadmi, ktoré vychádzajú z aktuálnych fundamentovna trhu. Uvedené odhady nie sú zárukou skutočného budúceho vývoja.

Novembrová dohoda OPEC o znížení produkcie môže v úvode roka 2017 poslať ceny ropy vyššie. Vyššie ceny však budú stimulovať USA produkovať viac, čo zrejme zabrzdí ropu v jej ďalšom cenovom raste.

Východiská z posledného obdobiaDlhodobo nízka cena ropy tlačená rekordnou nadprodukciou Saudskej Arábie a Ruska prispe­la v konečnom dôsledku k rozhodnutiu OPECu znížiť svoju produkciu. Máme za to, že za dô­vodom nadprodukcie Saudov a Rusov bola aj ich snaha o vytlačenie americkej frakčnej ťažby z trhu, ktorá však nakoniec skončila dierou naj­mä v ich rozpočtoch. Vplyv OPECu na manipu­láciu ceny ropy zoslabol. OPEC sa preto pokúša nájsť východisko v hlbšej spolupráci s Ruskom.

Novembrový report OPECuSpráva naznačuje, že globálny trh s ropou bude v prebytku aj pre rok 2017 v priemere o 950 tis. barelov ropy denne.

Nová dohoda z Viedne30. november 2016Nová novembrová dohoda priniesla prvé zníže­nie produkcie členov OPEC od roku 2008. Úče­lom tejto dohody je znížiť prezásobenie trhu a tým pádom dostať ceny ropy o niečo vyššie. Treba zdôrazniť, že dlhodobý vplyv tejto do­hody sa preceňuje. Z pohľadu čísel ide o zní­ženie produkcie o 1,2 mil barelov ropy denne od 1.1.2017 a má trvať 6 mesiacov. Členovia OPEC zabezpečujú 1/3 svetovej produkcie a po znížení to bude presne 32,5 mil. barelov ropy denne. Svetová produkcia je na úrovni 97 mil. barelov ropy denne. Čiže hlavní svetoví producenti pumpujú blíz­ko svojich maximálnych produkčných kapacít (OPEC, Rusko, USA). Z týchto úrovní sa OPECu pomerne „dobre“ znižuje, no svetovú produkciu tým znížia sotva o ­1,3 %. Z hľadiska spomaľu­júceho tempa rastu svetového dopytu tak nejde o žiaden progres. Dohoda je skôr snahou OPECu

o udržanie si svojho umierajúceho statusu „hý­bateľa“ trhu s ropou. Krátkodobý efekt dohody je prirodzene badať. Obavy z rastu cien ropy nad pásmo 55­60 dolárov za barel však nemáme. Veľmi dôležitým faktorom je aj Rusko, ktoré podporuje OPEC v znížení produkcie a samo prispeje poklesom o 0,3 mil. barelov ropy den­ne. Treba však hneď dodať skutočnosť, že ame­rický energetický sektor je veľmi pružný a pro­ducenti sú veľmi flexibilní. Akonáhle sa dostanú ceny ropy do pásma 55 až 60 dolárov za barel, cena sa stáva rentabilná aj pre cenovo náklad­nejšie druhy ťažby, či už ide o ťažbu z ropných bridlíc alebo hlboko morskú ťažbu. Odhadu­

jeme, že pri cenách nad 50 dolárov za barel je schopná americká produkcia nahradiť chýbajú­cu produkciu OPECu a Ruska do troch mesiacov.

Čo očakávať v roku 2017?Z uvedeného vyplýva, že aj keď prvých 6 mesia­cov roka 2017 môže kvôli dohode z Viedne tlačiť na rast cien ropy, americkí producenti budú na trh nastupovať pomerne rýchlo a svojou novou produkciou stláčať ceny nižšie. Očakávame tak, že po väčšinu roka sa bude cena ropy pohybo­vať v pásme medzi 50 až 60 dolárov za barel.

Ing. Dominik HaplSenior analytik spoločnosti TRIM Broker

Ropa by sa v roku 2017 mohlahýbať v pásme 50 – 60 USD/barel

Graf: Vývoj počtu aktívnych ropných vrtov v USA a cena ropy (USD/barel).

90

80

70

60

50

40

30

20

2012 2013 2014 2015 2016

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

Prieskum AGROMAGAZÍNu: Odhad ceny ropy Brent (Európa) v roku 2017 od analytikov významných finančných inštitúcií v SR i vo svete, brokerskej spoločnosti TRIM Broker a agrárneho mesačníka AGROMAGAZÍN.

Analytik InštitúciaCena ropy Brent v USD/barel

o 3 mesiace 30. 3. 2017

o 6 mesiacov 30. 6. 2017

o 12 mesiacov  31. 12. 2017

R. Vasiľ IFP, MF SR 51,7 53,3 54,6J. Currie, D. Courvalin Goldman Sachs* 56,5 56,5 51,5T. Lörincz Tatra banka 50 52 60Ľ. Koršňák UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 52 55 60K. Muchová Slovenská sporiteľňa 51 53 53A. Arady VÚB 57 60 60D. Hapl TRIM Broker 58 55 52Priemer** 53,7 55 55,9D. Karkulín AGROMAGAZÍN 55 50 60

* odhad Goldman Sachs z 21.11.2016 na 3,6 a 12 mesiacov dopredu ** priemer všetkých odhadov okrem odhadu AGROMAGAZÍNu

Page 31: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

www.unicreditbank.sk

Váš partner pre komplexné financovanieDlhodobo presadzujeme trvalo udržateľný rozvoj a spoluprácu. Sme na trhu jednotkouvo financovaní agrobiznisu. Dokážeme pripraviť financovanie vašich projektov a poradiť váms každým podnikateľským zámerom. Našich 2 700 spokojných klientov v poľnohospodárstvea viac ako 350 mil. € načerpaných úverov v odvetví sú toho dôkazom.

Otváramecestu k udržateľnémurozvoju poľnohospodárstva.

Bankové službypre poľnohospodárov

Page 32: Pokračovanie obratu na komoditnom trhu - agrobiznisAgrobiznis neustále venujeme. A hodláme v tom pokračovať. Využite aj výsledky práce nášho tímu pri vašom rozhodovaní

Viac informácií vám poskytneme vo Firemných centrách Tatra banky (ich zoznam nájdete na www.tatrabanka.sk v sekcii Pobočky a bankomaty), u pracovníkov oddelenia agrofinancovania a projektov EÚ na telefónnom čísle 02 5919 1896 alebo na e-mailovej adrese [email protected]

02/6866 1000 > 02/5919 1000 > 0903 903 902 > 0906 011 000 > 0850 111 [email protected] | www.tatrabanka.sk | [email protected] | 02/5919 1896

Farmárom a podnikateľom v agrosektore ponúkame viac ako 10 rokov komplexné fi nančné riešenia pre vaše potreby:

•predfinancovanie rôznych druhov dotácií •prevádzkové financovanie •investičné aktivity, rekonštrukcie a výstavby nehnuteľností•obnovu technologického a vozového parku •nákupy vstupov na zakladanie úrody •kúpu poľnohospodárskej pôdy•poradenstvo v oblasti financií a EÚ fondov

Sme vaším partneromuž vyše 10 rokov

tb_inzercia_agrouver_275x397_1209.indd 1 15.1.2010 8:50:39