poim i vidovi revizija 2010-11

Download POIM I VIDOVI REVIZIJA 2010-11

Post on 02-Apr-2015

356 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

POIM I VIDOVI REVIZIJA

Prof. d-r Tatjana Petkovska

1

POIM I VIDOVI REVIZIJA

1. 2.

3. 4.

5. 6.

SOVREMENI POIMAWA NA REVIZIJATA VIDOVI NA REVIZIJA - VIDOVI NA REVIZIJA SPORED PREDMETOT NA ISPITUVAWE - VIDOVI NA REVIZIJA SPORED ORGANOT KOJ GO SPROVEDUVA ISPITUVAWETO - VIDOVI NA REVIZIJA SPORED PODRA^JETO NA ISPITUVAWE VIDOVI NA REVIZORI POTREBA OD POSTOEWE NA REVIZORSKA PROFESIJA VO PAZARNITE EKONOMII RELACIJA POME\U SMETKOVODSTVOTO I REVIZIJATA KORISNICI NA REVIZORSKITE USLUGI

2

1. SOVREMENI POIMAWA NA REVIZIJATA

Terminot "revizija" etimolo{ki poteknuva od latinskiot glagol "revidere", {to vo prevod zna~i 'da se ispita', 'da se izvr{i pregled' i od novolatinskiot "revisio", so zna~ewe 'povtorno da se pregleda', 'odnovo da se pogleda', 'u{te edna{ da se vidi' zaradi ispituvawe i prosuduvawe. Vo angliskoto jazi~no podra~je za revizija se upotrebuva poimot "audit", {to potteknuva od latinskiot zbor "audite" so zna~ewe 'da se ~ue', t.e. slu{ne. Definicija na Komitetot na Amerikanskata asocijacija na smetkovoditeli (American Accounting Association AAA), "Sistematski proces na objektivno pribirawe i ocena na dokazi povrzani so izve{taite za ekonomskite nastani i rezultati, so cel da se potvrdi stepenot na korespondentnost pome|u postoe~kite izve{tai za raboteweto i odnapred utvrdenite kriteriumi i da se distribuiraat dobienite rezultati do zainteresiranite strani."

3

REVIZOR

Pribirawe i ocena na dokazi vo revizijata

Vospostavuvawe na relacija pome|u izve{taite za ekonomskite podatoci i utvrdenite kriteriumi

Distribuirawe na dobienite rezultati

KORISNICI4

(p r o d o l ` e n i e)

Definicijata na renomiranata profesionalna asocijacija vo Anglija "Komitet za sledewe na revizorskata praktika" e fokusirana samo na eden segment, odnosno eksternata revizija: "Revizijata pretstavuva nezavisno ispituvawe i davawe - izrazuvawe na mislewe za finansiskite izve{tai na pretprijatijata, bankite ili drugi organizacii od strana na imenuvaniot revizor, {to e izvr{eno vo soglasnost so barawata na postavenata zada~a i vo soglasnost so soodvetnite zakonski i profesionalni obvrski i soodvetnata regulativa ". Me|unarodnata federacija na smetkovoditeli - IFAC ja dava slednava definicija: "Revizijata pretstavuva nezavisno ispituvawe na finansiskite izve{tai ili na onie finansiski informacii {to se odnesuvaat na subjektot, profitno orientiran ili ne, bez ogled na negovata golemina ili zakonska forma, koga takvoto ispituvawe e pottiknato so namera da se izrazi mislewe za niv."

5

(p r o d o l ` e n i e)Klu~ni sintagmi na brojnite definicii za revizija: Nezavisnost - revizorot mora da bide celosno nezavisen vo odnos na klientot kaj kogo ja sproveduva revizijata, za negovoto mislewe da bide objektivno i uverlivo za {irokiot spektar na korisnicite na revizorskite uslugi (sopstvenici na kapitalot, kreditori, deponenti, potencijalni investitori, vladini agencii i sli~no). Ispituvawe na finansiskite izve{tai - revizijata vo osnova se sveduva na prilo`uvawe na zbir na op{toprifatenite pravila i tehniki so koi se utvrduva efikasnosta i integritetot na kontrolniot sistem, kako i preciznosta, to~nosta i potpolnosta na smetkovodstvenite iskazi, se so cel da mu se ovozmo`i na revizorot da go oformi svoeto mislewe. Kompetentno mislewe - su{tinata na ovaa sintagma se sostoi vo toa {to ovlasteniot revizor vo princip ne dava garancija za apsolutnata to~nost na revidiranite izve{tai, tuku samo ednostavno mislewe {to ako se ima predvid deka go izrazuva visokoobrazovan i iskusen ekspert koj ja izvr{il revizijata vo soglasnost so standardite za revizija, treba da bide tretirano i prifateno kako nezavisno, konstruktivno, argumentirano i doverlivo.

6

(p r o d o l ` e n i e)

Izrazuvawe na mislewe - se podrazbira deka oformenoto mislewe mora da bide izrazeno vo forma na pismen izve{taj, koj soglasno so ~lenot 47 od IV direktiva na EU, e nerazdelen sledbenik na godi{nata presmetka i zaedno so nea pretstavuva predmet na javno publikuvawe. Ovoj izve{taj ja otslikuva verodostojnosta i objektivnosta na bilansot na sostojba, bilansot na uspeh i izve{tajot za raboteweto, so {to go zgolemuva stepenot na doverba vo delovnoto odlu~uvawe i komunicirawe. Ovlasteno lice (revizor) - kompetentno i stru~no lice, so kompleksni teoretski poznavawa i bogato prakti~no iskustvo, koe e imenuvano na pravilen i regularen na~in, soglasno kriteriumite predvideni so zakonite i postapkite za educirawe i imenuvawe.

7

2. VIDOVI NA REVIZIJA

VIDOVI NA REVIZIJA SPORED PREDMETOT NA ISPITUVAWE - Revizija na finansiski izve{tai (Financial Statements Audits) - Revizija na usoglasenost na postapkite (Compliance Audits) - Revizija na raboteweto (Operational Audits) - Sudska revizija (Forencis Audits) VIDOVI NA REVIZIJA SPORED ORGANOT KOJ GO SPROVEDUVA ISPITUVAWETO - Eksterna revizija - Interna revizija VIDOVI NA REVIZIJA SPORED PODRA^JETO NA ISPITUVAWE - Komercijalna revizija - Dr`avna revizija

8

VIDOVI NA REVIZIJA SPORED PREDMETOT NA ISPITUVAWE -

REVIZIJA NA FINANSISKI IZVE[TAIREVIZIJA NA FINANSISKI IZVE[TAI - nudi nezavisno i objektivno mislewe za vistinitosta i ~esnosta na prezentiranite podatoci vo finansiskite izve{tai na pretprijatijata klienti. Kreatorite na me|unarodnite revizorski standardi (MRS) vo Ramkata na MRS se decidni vo insistiraweto finansiskite izve{ati da bidat podgotveni vo kombinacija na slednite standardi ili vo soglasnost so eden od niv: me|unarodnite smetkovodstveni standardi, nacionalnite smetkovodstveni standardi i drugi utvrdeni i opstojni ramki za finansisko izvestuvawe, kreirani za upotreba vo finansiskoto izvestuvawe i identifikuvani vo finansiskite izve{tai. Revizijata pove}e e proces na profesionalno rasuduvawe, fokusiran na kredibilitetot na finansiskite izve{tai so cel korisnicite na revizorskite uslugi da gi uveri vo razumna, umerena to~nost, vistinitost i ~esnost na prezentiranite informacii, no vo nikoj slu~aj ne nudi kakva bilo garancija za nivnata apsolutna to~nost.

9

(p r o d o l ` e n i e)KARAKTERISTIKI NA REVIZIJATA NA FINANSISKITE IZVE[TAI:

Revizorite koi ja sproveduvaat revizijata na finansiskite izve{tai se nezavisni od menaxmentot i od korisnicite na finansiskite izve{tai. Revizorite svoeto mislewe glavno go temelat na primeroci od finansiski podatoci otkolku na ispituvawe na sekoja poedine~na stavka od koja finansiskite izve{tai se sostaveni. Revizorite nudat razumna (umerena) sigurnost vo vrska so toa dali finansiskite izve{tai se oslobodeni od materijalno pogre{no prezentirani podatoci. Revizorite nikoga{ ne se apsolutno sigurni deka finansiskite izve{tai se to~ni. Revizorite oformuvaat i izrazuvaat mislewe za finansiskite izve{tai vo celina, a ne parcijalno za oddelnite smetki vo ramkite na finansiskite izve{tai. Revizorite javno go objavuvaat izve{tajot za izvr{enata revizija i go distribuiraat do brojnite korisnici na finansiskite izve{tai.

10

VIDOVI NA REVIZIJA SPORED PREDMETOT NA ISPITUVAWE REVIZIJA NA USOGLASENOST NA POSTAPKITEREVIZIJA NA USOGLASENOST NA POSTAPKITE - go utvrduva stepenot do koj revidiraniot entitet gi sledi standardite ili pravilata vospostaveni, kreirani ili doneseni od strana na povisokite avtoriteti (se misli na vrvniot menaxment), dogovorite, zakonskata regulativa ili pismena soglasnost. Revizijata na usoglasenosta ima svoi specifi~ni karakteristiki koi ja pravat poinakva od drugite vidovi revizija, a tie se: Delovniot entitet go vrabotuva revizorot i jasno gi specificira segmentite ili stavkite koi treba da se revidiraat zaedno so standardite koi treba da se respektiraat vo tekot na ispituvaweto. Revizorite imaat tretman na vraboten kaj delovniot entitet ~ij{to menaxment e vitalno zainteresiran za doslednoto sledewe na ustanovenite standardi. Revizorot podnesuva izve{taj za svoite aktivnosti i soznanija do koi ima dojdeno vo tekot na revizijata do vrvnite strukturi ili departmani na pretprijatieto vo koe e vraboten.

11

VIDOVI NA REVIZIJA SPORED PREDMETOT NA ISPITUVAWE REVIZIJA NA RABOTEWETOREVIZIJA NA RABOTEWETO - opfa}a sistematsko ispituvawe na aktivnostite na pretprijatieto, ili na del od nego, od aspekt na efikasnoto i efektivno koristewe na resursite. Efikasnosta, vo ramkite na ovaa revizija, treba da ja razre{i dilemata kolku dobro delovniot entitet gi koristi sopstvenite resursi i gi ostvaruva postavenite celi. Efektivnosta, pak, se odnesuva na uspehot na entitetot vo fakti~koto ostvaruvawe na postavenite celi i zada~i. Glavnite karakteristiki na revizijata na raboteweto mo`at da se svedat na slednovo: Revizorite koi ja sproveduvaat revizijata se nezavisni od aktivnostite {to gi revidiraat. Izve{tajot za izvr{ena revizija e namenet za oficijalni lica ili departman vo pretprijatieto vo koe revizorot e vraboten. Izjavite na revizorite se povrzani so efikasnosta i efektivnosta na performansite na specifi~nite aktivnosti. Izve{tajot na revizorot naj~esto izvestuva za problemite ili nedostatocite identifikuvani za vreme na revizijata, a poretko sodr`i zaklu~oci za sevkupnoto rabotewe.

12

VIDOVI NA REVIZIJA SPORED PREDMETOT NA ISPITUVAWE SUDSKA REVIZIJASUDSKA REVIZIJA - treba da gi otkrie ili prevenira aktiv-nostite koi imaat za posledica izmami ili drugi nelegalni aktivnosti, integrirani vo finansiskite izve{tai na pretpri-jatijata klienti. Sudskata revizija obi~no se sproveduva vo slednive okolnosti: delovni izmami ili izmami napraveni od strana na vrabotenite; kriminalni istragi; konfrontacii i sporovi pome|u akcionerite i partnerite; delovni ekonomski zagubi; bra~ni sporovi. Dosega{nata revizorska praktika poka`uva deka sekoe skr{nuvawe na klientot od kursot na raboteweto vo nesakana nasoka, gi izlo`uva revizorite na lavina od obvinuvawa od strana na po{irokata javnost.

13

VIDOVI NA REVIZIJA SPORED ORGANOT