podstawy konstrukcji maszyn : wprowadzenie do projektowania

of 65/65
J. Banaszek, J. Jonak PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN Wprowadzenie do projektowania przekladni ślimakowych Lubelskie Towarzystwo Naukowe Lublin 2010

Post on 11-Jan-2017

258 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • J. Banaszek, J. Jonak

  PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

  Wprowadzenie do projektowania

  przekadni limakowych

  Lubelskie Towarzystwo Naukowe

  Lublin 2010

 • 2

  Opiniodawcy:

  Dr hab. in. Stanisaw Krawiec, prof. Politechniki Wrocawskiej

  Dr hab. in. Andrzej Zniszczyski, prof. Politechniki Lubelskiej

  Copyright by

  Lubelskie Towarzystwo Naukowe

  Lublin 2010

  ISBN 978-83-62025-09-1

  Druk: Wydawnictwo-Drukarnia Liber Duo s.c.

  ul. Duga 5

  20-346 Lublin

  [email protected]

 • 3

  Spis treci:

  Wstp ............................................................................................................................................. 4

  Oznaczenia ...................................................................................................................................... 5

  PRZEKADNIE LIMAKOWE WALCOWE .............................................................................. 7

  1. Materiay na elementy zazbienia ........................................................................................... 7

  2. Siy w zazbieniu .................................................................................................................... 8

  3. Obliczanie przekadni limakowych ..................................................................................... 10

  3.1. Obliczenia na zmczenie powierzchniowe .................................................................... 10

  3.2. Obliczanie na zginanie zbw koa limakowego .......................................................... 13

  3.3. Obliczanie na rozgrzewanie przekadni ......................................................................... 14

  4. Przykady oblicze ................................................................................................................ 15

  5. Tabele i wykresy ................................................................................................................... 52

  6. Przykady rozwiza konstrukcyjnych przekadni limakowych ......................................... 57

  7. Literatura ............................................................................................................................... 65

 • 4

  Wstp

  Przekadnie limakowe stanowi wany zespl ukadu napdowego maszyn roboczych.

  S wic tematem zaj projektowych z przedmiotu Podstawy Konstrukcji Maszyn dla Studentw

  Wydziaw szeroko rozumianego kierunku Budowa Maszyn.

  Brak Polskiej Normy, dotyczcej oblicze wytrzymaoci i trwaoci przekadni

  limakowych, powizanej z midzynarodowa Norm ISO powoduje, e w literaturze podawane

  s rne metody ich oblicze projektowych. Poczwszy od zalenoci wynikajcych z warunku

  cieplnego po metody oparte na wzorach empirycznych. Przyjmujc, e Polska Norma dotyczca

  tego tematu bdzie kompatybilna z Norm ISO, oraz majc na uwadze przygotowanie

  materiaw do zaj projektowych dla Studentw, podjto niniejsze opracowanie. Materia

  zawarty w nim jest kontynuacja wczeniejszego opracowania pt. PKM wprowadzenie do

  projektowania przekadni zbatych i doboru sprzgie mechanicznych, ktre w zakresie

  przekadni zbatych oparto na obowizujcych Normach PN ISO. Korzystajc z zalenoci do

  oblicze projektowych k zbatych, wykonano ich transformacj do obliczania parametrw

  zazbienia przekadni limakowych.

  Cao opracowania zawiera aplikacje otrzymanych wzorw. Zamieszczono przykady

  oblicze projektowych pozostaych elementw przekadni, przytoczono gwne zalenoci

  Normy ISO dotyczcej oblicze przekadni limakowej. Przeprowadzono obliczenia

  porwnawcze zazbienia i innych wielkoci przekadni limakowej wg zalenoci wynikajcych

  z Norm PN ISO (dotyczcych przekadni zbatych) oraz Normy ISO 14521 nono

  przekadni limakowych. Podano przykady rozwiza konstrukcyjnych przekadni limakowych

  oraz zamieszczono tabele i wykresy wielkoci niezbdnych do prowadzenia oblicze

  projektowych przekadni limakowych.

  Autorzy

  Lublin, listopad 2010r.

 • 5

  Oznaczenia

  A powierzchnia obudowy przekadni odprowadzajca ciepo

  a, aw odlego osi podstawowa, rzeczywista

  b szeroko uzbionej czci wieca koa limakowego

  bc cakowita szeroko wieca koa limakowego

  C, C0 nonio dynamiczna oyska tocznego, nono statyczna

  c luz wierzchokowy

  d rednica podziaowa

  da, df rednica koa wierzchokw, koa stp

  de2 rednica naroy koa limakowego

  e parametr oyska tocznego

  Fn sia normalna midzyzbna

  F, Fa, Fr skadowe siy Fn obwodowa, osiowa (wzduna), promieniowa

  FZ rwnowane obcienie dynamiczne oyska tocznego

  ha , hf wysoko gowy zba, stopy zba

  KF, KH wspczynniki warunkw pracy przekadni

  K wspczynnik nierwnomiernoci rozkadu obcienia wzdu linii zba

  KV wspczynnik nadwyek dynamicznych

  ls dugo limaka

  Mg, Ms moment zginajcy, skrcajcy (obrotowy)

  mn, mt, mx modu normalny, czoowy, osiowy

  n prdko obrotowa

  P, Pt moc, moc tarcia

  pn, pt, px podziaka normalna, czoowa, osiowa

  Q, Q ciepo wytworzone przez przekadni, ciepo odprowadzone do otoczenia

  q obcienie jednostki dugoci linii styku zazbienia

  R reakcja podpory

  rw promie zaokrglenia koa limakowego

  u przeoenie geometryczne ( 12 zzu = )

  v, vs prdko obwodowa, prdko polizgu

  X wspczynnik obcienia promieniowego oyska

  x wspczynnik przesunicia zarysu zba koa limakowego

 • 6

  Y, YF wspczynnik obcienia wzdunego oyska, wspczynnik ksztatu zba

  limacznicy

  Y, Y wspczynnik pochylenia linii zba, wspczynnik stopnia pokrycia

  ZE, ZH , Z wspczynnik sprystoci, wspczynnik ksztatu powierzchni styku,

  wspczynnik stopnia pokrycia

  z1, z2 liczba zwojw limaka, liczba zbw limacznicy

  zg, zv graniczna liczba zbw limacznicy, zastpcza liczba zbw

  n, t , x kt przyporu w przekroju normalnym, czoowym, osiowym

  kt wzniosu linii zwoju limaka

  czoowy wskanik przyporu

  , p sprawno zazbienia, sprawno przekadni

  NT wspczynnik przecitnego wykorzystania przekadni

  , wspczynnik tarcia, pozorny wspczynnik tarcia

  pkt opasania limaka przez wieniec limacznicy

  wspczynnik skrcenia linii styku

  , kt tarcia, pozorny kt tarcia

  HP, FP naprenia dopuszczalne stykowe, naprenia dopuszczalne na zginanie

  prdko ktowa.

 • 7

  PRZEKADNIE LIMAKOWE WALCOWE

  Przekadnie limakowe ze wzgldu na wiksz powierzchni styku zbw limaka i koa

  limakowego (co pozwala na obnienie nacisku midzyzbnego) mog przenosi znaczne moce.

  Powierzchnia stytku wsppracujcych zbw w przekadni globoidalnej, dokadnie wykonanej,

  jest wiksza jak w przekadni limakowej walcowej. Jednak ze wzgldu na trudnoci

  technologiczne i du wraliwo na dokadno wykonania przekadni globoildalnej, wiksze

  zastosowanie w budowie maszyn znalazy przekadnie limakowe, w ktrych zwoje limaka

  nacite s na powierzchni walcowej przekadnie limakowe walcowe.

  Due prdkoci polizgu wystpujce w zazbieniu i niekorzystny kierunek tych

  prdkoci, w stosunku do linii styku zbw, wywouj zwikszone zuycie i zatarcie zbw.

  Naley zatem dy, by wspczynnik tarcia midzy wsppracujcymi zbami by moliwie

  may. Uzyskuje si to midzy innymi przez ujemne przesunicie zarysu uzbienia koa

  limakowego, wpywajce na popraw wsppracy zbw. Temu celowi suy rwnie

  odpowiedni dobr materiau na limak i koo limakowe. W przypadku twardych materiaw

  wieca koa slimakowego, nastpuje bruzdowanie zbw limacznicy na powierzchniach

  roboczych, przez materia przeniesiony na zwoje limaka, co prowadzi do ich szybkiego zatarcia.

  Przy mikkim materiale wieca koa limakowego, objawem zatarcia jest przenoszenie materiau

  (np. brzu) na zwoje limaka. W tym przypadku nie nastpuje zmniejszenie trwaoci przekadni

  limakowej.

  1. Materiay na elementy zazbienia

  Materiay uyte na wsppracujc par zbat w przekadni limakowej powinny

  odznacza si waciwociami przeciwciernymi, odpornoci na cieranie oraz zmniejszon

  skonnoci do zatarcia.

  limaki przekadni wykonuje si w zasadzie ze stali wglowych obrabianych cieplnie lub

  stopowych, stosowanych na koa zbate innych przekadni. Najczciej stosowane s te gatunki

  stali, ktre po obrbce cieplnej lub cieplno chemicznej odznaczaj si du odpornoci na

  cieranie i du wytrzymaoci rdzenia na skrcanie i zginanie. Najwiksz nono wykazuj

  limaki, ktrych zwoje poddawane s obrbce cieplno chemicznej do duych twardoci

  a nastpnie szlifowane i polerowane. Najlepsze waciwoci wykazuj wiece k limakowych

  wykonane z brzw cynowych. S to jednak materiay drogie, dlatego ich stosowanie ogranicza

  si do przekadni pracujcych z duymi prdkociami polizgu (vs do 25 m/s). Do wsppracy

 • 8

  z utwardzonymi limakami przy prdkociach polizgu vs 10 m/s wiece k limakowych

  wykonuje si z brzw oowiowych, antymonowo niklowych, aluminiowo elazowych

  i innych oraz mosidzw i eliw. Stopy te maj lepsze wasnoci mechaniczne (Rm, HB) lecz

  gorsze przeciwcierne.

  eliwo szare lub modyfikowane moe by stosowane przy vs 2m/s. Przyblione

  wartoci napre dopuszczalnych dla wybranych materiaw na koa limakowe podano

  w tab. 7.

  2. Siy w zazbieniu

  Rozpatrujc przekadni o osiach prostopadych i kcie wzniosu zwoju limaka ,

  wzajemne oddziaywanie limaka i koa limakowego wyznaczamy z warunku rwnowagi si

  dziaajcych na limak. Siy wzajemnego oddziaywania limaka i koa limakowego

  przedstawiono na rys. 1.

  Rys. 1. Rozkad si dziaajcych na limak (sia Fn i jej rozkad)

 • 9

  limak, jako element czynny, napdza limacznic (jak to ma najczciej miejsce),

  pokonuje si F2 na jej obwodzie. Oddziaywanie limacznicy na limak przejawia si w postaci

  siy Fn normalnej do zarysu zba. Sia ta ma skadowe Fr i Fs. W wyniku istnienia polizgu

  midzy zbami pary wsppracujcej, w kierunku linii zwoju, wystpi sia tarcia Ft = Fn. Siy Ft

  i Fs le w paszczynie rwnolegej do osi limaka i koa limakowego oraz stycznej do ich

  okrgw podziaowych. Ich wypadkowa F ma skadowe F1 oraz Fa1.

  Znajomo obcienia limaka momentem skrcajcym Ms1 pozwala na wyznaczanie siy

  obwodowej F1 dziaajcej na okrgu podziaowym, rwnej sile osiowej limacznicy

  21

  11

  2a

  s Fd

  MF == (1)

  Z rys. 1. wynika, e sia obwodowa na kole limakowym rwna jest

  ( )'1

  2 +=

  tg

  FF (2)

  gdzie pozorny kt tarcia wyraa si wzorem

  n

  tg

  cos

  '' == (3)

  Sia wzduna na limaku rwna jest sile obwodowej na limacznicy

  ( )'1

  21 +==

  tg

  FFFa (4)

  Sia promieniowa

  nsr tgFF = (5)

  gdzie sia ( ) )cos'(sin'sin/'cos'cos' 11 +=+== FFFFs czyli

  cos'sin

  1

  += nr

  tgFF (5a)

  Si normalna do powierzchni zba

  n

  rn

  FF

  sin= (6)

  Posikujc si rwnaniem (5a) otrzymujemy

  cossincos

  1

  +=

  nn

  FF (6a)

  Wyznaczona wzorem (5a) sia promieniowa nie ulega zmianie na kole limakowym

  Fr2 = Fr1. Powysze wzory dotycz przypadku, kiedy elementem napdzajcym jest limak.

 • 10

  Jeeli elementem czynnym przekadni jest limacznica, siy wzajemnego oddziaywania limaka

  i koa limakowego mona wyznaczy postpujc analogicznie. Wwczas zaleno midzy si

  osiow a obwodow ma posta

  ( )'1

  21 ==

  tg

  FFFa (7)

  Sprawno zazbienia okrela wzr

  ( )

  tg

  tg '= (8)

  Wspczynnik tarcia w zazbieniu zaley nie tylko od rodzaju materiaw i stanu

  roboczych powierzchni zbw, lecz rwnie od prdkoci polizgu vs

  sin

  v

  cos

  vv 21 ==s (9)

  Wraz ze wzrostem tej prdkoci wspczynnik tarcia maleje polepszaj si warunki

  tarcia hydrodynamicznego (wykres, rys. 9.).

  3. Obliczanie przekadni limakowych

  Jak stwierdzono wczeniej, zatarcie zbw jest podstawowym, najbardziej

  niebezpiecznym rodzajem zuycia przekadni limakowej. Poprawienie warunkw wsppracy

  zbw w celu zmniejszenia prawdopodobiestwa wystpienia zatarcia, nie eliminuje jednak

  zuycia ciernego, ktrego intensywno w duym stopniu zaley od nacisku powierzchniowego

  (napre stykowych) w zazbieniu. Tak wic pierwszoplanowym obliczeniem

  wytrzymaociowym przekadni limakowej jest obliczenie zmczeniowe na naciski

  powierzchniowe (pitting). Obliczenia zmczeniowe na zginanie zbw w podstawie prowadzi si

  wycznie dla koa limakowego i moj one charakter oblicze sprawdzajcych.

  Mniejsza, w porwnaniu z przekadniami zbatymi o osiach rwnolegych, sprawno

  przekadni limakowej, powoduje przetwarzanie traconej energii mechanicznej w ciepo, co

  wywouje silne nagrzewanie si przekadni. Dlatego zagadnienie rozgrzewania przekadni

  wymaga odrbnych oblicze.

  3.1. Obliczenia na zmczenie powierzchniowe

  Naprenia stykowe oblicza si, korzystajc z zalenoci na naprenia Hertza,

  stosowanej w przekadniach zbatych (dla dwch rnych materiaw E1,1 i E2,2)

 • 11

  +

  =

  +

  =

  2

  22

  1

  21

  2

  22

  1

  21 11

  1

  11

  11

  EE

  q

  EE

  l

  F

  zz

  nH

  (10)

  Wyraajc jednostkowe obcienie q (N/m) podobnie jak w przekadniach walcowych

  o zbach rubowych, jako

  coscos

  2

  x

  n

  l

  F

  l

  Fq

  == (11)

  Ponadto okrelajc cakowit dugo linii styku l wzorem

  '360

  2

  cos 01

  dl = (12)

  i uwzgldniajc, e 222 /2 dMF s= , otrzymujemy wyraenie na obcienie przypadajce na

  jednostk dugoci linii styku zazbienia, w postaci

  2

  360

  cos'

  2 0

  21

  2

  x

  s

  dd

  Mq = (11a)

  gdzie:

  Ms2 moment skrcajcy na kole limakowym,

  tgmz

  d x11 = rednica podziaowa limaka,

  xmzd 22 = rednica podziaowa koa limakowego,

  ( )2,28,1 = czoowy wskanik zazbienia (liczba przyporu), 75,0' wspczynnik uwzgldniajcy skrcenie linii styku w stosunku do uku opasania

  limaka,

  x osiowy kt zarysu przyporu

  =

  cosn

  x

  tgtg ,

  ( )00 90602 = kt opasania limaka

  +=1

  1cosa

  x

  d

  xmd ,

  xz d

  sincos2111

  2

  2

  21

  += zastpcza krzywizna zazbienia (po uwzgldnieniu =1 ).

  W zalenoci (11a) modu mx wyraamy ze wzoru na rzeczywist odlego osi przekadni

  ( )

  ++=+= xctguz

  mxmaa xxw 21 , jako

 • 12

  ( )ctguza

  m wx +=

  1

  2 (13)

  gdzie przeoenie 1

  2

  z

  zu = . Ponadto Ms2 podajemy w funkcji momentu obciajcego limak,

  czyli pss uMM = 12 .

  Po wykonaniu powyszego, upraszczajc i grupujc odpowiednie wyrazy, uzyskujemy

  wyraenie, w ktrym daje si wyodrbni czony wspczynniki.

  Przypisujc jednemu z nich (dla wielkoci 8,1= oraz 75,0'= ) warto sta, oraz

  uwzgldniajc przez wspczynnik KH, rzeczywiste obcienie przekadni wynikajce z

  warunkw eksploatacji, wyraenie na naprenia stykowe mona przedstawi w postaci

  HPHps

  wHEH Ku

  M

  a

  ctguZZ

  += 13

  75,10 (14)

  gdzie:

  +=

  2

  22

  1

  21 11

  1

  EE

  ZE wspczynnik sprystoci (obliczany lub dobierany z tabeli,

  dla brzu lanego ZE=155 ),

  xHZ

  2sin

  2sin

  2

  3600= wspczynnik zaleny od ksztatu powierzchni zba, jego

  warto w obliczeniach wstpnych mona przyjmowa dla

  020=n i 020= odpowiednio: ( 0702 = , ZH = 2,2),

  0752( = , ZH = 2,14), ( 0852 = , ZH = 2,0).

  Wspczynnik KH uwzgldnia wpyw obcienia dynamicznego KV oraz

  nierwnomiernoci obcie wzdu linii zba K, KH = KVK. Przy prdkociach polizgu

  vs < 3m/s wspczynnik KV 1. Wspczynnik KH mona przyjmowa KH = 1,1 1,4, jeli

  spenione s warunki dokadnoci wykonania podane w tabeli nr 4 oraz sztywnoci limaka

  tab. 5. Wiksze wartoci podanego zakresu dotycz przekadni szybkobienych o zmiennym

  obcieniu.

  Z warunku wytrzymaoci na naprenia stykowe (14), mona okreli wstpnie,

  rzeczywist odlego osi aw, projektowanej przekadni

 • 13

  ( ) 3 222

  19,4 HHEHP

  psw KZZ

  u

  Mctgua

  + (15)

  Warto napre dopuszczalnych HP podano w tabeli 7. We wzorach (14) i (15)

  moment skrcajcy Ms1 wyraony jest w Nm, HP w MPa, aw w mm.

  3.2. Obliczanie na zginanie zbw koa limakowego

  Zmienny ksztat przekroju zba utrudnia dokadne obliczenia stanu napre u podstawy

  zba. Dla celw praktycznych stosuje si jedynie uproszczone obliczenia sprawdzajce.

  Uproszczenie polega na rozpatrywaniu uzbienia koa limakowego, jako koa walcowego z

  zbami rubowymi i wprowadzeniu do wzorw obliczeniowych odpowiednich uzupenie

  uwzgldniajcych specyfik uzbienia koa limakowego. Ze wzgldu na ksztat zba, jego

  wytrzymao na zginanie jest okoo 40% wiksza od wytrzymaoci zba w kole walcowym o

  zbach rubowych. Wynika to z ukowego ksztatu zba, oraz jego gruboci (z wyjtkiem

  przekroju redniego). Powysz rnic uwzgldnia wspczynnik ksztatu zba YF podany w

  tab.6, ktry zaley od zastpczej liczby zbw zv2

  3

  22v cos

  zz = (16)

  Warunek wytrzymaoci na zginanie zbw limacznicy przybiera posta

  FPn

  FFF mb

  KFYYY = 2 (17)

  Wspczynnik okrelajcy wskanik zazbienia oblicza si ze wzoru

  '

  1

  =Y (18)

  (dla 8,1= oraz 75,0'= , otrzymamy 74,0Y )

  Wspczynnik kta pochylenia linii zbw Y obliczamy jak dla k walcowych

  120

  1

  =Y (19)

  Wspczynnik KF uwzgldnia wzrost obcienia, wywoany bdami wykonania

  i montau. Przyjmuje si podobnie jak w obliczeniach na naprenia stykowe

  KF = KH (20)

  Naprenia dopuszczalne FP podaje tab. 7.

 • 14

  3.3. Obliczanie na rozgrzewanie przekadni

  Ten rodzaj obliczania przekadni limakowej podyktowany jest znacznymi stratami

  energetycznymi podczas jej pracy. Obliczanie przeprowadzamy uwzgldniajc obok sprawnoci

  zazbienia , sprawno oyskowania limaka 1 i koa limakowego 2. Sprawno cakowita

  przekadni p wynosi

  21 =p (21)

  Przy doprowadzonej do przekadni mocy P1 kW, moc na wyjciu z przekadni wynosi

  2112 = PP kW (22)

  gdzie

  ( )'+

  =tg

  tg

  Sprawno oyskowania w oyskach tocznych przyjmuje si 99,021 = , dla oysk

  lizgowych 97,021 = .

  Moc tracona w przekadni moc tarcia Pt, wynosi

  ( )pt PP = 11 kW (23) Moc ta zamienia si w ciepo. Jego ilo wytworzon w cigu godziny obliczamy ze

  wzoru

  NTtPQ 3600= kJ/h (24)

  Wspczynnik przecitnego wykorzystania przekadni NT przyjmuje si:

  NT = 1 przy nieprzerwanej pracy przekadni pod niezmiennym obcieniem,

  NT < 1 przy wystpujcych przestojach w pracy przekadni oraz obcieniu mniejszym od

  nominalnego

  TNNT = (25)

  gdzie:

  N stopie obcienia,

  T stopie wykorzystania czasu pracy przekadni.

  Wytworzone ciepo powinno by odprowadzone do otoczenia przez obudow przekadni.

  Ciepo odprowadzone Q' mona obliczy ze wzoru

  kJ/h)(15 3/10TTAQ = (26)

  gdzie:

 • 15

  A czna (z uwzgldnieniem uebrowania) powierzchnia obudowy przekadni w m2,

  T temperatura cian powierzchni chodzcej (T353 K),

  T0 temperatura otoczenia w K.

  Z wzorw (24) i (26) mona obliczy wymagan powierzchni obudowy, lub przy danej

  wartoci A sprawdzi, czy temperatura obudowy przekadni nie osiga zbyt duej wartoci.

  Spotykane w literaturze rnice wartoci temperatur (T TO) wynosz do 55 K, przy czym

  temperatura obudowy powinna spenia warunek T 353 K (80 C). Jeli nie jest speniony

  warunek (Q' < Q), naley zastosowa wymuszone, olejowe lub wodne, chodzenie przekadni

  (p.6.).

  4. Przykady oblicze

  4.1. Obliczy wymiary zazbienia przekadni limakowej walcowej o przeoeniu u =

  12,5 napdzanej silnikiem o mocy P = 7 kW i prdkoci obrotowej n1 = 1470 obr/min.

  Przekadnia pracuje w ruchu cigym pod penym obcieniem.

  Przyjmujemy materia: limak stal C45 (45) przewidujc hartowanie a nastpnie

  szlifowanie powierzchni bocznych zwojw. Na wieniec limacznicy brz B10 (odlew

  odrodkowy). Wartoci napre dopuszczalnych wynosz HP = 210 MPa, FP = 70 MPa

  tab. 7. Z tab. 1. dobieramy liczb zwojw limaka z1 = 3. Liczba zbw koa limakowego

  wynosi z2 = z1u = 312,5 = 37,5. Przyjmujemy z2 = 38 nie wystpuje podzielno liczby

  zbw limacznicy przez liczb zbw limaka. Rzeczywiste przeoenie przekadni wynosi u =

  z2/z1 = = 38/3 = 12,67. Bd przeoenia u = 1,36% < 5%. Wstpnie zakadamy kt wzniosu

  lini zwojw limaka = 20, oraz przyjmujemy kt przyporu n = 20. W celu poprawienia

  wsppracy zazbienia stosujemy ujemne przesuniecie zarysu zba (w kole limakowym) x =

  -0,3.

  Obliczenia wstpne

  Odlego osi przekadni

  322

  2

  1)(9,4 HHEHP

  pSw KZZu

  Mctgua +=

  Wyznaczamy brakujce wielkoci

  moment skrcajcy na limaku Nm47,451470

  1073030 3

  1

  1

  1

  11 =

  === n

  PPM S

 • 16

  zakadamy sprawnoci przekadni oyska toczne p = 0,9

  obliczamy wstpnie kt przyporu w przekroju osiowym tg x = tg n/cos = tg20/cos20

  tg x = 0,3873; x = 2110'22''

  przyjmujemy kt opasania limaka 0752 = i obliczamy wspczynnik

  2,2440242sin

  40sin

  70

  360

  2sin

  2sin

  2

  360 =

  ==x

  HZ

  przyjmujemy wspczynnik sprystoci (brz lany) ZE = 155 (tab. 8.)

  wspczynnik rzeczywistych warunkw pracy przekadni KH = 1,3 (przyjto)

  mm4,1683,12,215521067,12

  9,047,45)2067,12(9,4 3 22

  2=

  += ctgaw

  W celu zwikszenia powierzchni obudowy przekadni (lepsze odprowadzenie ciepa)

  przyjmujemy znormalizowan, (drugiej kolejnoci) odlego osi aw = 180 mm.

  Obliczamy modu osiowy ze wzoru na rzeczywist odlego osi (z uwzgldnieniem

  przesunicia zarysu zba)

  ( )

  ++=+= xctguz

  mmxaa xxw 21

  ( ) ( ) mm83,73,02067,12318022

  1

  =+

  =++

  =ctgxctguz

  am wx

  Przyjmujemy znormalizowan warto moduu osiowego mx = 8mm.

  Dla przyjtych wielkoci moduu mx i odlegoci osi aw obliczamy kt wzniosu linii zwoju

  limaka.

  53,267,123,08

  180

  3

  22

  1

  =

  +=

  = ux

  m

  a

  zctg

  x

  w

  = 21,5667 = 2134'

  kt przyporu w przekroju osiowym

  39139,04321cos

  20

  cos=

  == tg

  tgtg nx

  x = 21,373 = 2122'26''

  modu w przekroju normalnym

  mn = mxcos = 8cos2134' = 7,44 mm

  Wymiary limaka i koa limakowego

  rednica podziaowa

 • 17

  mm72,604321

  3811 =

  ==tgtg

  zmd x

  mm30438822 === zmd x

  wysoko gw i stp zbw (>15)

  mm44,71 == na mh

  mm93,844,72,12,11 === nf mh

  mm21,5)3,01(44,7)1(2 ==+= xmh na

  mm16,11)3,02,1(44,7)2,1(2 =+== xmh nf

  rednice wierzchokw i stp zbw

  mm60,7544,7272,602 111 =+=+= aa hdd

  mm42,31421,523042 222 =+=+= aa hdd

  mm86,4293,8272,602 111 === ff hdd

  mm68,28116,1123042 222 === ff hdd

  dugo limaka

  mm63,1148)381(2)1(2 2 =+=+= xs mzl

  Przyjmujemy ls = 115 mm

  graniczna liczba zbw limacznicy

  8,9622221sin

  )8/12,5(2sin

  )/(222

  22 =

  ==x

  xag

  mhz

  z2 = 38 > zg2 = 9,8 nie jest wymagane przesunicie zarysu ze wzgldu na podcicie stopy zba,

  pkt opasania limaka wiecem limacznicy

  73968,06,75

  83,0272,602cos

  1

  1 ==+=a

  x

  d

  mxd

  714229,42 == , kt opasania limaka 43842 =

 • 18

  Rys. 2. Podstawowe wymiary koa limakowego

  szeroko uzbionej czci wieca limacznicy

  mm87,50)83,0272,60(6,75)2( 222121 ==+= xa xmddb

  cakowita szeroko wieca

  mm87,58887,50 =+=+= xc mbb

  przyjmujemy bc = 59 mm

  rednica naroy (

 • 19

  m/s02,54321cos

  67,4

  cos

  vv 1 =

  ==

  s

  Wspczynnik tarcia (wykr. rys.9.), powierzchnie boczne zbw hartowane i szlifowane

  (krzywa 2), 022,0m/s02,5v == s

  pozorny kt tarcia

  0237,020cos

  022,0

  cos=

  ===

  n

  tg

  33121359,1 ==

  934,0)331214321(

  4321

  )(=

  +=

  +=

  tg

  tg

  tg

  tg

  Siy w zazbieniu (z uwzgldnieniem rzeczywistych warunkw pracy przekadni KH)

  Sia obwodowa limaka rwna sile osiowej limacznicy (F1 = Fa2)

  N194772,601470

  3,11073023,13022 6

  11

  1

  1

  11 =

  =

  =

  = dn

  P

  d

  KMF HS

  Sia promieniowa limaka i limacznicy (Fr1 = Fr2)

  N18194321cos0237,04321sin

  201947

  cossin1

  2,1 =+=

  += tg

  tgFF nr

  Sia osiowa limaka rwna sile obwodowej limacznicy (Fa1 = F2)

  N4604)331214321(

  1947

  )(1

  1 =+=

  +=

  tgtg

  FFa

  Sia normalna do powierzchni zba

  N53224321cos022,04321sin20cos

  1947

  cossincos1 =

  +=

  +=

  nn

  FF

  Sia obwodowa (F), promieniowa (Fr) i osiowa (Fa) obciaj wa limaka i koa

  limakowego oraz ich podpory oyska. Dziaaj one w dwch paszczyznach prostopadych

  wzgldem siebie. W paszczyznach X-Y i Y-Z przechodzcych przez osie waw dziaaj siy Fr

  i Fa, wywoujc zginanie wau i jego ciskanie lub rozciganie. Siy obwodowe F dziaaj

  w paszczynie Z-X prostopadej do paszczyzn X-Y i Y-Z i powoduj jego skrcanie i zginanie

  (rys. 3.).

  Sprawdzenie warunkw wytrzymaoci zbw koa limakowego

 • 20

  Naprenia stykowe

  przekadnia spenia zalecenia odnonie dokadnoci wykonania (tab. 4.) i sztywnoci limaka

  )0,84321/3( = tgc tab. 5, przyjto wspczynnik KH = 1,3.

  wspczynnik 05,2254442sin

  842sin

  56,84

  360

  2sin

  2sin

  2

  360 =

  ==x

  HZ

  wspczynnik sprystoci dla brzu lanego ZE = 155

  cakowita sprawno przekadni (oyska toczne)

  915,099,099,0934,021 === p

  Warto napre stykowych

  HpS

  wHEH Ku

  M

  a

  ctguZZ

  13

  75,10

  +=

  MPa2,1733,167,12

  915,047,45

  180

  432167,1205,215575,10

  3

  =

  += ctgH

  MPa2102,173 =

 • 21

  Obliczenia przekadni na rozgrzanie

  W tym przypadku (brak wymiarw obudowy przekadni) obliczenia sprowadzaj si do

  wyznaczenia wymaganej powierzchni A m2 obudowy, ktra ma odprowadzi do otoczenia

  ciepo wytworzone podczas pracy przekadni.

  Moc tracona w przekadni (moc tarcia)

  kW595,0)915,01(7)1( === pt PP

  Jak podano w temacie zadania, przekadnia pracuje w ruchu cigym przy penym obcieniu.

  Wobec tego wspczynnik przecitnego wykorzystania przekadni NT = 1.

  Ilo ciepa wytworzonego w przekadni w cigu godziny wynosi

  kJ/h214421595,036003600 === NTtPQ Tak ilo ciepa naley odprowadzi, przez powierzchni A obudowy, do otoczenia czyli

  kJ/h21442)(15 3,1 == OTTAQ

  Przyjmujc zalecan rnic temperatur cianek korpusu i otoczenia T TO = 55 K,

  wyznaczymy wymagan powierzchni chodzc obudowy przekadni

  23,13,1

  m78,05515

  2142

  )(15=

  =

  OTT

  QA

  Powierzchnie chodzca obudowy przekadni powinna wynosi Amin = 0,78 m2.

  4.2. Zaprojektowa przekadni limakow walcow ze limakiem grnym o przeoeniu

  u = 16, napdzan silnikiem elektrycznym o mocy P = 3,5 kW i prdkoci obrotowej n1 = 1470

  obr/min. Przekadnia pracowa bdzie pod obcieniem prawie rwnomiernym wynoszcym

  okoo 80% obcienia znamionowego. Przewidziana jest do pracy przez dwie zmiany (16 godz.

  w cigu doby). Sprawno przekadni nie mniejsza jak 90%.

  Dane Szkice i obliczenia Wyniki

  Zaoenia:

  Materia limaka stal 41Cr4 (40H) ulepszana cieplnie.

  Wieniec limacznicy brz B101 odlewany w kokili (formie metalowej).

  Wartoci napre dopuszczalnych wynosz HP = 190 MPa, FP = 70 MPa

  (tab. 7.). Liczba zwojw limaka z1 = 3 (tab.1.). Liczba zbw koa

  limakowego z2 = z1u = 316 = 48. W celu uniknicia podzielnoci liczby

  zbw limacznicy przez liczb zbw limaka, przyjto z2 = 47.

  z1=3

 • 22

  Rzeczywiste przeoenie przekadni u = z1/z2 = 15,66. Bd przeoenia

  u =2,1% < 5%. Kt wzniosu linii zbw limaka = 25, kt przyporu

  n = 20.

  z2=47

  u=15,66

  n=20

  Obliczenia wstpne

  Odlego osi przekadni

  322

  2

  1)(9,4 HHEHP

  pSw KZZu

  Mctgua +

  Wielkoci brakujce

  moment skrcajcy na limaku

  Nm74,221470

  105,33030 3

  1

  1

  1

  11 =

  === n

  PPM S

  kt przyporu w przekroju osiowym tg x = tg n/cos = tg20/cos25

  tg x = 0,40159; x = 21,8802 = 2152'48''

  kt opasania limaka 0752 = (przyjto)

  wspczynnik

  3,28425212sin(

  )252sin(75

  3602sin2sin

  2360 =

  ==

  xHZ

  wspczynnik sprystoci ZE = 155 (tab. 8.)

  wspczynnik warunkw pracy KH = 1,2 (przyjto)

  mm2,1542,13,215519066,15

  9,074,22)2567,12(9,4 3 22

  2=

  += ctgaw

  Przyjto znormalizowan odlego osi aw = 160 mm

  aw=160

  mm

  modu osiowy obliczamy ze wzoru na rzeczywist odlego osi

  )( xw mxaa +=

  ( ) ( ) mm99,52566,15316022

  1

  =+

  =++

  =ctgxctguz

  am wx

  Przyjto znormalizowan (drugiej kolejnoci) warto moduu osiowego

  mx = 6 mm.

  Dla przyjtych wartoci odlegoci osi aw = 160 mm i moduu mx = 6 mm,

  obliczono

  mx=6 mm

 • 23

  podziak osiow mm85,186 === xx mp

  kt wzniosu zwoju limaka

  11778,266,1563

  16022

  1

  =

  =

  = ux

  m

  a

  zctg

  x

  w

  = 25,276 = 2516'35''

  px=18,85

  mm

  =25,276

  kt przyporu w przekroju osiowym

  4025055,0276,25cos

  20

  cos=

  == tg

  tgtg nx

  x = 21,925 = 2155'30''

  modu w przekroju normalnym

  mn = mxcos = 6cos21,925 = 5,56 mm

  x=

  =21,925

  mn=5,56

  mm

  Wymiary limaka i koa limakowego

  rednice podziaowe

  mm3862725

  6311 =

  =

  =tgtg

  mzd x

  mm28264722 === xmzd

  d1=38 mm

  d2=282mm

  wysoko gw i stp zbw ( > 15)

  mm56,521 === naa mhh

  mm7,656,52,12,121 ==== nff mhh

  ha1=ha2=

  =5,56 mm

  hf1=hf2=

  =6,7 mm

  rednice wierzchokw i stp zbw

  mm12,4956,52382 111 =+=+= aa hdd

  mm12,29356,522822 222 =+=+= aa hdd

  mm6,247,62382 111 === ff hdd

  mm6,2687,622822 222 === ff hdd

  da1=49,12mm da2=293,12 mm df1=24,6 mm df2=268,6 mm

  dugo limaka

  mm3,94)471(62)1(2 2 =+=+= zml xs , przyjto ls = 95 mm

  graniczna liczba zbw koa limakowego

  ls=95 mm

  zg2=13,29

 • 24

  29,13925,21sin

  )6/56,5(2sin

  )/(222

  22 =

  ==x

  xag

  mhz

  z2 = 47 > zg2 = 13,29 nie jest wymagane przesunicie zarysu ze wzgldu

  na podcicie stopy zba.

  pkt opasania limaka wiecem limacznicy (rys. 2.)

  77361,012,49

  382cos

  1

  1 ==+=a

  x

  d

  mxd

  913932,39 == , kt opasania limaka 83782 =

  szeroko uzbionej czci wieca koa limakowego

  mm12,313812,49)2( 222121 ==+= xa xmddb

  cakowita szeroko wieca

  mmmbb xc 12,37612,31 =+=+= , przyjto bc=38 mm

  8378

  2

  =

  =

  b=31,12

  mm

  bc=38 mm

  rednica naroy

  ( )[ ] ( )[ ]mm2,299

  23,39cos56,5385,01602cos5,02

  2

  212

  ===

  e

  awe

  d

  hdad

  promie zaokrglenia koa limakowego (c = 0,2 mn)

  mm4,1356,52,06,245,05,0 1 =+=+= cdr fw

  de2=299,2

  mm

  rw=13,4

  mm

  Sprawno zazbienia i przekadni

  prdko obwodowa

  m/s92,2100060

  147038

  100060v 111 =

  =

  = nd

  m/s

  92,2v1

  =

  prdko polizgu

  m/s23,3276,25cos

  92,2

  cos

  vv 1 =

  ==

  s

  wspczynnik tarcia (wykres, rys. 9.), limak hartowany, powierzchnie

  boczne zbw szlifowane (krzywa 2), m/s23,3v =s , = 0,024

  pozorny kt tarcia

  0255,020cos

  024,0

  cos=

  ===

  n

  tg

  74721463,1 ==

  m/s

  23,3v =s

  024,0=

  =

  0255,0=

  =

 • 25

  99,021 ==

  sprawno zazbienia

  937,0)463,1276,25(

  276,25

  )(=

  +=

  +=

  tg

  tg

  tg

  tg

  sprawno przekadni (oyska toczne)

  %8,91918,099,099,0937,021 ==== p

  =

  =

  463,1

  %8,91=

  =p

  Siy w zazbieniu

  sia obwodowa limaka rwna sile osiowej limacznicy (F1 = Fa2)

  N1436381470

  2,1105,33023022 6

  11

  1

  1

  11 =

  =

  =

  =

  dnKP

  d

  KMF HHS

  sia promieniowa limaka i limacznicy (Fr1 = Fr2)

  N1161276,25cos0255,0276,25sin

  201436

  cossin1

  2,1 =+=

  += tg

  tgFF nr

  F1=Fa2=

  =1436 N

  Fr1,2=

  =1161 N

  sia osiowa limaka rwna sile obwodowej limacznicy (Fa1 = F2)

  N2850)463,1276,25(

  1436

  )(1

  1 =+=

  +=

  tgtg

  FFa

  sia normalna do wsppracujcych powierzchni zbw (o skadowych F,

  Fa, Fr)

  N3395

  276,25cos024,0276,25sin20cos

  1436

  cossincos1

  =+

  =+

  =

  n

  nn

  F

  FF

  Fa1=F2=

  =2850 N

  Fn=3395N

  Siy F, Fa i Fr obciaj way, na ktrych znajduj si elementy

  zazbiajce, za ich porednictwem obcienie przenosi si na oyska. Siy

  obciajce way dziaaj w dwch paszczyznach wzajemnie

  prostopadych. Siy Fr i Fa dziaaj w jednej paszczynie powodujc

  zginanie waka oraz jego rozciganie lub ciskanie. Sia obwodowa F

  dziaa w drugiej paszczynie i wywouje skrcanie i zginanie wau.

  Kierunek i paszczyzny dziaania si na limaku i kole limakowym

  pokazano na rys. 3.

 • 26

  Rys. 3. Kierunki si skadowych siy Fn w odniesieniu do limaka (prawozwojnego) 1 i koa limakowego 2

  Sprawdzenie warunkw wytrzymaoci zbw koa limakowego

  Naprenia stykowe

  wspczynnik 26,2)925,212sin(

  )276,252sin(

  64,78

  360

  2sin

  2sin

  2

  360 ===

  xHZ

  wspczynnik sprystoci (brz lany), ZE = 155

  wspczynnik KH = 1,2 (przyjto)

  Warto napre stykowych

  =

  += HpS

  wHEH Ku

  M

  a

  ctguZZ

  13

  75,10

  MPa4,1762,166,15

  918,074,22

  160

  276,2566,1526,215575,10

  3

  =

  += ctg

  MPa1904,176 =

 • 27

  6,63276,25cos

  47

  cos 332

  2v ===

  z

  z

  wspczynnik ksztatu YF = 1,462 (tab. 6.)

  wspczynnik wskanika zazbienia (liczby przyporu)

  74,075,08,1

  11

  1

  =

  == Y

  wspczynnik kta nachylenia zba

  79,0120

  381,251

  1201 === Y

  wspczynnik KF = KH = 1,2

  Warto napre zginajcych

  MPa5,1656,512,31

  2,1285079,074,0389,12 =

  ==

  n

  FFF bm

  KFYYY

  MPa705,16 =

 • 28

  obudowy przekadni. Ilo ciepa odprowadzona przez powierzchni A

  rwna jest iloci ciepa wytworzonego, czyli

  kJ/h548)(15 3,1 == OTTAQ

  Zatem wymagana wielko powierzchni A m2 przy zakadanej rnicy

  temperatur cianek korpusu przekadni i otaczajcego powietrza

  T - To = 55 K wynosi

  2

  3,13,1m2,0

  5515

  548

  )(15

  ' =

  =

  ToT

  QA

  Obliczenie rednic czopw waka wejciowego i wyjciowego

  Wartoci momentw skrcajcych limak i waek limacznicy

  MS1 = Nm28,272,1

  1470

  105,33030 3

  1

  1

  1

  1 =

  == n

  KPP H

  MS2 = MS1up = 27,28 Nm17,392918,066,15 =

  A0,2 m2

  Ms1=27,28

  Nm

  Ms2=

  392,17Nm

  41Cr4

  kgo=108

  N/mm2

  ksj=118

  N/mm2

  Czop wejciowy

  Zwoje limaka nacite s na waku wykonanym ze stali 41Cr4 (40H)

  dla ktrej kgo = 108 N/mm2 za ksj = 118 N/mm

  2. rednica czopa

  wejciowego wynosi

  mm56,10118

  1028,2716163

  3

  31

  1 ==

  =

  sjs

  c k

  Md

  Uwzgldniajc osabienie czopa rowkami pod wpust, jak te ewentualne

  obcienie czopa si poprzeczn, przyjto rednic czopa dc1 = 20 mm.

  Ta wielko rednicy czopa wskazuje, e rednica waka w miejscu

  osadzenia oyska bdzie wynosi 25mm. rednic waka w miejscu

  wsppracy z piercieniem uszczelniajcym oysko przyjto 22mm.

  Dalsze stopniowanie waka ze zwojami limaka ustala si konstrukcyjnie.

  W przekrojach przej midzy kolejnymi stopniami waka nie naley

  dopuszcza do niebezpiecznego spitrzenia napre. Dlatego midzy

  wymiarami kolejnych rednic powinien by speniony warunek di+1/di

  1,2. Promienie przej midzy kolejnymi stopniami powinny by

  moliwie due. Przy odsadzeniach swobodnych np. wielokrotnoci

  mm

  201 =cd

 • 29

  C45

  kg0=78

  N/mm2

  ksj=95

  N/mm2

  0,5 ( )1 ii dd + . Przy odsadzeniach ustalajcych zwykle stosuje si r 0,5 ( )ii dd +1 jednak nie mniej jak r = 0,25 ( )ii dd +1 .

  Czop wyjciowy

  Waek koa limakowego wykonany jest ze stli C45, rednica czopa

  wyjciowego wynosi

  mm6,2795

  1017,39216163

  3

  32

  2 ==

  sjs

  c k

  Md

  Przyjto rednic czopa wyjciowego dc2 = 32 mm. Bdzie to rwnie

  rednica waka w miejscu wsppracy z piercieniem uszczelniajcym

  oysko. rednic czopa oyskowego przyjto d = 35 mm. rednic waka

  w miejscu osadzenia piasty koa limakowego ustalono na 40 mm. Dalsze

  stopniowanie prowadzi si wg. zalece podanych wyej.

  dc2=32mm

  Obliczenie rednic wakw

  Obliczenia rednic wakw dokonuje si w przekrojach najbardziej

  obcionych tj. w rodku dugoci limaka waek wejciowy i w rodku

  dugoci piasty koa limakowego. Obcienie wakw stanowi znane ju

  wartoci momentw Ms1 i Ms2 i si wzdunych, oraz momenty zginajce.

  W celu obliczenia tych ostatnich naley zna odlego midzy podporami

  oyskami wakw. Wymiary te ustala si na podstawie rzutw

  projektowanej przekadni, w ktrych naley nanie elementy zazbiajce

  si (limak i limacznic) o wymiarach przyjtych z oblicze. Nastpnie

  po zaznaczeniu przebiegu wewntrznej krawdzi korpusu, wrysowa

  gniazda przewidziane na zabudow oysk. Rzuty te najkorzystniej jest

  wykona w podziace 1:1. Przy ich wykonywaniu mona przyj odlego

  wewntrznej krawdzi obudowy przekadni

  do zewntrznej krawdzi koa limakowego 10 15 mm

  do piasty koa lub jej stopnia oporowego 8 15 mm

  do czoa piercienia oyska 3 5 mm

  Najczciej stosowanym rozwizaniem jest przyjcie symetrycznego

  rozstawu oysk dla obu wakw.

 • 30

  Fr=1161N

  Fa=2950N

  d1=38mm

  L=280mm

  F=1436 N

  Waek wejciowy

  Ze wzgldu na brak opisywanych wyej rzutw projektowanej

  przekadni, zaoono wstpnie odlego podpr L d2 = 280 mm.

  Schemat obcienia waka wejciowego skadowymi siy Fn wykonujemy

  w oparciu o rys. 3. ukazujcy kierunki si wzgldem wsprzdnych X,Y,Z

  oraz ich paszczyzny dziaania.

  Rys. 4. Obcienie waka wejciowego w dwch paszczyznach

  Reakcje podpr i momenty zginajce w paszczynie XY

  MA = RBY L Fr 0,5L Fa 0,5d1 = 0

  RBY = (Fr0,5L + Fa 0,5d1)/L = (1161 140 + 2850 19)/280 = 774 N

  MB = RAY L Fa 0,5d1 + Fr 0,5L = 0

  RAY = (Fr 0,5L Fa 0,5dr)/L = (1161 140 2850 19)/280 = 387 N

  RAY = 387 N; Rw = Fa = 2850 N

  Momenty zginajce w przekroju C

 • 31

  MgcY = RaY 0,5L = 387 140 = 54180 Nmm = 54,2 Nm

  MgcYmax = RBY 0,5L = 774 140 = 108360 Nmm = 108,4 Nm

  Reakcje podpr i momenty zginajce w paszczynie ZX

  RAZ = RBZ = 2

  F

  =

  2

  1436

  = 718 N

  MgcZ = RAZ 0,5L = 718 140 = 100520 Nmm = 100,5 Nm

  Reakcje wypadkowe

  RA = 22

  AZAY RR + = 22 718387 + = 815 N

  RB = 22

  BZBY RR + = 22 718774 + = 1056 N

  RW = Fa = 2850 N

  Moment wypadkowy i moment zastpczy w przekroju C

  Mgc = 22

  max gcZgcY MM + = ( ) ( )22 5,1004,108 + =147,8 Nm

  Mzc =

  2

  02

  2

  + s

  sj

  ggc Mk

  kM =

  22 28,27

  1182

  1088,147

  +

  Mzc = 148,33 Nm

  rednica waka w przekroju C

  dC 30

  32

  g

  zc

  k

  M

  = 3

  3

  108

  1033,14832

  = 24,09 mm

  Wymagana rednica waka w rodku dugoci limaka (przekroju

  najbardziej obcionym) jest mniejsza od rednicy stp zwojw limaka

  dc = 24,09 < df1 = 24,6 mm.

  Pozostae wymiary rednic waka, na ktrym nacite s zwoje limaka,

  ustala si wg. wczeniej podanych zalece.

  RA=815N

  RB=1056N

  RW=

  =2850N

  Mzc=

  148,33Nm

  Waek wyjciowy

  Dokadn odlego podpr waka, na ktrym osadzone jest koo

  limakowe, ustala si podobnie jak w przypadku waka wejciowego,

 • 32

  przyjmujc wymiar z jednego z rzutw projektowanej przekadni. Ze

  wzgldu na brak wymienionego rzutu, do wstpnego ustalenia odlegoci

  podpr przyjto:

  dugo piasty koa limakowego l1 = 1,8d = 1,840 = 72 mm,

  szeroko odsadzenia oporowego piasty limacznicy l2 = 6 mm,

  odlego czopa odsadzenia oporowego od wewntrznej cianki korpusu

  l3 = 12mm,

  odlego piercienia oyska od wewntrznej krawdzi korpusu

  l4 = 3 mm,

  szeroko piercienia oyska B = 23 mm,

  wymiar oyska skonego jednorzdowego a = 17 mm.

  Przybliona odlego podpr wynosi:

  L/2 = l1/2 + l2 + l3 + l4 + B a

  L = 2 ( )1723312636 ++++ L = 126 mm

  Rys. 5. Ustalenie przyblionej odlegoci podpr

  Obcienie waka wyjciowego skadowymi siy Fn (przyjto zgodnie

  z rys. 3.).

  Reakcje podpr i momenty zginajce w paszczynie YZ

  MH = RDYLFa0,5d2+Fr0,5L = 0

  RDY = N1026126

  63116114114365,0)5,0 2 ==

  L

  LFdF ra

  MD = RHYLFr0,5LFa0,5d2 = 0

 • 33

  Fr=1161N

  Fa=1436N

  d2=282

  mm

  L=126mm

  F=2850N

  Ms=

  392,17Nm

  RHY = N2187126

  14114366311615,05,0 2 =+=+

  L

  dFLF ar

  Rys. 6. Obcienie waka wyjciowego w dwch paszczyznach

  RHY = 2187 N, RDY = 1026 N, Rw = Fa = 1436 N

  MgcYmax = RHY0,5L = 218763 = 137781 Nmm = 137,8 Nm

  MgcY = RDY0,5L = 102663 = 64638Nmm = 64,6 Nm

  Reakcje podpr i momenty zginajce w paszczynie ZX

  RDX = RHX = 0,5F = 0,52850 = 1425 N

  MgcX = RDX 0,5L = 142563 = 89775 Nmm = 89,8 Nm

  Reakcje wypadkowe

 • 34

  RH = N2610142521872222 =+=+ HXHY RR

  RD = NRR DXDY 1756142510262222 =+=+ ; Rw = Fa = 1436 N

  Moment wypadkowy i moment zastpczy w przekroju C

  Mgc= 5,1648,898,1372222

  max =+=+ gcXgcY MM Nm

  Nm68,560

  17,3925,16478

  9522 22

  2

  2

  =

  +

  =+

  =

  zc

  sgcgo

  sjzc

  M

  MMk

  kM

  rednica waka w przekroju C

  dC mm1,3195

  1068,56016163

  3

  3 =

  =

  sj

  zsc

  k

  M

  Wymagana rednica waka koa limakowego w przekroju najbardziej

  obcionym jest mniejsza od przyjtej

  dc = 31,1 mm < 40 mm.

  Znajc rednice czopw: wyjciowego, pod oyska, pod koo

  limakowe i piercie uszczelniajcy, przyjmujemy wymiary rednic

  pozostaych stopni oraz promieni przej midzy nimi tak by nie

  nastpowao niebezpieczne spitrzenie napre w przekrojach zmiany

  rednic. Uzyskuje si to stosujc wczeniej podane zalecenia dotyczce

  stopniowania waw.

  RH=2610N

  RD=1756N

  Rw=1436N

  Mzc=

  560,68Nm

  Dobr oysk

  Waek koa limakowego, ze wzgldu na ma odlego midzy

  podporami, moe by oyskowany w oyskach skonych

  jednorzdowych, zabudowanych w ukadzie X. oyska takie ustalaj

  waek wzdunie, kade tylko w jednym kierunku oraz w cile

  okrelonym pooeniu. Przez zastosowanie napicia wstpnego nastpuje

  zwikszenie sztywnoci wzdunej i poprzecznej ukadu. Sprzyja to

  uzyskaniu korzystnego ladu dolegania miedzy zwojami limaka a zbami

  limacznicy.

 • 35

  RA=815N

  RB=1056N

  Rw=2850N

  Waek limaka jako duszy, oyskowany bywa zwykle na jednej

  podporze w oyskach skonych przejmujcych obcienie wzdune

  i ustalajcych wa w obu kierunkach. Drug podpor stanowi oysko

  poprzeczne swobodne.

  Smarowanie oysk limaka grnego moe odbywa si olejem

  odrzucanym z zazbienia na cianki korpusu i zbieranym w rowku

  dookolnym znajdujcych si w grnej czci obudowy przekadni. Rowek

  ten od rodka dugoci limaka agodnie opada w kierunku gniazd

  oyskowych i wprowadza zbierajcy si w nim olej do ich rodka. Inny

  sposb smarowania oysk limaka grnego, to smarowanie smarem

  plastycznym (p.6.).

  Waek limaka

  Podpora A

  Rys. 7. Obcienie oysk waka czynnego przekadni

  Na podpor A, ktra przejmuje obcienie wzdune Rw przyjto par

  oysk kulkowych skonych jednorzdowych do zespoowej zabudowy w

  ukadzie X. Speniaj one rol oyska ustalajcego wa wzdunie w obu

  kierunkach. Obydwa oyska przenosz wwczas jednakowe obcienia

  promieniowe

  RAA = RAB = 0,5RA = 0,5 815 = 407,5 N

  Zachodzi wic przypadek obcienia 1a (katalog oysk). Wwczas siy

  wzdune obliczane s z zalenoci

  FaAA = 1,14FrA = 1,14 407,5 = 465 N

  FaAB = FaAA + Ka = FaAA + Rw = 465 + 2850 = 3315 N

  Rwnowane obcienie dynamiczne dla pary oysk w ukadzie X

  gdy

  Fa/Fr = Fa/RA = 3780/815 = 4,64 > 1,14 wynosi

 • 36

  FZA = 0,57Fr + 0,93Fa = 0,57 815 + 0,93 3780 = 3980 N

  Przyjmujc trwao oysk projektowanej przekadni Lh = 10000 godzin

  obliczono warto

  59,910

  60147010000

  10

  60 31

  6

  3

  1

  61 =

  =

  =nL

  F

  C h

  Z

  Wymagana nono dynamiczna

  CA = FZA 9,59 = 3980 9,59 = 38168 N

  Dobrano dwa oyska kulkowe skone jednorzdowe 7305BECB do

  zespoowej zabudowy w ukadzie X o nonoci dynamicznej C = 42300 N

  i wymiarach D = 62 mm; 2B = 34 mm.

  Podpora B

  oysko przenosi tylko obcienia poprzeczne i zapewnia

  przemieszczenia wzdune waka.

  Rwnowane obcienia dynamiczne i dana nono dynamiczna

  wynosz

  FZB = RB = 1056 N

  C = FZB 9,59 = 1056 9,59 = 10127 N

  Przyjto oysko kulkowe zwyke jednorzdowe 6005 o nonoci

  dynamicznej C=11200 N i wymiarach D = 47 mm i B = 12 mm.

  Ze wzgldw technologicznych (jednakowe otwory pod oyska) mona

  przyj na podpor B oysko 6305 o wymiarach D = 62 mm, B = 17 mm i

  nonoci C = 22500 N, znacznie przewyszajcej wymagan.

  7305

  BECB

  szt. 2

  6005

  6305

  RH=2610N

  RD=1756N

  Waek limacznicy

  Waek bdzie oyskowany w oyskach kulkowych skonych

  jednorzdowych w ukadzie X, ustalajcych wa wzdunie, kade w

  jednym kierunku. oyska dobierane s na rednic d = 35 mm.

 • 37

  Rw=1436N

  Rys. 8. Obcienie oysk waka wyjciowego

  Zachodz nierwnoci

  FrH = RH > FrD = RD

  i KA = Rw > 1,14(FrH FrD) = 974 N

  Jest to przypadek obcienia 2b (katalog oysk). Siy wzdune dziaajce

  na oyska obliczane s ze wzorw

  FaD = 1,14 RD = 1,14 1756 = 2002 N

  FaH = FaD + Ka =FaD + Rw =2002 + 1436 = 3438 N

  Rwnowane obcienia dynamiczne

  dla FaH/RH = 3438 / 2610 = 1,32 > 1,14

  FZH = 0,35 FrH + 0,57 FaH = 0,352610 + 0,573438 = 2885 N

  dla FaD /RD = 2002 / 1756 = 1,14 1,14

  FZD = FrD = 1756 N

  Warto ilorazu

  83,310

  6087,9310000

  10

  60 31

  6

  3

  1

  62 =

  =

  = nLF

  C H

  Z

  n2 = n1 / u = 1470 / 15,66 = 93,87min1

  dane nonoci dynamiczne

  Podpora H: CH = FZH 3,83 = 2885 3,83 = 11050 N

  Podpora D: CD = FZD 3,83 = 1756 3,83 = 6725 N

  Dobrano dwa oyska kulkowe skone jednorzdowe 7207BE o

  nonoci dynamicznej C 30700 N i wymiarach D = 72 mm, B = 17 mm,

  a = 31 mm. Tak znaczny nadmiar nonoci, w stosunku do wymaganej,

  wynika z wymiarw czopw oyskowych.

  Ze wzgldu na niezbyt due obcienie podpr istnieje moliwo

  7207BE

  szt. 2

 • 38

  rozpatrzenia zastosowania oysk kulkowych zwykych. W tym wariancie

  przyjto e obcienie wzdune oraz ustalenie obustronnie waka w

  kierunku wzdunym, przejmie oysko na podporze D. oysko na

  podporze H bdzie oyskiem swobodnym, bdzie przenosi tylko

  obcienie poprzeczne RH.

  Podpora D

  Poniewa parametry oyska (e, X, Y) zale od jego nonoci

  spoczynkowej (Fa / Co ), ktra przed dobraniem oyska nie jest znana,

  przyjto warto tego ilorazu jako redni warto tabeli (katalog oysk).

  Po prbnych obliczeniach wstpnych zaoono warto e = 0,33

  i dla Fa / Fr = 1436 / 1756 = 0,82 >e = 0,33

  odczytano z tabeli X = 0,56; Y = 1,33

  Rwnowane obcienie dynamiczne

  FZD = XFr + YFa = 0,56 1756 + 1,33 1436 = 2893 N

  dana nono dynamiczna

  CD = FZD 3,83 = 2893 3,83 = 11080 N

  Przyjto oysko kulkowe zwyke jednorzdowe 16007 o nonoci

  dynamicznej C = 12400 N, nonoci spoczynkowej Co = 8150 N i

  wymiarach D = 62 mm i B = 14 mm.

  Prawidowo doboru oyska zawiadcz wartoci przyjtych

  wspczynnikw, w odniesieniu do ich wartoci tablicowych

  (katalogowych) dobranego oyska,

  176,08150

  1436 ==oC

  F dla tej wartoci odczytano z tabeli

  e = 0,33 oraz X = 0,56 i Y = 1,33; Fa / Fr = 0,82 > e = 0,33

  oysko na podpor D zostao dobrane waciwie.

  Podpora H

  Rwnowane obcienie dynamiczne i dana nono dynamiczna

  FZH = FrH = RH = 2610 N

  CH = FZH 3,83 = 2610 3,83 = 9996 10000 N

 • 39

  Przyjto, podobnie jak na podpor D, oysko 16007 o nonoci

  C = 12400 N, D = 62 mm i B = 14 mm.

  Wynika, e do oyskowania waka koa limakowego mona uy

  rwnie dwch oysk kulkowych zwykych jednorzdowych 16007. S

  to oyska o mniejszych rednicach D i mniejszym koszcie w stosunku do

  oysk kulkowych skonych jednorzdowych 7207BE.

  4.3 Przeprowadzi, zgodnie z norm ISO 14521 [6], obliczenia:

  napre stykowych i napre w stopie zba koa limakowego,

  odlegoci osi przekadni,

  sprawnoci zazbienia i przekadni,

  zuycia oraz ugicia limaka,

  przekadni limakowej o parametrach podanych w punkcie 4.2.

  Norma ISO 14521 z 1999 r, ktra stanowi podstaw do opracowania

  Polskiej Normy dotyczcej oblicze wytrzymaoci i trwaoci przekadni

  limakowych, traktuje w zasadzie o obliczeniu nonoci przekadni

  limakowych o znanych parametrach zazbienia jak i budowy

  (wymiarach). Podane w niej zalenoci (wzory) gwnie empiryczne

  su przede wszystkim do sprawdzania moliwoci przeniesienia przez

  przekadni przewidywanego obcienia w zadanych warunkach

  eksploatacji.

  16007

  szt. 2

  4.3.1. Naprenia stykowe (kontaktowe)

  Warto napre stykowych w zazbieniu przekadni o znanych:

  module mx, wskaniku rednicowym q1, odlegoci osi a i szerokoci

  uzbionej czci wieca b okrelona jest wzorem

  5,0

  3

  32

  * 104

  =

  a

  EMp zastSmH

  gdzie:

  03,1* =mp

  +++

  +

  +++1

  112

  2

  5,379,15

  /)1(50

  9,6

  12083,001,04,0

  q

  uuqq

  m

  bz

  u

  x

  x

 • 40

  parametr do wyznaczenia napre stykowych,

  q1 = xm

  d1 wskanik rednicowy,

  Ezast = 2

  221

  21 /)1(/)1(

  2

  EE + modu zastpczy,

  b szeroko uzbionej czci wieca,

  MS1 = 1

  1

  P

  KA KST, MS2 = 2

  2

  P

  KA KST momenty skrcajce w Nm

  KA wspczynnik zastosowania (tab. 12. [6]),

  KST wspczynnik czstoci uruchomie (do 10/h KST = 1, tab.

  13. [6]).

  Naprenia stykowe dopuszczalne

  Warto napre stykowych dopuszczalnych HG wg Normy ISO

  okrela wyraenie

  oilsvhTHHG ZZZZ = lim

  gdzie:

  HlimT granica wytrzymaoci na naprenia stykowe dla materiau

  uzbienia koa limakowego przekadni wzorcowej

  modelowej (tab. 4. [6]) np. dla brzu cynowego GZCuSn12

  HlimT = 425MPa (tab. 9.[6]),

  6,1)/25000( 61

  = hh LZ wspczynnik trwaoci,

  s

  Zv4

  5v +

  = wspczynnik prdkoci,

  aZ s +

  =2900

  3000 wspczynnik wielkoci,

  Zoil wspczynnik smarowania (oleju), dla oleju mineralnego Zoil = 0,89.

  Wspczynnik bezpieczestwa napre kontaktowych okrela wzr

  SH = HG/H S Hmin

  Minimalna warto wspczynnika bezpieczestwa wynosi SHmin = 1,0

 • 41

  mx=6 mm

  d1=38 mm

  z2=47

  u=15,66

  b=31,12

  mm

  mm160=a

  Obliczenie napre kontaktowych (parametry przekadni z p. 4.2.)

  20,13,65,379,15

  66,15/)166,15(503,669

  13,62

  6

  12,31083,04701,04,0(03,1*

  =

  +++

  ++++=mp

  q1 = 38/6 = 6,3

  MPa1509161003,1/)3,01(1006,2/)3,01(

  25252

  =+

  =zastE

  1 = 0,3; 2 = 0,3; E1 = 2,06 x 105 MPa; E2= 1,03 x 105 MPa (tab.8.)

  MS2 = 392,17Nm; (KA = 1, KST = 1)

  16,1)10000/25000( 61

  ==hZ ; 83,023,345

  v =+=Z

  99,01602900

  3000s =+

  =Z

  Warto napre stykowych

  MPa7,167160

  1509161017,39220,143

  3

  ==

  H

  H = 167,7 MPa Warto napre stykowych jest porwnywalna do ich

  wielkoci wyliczonej w punkcie 4.2. (H = 176,4 MPa).

  Dla wymienionego wczeniej brzu (GZCuSn12) i parametrw

  przekadni z p. 4.2. naprenia dopuszczalne wynosz

  MPa360189,099,083,016,1425lim == oilsvhTHHG ZZZZ

  20,1* =mp

  q1=6,3

  Ezast=

  =150916

  MPa

  Zh=1,16

  Zv=0,83

  Zs=0,99

  H=167,7

  MPa

  HG=360

  MPa

  4.3.2. Odlego osi

  Przeksztacajc warunek wytrzymaoci na naprenia stykowe (znajc

  warto parametru *mp ) mona obliczy odlego osi przekadni.

  Przyjmujc HG = HP uzyskamy zaleno

  322

  32

  * 1016

  HP

  zastSm EMpa

 • 42

  HP=190

  MPa

  Obliczenia dla wielkoci z p.4.2.

  mm2,147190

  1509161017,39220,1163

  22

  3

  =

  a

  Podobnie jak w punkcie 4.2. (a=154,2 mm) naley przyj najblisz

  (wiksz) warto znormalizowan, czyli mm.160=wa

  Uwaga

  Do obliczenia, wg. Normy ISO, odlegoci osi a, ktra to wielko jest

  wan cech przekadni limakowej, konieczna jest znajomo parametru

  *mp . Jego warto zaley od moduu mx , wskanika rednicowego q1 oraz

  szerokoci uzbionej czci koa limakowego b. Po przyjciu (zaoeniu)

  ich wielkoci i wyznaczeniu wartoci *mp , z przeksztaconego warunku

  wytrzymaoci zba na naprenia stykowe, mona obliczy wymiar

  odlegoci osi a. Nastpnie po przyjciu wielkoci rzeczywistej odlegoci

  osi aw, korzystajc z zalenoci

  1

  2

  q

  am wx = ; ( )[ ]2215,0 xzqma xw ++= ;

  ++= 21 )(2xctgu

  zma xw

  ustala si (zgodnie z obliczeniami w p. 3.1. i 3.2.) parametry zazbienia i

  wielkoci projektowanej przekadni.

  mm

  2,147=a

  mm

  160=wa

  4.3.3. Sprawno przekadni

  Sprawno zazbienia przekadni okrela wzr

  ( )zmz tgarctgtg

  +=

  gdzie:

  WRGSMOTzm YYYY = wspczynnik tarcia w zazbieniu,

  ( ) 5,0/100 aYS = wspczynnik wielkoci, ( )*/07,0 hYG = wspczynnik geometrii filmu olejowego,

 • 43

  ( ) 9,21312

  4,37036300110

  1

  86,7018,0 12

  221

  1*

  ++++

  +=q

  m

  bux

  zzq

  qh

  x

  parametr gruboci filmy olejowego,

  41

  5,0a

  R

  RY = wspczynnik nierwnoci powierzchni boku zwoju limaka

  (Ra1=Rz1/6),

  wY wspczynnik materiaowy (zaleny od materiau koa limakowego)

  tab. 6.[6].

  Bazowy (podstawowy) wspczynnik tarcia MOT , okrelony dla

  przekadni wzorcowej, w odniesieniu do przekadni smarowanej olejem

  mineralnym wyraa si wzorem

  ( )1,0

  17,0v

  1026,0028,0

  76,0

  ++=

  s

  MOT

  Jego wielko podano rwnie w formie graficznej (rys. 9.[6]).

  Obliczenia dla parametrw przekadni z p.4.2.

  Rz1=3m

  Bazowy wspczynnik tarcia

  ( ) 038,017,023,31

  026,028,076,0

  =+

  +=MOT

  79,0160

  1005,0

  =

  =SY

  ( ) 052,09,21313,62

  64,370

  12,31

  36300

  66,15

  47

  1

  7,43,686,7

  3,6018,0* =

  ++

  ++=h

  16,1052,0

  07,05,0

  =

  =GY

  1=wY (przyjto dla brzu cynowego, tab. 6.[6])

  15,0

  5,04 ==RY

  dla limaka z szlifowanymi bokami zwoju i mm8xm ,

  m31 zR , 611 za RR = ; ( mm8>xm , m81 zR ).

  0348,01116,1079,0038,0 ==zm

  Sprawno zazbienia

  038,0=

  =MOT

  79,0=SY

  0,052* =h

  16,1=GY

  1=wY

  1=RY

  0348,0=

  =zm

 • 44

  ( ) 916,00348,0276,25276,25 =

  +=

  tgarctg

  tgz o

  o

  Obliczona w p.4.2. sprawno zazbienia 937,0=

  916,0=z

  Sprawno oglna

  Oglna sprawno przekadni majcej napd od strony limaka

  okrelona jest wzorem

  ( ) ( )VVges PPPPPP +== 2211 // gdzie:

  P1, P2 moc na wejciu i wyjciu,

  Pv cakowita strata mocy.

  Cakowit strat mocy okrela wyraenie

  VDVLPVOVZV PPPPP +++=

  gdzie:

  11

  1,0 12

  z

  SVZ u

  nMP

  moc tracona w zazbieniu,

  34

  141089,0 naPVO =

  moc tracona podczas biegu luzem,

  244,0

  203,0 duaPPVLP = moc tracona w oyskach ( unMP S 122 1,0= ),

  12

  161078,11 ndPVD =

  moc tracona w uszczelnieniach.

  Wartoci mocy traconej (przekadnia z p.4.2.)

  W3061916,0

  1

  66,15

  147011,3561,0 =

  VZP

  W23814701601089,0 344 == VOP

  W5228266,15160334303,0 44,0 ==VLPP

  ( W334366,151470611,352 ==P )

  W251470381078,11 26 == VDP

  W621=VP

 • 45

  W6212552238306 =+++=VP

  Sprawno oglna

  843,0)6213343/(3343)/( 22 =+=+= Vges PPP

  Obliczona w p.4.2. sprawno przekadni, bez uwzgldnienia strat mocy

  przy biegu luzem jak i strat mocy w uszczelnieniach wynosi 918,0= .

  4.3.4. Obliczanie zuycia

  Temperatura oleju w przekadni (misce olejowej)

  ( ) OS

  OS aa

  Ma ++= 3

  21

  63

  gdzie: O temperatura otoczenia,

  Oaa ,1 parametry obudowy przekadni rozpraszajcej ciepo,

  ( ) 34,022,017,0

  40

  34,0

  11 48100

  260100

  9,3

  +=

  aun

  a

  ( ) 63,041,0

  40

  7,0

  1 32,0100

  23,060100

  1,8 +

  += anaO

  Graniczna warto temperatury oleju w przekadni .C90limo

  Wspczynnik bezpieczestwa dla temperatury oleju w przekadni

  1,1lim == TmiaSsT SS

  redni temperatur koa limakowego, przy smarowaniu

  rozbryzgowym, okrela zaleno

  += SM

  gdzie: vzrL

  PAa

  = 1 przyrost temperatury zba koa limakowego

  (ponad temperatur redni M ),

  ( )1151940 nca KL += gdy 11 min150 n wspczynnik przejmowania ciepa,

  4190= KL ca gdy 1

  1 min150

 • 46

  limakowym, przy zanurzonym limaku,

  62 10

  = dbA cr powierzchnia chodzca koa limakowego.

  Zuycie boku zba koa limakowego, po osigniciu wartoci

  zaoonej, pojawia si powstaniem luzu. Czsto stosuje si, e graniczna

  warto zuycia boku zba XW m3,0lim . Dopuszczalne zuycie

  w przekroju normalnym wynosi

  cos3,0lim = XnW m

  Wspczynnik bezpieczestwa na zuycie okrela wzr

  minlim WWnWW SS =

  Minimalna warto wspczynnika .1,1min =WS

  gdzie:

  WmWWn sJ = ubytek boku zba w przekroju normalnym z powodu

  zuycia,

  MLOTW WJJ = intensywno (natenie) zuycia,

  MLW wspczynnik uwzgldniajcy materia zba koa limakowego

  i smarowania ( 1=MLW brz cynowy, olej mineralny, tab.7.[6]), 911 400104,2 = WOT KJ natenia zuycia obliczeniowe,

  SW WhK = min parametr gruboci filmu olejowego,

  13,02

  03,039,17,01

  7,06,0*

  min 21S

  zastOMa

  M

  Eanchh

  = minimalna grubo filmu

  olejowego,

  Nmwca28107,1 = dla oleju mineralnego,

  100oilMMOM = lepko dynamiczna oleju w temperaturze redniej

  M , ( )

  7,010 )10(273log

  =++ BA

  M

  lepko kinematyczna,

  ( )[ ]Ck MoiloilM o15115 += gsto oleju w temperaturze redniej M ,

  4107 =k dla oleju mineralnego,

 • 47

  SW wspczynnik rodzaju oleju (olej mineralny 1=SW ),

  Lzart

  Hwm NE

  ass

  =

  * lad zuycia przy zaoonej liczbie cykli obcienia,

  tgus 6,521,078,0* ++= parametr lizgania,

  u

  nLN nL

  601 = liczba cykli obcienia zbw koa limakowego,

  ( )( )

  ++

  =7,0log

  7,0loglog129,13

  100

  40

  A

  ( )[ ] AB += 496,27,0loglog 40

  Obliczenia dla parametrw przekadni z p.4.2.

  Temperatura oleju w przekadni

  (przyjto: COo20= , smm98 240 = lepko kinematyczna

  Transol 75)

  ( ) ( ) ( ) 324,04816066,15100982601470039,0 34,022,017,034,01 =+= a

  ( ) ( ) 8,2032160)10098(23,0601470081,0 63,041,07,0 =++=Oa

  ( )C56,488,20

  63160

  17,392324,020

  3o=++=S

  Wspczynnik bezpieczestwa dla temperatury oleju w przekadni

  1,185,156,4890 min =>== TT SS

  Wielko przyrostu temperatury zba koa limakowego

  23 m0107,01028238 == rA

  ( ) 2399014701519401 =+=La ( )KmW 2 C31.1337

  0107.023990

  1o=

  =

  rednia temperatura koa limakowego

  C5087,4931,156,48 oo =+= CM

  Dopuszczalne zuycie zba

  mm6,1276,25cos63,0lim ==o

  nW

  324,01 =a

  8,200 =a

  C56,48 o=

  =S

  85,1=TS

  2m0107,0

  =rA

  K)2(mW

  23990=L

  a

  C31.1 o=

  =

  C50o=M

 • 48

  Do obliczenia ubytku boku zba Wn , z powodu zuycia, przyjto

  minimalna grubo filmu olejowego m25,0min =h , nastpnie obliczono

  wielkoci:

  25,0125,0min === SW WhK

  91,311 1076,125,0104,2 ==oTJ

  99 1082,26,11076,1 === MLoTW WJJ (wspczynnik 1=MLW , dla

  brzu cynowego i oleju mineralnego tab.7.[6]).

  Liczba cykli napre zbw koa limakowego ( h10 4=hL )

  641 103,5666,15

  60147010

  60==

  =

  u

  nLN hL

  Parametr polizgu 9,15276,256,566,1521,078,0* =++= otgs

  mm159156096103,56150910

  1607,1679,15 6 ==Wns

  Ubytek boku zba w przekroju normalnym spowodowany zuyciem

  mm449,01591560961082,2 9 === WnWWn sJ

  Wspczynnik bezpieczestwa zuycia zba

  5,30449,06,1 ==WS

  1,15,3 min =>= WW SS

  mm6,1

  lim

  =

  =nW

  91082,2

  =WJ

  6103,56

  =LN

  9,15* =s

  mm

  159156096

  =nWs

  mm

  Wn

  449,0=

  =

  5,3=WS

  4.3.5. Wytrzymao stopy zba

  Naprenia styczne w podstawie zba obliczane s z zalenoci

  KFepsX

  F YYYYmb

  F= 2

  gdzie: b szeroko uzbionej czci wieca koa limakowego,

  Yeps=0,5 wspczynnik wchodzenia zba w kontakt (przypr),

  29,2 HXF smY = wspczynnik ksztatu,

  22 06,1 ftf ss = rednia grubo zba u podstawy,

  ( ) cos2222 nfmf tgddstss += ,

 • 49

  ( ) XXmXm mpSps 5,05,012 o grubo zba na rednicy podziaowej,

  cosWns = ubytek gruboci zba,

  cos1=Y wspczynnik skoku linii rubowej (wpyw kta i nadwyki

  obcienia),

  YK wspczynnik gruboci piercienia koa limakowego (rys. 2.)

  0,1;5,1 = KXK YmS 25,1;5,1 =< KXK YmS

  WnWWn sJ = ubytek boku zba w przekroju normalnym (patrz

  p.4.3.4.).

  Naprenia dopuszczalne

  Warto napre dopuszczalnych dla stopy zba koa limakowego

  oblicza si ze wzoru

  NLTFFG Y= lim

  gdzie:

  TF lim wytrzymao zmczeniowa na cinanie materiau koa przekadni

  wzorcowej (tab.10.[6]),

  YNL wspczynnik trwaoci (tab.11.[6]).

  Wspczynnik bezpieczestwa wyamania zba

  FmiaFFGF SS =

  Minimalna warto wspczynnika bezpieczestwa 1,1min =FS

  Obliczenia dla parametrw z p.4.2.

  Wartoci wspczynnikw

  5,0=epsY

  4965,0276,25cos

  449,0

  cos===

  oWns ; ( mmWn 449,0= patrz p.4.3.4.)

  ( ) 32,14276,25206,268282449,065,02 =+=o

  o tgtgs f

  mm18,1532,1406,12 ==tfs

  15,118,1569,29,2 2 === HXF smY

  5,0=epsY

  4965,0=s

  32,142=fs

  mm

  18,152=tfs

 • 50

  106,1276,25cos/1cos/1 === oY

  1=KY ; ( XK mS 5,1> )

  Warto napre w stopie zba

  MPa107,91106,115,15,0612,31

  28502 =

  == KPepsX

  F YYYYbm

  F

  MPa10=F

  W obliczeniach (p.4.2.) naprenia w stopie zba wynosz MPa7,16=F

  Wedug Normy ISO naprenia dopuszczalne, dla wymienionego

  wczeniej brzu cynowego GZCu Sn 12 ( MPa82lim =TF tab.10.[6]),

  1=NLY (6100,3 >LN wykonanie w 8 klasie dokadnoci tab.11.[6])

  maj warto

  MPa82182lim === LTFFG N

  15,1=FY

  106,1=Y

  1=KY

  MPa82=

  =FG

  4.3.6.Ugicie limaka

  Przy symetrycznym rozstawieniu oysk limaka na odlego L

  ugicie limaka wyznacza si ze wzoru

  ( )4

  1

  222

  236 cos/102

  d

  tgtgarctgFL nzmm

  ++=

  Warto dopuszczalnego ugicia wynosi Xm01,0lim =

  Wspczynnik bezpieczestwa ugicia limaka

  minlim SS m =

  Minimaln warto wspczynnika okrelono jako 0,1min =S .

  Wielko ugicia limaka (dla parametrw przekadni z p.4.2.)

  ( )4

  22236

  38

  276,25cos200348,0276,252850280102

  ooo tgtgarctgm

  ++=

  mm0392,0=m

  mm0392,0

  =m

 • 51

  mm06,0601,001,0lim === Xm

  Wspczynnik bezpieczestwa ugicia

  15,10392,006,0

  min =>== SS

  5,1=S

 • 52

  5. Tabele i wykresy

  Tabela 1. Zalecane liczby zbw (krotno) limaka w zalenoci od przeoenia przekadni

  12 zzu = 6 78 913 1427 2840 ponad 40

  1z 75 4 43 32 21 1

  Tabela 2. Odlego osi wg PN93/M88527

  a

  mm Szereg

  1 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500

  2 45 56 71 90 112 140 180 224 280 355 450

  Tabela 3. Modu osiowy wg PN93/M88527

  m

  mm

  Szereg

  1 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16 20

  2 1,5 3,0 3,5 6,0 7,0 12,0

 • 53

  Tabela 4. Zalecane klasy dokadnoci wykonania przekadni limakowych

  Klasa

  dokadnoci

  (nie

  mniejsza)1)

  Prdko

  polizgu

  vs m/s

  Obrbka Zastosowanie

  7 10

  limak hartowany, szlifowany

  i polerowany; wieniec koa

  limakowego nacity frezem

  limakowym; dotarcie pod

  obcieniem

  przekadnie

  szybkobiene o

  maej haaliwoci i

  maych wymiarach

  zewntrznych

  8 5

  dopuszcza si limak o

  twardoci 350 HB, nie

  szlifowany; wieniec koa

  limakowego nacity

  szlifowanym frezem

  limakowym; zaleca si

  dociera pod obcieniem

  przekadnie o

  rednich

  prdkociach i

  rednich

  wymaganiach co do

  haasu, gabarytw i

  dokadnoci

  9 2

  limak o twardoci 350 HB,

  nie szlifowany; koo

  limakowe nacite dowolnym

  sposobem

  przekadnie o

  maych

  prdkociach, o

  pracy przerywanej,

  krtkotrwaej i w

  napdach rcznych,

  zmniejszone

  wymagania

  1)Norma przewiduje 12 klas dokadnoci.

 • 54

  Tabela 5. Wskanik sztywnoci limaka tgzc 1= w zalenoci od jego moduu m

  m 2 2,5 3 4 5 6

  c 16 12 12 14 9 10 12 14 16 9 10 12 9 10 12 14

  m 8 10 12 16

  c 8 9 10 12 8 10 12 8 10 8 9

  Tabela 6. Wspczynnik ksztatu zba YF dla kola limakowego

  zv 20 24 26 28 30 32 35 37

  YF 1,98 1,88 1,85 1,80 1,76 1,71 1,64 1,61

  zv 40 45 50 60 80 100 150 300

  YF 1,55 1,48 1,45 1,40 1,34 1,30 1,27 1,24

  Rys. 9. Zaleno wspczynnika tarcia w zazbieniu przekadni limakowej od prdkoci polizgu vS, 1 limak toczony i ulepszony cieplnie, 2 limak o powierzchniach utwardzonych i szlifowanych bokach zwojw

 • 55

  Rys. 10. Sprawno przekadni limakowej w zalenoci od kata wzniosu linii rubowej dla ronych wspczynnikw tarcia w zazbieniu

  Tabela 7. Naprenia dopuszczalne i waciwoci mechaniczne wybranych materiaw

  stosowanych na koa limakowe

  Materia

  koa

  Metoda

  odlewu

  Waciwoci

  mechaniczne HP, MPa

  FP

  MPa Re

  MPa

  Rm

  MPa

  Prdko polizgu vs m/s

  0,5 1 2 3 4 6 8

  B101 w piasku 140 200 130 50

  B101 w kokili 200 300 190 70

  B10 odlew

  odrodkowy 170 290 210 70

  BA93 w piasku 200 400 250 230 210 180 160 120 90 80

  I320 320 130 115 87 38

  I360 360 43

  I280 280 115 100 73 34

 • 56

  Tabela 8. Wspczynnik sprystoci ZE dla okrelonych kombinacji materiaw wsppracujcych k

  Koo 1 Koo 2 ZE

  2mmN Materia

  koa

  Modu sprystoci,

  E N/mm2

  Liczba Poissona

  v Materia

  Modu sprystoci,

  E N/mm2

  Liczba Poissona

  v

  Stal 206 000

  0,3

  Stal 206 000

  0,3

  189,8 Staliwo 202 000 188,9 eliwo

  sferoidalne 173 000 181,4

  Brz cynowy

  lany 103 000 155,0

  Brz cynowy

  przerobiony plastycznie

  113 000 159,8

  eliwo szare

  (z grafitem patkowym)

  126000 do 118000

  165,4 do 162,0

  Staliwo 202 000

  Staliwo 202 000 188,0 eliwo

  sferoidalne 173 000 180,5

  eliwo szare

  (z grafitem patkowym)

  118 000 161,4

  eliwo sferoidalne

  173 000

  eliwo sferoidalne

  173 000 173,9

  eliwo szare

  (z grafitem patkowym)

  118 000 156,6

  eliwo szare

  (z grafitem patkowym)

  126 000 do 118 000

  eliwo szare

  (z grafitem patkowym)

  118 000 146,0 do

  143,7

  Tabela 9. Wskanik rednicowy wg PN93/M88527

  q Szereg 1 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0

  2 7,1 9,0 11,2 14,0 18,0 22,4

 • 57

  6. Przykady rozwiza konstrukcyjnych przekadni limakowych

  Posta konstrukcyjna przekadni limakowej zaley gwnie od jej przeznaczenia

  i miejsca, ktre bdzie zajmowa w ukadzie napdowym. Najczciej spotykane rozwizania to:

  przekadnia ze limakiem umieszczonym w dolnej czci korpusu (rys. 11. i 18.), przekadnia ze

  limakiem grnym (rys. 12., 13., 17. i 19.) oraz przekadnia z pionowym wakiem koa

  limakowego (rys. 14.). Wanym problemem we wszystkich wymienionych odmianach

  konstrukcyjnych jest zapewnianie odpowiedniego smarowania zazbienia limaka i koa

  limakowego oraz oysk wakw przekadni.*

  Do oyskowania wakw przekadni limakowych uywa si najczciej oysk tocznych

  skonych, kulkowych i stokowych przejmujcych siy poosiowe oraz oysk poprzecznych,

  waeczkowych lub kulkowych przenoszcych gwnie reakcje poprzeczne. oyska te

  smarowane s mg olejow, olejem lub smarem plastycznym. Bardzo czsto stosowane jest

  smarowanie zanurzeniowe. W przypadku przekadni w ktrych limak ma pooenie dolne, ilo

  oleju w przekadni (misce olejowej) ustala si tak by jego poziom siga maksymalnie do rodka

  dolnych elementw tocznych oysk limaka. Przy wyszym poziomie oleju nastpuje grzanie

  si oysk. Jeli przy tak przyjtej iloci oleju, limak nie jest czciowo w nim zanurzony, olej

  nie jest dostarczany do zazbienia. W takim przypadku olej moe by podawany za pomoc

  dwch specjalnych tarcz ze skrzydekami o wymiarach rednic pozwalajcych na ich czciowe

  zanurzenie w oleju (rys. 15.). Tarcze te umieszcza si na waku limaka po obu stronach

  uzwojonej czci limaka. Podczas wirowania, z prdkoci obrotow limaka, oprcz

  dostarczania oleju do zazbienia, wytwarzaj one mg olejow, ktra smaruje oyska. Jeli w

  przekadni nie jest wytwarzana mga olejowa, lub wytwarzana jest w maej iloci (maa prdko

  obrotowa, dua przestrze wewntrzna przekadni itp.) wwczas do smarowania oysk stosuje

  si smar plastyczny. W takim przypadku naley uszczelni gniazda oysk, by nie dopuci do

  wypywu smaru.

  * Pokazane na rys. 13. i 14. oyskowanie waka limaka w oyskach skonych jednorzdowych w ukadzie

  zbienym (X), moe mi zastosowanie tylko w przypadku maego rozstawu oysk wakw krtkich.

  W nastpstwie wyduenia cieplnego waka limaka (due straty mocy), wzrasta zacisk wstpny w oyskach.

  Wpywa to ujemnie na ich trwao. Podobne zjawisko wystpi przy zastosowaniu na obu podporach oysk

  kulkowych wzdunych jednokierunkowych (rys. 11). Znacznie korzystniejszym oyskowaniem, eliminujcym

  wymienion niedogodno, jest rozwizanie gdzie wze oyskowy jednej podpory ustala wzdunie wa w obu

  kierunkach. Druga podpora swobodna, zapewnia przesuw wzduny waka (rys. 12., 15., 16. oraz 17. 19.).

 • 58

  W przekadniach limakowych z grnym limakiem do smarowania oysk limaka uywa

  si smaru plastycznego. W innym wariancie oyska limaka mog by smarowane olejem

  odrzucanym z zazbienia, przez szybko wirujcy limak, na boczne cianki grnej czci

  korpusu i zbieranym w dookolnym rowku (rynience) doprowadzajcym olej do gniazd oysk

  (rys. 16.). W przypadku takiego smarowania wanym jest by olej dopywajcy do oysk

  limaka, przepywa przez ich elementy toczne i nie gromadzi si, lecz spywa z gniazd do

  miski olejowej.

  W przekadniach szybkobienych, przy vs > 10 m/s smarowanie zanurzeniowe nie

  zapewnia dopywu wystarczajcej iloci oleju do zazbienia, a w przekadniach z grnym

  limakiem rwnie do jego oysk. Stosuje si wwczas smarowanie natryskowe, uywajc do

  tego celu specjalnych pomp.

  Jak powiedziano wczeniej, w celu uniknicia grzania oysk tocznych nie naley

  dopuszcza do ich zatapiania w oleju. Z tego wzgldu dolne oyska waka koa limakowego,

  w konstrukcji przekadni gdzie waek ten zajmuje pooenie pionowe, moe by smarowane

  wycznie smarem plastycznym i powinno by zabezpieczone przed dopywam oleju (rys 14.).

  Ciepo wytwarzane w przekadni limakowej najczciej odprowadzane jest przez

  uebrowanie, zwikszajce powierzchnie przekazujc ciepo do otoczenia. Zwikszenie

  intensywnoci chodzenia mona uzyska przez wymuszenie strumienia powietrza opywajcego

  obudow, umieszczajc wentylator na waku elementu napdzajcego, zwykle limaka (rys. 11.

  i 18.). Inne rozwizania pozwalajce na zwikszenie odbioru ciepa z przekadni, to np.

  umieszczenie w misce olejowej wownicy z przepywajc wod (rys. 13.).

 • 59

  Rys. 11. Przekadnia ze limakiem dolnym i dodatkowym (wymuszonym) opywem powietrza midzy podwjnymi ciankami obudowy [1]

  Rys. 12. Przekadnia ze limakiem grnym [1]

 • 60

  Rys. 13. Przekadnia ze limakiem grnym i dodatkowym chodzeniem wodnym [1]

 • 61

  Rys. 14. Przekadnia z pionowym wakiem koa limakowego [1]

 • 62

  Rys. 15. Smarowanie zazbienia przekadni olejem podawanym przez dwie tarcze ze skrzydekami (przekadnia ze limakiem dolnym)

  Rys. 16. Smarowanie oysk limaka grnego olejem zbieranym za cianek korpusu

 • 63

  Przykady rozwiza oyskowania limaka, pozwalajcego unikn niekorzystnego

  wpywu jego wyduenia termicznego, ilustruj rwnie rysunki 17., 18. i 19. [7, 8].

  Rys. 17. Przekadnia z limakiem grnym podpartym w oysku ustalajcym (dwa oyska stokowe w ukadzie 0) i oysku swobodnym (oysko kulkowe zwyke)

  Rys. 18. Przekadnia z limakiem dolnym podpora ustalajca (dwa oyska stokowe w ukadzie X) i podpora swobodna oysko kulkowe zwyke, przekadnia dodatkowo chodzona

  wymuszonym opywem powietrza

 • 64

  Rys. 19. Przekadnia z limakiem grnym oyskowanym w podporze ustalajcej (oysko kulkowe skone dwurzdowe) i podporze swobodnej (oysko kulkowe zwyke)

 • 65

  7. Literatura

  1. Podstawy konstrukcji maszyn, pod red. M. Dietricha, t 3 WNT Warszawa 1999.

  2. K. Ochduszko: Koa zbate, t.1. Konstrukcja, WNT Warszawa 1985.

  3. Przykady oblicze z podstaw konstrukcji maszyn cz.II, praca zbiorowa pod red. J.

  Banaszka. Politechnika Lubelska, Lublin 1996.

  4. Polska Norma PNISO 63362. Przekadnie zbate walcowe PKN 2000.

  5. Polska Norma PN93/M88527.

  6. Norma ISO 14521. Load capacity calculation of worm gears 1999. (Nono przekadni

  limakowych)

  7. G. Niemann, H. Winter: Maschinenelemente, Band 3, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg

  New York Tokyo 1986.

  8. W. Matek, D. Muhs, H. Wittel, M. Becker, Maschinenelemente, Normung Berechnung

  Gestaltung, Viewegs Fachbucher der Technik 1995.

  9. J. Banaszek, J. Jonak: Podstawy konstrukcji maszyn wprowadzenie do projektowania

  przekadni zbatych i doboru sprzgie mechanicznych. Politechnika Lubelska, Lublin

  2008.

  10. Katalog Gwny SKF. Warszawa 2007.

  Strona tytuowaStrona redakcyjnaSPIS TRECIWstpOznaczeniaPRZEKADNIE LIMAKOWE WALCOWE1. Materiay na elementy zazbienia2. Siy w zazbieniu3. Obliczanie przekadni limakowych3.1. Obliczenia na zmczenie powierzchniowe3.2. Obliczanie na zginanie zbw koa limakowego3.3. Obliczanie na rozgrzewanie przekadni4. Przykady oblicze5. Tabele i wykresy6. Przykady rozwiza konstrukcyjnych przekadni limakowych7. Literatura