podstawy budownictwa - politechnika gdańska · wymagań w zakresie: - bezpieczeństwa konstrukcji,...

Click here to load reader

Post on 28-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Politechnika GdaskaPolitechnika GdaskaWydzia Inynierii Ldowej i rodowiska

PODSTAWY BUDOWNICTWAPODSTAWY BUDOWNICTWA

PLANSZE DYDAKTYCZNEPLANSZE DYDAKTYCZNE

Mi h Wj ikMicha Wjcik

Gdask, 2010

ZAWARTOZAWARTO

Oglne zagadnienia dotyczce budownictwa: Oglne zagadnienia dotyczce budownictwa: podstawowe definicje, klasyfikacja budynkw, stawiane im wymagania, podstawowe definicje, klasyfikacja budynkw, stawiane im wymagania, rozwizania materiaowe, technologie wykonania, koordynacja wymiarowa,rozwizania materiaowe, technologie wykonania, koordynacja wymiarowa,projekt budowlany, prawo w budownictwie, projekt budowlany, prawo w budownictwie, p j y, p ,p j y, p ,

Posadowienie budynkw: Posadowienie budynkw: h kt t k t ( d ) b d l h d j f d th kt t k t ( d ) b d l h d j f d tcharakterystyka gruntw (podoy) budowlanych, rodzaje fundamentw, charakterystyka gruntw (podoy) budowlanych, rodzaje fundamentw,

izolacje wodochronne fundamentw, izolacje wodochronne fundamentw,

ciany: ciany: drewniane, murowane (z kamienia, cegy, pustakw i bloczkw), drewniane, murowane (z kamienia, cegy, pustakw i bloczkw), z prefabrykowanych elementw wielkowymiarowych szkieletowe;z prefabrykowanych elementw wielkowymiarowych szkieletowe;z prefabrykowanych elementw wielkowymiarowych, szkieletowe; z prefabrykowanych elementw wielkowymiarowych, szkieletowe; ciany jednociany jedno-- i wielo warstwowe; cianki zewntrzne i wewntrzne, dziaowe; i wielo warstwowe; cianki zewntrzne i wewntrzne, dziaowe; kominy; nadproa; okna, drzwi, wykoczenie cian, kominy; nadproa; okna, drzwi, wykoczenie cian,

ZAWARTOZAWARTO

Stropy: Stropy: d i i b lk h l h lbd i i b lk h l h lbdrewniane, ceramiczne, na belkach stalowych, elbetowe, drewniane, ceramiczne, na belkach stalowych, elbetowe, pytowe i pytowopytowe i pytowo--ebrowe, gstoebrowe, monolityczne i prefabrykowane, ebrowe, gstoebrowe, monolityczne i prefabrykowane, podogi, sufity, schody, podogi, sufity, schody,

Dachy: Dachy: konstrukcja dachw pokrycia dachowekonstrukcja dachw pokrycia dachowekonstrukcja dachw, pokrycia dachowe, konstrukcja dachw, pokrycia dachowe, stropodachy, gzymsy; attyki,stropodachy, gzymsy; attyki, tarasy, opierzenie, tarasy, opierzenie,

Przykadowy projekt architektonicznoPrzykadowy projekt architektoniczno--budowlany, budowlany, umiejtno czytania dokumentacji projektowej:umiejtno czytania dokumentacji projektowej:

t f d t i i t t j k d jit f d t i i t t j k d jirzut fundamentw, piwnicy, parteru, typowej kondygnacji, rzut fundamentw, piwnicy, parteru, typowej kondygnacji, rzut stropodachu/dachu, poaci, konstrukcji stropu, przekrj pionowy, rzut stropodachu/dachu, poaci, konstrukcji stropu, przekrj pionowy, opis techniczny.opis techniczny.

CZ ICZ I

OGLNE ZAGADNIENIA DOTYCZCE BUDOWNICTWAOGLNE ZAGADNIENIA DOTYCZCE BUDOWNICTWA

BUDOWNICTWO(wg Prawa budowlanego Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, znowelizowanego w 2008 r)

Obiekt budowlany: Budynek / Obiekty maej architektury / Budowla Obiekt budowlany: Budynek / Obiekty maej architektury / Budowla

WYMAGANIA:

Obiekty budowlane naley projektowa i wznosi zapewniajc spenienie podstawowych wymaga w zakresie:

- bezpieczestwa konstrukcji, - bezpieczestwa poarowego,

b i k i- bezpieczestwa uytkowania, - odpowiednich warunkw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska, - ochrony przed haasem i drganiami,

d i ii i d i d i j i l j i i l j d- oszczdnoci energii i odpowiedniej izolacyjnoci cieplnej przegrd.

BUDOWNICTWO DZIELIMY W ZALENOCI OD:

- lokalizacji (miejskie, wiejskie),

i ( i k i l i k i bli j- przeznaczenia (mieszkaniowe, letniskowe, uytecznoci publicznej, przemysowe, komunikacyjne, energetyczne, sanitarne, rolnicze, wodne, wojskowe),

- wysokoci (niskie, redniowysokie, wysokie, wysokociowe),

- pooenia w stosunku do poziomu terenu (naziemne, podziemne),

- konstrukcji (szkieletowe, murowane (cianowe), mieszane),konstrukcji (szkieletowe, murowane (cianowe), mieszane),

- okresu uytkowania (tymczasowe, stae),

- materiau (drewniane, murowe, stalowe, betonowe, elbetowe, mieszane),

t h l ii (t d j i i )- technologii (tradycyjne, uprzemysowione, mieszane),

ETAPY REALIZACJI OBIEKTW BUDOWLANYCH:ETAPY REALIZACJI OBIEKTW BUDOWLANYCH:

- stan zerowy- stan zerowy,

- stan surowy otwarty,

- stan surowy zamknity,

- stan wykoczeniowy instalacyjny,

- stan wykoczeniowy wewntrzny

- stan wykoczeniowy zewntrzny

- stan cakowicie ukoczony

PODSTAWOWE ELEMENTY BUDYNKU

Elementy konstrukcyjne / niekonstrukcyjne (uytkowe, estetyczne)y yj yj ( y , y )

Gwne elementy budynku:KONSTRUKCYJNE- fundament,- ciany none

d- nadproa - stropy - dach

t d h- stropodach- wiece- schodyNIEKONSTRUKCYJNENIEKONSTRUKCYJNE

- ciany dziaowe,- ciany samonone

elementy wykoczeniowe- elementy wykoczeniowe- elementy wyposaenia

instalacyjnego - elementy wyposaenia- elementy wyposaenia

budowlanego

PODSTAWOWE OBCIENIA NA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

KONSTRUKCJA NONA ZESP ELEMENTW KONSTRUKCYJNYCH

UKAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO(z uwagi na ukad cian)

PODUNY MIESZANY

POPRZECZNY KRZYOWY

TECHNOLOGIA I SYSTEMY BUDOWNICTWA

Podzia ze wzgldu na rozwizania materiaowe:

- z cegie, pustakw lub bloczkw (cianowe)- konstrukcje monolityczne (a) cianowe, b) szkieletowe, c) supowo-pytowe),- z prefabrykowanych elementw betonowych i elbetowych (elementy wielkopytowe)- z prefabrykowanych elementw betonowych i elbetowych (elementy wielkopytowe), - z drewna i materiaw drewnopochodnych (szkieletowe, wiecowe),- z elementw metalowych (szkieletowe).

KONSTRUKCJE MONOLITYCZNE

TECHNOLOGIA I SYSTEMY BUDOWNICTWA

Podzia ze wzgldu na technologia wykonania:

- metoda tradycyjna,

- metoda uprzemysowiona,

- mieszana.

KOORDYNACJA MODULARNA

Def.: dostosowanie wymiarw poszczeglnych elementw do ustalonej jednostki dugoci M = 10 cm (M - modu podstawowy)jednostki dugoci M 10 cm (M modu podstawowy).

W Polsce przyjto: p yj- dla rzutw poziomych przyjto: 3M = 30 cm- dla przekroju pionowych: 1M = 10 cm

Zalety: - umoliwienie czenie elementw na placu budowy bez koniecznoci ich cicia- umoliwienie zamiennego stosowania rnych komponentw, niezalenie od rodzaju zastosowanego materiau, ksztatu lub metody produkcji

- uatwia wspprac pomidzy projektantami, producentami, dystrybutorami, przedsibiorcami budowlanymi

KOORDYNACJA MODULARNAKOORDYNACJA MODULARNA

PROJEKT BUDOWLANY

Zawiera (zgodnie z prawem budowlanym):Zawiera (zgodnie z prawem budowlanym):

- Projekt zagospodarowania terenu(granice dziaki, usytuowanie projektowanych i istniejcych budynkw, (g , y p j y j y y ,sieci uzbrojenia terenu, odprowadzenie ciekw, ukad komunikacyjny, ukad zieleni)

- Projekt architektoniczno-budowlany(funkcja, forma i konstrukcja obiektu budowlanego)

- Projekty branowe(instalacje wod-kan, cieplne, gazowe, elektroenergetyczne)

l i d b i i i j i j- W zalenoci od potrzeb- owiadczenia waciwych jednostek organizacyjnych:o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepa, gazu, odbioru ciekw,o warunkach przyczenia obiektu do sieci wod-kan, cieplnych,

h l kt t h t l k ik j hgazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych

Projekt techniczny rozszerzenie projektu budowlanego o dodatkowe dane, obliczeniai wymiary czci skadowych obiektu Wzbogacony o rysunkii wymiary czci skadowych obiektu. Wzbogacony o rysunki szczegw. Dotyczy: budynku, terenu, placu budowy, organizacji robt.

PRAWO W BUDOWNICTWIEGwne akty prawne (zatwierdzane przez organy ustawodawcze):

- ustawa Prawo budowlane(normujca projektowanie, budow, utrzymanie i rozbirki obiektw budowlanych oraz zasady dziaania rnych organw w tych dziedzinach)

- ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (zawiera uregulowania prawne dotyczce przeznaczania terenw na okrelone cele)

Rozporzdzenia ministrw oraz Polskie Normy (PN)(dokadne wymagania dotyczce konkretnych robt, projektowania budynkw i i h l t l h t i )i ich elementw, poszczeglnych materiaw)

Aprobaty techniczne(dokument bdcy pozytywn ocen techniczn przydatnoci wyrobu budowlanego(dokument bdcy pozytywn ocen techniczn przydatnoci wyrobu budowlanegodo zamierzonego stosowania, uzaleniony od spenienia wymaga podstawowych)

Wyroby dopuszczone s do stosowania w budownictwie jeeli:Wyroby dopuszczone s do stosowania w budownictwie jeeli:- posiadaj certyfikat na znak bezpieczestwa, lub - posiadaj certyfikat zgodnoci z PN, lub- umieszczone s w wykazie wyrobw niemajcych istnego wpywu na spenienieumieszczone s w wykazie wyrobw niemajcych istnego wpywu na spenieniewymaga podstawowych.

LITERATURALITERATURALITERATURALITERATURA

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. Nr 89 poz. 414, ( i j i i i)(wraz z pniejszymi zmianami)

B. Stefaczyk, Budownictwo oglne, t. 1, Arkady, Warszawa, 2007,

L. Lichoaj, Budownictwo oglne, t. 3, Arkady, Warszawa, 2008,

H. Michalak, S. Pyrak, Domy jednorodzinne, Arkady, Warszawa, 2002,