podręcznik użytkownika portalu uczestnika rynku mocy .podręcznik użytkownika portalu uczestnika

Download Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy .Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika

Post on 01-Mar-2019

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Podrcznik Uytkownika

Portalu Uczestnika Rynku Mocy

Proces certyfikacji oglnej

Wersja: 1.0

Konstancin-Jeziorna 2018

Historia aktualizacji

Data Firma Wersja Opis zmiany

21.03.2018 PSE S.A. 1.0 Publikacja dokumentu

Copyright 2018 PSE S.A.

Niniejszy dokument stanowi wasno spki PSE S.A. i moe by wykorzystywany wycznie w celu, dla jakiego zosta udostpniony.

Kopiowanie lub rozpowszechnianie dokumentu, w caoci lub czciowo, w jakiejkolwiek formie, jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody PSE S.A.

Podrcznik Uytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy

SPIS TRECI Strona 3 z 57

SPIS TRECI

1 WYMAGANIA TECHNICZNE 4

2 ZAOENIE KONTA UYTKOWNIKA 5

3 LOGOWANIE DO PURM 10

4 MENU PURM 12

5 WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU JEDNOSTKI FIZYCZNEJ 13

5.1 Sekcja I Dane oglne 13

5.2 Sekcja II Dane waciciela jednostki fizycznej 16

5.3 Sekcja III Penomocnictwa, dokumenty formalne i zaczniki 19

5.4 Sekcja IV Dane penomocnika 22

5.5 Sekcja V Lokalizacja i parametry jednostki fizycznej 25

5.5.1 Jednostka fizyczna wytwrcza 25

5.5.2 Jednostka fizyczna redukcji zapotrzebowania bez generacji wewntrznej 30

5.5.3 Jednostka fizyczna redukcji zapotrzebowania z generacj wewntrzn 33

5.5.4 Jednostka redukcji zapotrzebowania planowana 36

5.6 Sekcja VI Plan pracy 38

5.7 Podpisywanie wniosku 41

6 PRZEGLDANIE WNIOSKW O WPIS DO REJESTRU 43

7 KOMUNIKACJA 46

7.1 Tworzenie wiadomoci 46

7.2 Przegldanie wiadomoci 48

8 OBSUGA KONTA UYTKOWNIKA 50

8.1 Edycja danych konta 50

8.2 Zmiana hasa zalogowany uytkownik 51

8.3 Resetowanie hasa wylogowany uytkownik 54

8.4 Przegldanie historii konta 55

8.5 Dezaktywacja konta uytkownika 56

9 WYLOGOWANIE Z PURM 57

Podrcznik Uytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy

WYMAGANIA TECHNICZNE Strona 4 z 57

1 WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu korzystania z Portalu Uczestnika Rynku Mocy (PURM) konieczne jest posiadanie komputera

z dostpem do sieci Internet. PURM obsuguje nastpujce przegldarki internetowe:

Internet Explorer,

Mozilla Firefox,

Google Chrome,

Opera.

Korzystanie z PURM wymaga instalacji oprogramowania Java Runtime Environment, ktre jest

dostpne pod adresem https://java.com/pl/. Instrukcja instalacji dostpna jest pod adresem

https://java.com/pl/download/help/ie_online_install.xml.

Dostp do PURM, w zakresie pozwalajcym na aktywny udzia w procesach rynku mocy, wymaga

zaoenia konta. Do zaoenia konta oraz skadania wnioskw niezbdne jest posiadanie certyfikatu

i urzdze pozwalajcych na skadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wraz

z oprogramowaniem dostarczanym przez dostawc podpisu.

Dodatkowo dla przegldarek Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera, wymagana jest instalacja

dedykowanego rozszerzenia Szafir SDK Web oraz aplikacji Szafir Host udostpnianych przez

Krajow Izb Rozliczeniow. Wymagane oprogramowanie dostpne jest pod nastpujcymi adresami:

Instalacja dla przegldarki Mozilla Firefox https://www.elektronicznypodpis.pl/download/webmodule/firefox/szafir_sdk_web-0.0.9-anfx.xpi

Instalacja dla przegldarki Google Chrome https://chrome.google.com/webstore/detail/podpis-elektroniczny-szaf/gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc/

Instalacja dla przegldarki Opera - https://addons.opera.com/pl/extensions/details/podpis-elektroniczny-szafir-sdk/

https://java.com/pl/https://java.com/pl/download/help/ie_online_install.xmlhttps://chrome.google.com/webstore/detail/podpis-elektroniczny-szaf/gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc/https://chrome.google.com/webstore/detail/podpis-elektroniczny-szaf/gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc/https://addons.opera.com/pl/extensions/details/podpis-elektroniczny-szafir-sdk/https://addons.opera.com/pl/extensions/details/podpis-elektroniczny-szafir-sdk/

Podrcznik Uytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy

ZAOENIE KONTA UYTKOWNIKA Strona 5 z 57

2 ZAOENIE KONTA UYTKOWNIKA

PURM dostpny jest przez dedykowan zakadk na stronie internetowej PSE S.A. albo bezporednio

pod adresem https://purm.pse.pl/.

Zaoenie konta uytkownika jest moliwe po klikniciu przycisku Zarejestruj.

Po uruchomieniu procesu rejestracji konta uytkownika, dostpny jest formularz rejestracyjny, w ktrym

naley wprowadzi nastpujce dane:

imi i nazwisko,

dane kontaktowe: adres e-mail oraz numer telefonu.

https://purm.pse.pl/

Podrcznik Uytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy

ZAOENIE KONTA UYTKOWNIKA Strona 6 z 57

Pola, ktrych wypenienie jest obowizkowe oznaczone s gwiazdk * .

UWAGA! Kade konto musi mie przypisany unikalny adres e-mail. Nie ma moliwoci zaoenia

kilku kont w PURM, podajc ten sam adres e-mail.

Po wypenieniu pl obowizkowych, proces zakadania konta jest kontynuowany po klikniciu przycisku

Z podpis kwalifikowany, poprzez wygenerowanie wniosku o zaoenie konta w rejestrze, ktry

naley podpisa kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podrcznik Uytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy

ZAOENIE KONTA UYTKOWNIKA Strona 7 z 57

Podpisanie wniosku moliwe jest po klikniciu przycisku Podpisz oraz podaniu kodu PIN

kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Po prawidowym podpisaniu wniosku w oknie skadania podpisu wywietlony zostaje komunikat Podpis

zoony prawidowo.

Po podpisaniu wniosku o zaoenie konta i klikniciu przycisku Zakocz, na adres e-mail podany we

wniosku zostaje przesany link aktywacyjny. Aby przej do kolejnego etapu, wymagane jest kliknicie

w nadesany link lub skopiowanie go do paska adresu przegldarki w celu uruchomienia podanej strony.

Aktywacja konta finalizowana jest poprzez ustawienia hasa dostpu do konta uytkownika.

Podrcznik Uytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy

ZAOENIE KONTA UYTKOWNIKA Strona 8 z 57

Haso powinno:

skada si z minimum 8 znakw,

zawiera minimum jedn wielk liter, cyfr oraz jeden znak specjalny.

Dodatkowym kryterium jest sia hasa, ktrej ocena zostaje wywietlona uytkownikowi pod polem

wpisywania hasa. PURM akceptuje jedynie hasa o sile rwnej 3 lub wyszej.

W przypadku, gdy wpisane haso nie spenia podanych warunkw, zostaje wywietlony komunikat.

W celu kontynuacji procesu zakadania hasa, w polu Powtrz haso naley ponownie wpisa haso.

Jeli wpisane hasa s tosame oraz speniaj wszystkie warunki, naley je potwierdzi przyciskiem

Potwierd.

Po zatwierdzeniu hasa przyciskiem Potwierd, na podany we wniosku numer telefonu zostanie

wysany kod SMS.

Podrcznik Uytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy

ZAOENIE KONTA UYTKOWNIKA Strona 9 z 57

W celu ustawienia hasa naley wpisa podany kod w polu Kod SMS oraz potwierdzi przyciskiem

Potwierd.

W przypadku bdnego wpisania kodu SMS, zostaje wywietlony komunikat:

Po udanej weryfikacji kodu SMS, konto zostaje aktywowane wraz ze zdefiniowanym hasem dostpu.

Aktywowanie konta potwierdzane jest wysaniem wiadomoci e-mail na adres podany we wniosku

o zaoenie konta. Wywietlany jest rwnie komunikat potwierdzajcy aktywacj konta.

UWAGA! Wiadomo e-mail potwierdzajca aktywacj konta zawiera numer konta uytkownika

PURM, za pomoc ktrego mona zalogowa si do PURM (alternatywnie, mona wprowadzi

podany przy rejestracji adres e-mail).

Podrcznik Uytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy

LOGOWANIE DO PURM Strona 10 z 57

3 LOGOWANIE DO PURM

Autoryzacja uytkownika realizowana jest poprzez poprawne wpisanie nazwy uytkownika i hasa

w oknie gwnym logowania.

W celu zalogowania do PURM, uytkownik musi wypeni pola Nazwa uytkownika, wpisujc numer

konta uytkownika PURM lub adres e-mail podany w procesie rejestracji konta, oraz Haso, wpisujc

haso przypisane do danego konta, nadane w procesie zakadania konta. Wpisane dane zatwierdzane

s przyciskiem Zaloguj.

Podrcznik Uytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy

LOGOWANIE DO PURM Strona 11 z 57

Po poprawnym wpisaniu nazwy uytkownika i hasa, na numer telefonu podany w procesie zakadania

konta zostaje wysany kod SMS. Otrzymany kod naley wpisa w polu Kod SMS oraz potwierdzi

przyciskiem Zaloguj.

W przypadku bdnego wpisania kodu SMS, zostaje wywietlony komunikat Bdnie wprowadzony kod.

Sprbuj ponownie.

Gdy wprowadzony kod SMS jest identyczny z wysanym na numer telefonu uytkownika, proces

logowania zostaje poprawnie zakoczony i uytkownik jest przekierowywany na stron gwn PURM.

Podrcznik Uytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy

MENU PURM Strona 12 z 57

4 MENU PURM

Menu PURM jest dostpne w gwnym oknie widocznym po zalogowaniu. W prawym grnym rogu

umieszczone s dane zalogowanego uytkownika.

Podrcznik Uytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU JEDNOSTKI FIZYCZNEJ Strona 13 z 57

5 WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU JEDNOSTKI FIZYCZNEJ

W celu zoenia wniosku o wpis do rejestru, z menu gwnego naley wybra pozycj Rejestracja

Wniosek o wpis do rejestru.

UWAGA! Uzupenienie wszystkich pl oznaczonych * jest obowizkowe. W przypadku

pominicia ktrego z pl obowizkowych w danej sekcji, przycisk Przejd dalej bdzie

nieaktywny i uniemoliwi przejcie do kolejnej sekcji wniosku.

5.1 Sekcja