podręcznik użytkownika - /media/files/... · bezpieczeństwo Środki ostrożności dotyczące...

Download Podręcznik użytkownika - /media/files/... · Bezpieczeństwo Środki ostrożności dotyczące użytkownika

Post on 27-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

A-61816_pl5K2886

ScanMate i1150/i1180

Skanery

Podrcznik uytkownika

Licencje innych firm

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Bezpieczestwo

rodki ostronoci dotyczce uytkownika Skaner naley umieci na solidnej, poziomej powierzchni o nonoci 3,2 kg (7 funtw).

Nie naley umieszcza skanera w miejscach naraonych na obecno kurzu, wilgoci lub pary wodnej. Moe to spowodowa poraenie elektryczne lub poar. Skanera oraz zasilacza naley uywa wycznie w suchym, zamknitym pomieszczeniu.

Gniazdo sieci elektrycznej powinno by atwo dostpne i powinno znajdowa si w odlegoci nie wikszej ni 1,52 metra (5 stp) od skanera.

Naley upewni si, e zasilacz jest prawidowo podczony do gniazda sieci elektrycznej. Niezastosowanie si do tego zalecenia moe spowodowa poraenie elektryczne lub poar.

Nie wolno uszkadza, wiza, obcina ani przerabia przewodu zasilajcego. Moe to spowodowa poraenie elektryczne lub poar.

Naley korzysta wycznie z zasilacza sieciowego dostarczonego wraz ze skanerem. Nie naley wykorzystywa zasilacza sieciowego skanera do zasilania innych urzdze.

Wok gniazdka sieci elektrycznej naley zostawi wystarczajc ilo miejsca, aby w razie niebezpieczestwa mc atwo wyj wtyczk.

Nie wolno uywa skanera, jeli podczas pracy nadmiernie si on nagrzewa, wydziela dziwny zapach lub dym, albo emituje nieznane dwiki. W takich przypadkach naley natychmiast zatrzyma skaner i wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazda sieci elektrycznej. Nastpnie naley skontaktowa si z serwisem firmy Kodak.

Nie wolno rozmontowywa ani modyfikowa skanera ani zasilacza sieciowego.

Nie wolno przesuwa skanera, jeli przewd zasilajcy i kabel interfejsu s podczone. Moe to spowodowa uszkodzenie tych przewodw. Przed przeniesieniem skanera naley wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazda sieci elektrycznej.

Naley stosowa procedury czyszczenia zalecane przez firm Kodak. Nie naley stosowa rodkw czyszczcych w formie spryskiwacza, ktre zawieraj powietrze, ciecz lub gaz. Powoduje to przemieszczenie kurzu, brudu i pyu w inne miejsca skanera, co moe doprowadzi do usterki urzdzenia.

Karty charakterystyk uytych substancji chemicznych (Material Safety Data Sheets, MSDS) mona znale na stronach firmy Kodak pod adresem: www.kodakalaris.com/go/msds. W celu pobrania na tej stronie waciwej karty charakterystyki MSDS trzeba zna numer katalogowy wybranego materiau eksploatacyjnego. Numery te podano w dalszej czci podrcznika uytkownika zatytuowanej Materiay eksploatacyjne.

Informacje dotyczce ochrony rodowiska Skanery Kodak ScanMate i1150/i1180 zostay zaprojektowane z uwzgldnieniem obowizujcych na wiecie wymaga

zwizanych z ochron rodowiska.

Warto zapozna si ze wskazwkami dotyczcymi utylizacji materiaw eksploatacyjnych wymienianych podczas obsugi i konserwacji. Naley postpowa zgodnie z miejscowymi przepisami lub skontaktowa si z najbliszym przedstawicielstwem firmy Kodak w celu uzyskania dalszych informacji.

Utylizacja tych materiaw moe podlega przepisom dotyczcym ochrony rodowiska. W celu uzyskania informacji o utylizacji lub recyklingu naley skontaktowa si z lokalnym urzdem, a w Stanach Zjednoczonych odwiedzi witryn internetow: www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.

Opakowanie produktu nadaje si do recyklingu.

Elementy urzdzenia nadaj si do ponownego uycia i do recyklingu.

Skanery Kodak ScanMate i1150/i1180 s zgodne z norm ochrony rodowiska Energy Star i s fabrycznie skonfigurowane tak, aby wyczay si domylnie po 15 minutach nieaktywnoci.

Unia EuropejskaTen symbol oznacza, e uytkownik chccy trwale pozby si produktu musi odesa go do odpowiedniej jednostki zajmujcej si utylizacj i recyklingiem. Wicej informacji na temat programw zwizanych z gromadzeniem urzdze i ich recyklingiem mona uzyska u miejscowych przedstawicieli firmy Kodak oraz pod adresem www.kodakalaris.com/go/recycle.

Odwied stron internetow www.kodakalaris.com/go/REACH, aby uzyska informacje dotyczce obecnoci substancji znajdujcych si na licie kandydackiej, zgodnie z paragrafem 59(1) rozporzdzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Emisja haasuMaschinenlrminformationsverordnung 3, GSGVDer arbeitsplatzbezogene Emissionswert betrgt

PRZEGLD 1-1

INSTALACJA 2-1

SKANOWANIE 3-1

KONSERWACJA 4-1

ROZWIZYWANIE PROBLEMW 5-1

DODATKI A i B

A-61816_pl Wrzesie 2014 1-1

1 Przegld

Spis treci Dodatkowa dokumentacja............................................................... 1-2Akcesoria ........................................................................................ 1-2Zawarto zestawu ......................................................................... 1-2Elementy skanera .......................................................................... 1-3

Skanery Kodak ScanMate i1150/i1180 s kompaktowymi skanerami dokumentw idealnymi dla biurowych grup roboczych i do zastosowa osobistych. Oba modele skanerw udostpniaj funkcj Smart Touch, ktra pozwala na wysyanie dokumentw poczt e-mail, drukowanie ich oraz wykonywanie innych czynnoci przez dotknicie przycisku. Skanery i1150/i1180 obsuguj rwnie opcjonalny modu skanera paskiego Kodak formatu A3 oraz modu skanera paskiego Kodak formatu Legal.

Oba modele skanerw s wyposaone w przyciski zblieniowe, za pomoc ktrych mona wcza funkcje skanera (np. rozpoczyna skanowanie lub przewija opcje funkcji Smart Touch) bez fizycznego dotykania przycisku Start lub przyciskw przewijania.

Skaner Kodak ScanMate i1150 skaner dwustronny, skanujcy z szybkoci 25 stron na minut w rozdzielczoci 200 i 300 dpi w trybie czarno-biaym, kolorowym i skali szaroci. Pierwszych 10 dokumentw moe zosta zeskanowanych w trybie przyspieszonym 40 stron na minut. Model i1150 umoliwia skanowanie 50 dokumentw jednoczenie, a wiato porednie z dwch lamp LED zapewnia znakomit jako obrazu.

Skaner Kodak ScanMate i1180 skaner dwustronny, skanujcy z szybkoci 40 stron na minut w rozdzielczoci 200 i 300 dpi w trybie czarno-biaym, kolorowym i skali szaroci. Model i1180 umoliwia skanowanie 50 dokumentw jednoczenie, a wiato porednie z dwch lamp LED zapewnia znakomit jako obrazu.

UWAGA: Niniejszy podrcznik uytkownika zawiera informacje i procedury dotyczce skanerw Kodak ScanMate i1150 i i1180. Informacje w tym podrczniku maj zastosowanie do obu skanerw, jeli nie zaznaczono inaczej.

1-2 A-61816_pl Wrzesie 2014

Dodatkowa dokumentacja

Oprcz tego Podrcznika uytkownika dostpna jest rwnie nastpujca dokumentacja:

Podrcznik instalacji zawiera dokadn procedur instalacji skanera.

Podrczniki konfiguracji skanerw ze skanerami Kodak ScanMate i1150/i1180 s dostarczane sterowniki TWAIN Datasource ISIS. Podrczniki konfiguracji skanowania zawieraj opis sposobu korzystania z podstawowych funkcji przetwarzania obrazu. S zapisane w formacie PDF na dysku z programem instalacyjnym.

Podrcznik korzystania z funkcji Smart Touch zawiera informacje i procedury dotyczce korzystania z funkcji Smart Touch. Podrcznik jest dostpny w menu Pomoc aplikacji Smart Touch.

Instrukcja obsugi zawiera procedury czyszczenia skanera przedstawione w atwych, ilustrowanych krokach. Instrukcj naley przechowywa w pobliu skanera, aby mc jej uywa jako atwo dostpnego rda pomocy.

Akcesoria Modu paski A3 dla skanerw Kodak modu skanera paskiego Kodak formatu A3 umoliwia skanowanie nietypowych dokumentw o rozmiarach do 11 x 17 cali (A3). Nr kat. 189 4351

Modu paski Legal dla skanerw Kodak modu skanera paskiego Kodak formatu Legal umoliwia skanowanie nietypowych dokumentw o rozmiarach do 8,5 x 14 cali (216 x 356 mm). Nr kat. 119 9470

Zawarto zestawu Przed rozpoczciem pracy naley sprawdzi, czy w opakowaniu znajduj si:

Skaner Kodak ScanMate i1150 lub i1180 Kabel USB 2.0 Zasilacz Wtyczki zasilania sieciowego Dysk instalacyjny Drukowany Podrcznik referencyjny (po angielsku) Drukowany podrcznik instalacji Inne ulotki

A-61816_pl Wrzesie 2014 1-3

Elementy skaneraWidok z przodu

1 Taca wejciowa taca wejciowa mieci do 50 dokumentw (20 funtw/ 80 g/m2) i mona j rozszerzy tak, aby uoy na niej dokumenty o rozmiarach nieprzekraczajcych formatu Legal (14 cali).

2 Prowadnice boczne prowadnice boczne w s

Recommended

View more >