podręcznik użytkownika - danfoss .2015-10-19 · making modern living possible podręcznik...

Download Podręcznik użytkownika - Danfoss .2015-10-19 · MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Podręcznik użytkownika

Post on 27-Feb-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Podrcznik uytkownika

DHP-H Varius Pro+

www.heating.danfoss.com

http://www.heating.danfoss.com

Oryginalna instrukcja zostaa napisana w jzyku angielskim.Instrukcje w innych jzykach s tumaczeniem oryginau.(Dyrektywa 2006/42/WE)

Copyright Danfoss A/S

Spis treci

1 Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 rodki ostronoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.1 Symbole stosowane w dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.2 Wana informacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.3 Monta i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.4 Modyfikacja instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.5 Zawory bezpieczestwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3 Pompa ciepa informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.1 Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4 Sterownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.1 Opis panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

5 Ustawienia i regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.1 Ustawianie temperatury wewntrz budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.2 Ustawianie krzywej grzewczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.3 Ustawienia ogrzewania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.4 Aktywowanie / dezaktywowanie funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.5 Wybieranie trybu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.6 Podrzdne obiegi grzewcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.7 Informacje systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

6 Ustawienia fabryczne sterownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

7 Regularne przegldy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217.1 Alarmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217.2 Sprawdzanie cinienia w obiegu pynu niezamarzajcego . . . . . . . . . . . . . . . . 227.3 Sprawdzanie cinienia wody w obiegu grzewczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237.4 Kontrola zaworw bezpieczestwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237.5 W razie wycieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237.6 Czyszczenie filtrw obiegu grzewczego i obiegu pynu niezamarzajcego . . . . . . 23

8 Zacznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268.1 Opis symbolw na wywietlaczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268.2 Obliczanie produkcji ciepa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278.3 Krzywa grzewcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278.4 Ustawienia ogrzewania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318.5 Ustawienia komfortu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

9 Lista kontrolna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

10 Monta wykona: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Podrcznik uytkownika DHP-H Varius Pro+

Danfoss Heating Solutions VUJSG149 3

1 Przedmowa

Zakup pompy ciepa firmy Danfoss to inwestycja w lepsz przyszo.

Pompa ciepa Danfoss klasyfikowana jest jako odnawialne rdo energii, co oznacza, e jest korzystna dla ro-dowiska. Jest to bezpieczne i wygodne rozwizanie, dostarczajce ogrzewanie, CWU oraz, w niektrych przy-padkach, chodzenie domu przy niskich kosztach.

Dzikujemy za pokadane w nas zaufanie, co pokazali Pastwo kupujc pomp ciepa firmy Danfoss. Mamynadziej, e bdzie Pastwu suya przez wiele lat.

Z pozdrowieniami

Pompy ciepa Danfoss

Podrcznik uytkownika DHP-H Varius Pro+

VUJSG149 Danfoss Heating Solutions4

2 rodki ostronoci

2.1 Symbole stosowane w dokumentacji

Instrukcja zawiera rne symbole ostrzegawcze, ktre, oprcz informacji podanych w tekcie, zwracaj uwagczytelnika na zagroenia zwizane z wykonywanymi czynnociami.

Symbole znajduj si po lewej stronie tekstu. Stosowane s trzy symbole, z ktrych kady reprezentuje innypoziom zagroenia:

Niebezpie-czestwo

Ostrzeenie o bezporednim zagroeniu, ktreprowadzi do niebezpiecznych dla ycia lubpowanych szkd, jeli nie zostan podjtewymagane dziaania.

Ostrzeenie Ryzyko odniesienia obrae!Ostrzeenie o moliwym ryzyku powstania ob-rae, ktre mog by niebezpieczne dla ycialub powane, jeli nie zostan podjte wyma-gane dziaania.

Uwaga Ryzyko uszkodzenia urzdzenia.Informacja o potencjalnym ryzyku, ktre moeprowadzi do powstania szkd materialnych,jeli nie zostan podjte wymagane dziaania.

Czwarty symbol reprezentuje informacje praktyczne lub rady dotyczce sposobu wykonania danej czynnoci.

NInformacja uatwiajca obsug urzdzenia lubinformacja o moliwym negatywnym oddzia-ywaniu na prac urzdzenia.

Podrcznik uytkownika DHP-H Varius Pro+

Danfoss Heating Solutions VUJSG149 5

2.2 Wana informacja

Ostrzeenie Przedni cz pompy ciepa mog otwierawycznie autoryzowani Partnerzy lub Serwi-sanci Danfoss.

Ostrzeenie To urzdzenie moe by uywane przez dzieci8-letnie i starsze oraz osoby o ograniczonychmoliwociach fizycznych, czuciowych i umy-sowych albo bez dowiadczenia lub wiedzy, oile znajduj si one pod nadzorem lub zostaypoinstruowane w zakresie bezpiecznego ko-rzystania z urzdzenia i rozumiej zagroenia ztym zwizane.Dzieci nie powinny czyci ani konserwowaurzdzenia bez nadzoru osb dorosych.

Ostrzeenie Nie wolno pozwala dzieciom bawi si urz-dzeniem.

Instalacj mona traktowa jako niewymagajc konserwacji, jednake niezbdne s pewne dziaania kontrol-ne.W celu wykonania wszelkich prac serwisowych naley skontaktowa si z autoryzowanym Partnerem lub Serwi-santem Danfoss

2.3 Monta i konserwacja

Ostrzeenie Jedynie autoryzowani Partnerzy lub Serwisan-ci Danfoss mog instalowa, obsugiwa i wy-konywa konserwacj lub prace naprawczepompy ciepa.

Podrcznik uytkownika DHP-H Varius Pro+

VUJSG149 Danfoss Heating Solutions6

Ostrzeenie Instalacja elektryczna moe by modyfikowa-na wycznie przez wykwalifikowanych elek-trykw.

Ostrzeenie Prace w obrbie obiegu czynnika chodnicze-go mog wykonywa wycznie wykwalifiko-wani instalatorzy chodnictwa.

2.4 Modyfikacja instalacji

Modyfikacje nastpujcych czci mog by wykonywane wycznie przez autoryzowanych Partnerw Dan-foss:

Modu chodniczy Rurocigi z czynnikiem chodniczym, pynem niezamarzajcym i wody Zasilanie elektryczne Zawory bezpieczestwa

Nie naley wykonywa instalacji, ktre mog wpyn na bezpieczestwo pracy pompy ciepa.

2.5 Zawory bezpieczestwa

Ostrzeenie Nigdy nie wolno blokowa rurocigw wylo-towych zaworw bezpieczestwa.

Ponisze rodki ostronoci dotyczce bezpieczestwa maj zastosowanie do bezpieczestwa obiegu CWU zodpowiedni rur przelewow:

Woda rozszerza si po podgrzaniu. Oznacza to, e niewielka ilo wody uwalniana jest z ukadu przez ru-rocig przelewowy.

Woda wypywajca z rurocigu przelewowego moe by gorca.Dlatego naley umoliwi jej odpyw do podogowej kratki ciekowej, aby unikn ryzyka poparzenia.

Podrcznik uytkownika DHP-H Varius Pro+

Danfoss Heating Solutions VUJSG149 7

3 Pompa ciepa informacje

3.1 Opis produktu

Pompa ciepa DHP-H Varius Pro+ to urzdzenie do instalacji grzewczej oraz przygotowania CWU. Jest wyposa-ona w sprark inwerterow przeznaczon do pomp ciepa.Pompa ciepa DHP-H Varius Pro+ jest wyposaona w sterownik obsugiwany przy uyciu dotykowego koloro-wego panelu graficznego. Urzdzenie moe by monitorowane przez internet.Ciepo i chd s dostarczane do budynku przy uyciu odpowiednich instalacji wodnych. Pompa ciepa dostar-cza maksymalnie moliw ilo ciepa, zanim uruchomi si podgrzewacz pomocniczy.

Pompa ciepa DHP-H Varius Pro+ skada si z dwch podstawowych komponentw:Jednostka pompy ciepa

Pompa ciepa skada si z nastpujcych elementw:

Sprarka spiralna Wymiennik ciepa ze stali nierdzewnej Pompy obiegowe obiegu dolnego rda i instalacji grzewczej

Sterownik

Sterownik kontroluje komponenty pompy ciepa takie jak: sprarka, pompy obiegowe, podgrzewacz pomoc-niczy i zawr przeczajcy oraz wcza i wycza pomp ciepa w odpowiednim momencie, ustalajc okrelonytryb pracy: grzanie, chodzenie, CWU.

Sterownik wsppracuje z nastpujcymi elementami:

Kolorowy panel dotykowy i modu przekanikowy Czujniki temperatury (zewntrzna, rurocigu zasilajcego, rurocigu powrotnego, czynnika obiegu pynu

niezamarzajcego i CWU)

Podrcznik uytkownika DHP-H Varius Pro+

VUJSG149 Danfoss Heating Solutions8

4 Sterownik

Pompa ciepa ma wbudowany sterownik, ktry automatycznie oblicza zapotrzebowanie na ciepo w budynku,aby zapewni wymagan w nim temperatur.Do sterownika podczony jest panel dotykowy.Panel suy do wykonywania nastpujcych czynnoci:

Zmienianie ustawie, na przykad: ogrzewania, ustawiania krzywej grzewczej.

wywietlanie danych eksploatacyjnych dotyczcych na przykad: temperatury czasu pracy, informacje o wersji

Recommended

View more >