Podravkine novine broj 1788

Download Podravkine novine broj 1788

Post on 01-Apr-2016

220 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podravka i ove godine u akciji Top stipendija za top studente; U Zagrebu otvorena specijalizirana prodavaonica Podravkinih proizvoda

TRANSCRIPT

<ul><li><p>List dionikog drutva Podravka KoprivnicaGodina XLVBroj 1788 Petak 24. oujka 2006.</p><p>ISSN 1330 - 5204</p><p>www.podravka.com</p><p>U sveanoj dvorani Rektorata Sveu-ilita u Zagrebu potpisani su ugovo-ri o partnerstvu u akciji Top stipen-dija za top studente. Rije je o sadave dobro poznatoj akciji koja vepetu godinu za redom najveim sti-pendijama u Hrvatskoj nagrauje izvr-snost studenata. Kako je slikovitoreeno prigodom sveanog potpisi-vanja, u ovoj se akciji spaja kremahrvatskog gospodarstva sa student-skom kremom u Hrvatskoj. Naime,ove su godine slubeni partneri akcijerenomirane hrvatske kompanije: Di-ners Club Adriatic, INA, INGRA,Podravka, Vipnet te Hrvatska radio-televizija kao najugledniji medij udravi. Oni su, sa utemeljiteljem akcijetjednikom Nacional, osigurali dosadrekordan iznos stipendijskog fondaod 1.200.000 kuna. Ovogodinje po-veanje stipendijskog fonda omogu-it e i stipendiranje rekordnog brojastudenata, ukupno njih 30. Do sadasu u pet godina postojanja akcije</p><p>stipendirana 83 izvrsna hrvatska stu-denta, koji su ponijeli titulu Topstudent.Na sveanosti su uz predstavnike</p><p>partnera i utemeljitelja akcije sudje-lovali rektori i prorektori sa svihsveuilita u Hrvatskoj, posebni sav-jetnik Predsjednika Republike za zna-nost i obrazovanje Izet Aganovi,ministar znanosti obrazovanja i por-ta Dragan Primorac, zagrebaki gra-donaelnik Milan Bandi, predstavniciStudentskog zbora u Zagrebu te broj-ni predstavnici iz ministarstava i HGKkoji podupiru akciju.Sudionici dogaaja izrazili su zado-</p><p>voljstvo time to sudjeluju u akcijikojoj je cilj nagraditi izvrsnost, sve-stranost i trud hrvatskih studenata.Takoer, svi partneri u akciji investi-raju u znanje, odnosno intelektualnikapital, koji je zalog za razvoj i bu-dunost Hrvatske. Svaki student kojibude izabran prema kriterijima akcijei od strane tijela akcije, Stipendijskogvijea i Stipendijske komisije, nagra-dit e se stipendijom u iznosu od40.000 kuna za akademsku 2006/2007. godinu. Top stipendija svakom</p><p>e Top studentu omoguiti bez-briniji nastavak kolovanja i usavr-avanja kroz seminare i vrijednu stru-</p><p>Pie: Alen KiiFotografije: Nacional</p><p>Podravka i ove godine u akciji Top stipendija za top studente</p><p>Stipendije za 30 izvrsnih studenata</p><p>nu literaturu. Akcija e se na nacio-nalnom nivou promovirati u sveuili-nim gradovima u prostorijama upa-nijskih komora Hrvatske gospodar-ske komore. Predsjednik Uprave ute-meljitelja akcije Nacionala izrazio jeveliku zahvalu svim partnerima, tezatraio od ministra Primorca pomou tome da se ovakav oblik doniranjane oporezuje kako bi se pruila zna-tno ira potpora studentima, ali i mo-gunost pridobivanja novih partnera.- Jer, samo prole godine na natjeaj</p><p>se javilo gotovo 600 studenata, kojinisu studenti kao ja s ocjenama oko 3,ve sam vrh studiranja, nerijetko i sprosjekom 5,0 - duhovito je rekao IvoPukani. Izrazio je i elju da se topstudenti zapoljavaju vie i kod samihpartnera akcije kako bi se zaokruilacijela pria.U ime Podravke sudionicima svea-</p><p>nosti se obratio lan Uprave SaaRomac.- Drago mi je da je Podravka i ove</p><p>godine partner ove hvalevrijedneakcije. Naime, ovo je etvrta godina unizu da je podupiremo, jer samo prvegodine nismo bili dio projekta. Po-znato je da mi u Podravki estoistiemo da su nam ljudi, uz snane</p><p>Partneri i podupiratelji ovogodinje akcije Top stipendija za top studente</p><p>Saa Romac i Ivo Pukani nakon potpisivanja ugovora</p><p>brandove, izvor konkurentske pred-nosti. Stoga dosta ulaemo u ljude,prema naim zaposlenicima kroz PO-MAK ili razne oblike educiranja, ali iostalim mladim ljudima i uspjenimstudentima diljem zemlje putem Za-klade prof. Zlate Bartl, te eto veetvrtu godinu Top stipendije. elimestitati organizatorima na ideji, kaoi realizaciji ove akcije koja se svakomgodinom sve vie iri, to nama part-nerima ini pravo zadovoljstvo - re-kao je Romac.Ministar Primorac je takoer po-</p><p>hvalio akciju te partnere, ponoviviobeanje da e se razmotriti mogu-nost poreznih olakica za kompanijekoje podupiru ovakve projekte kojisu na korist mladih ljudi i uspjenihstudenata. Jer, rekao je Primorac,ministarstvo je zaposlilo nekoliko topstudenata i rezultati su odlini, sobzirom na to da su ve kroz samprojekt oni najbolji selekcionirani.Inae, ovogodinja Top stipendija</p><p>za top studente trajat e do srpnja,kada e se saznati tko su novi topstudenti. Sve informacije o akciji inainu sudjelovanja nalaze se i nainternetskoj stranici www.topstipen-dija.net.</p><p>Vegeta -najjaa hrvatskarobna markana tritima Hrvatske,Slovenije, Bosne iHercegovine i Srbije3. str.</p><p>U zagrebakomkazalitu Trenjaodrana promocijanovog Podravkinogproizvodaokolino crunch4. str.</p></li><li><p>2 Broj 1788 Petak 24. oujka 2006.</p><p>Ve u prologodinjem razgovoruza nae novine direktor InformatikeDamir Martinovi naglasio je da Se-ktor Informatiku, kratkorono gleda-no, ne treba znaajnije reorganizira-ti, nego se posvetiti poslovnim pro-cesima i uskladiti ih sa strategijomrazvoja Informatike. Nova promjenaorganizacije zbog toga nije revolu-cionarna, ali sadri tri bitne novosti.O tome direktor Martinovi kae:- Prvo, osnovali smo novu slubu</p><p>pod nazivom Poslovni savez koja ese primarno baviti poslovnim proce-sima i na jednom mjestu voditi briguo ukupnom modelu procesa Pod-ravka Grupe. Potom, promijenili smofokus bive slube Nadzor i podrkakorisnicima koja se sada zove Inte-gracija aplikacija. Ta e se slubabaviti uvoenjem niza novih infor-matikih tehnologija s kojima emo,uz obveznu integraciju sa SAP-om,poboljati informatiku pokrivenostposlovnih procesa, a to znai pokritiposlovne procese s kraja na kraj.Takoer, objedinili smo brigu o svimvrstama komunikacija, podatkovnimi govornim, na jednom mjestu uslubi ICT platforme koja se prijezvala Operativni sustav i sistemskeaplikacije. Pri tome nije bilo nikakvih</p><p>promjena u sistematizaciji radnih mje-sta ili uvjeta zaposlenika Informatike- kao najvanije istaknuo nam jedirektor Martinovi pripomenuvi danova organizacija jasnije razgrania-va podruja rada i odgovornosti po-jedinih slubi te da se s njom elipovui jasnija crta izmeu projekatai odravanja informacijskog sustavaPodravke.- Koji su razlozi promjene u organi-</p><p>zaciji?- Dugorona koncepcija temelji nam</p><p>se na tome da je Podravka dovoljnovelika kompanija da moe imati jakuinformatiku, ali jo uvijek premala dabi imala koncept distribuiranog ra-zvoja informatikih tehnologija to jestda bi pojedina poduzea u PodravkaGrupi sama rjeavala informatikupodrku. To znai da emo sve to seradi promatrati sa stajalita cijele Gru-pe, a ne pojedinih dijelova pri emuemo potivati njihove specifinosti.Valja podrati poslovni proces, pri-mijeniti ga prvo u jednom dijeluGrupe, a nakon toga informatikorjeenje ponuditi svima ostalima.- Kako sada izgleda organizacija</p><p>Informatike?- U novoj organizaciji Informatike</p><p>analiza i dizajn poslovnih procesamora se obavljati na jednom mjestu.Osim SAP-a kao temeljne platformemoramo uvesti i niz novih tehnologi-</p><p>ja, koje do sada Podravka, u veojmjeri, nije koristila, a ni u jednomtrenutku ne smijemo zaboraviti da jetemelj svega to radimo u informaticistrojna i komunikacijska oprema, ato znai serveri, raunalna mrea,telekomunikacije... Ukupnu brigu osistemskom i komunikacijskom dije-lu i postojeih i novih tehnologijavodi sluba ICT platforme. Na kraju,ali ne i manje vano, voenje proje-kata na postojeim i na novim tehno-logijama bit e povjereno voditeljimaprojekata koji su, kao i prije, organi-zacijski smjeteni u ured direktoraInformatike. Neki od njih e voditi isamo usvajanje novih tehnologija.- Kako e nova organizacija utjecati</p><p>na korisnike informacijskih sustavaPodravke?- U dijelu redovne podrke nee biti</p><p>promjena, to znai da e za SAPpodrku korisnici i dalje zvati slubuRazvoj aplikacija, a za sve ostalohelp-desk u slubi Integracija aplika-cija. Bit e prisutan i proaktivni nainrada u kojemu e sluba Poslovnisavez obilaziti pojedine dijelove kom-panije, analizirati postojeu praksu imanagerima tih dijelova predlagatinaine poboljanja poslovnih proce-sa i informatike podrke.- Koji su daljnji planovi razvoja Sek-</p><p>tora Informatika?- U narednih nekoliko tjedana za-</p><p>poet emo proces u kojem moramojasno odrediti koje sve usluge Infor-matika daje svojim korisnicima tekoji i kakvi procesi su potrebni da bise te usluge isporuile u zadovolja-vajuoj kvaliteti i koliini. Tada mo-emo prii izraunu tonih cijenasvake usluge, temeljem ega emodonijeti niz odluka o tome koje uslu-ge je opravdano davati (insourcing),a koje nije (outsourcing), ovisno oomjeru cijene usluge i koristi za kom-paniju. Na konani cilj je da bude-mo potpuno transparentni premakompaniji u smislu trokova Infor-matike te da uspostavimo kontinui-rani proces mjerenja i unapreivanjausluga koje pruamo naim korisni-cima - rekao je Damir Martinovi.</p><p>Promjena meu elnim ljudima Informatike u odnosu na prethodnuorganizaciju nije bilo, osim to je tim pojaan za jednog novog managera.Direktor Sektora je Damir Martinovi, Stjepan Koren je pomonik direktoraSektora, dok su direktori slubi: Tomislav Matica je direktor Razvoja aplikacija,Dario Galinec je direktor Integracija aplikacija, a direktor ICT platforme jeGoran Meurean. Direktor slube Poslovni savez je Josip Na. Promjena usustavu tima voditelja projekata takoer nije bilo tako da su u njemu i daljeMarijan Firbas, Darko ivkovi i Mladen Kovai, a u uredu direktora jeVladimir Mitrovi.Poslovni savez (Josip Na) ima zadatak informatiku uiniti to proaktivnijom</p><p>i jednostavijom za suradnju, graditi jedinstveni model procesa kompanije tepridonijeti standardizaciji i unapreenju poslovnih procesa. Ekipiran jedijelom iz slube Razvoj aplikacija, a dijelom iz bive slube Nadzor i podrkakorisnicima. Razvoj aplikacija (Tomislav Matica) ima zadatak, poglavito sasoftverske strane, to bolje poznavati SAP i druge budue sustave temeljene</p><p>Promijenjena organizacija u Sektoru Informatika</p><p>Podravka je velika kompanija imora imati jaku informatikuPie: Slavko PetriSnimio: Nikola Wolf</p><p>Tko je tko u Informatici i kojisu zadaci pojedinih slubi?</p><p>Kolegij Informatike: Damir Martinovi, Stjepan Koren, Dario Galinec,Goran Meurean, Tomislav Matica i Josip Na</p><p>Damir Martinovi</p><p>na bazama podataka, realizirati prila-godbu i programiranje tih sustavaprocesima definiranim od strane Po-slovnog saveza te pruati podrku timkorisnicima. Integracija aplikacija (Da-rio Galinec) imat e zadatak usvojitispomenute tehnologije te pruati po-drku kako korisnicima tih sustavatako i podrku za raunalnu i teleko-munikacijsku opremu kod korisnikato je i do sada radila. ICT platforma(Goran Meurean) ima zadatak up-ravljati kompletnom informacijsko -komunikacijskom strukturom (SAP,e-mail, intranet, antivirusna zatita...)kako u smislu redovnog funkcionira-nja tako i smislu unapreenja. U ovojslubi je sada objedinjena briga osvim komunikacijama podatkovnim igovornim tako da se ona poveala zadio zaposlenika koji su doli iz slubeIntegracija aplikacija.</p><p>Suradnja izmeu Podravke i Podravkine mesne industrije Danice s Islamskom zajednicom uHrvatskoj produbljena je otvaranjem specijalizirane prodavaonice u prostoru Islamskog centra uGavellinoj ulici u Zagrebu. Tamo je ovog utorka otvorena prodavaonica (na slici) u kojoj e se prodavatimeso i mesne preraevine Podravkine mesne industrije Danice, ali i sav ostali Podravkin asortiman.Inae, u prostorijama Islamskog centra okupljaju se pripadnici islamske vjeroispovijesti, tamo je</p><p>restoran, klub mladih, kola koju polaze djeca i iz drugih zemalja, te damija koju svaki dan pohodipuno vjernika. Stoga je fluktuacija ljudi dovoljno velika, i jo prigodom posjeta muftije evkaOmerbaia Podravki, predloeno je da, s obzirom na dosadanju dobru suradnju, Podravka tamoima prostor za prodaju svojih proizvoda. Ta je ideja prihvaena i nakon svega nekoliko mjesecirealizirana.Na otvorenju je odrana kraa molitva glavnog imama Aziza Alilija sa kolskom djecom te prvim</p><p>kupcima koji su sa zadovoljstvom razgledali vrlo lijepo ureeni poslovni prostor, te obavili prvukupnju. Organizator maloprodaje u Danici Zlatko Jaki najavio je da e se ponuda, osobito mesnihpreraevina, iriti prema potrebama i eljama kupaca, ve od idueg tjedna.U ime Islamske zajednice Podravki je zahvalio njen lan Smajo Tataragi:- S Podravkom suraujemo uspjeno ve dugi niz godina i imamo potpuno povjerenje u nju. Dokaz</p><p>tome je da smo sami ponudili Podravki da ima ovaj prostor u sklopu naeg centra. Proizvodi kojise nalaze u trgovini su prilagoeni potrebama ljudi islamske vjeroispovijesti, odnosno u njima nemasvinjetine. Vjerujem da e ova suradnja biti obostrano korisna, kao i dosadanja.Na kraju, elnici Islamske zajednice obeali su potporu Podravki pri potencijalnom izvozu u</p><p>islamske zemlje, osobito stoga to su mesni proizvodi certificirani znakom halal. A. K.</p><p>U Zagrebu otvorena specijalizirana prodavaonica Podravkinih proizvoda</p><p>Prodavaonica prilagoena kupcima islamske vjeroispovijesti</p></li><li><p>3Pie: eljko Kruelj</p><p>Broj 1788 Petak 24. oujka 2006.</p><p>naa posla</p><p>Ogromna je veina roditelja s vidnimzadovoljstvom doekala prijedlog iz-mjena i dopuna pravilnika o nainupraenja i ocjenjivanja uenika u os-novnim i srednjim kolama. Taj jeprijedlog nedavno objavio Zavod zakolstvo, a proizaao je iz viegodinjeuljive rasprave o preoptereenostiuenika svih uzrasta.Najiroj je javnosti, naime, poznato</p><p>da je hrvatski kolski sustav iznimnomanjkav i neprilagoen ivotnim po-trebama. Umjesto da se trae programikoji e odgovarati realnostima infor-matizacije i sveukupne globalizacije,resorno je ministarstvo na to mahomreagiralo samo poveanjem fonda na-stavnih sati i stalnim promjenamaudbenika, kao i multipliciranjem nji-hova broja, to je meu uenicimaizazivalo dodatno nesnalaenje.Na sve se to nadovezao nezavidni</p><p>materijalni i socijalni status nastavnikai profesora, koji se esto izraavao krozsamovolju prema uenicima i neobazi-</p><p>ranje na njihove realne mogunosti.Testomanija je, primjerice, bila jedanod ponajboljih indikatora takvoga ne-urotinog stanja, posljedica kojeg jegubljenje interesa za uenje, ali i porastnasilja i ovisnosti u kolama, to jepoprimilo razmjere ozbiljnog drutve-nog problema.Zato je spomenuti prijedlog pravilni-</p><p>ka, kojim se regulira kad uenik smijebiti ispitivan, kako se formira ocjena tekada i koliko testova moe pisati tje-dno i unutar jednog polugodita, doe-kan kao poetak sreivanja stanja ucjelokupnom obrazovnom sustavu. Nje-gov je temeljni cilj da se uenici raste-rete barem preko vikenda, kako bi semogli posvetiti svojim obiteljima i raz-nim rekreativnim sadrajima i hobiji-ma. U prijedlogu je, dakle, nesporna tanjegova humanistika crta i tenja kmaksimalnom objektiviziranju ocjenji-vakog procesa, kako se uenici ne bitrebali osjeati nepravedno zakinuti-ma, pogotovo u kontekstu njihovih</p><p>upisa na visokokolske institucije.Sve to ima, meutim, i drugu dimen-</p><p>ziju, na koju je ovih dana upozoriojedan ugledni kolumnist i ekonomskianalitiar. On dobronamjerno upozo-rava da se pretjeranom zatitom ueni-ka od testova i ocjenjivanja njimasamima zapravo ne alje dobra poru-ka. To bi, kae, moglo kod uenikastvoriti naviku da i nakon to se zapo-sle smatraju kako neke dane u tjednune bi trebali raditi punim intenzitetom,odnosno da za vikend moraju bitislobodni. Po njemu...</p></li></ul>