pnp numerasi

Click here to load reader

Post on 30-Sep-2015

246 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

a

TRANSCRIPT

 • 15/04/2015 PnPNumerasi

  http://pembelajaranlinus.blogspot.com/ 1/8

  LAMANUTAMA RPH MASADANWAKTU LEMBARANKERJAMURID VIDEOP&P

  Monday,28November 2011

  SelamatPagiCikgu

  Ucapan yang biasa diucapkan oleh murid ketika berhadapan dengan guru. Ucapan Selamat pagijugamenunjukkanmuridsudahmempunyaipengetahuansediaadauntukmempelajari tajuk 'MasadanWaktu'.

  catatanolehMardianaM.Aznam 0comments Linkstothispost

  Thursday,22September 2011

  ProgramLINUSkhususnyanumerasiApaituLINUS?

  SelamatDatangke

  PnPNumerasiM a t e m a t i k T a h u n S a t u L i n u s ( N u m e r a s i )

  PnPNUMERASIolehMARDIANABTM.AZNAMD040991

  Home About Posts RSS Contact Log In

 • 15/04/2015 PnPNumerasi

  http://pembelajaranlinus.blogspot.com/ 2/8

  AssalamualaikumwbtdanSalamSejahtera,

  NationalKeyResultAreas(NKRAs)KementerianPelajaranMalaysiatelahmenyasarkanbahawasemua murid berkeupayaan untuk menguasai literasi dan numerasi kecuali murid berkeperluankhasselepastigatahunmengikutipendidikandisekolahrendah.

  KementerianPelajaranMalaysiamenyedaribahawamasihadamuridsekolahrendahyangbelummenguasai literasi dan numerasi. Ketidakupayaanmurid untukmenguasai literasi dan numerasimungkindisebabkanmerekakurangpeluangdan tiadapendedahanuntukmenguasaikemahirantersebut sebelummengikuti pendidikan formal.Oleh sebab itu,KementerianPelajaranMalaysiamerancang untukmengatasimasalah tersebutmelalui program Literasi danNumerasi (ProgramLINUS).

  Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menghasilkan modulpengajarandanpembelajaranberasaskanbeberapakonsepuntukmembolehkanmuridmenguasailiterasi dan numerasi. Konsep yang diambil kira ialah pendekatan literasi dan numerasi secaramasteri,ansurmaju,didikhiburdanpenggabungjalinan.

  DefinisiOperasiNUMERASI..KaliinikitalihatapakahmaksudNUMERASI?"operasi asas matematik digubal khusus bagimenangani masalah yang dihadapi murid dalammenguasai kemahiran asas mengira serta memahamiidea matematik yang mudah dan mengaplikasikanpengetahuan serta kemahiran matematik dalamkehidupanharian."

  MatlamatNUMERASI..

  Marikitalihatpulaapakah"MatlamatNUMERASI"..Memastikansemuamurid yangmengikuti program LINUSberkeupayaaan untuk menguasai numerasi kecuali muridberkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti programLINUS.

  PanduanPengajarandanPembelajaranNumerasi..

  DefinisiNumerasi:Kebolehan untuk melakukan operasi asas matematik serta memahami idea matematik yangmudahdanmengaplikasikanpengetahuansertakemahiranmatematikdalamkehidupanseharian.

  12KonstrukNumerasi

  Konstruk1 Keupayaanpranombordanmengenalangka

  Konstruk2 Keupayaanmembilang

  BubbleWritingCreator

  Bil.PelawatHitcounter

  Assalamualaikum

  LadybugNoteGenerator

  MutiaraKata

  Penulis

  MARDIANA M. AZNAM

  IPOH, PERAK, MALAYSIA

  NoMatrik:D20102040991ProgramPensiswazahanGuruUPSISemester22010/2011KRT3013KumpELA04Topik:MasadanWaktuPensyarah:En.HafizulFahribHanafi

  VIEW MY COMPLETE PROFI LE

  FacebookBadge

 • 15/04/2015 PnPNumerasi

  http://pembelajaranlinus.blogspot.com/ 3/8

  Konstruk3 Keupayaanmemahaminilainombor

  Konstruk4 Keupayaanmembuatseriasi

  Konstruk5 KeupayaanmengenalmatawangMalaysia

  Konstruk6 Keupayaanmenyatakanwaktu

  Konstruk7 Keupayaanmengendalikanoperasiasas

  Konstruk8 KeupayaanmengendalikanoperasiasasmelibatkanmatawangMalaysia

  Konstruk9 Keupayaanmengukurpanjangobjek,jisimobjekdanisipadu

  Konstruk10 Keupayaanmenterjemahayatbiasakepadaayatmatematikdansebaliknya

  Konstruk11 Keupayaanmengaplikasipengetahuandankemahiran

  dalamkehidupanharianterhadkepadanomborbulat

  Konstruk12Keupayaanmengaplikasipengetahuandankemahiran

  dalamkehidupanharianmelibatkanmatawang,masa

  danukuranpanjang

  KONSTRUK1

  KebolehanmengenalangkasecaralisandanpenulisanPeneranganMengenalangkaialahpengetahuanasaskebolehannumerasi.Untuk murid mengenal angka, dua kaedah digunakan iaitu secara lisan danpenulisan,dalambentukrawak.Muridditunjukkankadangkadandimintamenyebutangkaangkayangberkenaan.Mulakandenganangkayangsebutannyasukukata terbukaseperti 1,3,5diikutidengan suku kata tertutup seperti 4, 6, 7, 8, 9, 0 dan akhirnya angka suku katadiftongseperti2.Murid juga perlu menunjukkan kebolehan mengenal angka secara penulisan,secararawak.Guru menyebut angka dan muridmurid diminta menulis angkaangka yangberkenaan.

  Itemcontoh

  1.Sebutkanangkaberikut:

  satu

  2.Gurumenyebutangkadibawahdanmuridmenuliskanangkaitu

  LINUSPPDHilirPerakBENGKELPELAKSANAANSARINGAN1LINUS2.0(BERTULIS)20151weekago

  LINUSMelakaProgramLINUS20141yearago

  CikguLinaBahanLINUS2.0

  1yearago

  LINUSZonSelatanMODULLITERASITAHUN33yearsago

  MardianaBtM.Aznam

  CreateYourBadge

  Kandungan11(2)

  Nov(1)SelamatPagiCikgu

  Sep(1)

  PautanPortalRasmiPortalUPSIPPDKintaUtaraJabatanPelajaranPerakKementerianPelajaranMalaysia

  PautanAkhbarNewStraitsTimesUtusanMalaysiaBeritaHarian

  PautanLINUS

  VideoMuzik

 • 15/04/2015 PnPNumerasi

  http://pembelajaranlinus.blogspot.com/ 4/8

  dalampetakyangdisediakan.Lapan

  KONSTRUK2

  KONSTRUK3

  KONSTRUK4

  Music

  MusicPlaylistatMixPod.com

  Fish

  MardianaChat

  15Dec11,06:49AMKentravel:NiceBlog.VisitmyblogaboutTravel&Leisure

  5Dec11,02:40AMlotoftips:blogwalkingfortoday,visitmeback

  4Dec11,09:40PM

  cikgumardiana:Wslm. terimakasih..maafbradakesempatanmembalas..

  4Dec11,09:35PMcikgumardiana:maafbaruberkesempatanmembalas

  4Dec11,09:33PM

  cikgumardiana: terimakasih23Sep11,03:26PM

  ustazahazimah:salam..selamatberblogging..

  [UpgradeCbox] refreshname email/urlmessage Go

  helpsmiliescbox

  Followers

  JointhissitewithGoogleFriendConnect

  Members(2)

  Alreadyamember?Signin

  ShareitSharethisonFacebook

  Tweetthis

  Viewstats

  (NEW)Appointmentgadget>>

  CATATANCIKGUMARDIANA.PoweredbyBlogger.

 • 15/04/2015 PnPNumerasi

  http://pembelajaranlinus.blogspot.com/ 5/8

  KONSTRUK5

  KONSTRUK6

  KONSTRUK7

 • 15/04/2015 PnPNumerasi

  http://pembelajaranlinus.blogspot.com/ 6/8

  KONSTRUK8

  KONSTRUK9

  KONSTRUK10

 • 15/04/2015 PnPNumerasi

  http://pembelajaranlinus.blogspot.com/ 7/8

  KONSTRUK11

  Kebolehan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhadkepadanomborbulat:

  KONSTRUK12

  Kebolehanmengaplikasipengetahuandankemahirandalamkehidupanharianmelibatkanmatawang,masadanukuranpanjang

  PeneranganKebolehanmenyelesaikanmasalahlazimyangmelibatkanmatawangKebolehanmenyelesaikanmasalahlazimyangmelibatkanmasaKebolehanmenyelesaikanmasalahlazimyangmelibatkanukuran

 • 15/04/2015 PnPNumerasi

  http://pembelajaranlinus.blogspot.com/ 8/8

  catatanolehMardianaM.Aznam 1comments Linkstothispost

  ( c)2009PnPNumerasi . B logger Templatescr eatedby De luxe Templates