%pmyj[ h yvz - islami bank bangladesh - islami...islami banking september 2014 a journal published...

Download %PMYJ[ H YVZ - Islami Bank Bangladesh - Islami...Islami Banking September 2014 A Journal Published by Public Relations Division Islami Bank Bangladesh Limited Rbmsâ€hvM wefvM,

Post on 10-Apr-2018

216 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Bmjvgx evswKs| 1

 • 2| Bmjvgx evswKs

  Islami BankingSeptember 2014A JournalPublished by Public Relations DivisionIslami Bank Bangladesh Limited

  RbmshvM wefvM, Bmjvgx evsK evsjv`k wjwgUW KZK

  cavb Kvhvjq: Bmjvgx evsK UvIqvi

  40, w`jKzkv evwYwRK GjvKv, XvKv _K cKvwkZ|

  wWRvBb: bvwn` wcwUs GvW wWRvBb zwWI

  gy`Y:

 • Bmjvgx evswKs| 3

  m~wPc

  mv`Kxq 5

  W. gvbRvi Kvn&d

  Bmjvgx A_vqb: MZvbyMwZK eemv 7

  Gg. AvwRRyj nK

  kixAvn& evswKs: cvcU evsjv`k 33

  gvnv`Ave`yjgvbvb

  Bmjvgx evswKs: KjvYgyLx Avw_K aviv 47

  IAvBwm AvDUjyK wmwiR, g 2012

  IAvBwmfz`kjvZBmjvgxA_vqb 53

  Av`bvb vwKK

  Bmjvgx evswKs I A_vqb BDivcxq `wfw 71

  Av`j Avng`

  ewkK Avw_K mU: Bmjvgx `wKvY 89

  mvwq` Zvwni

  Bmjvgx evswKsqi fwelr 107

 • 4| Bmjvgx evswKs

 • Bmjvgx evswKs| 5

  mv`KxqmvwZKmgqBmjvgxevswKsqiAevnZcewKejgymwjg`kjvZBbqAgymwjgwekIGB

  wki RbwcqZvK GKwU bZzb gvv w`qQ| wek kZKi kl `kK wekevcx Avw_K mU cPwjZ

  my`wfwKevswKs eeviAvwacZKcki gyLvgywL `vuoKwiq `q|jvfwZiAskx`vwiZwfwK

  BmjvgxevswKseevcPwjZevswKsqiweKbvnjIGKwUUKmBcwZcnewKbvZvwbqfveZ

  iKibevswKsIA_vqbwkimmswkiv|GiBcwicwZBmjvgxevswKsRvbvjiPjwZ

  msLvqGwkimRwoZckvRxex,MelK,IGKvWwgKew`igaBmjvgxevswKsPPvGes

  GiwekRbxbKvhKwiZvmKGKwUeniDcjwRvi`viiRbwewfb wbeZzjaivnqQ|

  weKvkgvbBmjvgxA_IA_vqbeeviZvwKIcvqvwMKwelqiIciwfwKiGmecePqb

  Kiv nqQ|

  Bmjvgx evswKs ev Bmjvgx A_vqb wbZvB GKwU eemv| gymjgvb`i wbR^ wekvm Abyhvqx Zv`i Avw_K

  RxebcwiPvjbviAvKvv_KGA_eevmwicqvRbxqZv`Lv`q|gvbweKcqvRbiZvwM`

  Avw_Kjb`biBmjvgxAvBbievLv-weklYcqvRbnqQ|GBjb`bGgbnZnehb

  ZvgvbecKwZimmwZc~Ynq|BmjvgxA_vqb:MZvbyMwZKeemvkxlKceW.gvbRviKvn&d

  Bmjvgx A_vqbi msv wbaviYi cvkvcvwk Gi ZvwK I cvqvwMK w`Kjv LwZq `LQb|GZ

  BmjvgxA_eevibxwZ-Dcv`vbjvwbqAvjvPbv,A_vqbinvwZqviwnmekixAvn&Abygvw`ZweK

  Bmjvgx Pzwjvi evLv Ges Bmjvgx A_ eevi mekl mshvRb myKzK wbq AvjvPbv Kiv nqQ|

  eZgvbwekGKwUgReyZwfwiIci`vuwoqMQBmjvgxevswKs|wkwUiAvRKiAevbAvmvi

  c_wU wK gmb wQj bv, Gi cQb iqQ AbK cwZvb I ewi Amvgvb Ae`vb| 1974 mvj WvKvi

  mjbIAvBwmm`m `kjviAvBwWwe PvUvi^vi `vbIcii eQi Rvq BmjvwgDbqb

  evsK(AvBwWwe/IDB)cwZv`k`kBmjvgxevsKcwZvKZivw^ZKi|Gg.AvwRRyjnKZvuikixAvn&evswKs:cvcUevsjv`kkxlKce`wLqQbwewfbAb_Kmgw^ZcPvidjB

  1983 mvj evsjv`k kixAvnwfwK evsKi HwZnvwmK hvv i nq| weMZ 3 `kK ai Bmjvgx

  evswKs mgwK Avw_K KgKvmn AbK fvj KvR Ae`vb iL PjQ| Avi fwelZi w`K ZvwKq

  GKwU`vwi`gyImgevsjv`kMovijBmjvgxevsKjviHKefveKvRKivDwPZ|

  BDivcxq ibmvu I wk-wecei ga w`q iy nq AvaywbK evswKs eevi weKvk| BDivcxq`i

  ivRbwZK weRq gymwjg wekI my`wfwK evswKs eev wevi jvf Ki| wK GwU wekevcx gymjgvbiv

  nvRvieQiaihKjvYIDbqbagxA_bwZKmswZiweKvkNwUqwQjZvaiivLZe_nq|weMZ

  kZKigafvMJcwbewkKebwkw_jnIqvimmgymwjg`kjvZwbR^wekvmIPZbvi

  AvjvKGKwUA_eevMoZvjvicqvmRvi`vinq|GiZvwKwfw_KlvU-Gi`kKAvaywbK

  hyMic_gBmjvgxevsKhvviKi|gvnv`AvyjgvbvbZvuiBmjvgxevswKs:KjvYgyLxAvw_K

  avivkxlKceBmjvgxevsKeevweKvkiGBavivevwnKZvZzjaiQb|wZwbjKibBmjvgx

  evswKs-GiAcwZivacewcPwjZaviviAbKkxlvbxqevsKIkixAvn&mZcYwbqMvnKi

  mvgb nvwRi nZ eva KiQ|

  eZgvbgymwjg wekZ_vIAvBwm-i ewkifvMm`m `k hmeDbqbPvj gvKvejvKiQZvi

  mgvavb iqQ BmjvgxA_vqb eevq| 2011mvji kl bvMv` wek BmjvgxAvw_K mev LvZ

  kixAvn&mZm`i gvUcwigvY `uvovq 1.1 wUwjqbgvwKbWjvi|IAvBwm `kjvGi98%-

  GigvwjK| wkwUiPgrKvicewi cQbg~j PvwjKv wnmeKvRKiQGme `k| IAvBwmfz

 • 6| Bmjvgx evswKs

  `kjvZBmjvgxA_vqbwelqIAvBwmAvDUjyKwmwiR-Gice`LvbvnqQ,gymwjgweki

  Av_-mvgvwRKDbqb wKQz Bmjvgx cY I PPviKvhKwiZv ekcmswkZ njIGiDbqbcwqvq

  BmjvgxA_vqbicfveGLbvgvSvwiMvQi|cwiKwZSzuwKigyLGwkAiwZ|ZvBBmjvgx

  Avw_KeeviwbfihvMZvARbic_AbymvbGLbvGKwUPvj|GBceIAvBwm`kjvZ

  Bmjvgx Avw_K wki mgmvgwqK ceYZv Ges cPwjZ my`wfwK eevi weK wnme GKwU g~javivi

  A_eevqcwiYZnIqvigZvGimnRvZmvebvwbqAvjvPbvKivnqQ|

  my`wfwK cPwjZ evswKs I A_vqb eev cwgv wek weklZ BDivci gvbyli Rb AwiZvi KviY

  nq`uvwoqQ|my`wfwKevswKseevayfyiBbq,GwUAbKmvgvwRKmgmviRbw`qQ|dj

  BDivcxqBDwbqbi(BBD)m`m`kjvZBmjvgxevswKswkcmviiwecyjmvebv`Lvw`qQ|

  BZvga BDivci AbK `k cPwjZ evswKs-Gi mgvivj Bmjvgx evswKs Kvhg cwiPvwjZ

  nQ|wKBBDwb`wkKvqwWUcwZvbZ_vevsK-GihevLv`qvnqQZvimBmjvgx

  evsK-Gimsvmvgmc~Ybq|BmjvgxevswKsIA_vqbBDivcxq`wfwceAv`bvbvwKK

  Bmjvgx evswKsIA_vqbi evcviBDivcxq`i`wfwevLvKiQb|BBD-fz wewfb `k

  wbewZnZBmjvgxevsKjviKvbweKDcvqAvQwKbvZvAbymvbGescwZvbjvmLvb

  hmeevavimywLbnZcviZvwbqAvjvPbvKiQb|

  ewkK Avw_K mUi ZxeZv I cybivew ivai GKwU KvhKi nvwZqvi nZ cvi SzuwKeb-wfwK

  BmjvgxA_eevGwelqAbKcwZGKgZ|FYiQovQwoIAbygvbwbfiAvw_KKgKvBAvmj

  eZgvbmUig~jKviY|BmjvgxA_eevimnRvZceYZvGBSzuwKKwgqAvbZmyiveynwnmve

  KvRKi|GeevqA_cevnIFYmcmviYimDrcv`bkxjZvA_vrcKZA_bwZKcewi

  gamemgqGKwUwbweohvMvhvM_vK|cv_wgKfveGwUFYw`qcKZcYImevKbvimyhvM

  Ki`q|GZmZKZvimFYiSzuwKg~jvqbKivnq|ewkKAvw_KmU:Bmjvgx wKvYkxlK

  ceAv`jAvng`GfveewkKAw_KmUKweklYKiQb|mUGovZGKwUUKmBAvw_K

  wewacYqbiRbGweklYhgbiyZc~Y,Zgwbjvf-jvKmvbfvMKibqviwfwZcwiPvwjZ

  bZzbGKwUeemvwqKgWjAbymvbiRbIZvRiwi|

  gymwjg`kjvicvkvcvwkAvRvwZKwekImymsnZAevbZwiZmgnqQBmjvgxevswKsI

  A_vqbeev|wbqwgZcvVgiAvIZvqcvvZIcvPiAbKwekwe`vjqGiDcicvwZvwbK

  wWwM w`Q| GiciI G ch AwRZ mvdj eRvq iL wbRK wUwKq ivLv, h Kvbv wechq _K

  myivGeswkiweKvkmvabigZvBmyimywLbBmjvgxevswKsIA_vqb|GiKgwKQzckiDi

  LuvRviPvKiQbmvwq`ZvwniZvui BmjvgxevswKsqifwelrkxlKce|ZvickjwQj

  Bmjvgx evswKs wK wUK _vKZ cvie? A`~i fwelZ Kgb ne Bmjvgx evswKs? AvMvgxZ Kx aibi

  PvjimyLxb nZcviGB wk? Bmjvgx evswKs wKmvaviY gvbyliRxebgvb KvbcwieZb

  Avbe?Avmj eZgvb Aevi Dci `uvwoqB wbavwiZ ne fwelr|Avi fwelr mvebv eZgvbK

  cfvweZ Ki| GiciI fwelr wbq DM Avjv`v AvjvPbvi `vwe ivL|

  AvgivAvkvKiwQBmjvgxevswKsRvbvjiPjwZmsLvicejvGwkimmswkQv,MelK

  IckvRxex`i wPvi LvivKRvMve|BmjvgxevswKsPPvievcvimegnjGKwUMfxiDcjw

  Zwine|RvbvjijIDknvwmjiRbMelK,ceKvi,Abyev`KIcvVKicwZBmjvgx

  evswKsqiZvwKIcqvwMKwelqAvgv`iKvQjLvcvVvbviAbyivaKiwQ|ZvnjAvgivKZ

  nev|mvweKcqvmmIwKQzfzjywUeZgvbjLvjvZ_KMQ|Avgivmevim`qgvRbvGes

  g~jevb gZvgZ I civgk Kvgbv KiwQ|

 • Bmjvgx evswKs| 7

  Bmjvgx A_vqb: MZvbyMwZK eemv

  W. gvbRvi Kvn&d

  1. m~Pbv: Bmjvgx A_vqb Kb?

  GBwbeig~jjnQBmjvgxA_vqbimsvwbaviYGescPwjZA_eevimGi

  Zzjbv Kiv| GUv Kiv ne gacvP Ges `wY Gwkqvi `kjvZ Bmjvgx A_vqbi h PPv

  KivnqZviZvwKIcvqvwMKw`KjvLwZq`Lvigvag|

  GQvovGBwbehyw`LvbvnqQhBmjvgxA_vqbwbZvBmvaviYeemvigZvGKwU

  eemv|KviY,gvbweKcqvRbiZvwM`BAvw_Kjb`biBmjvgxAvBbievLv-

  weklYcqvRbnqQ|ZvBGBjb`bGgbfvembnZnehbZvgvbecKwZim

  mwZc~Y nq|

  hKvb agi wgkb nQ Zvi wekvm I wkvi m mwZc~Y Ki gvbe AvPiYi cwZwU w`K

  cybMVb ev bZzb Ki mvRvbv ev Zwi| Gi GKwU w`K njv, agi Abymvix`i A_bwZK

  IAvw_KAvPiY| eZgvb mgq gymwjg-Agymwjg wbwekl mevBAbyavebKiZ ciQb

  h Bmjvg Kej gvbyl I mwKZvi ga GKwU mvaviY mK bq| GUv njv GK c~Yv

  Rxebweavb|RxebmKBmjvgi wfwPviwUg~jbxwZiDcicwZwZ:mwKZviGKZev`;

  cybivbicicwZwUbvixIcyilKZvicwZwUKZKgiRbRevew`wnZv;mwKZvi`qv

  weavbAbymiYIcwiZcyil`i(hv`igameklivmyjgynv`(m:))`Lvbvc_Zv

  gb Pjv Ges cwZf~ (vicegerent)wnmeKgm`vb|klvwUigvbnjvgvbyliRbmGBwekRMZKeenviGesGiDbqbiRbZv`iKKZZev vwqZ`qvnqQA_evhvM

  KivnqQ|gymjgvb`iGBwbR^ wekvmAbyhvqxZv`iAvw_KRxebcwiPvjbviAvKvv

  _KBBmjvgxA_eevmwicqvRbxqZv`Lv`q|mAbyhvqx,Avj-KviAvbc`wkZ

  Gesivmyj gvnv` (m:)-GiewYZ wewaweavb,hvkixAvn&evBmjvgxAvBbbvgcwiwPwZ,

  GUvBBmjvgxRxebweavb|kixAvn&kwUiA_njvc_evivv|GiDknjvbvix-

  cyilIgvbem`vqKgvbylwnmeZvi5wUewk:Rxeb,gbevhywevw`Zv,ag,m`

  GesAMMwZevfwelrcRb-GjviDbqb,msiYImyivc`vb|1

  m`ievcvikixAvn&-ijnjvewMZmwIewMZAvqeabImyivc`vb|

  GUvmiKvwim`iIDbqbGesZvimyiv`q|G`yaibiA_bwZKeevigaGKwU

  1 `Lyb,kLgvnv`Zvni,LyZev-The Objectives of the Islamic Sacred Law, cvIqv hve: http://www.leedsgrandmosque.com/khutbahs/khutba-20040319.asp (visited Sept 10, 2006).

 • 8| Bmjvgx evswKs

  mnvevbi aviYv Zzj ai Bmjvgx A_ eev| Bmjvgx A_bwZK I Avw_K eevi PviwU

  gwjKnjv:A_bwZK^vaxbZv,AbewevmiKviiRei`Lj_Kmyiv,gvwjKvbvi

  `vq-`vwqZjvigamyfvimvgGesabxim`AvjvniAwaKvi,hv`wi`iRbI

  mvgvwRKKgKveqKivnq|GBklvwU,abvXm`m`im`iDcimgvRi

  AwaKvi| Gi b~bZg ewwU kixAvn& ek fvjvfve wbw` Ki w`qQ| GK RvKvZ ejv nq|

  GQvovevwK`iRbGUvnjv^Qvg~jK,hvKmv`vKvn&ejvnq|

  GBce wZbwUAavq iqQ|c_gAavq Bmjvgx A_ eevi bxwZ-Dcv`vbjv wbq

  AvjvPbv Kiv nqQ| Gi cii Aavq A_vqbi nvwZqvi wnme kixAvn& Abygvw`Z weK

  Bmjvgx Pzwjv evLvi Pv Kiv nqQ| cwikl, GZ Bmjvgx A_ eevi mekl mshvRb

  myKzK ev Bmjvgx e wbq AvjvPbv Kiv nqQ|

  2. Bmjvgx A_vqb bxwZ

  mKj AvBbi gZv Bmjvgx AvBbI Pzw mv`bi Rb `yB kYxi bxwZ Dcvcb Ki:

  mvaviYGesDk wbw`|c_gZ,Pzwmv`bimvaviYbxwZgvjvigaiqQgvbyli

  ^vfvweKceYZv,mwZGesbwZKwfw|wKQzwKQzwem`k_vKjImKjAvBbxeev

  ImgvRGjvAwfb| hgbBmjvgxAvBb KvbgvbyliAvw_K Pzwmv`bi hvM

  nIqvi eqm 18 eQi wbavwiZ njI Kvb Kvb `k GB eqmmxgv 21 wbaviY KiQ| mKj

  AvBbi wfw bwZK g~jevai Dci cwZwZ njI AvBbx KvVvgvi ga GB g~jeva mshy

  (incorporate)KiZwMqwKQzUvnidiNU|wZxqchvqibxwZgvjvjvqwKQzmywbw``wfwicwZdjbNUQ|GBmjvgxAvBbiGKwUkwkvjxGesweZcwimibxwZ/

  bwZKAxKviIevQwePviiq MQ|GZ hKvbaibimy`wfwKKvievi wbwlKiv

  nqQGesGevcviKVviZvAej^bKivnqQ|wbewUZGBwZxqchvqibxwZgvjvi

  Dci AvjvKcvZ Kiv nqQ|

  K. bwZK c`vi (moral screen) wevwiZ

  kixAvn&&-i`wZMnYhvMnZnjKvbAvw_KPzwKbwZKc`vevAveiYi`ywUi

  cvinZne|c_gZPzwimKjvbwZKfvemynZne|GiAwbwnZA_njv

  RyqvLjvigZvPzw,KvbcieoiKgiAZvIAwbqZviwfwZPzw, wevwKi

  Z_,mswkcjvi`vq`vwqZigaZfvimvgnxbZv,evevqbievcviAwekvm-

  Gjv wbwl|wZxqZA_vqbij-DkAekBkixAvn&-AbyeZxnZne|Gigvb

  njv,GgbKvbKvRA_vqbKivhvebvhvBmjvgagAbwZKejweewPZIwbwl;

  hgb, g` LvIqv I a~gcvb, bxj Qwe, Kvwmbv Ges qvii gvsm Drcv`b I weZiY|

 • Bmjvgx evswKs| 9

  L. my` wbwl

  AbvbGKkiev`xagigZvBmjvgmy`-

Recommended

View more >