plattform for ledelse i staten hva n£¥? - uio.no hva mener vi med god kommunikasjon og hva...

Download Plattform for ledelse i staten hva n£¥? - uio.no Hva mener vi med god kommunikasjon og hva slags utslag

Post on 19-Oct-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Plattform for ledelse i staten –

  hva nå?

  Partnerforum 11.juni 2009

  Marit Skaar Reiersen

 • Plattform for ledelse i staten Prinsippdokument:

  Sier noe grunnleggende om statlig ledelse, basert på

  det særegne ved staten

  Angir noen prioriteringer og retningslinjer

  Bruksdokument:

  Oppfordrer lederne til å sette ledelse på

  dagsorden og utvikle lederrollen

  For kommunikasjon med statlige ledere

  omkring felles, overgripende utfordringer

  Til bruk ved rekruttering, evaluering av ledere

  For arbeid med lederskapsutvikling

  både individuelt og kollektivt

  Refleksjonsbokser

 • Innholdet i dokumentet

  Beskriver særpreget ved statlig lederskap

  Tjene fellesskapet og forvalte verdier

  Besvare politisk utfordringer

  Angir fokusområder i statlig lederskap

  Mål, resultater og brukerretting

  Samarbeid og samordning

  Kompetanse, læring og utvikling

  Medvirkning og medbestemmelse

  Peker på utvikling av lederrollen ift.

  Strategi

  Drift

  Relasjoner

  Kommunikasjon og informasjon

 • Arbeid med egen lederrolle

  Plattformen oppfordrer til å reflektere over

  Ståstedet du har som leder

  Privilegiene knyttet til det å være leder i staten

  Visjonene dine som leder i staten

  Ambisjonene dine som leder i staten

  Forpliktelsene du har som leder i staten

 • Utfordringer for statlige ledere

  Eksternt

  Miljø og klima

  Media

  Internasjonalt- EU

  Mangfold

  Internt

  Poltikk vs administrasjon

  Omstilling

  Mål- og resultatstyring

  Forvaltningsrevisjon og tilsyn

  Offentlige anskaffelser

  Informasjon

  Økt kontakt

  og samarbeid

  Juss, regelverk, rettigheter

 • Medarbeiderundersøkelsen i staten

  2007

  Ledelsesutfordringer

  Motivering av medarbeidere

  Utvikling av kompetanse og talenter

  Oppfølging av medarbeidere

  Håndtering av omstillingsprosesser, medvirkning

  og medbestemmelse

 • Medarbeiderundersøkelsen 2007

  Hva sier lederne at de trenger?

  Utvikling gjennom de daglige lederoppgavene

  Arenaer for å lære av andre lederes erfaringer

  Egne opplæringstilbud rettet spesielt mot de

  særlige oppgavene de har som ledere (sitt

  ansvarsområde)

 • Hva kan DIFI gi statlige ledere?

  Statlig lederutvikling

  • Generelle utviklingsprogrammer for ulike målgrupper

  • Kurs, seminarer og konferanser om aktuelle tema

  • Tilbud om evaluering og analyse

  1. Lederplattformen

  2. Helhetlig

  kompetansetilbud

  3. Integrere fagkompetansen

  • Vurdering av behov • Deling av de gode eksempler

  DIFI vil ta initiativ til

  et samarbeid med

  statlige virksomheter

  Samarbeid

 • Tenkningen bak verktøykassen

 • Om læring og endring

  Mennesket

  Læring gjennom intellektuell bearbeiding av stoff, her bruker vi

  fornuften, det rasjonelle

  Læring gjennom involvering. Lederne bruker sine egne

  erfaringer og sitt engasjement og følelsesliv

  Handling, hva gjør vi? Hvordan utløse handling?

  Hjelpemidler

  Plattform for ledelse i staten som sier noe om hvordan det skal

  eller bør være. Den er normativ

  Verktøykassen engasjerer mer enn fornuften, ved å sette problematikken inn i

  hverdagslivet.

  Hvilke verktøy skaper handling?

  Nivå 1

  Nivå 2

  Nivå 3

 • Eksempler fra verktøykassen

 • Kos med misnøye

  Administrasjonsavdelingen har i det siste vært preget av ”kos med misnøye”, og Rolf avdelingsdirektør er engstelig for at dette skal få sette seg fast. Han overveier nå hva han skal gjøre med dette. På den ene siden vet han at han bør konfrontere ”de misfornøyde” for å finne ut hva de opplever som problemet. I tillegg er det viktig å gi dem signaler om hvor destruktiv de fungerer i arbeidsmiljøet. På den andre siden er han redd for å gi ”de misfornøyde” enda mer oppmerksomhet enn de allerede har i avdelingen. Dessuten synes Rolf at de reagerer barnslig og uansvarlig.

  Sett dere i Rolfs sted. Hva gjør dere?

  Hva tror dere ville vært den vanligste løsningen på deres egen arbeidsplass?

 • Rett person på rett plass

  Raja avdelingsdirektør ønsker seg ledere som er mer opptatt av å

  være gode på ledelse enn å være best på fag. Nå har hun i sin

  seksjon en leder som er mer opptatt av fag enn av ledelse i seg selv.

  Raja mener at denne lederen ville hatt mye større glede av å gå

  tilbake til faget sitt enn å fortsette som leder.

  Brita toppsjef ser at Raja har et poeng, men viser til at alternative

  karriereveier er noe de har jobbet for lenge, uten at det har gitt de

  store resultatene. Brita er uenig med Raja. Hun er redd for at denne

  lederen vil oppleve det som negativt å bli bedt om å slutte som leder

  og fokusere på faget.

  Hva kan de gjøre for å endre på denne situasjonen?

  Er dette en aktuell problemstilling hos dere? Hva gjør dere i så fall

  med problemet?

 • Skjelett i skapet?

  Rolf førstelinjeleder oppdager som ny leder at en av medarbeiderne, Kåre, sitter med oppgaver som er helt på siden av avdelingens prioriteringer. Rolf har store ambisjoner for avdelingen og han ønsker å benytte Kåre på mer prioriterte felt.

  Når han ber Kari Mellomleder om råd, fraråder hun ham å forsøke å gi vedkommende nye oppgaver. Det har vært prøvd tidligere og det blir bare bråk. Det beste er å la vedkommende få drive med sitt, slik hun har gjort de siste ti årene. ”Da gjør han minst skade!”, sier Kari.

  Sett dere i Rolfs sted, hva gjør dere?

  Hva er vanligst å gjøre i slike situasjoner på deres arbeidsplass?

  Hva sier det valget dere gjør om dere som ledere?

 • Intern kultur

  Kari Mellomleders avdeling har etter en sammenslåing fått en gruppe medarbeidere som ikke finner seg til rette. De opplever at sammenslåingen har ført til et statusfall for dem og de har vanskelig for å definere sin nye rolle. Dette fører til mye negativt snakk og frustrasjon i hele avdelingen.

  Hva kan Kari gjøre med dette? Har dere noen råd til henne om hvordan hun kan hjelpe de nye medarbeiderne til rette?

  Hva kan Kari gjøre for å skape en enhetlig kultur med ”vi- følelse” og stolthet?

  Tror dere at hun trenger hjelp fra noen og i tilfelle fra hvem?

 • Rekruttering med problemer

  Rolf avdelingssjef jobber hardt for å få ned sykefraværet i sin avdeling, og han synes det går tregt. Nå skal han rekruttere en ny medarbeider. Den best kvalifiserte av søkerne forteller i annen gangs intervjuet om sine helseproblemer. De er av en slik art at Rolf må regne med en del korte sykefravær i perioder. Nå er Rolf bekymret. På den ene siden har denne søkeren de klart beste kvalifikasjonene til jobben, men på den andre siden kan dette påvirke sykefraværet negativt. Rolf er usikker.

  Sett dere i Rolfs’ sted. Hva gjør dere?

  Hva tror dere ville vært den vanligste løsningen på deres egen arbeidsplass?

 • Kultur og kommunikasjon

  Geir fylkesmann har vært på ledersamling hvor statsråden holdt et flammende innlegg med tittelen: ”Kommunikasjon og kulturbygging er alfa & omega”. Statsråden ga uttrykk for at han forventet at alle tok tak i dette. Nå sitter Geir sammen med sin ledergruppe. De forsøker å konkretisere hva de kan gjøre på dette feltet.

  Hjelp dem med konkretiseringen:

  Hva mener vi med god kommunikasjon og hva slags utslag kan det gi?

  Hva preger en god bedriftskultur?

  Har dere noen eksempler på vellykkede tiltak for å bedre kultur og kommunikasjon i forvaltningen?

  Hvorfor tror dere ”kultur” og ”kommunikasjon” ofte ikke kommer lenger enn til festtalene?

 • Erfaringer med plattformen så

  langt … Rekruttering

  Utvelgelse av tilbyder ved kjøp av lederprogram

  Refleksjon Ledersamlinger

  Ledermøter

  Leder – medarbeider

  Evaluering?

  Legitimering/støttedokument

  Utgangspunkt for dialog med ledere i egen ledergruppe om tverrgående spørsmål

  I fora med ledere på tvers av etater om tverrgående spørsmål

 • Piloter

  Utvikling av prosessmetodikk for å utvikle

  virksomhetsspesifikke lederkrav basert på

  plattformen

  Verktøyutvikling for måling av lederatferd

  Organisasjonsutvikling med basis i

  lederplattformen

  Medarbeidersamtalekonsept basert på

  plattformen

 • Ledelse på dagsorden

  Stortingsmelding nr. 19 (2008-2009) Ei

  forvaltning for demokrati og fellesskap:

  ”statsforvaltninga treng eit leiarfaglig miljø med

  høg kompetanse som, med utgangspunkt i

  leiarplattforma, kan vere pådrivar i arbeidet med

  å utvikle leiarskapen i staten”

Recommended

View more >