(platforma informatyczna e-matura) - wiak.imsi.pl · z l i w d } Ç ] v Ì ' Ì ] Á o µ i ] ... u...

of 18 /18
Metody i narzędzia ewaluacji wyników zdalnego testowania wiedzy (platforma informatyczna e-matura)

Author: ngokien

Post on 27-Feb-2019

213 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Metody i narzdzia ewaluacjiwynikw zdalnego testowania wiedzy

(platforma informatyczna e-matura)

Ksika przygotowana w ramach projektu E-matura, wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet III Wysoka jako systemu owiaty, Dziaanie 3.3 Poprawa jakoci ksztacenia, Poddziaanie 3.3.4 Modernizacja treci i metod ksztacenia projekty konkursowe.

Ksika jest dystrybuowana bezpatnie

Redakcja:prof. dr hab. inz. Sawomir Wiak

Opracowanie graficzne:Niceday

Ksika przygotowana w ramach projektu E-matura, wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priory-tet III Wysoka jako systemu owiaty, Dziaanie 3.3 Poprawa jakoci ksztacenia, Poddziaanie 3.3.4 Modernizacja treci i metod ksztacenia projekty konkursowe.

copyright by Politechnika dzka, d 2013

Ksika wspfinansowana przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

ISBN: 978-83-937551-7-2

Stan zaawansowania realizacji projektu

11

Sawomir Wiak Konrad Szumigaj Agnieszka Stefaska

Stan zaawansowania realizacji projektu

1.1. Dane wyjciowe

Inicjatywy europejskie podejmujce problematyk konkurencyjnoci UE w skali globalnej w coraz wikszym stopniu wskazuj na kluczow rol technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w transformacji krajw Unii Europejskiej do fazy spoeczestwa opartego na wiedzy. W opinii Komisji Europejskiej poziom rozwoju technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz powszechna dostpnoci globalnych zasobw informacji bd w coraz wikszym stopniu wyrnikiem pozycji indywidualnej, grupowej, a do miejsca kraju w ukadach midzynarodowych.1

W ramach konkursu ogoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na ktry zoony zosta wniosek o dofinansowanie projektu e-matura, gwnym celem byo zwikszenie zainteresowania uczniw m.in. szk ponadgimnazjalnych kontynuacj ksztacenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie innowacyjnych programw nauczania i innych narzdzi przeznaczonych dla uczniw. W naszym przypadku mamy do czynienia z nowatorskimi rozwizaniami, dlatego te projekt e-matura jest projektem innowacyjnym testujcym.

Na kadym etapie realizacji projektu podejmowane byy dziaania przestrzegajce zasady empowerment, czyli udziau grup napotykajcych na problemy spoeczne w identyfikacji potrzeb i zakresu wsparcia na etapie przygotowania i/lub realizacji projektu. Zasada empowerment jest stosowana w celu zaangaowania si i podniesienia rzeczywistej zdolnoci tych grup do wpywania na sprawy, ktre ich dotycz i zwikszenia w ten sposb efektywnoci projektw. Przed przystpieniem do realizacji projektu przeanalizowane zostay wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w wojewdztwie dzkim. Okazao si, e polscy uczniowie, bez wzgldu na pe, przedstawiaj bardzo zrnicowany poziom, ktrego przyczyna tkwi zarwno w profilu szkoy jak i jej lokalizacji. Projekt e-matura jest prb doprowadzenia do sytuacji, kiedy kady ucze bez wzgldu na miejsce zamieszkania, rodzaj szkoy, poziom posiadanej wiedzy, osignite wyniki bdzie mia dostp do zasobw platformy, tym samym bdzie mia moliwo wyrwnywania i podnoszenia poziomu swojej wiedzy z matematyki

Od pocztku realizacji projektu wiadomym byo, e kady projekt innowacyjny ma na celu wprowadzenie nowych rozwiza a nastpnie ich upowszechnienie i wczenie do gwnego nurtu polityki pastwa. Wszystkie dziaania nastawione byy na badania i rozwj konkretnego produktu, jakim w naszym przypadku jest interaktywna platforma webowa e-matura dajca moliwo przeprowadzania egzaminw maturalnych z matematyki w systemie on line.

Realizacja projektw innowacyjnych podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy z nich to etap przygotowawczy. Podczas ktrego, dokonuje si pogbionej analizy i diagnozy sytuacji problemowej. Kluczowym elementem tego okresu byo pilotaowe testowanie platformy, w ktrym wzio udzia blisko 2400 uczniw z ponad 60 szk ponadgimnazjalnych wojewdztwa dzkiego. Tak chtny udzia szk by duym, pozytywnym zaskoczeniem.

Na etapie skadania wniosku zakadano, e w projekcie wemie udzia 960 uczniw, 64 nauczycieli z 32 szk z terenu wojewdztwa dzkiego. Pilotaowe testowanie platformy pokazao,

1 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji

spoeczestwa informacyjnego do roku 2020 - Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2005, str. 3

Stan zaawansowania realizacji projektu

12

jak due jest zainteresowanie szk udziaem w takich innowacyjnych przedsiwziciach. W zwizku z tym dokonano aktualizacji zakadanych rezultatw i podniesiono wskaniki do 3120 uczniw, 129 nauczycieli w ramach 104 szk. Do dnia dzisiejszego, w dziaaniach projektowych obejmujcych zarwno e-egzaminy z matematyki jak i e-korepetycje wzio udzia 8181 uczniw (3785 kobiet i 4396 mczyzn) oraz 144 nauczycieli opiekunw (108 kobiet i 36 mczyzn). W projekcie uczestniczyo bd nadal uczestniczy w sumie 112 szk ponadgimnazjalnych wojewdztwa dzkiego.

Stopie realizacji zaoonych rezultatw ilustruje poniszy wykres.

Rys. 1.1. Poziom spenienia zaoonych rezultatw.

Po przeprowadzonym pilotaowym testowaniu, szkoy biorce w nim udzia zostay poproszone o zaangaowanie w badania ewaluacyjne. Podstawowym celem podjtego badania byo ustalenie, jakie jest zainteresowanie e-matur, jakie s oczekiwania uczniw i nauczycieli od systemu egzaminacyjnego, jakiego typu dane egzaminacyjne oferowane przez platform e-learningow mog by wykorzystane w praktyce szkolnej, a take poziom zadowolenia tych osb, ktre uczestniczyy w prbnej e-maturze. Planujc badanie, zaoono, e wskae one rodzaje problemw i zagroe, ktre mog wystpi podczas realizacji projektu.

1.1.1. T I WNIOSKI Z ANALIZY

Po wypenieniu przez Dyrektora szkoy wstpnej deklaracji chci udziau w badaniach platformy, uczniowie drugich klas liceum i trzecich klas technikum przystpili 28 kwietnia 2011 roku do e-matury z matematyki. Prba ta miaa na celu zbadanie zarwno stopnia zainteresowania szk projektem, jak rwnie moliwoci technicznych, sprztowych a take logistycznych zarwno szk jak i Projektodawcy. Z analizy bada ankietowych przeprowadzonych wrd uczniw biorcych

Stan zaawansowania realizacji projektu

13

udzia w prbie e-matury zadowolenie z udziau w projekcie wyrazio 73,5% kobiet i 78,6% mczyzn. Uczniowie szk z prby porwnawczej, ktrzy nie brali udziau w pilotau odpowiedzieli w wikszoci, e projekt podoba im si (52,5% kobiet, 70,8% mczyzn). W szkoach uczestniczcych w projekcie wikszy odsetek respondentw dostrzega moliwoci wykorzystania platformy e-matura, zarwno w grupie uczniw jak i nauczycieli; nauczyciele majcy kontakt z metodami e-learningowymi wykazuj si wikszym optymizmem i czciej wskazuj moliwoci wykorzystania nowej technologii.

Uczniowie, zgaszali wasne pomysy na szersze zastosowanie zdalnego egzaminowania (dla innych przedmiotw ni matematyka; zadania uzupeniajce lekcje; szybka i bezkonfliktowa matura moe by mniej stresujca; alternatywa: prawo wyboru, albo matura tradycyjna). Nauczyciele dostrzegali inne zalety teje metody (jako testy diagnostyczne prbne egzaminy; sposb biecego oceniania wiedzy; mobilizacj uczniw do pracy; szybkie informacje zwrotne o rozwizywaniu zada).

Do dyrektorw/nauczycieli skierowano rwnie pytanie czy chciay/aby Pan/i (ponownie) wzi udzia w projekcie? Z takim pytaniem zwrcono si do nauczycieli zarwno szk uczestniczcych w prbie e-matury jak i niemajcych takich dowiadcze. Nauczyciele do chtnie deklaruj udzia w przyszych projektach e-learningowych, udzia w prbnym zastosowaniu e-matury powoduje, e pozytywn deklaracj skada prawie 100% ankietowanych. Zarwno wrd uczniw majcych kontakt z e-matur, jaki i wrd tych bez takich dowiadcze, zdecydowana wikszo (ponad 90%) tych, ktrym projekt si podoba lub byli zadowoleni z udziau, deklaruje swoj aktywno w e-maturze w roku przyszym. Deklaracje na tak, skada rwnie cz tych osb, ktrym projekt si nie spodoba! Osoby wykazujce zainteresowanie projektem - ponad 60% preferowaaby form elektroniczn nad tradycyjn. Na pytanie o korzyci, jakie odniose z uczestnictwa w projekcie e-matura, paday bardzo rne odpowiedzi. Od podkrelajcych przyjazno egzaminu i mniejszy stres (interesujca forma egzaminu; mniej stresu; pozytywnie, wyniosem duo informacji) poprzez kadce nacisk na innowacyjno projektu (poznanie nowej metody badania umiejtnoci; nowy ciekawy sposb) i wreszcie takie, ktre koncentroway si na aspekcie dydaktycznym (przygotowanie do matury; sprawdzenie wiedzy; trening przed matur). Tych ostatnich byo najwicej.

Ankietowani uczniowie zgaszali rwnie wady pracy na elektronicznej platformie. Skupiay si one gwnie wok zagadnie technicznych: szybkoci i pewnoci poczenia internetowego, pracy serwera obsugujcego egzamin oraz bdw systemu generujcego informacj zwrotn (zawieszanie si serwera, zamykanie si strony; problemy z logowaniem, brak wyniku; saby dostp do tablic; funkcjonowanie komputerw; problemy z poczeniem; problemy z logowaniem, bolce oczy). Uczniowie zgaszali rwnie problemy, ktrych rdo ley po stronie szkoy przystpujcej do e-matury: baagan organizacyjny, brak nadzoru ze strony nauczycieli, moliwo cigania i korzystania z zasobw Internetu.

Respondenci zostali zapytani: Jakie perspektywy rozwoju stoj przed projektem? Czy warto kontynuowa innowacj i rozwija jej zasig? O to pytano nauczycieli. Inicjatywa w ocenie nauczycieli powinna by kontynuowana. Co wicej, naley udostpnia j coraz szerszemu gronu uczniw, nauczycieli i szk. W takim tonie wypowiada si ponad 90% ankietowanych osb.

Badanie pozwala na wycignicie wniosku, e projekt e-matura jest nauczycielom i uczniom potrzebny. Prawie wszyscy respondenci wskazuj ch uczestniczenia w kolejnych latach w takim przedsiwziciu. Chc korzysta z moliwoci treningu przed matur, uzupeniania brakw wiedzy i umiejtnociach, a take diagnozowania tyche odpowiednio wczenie, tak, aby moliwe byo powtrzenie konkretnych zagadnie z podstawy programowej koniecznych do osignicia wysokiego wyniku na tradycyjnej maturze z matematyki. 2

Dodatkowo po analizie wynikw egzaminu mona wysnu nastpujce wnioski:

2 Badania wasne, raport OKE w odzi

Stan zaawansowania realizacji projektu

14

Prb szk, jak i uczniw, dla ktrych zastosowano prb e-matura 2011 mona uzna za reprezentatywn ze wzgldu na zrnicowanie wynikw maturalnych oraz wczeniejsze osignicia uczniw na egzaminie gimnazjalnym. Szkoy s zrnicowane rwnie pod wzgldem efektywnoci nauczania matematyki (mierzonej wskanikiem edukacyjnej wartoci dodanej). Uczniowskie wybory poziomu zdawania matematyki w latach 2008-2009, jak i w roku przywrcenia matematyki, jako egzaminu obowizkowego w wybranych do prby szkoach s reprezentatywne dla szk maturalnych i ilustruj oglnie obserwowalne tendencje. Grupa uczniowska (uczniowie klas II licew oglnoksztaccych oraz klas III technikw) jest reprezentatywn grup ze wzgldu na wczeniejsze osignicia na egzaminie gimnazjalnym dla populacji uczniw licew i technikw.

Test e-matura 2011 jest narzdziem wewntrznie spjnym (rzetelno 0,89).Parametry pomiarowe testu e-matura 2011 s zblione do parametrw arkusza matury prbnej z matematyki 2010. W przypadku zada zamknitych uzyskano tak sam atwo (0,61), natomiast zadania otwarte, ze wzgldu na swj specyficzny charakter, okazay si atwiejsze (0,39, a na prbnej maturze 2010 0,21). Wyniki na prbie e-matura znajduj potwierdzenie we wczeniejszych osigniciach uczniw: korelacja z wynikami egzaminu gimnazjalnego wynosi 0,6.

Wyniki e-matury 2011 oraz analiza porwnawcza zada pozwalaj zarekomendowa test e-matura, jako sposb na przeprowadzenie egzaminu prbnego z matematyki w skali caego kraju.

Jedynym powanym zagroeniem w realizacji projektu moe by, w opinii respondentw i na podstawie analizy zebranych danych, niewystarczajce wyposaenie szk w sprzt komputerowy potrzebny do przeprowadzenia egzaminu w formie elektronicznej.3

Dla uzupenienia bada ankietowych, wrd losowo wybranych 9 szk biorcych udzia w prbie e-matury przeprowadzone zostao badanie jakociowe z wykorzystaniem wywiadu grupowego z dyrektorami i nauczycielami. Podsumowujc mona powiedzie, e projekt e-matura podoba si zarwno dyrektorom, nauczycielom jak i uczniom i rodzicom. Wszystkie strony zadowolone s z udziau w prbie i deklaruj dalsz wspprac na etapie testowania. W projekcie widz przyszo dla sposobu egzaminowania, nie tylko z matematyki, ale take z innych przedmiotw. W trakcie wywiadu okazao si, e nauczyciele widz dla platformy take inne zastosowania np. trening przed matur. Respondenci wskazali take na pewne niedogodnoci zwizane z dziaaniem technicznym platformy (kopoty z logowaniem) a take wskazali obszary problemowe, na ktre naley zwrci uwag w etapie testowania.

Tak pozytywny odbir dziaa projektowych sta si dodatkowym motorem stara majcych na celu rozwijanie i ulepszanie wszystkich funkcji platformy.

Dane zdobyte podczas pilotaowego testowania pozwoliy na okrelenie strategii dalszych dziaa. Wszystkie te spostrzeenia i zaoenia zostay zawarte w Strategii wdraania projektu innowacyjnego, dokumentu, ktry wedug wytycznych PO KL zosta przedstawiony i poddany ocenie przez Instytucj Poredniczc i Instytucj Poredniczc II stopnia na posiedzeniu Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Edukacja i Szkolnictwo Wysze. Po uzyskaniu pozytywnej oceny, przystpiono do drugiego etapu realizacji projektu innowacyjnego, jakim jest etap wdroenia, podczas ktrego produkt testowany jest w rzeczywistych warunkach.

3 Badania wasne, raport OKE w odzi

Stan zaawansowania realizacji projektu

15

1.1.2. GRUPA DOCELOWA

Po przeprowadzonym pilotau, do wszystkich szk ponadgimnazjalnych wojewdztwa dzkiego, zostay wysane zaproszenia do udziau w testowaniach produktu tworzonego w ramach projektu, ktrym jest webowa platforma. Na zaproszenie odpowiedziay 104 szkoy, z ktrymi we wrzeniu 2011 podpisano umowy na udzia w projekcie. Umowy te zobowizyway zrekrutowane szkoy do uczestniczenia w e-egzaminach z matematyki na poziomie podstawowym za pomoc platformy e-matura, do terminowego skadania dokumentacji oraz wyznaczenia nauczyciela, ktry zostanie szkolnym opiekunem modziey biorcej udzia w projekcie.

Po pierwszym testowaniu w ramach realizacji etapu wdroenia, do projektu doczyy kolejne 4 szkoy. Natomiast na pocztku roku szkolnego 2012/2013 do listy szk projektowych dodane zostay nastpne 4 placwki. Podsumowujc, w dziaaniach projektowych wzio bd obecnie kontynuuje udzia w sumie 112 szk ponadgimnazjalnych z terenu wojewdztwa dzkiego a w ramach tych szk, jak ju wczeniej zostao wspomniane, przetestowanych zostao do dnia dzisiejszego 8181 uczniw.

Szkoy projektowe to w wikszoci licea oglnoksztacce (61), na drugim miejscu plasuj si technika (40), nastpnie kolejno: licea profilowane (6), technika uzupeniajce dla dorosych (2), liceum uzupeniajce dla dorosych (1), oraz inne (2) liceum plastyczne oraz oglnoksztacca szkoa sztuk piknych). Podzia szk obrazuje poniszy wykres

Rys. 1.2. Szkoy projektowe w podziale na rodzaje Ponisza tabela przedstawia szczegowy wykaz szk zaangaowanych w realizacje projektu.

Tabela 1.1. Wykaz szk, ktre bray bd kontynuuj udzia w projekcie e-matura.

L.P. Nazwa szkoy Dyrektor Miasto

1 Liceum Oglnoksztacce im. Mikoaja Kopernika Renata wiciak-Ruda

Aleksandrw dzki

2 Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie w ZSP nr 4 im. R. Traugutta Dorota Pdziwiatr Bechatw

3 VI Liceum Oglnoksztacce im. Zbigniewa Herberta Magorzata Jasitczak Bechatw 4 Technikum Energetyczne Piotr Mielczarek Bechatw

Stan zaawansowania realizacji projektu

16

5 Liceum Oglnoksztacce w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Jolanta Poposka Biaa Rawska

6 Technikum w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Jolanta Poposka Biaa Rawska

7 Liceum Oglnoksztacce im. Jarosawa Iwaszkiewicza Ewa Kaliska Brzeziny

8 Technikum w Zespole Szk Rolniczych im. J. Poniatowskiego Grzegorz Szewczyk Czarnocin

9 Liceum Oglnoksztacce w Zespole Szk Rolniczych im. J. Poniatowskiego Grzegorz Szewczyk Czarnocin

10 Liceum Oglnoksztacce Zespou Szk im. M Skodowskiej Curie Dorota Czuba Dziaoszyn

11 Technikum Zespou Szk im. M. Skodowskiej Curie Dorota Czuba Dziaoszyn

12 Liceum Oglnoksztacce w Zespole Szk Licealno-Gimnazjalnych Anna Lewandowska Gowno

13 Liceum Oglnoksztacce w Zespole Szk Oglnoksztaccych

Grayna Balbina Radowicz Godzianw

14 Technikum im. 26 Puku Artylerii Lekkiej Irena Maria Lesiak Godzianw

15 Liceum Oglnoksztacce im. Jana Pawa II Agnieszka Nagoda-Gbicz Kleszczw

16 Technikum im. Jana Pawa II Agnieszka Nagoda-Gbicz Kleszczw

17 I Liceum Oglnoksztacce im Henryka Sienkiewicza Pawe Lewiak Koluszki

18

Powiatowy Zesp Edukacyjny im. Ks. Kard. S. Wyszyskiego Prymasa 1000-lecia Liceum Oglnoksztacce Kazimiera Trzepizur

Konstantynw dzki

19 Liceum Oglnoksztacce w ZS nr 1 Waldemar Pietrzak Kroniewice 20 Prywatne Liceum Oglnoksztacce Ewa aczek Ksawerw

21 Technikum nr 1 w ZSP nr 1 Halina Zawadzka-Daek ask

22 II Liceum Oglnoksztacce w ZS im. Jadwigi Grodzkiej Andrzej Saganiak czyca

23 Technikum nr 2 w ZS im. Jadwigi Grodzkiej Andrzej Saganiak czyca 24 I Liceum im. Kazimierz Wielkiego Joanna Wdowiak czyca 25 Technikum ZSP nr 2 CKU Mirosaw Kret owicz 26 LVI Liceum Oglnoksztacce w SOSW nr 6 Anna Tomaszewska d 27 Technikum nr 23 w SOSW nr 6 Anna Tomaszewska d

28 Liceum Plastyczne im. T. Makowskiego w Zespole Pastwowych Szk Plastycznych Marcin Walicki d

29 LI Liceum Oglnoksztacce w ZSP nr 22 Ryszard Kamierczak d 30 Technikum nr 22 w ZSP nr 22 Ryszard Kamierczak d 31 IX Liceum Oglnoksztacce im. J. Dbrowskiego Andrzej Kolasiski d

32 Publiczne Liceum Oglnoksztacce Politechniki dzkiej Tomasz Piotr Kozera d

33 VIII Liceum Oglnoksztacce im. A. Asnyka Elbieta dziebo d

34 XXI Liceum Oglnoksztacce im. Bolesawa Prusa Magorzata Zaradzka -Cisek d

35 XXIII Liceum Oglnoksztacce im. Ks. prof. J. Tischnera Jolanta Swiryd d

Stan zaawansowania realizacji projektu

17

36 XXXII LO im. H. Powiatowskiej Aleksandra Bonisawska d

37 Technikum nr 19 w ZSP nr 19 im. Karola Wojtyy Teresa cka d

38 XLVI Liceum Oglnoksztacce w ZSP nr 19 im. Karola Wojtyy Teresa cka d

39 Publiczne Liceum Oglnoksztacce Uniwersytetu dzkiego Tomasz Kos d

40 Technikum nr 9 w ZSP nr 9 Henryka Michalska d 41 VI Liceum Oglnoksztacce im. Joachima Lelewela Krystyna Zieliska d

42 XXXI Liceum Oglnoksztacce im. Ludwika Zamenhofa Boena Matuszczyk d

43 XXIX Liceum Oglnoksztacce im. hm. Janka Bytnara "Rudego"

Jolanta Woniakowska d

44 Technikum nr 17 w ZSP nr 17 im. Jana Nowaka-Jezioraskiego Jzef Kolat d

45 XLV Liceum Oglnoksztacce w ZSO nr 7 Anna Rabiega d

46 Liceum Oglnoksztacce Zwizku Nauczycielstwa Polskiego Mirosaw Spychalski d

47 XX Liceum Oglnoksztacce im. Juliusza Sowackiego Elbieta Nowicka d

48 XLI Liceum Oglnoksztacce Joanna Kurantowicz d 49 Katolickie Liceum Oglnoksztacce SPSK Marek Woniak d 50 Oglnoksztacca Szkoa Sztuk Piknych z ZPSP Marcin Walicki d 51 Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 7 - Technikum Ireneusz Mielczarek d 52 Prywatne Liceum Oglnoksztacce ABiS Ewa aczek d 53 IV Liceum Oglnoksztacce im. E. Sczanieckiej Katarzyna Felde d

54 XXV Liceum Oglnoksztacce im. Stefana eromskiego Alicja Wojciechowska d

55 Liceum Oglnoksztacce w ZSP nr 1 Marek Zieliski Opoczno 56 Technikum w ZSP nr 1 Marek Zieliski Opoczno

57 Liceum Oglnoksztacce w ZSO Magorzata Mrz-Duda Opoczno

58 Prywatne Liceum Oglnoksztacce Barbara Kosno Opoczno 59 Technikum Uzupeniajce dla Dorosych w ZSP nr 1 Marek Zieliski Opoczno

60 I Liceum Oglnoksztacce im. Stefana eromskiego w ZSO Anna Plaskota Ozorkw

61 II Liceum Oglnoksztacce w Ozorkowie Barbara Stpczyska Ozorkw 62 Technikum w Ozorkowie Barbara Stpczyska Ozorkw

63 Technikum Zawodowe w ZSP 2 im. J. Groszkowskiego Henryk Kucharski Pabianice

64 II Liceum Oglnoksztacce im. Krlowej Jadwigi Krzysztof Zajda Pabianice

65 II Liceum Oglnoksztacce im. Marii Skodowskiej Curie Boena Jankowska

Piotrkw Trybunalski

66 III Liceum Oglnoksztacce im. Juliusza Sowackiego

Joanna Ksiopolska Szulc

Piotrkw Trybunalski

67 Technikum Menadersko-Usugowe w ZSP nr 6 im. Krlowej Jadwigi Magorzata Ilczuk

Piotrkw Trybunalski

68 Liceum Oglnoksztacce im. Marii Konopnickiej Maria Wjcik Poddbice

Stan zaawansowania realizacji projektu

18

69 Technikum im. Jana Pawa II w ZSZ Beata Olczyk Poddbice 70 Liceum Profilowane im. Jana Pawa II Beata Olczyk Poddbice 71 I Liceum Profilowane w ZSE-E Jerzy Prokopowicz Radomsko 72 Technikum Elektryczno-Elektroniczne w ZSE-E Jerzy Prokopowicz Radomsko 73 Technikum Drzewne i Ochrony rodowiska w ZSDiO Agnieszka ukomska Radomsko 74 Technikum Uzupeniajce dla Dorosych nr 2 w ZSE-E Jerzy Prokopowicz Radomsko

75 Liceum Oglnoksztacce im. M. Skodowskiej Curie Arkadiusz Woszczyk Rawa Mazowiecka

76 Technikum ZSP CEZiU im. M. Kopernika Radosaw Kamierczak

Rawa Mazowiecka

77 Liceum ZSP CEZiU im. M. Kopernika Radosaw Kamierczak

Rawa Mazowiecka

78 Technikum przy Zespole Szk Rolniczych im. Wadysawa Grabskiego Pawe Kauda Sdziejowice

79 Technikum nr 1 przy ZSP nr 1 Grzegorz Przytua Sieradz

80 I Liceum Oglnoksztacce im. Kazimierza Jagielloczyka Grzegorz Pietrucha Sieradz

81 Technikum w Zespole Szk Zawodowych nr 1 Irena Czajkowska Karpiska Skierniewice

82 Liceum Oglnoksztacce im. Bolesawa Prusa Iwona Leniewicz Skierniewice 83 Spoeczne Liceum Oglnoksztacce Milenium Barbara Lipiska Skierniewice

84 Liceum Profilowane w Zespole Szk Zawodowych nr 1

Irena Czajkowska Karpiska Skierniewice

85 Liceum Oglnoksztacce w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych w Szczercowie ucja Majchrzak Szczercw

86 Technikum Informatyczne w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych w Szczercowie ucja Majchrzak Szczercw

87 Technikum nr 2 w ZSP nr 2 im St. Staszica Mariola Przybylska Tomaszw Maz.

88 Technikum nr 3 w ZSP nr 3 Mirosaw Fajfer Tomaszw Maz.

89 Technikum nr 1 w ZSP nr 1 im. T. Kociuszki Ryszard Rupniewski Tomaszw Maz.

90 II Liceum Oglnoksztacce im. Stefana eromskiego Tomasz Wgrzynowski

Tomaszw Maz.

91 I Liceum Oglnoksztacce im. Jarosawa Dbrowskiego Ewa Mcina

Tomaszw Maz.

92 III Liceum Oglnoksztacce Cezary egota Tomaszw Maz.

93 Technikum nr 5 w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych nr 6 Magdalena Faek

Tomaszw Maz.

94 IV Liceum Oglnoksztacce w ZSP nr 6 Magdalena Faek Tomaszw Maz.

95 V Liceum Oglnoksztacce w ZSP nr 1 im. T. Kociuszki Ryszard Rupniewski

Tomaszw Maz.

96 Technikum w Zespole Szk nr 1 Elbieta Urbaska-Golec Wielu

Stan zaawansowania realizacji projektu

19

97 Technikum w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych nr 3 Justyna Stachera Wielu

98 Katolickie Liceum Oglnoksztacce SPSK im. Bp. Teodora Kubiny Bogusaw Kurzyski Wielu

99 Liceum Profilowane w Zespole Szk nr 2 im. Jana Dugosza Dariusz Kowalczyk Wielu

100 Technikum w Zespole Szk nr 2 im. Jana Dugosza Dariusz Kowalczyk Wielu 101 Liceum Profilowane w ZSP nr 3 Justyna Stachera Wielu

102 Liceum Oglnoksztacce w Zespole Szk Oglnoksztaccych im. M. Kopernika Wodzimierz Matyja Wieruszw

103 Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych w ZSO im. M. Kopernika Wodzimierz Matyja Wieruszw

104 Liceum Profilowane w ZSP im. Stanisawa Staszica Magorzata Nikodem Wieruszw 105 Technikum w ZSP im. Stanisawa Staszica Magorzata Nikodem Wieruszw

106 Liceum Oglnoksztacce w Centrum Ksztacenia Ustawicznego Ireneusz Stasiak Wojsawice

107 Technikum w Centrum Ksztacenia Ustawicznego Ireneusz Stasiak Wojsawice

108 Technikum w Zespole Szk Rolniczych CKU im. A.F. Modrzewskiego Grzegorz Kuszewski Wolbrz

109 Technikum w Zespole Szk Elektronicznych im. Stanisawa Staszica Justyna Kunkel Zduska Wola

110 II Liceum Oglnoksztacce im. Jana Pawa II Pawe Dzwonik Zduska Wola

111 Technikum Mechaniczne w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych im. Jana Kiliskiego Andrzej Kdziak Zelw

112 Liceum Oglnoksztacce im. S. Staszica Beata Baszyska Misztal Zgierz

1.2. Opis testowa

Jak ju zostao wczeniej wspomniane, drugi etap realizacji, czyli etap wdroenia polega na praktycznym zastosowaniu wypracowanych rozwiza. W przypadku projektu e-matura, do momentu opracowywania materiau do niniejszej publikacji odbyy si cztery testowania platformy. Rozpatrujc liczb uczniw biorcych udzia w poszczeglnych testach naley zauway, e dany ucze podczas udziau w projekcie ma moliwo podejcia przynajmniej do dwch egzaminw, raz, jako ucze klasy przedostatniej, drugi raz, jako maturzysta.

Pierwsze z nich odbyo si w 7 grudniu 2011 roku. Do e-egzaminu z matematyki podeszli uczniowie klas maturalnych, ze szk biorcych udzia w projekcie. Podczas tego egzaminu przetestowanych zostao okoo 3900 uczniw (blisko 1900 uczennic i 2000 uczniw);

drugie - 23 marca 2012 rwnie skierowane byo do maturzystw, wzio w nim udzia okoo 1700 osb (ponad 800 kobiet i 800 mczyzn);

trzecie - 20 kwietnia 2012, obejmowao ono uczniw klas przedostatnich, uczestniczyo w nim blisko 3900 osb (ponad 1700 kobiet i 2100 mczyzn);

czwarte testowanie odbyo si 13-14 grudnia 2012 roku, przystpili do niego maturzyci, cznie okoo 3200 uczniw (ponad 1400 kobiet i 1700 mczyzn).

W obecnej chwili trwaj przygotowania do kolejnych dwch testowa, ktre odbd si 9 i 18 kwietnia 2013 i bd obejmoway, odpowiednio maturzystw i uczniw klas przedostatnich. Bd to zarazem dwa ostatnie testowania platformy przeprowadzone w ramach realizacji etapu wdraania projektu e-matura.

Stan zaawansowania realizacji projektu

20

Dotychczasowe testowania przebiegay wedug ustalonego schematu. Kady z zestaww egzaminacyjnych skada si z 25 zada zamknitych i okoo 10 zada typu otwartego. Opracowano typologi zada i system oceniajcy odpowiadajce w duej mierze klasie zada otwartych na tradycyjnej maturze. W implementacji tych zada wykorzystano pola tekstowe, comboboxy, radiobuttony, checkboxy. W dniu egzaminu platforma e-matura udostpniana bya od ustalonej i ogoszonej wczeniej godziny. Na Wydziale EEIA egzamin odbywa si w dwch turach, pierwsza rozpoczynaa si o godzinie 9.00, druga o godzinie 12.00. Jednoczenie naley nadmieni, i w tych dniach na Wydziale ogoszone byy godziny dziekaskie, aby zapewni jak najlepszy komfort piszcym. W szkoach, egzamin rozpoczyna si od godziny 9.00, ilo tur okrelana bya przez szkoy, ktre bray pod uwag ilo stanowisk komputerowych i liczb uczniw biorcych udzia w projekcie. W przypadku zgoszonych wczeniej i uzasadnionych prb ze strony szk, platforma udostpniona bya w innych dniach i godzinach. W ostatnim testowaniu udostpniona zostaa nauczycielom moliwo samodzielnego tworzenia tur egzaminu dla swoich uczniw, co pozwolio na jeszcze wiksz elastyczno systemu i otwarto na potrzeby naszych Beneficjentw

Przed wszystkimi e-egzaminami z matematyki, przeprowadzonymi za pomoc platformy e-matura wysyane byy do szk biorcych udzia w projekcie zaproszenia do skorzystania z bazy komputerowej jednostek Wydziau Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki P. Na kad edycj udostpniane byo okoo 1000 miejsc dla uczniw. Zainteresowanie ze strony szk zawsze byo bardzo due. Skada si na to kilka czynnikw, przede wszystkim szkoy nie s wyposaone w infrastruktur mogc zapewni jednoczesne zdawanie e-matury przez du liczb uczniw, po drugie zdawanie e-egzaminu na Wydziale EEIA daje pewno osobistego kontaktu z informatykami, matematykami dyurujcymi podczas e-matury, kolejnym wanym czynnikiem jest fakt, e wizyta na Politechnice jest dla uczniw du atrakcj.

Rys. 1.3. Sala Wydziau przygotowana do egzaminu.

Stan zaawansowania realizacji projektu

21

Rys. 1.4. Uczniowie podczas pisania egzaminu.

Aby jak najlepiej przygotowa Beneficjentw do korzystania z zasobw platformy,

opracowane zostay szczegowe instrukcje zarwno dla nauczycieli jak i uczniw biorcych udzia w projekcie. W instrukcjach opisano zarwno sposoby logowania si na platform, uzupeniania swoich danych, rejestracji uczniw (w przypadku nauczyciela), a take przebiegu egzaminu (w przypadku ucznia). Uruchomiona zostaa take infolinia techniczna projektu, na ktrej dyuruj informatycy zaangaowani w realizacj projektu. Z infolinii w wikszoci korzystaj nauczyciele, szczeglnie w okresie poprzedzajcym egzamin i w dzie egzaminu, konsultuj swoje problemy z dziaaniem zarwno aplikacji jak i sprztu komputerowego w szkole. W okresie midzy egzaminami infolinia wykorzystywana jest przede wszystkim do zgaszania uwag i spostrzee po egzaminach. Nauczyciele zgaszaj take wiele pomysw jak polepszy dziaanie systemu tak, aby by bardziej funkcjonalny i przyjazny dla jego odbiorcw.

Dziaania testujce to nie tylko przeprowadzanie e-egzaminw z matematyki. Za pomoc platformy e-matura przeprowadzony zosta Mini-test, ktry obejmowa zakres materiau dla klasy maturalnej, przeprowadzany by podczas jednej godziny lekcyjnej, jako dodatkowy sprawdzian wiedzy. Uruchomiony zosta take panel e-korepetycji.

E-korepetycje to system, ktrego serce stanowi baza 250 zada z 10 obszarw tematycznych: Funkcje i jej wasnoci, Cigi i wasnoci, Wyraenia wymierne, Rwnania i nierwnoci wielomianowe, wymierne, Trygonometria, rwnania, wykresy, Konstrukcja twierdze i dowodzenie, Elementy statystyki, Elementy rachunku prawdopodobiestwa, Pole i obwd figur paskich, Pole i objto bry przestrzennych

Stan zaawansowania realizacji projektu

22

Wedug opracowanej koncepcji, zadania te s wykorzystywane w trybie samodzielnej pracy ucznia (Uczniowie mog rozwizywa wybrane zadania. Po ich rozwizaniu uzyskuj informacj na temat liczby zdobytych punktw. Od pocztku roku szkolnego 2012/2013 nauczyciele mog udostpnia swoim uczniom zadania z dowolnie wybranego zakresu materiau i zleca ich rozwizanie w zadanym czasie. Nauczyciel uzyskuj raport dotyczcy aktywnoci ucznia w tym zakresie. Uczniowie natomiast uzyskuj szczegow informacj na dotyczc poprawnoci swoich rozwiza. Dodatkowo nauczyciele mog wzboga przekazany im zbir 250 zada o wasne zadania, ktre mog wprowadza na platform egzaminacyjn za pomoc dedykowanego edytora. Szkolenie w tym zakresie odbyo si we wrzeniu 2012), a take, jako sprawdziany przeprowadzane pod kontrol nauczyciela (W analogiczny sposb jak w przypadku e-korepetycji nauczyciel moe przeprowadza e-sprawdziany).

Po testowaniach, ktre odbyy si a do dnia dzisiejszego, opinie Beneficjentw ostatecznych projektu nadal pozostaj bardzo pozytywne. Uczniowie chtnie uczestnicz w dziaaniach projektowych, chtnie korzystaj z bazy komputerowej Wydziau EEIA. Nauczyciele wsppracujcy z Projektodawc staraj si na bieco przekazywa swoje uwagi i spostrzeenia, a take proponuj wiele nowych rozwiza. O duym zainteresowaniu projektem e-matura wrd placwek owiatowych wiadczy fakt, i w dalszym cigu ch uczestnictwa zgaszaj nowe szkoy.

Dooono wszelkich stara, aby po kadym testowaniu odbyo si seminarium upowszechniajce wyniki danego testu oraz informujce o biecych pracach i nowych funkcjonalnociach. Na seminaria zapraszani byli take przedstawiciele wadz owiatowych zarwno na szczeblu pastwowym jak i wojewdztwa dzkiego. Seminaria upowszechniajce jak i konferencje byy dla naszych Beneficjentw doskona okazj do wzajemnej wymiany dowiadcze i dobrych praktyk.

Rys. 1.5. Seminaria i konferencje.

Aby jak najlepiej przygotowa nauczycieli do pracy z platform, organizowalimy praktyczne szkolenia, na ktrych zainteresowani sami mogli przetestowa i powiczy swoje umiejtnoci. Nauczyciele trenowali tworzenie wasnych testw dla uczniw zarwno z wykorzystaniem zada dostpnych na platformie, jak i zada, ktre sami uczyli si tworzy.

Stan zaawansowania realizacji projektu

23

Rys. 1.6. Warsztaty dla nauczycieli.

1.3. Podsumowanie

"W badaniu wsplnotowym w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, ze wzgldu na potrzeb okrelenia poziomu umiejtnoci internetowych Europejczykw, zdefiniowano 6 nastpujcych czynnoci, ktrych wykonanie wiadczy o posiadaniu odpowiednich kompetencji:

uywanie wyszukiwarki internetowej, wysyanie e-maili z zacznikami, umieszczanie postw na czacie lub forum dyskusyjnym, uywanie programw do wymiany plikw p2p, telefonowanie przez Internet tworzenie stron internetowych.

Poziom niski umiejtnoci internetowych utosamiany jest z zadeklarowaniem jednej lub dwch umiejtnoci spord szeciu wymienionych, poziom redni trzech lub czterech, a wysoki piciu lub szeciu. W 2010 r. najmniej znaczce rnice pomidzy Polsk a redni unijn w zakresie kompetencji internetowych mona byo zaobserwowa w przypadku wysokiego poziomu umiejtnoci. Oznacza to, e odsetek zaawansowanych uytkownikw Internetu w Polsce nie odbiega znacznie od przecitnego poziomu odnotowanego w UE, co wicej wzrasta w latach 20052010 w podobnym tempie.(...) Umiejtnoci internetowe Polakw w duej mierze zale od czstoci korzystania z Internetu. Ich doskonalenie i zdobywanie odbywa si przez praktyk. Dlatego te warto przeanalizowa intensywno korzystania z Internetu w naszym spoeczestwie. (...) Z danych wynika, e oglnie mieszkacy Polski s mniej aktywni online ni przecitni Europejczycy, std te ich kompetencje internetowe s sabsze."4

4 Spoeczestwo informacyjne w liczbach - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012, str. 39,48

Stan zaawansowania realizacji projektu

24

W zaoeniach projektu e-matura opisane zostao, e w grupie docelowej uytkownikw platformy znajd si m.in. uczniowie szk ponadgimnazjalnych, ktrzy wobec braku moliwoci skorzystania z zaj dodatkowych lub te chccy na bieco weryfikowa posiadana wiedz dziki oferowanemu, innowacyjnemu wsparciu bd mogli przeciwdziaa dysproporcjom wystpujcym w poziomie przekazywanej w szkole wiedzy jak rwnie w nierwnym dostpie do zaj pozalekcyjnych. Rezultat ten wpisuje si w obecnie jedno z priorytetowych dziaa majcych na celu zwalczanie wykluczenia spoecznego ze wzgldu na nierwny dostp do technologii teleinformatycznych. W zwizku z tym, e realizujc projekt udao si osign duo lepsze rezultaty dotyczce liczby uytkownikw i odbiorcw ni zakadano to na pocztku, mona z przekonaniem stwierdzi, e projekt wpisuje si w nurt dziaa dcych do informatyzacji jak najwikszej liczby osb. Udzia w projekcie, a tym samym korzystanie z platformy, jej zasobw pozwala na nabywanie i rozwijanie podstawowych kompetencji informatycznych.

"Tradycyjna edukacja zwizana z koniecznoci zgromadzenia w jednym miejscu oraz w okrelonym czasie wykadowcy oraz suchaczy jest coraz bardziej nieprzystajca do wspczesnych czasw barier s chociaby trudnoci komunikacyjne wynikajce z koniecznoci przemieszczania si. Kolejn zmian, jest coraz wiksza rola edukacji ustawicznej, adresowanej do szerokich grup spoecznych. Wraz z szybkim rozwojem zaawansowanych technologii teleinformatycznych pojawia si konieczno cigego doksztacania osb zwizanych z ich wykorzystywaniem. Problem ten, dotychczas rekompensowany poprzez ksztacenie nowych kadr, w perspektywie lat 2007-2013 stanie si krytyczny.

Bez zainicjowania radykalnych dziaa naley spodziewa si wystpienia gbokiego deficytu wysoko kwalifikowanych kadr z jednej strony, z drugiej za powstania duych grup spoecznych podlegajcych wykluczeniu cyfrowemu, czyli praktycznie pozostajcych poza yciem gospodarczym i spoecznym. Dotyczy to w szczeglnoci bezrobotnych, ludzi starszych, niepenosprawnych czy emigrantw."5

Literatura: Spoeczestwo informacyjne w liczbach - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,

Warszawa 2012 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna

prognoza transformacji spoeczestwa informacyjnego do roku 2020 - Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2005

5 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji

spoeczestwa informacyjnego do roku 2020 - Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2005, str. 19