planovi studija

of 59/59

Post on 29-Jan-2017

242 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehnikih naukaDepartman za grafiko inenjerstvo i dizajn

 • 1

  Opte informacijeO grafikom inenjerstvu i dizajnu

  www.grid.uns.ac.rs

 • Novi Sad je glavni grad Autonomne Pokrajine Vojvodine, koja se nalazi u severnom delu Srbije, i drugi je po veliini grad u Srbiji. Nekadanja kolevka politikog i kulturnog preporoda Srbije, je danas grad obrazovanja, kulture, muzeja, galerija, biblioteka i pozorita. Novi Sad je obrazovni, administrativni, privredni i kulturni centar Vojvodine, ponosan na svoju multikulturalnost i multireligijsko stanovnitvo. Novi Sad ima oko 450.000 stanovnika i povezan je sa regionom drumskim i eleznikim putevima, kao i vode nim tokovima. Nalazi se u centru mree autoputeva koji spajaju severoistonu i istonu Evropu sa Bliskim i Dalekim istokom, kao i centralnu i severnu Evropu sa lukama Jadranskog mora.

  Departman za grafiko inenjerstvo i dizajn je jedan od najmlaih departmana Fakulteta tehnikih nauka, koji je osnovan 1999. godine. Fakultet tehnikih nauka je nastao iz Mainskog faku lteta koji je osnovan Uredbom Narodne sku ptine Narodne Republike Srbije 18. maja 1960. godine u sastavu Univerziteta u Beogradu. Nakon osnivanja Univerziteta u Novom Sadu 28.

  juna 1960. godine fakultet je, zajedno sa jo est fakulteta koji su se ranije oformili u Vojvodini, postao deo Univerziteta u Novom Sadu.

  Danas je Univerzitet u Novom Sadu drugi po veliini meu est dravnih univerziteta u Srbiji a Fakultet tehnikih nauka je najvei fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Takoe, departman za grafiko inenjerstvo i dizajn, sa vie od 1400 studenata, je lider u podruju obrazovanja inenjera grafikog inenjerstva i dizajna u regionu. Fakultet tehnikih nauka u okviru svojih aktivnosti ima i veoma razvijenu meunarodnu saradnju, to potvruje i preko 50 realizovanih meunarodnih projekata. Poslednjih godina je ukljuen u veliki broj meunarodnih projekata poput Tempus (Evropske unije), CEPUS (EU) WUS (Austrija), CARDS (EU) FP6 (EU) i FP7 (EU), a zapoeta je saradnja sa meunarodnim partnerima iz Evrope i sveta. Grafiko inenjerstvo i dizajn ima aktivnu ulogu u projektima i saradnji sa svetskim centrima ove vrlo popularne i kreativne struke.

  Grad Novi SadUniverzitet u Novom Sadu

 • Srbija Vojvodina

  Novi Sad

 • Departman za grafiko inenjerstvo i dizajn, osnovan 1999. godine, upotpunio je inenjerstva Fakulteta tehnikih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Izazov osnivanju je bilo nepostojanje jedne struke koja u svakoj razvijenoj zemlji ima izuzetan znaaj i koja donosi veliki profit. Studioznom analizom prisutnih studija u svetu formiran je plan i program stu dija Grafikog inenjerstva i dizajna. Za kratko vreme postojanja popeo se u vrh popularnosti i interesovanja za sudije ove struke. Ispostavilo se da je to smer novog vremena, nove dinamike promena, novih ivotnih uslova i novih tehnologija koje su promenile svet komunikacija i navike oveka. U osnovi samog naziva smera je sadrano mnogo toga.

  Pojam grafiko u optem znaenju pripada vetini pisanja, crtanja, slikanja ili se tie vetine pisanja, crtanja ili slikanja, odnosno to je zapis: pisan, predstavljen slovima, prikazan crteom. Zapisi su tragovi svega umnog i pamenja vrednog, svega onog to je zapisano na podlogu koja je ostajala i ostaje generacijama. Narodi koji nisu imali zapise pali su u zaborav. Naziv studija upotpunjuje pojam

  dizajna, grane primenjene umetnosti koja se bavi likovnom stranom oblikovanja, i oblicima proizvoda industrijske proizvodnje. Inenjerstvo ih povezuje kroz specijalistiku strunu razradu i izuavanje podruja tehnika kojima se realizuju.

  Grafiko inenjerstvo i dizajn kao interdisciplinarno podruje tehnike pored izuavanja grafike i dizajna obuhvata i inenjerska znanja iz raunarstva, elektrotehnike, elektronike, komunikacija, multimedija, menadmenta, hemijskog inenjerstva, lasera, ekonomskih, fundamentalnih i drugih nauka.Grafike tehnologije u estetskom, ekonomskom i tehniko tehnolokom smislu ine, oblikovanje i projektovanje grafikih proizvoda grafiki dizajn, industrijski dizajn, web dizajn, prostorni dizajn, kao i multimediji. One su neophodne za sve industrijske grane jer je grafika ambalaa prvi i dominantan kontakt kupca sa svakim proizvodom u odluivanju njegove kupovine. Grafikim tehnologijama pripada obrada teksta, slika, grafika, animacija, video i audio sekvenci, kompjuterske igre, interaktivne simulacije i izrada filmova. Na studijama se ovladava reprodukcionom tehnikom kao to su:

  Departman za grafiko inenjerstvo i dizajn

 • Postoje trenuci koji se u ivotu nikada ne zaboravljaju. Sigurno jedan takav trenutak je i odluka za izbor studija a samim tim i ivotnog poziva kojem e te posvetiti budunost. Naravno da u tome postoji mnotvo dilema na koje se trae odgovori. Deliemo zajedniko zadovoljstvo ukoliko Vam ovom informacijom u tome pomognemo.

 • skeneri, digitalne kamere, digitalni aparati i drugi periferni raunarski ureaji. Izuavaju se grafiki sistemi reprodukcije i dobijanja otiska, web dizajn, industrijski dizajn, grafiki dizajn, prostorni dizajn, elektronsko izdavatvo, izrada i dizajn ambalae, izrada mnotva dekorativnih i ukraavajuih proizvoda, otisaka na tkanini za modne revije i mnotvo grafikih i drugih proizvoda kao to su knjige, magazini, papirna galanterija i slini proizvodi koji su nezaobilazna ivotna potreba oveka. Fakultet tehnikih nauka je najvei u naoj zemlji i objedinjuje dugogodinje iskustvo i tradiciju obrazovanja svetski priznatih inenjera iz oblasti za koje ih osposobljava. Takva je i kadrovska baza profesora i saradnika departmana grafikog inenjerstva i dizajna. Za potrebe grupe

  umetnikih predmeta na odseku su angaovani profesori i saradnici Akademije umetnosti iz Novog Sada i drugih univerziteta. Radi se na permanentnom obrazovanju uz uee istaknutih svetskih strunjaka iz ovih oblasti. Sve ovo je podrano savremenom laboratorijskom opremom najvrednijom u delu Jugoistone Evrope. Nju ine savremene raunarske uionice sa najnovijim softverima primenjenim u izuavanjima. Najnovija laboratorijska oprema, milionske vrednosti, je na raspolaganju u edukativnom i istraivakom procesu. Jedna od njih je ofset tamparska maina KBA, zatim maine zavrne grafike obrade za rezanje, ivenje, savijanje materijala i povezivanje knjiga, sistemi za izradu tamparskih formi flekso tampe, foto studijska i

 • merna oprema i vei broj ureaja za istraivanja u podruju upravljanja bojama. Pored ovoga, nezaobilazan segment usavravanja znanja su dve sopstvene savremene raunarske uionice. Studenti za svoj budui rad moraju dobro da savladaju vei broj raunarskih programa iz obrade teksta, slike i programa za crtanje, slikanje i projektovanje. Sva oprema je u funkciji svakodnevnog rada studenata koji sa velikim entuzijazmom pristupaju radu.

  Za upotpunjavanje obrazovnog procesa se koriste proizvodni i laboratorijski prostori velikog broja firmi u zemlji i inostranstvu. Obrazovni proces se upotpunjuje strunim studijskim putovanjima kako domaim tako i inostranim. Organizuju se studijska putovanja vodeim fakultetima ove struke u svetu kao i vodeim svetskim kompanijama za proizvodnju grafike opreme kao to su KBA, Heidelberg, Manroland AG i njihovim kolskim obrazovnim centrima. Praktikuje se poseta sajmovima kako domaim tako i svetskim u cilju stvaranja slike o dostignuima u razvoju kroz ponudu razliitih firmi. Obilazi se vei

  broj firmi da bi se dolo do saznanja primene odreenih tehnologija u konkretnoj proizvodnji. Za studente se svake godine organizuje studijsko putovanje u Nemaku i Austriju sa akcentom na posete fakultetima i firmama proizvoaima grafike opreme. Organizuju se struna predavanja koja imaju za cilj da prodube znanja iz znaajnijih savremenih tehnologija. Od 2002. godine organizuje se nauno struni simpozijum GRID na kojem uestvuju istraivai iz preko deset zemalja, sa ciljem okupljanja svih onih koji ele izloiti rezultate svojih naunih i strunih istraivanja.U njemu uestvuju i studenti doktorskih i master studija sa svojim radovima.

  Simpozijum Grafikog inenjerstva i dizajna GRID je meunarodni i tradicionalno se odrava svake druge godine. Studije na departmanu su savremeno organizovane potpuno u skladu sa svetski priznatim normama, sa tri nivoa studija, osnovne akademske studije koje traju etiri godine, diplomske master studije koje traju jednu godinu, i doktorske studije, koje traju tri godine.

 • Steenim znanjima studenti grafikog inenjerstva i dizajna su osposobljeni za samostalan rad i zapoljavanje u firmama koje se bave tehnologijama ove struke, razvojnim i istraivakim institucijama, firmama koje promoviu vizuelni identitet, medije i dizajn proizvoda. Studijama ove struke se stie kvalitetno obrazovanje koje daje iroke mogunosti zapoinjanja sopstvenog biznisa.

 • 2

  NastavniplanoviSpisak predmeta koji se izuavaju na departmanu

  www.grid.uns.ac.rs

 • Osnovne akademske studije

  # Naziv predmeta Zimski semestar Letnji semestar Broj bodova

  1. Matematika 4+4 8

  2. Hemija u grafikom inenjerstvu 3+3 6

  3. Grafike aplikacije 2+4 6

  4. Likovna kultura 2+4 6

  5. Strani jezik 1 (bira se 1 od 2)

  Engleski jezik - osnovni 2+0 2

  Nemaki jezik - osnovni 2+0 2

  6. Grafiki materijali 4+4 8

  7. Fizika 3+3 6

  8. Sociologija kulture 2+2 4

  9. Vizuelna kultura 2+2 6

  10. Izborni predmet 1 (bira se 1 od 2)

  Tehnika mehanika 2+2 6

  Marketing i preduzetnitvo 2+2 6

  11. Strani jezik 2 (bira se 1 od 2)

  Engleski jezik - nii srednji 2+0 2

  Nemaki jezik - nii srednji 2+0 2

  PRVA GODINA

 • # Naziv predmeta Zimski semestar Letnji semesta r Broj bodova

  12. Uvod u grafike tehnologije 2+4 6

  13. Elektrine maine 2+2 4

  14. Pismo i tipografija 3+3 8

  15. Fotografija 2+2 6

  16. Izborni predmet 1 (bira se 1 od 2)

  Osnove programiranja 2+4 9

  Osnovi mainstva 2+2 7

  17. Strani jezik 3 (bira se 1 od 2)

  Engleski jezik - srednji 2+0 2

  2+0 2

  18. 4+4 8

  19. 2+2 6

  20. 2+4 6

  21.

  Nemaki jezik - srednji

  Grafiki procesi

  Elektronika i optoelektronika

  Multimediji

  Izborni predmet 2 (bira se 1 od 3)

  Grafika kultura 2+2 5

  Projektovanje grafikih proizvoda 2+2 5

  Rasterska grafika 2+2 5

  22. Strani jezik 4 (bira se 1 od 2)

  Engleski jezik - napredni srednji 2+0 2

  Nemaki jezik - napredni srednji 2+0 2

  DRUGA GODINA

 • # Naziv predmeta Zimski semestar Le tnji semestar Bro j bodova

  23. Reprodukciona tehnika 4+4 8

  24. Osnovi prostornog dizajna 2+4 6

  25. tamparske forme 4+4 7

  26. Izborni predmet 1 (bira se 1 od 2)

  Hemigrafija 2+2 5

  Grafike komunikacije 2+2 5

  27. Strani jezik 5 (bira se 1 od 2)

  Engleski jezik - struni 1 2+0 3

  2+0 3

  28. 4+4 8

  29. 4+4 8

  30. 2+4 6

  31.

  Nemaki jezik - struni 1

  Tehnike tampe

  Zavrna grafika obrada

  Industrijski dizajn

  Izborni predmet 2 (bira se 1 od 2)

  Dizajn grafikih proizvoda 2+2 6

  Digitalna fotografija 2+2 6

  32. Strani jezik 6 (bira se 1 od 2)

  Engleski jezik - struni 2 2+0 3

  Nemaki jezik - struni 2 2+0 3

  TREA GODINA

 • # Naziv predmeta Zimski semestar Letnji semestar Broj bodova

  33. Nauka o boji 4+4 7

  34. Osnove kompjuterskih igara 2+2 4

  35. WEB dizajn 2+4 6

  36. Modeliranje, simulacija i upravljanje 2+2 4

  37. Izborni predmet 1 (bira se 1 od 2)

  Kreativna kaligrafija 2+0 2

  Principi univerzalnog dizajna 2+0 2

  38. Strani jezik 7 (bira se 1 od 2)

  Engleski jezik za GRID 1 2+0 2

  Nemaki jezik za GRID 1 2+0 2

  39. Grafiki sistemi 4+4 6

  40. Grafiki dizajn 3+3 6

  41. Proizvodni sistemi 2+2 5

  42. Strani jezik 8 (bira se 1 od 2)

  Engleski jezik za GRID 2 2+0 2

  Nemaki jezik za GRID 2 2+0 2

  43. Struna praksa 3 3

  44. Zavrni - diplomski rad 7 13

  ETVRTA GODINA

 • Master akademske studije

  # Naziv predmeta Zimski semestar Letnji semestar Broj bodova

  1. Grafika ambalaa 4+4 4

  2. Prostorni dizajn 2+4 4

  3. Izborni predmet 1 (bira se 1 od 4)

  Upravljanje bojama 2+2 3

  Efikasno oglaavanje 2+2 3

  Dizajn kompjuterskih igara 2+2 3

  3D tampa 2+2 3

  4. Izborni predmet 2 (bira se 1 od 2)

  Engleski jezik za GRID 3 2+0 2

  Nemaki jezik za GRID 3 2+0 2

  5. Grafiko okruenje 3+3 4

  6. Elektronsko izdavatvo 2+4 5

  7. Struna praksa - master

  Izborni predmet 3 (bira se 1 od 5)

  Dizajn industrijskih proizvoda 2+2 4

  Dizajn karaktera i pokreta 2+2 4

  Metod istraivakog rada 2+2 4

  Digitalna tampa 2+2 4

  2+2 4

  8.

  Elektronski multimedijalni sistemi

  4 4

  9. Studijski istraivaki rad na teorijskim osnovama master rada 10 15

  10. Izrada i odbrana master rada 10 15

 • # Naziv predmeta Zimski semestar Letnji semestar Broj bodova

  1. Metod naunog rada 0+3 5

  2. Odabrana poglavlja iz savremenihgrafikih tehnologija

  4+9 14

  3. Odabrana poglavlja izborni predmet 1 5+3 12

  Odabrana poglavlja iz fizike 5+3 12

  Odabrana poglavlja iz matematike 5+3 12

  Odabrana poglavlja iz hemije 5+3 12

  Odabrana poglavlja iz programiranja 5+3 12

  Odabrana poglavlja iz grafikih materijala 5+3 12

  4. Odabrana poglavlja izborni predmet 2 5+4 1314

  Odabrana poglavlja iz raunarstva 5+4 13

  Odabrana poglavlja iz upravljanja bojama 5+4 14

  Odabrana poglavlja iz tehnike mehanike 5+4 14

  5. Odabrana poglavlja izborni predmet 3 04 14

  Odabrana poglavlja iz multimedija 5+4 14

  Odabrana poglavlja izprojektovanja za izvrsnost

  5+4 14

  Odabrana poglavlja izkompjuterske grafike

  5+4 14

  Odabrana poglavlja iz savremenih tehnika tampe

  5+4 14

  Modeli oseaja boja i slika 5+4 14

  6. Aktuelno stanje u oblasti 0+2 2

  PRVA GODINA

  Doktorske akademske studije

 • # Naziv predmeta Zimski semestar Letnji semestar Broj bodova

  1. Odbrana poglavlja izborni predmet 4 5+4 14

  Odabrana poglavlja iz dizajna 5+4 14

  Odabrana poglavlja izumetnosti u grafikim tehnikama

  5+4 14

  Odabrana poglavlja izindustrijskog oblikovanja proizvoda

  5+4 14

  2. Odbrana poglavlja izborni predmet 5 5+4 14

  Odabrana poglavlja iz ambalae 5+4 14

  Opaanje svetline i boja 5+4 14

  Odabrana poglavlja izsavremenih grafikih sistema i procesa

  5+4 14

  3. Priprema prijave teme doktorske disertacije 0+2 2

  Doktorska disertacija (teorijske osnove) 0+20 30

  1. Doktorska disertacija Studijskoistraivaki rad

  0+30 30

  2. Doktorska disertacija Studijskoistraivaki rad

  0+10 10

  3. Doktorska disertacija Izrada i odbrana 20

  DRUGA GODINA

  TREA GODINA

 • 3

  Osnovne informacije o studijskim programima

  www.grid.uns.ac.rs

 • Svi studijski programi grafikog inenjerstva i dizajna su akreditovani.

 • Departman je lan prestinih svetskih institucija kao to je meunarodna organizacija za standardizaciju u podruju grafikih tehnologija FOGRA i prestine asocijacije naunog karaktera IARIGAI.

  U studijskim programima su sintetizovana potrebna znanja od znaaja za obrazovni profil kroz sticanje optih znanja, znanja iz grafikih tehnologija, dizajna i drugih specifinih znanja potrebnih savremenom inenjeru. Steenim znanjima inenjeri ovog smera osposobljeni su za samostalan rad i zapoljavanje u firmama koje se bave tehnologijama ove struke, razvojnim i istraivakim institucijama, firmama koje promoviu vizuelni identitet, medije i dizajn proizvoda i jedne su od studija ije obrazovanje daje iroke mogunosti zapoinjanja sopstvenog biznisa. Departman je lan prestinih svetskih institucija kao to je meunarodna organizacija za standardizaciju u podruju grafikih tehnologija FOGRA i prestine asocijacije naunog karaktera IARIGAI. Sa svim ovim studiranje na ovom departmanu daje velike mogunosti ime je ispunjen najlepi deo studentskog ivota a uz konstantan rad dolazi uspeh, zadovoljstvo i ono to je slogan fakulteta visoko mesto u drutvu najboljih. Diplomiranih inenjera ove struke skoro da nije bilo u naoj zemlji to daje nadu da e

  se razvojem, kojem drutvo tei, otvoriti velike mogunosti rada. elimo da Vam studiranje na naem fakultetu bude zadovoljstvo, a sigurni smo da e tako i biti jer studije su najlepi deo ivota i sigurno ono to e ostati u najlepem seanju. Studije grafikog inenjerstva i dizajna su upravo tako i koncipirane a na Vama je odluka i izbor. Studenti koji su zavrili studije Grafikog inenjerstva i dizajna a ele da se dalje usavravaju visoko su kotirani na univerzitetima u svetu.

  U okviru studija detaljnije se izuava veliki broj softvera a steena znanja daju iroke mogunosti kreativnog stvaranja. Neki od softvera koji se detaljnije izuavaju tokom sudija su: Adobe Illusrator CS, InDesign CS, Adobe Photoshop CS, Flash MX, 3DStudio, SoundForge, Adobe Premier, Adobe Acrobat, EngView Package Designer, QuarkXpress, FontLab, Fontografer, Preps, EngView Sysems, Catia, Microsoft Office, AutoCAD, 3dsMAX, Corel Draw, Visual Basic.

 • 4

  Radovi studenataStudentski radovi osnovnih akademskih i master akademskih studija

  www.grid.uns.ac.rs

 • STUDENT Endre MesaroTEMA Vizuelni identitet propagandne kampanjePREDMET Grafiki dizajnGODINA STUDIJAIV

 • STUDENT Ivana Oravec

  TEMA Idejno reenje

  vizit kartePREDMET

  Likovna kulturaGODINA STUDIJA

  I

  STUDENT Nataa Vrea

  TEMA Idejno reenje

  vizit kartePREDMET

  Likovna kulturaGODINA STUDIJA

  I

 • STUDENT Tijana RadiTEMA Promotivna knjiica pismaAdvent ProPREDMET Pismo i tipografijaGODINA STUDIJAII

 • STUDENT Ivan MesaroTEMA Vizuelni identitet propagandne kampanjePREDMET Grafiki dizajnGODINA STUDIJAIV

 • STUDENT Ivan Blesi

  TEMA Dizajn stranica

  magazinaPREDMET

  Grafiki dizajnGODINA STUDIJA

  IV

 • 1

  robwyn interview | | barry yanowitz

  my kind of girl

  kailee parkermy ny shot

  j a n u a r y 2011i s s u e #3

  The difference between style and fashion is quality.

  Black Pearl Throught Kailee Lens

  11

  Aliquisc ipsumsan verci tie feu feugue core consectem veliquamet, sit lor sit velit, sum-molut lor summolo rerostrud et ut velessi eugiam, senissim ilit, vel eui eriurem delese feu-gueros nim at ipsum irilis nibh ex essed dit, si.Modiat augiam velenis digna consequisit velit nim dipsum dolore commy nonsequisis adiate dolor ad tet deliquam, velenit vel iniamco mmodolutem alisi.nx eugait aliqui er ad modiat.Agna feugiam dolore exer ipisciduipit amcor susci tem adit utem zzril ero delessi blaorem iuscips us-trud dio dipit nim dolesto dolore et eum veliquis nul-lutat ad min enim zzrit auguerilit incip ea faciliquisi.Ugiamet dunt ut la alis el ipisl ilit augiam zzriusc

  Ipsummy nit nullut praessis atumsan veriure commyIm nibh er irilisl irit acil ilit ent lum et praessit, sectem acillaoreet dunt ut vel euismol ortinismodo dolorper suscin veniat ulluptat wis exero od dit aut am iusciVenim vulluptat praessit lum autpat, quiscip sum-sandre modiam zzriure consequi ectet, summod-olorem in ectet alit ipsum nonsed dui ectem at do consequ ismolesendre tionsed dolorpero consequa-tum doleniam venit ad tem adipsustisi te commy

  Their work stands for something and for that reason I have an immense amount of respect for them.

  7

  At the beginning, it was kind of scary. It's a totally different world, and I had a lot of new tasks to get my head around. I didn't know if I was going to be good at it or not. But I enjoyed myself... I mean, now, the creative part and the busi-ness part are coming together: the distances between them are get-ting shorter and shorter. It's easier than it was. Before, if I had to have a business meeting in the morn-ing, I would get to the studio later on and be all "Bleugh." But I think that was only because it was a new thing,I didn't know it yet. When you learn something new, it always

  Yes! I would like to sayhello KneOn. readers, remember always to do the rakamonie, excla-mation mark. Do you know how to spell rakamonie? R-a-k-a-m-o-n-i-e.

  A

  A

  A

  A

  Q

  Q

  Q

  Q

  and WhaT had happened To make you feel like ThaT?

  It wasn't really a whole tragedy in my life, but it was definitely at a breaking point. I wasn't really hav-ing fun anymore. I looked back over the last couple of years of my career, and I felt like I wasn't really going anywhere. I needed to make a change. I thought about it for awhile, and it seemed reason-able that starting a record company would enable me to have more control.

  hoW does iTfeel To be Theone makinGall Thedecisions-The bucksTops WiThyou noW?

  I dont write for other people on purpose, its just that sometimes it happens. Sometimes I will write a song and not record it and some-one else will actually thats my publishers job. I dont even know how it happens. Sometimes some-one will phone and say can I use your song? and I will say Who are you?. And then we sort it out. When I wrote With every Heartbeat I wrote the lyrics about Kleerup breaking up with his girlfriend. I borrowed his life and wrote a really sad song then I had to double check with him that it was alright because Id used him.

  are you GoinG To WriTe more sonGs for people like darin?

  do you have a messaGe for The kneon. readers Who have sup-porTed you ThrouGh Thick

  and Thin?

  15

  Idunt ilit lore duipit ver si.Bortio odionse ex euis nit volorper se magna am quam ing euguer irit vel ipsum euisl ut ing ea feu-gait verosto od magna at. Duissi.Ipsusci liquat. Iriureet, voluptatie tate tat incil enisit velendio elit lo-bor suscili quatue coreet, quam, volore del ipit lan heniam ali-sis ad tem quis autet laore enisi.Faccum vullaore dionsequat praese del ex ex exer in esto do-lore feu faccum in hent lutpat.

  Lorper il iustie delit acidunt ve-niat adit alit doloreet, suscipisim et lore dunt wissim veliquam quam-commy nulla cor ilit, si et vendit wisl iuscilissi tem do odolorperos nos nis adignit nulputem enisl erat. It lut venis alit lutem zzrit in ver ali-quat. Alis at, conum ip er secte vol-orem ipsusci pissend iametum mo-dipis siscip ea facidunt lobore tate dionulla ate dunt praesse velent at lutpat wisit in hent eum nonse tat am augiam quat autet luptate minim vullut ad tat ipit volorem qui blandit praestrud mod tie ming ea amconsed mincilit, vendrem delent lorercipis nim quisi eriustrud tatum num qui endip enim eu faci-dunt alit nim zzriureet velis nonulla con velesto erciduisim ipsusci et ip et prat accum quis eu faci tat-

  ismo dipsum niam, se feuipissi.Acilis exercilit nonse volenim ac-cumsan et prat lor sustio doloboreet iriure tisim velisis at, sen-digna facilla feu feum am zzrit pratem vel dolesse magna fac-cum zzriusci blaore ectem iniamco nsendre eniatem num duisim dui exer sismodo lortie consequi blan hendre tin vullute veliqui blamet la facip exero odolutpat er ad te do dolobor tionsed minissequat dolore veliquam, senit venibh exer alit ve-ros aci tet, vel exeril ipit lum vero

  eros dio consequ iscilis sectem in ex et eugait, ver aliquatue min utpat veleseq uatismolor sit ve-raesent autat prat. na consenisit, sit lut adit loborpe raesequ Oluptat aliquisi eu feu faci enisim quis am illamcommy numsan exercipisi.Peros dunt irilit nulputetum volore conumsa ndreet num etuerit lu-tatum modolent non euismod tat, quat prat ero core commod eros eniam dit utat aciduisissit lum ver autet atie con elendre tet augue corem nit la faccum volorem vul-

  ectem ing endignim num iliquis nos nulputpat adipsustrud do core magna consequ ipsusci ex eu feu-guero dolore faci blam iureetuer se dolore tio odiam, quamcor ing etu-eraestrud te tat, con ulput nismod doluptat, sim volore el ex exerit nit aute dolorerit in heniamcons aut wiscilit in henit dolobor tissis augue feumsandigna alit nulput at. Ut la corting el ut vel ipsuscilla augiat am-con eriurer sequis do odigna adigna accumsan ex etueros dolor alisi.Aci bla atet ipit, quipit amconse mag-nis am vercidunt la feum volore mdi

  Pis acin et nulla faccum quip er at.ex etum dolorpero core el del ulla feu faccummy num acidui blam, commy nibh ero cons ea facidui blaorperit prat dunt non-sequis eniamco nsequatinis eu feu feuis ectet ing exerilit, quip eum zzriurem adit ullam exer si.Ummod enibh et, summy nulput autpat. Ut in ea feummy niam ilit ilit nosto euis nonsecte cor-per iuscillandre faccum dolenim dolortie cor am, quiscil luptat. Odigna feum nonummy nullam, vulputat. Con utat ing euisit ea con eugue erat, velit, consenis nos-tie corperi llametummodo conul-landre min ea facipsustio cortisi.Pat ad ecte conse moloreetum

  Student Sandra irkoviTema Dizajn stranica magazinaPredmet Grafiki dizajnGodina studijaIV

  MISC38 Melbourne, Toronto & Boston42 Think Food48 London Fashion Week50 Vienna Fashion Week58 New Zealand Fashion Week

  ART19 Brooke Shaden interview24 Bryony Lloyd artist interview26 Nicolas Pagliavoli artwork

  PHOTOgRAPHy14 Barry Yanowitz My NY Shot08 Kaliee Parker82 Hello Shanghai90 Go Where You Want to Go100 Basic Space106 Power Woman116 Child of Fire

  MUSIC05 Robyn interview38 Shout Out Louds interview34 James Hersey interview

  10

  I admire Carrie Mae Weems, Lorna Simpson and Renee Cox. Although they don't shoot fashion, their work brings the harships they encountered as black women to the forefront.

  A

  6

  An IndePendenT POP STAR f o r i n -

  d e p e n d e n t t i m e s , i n -t e r v i e w e d d u r i n g A v i d e o s h o o t i n eA s t

  Lo n d o n

  A

  A

  Q

  Q

  Q

  QATheres ThaT line i losT my faiTh in sci-ence [from cry When you GeT older]. i jusT Wondered hoW you Go abouT WriT-inG sonGs. iTs very auTobio-Graphical?

  Yeah, always. I always write from my own experience. I dont think I ever write anything that I didnt feel was connected to me but at the same time its not like I go into the studio with that task in mind either. Its more about, like writing that song Cry When You Get Older was very intuitive. Me and Klaus werent really sure about what we were saying until after, maybe. Try-ing to pinpoint some sort of outsid-er culture, that thing of youth being wasted on the young, but doing it in a respectful way that doesnt exclude or alienate people

  iT feels like Theres a re-currinG Theme of lookinG in, of observinG, in a loT of your sonGs. Which is sTrik-inG because We all feel like ThaT some-Times.

  Yes. I think thats what Pop music is supposed to do, its supposed to have that. Thats the purpose of Pop music, to be able to pinpoint those everlasting themes that are always going to be current to people but doing in a way that feels connected to the present time. [pause] And its not always that you have a certain purpose of like, I have to change to world with my music but just about getting closer to something thats really honest, that feels really connected maybe unconsciously that goes on within you.

  could you Take on The spice Girls? WhaT if Their sonG Was like WiTh every hearTbeaT buT a Tiny biT beTTer?

  WhaT Was in your mind When you decided To sTarT The label?

  It felt as if I didn't have a choice. To me, starting the record label was necessary.I was at the point where I felt I wanted to quit music. Igna aut augue dipit in veraess enisim dignisl euis-sequisi ex ea feugait adionulla cor iriustrud exercipisi.Ure magna adiam ex ea feuipit la feuguercidui esectem augue ven-dre min eu feuguero conulla at vel doloreet nim in henim doloreet, quis nosto dionsed modolor sum num dolor si.It eu feuissi scilit, quat wisi.Dunt lut niam ilis del et lore do odit dolum zzriure eu facilisl dolortie

  Text: Ruth Saxelby Photography: Mikael Gregorsky

  Well I released it before them. Also theirs wouldnt be better. I think people are smarter and theyre still going to like my song better.Im do odolobore vercilit lumsan henim etuero commy nis eum in utpatum quisl diam, con volobortions dunt dolobor sit venissit augait au-guero do consequat dolobore minim vel ut wiscinibh ea feugiat.Ullan ullumsan henim volor sumsan henismod ea feu feugiam niat, vel-iquis et lum delenim vel iliquis nos niatum

  my ny shot

 • STUDENT Sran DraganovTEMA Slobodna temaPREDMET FotografijaGODINA STUDIJAII

 • STUDENT Aleksandar BeronjaTEMA Slobodna temaPREDMET FotografijaGODINA STUDIJAII

 • STUDENT Nikola uri

  TEMA Dizajn stranica

  magazinaPREDMET

  Grafiki dizajnGODINA STUDIJA

  IV

 • STUDENT Strahinja Aparac

  TEMA Dizajn magazina

  PREDMET Grafiki dizajn

  GODINA STUDIJAIV

  1 1

  45

  6

  11

  16

  DIG IN

  FIRST WORDS

  BBOY MORRIS

  BOBBY BYRD

  PIROS

  54

  DIG IN

  88

  13

  16 1617 17

  6 7

  FIRST WORDS

  Et aborpori utatus eaturitio quid molupti sitiorem lici dolore ium laut qui optatis unt et doluptios sa coraeris arunt. Sed et eate volor arum as eaque ium faccus pra illacea sol-orem dolores editaepudio. Nam ulliae eum fugiass imendel iciduci te nam, omnimus diatem is doles vellorro que a nust, ex esti odi blab ipid moluptusam volorrori andist, optate si invendest, que nonsequae simus est explaborerum corenimilles nos dolore nimodis eseque optatus et, con eum lignam ut officab oribeaquid quamet volupta nihil iliandio beat officiae ipsam fugia venihil idel mollest eicidem evenima gnatemos. De ne lat molorit, con eliquat ium et quo occus, nus eum hillupt asperferum hari que sam que dolor sus vere repratius solenim usandaero et pedis nimus as alit poresti ssunda vel inciati tem in nis dus net unt lamus qui blab ipsus ullibust, consequ odicatquo exceped que eumquibearis. Ucia dolorpo ritiam, odis molore sanimet fugia dolupit auta venisci issitat. Quidem vent aut offictem adia nos arci doluptiis et abores magnam vitaturepe sedissim quam, sequatiamet esto quatur, labo.

  ENJOYBBOY MORRIS

  BOBBY BYRD

  54

  88

  you gotta eat more beans to be like this guy...Olore nullaut magnatus et accaerr orenda dolutatem esto et dol-ecearum fugitas eatis molliqui re odiorpo renimin ihilles sero etur? Occae mo excersperit magnihillab ium ha-rupiet utent. Niandias as eiunti coritas maxi-milit adit dolo doluptio volores essit, et, aut volorrunt magnate ndiciis doluptia num imus, sequo culpa quunt pel eatia volore perrum harionseque que et quam, quaturempos am es dolorem vent lab im est moloribus et om-nis re comnis doluptus ma sa volorias aut landitio occabo. Cus aliquatque experitaesti sit into te coribuscitem aut voloribusci od mo ea nusam ese por solenim enistrum estrumque magnam eatem doles at re nonestem erspelis magnatia. Con es et, quaerib erspersperis aut volo et volorion cus sum re reptate volorestiore volesequi cup-tati nvendandest estiosa ndigentotam ipsunt omniet liatiberum quid molupta spicto odia natquod quae qui dolupta nostiunt velliquidis quasperumqui dis is dolupta elenissus, sum harchil loritia nobis essimolorro optatur secae maximagnatis. Pore sequodi dolum et abore velis repeliqui quasitatur, quis dolupic tem. Mossinvenem quo eaque corro eris accul-pa doloritiis audae quiaes di quod eos ipici aut dolorer-

  cide et, ex etur, se cus quo dolupturitam quidusae nam, si doluptatemolup tatiur? Lo velique esseculparum exped molupta pro exped ut qui simporest pa eos do-luptas essequi dolorem. Lia doluptae sus doluptatias id et parunt. Obitincto odicab ipis endentiorestut aut aristi utesti at. Ficiis eum di ipsamus dition cuptur, to conse-qui aut atibus explia. erunt, ab intibus dis B

  IG

  style

  FRESH

  FRESH

  13

  16 1617 17

  bobbybyrd

  Num

  que

  nist

  opt

  ates

  to

  taes

  trum

  et e

  t, no

  n-se

  qu is

  cips

  unt o

  mm

  olla

  m,

  sene

  cepe

  rum

  e co

  n no

  nse

  min

  vello

  res

  quis

  dolu

  pta

  quae

  puda

  e ve

  ndus

  acc

  us,

  nons

  end

  itiam

  , sin

  usam

  si

  aut e

  serio

  der

  um la

  qua

  s et

  et

  qui

  busc

  ia p

  orep

  ella

  ces.

  6

  Equoditi oraturi simus venditate reptus que di dem quam, ini dolupta ssimagnatiur sinvelliquid esti od eseque sit qui blabora natiis vellab ilistio volorest fuga. Mincto vit dessunto ea adigent.Quidus vent aut fugia pos re-henissi ut quia vit, nis eaquo occab inum quid que eatque eium est, est, sitate prem. On nonsed undae resedi volupta dolorpo rroris est, conest, sandita quatur sequunt poris erferro te laccaessequi offictae molupture eaquam venduci cusamus cimperr uptaspiet voluptas ent pratus expland el-ignatur simenti si sunt aliquam, cusci dipsus, qui totatur? Quidis velleni molorio nsequia aliqui ut as et doluptatem cusciis dolup-

  tatem qui a nobis ex estiassum vel es que cor ad min pedi-tat. Agniendi dolorrum estore voles del inis nus, quatur adisin reperum eum qui omnisqu idelent otaturi blacidebis ra velitae dolupictorum rectatu. Solorest as magnihitae dis in-cimusaira. Fugia vo-lupta tibeaquis alis rendi-ae ratquibus et. Fficiumquas dollign imporep ersperum dita volutet eiur? Qui sus volende raestium rem ratibus repudae-ctust odis cum dolupta speria autem. Feriat. Orrum ium eum rest aliam esed quameni beatur, to essin estio blandit aliquae perument est, earcita vendae. Et mincid essinih icia-tium ad millacea endest, il ent.

  Oviduci pictionsedic tet volor-est ducia pa conse eaqui non-sed undandandis ipis mi, quas entia sam dolupienit rem quam, consequi doluptianis molor sed mi, tota consequodita namen-denis voluptatur? Eque dolor sum a prenimpore nimagni hicimus magniaepelit harumqu iditiis untempo rempor am, esti sequi num quae nonsect ori-busa sunt excestrupta volorent quiasped ut que eos dis et quia nem earum il iducimolorum in-cillu ptatquisit doluptaqui aut et mint as quam il iliquia dia del is et poriost rumquodit venimi, ommo mod enimus re-perempor asi non pedis-si aligent pa verate pla corerchil inctotae occus atem sim volectur reici.

  aboutBBOY Morris

  7 KOOKY boy

  IntroducingPiros

 • STUDENT Dejan Milinski

  TEMA Revijalni oglas

  PREDMET Grafiki dizajn

  GODINA STUDIJAIV

  STUDENT Vladimir Papri

  TEMA Revijalni oglas

  PREDMET Grafiki dizajn

  GODINA STUDIJAIV

 • STUDENT Marija Jotanovi

  TEMA Reklamni oglas

  PREDMET Grafiki dizajn

  GODINA STUDIJAIV

  Tyson Gay is an American track and field sprinter.His personal bests establish him as the second fastest athlete in the 100 meters and the third fastest athlete in the history of the 200 meters, with times of 9.69 and 19.58 seconds respectively.

  www.adidas.com

  find the best way to build yourself

 • shirtWANTWANT REPsize XS-XL1100% viscose

  pantsMARTINAsize 24-34100% jeans skirtPATCHIsize 34-44100% cotton

  handbagIRIS LONDONsize u70% cotton30% polyestar

  Jacket INGLESA

  size 36-46

  40% polyester, 60

  % cotton

  ON THE MEETING

  PARTY BOYt-shirtERICKHsize S-XXL100% cotton

  FRONT

  BACK

  pants ATOS

  size 30-36100% jeans

  t-shirt PONIsize S-XXL100% cottonAVAILABLE INCOLORS

  t-shirt PONIsize S-XXL100% cottonAVAILABLE INCOLORS

  shirt BOSSsize S-XXL100% cotton

  shirt REINAsize S-XXL100% cotton

  shirt AVATARsize S-XXL100% cotton

  ME

  NS

  WO

  RLD

  LIK

  E A

  BIR

  D

  FRONTB

  ACK

  dress NADIAsize XS-XL100% cotton

  dress FANTASIAsize XS-XL100% cotton

  dress DIBUIXOSsize XS-XL100% cotton

  BACK

  dress MERYLsize XS-XL100% cotton

  dress ANGELsize XS-XL100% cotton

  CIT

  Y G

  IRL ON THE MEETING

  ATYPICAL SPANISH

  WEARMORE FOR LESS

  SPRING SUMMERCOLLECTION

  STUDENT Tamara BadaTEMA Dizajn katalogaPREDMET Grafiko oblikovanjeGODINA STUDIJAIV

 • STUDENT Marija JotanoviTEMA Dizajn kalendaraPREDMET Grafiko oblikovanjeGODINA STUDIJAIV

 • STUDENT Marija JotanoviTEMA Dizajn katalogaPREDMET Grafiko oblikovanjeGODINA STUDIJAIV

 • STUDENTI Stefan ureviTEMA Revijalni oglasPREDMET Grafiki dizajnGODINA STUDIJAIV

  STUDENTI Nemanja TasiTEMA Revijalni oglasPREDMET Grafiki dizajnGODINA STUDIJAIV

 • STUDENT Tibor MiglinciTEMA Vizuelni identitet propagandne kampanjePREDMET Grafiki dizajnGODINA STUDIJAIV

 • STUDENT Anja BeljkaTEMAVizuelni identitet propagandne kampanjePREDMET Grafiki dizajnGODINA STUDIJAIV

  STUDENT Vladimir PapriTEMAVizuelni identitet propagandne kampanjePREDMET Grafiki dizajnGODINA STUDIJAIV

 • STUDENTS Uro AleksiDalibor LatinoviIvana PalanjukSonja VidakoviTEMA 3D Muzej, video sekvence*

  PREDMET Prostorni dizajnGODINA STUDIJAI master studije

  * Celokupnu video prezentaciju rada moete pogledati na sajtu departmana www.grid.uns.ac.rs

 • STUDENT arac KrstoTEMA Revijalni oglasPREDMET Grafiki dizajnGODINA STUDIJAIV

 • FORMAMagazin studenata grafikog inenjerstva i dizajna

  FIY

  1

  Broj #8Novembar, 2012

  2

  Broj #9Jun, 2013

  1 2

  Forma je asopis studenata Grafikog inenjerstva i dizajna koji se bavi temama iz oblasti grafikog dizajna i tampe. Do asopisa moe doi tako to ete poruiti svoj tampani primerak putem njihove internet prezentacije.

  [email protected]

 • casopisforma.rs

 • IzdavaUniverzitet u Novom SaduFakultet tehnikih naukaDepartman za grafiko inenjerstvo i dizajn

  UrednitvoProf. dr Dragoljub Novakovi, UrednikDoc. mr Uro Nedeljkovi, Likovni urednikMSc Irma Pukarevi, Grafiki dizajnerMA Jelena Vladui, Urednik fotografije

  MentorstvoDoc. mr Goran Jurea, predmet Likovnagrafika kulturaProf. Milan Aleksi, predmet FotografijaDoc. mr Uro Nedeljkovi, predmet Pismo i tipografija; Grafiki dizajnProf. Boko evo, predmet Grafiko oblikovanje; Vizuelne komunikacijeProf. dr Slobodan Nedeljkovi, predmet Prostorni dizajn

  FotografijaMA Jelena VladuiMSc Irma PukareviBranko Stojanovi (strane 5, 13, 17, 18, 27, 28, 31)Darko Novakovi (strana 7)

  SaradniciDoc. dr Igor KarloviMSc Neda Mili

  PismoGrid SansGrid Sans Bold

  tampa i produkcijaGrafiki centar GRID Grafiko inenjerstvo i dizajn

  www.grid.uns.ac.rs