planovi studija

59

Upload: phungnga

Post on 29-Jan-2017

264 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Planovi studija
Page 2: Planovi studija
Page 3: Planovi studija

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih naukaDepartman za grafičko inženjerstvo i dizajn

Page 4: Planovi studija
Page 5: Planovi studija

1

Opšte informacijeO grafičkom inženjerstvu i dizajnu

www.grid.uns.ac.rs

Page 6: Planovi studija

Novi Sad je glavni grad Autonomne Pokrajine Vojvodine, koja se nalazi u severnom delu Srbije, i drugi je po veličini grad u Srbiji. Nekadašnja kolevka političkog i kulturnog preporoda Srbije, je danas grad obrazovanja, kulture, muzeja, galerija, biblioteka i pozorišta. Novi Sad je obra­zovni, administrativni, privredni i kulturni centar Vojvodine, ponosan na svoju multikulturalnost i multireligijsko stanovništvo. Novi Sad ima oko 450.000 stanovnika i povezan je sa regionom drumskim i železničkim putevima, kao i vode nim tokovima. Nalazi se u centru mreže autoputeva koji spajaju severoistočnu i istočnu Evropu sa Bliskim i Dalekim istokom, kao i centralnu i severnu Evropu sa lukama Jadranskog mora.

Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn je jedan od najmlađih departmana Fakulteta tehničkih nauka, koji je osnovan 1999. godine. Fakultet tehničkih nauka je nastao iz Mašinskog faku lteta koji je osnovan Uredbom Narodne sku pštine Narodne Republike Srbije 18. maja 1960. godine u sastavu Univerziteta u Beogradu. Nakon osnivanja Univerziteta u Novom Sadu 28.

juna 1960. godine fakultet je, zajedno sa još šest fakulteta koji su se ranije oformili u Vojvodini, postao deo Univerziteta u Novom Sadu.

Danas je Univerzitet u Novom Sadu drugi po veličini među šest državnih univerziteta u Srbiji a Fakultet tehničkih nauka je najveći fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Takođe, departman za grafičko inženjerstvo i dizajn, sa više od 1400 studenata, je lider u području obrazovanja inženjera grafičkog inženjerstva i dizajna u regionu. Fakultet tehničkih nauka u okviru svojih aktivnosti ima i veoma razvijenu međunarodnu saradnju, što potvrđuje i preko 50 realizovanih međunarodnih projekata. Poslednjih godina je uključen u veliki broj međunarodnih projekata poput Tempus (Evropske unije), CEPUS (EU) WUS (Austrija), CARDS (EU) FP6 (EU) i FP7 (EU), a započeta je saradnja sa međunarodnim partnerima iz Evrope i sveta. Grafičko inženjerstvo i dizajn ima aktivnu ulogu u projektima i saradnji sa svetskim centrima ove vrlo popularne i kreativne struke.

Grad Novi SadUniverzitet u Novom Sadu

Page 7: Planovi studija

Srbija Vojvodina

Novi Sad

Page 8: Planovi studija

Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn, osnovan 1999. godine, upotpunio je inženjerstva Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Izazov osnivanju je bilo nepostojanje jedne struke koja u svakoj razvijenoj zemlji ima izuzetan značaj i koja donosi veliki profit. Studioznom analizom prisutnih studija u svetu formiran je plan i program stu dija Grafičkog inženjerstva i dizajna. Za kratko vreme postojanja popeo se u vrh popularnosti i interesovanja za sudije ove struke. Ispostavilo se da je to smer novog vremena, nove dinamike promena, novih životnih uslova i novih tehnologija koje su promenile svet komunikacija i navike čoveka. U osnovi samog naziva smera je sadržano mnogo toga.

Pojam grafičko u opštem značenju pripada veštini pisanja, crtanja, slikanja ili se tiče veštine pisanja, crtanja ili slikanja, odnosno to je zapis: pisan, predstavljen slovima, prikazan crtežom. Zapisi su tragovi svega umnog i pamćenja vrednog, svega onog što je zapisano na podlogu koja je ostajala i ostaje generacijama. Narodi koji nisu imali zapise pali su u zaborav. Naziv studija upotpunjuje pojam

dizajna, grane primenjene umetnosti koja se bavi likovnom stranom oblikovanja, i oblicima proizvoda industrijske proizvodnje. Inženjerstvo ih povezuje kroz specijalističku stručnu razradu i izučavanje područja tehnika kojima se realizuju.

Grafičko inženjerstvo i dizajn kao interdisciplinarno područje tehnike pored izučavanja grafike i dizajna obuhvata i inženjerska znanja iz računarstva, elektrotehnike, elektronike, komunikacija, multimedija, menadžmenta, hemijskog inženjerstva, lasera, ekonomskih, fundamentalnih i drugih nauka.Grafičke tehnologije u estetskom, ekonomskom i tehničko tehnološkom smislu čine, oblikovanje i projektovanje grafičkih proizvoda ­ grafički dizajn, industrijski dizajn, web dizajn, prostorni dizajn, kao i multimediji. One su neophodne za sve industrijske grane jer je grafička ambalaža prvi i dominantan kontakt kupca sa svakim proizvodom u odlučivanju njegove kupovine. Grafičkim tehnologijama pripada obrada teksta, slika, grafika, animacija, video i audio sekvenci, kompjuterske igre, interaktivne simulacije i izrada filmova. Na studijama se ovladava reprodukcionom tehnikom kao što su:

Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn

Page 9: Planovi studija
Page 10: Planovi studija

Postoje trenuci koji se u životu nikada ne zaboravljaju. Sigurno jedan takav trenutak je i odluka za izbor studija a samim tim i životnog poziva kojem će te posvetiti budućnost. Naravno da u tome postoji mnoštvo dilema na koje se traže odgovori. Delićemo zajedničko zadovoljstvo ukoliko Vam ovom informacijom u tome pomognemo.

Page 11: Planovi studija

skeneri, digitalne kamere, digitalni aparati i drugi periferni računarski uređaji. Izučavaju se grafički sistemi reprodukcije i dobijanja otiska, web dizajn, industrijski dizajn, grafički dizajn, prostorni dizajn, elektronsko izdavaštvo, izrada i dizajn ambalaže, izrada mnoštva dekorativnih i ukrašavajućih proizvoda, otisaka na tkanini za modne revije i mnoštvo grafičkih i drugih proizvoda kao što su knjige, magazini, papirna galanterija i slični proizvodi koji su nezaobilazna životna potreba čoveka. Fakultet tehničkih nauka je najveći u našoj zemlji i objedinjuje dugogodišnje iskustvo i tradiciju obrazovanja svetski priznatih inženjera iz oblasti za koje ih osposobljava. Takva je i kadrovska baza profesora i saradnika departmana grafičkog inženjerstva i dizajna. Za potrebe grupe

umetničkih predmeta na odseku su angažovani profesori i saradnici Akademije umetnosti iz Novog Sada i drugih univerziteta. Radi se na permanentnom obrazovanju uz učešće istaknutih svetskih stručnjaka iz ovih oblasti. Sve ovo je podržano savremenom laboratorijskom opremom najvrednijom u delu Jugoistočne Evrope. Nju čine savremene računarske učionice sa najnovijim softverima primenjenim u izučavanjima. Najnovija laboratorijska oprema, milionske vrednosti, je na raspolaganju u edukativnom i istraživačkom procesu. Jedna od njih je ofset štamparska mašina KBA, zatim mašine završne grafičke obrade za rezanje, šivenje, savijanje materijala i povezivanje knjiga, sistemi za izradu štamparskih formi flekso štampe, foto studijska i

Page 12: Planovi studija

merna oprema i veći broj uređaja za istraživanja u području upravljanja bojama. Pored ovoga, nezaobilazan segment usavršavanja znanja su dve sopstvene savremene računarske učionice. Studenti za svoj budući rad moraju dobro da savladaju veći broj računarskih programa iz obrade teksta, slike i programa za crtanje, slikanje i projektovanje. Sva oprema je u funkciji svakodnevnog rada studenata koji sa velikim entuzijazmom pristupaju radu.

Za upotpunjavanje obrazovnog procesa se koriste proizvodni i laboratorijski prostori velikog broja firmi u zemlji i inostranstvu. Obrazovni proces se upotpunjuje stručnim studijskim putovanjima kako domaćim tako i inostranim. Organizuju se studijska putovanja vodećim fakultetima ove struke u svetu kao i vodećim svetskim kompanijama za proizvodnju grafičke opreme kao što su KBA, Heidelberg, Manroland AG i njihovim školskim obrazovnim centrima. Praktikuje se poseta sajmovima kako domaćim tako i svetskim u cilju stvaranja slike o dostignućima u razvoju kroz ponudu različitih firmi. Obilazi se veći

broj firmi da bi se došlo do saznanja primene određenih tehnologija u konkretnoj proizvodnji. Za studente se svake godine organizuje studijsko putovanje u Nemačku i Austriju sa akcentom na posete fakultetima i firmama proizvođačima grafičke opreme. Organizuju se stručna predavanja koja imaju za cilj da prodube znanja iz značajnijih savremenih tehnologija. Od 2002. godine organizuje se naučno stručni simpozijum GRID na kojem učestvuju istraživači iz preko deset zemalja, sa ciljem okupljanja svih onih koji žele izložiti rezultate svojih naučnih i stručnih istraživanja.U njemu učestvuju i studenti doktorskih i master studija sa svojim radovima.

Simpozijum Grafičkog inženjerstva i dizajna GRID je međunarodni i tradicionalno se održava svake druge godine. Studije na departmanu su savremeno organizovane potpuno u skladu sa svetski priznatim normama, sa tri nivoa studija, osnovne akademske studije koje traju četiri godine, diplomske ­ master studije koje traju jednu godinu, i doktorske studije, koje traju tri godine.

Page 13: Planovi studija
Page 14: Planovi studija
Page 15: Planovi studija

Stečenim znanjima studenti grafičkog inženjerstva i dizajna su osposobljeni za samostalan rad i zapošljavanje u firmama koje se bave tehnologijama ove struke, razvojnim i istraživačkim institucijama, firmama koje promovišu vizuelni identitet, medije i dizajn proizvoda. Studijama ove struke se stiče kvalitetno obrazovanje koje daje široke mogućnosti započinjanja sopstvenog biznisa.

Page 16: Planovi studija
Page 17: Planovi studija

2

NastavniplanoviSpisak predmeta koji se izučavaju na departmanu

www.grid.uns.ac.rs

Page 18: Planovi studija
Page 19: Planovi studija

Osnovne akademske studije

# Naziv predmeta Zimski semestar Letnji semestar Broj bodova

1. Matematika 4+4 8

2. Hemija u grafičkom inženjerstvu 3+3 6

3. Grafičke aplikacije 2+4 6

4. Likovna kultura 2+4 6

5. Strani jezik 1 (bira se 1 od 2)

Engleski jezik - osnovni 2+0 2

Nemački jezik - osnovni 2+0 2

6. Grafički materijali 4+4 8

7. Fizika 3+3 6

8. Sociologija kulture 2+2 4

9. Vizuelna kultura 2+2 6

10. Izborni predmet 1 (bira se 1 od 2)

Tehnička mehanika 2+2 6

Marketing i preduzetništvo 2+2 6

11. Strani jezik 2 (bira se 1 od 2)

Engleski jezik - niži srednji 2+0 2

Nemački jezik - niži srednji 2+0 2

PRVA GODINA

Page 20: Planovi studija

# Naziv predmeta Zimski semestar Letnji semesta r Broj bodova

12. Uvod u grafičke tehnologije 2+4 6

13. Električne mašine 2+2 4

14. Pismo i tipografija 3+3 8

15. Fotografija 2+2 6

16. Izborni predmet 1 (bira se 1 od 2)

Osnove programiranja 2+4 9

Osnovi mašinstva 2+2 7

17. Strani jezik 3 (bira se 1 od 2)

Engleski jezik - srednji 2+0 2

2+0 2

18. 4+4 8

19. 2+2 6

20. 2+4 6

21.

Nemački jezik - srednji

Grafički procesi

Elektronika i optoelektronika

Multimediji

Izborni predmet 2 (bira se 1 od 3)

Grafička kultura 2+2 5

Projektovanje grafičkih proizvoda 2+2 5

Rasterska grafika 2+2 5

22. Strani jezik 4 (bira se 1 od 2)

Engleski jezik - napredni srednji 2+0 2

Nemački jezik - napredni srednji 2+0 2

DRUGA GODINA

Page 21: Planovi studija

# Naziv predmeta Zimski semestar Le tnji semestar Bro j bodova

23. Reprodukciona tehnika 4+4 8

24. Osnovi prostornog dizajna 2+4 6

25. Štamparske forme 4+4 7

26. Izborni predmet 1 (bira se 1 od 2)

Hemigrafija 2+2 5

Grafičke komunikacije 2+2 5

27. Strani jezik 5 (bira se 1 od 2)

Engleski jezik - stručni 1 2+0 3

2+0 3

28. 4+4 8

29. 4+4 8

30. 2+4 6

31.

Nemački jezik - stručni 1

Tehnike štampe

Završna grafička obrada

Industrijski dizajn

Izborni predmet 2 (bira se 1 od 2)

Dizajn grafičkih proizvoda 2+2 6

Digitalna fotografija 2+2 6

32. Strani jezik 6 (bira se 1 od 2)

Engleski jezik - stručni 2 2+0 3

Nemački jezik - stručni 2 2+0 3

TREĆA GODINA

Page 22: Planovi studija

# Naziv predmeta Zimski semestar Letnji semestar Broj bodova

33. Nauka o boji 4+4 7

34. Osnove kompjuterskih igara 2+2 4

35. WEB dizajn 2+4 6

36. Modeliranje, simulacija i upravljanje 2+2 4

37. Izborni predmet 1 (bira se 1 od 2)

Kreativna kaligrafija 2+0 2

Principi univerzalnog dizajna 2+0 2

38. Strani jezik 7 (bira se 1 od 2)

Engleski jezik za GRID 1 2+0 2

Nemački jezik za GRID 1 2+0 2

39. Grafički sistemi 4+4 6

40. Grafički dizajn 3+3 6

41. Proizvodni sistemi 2+2 5

42. Strani jezik 8 (bira se 1 od 2)

Engleski jezik za GRID 2 2+0 2

Nemački jezik za GRID 2 2+0 2

43. Stručna praksa 3 3

44. Završni - diplomski rad 7 13

ČETVRTA GODINA

Page 23: Planovi studija

Master akademske studije

# Naziv predmeta Zimski semestar Letnji semestar Broj bodova

1. Grafička ambalaža 4+4 4

2. Prostorni dizajn 2+4 4

3. Izborni predmet 1 (bira se 1 od 4)

Upravljanje bojama 2+2 3

Efikasno oglašavanje 2+2 3

Dizajn kompjuterskih igara 2+2 3

3D štampa 2+2 3

4. Izborni predmet 2 (bira se 1 od 2)

Engleski jezik za GRID 3 2+0 2

Nemački jezik za GRID 3 2+0 2

5. Grafičko okruženje 3+3 4

6. Elektronsko izdavaštvo 2+4 5

7. Stručna praksa - master

Izborni predmet 3 (bira se 1 od 5)

Dizajn industrijskih proizvoda 2+2 4

Dizajn karaktera i pokreta 2+2 4

Metod istraživačkog rada 2+2 4

Digitalna štampa 2+2 4

2+2 4

8.

Elektronski multimedijalni sistemi

4 4

9. Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama master rada 10 15

10. Izrada i odbrana master rada 10 15

Page 24: Planovi studija

# Naziv predmeta Zimski semestar Letnji semestar Broj bodova

1. Metod naučnog rada 0+3 5

2. Odabrana poglavlja iz savremenihgrafičkih tehnologija

4+9 14

3. Odabrana poglavlja ­ izborni predmet 1 5+3 12

Odabrana poglavlja iz fizike 5+3 12

Odabrana poglavlja iz matematike 5+3 12

Odabrana poglavlja iz hemije 5+3 12

Odabrana poglavlja iz programiranja 5+3 12

Odabrana poglavlja iz grafičkih materijala 5+3 12

4. Odabrana poglavlja ­ izborni predmet 2 5+4 13­14

Odabrana poglavlja iz računarstva 5+4 13

Odabrana poglavlja iz upravljanja bojama 5+4 14

Odabrana poglavlja iz tehničke mehanike 5+4 14

5. Odabrana poglavlja ­ izborni predmet 3 0­4 14

Odabrana poglavlja iz multimedija 5+4 14

Odabrana poglavlja izprojektovanja za izvrsnost

5+4 14

Odabrana poglavlja izkompjuterske grafike

5+4 14

Odabrana poglavlja iz savremenih tehnika štampe

5+4 14

Modeli osećaja boja i slika 5+4 14

6. Aktuelno stanje u oblasti 0+2 2

PRVA GODINA

Doktorske akademske studije

Page 25: Planovi studija

# Naziv predmeta Zimski semestar Letnji semestar Broj bodova

1. Odbrana poglavlja ­ izborni predmet 4 5+4 14

Odabrana poglavlja iz dizajna 5+4 14

Odabrana poglavlja izumetnosti u grafičkim tehnikama

5+4 14

Odabrana poglavlja izindustrijskog oblikovanja proizvoda

5+4 14

2. Odbrana poglavlja ­ izborni predmet 5 5+4 14

Odabrana poglavlja iz ambalaže 5+4 14

Opažanje svetline i boja 5+4 14

Odabrana poglavlja izsavremenih grafičkih sistema i procesa

5+4 14

3. Priprema prijave teme doktorske disertacije 0+2 2

Doktorska disertacija (teorijske osnove) 0+20 30

1. Doktorska disertacija ­ Studijskoistraživački rad

0+30 30

2. Doktorska disertacija ­ Studijskoistraživački rad

0+10 10

3. Doktorska disertacija ­ Izrada i odbrana 20

DRUGA GODINA

TREĆA GODINA

Page 26: Planovi studija
Page 27: Planovi studija

3

Osnovne informacije o studijskim programima

www.grid.uns.ac.rs

Page 28: Planovi studija
Page 29: Planovi studija

Svi studijski programi grafičkog inženjerstva i dizajna su akreditovani.

Page 30: Planovi studija

Departman je član prestižnih svetskih institucija kao što je međunarodna organizacija za standardizaciju u području grafičkih tehnologija FOGRA i prestižne asocijacije naučnog karaktera IARIGAI.

U studijskim programima su sintetizovana potrebna znanja od značaja za obrazovni profil kroz sticanje opštih znanja, znanja iz grafičkih tehnologija, dizajna i drugih specifičnih znanja potrebnih savremenom inženjeru. Stečenim znanjima inženjeri ovog smera osposobljeni su za samostalan rad i zapošljavanje u firmama koje se bave tehnologijama ove struke, razvojnim i istraživačkim institucijama, firmama koje promovišu vizuelni identitet, medije i dizajn proizvoda i jedne su od studija čije obrazovanje daje široke mogućnosti započinjanja sopstvenog biznisa. Departman je član prestižnih svetskih institucija kao što je međunarodna organizacija za standardizaciju u području grafičkih tehnologija FOGRA i prestižne asocijacije naučnog karaktera IARIGAI. Sa svim ovim studiranje na ovom departmanu daje velike mogućnosti čime je ispunjen najlepši deo studentskog života a uz konstantan rad dolazi uspeh, zadovoljstvo i ono što je slogan fakulteta “visoko mesto u društvu najboljih”. Diplomiranih inženjera ove struke skoro da nije bilo u našoj zemlji što daje nadu da će

se razvojem, kojem društvo teži, otvoriti velike mogućnosti rada. Želimo da Vam studiranje na našem fakultetu bude zadovoljstvo, a sigurni smo da će tako i biti jer studije su najlepši deo života i sigurno ono što će ostati u najlepšem sećanju. Studije grafičkog inženjerstva i dizajna su upravo tako i koncipirane a na Vama je odluka i izbor. Studenti koji su završili studije Grafičkog inženjerstva i dizajna a žele da se dalje usavršavaju visoko su kotirani na univerzitetima u svetu.

U okviru studija detaljnije se izučava veliki broj softvera a stečena znanja daju široke mogućnosti kreativnog stvaranja. Neki od softvera koji se detaljnije izučavaju tokom sudija su: Adobe Illusrator CS, InDesign CS, Adobe Photoshop CS, Flash MX, 3DStudio, SoundForge, Adobe Premier, Adobe Acrobat, EngView Package Designer, QuarkXpress, FontLab, Fontografer, Preps, EngView Sysems, Catia, Microsoft Office, AutoCAD, 3dsMAX, Corel Draw, Visual Basic.

Page 31: Planovi studija
Page 32: Planovi studija
Page 33: Planovi studija

4

Radovi studenataStudentski radovi osnovnih akademskih i master akademskih studija

www.grid.uns.ac.rs

Page 34: Planovi studija

STUDENT Endre MesarošTEMA Vizuelni identitet propagandne kampanjePREDMET Grafički dizajnGODINA STUDIJAIV

Page 35: Planovi studija

STUDENT Ivana Oravec

TEMA Idejno rešenje

vizit kartePREDMET

Likovna kulturaGODINA STUDIJA

I

STUDENT Nataša Vreća

TEMA Idejno rešenje

vizit kartePREDMET

Likovna kulturaGODINA STUDIJA

I

Page 36: Planovi studija

STUDENT Tijana RadićTEMA Promotivna knjižica pismaAdvent ProPREDMET Pismo i tipografijaGODINA STUDIJAII

Page 37: Planovi studija
Page 38: Planovi studija

STUDENT Ivan MesarošTEMA Vizuelni identitet propagandne kampanjePREDMET Grafički dizajnGODINA STUDIJAIV

Page 39: Planovi studija
Page 40: Planovi studija

STUDENT Ivan Blesić

TEMA Dizajn stranica

magazinaPREDMET

Grafički dizajnGODINA STUDIJA

IV

Page 41: Planovi studija

1

robwyn interview | | barry yanowitz

my kind of girl

kailee parkermy ny shot

j a n u a r y 2011i s s u e #3

‘The difference between style and fashion is quality.’

Black Pearl Throught Kailee Lens

11

Aliquisc ipsumsan verci tie feu feugue core consectem veliquamet, sit lor sit velit, sum-molut lor summolo rerostrud et ut velessi

eugiam, senissim ilit, vel eui eriurem delese feu-gueros nim at ipsum irilis nibh ex essed dit, si.Modiat augiam velenis digna consequisit velit nim dipsum dolore commy nonsequisis adiate dolor ad tet deliquam, velenit vel iniamco mmodolutem alisi.nx eugait aliqui er ad modiat.Agna feugiam dolore exer ipisciduipit amcor susci tem adit utem zzril ero delessi blaorem iuscips us-trud dio dipit nim dolesto dolore et eum veliquis nul-lutat ad min enim zzrit auguerilit incip ea faciliquisi.Ugiamet dunt ut la alis el ipisl ilit augiam zzriusc

Ipsummy nit nullut praessis atumsan veriure commyIm nibh er irilisl irit acil ilit ent lum et praessit, sectem acillaoreet dunt ut vel euismol ortinismodo dolorper suscin veniat ulluptat wis exero od dit aut am iusciVenim vulluptat praessit lum autpat, quiscip sum-sandre modiam zzriure consequi ectet, summod-olorem in ectet alit ipsum nonsed dui ectem at do consequ ismolesendre tionsed dolorpero consequa-tum doleniam venit ad tem adipsustisi te commy

Their work stands for something and for that reason I have an immense amount of respect for them.

7

At the beginning, it was kind of scary. It's a totally different world, and I had a lot of new tasks to get my head around. I didn't know if I was going to be good at it or not. But I enjoyed myself... I mean, now, the creative part and the busi-ness part are coming together: the distances between them are get-ting shorter and shorter. It's easier than it was. Before, if I had to have a business meeting in the morn-ing, I would get to the studio later on and be all "Bleugh." But I think that was only because it was a new thing,I didn't know it yet. When you learn something new, it always

Yes! I would like to sayhello KneOn. readers, remember always to do the rakamonie, excla-mation mark. Do you know how to spell rakamonie? R-a-k-a-m-o-n-i-e.

A

A

A

A

Q

Q

Q

Q

and WhaT had happened To make you feel like ThaT?

It wasn't really a whole tragedy in my life, but it was definitely at a breaking point. I wasn't really hav-ing fun anymore. I looked back over the last couple of years of my career, and I felt like I wasn't really going anywhere. I needed to make a change. I thought about it for awhile, and it seemed reason-able that starting a record company would enable me to have more control.

hoW does iTfeel To be Theone makinGall Thedecisions-The bucksTops WiThyou noW?

I don’t write for other people on purpose, it’s just that sometimes it happens. Sometimes I will write a song and not record it and some-one else will – actually that’s my publisher’s job. I don’t even know how it happens. Sometimes some-one will phone and say ‘can I use your song?’ and I will say ‘Who are you?’. And then we sort it out. When I wrote ‘With every Heartbeat’ I wrote the lyrics about Kleerup breaking up with his girlfriend. I borrowed his life and wrote a really sad song then I had to double check with him that it was alright because I’d used him.

are you GoinG To WriTe more sonGs for people like darin?

do you have a messaGe for The kneon. readers Who have sup-porTed you ThrouGh Thick

and Thin?

15

Idunt ilit lore duipit ver si.Bortio odionse ex euis nit volorper se magna am quam ing euguer irit vel ipsum euisl ut ing ea feu-gait verosto od magna at. Duissi.Ipsusci liquat. Iriureet, voluptatie tate tat incil enisit velendio elit lo-bor suscili quatue coreet, quam, volore del ipit lan heniam ali-sis ad tem quis autet laore enisi.Faccum vullaore dionsequat praese del ex ex exer in esto do-lore feu faccum in hent lutpat.

Lorper il iustie delit acidunt ve-niat adit alit doloreet, suscipisim et lore dunt wissim veliquam quam-commy nulla cor ilit, si et vendit wisl iuscilissi tem do odolorperos nos nis adignit nulputem enisl erat. It lut venis alit lutem zzrit in ver ali-quat. Alis at, conum ip er secte vol-orem ipsusci pissend iametum mo-dipis siscip ea facidunt lobore tate dionulla ate dunt praesse velent at lutpat wisit in hent eum nonse tat am augiam quat autet luptate minim vullut ad tat ipit volorem qui blandit praestrud mod tie ming ea amconsed mincilit, vendrem delent lorercipis nim quisi eriustrud tatum num qui endip enim eu faci-dunt alit nim zzriureet velis nonulla con velesto erciduisim ipsusci et ip et prat accum quis eu faci tat-

ismo dipsum niam, se feuipissi.Acilis exercilit nonse volenim ac-cumsan et prat lor sustio doloboreet iriure tisim velisis at, sen-digna facilla feu feum am zzrit pratem vel dolesse magna fac-cum zzriusci blaore ectem iniamco nsendre eniatem num duisim dui exer sismodo lortie consequi blan hendre tin vullute veliqui blamet la facip exero odolutpat er ad te do dolobor tionsed minissequat dolore veliquam, senit venibh exer alit ve-ros aci tet, vel exeril ipit lum vero

eros dio consequ iscilis sectem in ex et eugait, ver aliquatue min utpat veleseq uatismolor sit ve-raesent autat prat. na consenisit, sit lut adit loborpe raesequ Oluptat aliquisi eu feu faci enisim quis am illamcommy numsan exercipisi.Peros dunt irilit nulputetum volore conumsa ndreet num etuerit lu-tatum modolent non euismod tat, quat prat ero core commod eros eniam dit utat aciduisissit lum ver autet atie con elendre tet augue corem nit la faccum volorem vul-

ectem ing endignim num iliquis nos nulputpat adipsustrud do core magna consequ ipsusci ex eu feu-guero dolore faci blam iureetuer se dolore tio odiam, quamcor ing etu-eraestrud te tat, con ulput nismod doluptat, sim volore el ex exerit nit aute dolorerit in heniamcons aut wiscilit in henit dolobor tissis augue feumsandigna alit nulput at. Ut la corting el ut vel ipsuscilla augiat am-con eriurer sequis do odigna adigna accumsan ex etueros dolor alisi.Aci bla atet ipit, quipit amconse mag-nis am vercidunt la feum volore mdi

Pis acin et nulla faccum quip er at.ex etum dolorpero core el del ulla feu faccummy num acidui blam, commy nibh ero cons ea facidui blaorperit prat dunt non-sequis eniamco nsequatinis eu feu feuis ectet ing exerilit, quip eum zzriurem adit ullam exer si.Ummod enibh et, summy nulput autpat. Ut in ea feummy niam ilit ilit nosto euis nonsecte cor-per iuscillandre faccum dolenim dolortie cor am, quiscil luptat. Odigna feum nonummy nullam, vulputat. Con utat ing euisit ea con eugue erat, velit, consenis nos-tie corperi llametummodo conul-landre min ea facipsustio cortisi.Pat ad ecte conse moloreetum

Student Sandra ĆirkovićTema Dizajn stranica magazinaPredmet Grafički dizajnGodina studijaIV

MISC38 Melbourne, Toronto & Boston42 Think Food48 London Fashion Week50 Vienna Fashion Week58 New Zealand Fashion Week

ART19 Brooke Shaden interview24 Bryony Lloyd artist interview26 Nicolas Pagliavoli artwork

PHOTOgRAPHy14 Barry Yanowitz My NY Shot08 Kaliee Parker82 Hello Shanghai90 Go Where You Want to Go100 Basic Space106 Power Woman116 Child of Fire

MUSIC05 Robyn interview38 Shout Out Louds interview34 James Hersey interview

10

‘I admire Carrie Mae Weems, Lorna Simpson and Renee Cox. Although they don't shoot fashion, their work brings the harships they encountered as black women to the forefront.

A

6

An IndePendenT POP STAR f o r i n -

d e p e n d e n t t i m e s , i n -t e r v i e w e d d u r i n g A v i d e o s h o o t i n eA s t

Lo n d o n

A

A

Q

Q

Q

QAThere’s ThaT line ‘i losT my faiTh in sci-ence’ [from cry When you GeT older]. i jusT Wondered hoW you Go abouT WriT-inG sonGs. iT’s very auTobio-Graphical?

Yeah, always. I always write from my own experience. I don’t think I ever write anything that I didn’t feel was connected to me but at the same time it’s not like I go into the studio with that task in mind either. It’s more about, like writing that song – Cry When You Get Older – was very intuitive. Me and Klaus weren’t really sure about what we were saying until after, maybe. Try-ing to pinpoint some sort of outsid-er culture, that thing of youth being wasted on the young, but doing it in a respectful way that doesn’t exclude or alienate people

iT feels like There’s a re-currinG Theme of lookinG in, of observinG, in a loT of your sonGs. Which is sTrik-inG because We all feel like ThaT some-Times.

Yes. I think that’s what Pop music is supposed to do, it’s supposed to have that. That’s the purpose of Pop music, to be able to pinpoint those everlasting themes that are always going to be current to people but doing in a way that feels connected to the present time. [pause] And it’s not always that you have a certain purpose of like, ‘I have to change to world with my music’ but just about getting closer to something that’s really honest, that feels really connected maybe unconsciously that goes on within you.

could you Take on The spice Girls? WhaT if Their sonG Was like ‘WiTh every hearTbeaT’ buT a Tiny biT beTTer?

WhaT Was in your mind When you decided To sTarT The label?

It felt as if I didn't have a choice. To me, starting the record label was necessary.I was at the point where I felt I wanted to quit music. Igna aut augue dipit in veraess enisim dignisl euis-sequisi ex ea feugait adionulla cor iriustrud exercipisi.Ure magna adiam ex ea feuipit la feuguercidui esectem augue ven-dre min eu feuguero conulla at vel doloreet nim in henim doloreet, quis nosto dionsed modolor sum num dolor si.It eu feuissi scilit, quat wisi.Dunt lut niam ilis del et lore do odit dolum zzriure eu facilisl dolortie

Text: Ruth Saxelby Photography: Mikael Gregorsky

Well I released it before them. Also theirs wouldn’t be better. I think people are smarter and they’re still going to like my song better.Im do odolobore vercilit lumsan henim etuero commy nis eum in utpatum quisl diam, con volobortions dunt dolobor sit venissit augait au-guero do consequat dolobore minim vel ut wiscinibh ea feugiat.Ullan ullumsan henim volor sumsan henismod ea feu feugiam niat, vel-iquis et lum delenim vel iliquis nos niatum

my ny shot

Page 42: Planovi studija

STUDENT Srđan DraganovTEMA Slobodna temaPREDMET FotografijaGODINA STUDIJAII

Page 43: Planovi studija

STUDENT Aleksandar BeronjaTEMA Slobodna temaPREDMET FotografijaGODINA STUDIJAII

Page 44: Planovi studija

STUDENT Nikola Đurić

TEMA Dizajn stranica

magazinaPREDMET

Grafički dizajnGODINA STUDIJA

IV

Page 45: Planovi studija

STUDENT Strahinja Aparac

TEMA Dizajn magazina

PREDMET Grafički dizajn

GODINA STUDIJAIV

1 1

45

6

11

16

DIG IN

FIRST WORDS

BBOY MORRIS

BOBBY BYRD

PIROS

54

DIG IN

88

13

16 1617 17

6 7

FIRST WORDS

Et aborpori utatus eaturitio quid molupti sitiorem lici dolore ium laut qui optatis unt et doluptios sa coraeris arunt. Sed et eate volor arum as eaque ium faccus pra illacea sol-orem dolores editaepudio. Nam ulliae eum fugiass imendel iciduci te nam, omnimus diatem is doles vellorro que a nust, ex esti odi blab ipid moluptusam volorrori andist, optate si invendest, que nonsequae simus est explaborerum corenimilles nos dolore nimodis eseque optatus et, con eum lignam ut officab oribeaquid quamet volupta nihil iliandio beat officiae ipsam fugia venihil idel mollest eicidem evenima gnatemos. De ne lat molorit, con eliquat ium et quo occus, nus eum hillupt asperferum hari que sam que dolor sus vere repratius solenim usandaero et pedis nimus as alit poresti ssunda vel inciati tem in nis dus net unt lamus qui blab ipsus ullibust, consequ odicatquo exceped que eumquibearis. Ucia dolorpo ritiam, odis molore sanimet fugia dolupit auta venisci issitat. Quidem vent aut offictem adia nos arci doluptiis et abores magnam vitaturepe sedissim quam, sequatiamet esto quatur, labo.

ENJOYBBOY MORRIS

BOBBY BYRD

54

88

you gotta eat more beans to be like this guy...Olore nullaut magnatus et accaerr orenda dolutatem esto et dol-ecearum fugitas eatis molliqui re odiorpo renimin ihilles sero etur? Occae mo excersperit magnihillab ium ha-rupiet utent. Niandias as eiunti coritas maxi-milit adit dolo doluptio volores essit, et, aut volorrunt magnate ndiciis doluptia num imus, sequo culpa quunt pel eatia volore perrum harionseque que et quam, quaturempos am es dolorem vent lab im est moloribus et om-nis re comnis doluptus ma sa volorias aut landitio occabo. Cus aliquatque experitaesti sit into te coribuscitem aut voloribusci od mo ea nusam ese por solenim enistrum estrumque magnam eatem doles at re nonestem erspelis magnatia. Con es et, quaerib erspersperis aut volo et volorion cus sum re reptate volorestiore volesequi cup-tati nvendandest estiosa ndigentotam ipsunt omniet liatiberum quid molupta spicto odia natquod quae qui dolupta nostiunt velliquidis quasperumqui dis is dolupta elenissus, sum harchil loritia nobis essimolorro optatur secae maximagnatis. Pore sequodi dolum et abore velis repeliqui quasitatur, quis dolupic tem. Mossinvenem quo eaque corro eris accul-pa doloritiis audae quiaes di quod eos ipici aut dolorer-

cide et, ex etur, se cus quo dolupturitam quidusae nam, si doluptatemolup tatiur? Lo velique esseculparum exped molupta pro exped ut qui simporest pa eos do-luptas essequi dolorem. Lia doluptae sus doluptatias id et parunt. Obitincto odicab ipis endentiorestut aut aristi utesti at. Ficiis eum di ipsamus dition cuptur, to conse-qui aut atibus explia. erunt, ab intibus dis B

IG

style

FRESH

FRESH

13

16 1617 17

bobbybyrd

Num

que

nist

opt

ates

to

taes

trum

et e

t, no

n-se

qu is

cips

unt o

mm

olla

m,

sene

cepe

rum

e co

n no

nse

min

vello

res

quis

dolu

pta

quae

puda

e ve

ndus

acc

us,

nons

end

itiam

, sin

usam

si

aut e

serio

der

um la

qua

s et

et

qui

busc

ia p

orep

ella

ces.

6

Equoditi oraturi simus venditate reptus que di dem quam, ini dolupta ssimagnatiur sinvelliquid esti od eseque sit qui blabora natiis vellab ilistio volorest fuga. Mincto vit dessunto ea adigent.Quidus vent aut fugia pos re-henissi ut quia vit, nis eaquo occab inum quid que eatque eium est, est, sitate prem. On nonsed undae resedi volupta dolorpo rroris est, conest, sandita quatur sequunt poris erferro te laccaessequi offictae molupture eaquam venduci cusamus cimperr uptaspiet voluptas ent pratus expland el-ignatur simenti si sunt aliquam, cusci dipsus, qui totatur? Quidis velleni molorio nsequia aliqui ut as et doluptatem cusciis dolup-

tatem qui a nobis ex estiassum vel es que cor ad min pedi-tat. Agniendi dolorrum estore voles del inis nus, quatur adisin reperum eum qui omnisqu idelent otaturi blacidebis ra velitae dolupictorum rectatu. Solorest as magnihitae dis in-cimusaira. Fugia vo-lupta tibeaquis alis rendi-ae ratquibus et. Fficiumquas dollign imporep ersperum dita volutet eiur? Qui sus volende raestium rem ratibus repudae-ctust odis cum dolupta speria autem. Feriat. Orrum ium eum rest aliam esed quameni beatur, to essin estio blandit aliquae perument est, earcita vendae. Et mincid essinih icia-tium ad millacea endest, il ent.

Oviduci pictionsedic tet volor-est ducia pa conse eaqui non-sed undandandis ipis mi, quas entia sam dolupienit rem quam, consequi doluptianis molor sed mi, tota consequodita namen-denis voluptatur? Eque dolor sum a prenimpore nimagni hicimus magniaepelit harumqu iditiis untempo rempor am, esti sequi num quae nonsect ori-busa sunt excestrupta volorent quiasped ut que eos dis et quia nem earum il iducimolorum in-cillu ptatquisit doluptaqui aut et mint as quam il iliquia dia del is et poriost rumquodit venimi, ommo mod enimus re-perempor asi non pedis-si aligent pa verate pla corerchil inctotae occus atem sim volectur reici.

aboutBBOY Morris

7 KOOKY boy

IntroducingPiros

Page 46: Planovi studija

STUDENT Dejan Milinski

TEMA Revijalni oglas

PREDMET Grafički dizajn

GODINA STUDIJAIV

STUDENT Vladimir Paprić

TEMA Revijalni oglas

PREDMET Grafički dizajn

GODINA STUDIJAIV

Page 47: Planovi studija

STUDENT Marija Jotanović

TEMA Reklamni oglas

PREDMET Grafički dizajn

GODINA STUDIJAIV

Tyson Gay is an American track and field sprinter.His personal bests establish him as the second fastest athlete in the 100 meters and the third fastest athlete in the history of the 200 meters, with times of 9.69 and 19.58 seconds respectively.

www.adidas.com

find the best way to build yourself

Page 48: Planovi studija

shirtWANTWANT REPsize XS-XL1100% viscose

pantsMARTINAsize 24-34100% jeans

skirtPATCHIsize 34-44100% cotton

handbagIRIS LONDONsize u70% cotton30% polyestar

Jacket INGLESA

size 36-46

40% polyester, 60

% cotton

ON THE MEETING

PARTY BOYt-shirtERICKHsize S-XXL100% cotton

FRONT

BACK

pants ATOS

size 30-36100% jeans

t-shirt PONIsize S-XXL100% cottonAVAILABLE INCOLORS

t-shirt PONIsize S-XXL100% cottonAVAILABLE INCOLORS

shirt BOSSsize S-XXL100% cotton

shirt REINAsize S-XXL100% cotton

shirt AVATARsize S-XXL100% cotton

ME

N’’S

WO

RLD

LIK

E A

BIR

D

FRONTBA

CK

dress NADIAsize XS-XL100% cotton

dress FANTASIAsize XS-XL100% cotton

dress DIBUIXOSsize XS-XL100% cotton

BACK

dress MERYLsize XS-XL100% cotton

dress ANGELsize XS-XL100% cotton

CIT

Y G

IRL ON THE MEETING

ATYPICAL SPANISH

WEARMORE FOR LESS

SPRING SUMMERCOLLECTION

STUDENT Tamara BadžaTEMA Dizajn katalogaPREDMET Grafičko oblikovanjeGODINA STUDIJAIV

Page 49: Planovi studija

STUDENT Marija JotanovićTEMA Dizajn kalendaraPREDMET Grafičko oblikovanjeGODINA STUDIJAIV

Page 50: Planovi studija

STUDENT Marija JotanovićTEMA Dizajn katalogaPREDMET Grafičko oblikovanjeGODINA STUDIJAIV

Page 51: Planovi studija

STUDENTI Stefan ĐurđevićTEMA Revijalni oglasPREDMET Grafički dizajnGODINA STUDIJAIV

STUDENTI Nemanja TasićTEMA Revijalni oglasPREDMET Grafički dizajnGODINA STUDIJAIV

Page 52: Planovi studija

STUDENT Tibor MiglinciTEMA Vizuelni identitet propagandne kampanjePREDMET Grafički dizajnGODINA STUDIJAIV

Page 53: Planovi studija

STUDENT Anja BeljkašTEMAVizuelni identitet propagandne kampanjePREDMET Grafički dizajnGODINA STUDIJAIV

STUDENT Vladimir PaprićTEMAVizuelni identitet propagandne kampanjePREDMET Grafički dizajnGODINA STUDIJAIV

Page 54: Planovi studija

STUDENTS Uroš AleksićDalibor LatinovićIvana PalanjukSonja VidakovićTEMA 3D Muzej, video sekvence*

PREDMET Prostorni dizajnGODINA STUDIJAI master studije

* Celokupnu video prezentaciju rada možete pogledati na sajtu departmana www.grid.uns.ac.rs

Page 55: Planovi studija

STUDENT Šarac KrstoTEMA Revijalni oglasPREDMET Grafički dizajnGODINA STUDIJAIV

Page 56: Planovi studija

FORMAMagazin studenata grafičkog inženjerstva i dizajna

FIY

1

Broj #8Novembar, 2012

2

Broj #9Jun, 2013

1 2

Forma je časopis studenata Grafičkog inženjerstva i dizajna koji se bavi temama iz oblasti grafičkog dizajna i štampe. Do časopisa možeš doći tako što ćete poručiti svoj štampani primerak putem njihove internet prezentacije.

[email protected]

Page 57: Planovi studija

casopisforma.rs

Page 58: Planovi studija

IzdavačUniverzitet u Novom SaduFakultet tehničkih naukaDepartman za grafičko inženjerstvo i dizajn

UredništvoProf. dr Dragoljub Novaković, UrednikDoc. mr Uroš Nedeljković, Likovni urednikMSc Irma Puškarević, Grafički dizajnerMA Jelena Vladušić, Urednik fotografije

MentorstvoDoc. mr Goran Jureša, predmet Likovna­grafička kulturaProf. Milan Aleksić, predmet FotografijaDoc. mr Uroš Nedeljković, predmet Pismo i tipografija; Grafički dizajnProf. Boško Ševo, predmet Grafičko oblikovanje; Vizuelne komunikacijeProf. dr Slobodan Nedeljković, predmet Prostorni dizajn

FotografijaMA Jelena VladušićMSc Irma PuškarevićBranko Stojanović (strane 5, 13, 17, 18, 27, 28, 31)Darko Novaković (strana 7)

SaradniciDoc. dr Igor KarlovićMSc Neda Milić

PismoGrid SansGrid Sans Bold

Štampa i produkcijaGrafički centar GRID — Grafičko inženjerstvo i dizajn

www.grid.uns.ac.rs

Page 59: Planovi studija