plan integriteta - azlp. integriteta-bos.pdf plan integriteta predstavlja preventivnu...

Click here to load reader

Post on 30-Jul-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U BOSNI I HERCEGOVINI

  PLAN INTEGRITETA

  Sarajevo, 21.01.2015.

 • i

  SADRŽAJ

  SADRŽAJ ................................................................................................................................... i

  1. UVOD .............................................................................................................................. 1 1.1 Obavještavanje zaposlenika institucije o provedbi plana integriteta ............................................................ 1 1.1.a) Nadležnosti Agencije ....................................................................................................................................................... 1 1.1.b) Ovlaštenja Agencije ........................................................................................................................................................ 1 1.2 Faze provedbe plana integriteta ................................................................................................................................ 1

  2. ZAPISNICI SA SASTANAKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA3 2.1 Zapisnik sa prvog sastanka ......................................................................................................................................... 3 2.2 Zapisnik sa drugog sastanka ...................................................................................................................................... 5 2.3 Zapisnik sa zaključnog sastanka ............................................................................................................................... 7

  3. ODLUKA O PROVEDBI AKCIONOG PLANA I IZRADI PLANA INTEGRITETA ... 9

  4. PROGRAM PROVEDBE PLANA INTEGRITETA ..................................................... 12

  5. ZAKONSKI OKVIR INSTITUCIJE ............................................................................. 14 5.1 Zbirka detaljnih zakonskih propisa, zakona … ................................................................................................ 14 5.2 Zbirka internih pravila i propisa / podzakonskih akata .................................................................................. 19

  6. ORGANIGRAM INSTITUCIJE, KATALOG RADNIH MJESTA I NIVOI PROCESA

  DONOŠENJA ODLUKA ...................................................................................................... 26 6.1 Organigram institucije .............................................................................................................................................. 26 6.2 Katalog (spisak) radnih mjesta (na osnovu akta o sistematizaciji) ............................................................. 27 6.3 Nivoi procesa donošenja odluka ............................................................................................................................ 36

  7. IZVJEŠTAJ O INTEGRITETU .................................................................................... 37 7.1 Katalog radnih mjesta sa registrom rizika .......................................................................................................... 37 7.2 Opis kritičnih aktivnosti podložnih korupciji .................................................................................................... 48 7.2.1 Javne nabavke ............................................................................................................................................................. 48 7.2.2 IT sistem i kancelarijsko poslovanje .................................................................................................................... 50 7.2.3 Upravljanje ljudskim resursima/zapošljavanje kadrova................................................................................. 50 7.2.4 Upravljanje finansijskim i materijalnim sredstvima ....................................................................................... 52

  8. STATUS KVO ............................................................................................................... 52 8.1 Analiza status kvo na osnovu upitnika ................................................................................................................ 53 8.2 Analiza status kvo na osnovu zakonskog okvira .............................................................................................. 53 8.3 Analiza status kvo na osnovu poslovnih procesa ............................................................................................. 53

  9. PREPORUKE ZA UNAPRJEĐENJE ........................................................................... 54 9.1 Preporuke za unaprjeđenje sa spiskom preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti za nastanak koruptivnih pojava uz spisak odgovornih lica i vremenskim rokovima za provedbu preporuka ..................... 54 9.2 Kontrolni mehanizmi ................................................................................................................................................ 55

  10. KONAČNI IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE .................................................................... 56

  11. PRILOZI UZ PLAN INTEGRITETA ........................................................................... 58 11.1 Upitnici .......................................................................................................................................................................... 58 11.2 Intervjui ......................................................................................................................................................................... 58 11.3 Ostalo ............................................................................................................................................................................. 58

 • 1

  1. UVOD

  1.1 Obavještavanje zaposlenika institucije o provedbi plana integriteta

  Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj:49/06, 76/11 i 89/11) (u daljem

  tekstu: Zakon) osniva se Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini (u daljem

  tekstu: Agencija), utvrđuju njena nadležnost, organizacija i upravljanje kao i druga pitanja

  značajna za njen rad i zakonito funkcionisanje.

  1.1.a) Nadležnosti Agencije

  Članom 40. Zakon definisane su nadležnosti Agencije kako slijedi:

  a) nadgledanje provođenja odredbi ovog Zakona i drugih zakona o obradi ličnih podataka;

  b) postupanje po podnesenim prigovorima nosioca podataka;

  c) podnošenje Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine godišnjeg izvještaja o zaštiti ličnih

  podataka, koji treba biti dostupan javnosti;

  d) praćenje uslova za zaštitu ličnih podataka davanjem prijedloga za usvajanje ili izmjenu

  zakona koji se odnose na obradu ličnih podataka, te davanje mišljenja s prijedlozima tih zakona i

  briga o ispunjavanju kriterijuma zaštite podataka koji proističu iz međunarodnih sporazuma

  obavezujućih za Bosnu i Hercegovinu.

  1.1.b) Ovlaštenja Agencije

  a) posredstvom inspekcije, nadzire ispunjavanje obaveza propisanih zakonom;

  b) vodi Glavni registar;

  c) prima primjedbe i prigovore građana koje se odnose na kršenje Zakona;

  d) donosi provedbene propise, smjernice ili druge pravne akte, u skladu sa Zakonom;

  e) nalaže blokiranje, brisanje ili uništavanje podataka, privremenu ili trajnu zabranu obrade,

  upozorava ili opominje kontrolora;

  f) podnosi zahtjev za podnošenje prekršajnog postupka u skladu sa Zakonom;

  g) daje savjete i mišljenja u vezi sa zaštitom ličnih podataka;

  h) sarađuje sa sličnim organima u drugim državama;

  i) obavlja druge dužnosti propisane zakonom;

  j) nadzire iznošenje ličnih podataka iz Bosne i Hercegovine;

  k) izrekne kaznu u okviru prekršajnog postupka, u skladu sa zakonom.

  Agencija je u strategiji za 2014.-2016.godinu planirala provođenje stalnih aktivnosti u cilju obuke

  i usavršavanja državnih službenika u smislu jačanja vlastitih kapaciteta, prevencije korupcije

  putem provođenja Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana Agencije, te putem

  implementacije Plana integriteta.

  1.2 Faze provedbe plana integriteta

  Plan integriteta predstavlja preventivnu antikorupcijsku mjeru. Plan integriteta je dokument koji

  nastaje kao rezultat samoprocjene izloženosti institucije rizicima za nastanak i razvoj korupcije.

  Cilj Plana integriteta nije rješavanje pojedinačnih slučajeva korupcije, već uspostavljanje

  mehanizama koji će spriječiti i otkloniti okolnosti za nastanak korupcije, neetičkih i

  neprofesinalnih postupaka u svim oblastima funkcionisanja institucije.

 • 2

  Izradom Plana integriteta institucija vrši procjenu kvalitetnih procedura i procesa u praksi u svim

  oblastima njenog funkcionisanja (upravljanje institucijom, finansijama, kadrovima, javnim

  nabavkama, informacijama...), što je prvi korak u pravcu poboljšanja kvalitetnog rada u tim

  oblastima.

  Cilj donošenja Plana integriteta je jačanje integriteta institucije koji podrazumjeva individualnu

  čestitost, profesionalizam, etičnost, institucionalnu cjelovitost, kao i način postupanja u skladu sa

  moralnim vrijednostima.

  Planom integriteta se sistemski uvodi jedan od mehanizama dobrog upravljanja.

  1.2.a) Pripemna fa