Pla sostenibilitat del sistema català de salut

Download Pla sostenibilitat del sistema català de salut

Post on 08-Jul-2015

627 views

Category:

Health & Medicine

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>P i d l Pl dPresentaci del Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat delurgents per a la sostenibilitat del </p><p>sistema sanitari pblic</p><p>Consell Catal de Salut i </p><p>28 d f b d 2011</p><p>Consell de Direcci del Servei Catal de la Salut</p><p>28 de febrer de 2011</p></li><li><p>Entorn econmic general La crisi econmica i financera global impacta en les finances</p><p>de les administracions pbliques. A la Generalitat:</p><p> Els ingressos de lany 2010 se situen prcticament alnivell del 2006.</p><p> La despesa no financera entre 2004 i 2009 creix un 70%.La inflexi a la baixa de la despesa en el 2010 sinsuficient per acomplir els escenaris de dficitinsuficient per acomplir els escenaris de dficit.</p><p> La necessitat dacomplir els escenaris de dficit pbliccondiciona lactuaci de les administracions pbliquescondiciona l actuaci de les administracions pbliques.</p><p>2009 2010 2011 2012 2013</p><p>Total Administracions Pbliques - 111 - 93 - 6 - 44 - 3</p><p>CCAA - 2 -24 -13 -13 -11</p><p>Generalitat de Catalunya 2010 36 %Generalitat de Catalunya 2010 - 3 6 %</p><p>2</p></li><li><p>Situaci de partida a SalutFinal duna etapa expansiva que acaba acumulant dficit:</p><p> Els pressupostos de 2003 a 2010 creixen un 76,5%p p ,</p><p> Es saneja dficit en el 2009 per import de 2.610 M</p><p> El pressupost del 2010 no recull la despesa real del2009 (-500 M) i acaba amb una desviaci de despesade 850 Mde 850 M.</p><p> Es trasllada dficit al sector concertat, que t unslt t d l i i 2004 2009 d d 260 M iresultats dels exercicis 2004-2009 de prop de -260 M i</p><p>incrementa el seu endeutament financer en un 114%,fins els 1 233 Mfins els 1.233 M.</p><p> Sendarrereixen els pagaments de concerts, farmcia iprovedors de bns i serveis</p><p>3</p><p>provedors de bns i serveis.</p></li><li><p>Lobjectiu del Departament de Salut s:</p><p>Garantir la sostenibilitat econmica del sistemasanitari pblic i la qualitat de les prestacions i delsp q pserveis.</p><p>Per fer-ho, ens cal:</p><p>Adequar la despesa sanitria als recursosdisponibles amb una perspectiva a curt i llargdisponibles amb una perspectiva a curt i llargtermini.</p><p>4</p></li><li><p>Com ho farem?Com ho farem?</p><p> Ajustant la despesa del 2011 als recursos Ajustant la despesa del 2011 als recursospressupostaris i financers disponibles(prop dun 10%).(prop d un 10%).</p><p> Sense suprimir prestacions. Reordenant i racionalitzant serveis i</p><p>prestacions.p</p><p> Incentivant que gestors i professionalsmillorin els processos de prestaci demillorin els processos de prestaci deserveis.</p><p>5</p></li><li><p>Amb tots els agents del sectorAmb tots els agents del sector</p><p> E ilib t l f t t t l t d l Equilibrant lesfor entre tots els agents delsistema: Administraci, centres sanitaris,professionals sector farmacutic indstria iprofessionals, sector farmacutic, indstria iciutadans.</p><p> Mantenint la coherncia global del model sanitari Mantenint la coherncia global del model sanitaricatal.</p><p> Cercant lestabilitat dels escenaris en elspropers anys.</p><p> Des de dues perspectives dimpacte: mesures decaire general combinades amb mesures</p><p>6especfiques.</p></li><li><p>Programa dactuaci</p><p>Pla de xoc 2011: actuacions dimpacte1 Pla de xoc 2011: actuacions d impacteimmediat per adequar la despesa alsrecursos disponibles en 2011</p><p>1</p><p>recursos disponibles en 2011.</p><p>Escenari dactuacions 2011-2014 per2 pgarantir la sostenibilitat del sistemaadaptant lestructura al nivell de recursospde futur.</p><p>7</p></li><li><p>Pla dajustament de despeses Simplificaci estructura administrativa i del sector pblic de salut i</p><p>desburocratitzaci del sistema Aprimament Austeritat Agilitat Exercir capacitat dinfluncia en la presa de decisions estatals sobre catleg Exercir capacitat dinfluncia en la presa de decisions estatals sobre catleg</p><p>de prestacions, farmcia i sostenibilitat del sistema Reordenar els serveis i prestacions a nivell de territori i centres, a travs</p><p>dels instruments de planificaci, contractaci i avaluaci serveis i resultats vs</p><p>U</p><p>A</p><p>C</p><p>I</p><p>estructures Incrementar la capacitat de resoluci de la primria Reordenaci dels serveis especialitzats en el territori Equitat daccs en</p><p>resultats</p><p>E</p><p>S</p><p>D</p><p>A</p><p>C</p><p>T</p><p>U</p><p>resultats Abordatge del pacient crnic i encaix dels serveis sanitaris i socials Abordatge de la variabilitat de la prctica clnica</p><p> Orientar la poltica de contractaci de serveis i prestacions a la millora del d ti it t t i lt t t i i lti di ti</p><p>R</p><p>A</p><p>T</p><p>G</p><p>I</p><p>Q</p><p>U</p><p>E</p><p>la productivitat en costos i resultats transparncia i poltica dincentius Optimitzar l's de les TICs, el capital coneixement i la innovaci i la</p><p>recerca portant valor i retorn sistmic a la inversi Revisar el Programa dInversions per tal dadequar la seva execuci al</p><p>N</p><p>I</p><p>E</p><p>S</p><p>E</p><p>S</p><p>T</p><p>R</p><p> Revisar el Programa d Inversions per tal d adequar la seva execuci alpressupost prorrogat i desprs al pressupost 2011, no noms pel que fa alfinanament de la inversi sin tamb per a les despeses de funcionament.</p><p> Recuperar la confiana institucional i enfortir la confiana en els gestors i</p><p>L</p><p>N</p><p>8els professionals com a protagonistes del procs de canvi i del procs decorresponsabilitzaci del ciutad en ls responsable dels recursos</p></li><li><p>mbits dactuacimbits d actuaci</p><p>Els mbits dactuaci sn:Els mbits d actuaci sn:</p><p> Simplificaci administraci Serveis sanitaris i assistencials</p><p>F i Farmcia Inversions Incidncia en les decisions estatals Comunicaci</p><p>9</p></li><li><p>Simplificaci administrativa (aprimament -austeritat agilitat)austeritat - agilitat) Pla dausteritat en despeses dadministraci. Un 50% les</p><p>despeses de representaci comunicaci estudisdespeses de representaci, comunicaci, estudis,publicitat i protocol entre daltres mesures.</p><p>A i d l d l d i i i i d i Aprimament de lestructura de ladministraci i reduccide les estructures directives: reducci de crrecs decomandament drgans collegiats i dentitats adscritescomandament, d rgans col legiats i d entitats adscrites.</p><p> No cobertura de places vacants assumint funcions ambreordenaci de processos i desenvolupament de TICsreordenaci de processos i desenvolupament de TIC s.</p><p> Revisi de les despeses dajuts.</p><p> Revisi de normativa i desenvolupament deladministraci electrnica per facilitar la feina a</p><p>f i l i i d i10</p><p>professionals sanitaris, empreses provedores iciutadans.</p></li><li><p>Mesures en la prestaci de serveisMesures en la prestaci de serveis</p><p>Els eixos dactuaci sn:</p><p> Eficincia en costos Eficincia en activitat Eficincia en activitat Reordenaci de serveis Altres actuacions</p><p>11</p></li><li><p>Mesures en la prestaci de serveisMesures en la prestaci de serveis</p><p> Combinaci de mesures generals pel conjunt del Combinaci de mesures generals pel conjunt delsector, amb actuacions especfiques per provedor i perterritori.</p><p> Actuaci combinada sobre tots els elements de lacompra de serveis: Tarifes Activitat i programes Reordenaci de serveis</p><p>12</p></li><li><p>Mesures en la prestaci de serveis </p><p> Eficincia en costosc c a e costos</p><p> Reducci de tarifes:</p><p>s una mesura que sorienta a la millora de laproductivitat. En una situaci de crisi com lactual</p><p>l t l t t ib i l f l d fel sector salut contribueix a lesfor general de feramb menys recursos. Es preveu reduir les tarifes2 punts en el 20112 punts en el 2011.</p><p>13</p></li><li><p>Mesures en la prestaci de serveisMesures en la prestaci de serveis</p><p> Eficincia en activitat Eficincia en activitat Reducci dactivitat:</p><p>Mitjanant lacord entre gestors i professionals, perMitjanant l acord entre gestors i professionals, peraplicar el seu coneixement a la prioritzaci en base alcriteri clnic i la qualitat de vida dels pacients,</p><p>i i it li t d l tminimitzar limpacte de les segents mesures: Revisi de programes sanitaris i prestacions:</p><p>Integrant los en lactivitat ordinria Integrant-los en l activitat ordinria Revisant laplicaci prioritzant lactivitat</p><p> Suprimir la compra addicional per a llistes despera Suprimir la compra addicional per a llistes d espera Ajustar el rati de consultes externes Reducci dactivitat</p><p>14</p><p>Reducci d activitat</p></li><li><p>Mesures en la prestaci de serveisMesures en la prestaci de serveis</p><p> Reordenaci de serveis Reordenaci de serveis Reordenaci de serveis per assolir una millora de la</p><p>qualitat (massa crtica) i una racionalitzaci dedespesa, amb criteris selectius, cercant lequilibrientre laccessibilitat als serveis i la qualitat delsresultatsresultats. mbit del terciarisme mbit territorialmbit territorial</p><p> Altres actuacions Reducci de suport econmic a lactivitatReducci de suport econmic a l activitat Regularitzaci aportacions al compliment del</p><p>conveni laboral</p><p>15</p></li><li><p>Mesures de suport al sector Cercar lestabilitat dels escenaris de futur Voluntat de recuperar els terminis de pagament (tresoreria) Regularitzaci saldos pendents poltica retributiva (3 anys) Reconeixement del cost de gesti de la MHDAg Contractes o preacords tancats 31 de mar Incentivar qui sadapta millor al nou entorn Incentivar qui s adapta millor al nou entorn Analitzar la suspensi de determinats terminis de garantia I i i d l t f i EPiC j t i i Inici del procs transformaci EPiC cap a major autonomia i</p><p>responsabilitat</p><p> Revisi compartida dels instruments que configuren la Revisi compartida dels instruments que configuren larelaci de compra de serveis (sistemes de pagament,davaluaci, etc.)</p><p> Disseny i direcci dels processos de reordenaci de serveis16</p></li><li><p>Mesures de farmcia</p><p>Els eixos estratgics per a la millora de leficinciade la prestaci farmacutica (receptes + MHDA)de la prestaci farmacutica (receptes + MHDA)sn:</p><p> Corresponsabilitzaci Eficincia i cost-efectivitat Eficincia i cost efectivitat Suport a la prescripci Reordenaci de serveis Millores de facturaci Millores de facturaci</p><p>17</p></li><li><p>Mesures de farmcia: corresponsabilitzaci</p><p> Incentivaci de la qualitat de la prescripci Incentivaci de la qualitat de la prescripci Corresponsabilitzaci dels hospitalsp p Cercar acords finanament amb la indstria</p><p>farmacuticafarmacutica</p><p> Assignaci de pressupostos / DMA Informaci al ciutad</p><p>18</p></li><li><p>Mesures de farmcia: eficincia i cost-efectivitat</p><p> Introducci criteris de cost-efectivitat en la Introducci criteris de cost efectivitat en laprescripci.</p><p> P t i i i i lt ti Potenciaci genrics i alternatives preu menor. Optimitzaci sistema de preus de referncia.p p s racional de la receptes paper. Eficincia de preus dels productes</p><p>dietoteraputics.</p><p> Revisi preus catleg MHDA.</p><p>19</p></li><li><p>Mesures de farmcia: suport a la prescripciMesures de farmcia: suport a la prescripci</p><p> Recepta electrnicaEi d lf dit i i i i Eines de self-audit per revisi prescripci</p><p> Programa dharmonitzaci MHDA i TACg Guies de prctica clnica Informaci benchmarking</p><p>20</p></li><li><p>Mesures de farmcia: reordenaci serveisMesures de farmcia: reordenaci serveis</p><p> Dispensaci hospitalria de determinatsmedicaments de diagnstic hospitalari.medicaments de diagnstic hospitalari.</p><p> Reorientaci prova pilot FIV. Reordenaci dispensaci residncies</p><p>geritriquesgeritriques.</p><p>21</p></li><li><p>Mesures de farmcia: millores facturaciMesures de farmcia: millores facturaci</p><p> Reforar filtres de facturaci en funci delnivell de coberturanivell de cobertura.</p><p> Informaci clnica addicional dels tractamentsoncolgics vinculada a facturaci.</p><p> Informaci clnica addicional dels principals Informaci clnica addicional dels principalstractaments MHDA (registres de pacients).</p><p>22</p></li><li><p>Mesures dinversions</p><p> El nivell de pressupost dinversions comproms s del 66%.Aix implica poc marge per fer, per tamb que sest fent molt.</p><p> Cal revisar totes les actuacions del Pla dInversions per taldadequar la seva execuci al pressupost prorrogat i desprs al</p><p>t 2011 l f l fi t d lpressupost 2011, no noms pel que fa al finanament de lainversi sin tamb per a les despeses de funcionament.</p><p> R d i d 20 2% d l d d it l Reducci dun 20,2% de les despeses de capital.</p><p> Suposa lajornament de les inversions no iniciades, de lad i d j t i d l t t i d b iredacci de projectes i de la contractaci dobres i</p><p>dequipaments.</p><p>T t i i 40% d l t i f t d Tot i aix, un 40% de les actuacions no es veuran afectades.</p><p> Prioritzaci de les despeses de manteniment dels equipamentssanitaris existents.</p><p>23</p></li><li><p>Incidncia en les decisions estatals</p><p> Fons de Cohesi Sanitria: finanar tota lactivitat a costcomplet feta per a malalts desplaats entre CCAA.p p p </p><p> Participaci de les CCAA en les decisions doferta, preu ifinanament de medicaments.</p><p> Condonaci deute histric de Seguretat Social. Transferncia del patrimoni de la Seguretat Social. Finanament addicional complet si sinclouen noves</p><p>prestacions al catleg de prestacions: IVE,anticonceptius manteniment implants coclearsanticonceptius, manteniment implants coclears,tractaments deshabituaci al tabac, etc.</p><p> Aprovar catleg de preus estatal per a la facturaci Aprovar catleg de preus estatal per a la facturaciinternacional.</p><p> Lleialtat institucional de les mutualitats pbliques i mtuesp qdaccidents de treball i malalties professionals.</p><p>24</p></li><li><p>Comunicaci (I)( )</p><p>La comunicaci daquest Pla dajustament de despeses atots els agents del sistema constitueix una condici bsicatots els agents del sistema constitueix una condici bsicaper assolir la seva corresponsabilitzaci en lxit del mateix.Lassoliment de la sostenibilitat del sistema noms pot serfruit de la confiana de tots en qu podem fer-ho i de lesforconjunt. Per aix cal establir diversos nivells de comunicaci: Institucional: el Departament de Salut un cop presentat Institucional: el Departament de Salut, un cop presentat</p><p>el Pla al Consell de Salut i al Consell de Direcci delServei Catal de la Salut, lexplicar als mitjans decomunicaci. s important transmetre la confiana en quel sistema sanitari s capa de superar aquest repte.</p><p> Sectorial: es far partcips del Pla als agents del sector Sectorial: es far partcips del Pla als agents del sectorde la sanitat abans de procedir a la seva aplicaci, per talque lactuaci responsable de tots eviti que es generi</p><p>25</p><p>q p q gsensaci dincertesa al sistema.</p></li><li><p>Comunicaci (II)</p><p> Ciutad: cal donar un missatge ben clar al ciutad:</p><p> tenim la necessitat ineludible de garantir el futur delsistema sanitari ajustant-nos als recursos actualmentdisponibles i fent los conscients dels costos quedisponibles i fent-los conscients dels costos quesuposen els serveis i dels recursos que tenim.</p><p>ho farem sense posar en perill ni els serveis que li ho farem sense posar en perill ni els serveis que liprestem ni la seva qualitat.</p><p>t i l fi lh d t i l i t d tenim plena confiana, com lha de tenir el ciutad, enels professionals que latenen i que tenen la capacitatprofessional i la voluntat de fer-ho possible.p p</p><p> fer un s responsable dels serveis ajudar elsprofessionals en aquesta tasca de garantir la salut a</p><p>26</p><p>professionals en aquesta tasca de garantir la salut atots els ciutadans.</p></li><li><p>Un repte a labast</p><p> Tenim el repte i la responsabilitat de garantir la sostenibilitatdel sistema sanitari pblicdel sistema sanitari pblic.</p><p> El sistema en el seu conjunt t la capacitat per fer-ho si acada nivell sassumeix la responsabilitat que t dacord ambcada nivell s assumeix la responsabilitat que t d acord ambles seves competncies, que cal respectar i no barrejar.</p><p> Cal focalitzar-nos en la gesti dels recursos que tindrem Cal focalitzar nos en la gesti dels recursos que tindrem(90%) i gestionar-los de forma que, el 10% que caldrestalviar, impacti el mnim sobre els serveis i les</p><p>t i l i t dprestacions als ciutadans.</p><p> Cal mantenir la confiana en el model sanitari que tenimd t t d l tdemostrant que s capa de superar el repte.</p><p> Aquest repte s un incentiu, una oportunitat de millora queel sistema sanitari pblic ha daprofitar per assolir lael sistema sanitari pblic ha d aprofitar per assolir lasostenibilitat en benefici del ciutad. 27</p></li></ul>