Pla Estratègic

Download Pla Estratègic

Post on 24-May-2015

54 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Objectius Projectes deAccions de Responsable Seguiment Estratgics desenvolupamentprojecte Definici de collaboraci amb la "CmaraRectorat de laNo aplica Regional de Universitat. Comercio de Valparaso". Definici de Posada en marxa programes Vicerectorat dun centre de Quinzenal formatius a acadmic formaci per adesenvolupar. treballadors amb la collaboraci de la Implantaci duna "Cmara RegionalDepartament de plataforma Quinzenal de Comercio detecnologia daprenentatge. Valparaso". Vicerectorat de Difusi de les Mrqueting i Quinzenal accions proposades. Comunicaci Unitat de Posada en marxa de coordinaciQuinzenal prova pilot. pedaggica Definici deCercar noves recursos necessaris Vicerectoratformes de No aplica per la posada eneconmicfinanament on les marxa.TIC i le-learningapareguin com a Definici decohesionador de programes Vicerectoratles noves Quinzenal formatius a acadmicestratgies de laInici duna Escoladesenvolupar.Universitat. didiomes moderns (on-line) amb abast Implantaci duna per a tots els pasos Departament plataforma Quinzenal de parla castellana tecnolgic daprenentatge. de llatinoamrica. Vicerectorat de Difusi de les Mrqueting i Quinzenal accions proposades. Comunicaci Unitat de Posada en marxa de coordinaciQuinzenal prova pilot. pedaggica Recerca de Vicerectorat de possiblesMensual relacions externes collaboradors. Convenis de collaboraci i Definici de patrocinis del sector convenis de Vicerectorat deMensual privat amb lmbitcollaboraci relacions externes de recerca de laindividuals. Universitat. Vicerectorat de Promoci dels Mrqueting i Mensual convenis signats. Comunicaci</li></ul> <p> 2. Afers generalsAdequaci dels (unitat responsableMensualespais a llogar. a cada facultat) Potenciar el lloguer despais de la Vicerectorat Universitat per aDefinici dels dEconomia + conferncies oTrimestralserveis a oferir.Vicerectorat darts i trobades patrimoni dinstitucions externes.Difusi dels serveis Vicerectorat deentre clients iMrqueting i Mensualcollaboradors.Comunicaci Objectius Projectes de Accions deResponsable Seguiment Estratgics desenvolupament projecte Vicerectorat de Signatura de Acords amb fonsrelacions externes + Mensual convenis depblicsVicerectorat darts i collaboraci amb patrimoni les diferents institucionsVicerectorat de culturals de la ciutat Acords amb fonsrelacions externes + Mensual de ValparasoprivatsVicerectorat darts i patrimoniXerradesinformatives ambels diferents Vicerectorat demembres de la Mrqueting i MensualcomunitatOptimitzar i Comunicacieducativa perampliar les explicar lus de lainfraestructuresnova eina.de la Universitatoferint el canalPromoci interna PAS de laidoni per a les Foment de ls de la de la biblioteca biblioteca (Personalnoves necessitats Mensual biblioteca virtual devirtual dins de la Administratiu i dedestudiants, la Universitat deUniversitat. Serveis)docents i Chile.collaboradors de Diversificaci delsInventari della nostraPAS de la recursos maquinari AnualUniversitat. biblioteca dequipament disponible. multimdia disponibles entreDefinici de pla les diferentsdoptimitzaci i facultats.PAS de larepartiment del Anual bibliotecamaquinaridisponible.Compra delsrecursos necessarisen funci del VicerectoratpressupostAnual dEconomiadisponible i de lesnecessitats de lesfacultats. 3. Recollida de Departamentnecessitats de les Anual tecnolgicdiferents facultats.Inventari de Departament Anualmaquinari. tecnolgicImplantaci de dun Distribuci delprocediment demaquinari en Departament Trimestralplanificaci de les funci de lestecnolgicaules multimdia de necessitats.la Universitat. Compra delsrecursos necessarisen funci del Vicerectoratpressupost Anual dEconomiadisponible i de lesnecessitats de lesfacultats.Recollida denecessitats de les Afers generalsMensualdiferents facultats. Ampliaci delsequips tecnolgics a Distribuci delsles aules. recursos Departament disponibles enMensual tecnolgic funci de les necessitats.Creaci dun Departamentcampus virtual per tecnolgic + Unitata la comunitat Mensual de coordinacieducativa de la pedaggicaUniversitat.Ampliaci delsaccessos a internet Distribuci de Departament Trimestralpels membres de lapunts daccs. tecnolgiccomunitatuniversitria.Difusi de claudususari icontrasenya per alsDepartament Anualmembres de latecnolgiccomunitateducativa.Nova contractaci eDepartamentpaquet de dades perMensualtecnolgicla Universitat.Ampliaci de laxarxa i laImplantaci deconnectivitat.zones wifi o de Departamentlliure conexi per a Mensual tecnolgicmembres de lacomunitat.Creaci daliancesRecerca de Vicerectorat deamb organismespossibles partners relacions externes + Mensualpblics i empresesteconologics.recercaprivades perlabaratiment del Signatura de Vicerectorat de Mensual 4. material tecnolgicconvenis de relacions externes +pels estudiant,collaboraci.recercaprofessors ipersonal Vicerectorat dedadministraci iDifusi dels Mrketing iMensualserveis de laconvenis assolits. Comunicaciuniversitat.Objectius Projectes de Accions deResponsable SeguimentEstratgics desenvolupament projecte Definici de mapa Vicerectorat de competncies acadmic + dels membres, departament deAnual docents, de latecnologia + Unitat comunitat de coordinaciIncrement de laeducativa.pedaggicaformaci per adocents en totes les Definici de plarees relacionades Unitat de docent adequat aamb les TIC i el coordinaci les necessitatsAnualdomini de la pedaggica formativestecnologia com a detectades.eina de treball. Proposta de Unitat de formaci en funcicoordinaciSemestral de les diferentspedaggica capacitats.CapacitartecnolgicamentDefinici de mapaels treballadors,de competncies Unitat dedocents i no dels membres, coordinaciSemestraldocents, de la docents, de lapedaggicaUniversitat, comunitatIncrement de laeducativa.gestors del canviformaci per a node paradigma.docents en totes les Definici de plarees relacionades Unitat de docent adequat aamb les TIC i el coordinaci les necessitatsSemestraldomini de la pedaggica formativestecnologia com a detectades.eina de treball. Proposta de Unitat de formaci en funcicoordinaciSemestral de les diferentspedaggica capacitats.Incentivaci i Definici dereconeixement alsreordenamentVicerectoratAnualdocents per ls dehorari en funci de Acadmicles TIC a les aulesls de les TIC 5. amb una reducciProposta al claustre Vicerectoratde la crrega lectiva de les condicionsAnual Acadmicper tal de ferdefinides.efectiva laintroducci de lesReordenamentTIC com a parthorari en funci de Vicerectoratduna millora en la les possibilitats iAnual Acadmicgesti del canvi. dels candidatsvoluntaris.Creaci dundepartament de Vicerectoratdisseny- Acadmictecnopedaggic,suport de docents.Proposta de milloraImpuls al disseny ii adequaci dels Unitat dea la creaci dematerialsContingutsSemestralcontinguts com adisponibles ambrecentment creadamaterial de suportls de les TIC.en laprenentatgeonline.Difusi de lespropostes demillora i de Unitat desolucions per aContingutsSemestralladaptaci de recentment creadaclassesconvencionals. 6. Objectius Projectes de Accions de Responsable SeguimentEstratgics desenvolupament projecte Planificaci de jornades deVicerectorat de Anual coneixement interrelacions externes universitats. Planificaci dintercanvis deRecerca de Docents Universitats Vicerectorat de - investigadors amb disposades a fer relacions externes universitatsintercanvis. internacionals. Signatura de convenis amb les Vicerectorat de - Universitats ms relacions externes adients.Implantar un pladincentius Establiment de les Vicerectorat deprofessionals per a- bases del concurs. recercadocents iestudiants Difusi de les basespromovent la del concurs entreVicerectorat deinnovaci i la tots els membres demrqueting i -recerca com a base la comunitat comunicacide la novaConcurs educativa.concepci dinvestigaci entreestratgica.les diferents Foment de lafacultats amb participaci Vicerectorat deincentius per les mitjanant xerradesmrqueting i -ms actives als claustres de les comunicaci diferents facultats. Recerca de recursos i mecenes per alVicerectorat de - finanament delsrelacions externes premis. Pla de Beques per a Planificaci amb Vicerectorat docncia internales diferentsacadmic + - dalumnes amb altes facultats de llocs deVicerectorat de 7. qualificacions.treball docent i recercainvestigador.Definici deprograma deVicerectorat-beques per a acadmicalumnes brillants.Establiment de lesbases per participar Vicerectorat-en els processos deacadmicselecci.Selecci decandidats en funciVicerectorat-de lexpedient acadmicacadmic.ObjectiusProjectes de Accions de ResponsableSeguimentEstratgicsdesenvolupamentprojecteCreaci dun cens VicerectoratdassociacionsAnual acadmicdestudiants. Iniciatives deDefinici de paquet collaboraci amb Vicerectoratde recursos Semestral les associacionsacadmicdisponibles. destudiants de la Universitat.Repartiment derecursos entre les VicerectoratSemestralassociacions acadmicMillorar lacensades.satisfacci delsalumnes de laSignatura deUniversitat,convenis ambprotagonistesVicerectorat dediferents espais-principals del relacions externesesportius de laprocsciutat.daprenentatge. CollaboracionsPromoci i difusi amb centresde preus especials Vicerectorat deAnual esportius de laper a alumnes de larelacions externes ciutat Universitat.Creaci de lliguesesportives internes Associacientre membres deSemestral destudiantsla comunitateducativa. 8. ObjectiusProjectes de Accions deResponsable SeguimentEstratgicsdesenvolupament projecteDefinici dels post-graus a incloure per VicerectoratAnualles diferentsacadmicfacultats. Increment de nousSelecci dels post- post-graus graus ms adientsVicerectoratAnual semipresencials iper fer la prova acadmic virtuals.pilot.Incrementar deProgramaci delsloferta educativapost-graus VicerectoratAnualper tal dassolir seleccionats.acadmicuna majorcobertura. VicerectoratEstudi de mercatAnual acadmic Diversificaci de loferta de formaci Explotaci de Vicerectorat contnua dacord dades i anlisi deAnual acadmic amb les capacitats resultats acadmiques disponibles. Presentaci de Vicerectoratresultats al consellAnual acadmicrector 9. Objectius Projectes deAccions deResponsableSeguiment Estratgics desenvolupamentprojecte Definici deVicerectorat programa deAnualacadmic ctedres Atorgament de noves ctedres de- Establiment de les Vicerectorat learning per tal de bases per participar acadmic +Anual reconixer el en els processos deDepartament desenvolupament selecci.tecnolgic dels nous projectes de-learning. Selecci deCrear ctedres candidats en funciVicerectoratde-learning pelAnual de lexpedient acadmicdesenvolupament acadmic.dactivitatsparalleles a Disseny de laleducaci Creaci dequipsmissi, objectius itradicional. interdisciplinars perUnitat de estratgies de la desenvolupar,coordinaci - nova unitat que investigar i avaluar pedaggica coordinar els noves metodologies equips densenyament aprenentatge Assignaci deVicerectorat vinculades amb els Anual recursos dEconomia processos tecnolgics educatius.Contractaci deRecursos humans - personal 10. ObjectiusProjectes deAccions deResponsable SeguimentEstratgicsdesenvolupament projecte Potenciaci daquestesIntroducci als Vicerectorat metodologies aplans destudi acadmic + Unitat partir de latradicionals de, de coordinaciAnual implantaci decom a mnim, 1 pedaggica + formaciassignatura virtual Unitat de materials semipresencial io semipresencial virtual. Disseny dunaAprofitar la campanya deintroducci de les mrqueting de Vicerectorat deTIC com a motorconsum intern per mrqueting iAnualde canvi per fomentar la comunicaciimpulsar implicaci delmetodologies personal en lespedaggiques ms Conscienciaci dels noves metodologiescentrades en docents de lalestudiant. necessitat de canvi Realitzaci deVicerectorat de pedaggic a partirtallers, debats i mrqueting i de la prcticaaltres activitats comunicaci + Mensual reflexiva.relacionades amb el Unitat de canvi pedaggic biblioteques Comunicaci del comproms del Vicerectorat de rectorat en mrqueting iAnual potenciar aquesta comunicaci conscienciaci 11. Redisseny gradualdels plans docentsUnitat deper incorporar lscoordinaci -intensiu de lesDisseny i pedaggicaTIC laulaplanificaci de tradicionalprogrames adreatsa ls pedaggic deAdaptaci gradualmetodologiesdels materials dels Unitat decentrades en-plans docents Contingutslestudiant.tradicionalsImplantaci delsDepartamentsAnualnous materialsuniversitaris</p>