pla d’ordenaciÓ urbanÍstica municipal del .torrents i rius de perles, fígols i escales...

Download PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DEL .torrents i rius de Perles, Fígols i Escales conformant

Post on 01-Oct-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pla dordenaci urbanstica municipal Municipi: Fgols i Aliny

  Equip redactor: Ferrer-Montoro & associats s.l.p pg. 1 de 46

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL

  DEL TERME MUNICIPAL DE FGOLS I ALINY

  (LALT URGELL)

  MEMRIA MEMRIA SOCIAL

  Fgols i Aliny, octubre 2011

 • Pla dordenaci urbanstica municipal Municipi: Fgols i Aliny

  Equip redactor: Ferrer-Montoro & associats s.l.p pg. 2 de 46

  NDEX

  MEMRIA .............................................................................. 3 1. JUSTIFICACI DE LA CONVENINCIA I OPORTUNITAT DE LA SEVA

  FORMULACI 2. INFORMACI URBANSTICA 3. PREVISI DE NOVES NECESSITATS DAIGUA I SANEJAMENT AL MUNICIPI DE FGOLS I ALINY 4. OBRES I INFRAESTRUTURES 5. VALORS MEDIAMBIENTALS 6. DESCRIPCI I RESULTATS DEL PROGRAMA DE PARTICIPACI CIUTADANA 7. OBJECTIUS DE LORDENACI, I JUSTIFICACI I DESCRIPCI DEL

  MODEL DORDENACI ELEGIT Quadres annexos ................................................................................................ 34 MEMRIA SOCIAL ................................................................................. 37 MOBILITAT GENERADA ..................................................................... 44 SOSTENIBILITAT ECONMICA DEL POUM ........................... 45 ANNEX 1. IDENTIFICACI DE RISCOS GEOLGICS ALS NUCLIS DE FGOLS, PERLES, ALINY, LES SORTS, LLOBERA I LALZINA DALINY DEL MUNICIPI DE FGOLS I ALINY (ALT URGELL) ...............................................46

 • Pla dordenaci urbanstica municipal Municipi: Fgols i Aliny

  Equip redactor: Ferrer-Montoro & associats s.l.p pg. 3 de 46

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL

  DEL TERME MUNICIPAL DE FGOLS I ALINY

  (LALT URGELL)

  MEMRIA

 • Pla dordenaci urbanstica municipal Municipi: Fgols i Aliny

  Equip redactor: Ferrer-Montoro & associats s.l.p pg. 4 de 46

  MEMRIA

  1.- Justificaci de la convenincia i oportunitat de la seva formulaci Per Resoluci del Conseller de Poltica Territorial i Obres Pbliques de 19-04-2010, entren en vigor les Normes de Planejament Urbanstic de Fgols i Aliny, substituint les velles Normes Subsidiries del municipi. Aquestes Normes tenen una vigncia mxima de quatre anys durant els quals shaur dhaver aprovat definitivament el Pla dordenaci urbanstica municipal. Seguint el mandat daquesta resoluci es redacta aquest Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal.

  2.- Informaci urbanstica a.- Territori El municipi queda situat al centre de la comarca de lAlt Urgell, i limita al nord amb els municipis de Ribera dUrgellet i la Vansa i Frnols, , a lest i al sud amb el municipi dOdn, al Solsons i Oliana i a loest amb Organy. Est situat bsicament al marge esquerre del riu Segre, a excepci la vall que forma el barranc de Fontanella fins lalada de la collada dAres, limitant al nord amb el riu de Lavansa, la roca dels Morruts i el Cap de la Gurdia, arribant al est fins el Pedr dels Quatre Batlles (2.382 m. dalada), i cap al sud amb la Serra de Campelles fins la collada de lEstany, el collde Boix, el coll de la Travessa, lo Cogull, la roca de Baliny i finalment el riu Segre fins la dita vall de la Fontanella. Des de el punt de vista morfolgic la banda situada a la marge esquerre del riu Segre recull els torrents i rius de Perles, Fgols i Escales conformant dues valls, molt ms important la del sud que la del nord, a ms a ms del barranc de Fontanella a la marge dreta del Segre. Laltitud es situa entre els 600 metres del riu Segre fins els 2.382 metres del Pedr dels Quatre Batlles, la superfcie es de 101,8 Km2 b.- Planejament urbanstic vigent amb anterioritat Aquest municipi disposava d'una delimitaci de sol urb de l'any 1984, redactada per la Direcci General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, amb diverses modificacions puntuals posteriors. En aquest document es determinen els lmits del sl urb i es regulava la normativa urbanstica del sl urb i del sl no urbanitzable. Aix mateix es delimiten diferents rees de runa generalitzada i de creaci de nous serveis urbans, establint la necessitat de redactar estudis de detall per a desenvolupar els seus objectius que respectivament sn:

 • Pla dordenaci urbanstica municipal Municipi: Fgols i Aliny

  Equip redactor: Ferrer-Montoro & associats s.l.p pg. 5 de 46

  - Establir alineacions i rasants dels espais pblics i ordenaci dels volums d'acord amb les preexistncies. - Establiment de les alineacions viaries; ordenaci dels creixements a produir en el seu marge; definici respecte l'entorn paisatgstic; establiment de la parcellaci; etc. Tanmateix, ateses les cartografies disponibles en el moment de redacci del document, la delimitaci no defineix amb precisi determinats aspectes com sn la situaci dels espais pblics (places, carrers, espais lliures,...), els privats, ni qualifica els sls de sistema (vials, torrents, esglsies, ajuntaments, escoles, ...) distingint-los dels que no ho sn. Tampoc soluciona problemes de gesti derivats de la proposici d'estudis de detall, plantejats per tal destructurar nous creixements localitzats en els grans buits urbans del poble. Per Resoluci del Conseller de Poltica Territorial i Obres Pbliques de 19-04-2010, entren en vigor les Normes de Planejament Urbanstic de Fgols i Aliny, amb una vigncia mxima de quatre anys durant els quals shaur dhaver aprovat definitivament el Pla dordenaci urbanstica municipal. Daquestes Normes, el POUM accepta directament el contingut de lanlisi territorial i morfolgic dels nuclis i el fa seu. Igualment, per tal de mantenir una continutat en el seu contingut jurdic, la normativa urbanstica respectar, en la mesura de les seves possibilitats, els criteris adoptats per a cadascuna de les diverses qualificacions de sls proposades. Aquestes Normes ja estan adaptades al Pla territorial de l'Alt Pirineu i Aran i segueixen els seus criteris. El document proposa com a objectius principals: En el cas de Fgols, estructurar el nucli, de manera que es doni continutat a les edificacions existents, omplint els buits urbans i ordenar les edificacions existents pel que fa a alades i profunditats per tal d'evitar distorsions no desitjades de la imatge del nucli fruit de la imprecisi del planejament previ. A banda, es proposa un nou centre urb al voltant de les basses, properes al nucli histric, per tal de protegir-les com a patrimoni del municipi i aix localitzar al seu voltant espais per aparcament i equipaments. A ms a ms, es proposen nous polgons d'actuaci per tal de resoldre la gesti dels estudis de detall proposats per la delimitaci de sol urb actual i que no s'han aconseguit desenvolupar en tot aquest temps. Pel que fa a la resta de nuclis, es proposa el manteniment de l'estructura urbana existent i la salvaguarda dels espais lliures que envolten els nuclis, de manera que es garanteixi la seva imatge i el paisatge caracterstics de la poblaci, com a valor turstic a desenvolupar i explotar. En aquest sentit, cal evitar que les noves edificacions trenquin amb l'harmonia de l'entorn i amb l'estructura urbana preexistent. c.- Planejament territorial i sectorial amb incidncia en lmbit del Pla El Pla territorial de l'Alt Pirineu i Aran, aprovat definitivament el juliol de 2006, preveu l'estratgia de desenvolupament de millora i compleci per als nuclis de Perles i l'Alzina dAliny i una estratgia de creixement de reequilibri pels nuclis de Fgols i d'Aliny.

 • Pla dordenaci urbanstica municipal Municipi: Fgols i Aliny

  Equip redactor: Ferrer-Montoro & associats s.l.p pg. 6 de 46

  L'estratgia de millora i compleci t per objectiu la recuperaci i millora d'aquest nuclis, i per tant el planejament urbanstic s'ha de centrar en el manteniment, reconstrucci de les trames urbanes existents, amb especial manteniment de la tipologia arquitectnica dominant. Tot i que el planejament, mitjanant la delimitaci i l'ordenaci precisa del sol urb, pot plantejar petites extensions encaminades a la compleci de l'assentament, i a la regularitzaci de la franja perimetral. L'estratgia de reequilibri, en rees i nuclis urbans de poca extensi, limitada connectivitat o poca disposici de sol apte, es preveure creixements necessaris per les dinmiques demogrfiques i econmiques endgenes, no essent aconsellable preveure'ls per raons exgenes. Aquestes determinacions es realitzaran en el moment de l'elaboraci i revisi del POUM. Aix mateix, un ter de l terme municipal es troba protegit per la legislaci sectorial i territorial. En concret, la part nord del terme es incls dins el Parc Natural del Cadi-Moixer i la part sud dins el PEIN de la serra d'Odn-Port de Comte. d.- Caracterstiques del territori 1.- Riscos naturals i geolgics Al nucli de les Sorts sha considerat la possibilitat que el riu de lAiguaneix pugui ser la traject